فهرست مطالب

 • پیاپی 97 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود بهنام پور، ناصر ایزدی نیا*، بابک صفاری صفحات 327-347
  هدف

  اطلاعات عملکردی باید با حداقل خطای اندازه گیری جمع آوری شود. در حال حاضر از مبنای تعهدی برای ارائه گزارش های عملکردی استفاده می شود؛ اما تاکنون مدلی از اقلام تعهدی ارائه نشده است که بتواند نقش اقلام تعهدی را در اندازه گیری عملکرد نشان دهد و ساختاری برای تفکیک خطای حسابداری موجود در عملکرد و بیان کیفیت حسابداری ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل نیکلوف به منظور تحلیل نقش اقلام تعهدی در اندازه گیری عملکرد و کیفیت حسابداری است.

  روش

  جامعه‎ آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آنها 104 شرکت (1664 سال شرکت) در بازه زمانی 1381 تا 1396 برای نمونه انتخاب شده است. در تخمین پارامترهای مدل نیکلوف، از شرط‎های گشتاوری مبتنی بر واریانس و کوواریانس سری های زمانی سود حسابداری، جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی و همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مقایسه آماری میانگین دو نمونه‎ای، تحلیل رگرسیون چندگانه برای داده‎های مقطعی و ترکیبی استفاده شده است.

  یافته ها

   میانگین انحراف معیار مولفه عملکرد اقلام تعهدی از میانگین انحراف معیار خطای حسابداری بزرگ تر و از نظر آماری معنادار است. رابطه بین مولفه عملکرد اقتصادی و عملکرد اقلام تعهدی با خطای حسابداری از لحاظ آماری مثبت و معنادار بوده و واریانس مشترک بین مولفه‎ها اندک است. همچنین با کنترل نوسان‎پذیری عملیاتی، جهت ارتباط معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دایچو (2002) با ارزش شرکت تغییر می کند، در حالی که در مدل نیکلوف (2018) تغییر محسوسی حاصل نمی‎شود.

  نتیجه گیری

   اقلام تعهدی به هدف اصلی خود مبنی بر تسهیل اندازه گیری عملکرد دست یافته‎اند. واریانس مشترک اندک بین مولفه‎های مدل نیکلوف، حاکی از اعتبار تشخیصی این مدل است و با افزایش نوسان‎پذیری عملیاتی، خطای حسابداری افزایش می یابد. همچنین معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دایچو قادر به تبیین صحیح ارزش شرکت نیست، اما معیار کیفیت مدل نیکلوف، به دلیل تفکیک خطای حسابداری از نوسان‎پذیری عملیاتی، می تواند ارزش شرکت را تبیین کند.

  کلیدواژگان: خطای حسابداری، مولفه عملکرد اقلام تعهدی، خطای زمان‎بندی، عملکرد اقتصادی، کیفیت حسابداری
 • ندا جعفری نسب، مهناز ملانظری*، علی رحمانی صفحات 348-370
  هدف

  با توجه به اهمیت گزارش حسابرس و پیامدهای تغییر آن در محیط‎های مختلف قانونی، سیاسی و اقتصادی و در نظر گرفتن تحولات اخیر جهان در گزارش حسابرس، این پژوهش با هدف بررسی ایرادهای گزارش کنونی حسابرس و نیز، شناسایی چالش‎ها و فرصت‎های اجرای استاندارد بین‎المللی حسابرسی 700 (تجدیدنظر شده 2015) و 701 (جدید) در ایران انجام شده است.

  روش

  در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده و به همین منظور با 18حسابرس و 15سرمایه‎گذار با تجربه مصاحبه شده است. 

  یافته ها

   در این پژوهش ایرادهای گزارش کنونی حسابرس در ایران (شکل، محتوا، ارائه گزارش حسابرس) و ریشه‎های آن (اقتصادی، قانونی، حرفه حسابرسی، گزارشگری شرکتی، استانداردهای حسابرسی و انتظارات) و همچنین چالش‎ها (مقاومت حسابرسان، مشکلات اجرای استاندارد، افزایش ریسک گزارشگری، مقاومت صاحبکار و افزایش احتمال سردرگمی و تفاوت در برداشت استفاده‎کنندگان از موضوع‎های کلیدی حسابرسی)، فرصت‎ها (ارتقای گزارش حسابرس و حرفه حسابرسی، افزایش ارتباطات، بهبود تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران و کمک به مدیریت) و راهبردهای لازم (آموزش، ضمانت‎های کافی برای اجرا، استانداردگذاری و نحوه اجرا) به‎منظور اجرای صحیح گزارش جدید حسابرس شناسایی شدند. همچنین موضوع‎های کلیدی حسابرسی از دیدگاه حسابرسان و سرمایه‎گذاران و سایر تقاضای اطلاعاتی سرمایه‎گذاران از گزارش حسابرس از دیدگاه سرمایه‎گذاران استخراج شد.

   نتیجه گیری

  بر اساس یافته‎های پژوهش، سطح کنونی گزارش حسابرس از سطح استاندارد فعلی فاصله بسیاری دارد و نیازمند اقدام‎های موثر از جمله افزایش نظارت بیشتر بر حرفه حسابرسی توسط مراجع ذی صلاح و افزایش کیفیت گزارش حسابرس برای رفع ایرادهای گزارش کنونی حسابرس است. یافته‎‎‎های این پژوهش ضمن دانش‎افزایی در حوزه حسابرسی، بینشی را برای مرجع استانداردگذار حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به‎عنوان مقام ناظر فراهم می‎کند تا بتوانند با در نظر گرفتن فرصت ها و چالش های پیشرو، در مسیر تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای گزارش جدید حسابرس، گام‎های موثرتری بردارند.

  کلیدواژگان: گزارش حسابرس، استاندارد بین المللی حسابرسی 700 (تجدیدنظر شده)، استاندارد بین المللی حسابرسی 701، موضوع‎های کلیدی حسابرسی
 • شادی حسن زاده، بیتا مشایخی* صفحات 371-393
  هدف

  سود، پیش بینی کننده‎ای حیاتی از سلامت بانک است. مدیریت سود توسط بانک ها، همواره در کانون توجه نهادهای ناظر بانکی، حسابرسان و وضع کنندگان استانداردها بوده است؛ زیرا بر ثبات سیستم مالی اثرهای مثبت و بر شفافیت گزارشگری مالی اثرهای منفی دارد. نظر به اهمیت مدیریت سود در پژوهش های حسابداری جهان و ایران و همچنین خلا پژوهش های کمی و کیفی موجود این حوزه در صنعت بانکداری ایران و خلا پژوهش کیفی مدیریت سود در سطح جهان، این پژوهش قصد دارد به کشف مفاهیم چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مدیریت سود در این صنعت از دید کنشگران بپردازد.

  روش

  روش شناسی این پژوهش نظریه زمینه ای با ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته است. به همین منظور با 17 نفر از خبرگان این صنعت (حسابرسان مستقل و داخلی، مدیران عالی رتبه و اجرایی بانک ها، استادان دانشگاهی فعال در صنعت و تحلیلگران و ناظران بازار سرمایه) مصاحبه هایی انجام گرفت. تحلیل مصاحبه ها، به طور کامل با نرم افزار تحلیل داده های کیفی اطلس‎ تی و کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی انجام شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش، به ارائه الگوی مفهومی، مبتنی بر پارادایم استراوس و کوربین منجر شد که از تحلیل داده های متنی و استخراج 213 کد باز و انتزاع آنها به 38 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی به ‎دست آمد.

   

  نتیجه گیری

  تحلیل ها نشان می دهد که «دستیابی به سود هدف» مقوله محوری است. مهم ترین راهبرد انجام مدیریت سود بانک ها، دستکاری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات است و در نهایت، «تحریف گزارشگری مالی» و «آریستوکراسی پولی بانک ها» پیامد مدیریت سود بانک هاست. ماهیت الگوی مفهومی ارائه شده در این پژوهش، بر سازه اجتماعی و فرایند مشاوره و کنش متقابل کنشگران متخصص در صنعت بانکداری مبتنی است و نتایج کیفی حاصل از این پژوهش، در دانش افزایی متون مدیریت سود بانک ها و گسترش آن به سایر صنایع و مقایسه کیفی آن سهم بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: ذخیره زیان وام ها، مدیریت سود، نظریه زمینه ای
 • شکرالله خواجوی*، کاظم نحاس صفحات 394-412
  هدف

  پژوهش بین رشته ای (حسابداری و روان شناسی) حاضر با هدف بررسی تاثیر نقشه مفهومی به عنوان یک ابزار روان شناسی که با شاخص های‏ استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری هم خوانی دارد، بر یادگیری دانشجویان حسابداری میانه 1 انجام شده است.

  روش

  در این پژوهش از فن پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری داده ها و از تجزیه و تحلیل کوواریانس (آنکوا) برای آزمون داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانشجویان حسابداری میانه 1 موسسه آموزش عالی زند شیراز در نیم سال تحصیلی اول و دوم سال های 1396 و 1397 است. انتخاب نمونه آماری بر اساس جامعه در دسترس بود و در مجموع 70 نفر (35 نفر گروه آزمون و 35 نفر گروه کنترل) از دو گروه حسابداری میانه1 انتخاب شدند و نمره پایان ترم دانشجویان به عنوان شاخص یادگیری مد نظر قرار گرفت. شایان ذکر است که مدرس هر دو گروه یکی از پژوهشگران بود.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که نمره های پیش آزمون تاثیر معناداری بر نمره های پس آزمون ندارند. از طرف دیگر، مقدار سطح معناداری آزمون آنکوای گروه ها برابر با صفر شد، بنابراین مشخص می شود که بین نمره های پس آزمون (نمره های یادگیری) گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد. به‏ بیان دیگر، تفاوت یادگیری در نمره های پس آزمون گروه‏ آزمون (نقشه مفهومی) نشئت گرفته از نمره های پیش آزمون (دانش اولیه دانشجویان) نیست، بلکه از نقشه مفهومی نشئت گرفته است.

  نتیجه گیری

   نقشه مفهومی با شاخص مهارت های ذهنی مطابقت دارد و ابزار مناسبی برای ارتقای یادگیری معنادار مفاهیم حسابداری است.

  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، یادگیری معنادار، حسابداری میانه
 • مسعود صادقیان، بهمن بنی مهد*، حسین جهانگیرنیا، رضا غلامی صفحات 413-434
  هدف

  ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، تاثیر بسزایی در بروز رفتار‎های حرفه ای دارند. گزارشگری مالی نیز بخش بااهمیت حرفه حسابداری بوده و بیانگر وضعیت مالی و عملکرد بنگاه تجاری در یک دوره عملیات است. هدف این پژوهش شناخت ارتباط ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم و جهت گیری اخلاقی در بروز گزارشگری مالی متقلبانه است.

  روش

  داده هایی که قابلیت آزمون را داشتند، از 234 مشاهده در میان مدیران مالی و حسابرسان مستقر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.

  یافته ها

  با فرض دستکاری با‎اهمیت در سود، ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم بر بروز گزارشگری مالی متقلبانه تاثیر مثبت و معنادار دارد، ایده آل گرایی تاثیر معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه ندارد و تاثیر نسبی گرایی بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه، معکوس و معنادار است. با فرض دستکاری کم اهمیت در سود نیز نتایج مشابه به دست آمد با این تفاوت که ویژگی اخلاقی نسبی گرایی بر گزارشگری مالی متقلبانه، تاثیر معناداری نداشت. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، ویژگی اخلاقی ماکیاولیسم بر هر دو ویژگی اخلاقی ایده آل گرایی و نسبی گرایی تاثیر مستقیم و معنادار می گذارد.

  نتیجه گیری

  شواهد این پژوهش تایید می کند که ویژگی های شخصیتی و اخلاقی، از عوامل رفتاری تشدیدکننده گزارشگری مالی متقلبانه است. از این رو، حسابداران و حسابرسان برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی، باید ارزش های اخلاقی را در ضمیر خود ارتقا دهند.

  کلیدواژگان: ماکیاولیسم، ایده آل گرایی، نسبی گرایی، گزارشگری مالی متقلبانه
 • محمدحسین صفرزاده*، ابراهیم جعفری‎منش صفحات 435-455
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلا موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است.

  روش

  نمونه پژوهش، از 15 بانک‎ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد.

  یافته ها:

  بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری:

  نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سوال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

  کلیدواژگان: کیفیت گزارشگری مالی، ثبات بانک، ریسک پذیری، مدیریت سود، مدل محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 • محمد مرادی*، مرتضی جعفری دره در، سهراب حسین زاده صفحات 456-481
  هدف

  هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از ابتدای سال 1395 برخی شرکت های بورسی را به تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم کرده است. با وجود کیفیت عالی استانداردهای بین المللی، پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که کیفیت استانداردهای حسابداری تحت تاثیر محیط های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورها قرار می گیرد. از طرف دیگر، تفاوت اصلی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری و افشای ارزش های منصفانه است. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، صورت گرفته است.

  روش

  در راستای اهداف پژوهش و در نظر گرفتن اشباع نظری با 14 نفر از خبرگان شاغل در سازمان بورس اوراق بهادار، افراد شاغل در سازمان حسابرسی، کارشناس رسمی دادگستری، حسابداران رسمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مطابق با رویکرد نوع شناسی چالش ها و فرصت ها، مصاحبه ای صورت گرفت و بر اساس تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد.

   

  یافته ها

  مطابق با یافته های پژوهش، محیط‎ اقتصادی، آموزش، ورودی های اندازه گیری، حسابرسی ارزش های منصفانه و مقاومت، چالش های اندازه گیری ارزش های منصفانه شناخته شدند و صحت اطلاعات حسابداری، شفافیت و همسان سازی، فرصت های اندازه گیری، ارزش های منصفانه بودند. 

  نتیجه گیری

   برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر اینکه می بایست به محیط اقتصادی، فاکتورهای رفتاری و اندازه گیری ارزش های منصفانه توجه شود، آموزش حسابداران و حسابرسان نیز امری حیاتی به نظر می رسد. همچنین، اندازه گیری و گزارشگری ارزش های منصفانه، صحت، شفافیت و قابلیت مقایسه را افزایش می دهد و به طور کلی به مفید بودن اطلاعات حسابداری کمک می کند.

  کلیدواژگان: ارزش منصفانه، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تحلیل تم
|
 • Mahmood Behnampour, Naser Izadinia *, Babak Saffari Pages 327-347
  Objective

  Performance information should be collected in a way which has the least estimation error. Accrual basis is currently used to provide performance reports, but no accrual model has yet been presented to demonstrate the role of accruals in measuring performance and provide a structure for separating accounting error in performance and expressing accounting quality. Therefore, the purpose of this study is to explain Nikolaev model in order to analyze the role of accruals in measuring performance and accounting quality.

  Methods

  The population of study is companies listed in the Tehran Stock Exchange and the sample includes 104 companies (1664 firm-year) in the period from 2002 to 2017. In estimating parameters of Nikolaev model, moment conditions based on variance and covariance of accounting error, operating cash flow and accruals time series were used, and in order to test the research hypotheses, statistical comparison of two samples and multiple regression analysis for cross-sectional and combined data were used.

  Results

  The standard deviation average of accrual performance component is statistically significant and greater than standard deviation average of accounting error. The relationship between economic performance component and accruals performance with accounting error is statistically significant and common variance between components is small. By controlling operational volatility, direction of relationship between Dechow and Dichev (2002) accruals quality criteria and firm value were changed, but no significant change was made in the Nikolaev (2018) model.

  Conclusion

  Accruals have achieved their primary goals of facilitating performance measurement. Low common variance between Nikolaev model components indicates that accounting error is increased by the increases in the diagnostic validity of this model and as operational volatility. Also Dechow and Dichev accruals quality model is not able to explain firm value accurately, however, Nikolaev accruals quality model could explain firm value due to the ability of separating accounting error and operational volatility.

  Keywords: Accounting error, Accruals performance component, Timing error, Economic performance, Accounting quality
 • Mahnaz Molanazari *, Ali Rahmani, Neda Jafari Nasab Pages 348-370
  Objective

  This study examines the challenges and opportunities in impelimenting of International Standard of Auditing 700 (revised 2015) and 701 (new) in Iran in terms of the recent transformations in auditor report and potential impacts of its change on various political, legal and economic environments.

  Methods

  We perform qualitative content analysis and in-depth interview among experienced group of 18 auditors and 15 investors.

  Results

  This study has identified the defects in the present report in Iran (Form, content, presentation of the auditor report) and its roots (economic, legal, the audit profession, corporate reporting, auditing standards and expectations), as well as the challenges (auditor resistance, problems in execution of standards, increase in reporting risks, client resistance and increased probability of confusion and diversity in user perception of Key Audit Matters) Opportunities (promotion of auditor report and the audit profession, enhanced relations, improved investor decision making and management assistance) and the required strategies (training, adequate standard setting performance warrantees and method of performance) for the proper execution of the new audit report. Moreover, Key Audit Matters from the point of view of auditors and investors as well as other informational needs of investors have been extracted from the audit report.

  Conclusion

  According to the findings, the current level of the report is quite different from standard levels being applied, and effective action is required for resolving defects observed in the current auditor report, including increased supervision on the audit profession by related authorities as well as an increase in the quality of the auditor report. Moreover, findings of this research shall contribute to the body of knowledge in the field of auditing, and provide a perception- through consideration of opportunities (including upgrading the auditor report and the audit profession, improving investor decision making, etc.) and challenges encountered (such as auditor and client resistance, etc.)- by regulators  including standard setting authorities in auditing, the Securities Exchange Organization can act as supervisory authorities and pave the way towards more effective achievement of objectives set for the new audit report.

  Keywords: Auditor report, International standard of auditing 700 (Revised), International standard of auditing 701, Key audit matters
 • Shadi Hassanzadeh, Bita Mashayekhi * Pages 371-393
  Objective

  Earning is a critical predictor of the health of the bank. The managementof earningsby banks has always been a matter for the attention of banking supervisors, auditors, and standards setters since it can have a positive effect on the stability of financial system and have a negative effect on the transparency of financial reporting. Given the importance of earnings management among the accounting literature, and shortage of quantitative and qualitative research in thefield ofIranian banking industry, as well as the qualitative research in earnings management area, this research aims to explore the concepts of reasons and circumstance the earnings management phenomenon in this industry from the perspective of its players.

  Methods

  The methodology of this research is a grounded theory approach usingin-depthinterviews for data gathering. For this purpose, seventeen banking experts, including independent and internal auditors, senior executives, academics, and capital market analysts and observers were interviewed. The analysis of the interviews was done completely with Atlas.ti Data Analytical Software Analysis and, three-stage open, axial and selective coding was employed.

  Results

  A conceptual model was developed based on the Straussand Corbin paradigm, derived from the analysis of contextual data and the extraction of 213 open codes and their abstraction into 38 subcategories and 21 main categories.

  Conclusion

  Our analyses show that "achieving target profit" is a core category, and the most important action strategy of bank’s earnings management is “to manipulate  the Loan Loss Provisions (LLP)” and ultimately bank earnings management consequences are "distortion of financial reporting” and "aristocracy money banks". Our conceptualmodel presentedisbased on the social structure and the interaction process of actors in the banking industry. The resultsofthisstudy can have a significant contribution to the improvement of banks' earnings management literature and its extension to other industries.

  Keywords: Loan Loss Provisions (LLP), Earnings management, The Grounded Theory
 • Shokr Allah Khajavi *, Kazem Nahas Pages 394-412
  Objective

  This paper is an interdisciplinary study (accounting and psychology) aimed at examining the impact of concept map as a psychological tool that is consistent with the skill index in accordance with International Accounting Education Standards, on the learning of intermediate accounting students.

  Methods

  This study is a semi-experimental research which has been conducted by pre-test, post-test, and analysis of Covariance (ANCOVA). The statistical population of this study includes all the students of Zand Institute of Higher Education in Shiraz in the educational year 2017-2018. The samples were selected according to the available population. In this study, students were divided into one experimental and one control group (35students in the experimental group and 35 students in the control group). The final exam score of students is considered as their learning score.

  Results

  The results show that pre-test scores have no influence on post-test scores.On the other hand, the significant level of ANCOVA test of the groups equales to zero. Therefore, there is a significant difference between post-test (learning) scores. In other words, the learning difference in the post-test scores of the test group (concept map) are not due to the pre-test scores (basic knowledge of the students), but are the result of a concept map.

  Conclusion

  Concept map corresponds to the intellectual skills index and is an appropriate tool to improve the meaningful learning of accounting concepts.

  Keywords: Concept map, Meaningful learning, Intermediate accounting
 • Masoud Sadeghian, Bahman Banimahd *, Hosein Jahangir Nia, Reza Gholami Pages 413-434
  Objective

  Personality and ethical characteristics have a significant impact on the professional behaviors. Financial reporting is also a part of the accounting profession and shows firms financial position and performance during of a financial period. The aim of this study is to identify the relationship between Machiavellianism and ethical orientation on fraudulent financial reporting.

  Methods

  The research data is collected from 234 financial managers and auditors of listed companies in the Tehran Stock Exchange and analyzed by structural equation modeling using LISREL software.

  Results

  Given to significant manipulation in net income, the Machiavellianism has positive and significant effect on fraudulent financial reporting, the idealism has no significant effect and relativism has indirect and significant effect on the tendency to fraudulent financial reporting. Similarly, given to insignificant manipulation in net income, the same results were obtained. However, the relativism did not have a significant effect on fraudulent financial reporting. Also, our findings show that the Machiavellianism has a direct and significant effect on both idealism and relativism.

  Conclusion

  The evidence of this study confirm that cognition and ethical characteristics could boost opportunistic behavior in fraudulent financial reporting. Hence, accountants and auditors should improve their ethical values in order to enhance quality of financial reporting.

  Keywords: Machiavellianism, Idealism, Relativism, Fraudulent financial reporting
 • Mohammad Hosein Safarzadeh *, Ibrahim Jafarimanesh Pages 435-455
  Objective

  The main goal of this research is to examine managerial discretion in estimating loan loss provision. We also seek to address the dispute in the literature about whether this discretion is applied for opportunistic or efficiency causes.

  Methods

  The research sample consists of 15 Iranian banks listed in the Tehran Stock Exchange during the period of 2006-2017. Panel data and logistic regressions are used in a two-step approach to answer research questions. At first, abnormal loan loss provision (ALLP) is estimated and then 3 relationships have been assessed using three distinct models.

  Results

  The results show that 1) there is a non-significant positive relationship between crisis index and ALLP; 2) there is a significant positive relationship between ALLP and bank risk-taking; and 3) there is a negative relationship between ALLP and loss avoidance behavior.

  Conclusion

  The results indicate that the current model for calculating loan loss provision (set by Central Bank of the Islamic Republic of Iran) is not effective for preventing banks from engaging in destructive behaviors. We also find that Iranian banks' managers are using their discretion in a constructive manner. Positive (negative) relationship between ALLP and risk-taking (loss avoidance) support this notion.

  Keywords: Financial reporting quality, Bank stability, Risk taking, Earnings management, Loan loss provision calculating Model
 • Mohammad Moradi *, Morteza Jafari Daredor, Sohrab Hosseinzadeh Pages 456-481
  Objective

  The Board of the Securities and Exchange Organization has required some public firms to prepare financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), based on the approval of the Auditing Organization since the beginning of 2016. Despite high quality of above mentioned standards, studies show that the quality of accounting standards is influenced by the political, cultural and economic environment of countries. On the other hand, fair value measurement and disclosure is actually the main difference between Iranian National Standards and International Financial Reporting Standards (IFRS). Based on mentioned issues, the main purpose of this study is to determine the challenges and opportunities of measuring fair values in International Financial Reporting Standards (IFRS) adoption in Iran.

  Methods

  Based on research purposeand theoretical saturation, interviews have been held with 14 experts from the Stock Exchange, the auditors, the licensed experts, the CPAs and the Professors, in accordance with the typology of challenges and opportunities. These interviews were analyzed based on thematic analysis.

  Results

  Research findings indicate that the economic environment, education, measurement inputs, fair value audits and resistance are main challenges of IFRS adoption, and the accuracy of accounting information, transparency and consistency are opportunities of IFRS adoption.

  Conclusion

  In International Financial Reporting Standardsadoption, besides the importance of economic environment, behavioral factors and fair value measurement, training of accountant, and auditor is also vital. Measuring and reporting fair values ​​also enhance the accuracy, transparency and comparability and overall usefulness of accounting information.

  Keywords: Fair value, International financial reporting standards, Thematic analysis