فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا نصیری، محمدسعید جبل عاملی*، علیرضا علی احمدی صفحات 7-37

  برنامه ریزی سناریویی، ابزاری برای مواجهه با عدم قطعیت های محیطی است و از دهه 1950 تاکنون، روش های علمی متعددی در دسته بندی های مختلف از جمله گذشته نگری، پیش نگری و پس نگری، کیفی و کمی، قیاسی و استقرایی، غیرمشارکتی و مشارکتی، اکتشافی و هنجاری و غیره برای آن ارائه شده است. تعدد و تنوع روش ها، کاربران این ابزار را عملا دچار سردرگمی در انتخاب روش مناسب و پیاده سازی آن نموده است. پژوهشگر با مدنظر قرار دادن دسته بندی اول، به دلیل رایج بودن مدل های برنامه ریزی سناریویی پیش نگری در این دسته بندی و عدم انجام مطالعه ای که به ارائه مدل جامع در این خصوص پرداخته باشد، با غور علمی در 10 روش پیش نگری به عنوان جامعه هدف پژوهش، تلاش نمود، با ارائه مدلی جامع، از تکثر و سردرگمی در این حوزه بکاهد. اهمیت این پژوهش، افزایش سهولت در فهم و اجرای مراحل، بالا رفتن کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج و کاهش دغدغه کارشناسان برای انتخاب مدل مناسب برنامه ریزی سناریویی پیش نگری است. نپرداختن به این مساله، موجب افزایش خطاهای کاربران در انتخاب مدل مناسب و تطویل یا ساده انگاری بیش از حد در انجام پروژه های برنامه ریزی سناریویی پیش نگری خواهد بود. روش شناسی پژوهش مبتنی بر پارادایم ساخت گرایی، جهت گیری توسعه ای، از نوع کیفی و روش آن، توصیفی و موردی زمینه ای است که با استفاده از روش فراتلفیق انجام شد. برای آزمون مدل، تعدادی از متخصصین با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند قضاوتی انتخاب و با استفاده از ابزار دلفی، تا حصول اشباع نظری، مصاحبه ها ادامه یافت. مدل نهایی پژوهش در قالب دو فاز کلی، چهار مرحله اصلی و چهارده گام فرعی ارائه شد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی سناریویی، رویکرد پیش نگری، روش فراتلفیق، مدل جامع برنامه ریزی سناریویی پیش نگری
 • علی ایوبی*، حمیدرضا غفاری صفحات 39-61
  هواپیما بدون سرنشین (پهپاد) به وسایل پرنده ای اطلاق می گردد که از راه دور و یا توسط خلبان خودکار داخلی هدایت و کنترل می گردد. آن ها می توانند تجهیزات مختلفی نظیر دوربین ها، سنسورها و وسایل ارتباطی را حمل کنند، این پرنده ها قادر به انجام عملیاتی از قبیل ره گیری هوایی، تصویربرداری از میدان نبرد، ردیابی اهداف زمینی، هدف هوایی، جنگ الکترونیک، عملیات انتحاری و غیره هستند. کوادروتور یک پرنده بدون سرنشین عمود پرواز است. این وسیله به سبب قابلیت نشست و برخاست عمودی در دسته عمود پروازها قرار می گیرد که به جهت برخی مزایا و ویژگی هایش مورد توجه قرار گرفته است. این وسیله دارای ساختار شبه صلیبی می باشد که چهار ملخ درچهارگوشه آن قرار داشته و با تغییر سرعت ملخ ها می تواند حرکات و مانورهای مختلف را انجام دهد. دراین مقاله ابتدا مدلسازی دینامیکی و سپس اثرات محیطی برروی پرنده محاسبه می شوند؛ کنترل فازی ونحوه پیاده سازی آن برای پرنده کوادروتور شرح داده می شود؛ در ادامه به ساختار خلبان خودکار پرداخته می شود و سیمولینک طراحی شده از پرنده کوادروتور و خلبان خودکار ارائه می شود؛ ودرنهایت با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات، مسیر در دو قسمت مختلف طراحی می شود نتایج کاهش مدت زمان و افزایش دقت در انجام عملیات را نشان می دهد؛ از این رو می تواند الگویی جالب برای آینده پژوهی مسیریابی سایر پهپادها باشد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، کوادروتور، ازدحام ذرات، کنترل فازی
 • علی اوجاقی* صفحات 63-81
  از آنجا که آینده پژوهی فرصتی برای مطالعه و بررسی شرایط و ویژگی های آینده را برای تصمیم گیران فراهم میکند، بستری برای توسعه تلقی میگردد. با توجه به اینکه یک الگوی بومی از فرآیند آینده پژوهی در آجا با رویکرد فرآیندی ارائه نگردیده است، این تحقیق به دنبال تدوین آن در آجا بوده و در واقع مسئله اصلی تحقیق این است که الگوی بومی فرآیند آینده پژوهی در آجا چیست. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی با رویکرد کمی می باشد. در جهت اجرای تحقیق در ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر آینده پژوهی در آجا با استفاده از روش تحلیل محتوا احصاء گردیده است. سپس جهت دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق روابط بین عوامل شناسایی شده از روش الگوی سازی ساختاری تفسیری (ISM) و با استفاده از پرسشنامه استاندارد و جمع آوری داده ها از 13 نفر خبرگان حوزه آینده پژوهی در آجا استفاده شده است. در پایان این پژوهش الگویی بومی با رویکرد فرآیندی و در پنج سطح و 10 مولفه برای آینده پژوهی در آجا ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، تدوین راهبرد، مساله یابی، نیازسنجی، تغییرات محیطی
 • امید ویسی، جعفر حیدری*، جعفر رزمی، مهرداد شهسواری صفحات 83-108
  برای راهبردهای آینده نگر در حوزه آماد و پشتیبانی، مستلزم شناخت هر چه بیشتر ویژگی های آماد و پشتیبانی و اولویت بندی آن می باشد. در حال حاضر با توجه به ظهور الگوواره های جدید و تاثیر آن بر سازمان های نظامی به ویژه در حوزه آماد و پشتیبانی، شناسایی و تبیین ویژگی ها و اولویت های آماد و پشتیبانی با توجه به نوع و ماهیت تهدیدهای آینده به صورت علمی، مدون و به روز تعیین نشده است که هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق ازنظر نوع، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) انجام می شود. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و همچنین از روش مقایسات زوجی جهت اولویت بندی ویژگی های آماد و پشتیبانی برای تهدیدهای آینده استفاده گردیده است. ویژگی های آماد و پشتیبانی از چهار بخش شامل گفتمان رهبری، پیشینه و سوابق تحقیقاتی، مبانی و مفاهیم نظری و مصاحبه با خبرگان به دست آمد که پس از بررسی، گروه بندی و طبقه بندی ویژگی ها در قالب چهار بعد ساختاری، سازمانی، تجهیزات و روشی تعیین و تعداد ده ویژگی برتر که اولویت های آماد و پشتیبانی با توجه به نوع و ماهیت تهدیدهای آینده بودند، مشخص گردیدند. اولویت های اشاره شده به ترتیب؛ 1. چابکی 2. سیالیت و انعطاف 3. ایمان و تعهد کارکنان آمادی 4. سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند 5. مهارت و تخصص کارکنان آمادی 6. سامانه ارتباطی بومی، امن و پایدار 7. سامانه فرماندهی پویا 8. تامین تجهیزات و تسلیحات تاثیر محور 9. طراحی متمرکز و اجرای نامتمرکز 10. تامین تجهیزات و تسلیحات هوشمند می باشد.
  کلیدواژگان: لجستیک، اولویت های آماد و پشتیبانی، تهدیدهای آینده، الگوی لجستیکی
 • محمدحسین عصاری، عباس خمسه*، رضا رادفر، نصرت الله شادنوش صفحات 109-141

  رقابت های روزافزون جهانی، شرکت ها و صنایع را به سوی یافتن راه حل های نوین برای بقا و حفظ بازار سوق می دهد. به این منظور شرکت ها سعی دارند تا بر فعالیت های نوآورانه مانند پروژه های تحقیق و توسعه بیشتر سرمایه گذاری کنند و مسیر آینده رقابت و کسب وکار خود را هموارتر کنند. با توجه به ویژگی های پروژه های تحقیق و توسعه آینده، دستیابی به روش هایی که موفقیت این پروژه ها را تامین کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پروژه های تحقیق و توسعه از منظر مدیریت پروژه در شرکت های تکنولوژی محور، بسیار کم مورد توجه قرار گرفته اند. به منظور پیاده سازی نتایج تحقیقات جدید و کمک به رفع مشکلات موجود در این زمینه، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پروژه های تحقیق و توسعه آینده ضروری به نظر می رسد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نوع روش، توصیفی پیمایشی است. عوامل موثر بر پروژه های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته از مرور ادبیات و نظر خبرگان صنعت هوافضا استخراج شده و پرسشنامه تایید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 8 بعد اصلی موثر بر پروژه های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا به همراه 56 عامل شناسایی و تایید گردید که توجه به همه آن ها دارای اهمیت است. کلیه عوامل کلیدی شناسایی شده، تاثیر معناداری بر توانمندی های مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، تحقیق و توسعه آینده، تکنولوژی پیشرفته، صنایع هوافضا
 • حمید همت*، علی فرهادی، امیرهوشنگ خادم صفحات 143-164

  پیشگیری و مهار بحران قبل از هر چیز مستلزم اتخاذ تصمیم های موثر بر اساس اطلاعات صحیح و ساختاریافته است که به سرعت و با سهولت در دسترس تصمیم گیرندگان قرار گیرد؛ بنابراین هرچه اطلاعات مطلوب تر، جامع تر و در زمان واقعی باشد و به موقع تهیه شود، تصمیم های مطلوب تری اتخاذ خواهد شد که درنتیجه خسارات و ضایعات ناشی از بحران کاهش خواهد یافت. از این رو این تحقیق با هدف تبیین نقش سامانه های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران های آینده انجام شده و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش جزء تحقیقات آینده پژوهی است. جامعه آماری در فاز اول پژوهش شامل؛ کتب، متون علمی، مدارک و مقالات مرتبط با موضوع مورد پژوهش می باشد که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته است و در فاز دوم نیز تعداد 9 نفر از نخبگان و کارشناسان حوزه مدیریت بحران می باشد که به روش هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از روش پایش محیطی، الگوهای مختلف مدیریت بحران بررسی شد و بر اساس الگوی چرخی، شاخص های 12 گانه این الگو در گروه های کانونی به بحث گذاشته شد و با نظر اعضاء گروه کانونی به میزان تاثیر نقش این سامانه در مدیریت بحران های آینده و اولویت بندی آن ها پرداخته شد. ماحصل تحقیق نشان می دهد که بیشترین نقش تاثیری سامانه های تصمیم یار GIS در مرحله حین بحران، سپس شروع بحران، پیش از بحران و بعد در مرحله پس از بحران هست که این مهم در کلیه مراحل و شاخص های 12 گانه نیز تبیین گردید. بنابراین پیشنهاد گردید که سازمان های متولی مدیریت بحران، با استفاده از سامانه های تصمیم یار  GISفرایند پیش بینی، آمادگی و مدیریت بحران در زمان وقوع و همچنین فرایند اقدامات پس از بحران را مدیریت نمایند.

  کلیدواژگان: سامانه های تصمیم یار، GIS، بحران های آینده، مدیریت بحران، پایش محیطی
|
 • Mohammad Reza Nasiri, Mohammad Saeed Jabalameli *, Ali Reza Aliahmadi Pages 7-37

  Scenario planning is a tool for dealing with environmental uncertainty. Since the 1950s, several scientific methods have been proposed for various categories, such as pastcasting, forecasting and backcasting, qualitative and quantitative, deductive and inductive, non- participatory and participatory, exploratory and normative, etc. The variety and Multiplicity of methods has made the users practically confused in choosing the right method and implementing it. The researcher, considering the first category, has tried with the scientific gurus in 10 methods as the target of the research due to the prevalence of forecasting scenario planning models in this category and the lack of a study to provide a comprehensive model in this regard. The importance of this research is to increase the ease of understanding and implementation of the steps, increase the quality and reliability of the results, and reduce the concern of experts to select the appropriate scenario planning scenario. Failure to do so will increase the user's mistakes in choosing the right model and over-simplifying or Prolongation the planning of scenario planning projects. The methodology of research is based on the structural paradigm, developmental orientation, qualitative type and its method, descriptive and case research that were carried out using the meta synthesis method. To test the model, a number of experts were selected by non-random sampling method, and by using the Delphi tool, interviews continued until theoretical saturation. The final model of the research was presented in the form of two general phases, four main stages and fourteen sub steps.

  Keywords: Scenario Planning, Forecasting Approach, Meta Synthesis method, Comprehensive Scenario Planning Model
 • Ali Ayoobi *, Hamid Reza Ghaffary Pages 39-61
  Unmanned aircraft (UAV) refers to flying devices remotely or by internal direct and control the autopilot. They can be different types of accessories such as cameras, sensors and communications equipment to carry these birds are able to perform operations such as tracking aerial imaging from the field, tracking ground targets, target aircraft, electronic warfare, suicide and so on. One of the drones that are placed in multi-rotor VTOL and has six degrees of freedom. In this paper, first, dynamic modeling and then environmental effects are calculated on the bird; the fuzzy control and its implementation for the quadrotor are described; further, the pilot's structure is dealt with, and the simulink is designed from the quadrotor and the pilot's bird; and, finally, using the aggressive algorithm The route is designed in two different ways, indicating the result of a shorter period of time and an increase in the accuracy of the operations; hence, it can be an interesting model for future drone drills
  Keywords: Future research, Fuzzy, autopilot, PSO algorithm
 • Ali Ojaghi * Pages 63-81
  Since futures research provides an opportunity for researchers to study and assess the future conditions and features for decision-makers, it is considered a platform for development. Given that a native model of the future research process has not been presented in the AJA with the process approach, this research has sought to formulate it in the AJA, and indeed the main issue of the research is that the native model of the future study process in AJA is. This research is an applied and descriptive analytical research with a quantitative approach. In order to implement the research, firstly, by studying the literature and research background, the factors influencing futures studies in AJA were determined using content analysis method; then, to achieve the conceptual model of the research, the relationships between the identified factors using the Interpretative Structural Modeling Method (ISM) Has been. In conclusion, a native model study has been proposed for future study in AJA with a process approach.
  Keywords: Future Studies, Strategy Formulation, Problem Solving, Needs Assessment, Environmental Change
 • Omid Veisy, Jafar Heydari *, Jafar Razmi Razmi, Mehrdad Shahsavari Shahsavari Pages 83-108
  For prospective strategies in the field of logistics, analysis of the internal environment (strengths and weaknesses) requires more recognition feature is logistics and prioritization. Currently, due to the emergence of new patterns of warfare and its impact on military organizations, especially in the field of logistic, the priorities of logistics have not been determined by science and practice, which is the main issue of this research. So identifying and explaining the characteristics and priorities according to the type and nature of future threats Logistics main objective of this research. This research is of type, applied-development and methodological, descriptive and survey type, and is carried out in combination (qualitative-quantitative). In this research, qualitative content analysis method and also paired comparison method have been used to prioritize logistic characteristics for future threats. The characteristics of logistic are based on the type and nature of future threats from four sections including the discourse of leader, backgrounds and research backgrounds, theoretical fundamentals and interviews with experts. After reviewing, grouping and classifying features in the form of four The following were the structural, organizational, equipment, and methodology. The top ten top ten logistic priorities were identified according to the type and nature of future threats. The priorities are as follows: follows: Agility,Flexibility, Faith and Commitment of Logistics Staff, Intelligent Command and Control System, Logistics Skills and Expertise, Native, Safe, and Sustainable FAVA Systems, Dynamic Command System, Prioritize Supply Effective Equipment and Weapons Axis, Focused design and decentralized implementation, Priority to providing intelligent equipment and weapons.
  Keywords: Logistics, Preparation, Support Priorities, Future Threats, Logistic pattern
 • Mahamad Hosein Osari, Abbas Khamseh *, Reza Radfar, Nosratola Shadnosh Pages 109-141

  The ever-increasing global competition leads companies and industries to find new solutions for survival and market preservation. To this end, companies are trying to invest in innovative activities such as R&D projects and streamline their business and competition. Regarding the characteristics of future R&D projects, it is important to have access to methods that provide the success of these projects. R&D projects have been considered very little in terms of project management in technology-oriented companies. In order to implement the results of new research and to help resolve the problems in this field, it is necessary to identify and prioritize the factors affecting future R&D projects. The purpose of this research is applied and is a descriptive-survey method. Factors influencing future R&D projects in advanced technology industries have been extracted from the review of the literature and opinion of the aerospace industry experts and the approved questionnaires have been distributed in the expert community and the results have been verified using confirmatory factor analysis and structural equations with Smart-PLS software. In this study, eight main dimensions influencing future R&D projects in the aerospace advanced technology industry with 56 factors were identified and confirmed, which are important for all of them. All identified key factors have a significant impact on future R&D projects management capability in advanced aerospace industries.

  Keywords: Project Management, Future research, development, high technology, Aerospace industries
 • Hamid Hemmat *, Ali Farhadi, Amir Hoshang Khadem Pages 143-164

  Crisis prevention and containment first of all requires making effective decisions based on sound and structured information that is quickly and easily accessible to decision makers, so the more relevant, comprehensive and real-time information is made, the better decisions will be made. As a result, losses and losses from the crisis will be reduced. Therefore, this research is aimed at explaining the role of GIS in future crisis management. It is an applied research in terms of purpose and is a component of future research method. The population of the first phase of the study consisted of books, scientific texts, documents and articles related to the case study that were considered in all numbers. In the second phase, 9 experts and experts in the field of crisis management were selected by purposeful method. . In this research, using different environmental monitoring methods, different crisis management patterns were investigated and based on the rotational model, 12 indicators of this model were discussed in focal groups and with the focus group members considering the impact of this system in future crisis management. And they were prioritized. The research findings show that the most effective role of GIS decision systems is during crisis, then crisis start, pre crisis and after crisis which was explained in all 12 stages and indicators. Therefore, it was suggested that organizations Crisis management trustees, using GIS decision systems, manage the process of forecasting, preparing and managing the crisis at the time of occurrence, as well as the post-crisis action process

  Keywords: Decision Making Systems, GIS, Future Crises, crisis management, Environmental Monitoring