فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال هجدهم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • سال هجدهم شماره 4 (مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سعید مظلومی محمود اباد، محمد اسدپور، محمود محبوبی*، محمد مبینی لطف اباد صفحات 1-11
  مقدمه

  در سال های اخیر  افزایش قابل توجهی در متوسط وزن افراد در نتیجه مصرف فست فودها دیده شده است که باعث ابتلا آنها به دیابت و بیماریهای قلبی عروقی گردیده است. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی کننده های مصرف فست فود  بر اساس مدل تصورات تمایلات در دانشجویان دانشکده بهداشت رفسنجان انجام شد.

  روش بررسی

  در این تحقیق مقطعی 129 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت رفسنجان به روش سرشماری  مورد مطالعه قرار گرفتند داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بصورت خود گزارشی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارspss  نسخه 20 و آزمونهای آماری توصیفی و تحلیل شامل میانگین،  انحراف معیار، ضریب  همبستگی و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار سازه های های نگرش، تصورات مثبت، ،تمایلات به مصرف فست فود، قصد نسبت به عدم مصرف فست فود و هنجارهای ذهنی منفی نسبت به مصرف فست فود به ترتیب61/3±.76/13 ، 35/4 ±17، 58/1± 4/7، 19/4 ± 27/6 و 11/3±.7 بود. با توجه به نمره سازه های مدل تصورات - تمایلات، سازه نگرش با کسب 8/68 درصد از ماکزیمم نمره قابل کسب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. بر اساس نتایج آزمون همبستگی مشخص شد که سازه قصد نسبت به عدم مصرف فست فود با هنجارهای ذهنی منفی نسبت به مصرف فست فود همبستگی مثبت معنی دار و  با سازه های نگرش، تصورات مثبت، و تمایلات به مصرف فست فود همبستگی منفی معنی دار داشت. در خصوص پیش بینی قصد عدم مصرف فست فود نتایج رگرسیون خطی نشان داد که سازه های مدل توانستند40/0  درصد  از واربانس قصدعدم مصرف فست فود  را پیش بینی کنند که  هنجار ذهنی منفی نسبت به مصرف فست فود قویترین  سازه بود.

  نتیجه گیری

  هنجار ذهنی افراد باور شخص در مورد نظرات افراد مهم او در مورد انجام یک رفتار است بنابر این تغییر هنجارهای ذهنی افراد در جهت منفی نسبت به مصرف فست فود بر پایه مدل تصورات-تمایلات در کاهش مصرف فست فود موثر است.

  کلیدواژگان: فست فود، دانشجویان، مدل تصورات، تمایلا ت
 • نگین ممتاز، زهرا رجبی، محمد مهدی سلطان دلال* صفحات 12-23
  مقدمه

  مسمومیت غذایی استافیلوکوکی یکی از شایع ترین بیماری های منتقله از غذا می باشد. بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با گستردگی وسیعی در سطح جهان گزارش شده است. امروزه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس در مواد غذایی به معضلی در عفونت های بالینی تبدیل شده و یک خطر جدی برای بهداشت عمومی محسوب می شود.این مطالعه با هدف بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس های موجود در نمونه های همبرگر شهر تهران و تعیین میزان حساسیت آنتی بیوتیکی آنها انجام شده است.

  روش بررسی

  تعداد 100 نمونه همبرگر شامل 75 نمونه بسته بندی و 25 نمونه دست ساز مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت. جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس بااستفاده از روش غنی سازی با محیط جیولیتی براث و کشت بر روی محیط بردپارکر بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 3-6806 انجام شد. تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی انجام گردید. در این مطالعه از آنتی بیوتیک های پنی سیلین، سیپروفلوکساسین،ریترومایسین، کلیندامایسین، کلرامفنیکل، سفوکسی تین، تری متوپریم سولفامتوکسازول، تتراسایکلین، جنتامایسین و ونکومایسین استفاده شد.

  یافته ها

  از 100 نمونه همبرگر مورد بررسی، 39 نمونه آلوده به  استافیلوکوکوس اورئوس (23 نمونه در همبرگر های بسته بندی و 16 نمونه در همبرگر های دست ساز) جداسازی شد. تمامی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس (100%) به آنتی بیوتیک های جنتامایسین و ونکومایسین حساسیت نشان دادند.

  نتیجه گیری

  با توجه به مصرف روزافزون مواد غذایی در بیرون از خانه و در صد بالای آلودگی همبرگرهای مورد مطالعه توسط  استافیلوکوکوس اورئوس و نقش مهم این باکتری در مسمویت غذایی بواسطه تولید آنتروتوکسین مقاوم به حرارات، می تواند نقش مهمی در به خطر انداختن سلامت مصرف کنندگان ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: بیماری های منتقله از غذا، استافیلوکوکوس اورئوس، حساسیت آنتی بیوتیکی، همبرگر
 • احمد صادقی، پیوند باستانی، حسن جعفری، امید براتی* صفحات 24-45
  مقدمه

  الگوی مشارکت دولتی- خصوصی (Public- Private Partnership) در سال های اخیر جهت اصلاحات سازنده بخش سلامت بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی دیدگاه مدیران بیمارستان های شیراز در زمینه اجرای الگوی مشارکت دولتی- خصوصی در ارائه خدمات بیمارستانی بوده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی می باشد که در سال 1395 در شهر شیراز انجام گرفت. بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان های خصوصی، خیرین و سرمایه گذاران حوزه سلامت به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شد که از بین آنها 56 نفر به عنوان نمونه پژوهش وارد مطالعه گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و همچنین تحلیلی از قبیل t-test در قالب نرم افزار21 SPSS تحلیل گردید.

  یافته ها

  از بین 56 نمونه موردمطالعه، 36 نفر (64%) از بخش دولتی و 20 نفر (36%) از بخش غیردولتی بوده اند.  طبق نظر مشارکت کنندگان، از بین حیطه های 6 گانه مورد بررسی جهت اجرای PPP ، حیطه های ظرفیت سازی (53/0± 53/2) و فرهنگی- اجتماعی (40/0± 58/2) نسبت به سایر حیطه ها دارای بالاترین نمره و حیطه سیاست گذاری (48/0± 18/2) دارای کمترین نمره بوده است. از دیدگاه مشارکت کنندگان بخش های دولتی و غیردولتی، هیچ کدام از مولفه های شش گانه موثر در زمینه اجرای الگوی PPP در توسعه خدمات بیمارستانی شهر شیراز دارای وضع مطلوب نمی باشد.

  نتیجه گیری

  مسئولین و سیاست گذاران بایستی با فراهم آوردن بستر مناسب برای مشارکت بخش غیردولتی سطح آمادگی بیمارستان ها را برای اجرای این الگو بالا ببرند.

  کلیدواژگان: مشارکت دولتی- خصوصی، خدمات بیمارستانی، دیدگاه مدیران
 • اکبر زارع شاه آبادی*، زکیه سلیمانی صفحات 46-61
  مقدمه

  مهاجرت از عوامل موثر بر وقوع بزهکاری و جرم شناخته شده است. فرض محتمل این است که این عامل می تواند در گسترش اعتیاد نیز نقش داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مهاجرت بر شیوع اعتیاد انجام شد.

  روش بررسی

  جامعه آماری را کلیه معتادین تحت درمان و مراجعه کننده به مراکز بهزیستی و کمپ های ترک اعتیاد تشکیل می دهند که 384 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و توسط پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  طبق نتایج نسبت مهاجرین معتاد بیش از بومیان معتاد است.به طوریکه 47.4 درصد معتادین مهاجر هستند این در حالیست که مهاجرین 33 درصد جمیت آماری شهر یزد را تشکیل می دهند. یعنی درصد بیشتری از مهاجرین نسبت به حجم جمعیت خود، گرفتار اعتیاد شده اند. جمعیت معتادین مهاجر خارج استان تقریبا دو برابر مهاجرین داخل استان یزد است و حدود یک سوم جمعیت معتادین را مهاجرین خارج از استان تشکیل می دهند. مهاجرین میانگین اعتیاد بالاتری دارند. این میزان در آنها بین 23 تا 25 در حالیکه در بومیان 22.4 است. معتادین غیربومی به طور معمول قرص های روانگردان و تریاک بیشتری مصرف می کنند. همچنین اختلاف معنی داری در میزان کنترل اجتماعی، حمایت اجتماعی، جذب فرهنگی، حاشیه نشینی بین مهاجرین و غیر مهاجرین مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  مهاجرین نسبت به بومیان گرایش به اعتیاد، توزیع و سابقه ترک مواد بیشتری داشتند. حاشیه نشینی و عدم کنترل، حمایت اجتماعی و جذب فرهنگی در بین مهاجرین در افزایش اعتیاد آنها موثر است.

  کلیدواژگان: اعتیاد، بومی، حاشیه نشینی، جذب فرهنگی، کنترل اجتماعی، مهاجرین
 • فرحناز فرنیا، مهدی شفیع زاده*، مصطفی جوادی صفحات 62-78
  مقدمه

  گیرندگان پیوند کلیه از جمله بیماران مزمن نیازمند خودمدیریتی تا پایان عمر هستند. لذا برای تقویت تبعیت و برنامه ریزی خودمدیریتی بهتر در دوره بعد از پیوند، شناسایی عوامل موثر کمک کننده است. اما اطلاعات در این زمینه محدود است. هدف مطالعه حاضر «تبیین تعیین کننده های خودمدیریتی در گیرندگان پیوند کلیه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی» بود.

  روش بررسی

  این مطالعه تحلیل محتوای کیفی هدایت شده، در کهگیلویه و بویر احمد انجام شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند و سپس نظری تا دستیابی به اشباع نظری و طبقاتی، وارد مطالعه شدند. داده ها با 24 مصاحبه نیمه ساختار با 19 مشارکت کننده(14 گیرنده پیوند، 4 عضو خانواده و یک بیمار با سابقه رد پیوند) گردآوری و هم زمان تحلیل شد. مدیریت داده ها تحت نرم افزار  MAXQDA10 انجام گرفت.

  یافته ها

  با تحلیل داده ها 264 کد مفهومی اولیه استخراج شد. یافته ها در 20 زیر طبقه و منطبق با شش طبقه مدل اعتقاد بهداشتی(حساسیت درک شده، شدت درک شده، ، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی و راهنمایی عمل) گزارش شد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه کیفی درک عمیقی از تجربیات گیرندگان پیوند کلیه و اعضای خانواده آنها  در مورد تعیین کننده های خودمدیریتی فراهم نمود. یافته ها حاکی از تایید سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و نیز کاربرد آن در پیش بینی خودمدیریتی این دسته از مددجویان است. بعلاوه می تواند راهنمای برنامه ریزان و سیاست گذاران بهداشتی، برای انتخاب مداخلات و راهبردهای مناسب برای بهبود پایبندی به خودمدیریتی گیرندگان پیوند باشد.

  کلیدواژگان: خودمدیریتی، پیوند عضو، گیرندگان پیوند کلیه، مدل اعتقاد بهداشتی، تحقیق کیفی
 • الهام زارع، تقی جباری فر*، کاظم برزگر بفرویی صفحات 79-88
  مقدمه

  استفاده از تلفن همراه در سال های اخیر به جزء جدایی ناپذیر زندگی تبدیل شده است. با وجود کاربردهای مفید تلفن همراه، استفاده بیش از حد و مداوم آن زمینه وابستگی و آسیب را در افراد ایجاد می نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان و نحوه استفاده از تلفن همراه با انگیزش پیشرفت در بین دانش آموزان دختر پایه نهم دبیرستان های شهرستان یزد بود.

  روش بررسی

  نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 288 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود که از بین دبیرستان های دخترانه منطقه دو به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (Cell-phone over-use scale)جنارو و همکاران (2007)، پرسشنامه نوع کاربری تلفن همراه (منطقی، 1389)، پرسشنامه انگیزه پیشرفت (Achivement Motivation Test  (هرمنس (1987) و معدل پایان ترم دانش آموزان به عنوان عملکرد تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین استفاده آسیب زا از تلفن همراه و انگیزش پیشرفت رابطه وجود ندارد (05/0 < P)، ولی با عملکرد تحصیلی ارتباط معکوس و معنا دار وجود دارد(05/0 >P). بین استفاده نرم افزاری و استفاده از تقویم و زمان با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0 >P).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد استفاده از بعضی امکانات تلفن همراه که منطبق با نیازهای روز یادگیرندگان باشد می تواند به نحو بسیار مطلوبی اثربخش باشد و البته نتایج ، ضرورت توجه برنامه ریزان و مسئولین امر را به رواج روزافزون استفاده آسیب زا از تلفن همراه، در دانش آموزان دبیرستانی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: تلفن همراه، انگیزه پیشرفت، دانش آموزان
 • فاطمه یوسف یعقوبی، لیلا ریاحی*، سید جمال الدین طبیبی، محمود محمودی مجد آبادی فراهانی صفحات 89-106
  مقدمه

  توانمندسازی در توسعه قابلیت افراد برای نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان های بهداشتی درمانی نقش تعیین کننده ای دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی متغیرها و مولفه های خودکارآمدی موثر بر توانمندسازی مدیران شبکه های بهداشتی درمانی در سال 1397 انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع کاربردی و اکتشافی است. ابتدا،  با بررسی ادبیات پژوهش و هم چنین مصاحبه با متخصصان موضوعی، متغیرهای توانمندسازی منابع انسانی استخراج شد. سپس، مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید و پرسشنامه تدوین و اعتبارسنجی شد. داده ها با تکمیل پرسشنامه از 416 نفر از مدیران شبکه های بهداشتی درمانی سه استان، که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند جمع آوری گردید و با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، متغیر "آموزش مستمر" در عامل خودکارآمدی با بار عاملی 84/0 بیشترین اهمیت را داشت. بر مبنای ضرایب استاندارد تحلیل عاملی تاییدی، متغیرهای هر سه مولفه خودکارآمدی در سطح 001/0>p معنی دار بود و مولفه "باور به توانایی مسئولانه و داشتن مهارت در کار" با بار عاملی 96/0 بیشترین تاثیر را بر عامل خودکارآمدی داشت. میزان تاثیر عامل خودکارآمدی در توانمندسازی 96/0 بود و بیشترین اهمیت را متغیرهای "داشتن مهارت های شغلی" و "برانگیختگی هیجانی" با بار عاملی  79/0 به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

  دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه های بهداشتی درمانی می توانند از طریق آموزش مستمر، ارتقاء توانایی ها و مهارت های شغلی، مسئولیت پذیری، و ارائه الگوها و تجربه های موفق، توانمندی مدیران را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: مدل توانمندسازی، مدیران شبکه های بهداشتی درمانی، خودکارآمدی
 • سیدجلیل میرحسینی، سید سعید مظلومی محمودآباد، محمد مقدسی امیری، سمیه علیزاده* صفحات 107-119
  مقدمه

  فشار خون بالا بیماری مزمنی است که باعث آسیب های فراوانی به فرد می شود، این بیماری عامل اصلی ناتوانی و مرگ در دنیا می باشد به صورتی که یک هشتم کل مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد. این بیماری قابل درمان نیست اما قابل کنترل می باشد لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با فشار خون بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 400 نفر از افراد بالای 30 سال در شهر یزد انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام گرفت. افراد با توجه به آدرس سرخوشه ها وارد مطالعه شدند. پرسش نامه ها به صورت خودگزارش دهی و مصاحبه تکمیل شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه عوامل دموگرافیک، سوالات آگاهی و مدل اعتقاد بهداشتی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار نسخه 15 SPSS و برای آنالیز نتایج شاخص های آماری و از آزمون های ناپارامتری من-ویتنی-یو ، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن افراد 6/11±08/44 بود.از بین متغیرهای دموگرافیک سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، وضعیت تاهل و سابقه ابتلا به پرفشاری خون در بستگان با میزان فشار خون ارتباط معنی دار داشتند. از بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی نیز تنها موانع درک شده با میزان فشار خون ارتباط معنی داری را نشان داد (01/0 (P<.

  نتیجه گیری

  از آنجایی که بین موانع درک شده و میزان فشار خون ارتباط معنی دار برقرار می باشد پیشنهاد می شود در طی طراحی و انجام مداخلات آینده تلاش هایی در جامعه برای کاهش موانع درک شده (عدم نیاز به تغییر شیوه زندگی، نداشتن وقت کافی برای داشتن فعالیت بدنی، هزینه کنترل منظم فشار خون و عدم همراهی خانواده برای تغییر رژیم غذایی) و کنترل فشار خون صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: فشار خون، مدل اعتقاد بهداشتی، یزد
|
 • Seyed Saeid Mazloomi Mahmoodabad, Mohammad Asadpoor, Mahmood Mahbobi Rad*, Mohammad Mobini Lotfabad Pages 1-11
  Introduction

  In recent decades, a significant increase has been observed in the average weight of people due to fast food consumption, which increases the risk of developing diabetes and cardiovascular diseases. Given the importance of this issue, this study was conducted to investigate the predictors of fast food consumption based on the Prototype/Willingness Model   among students the School of Public Health in Rafsanjan City.

  Methods

  In this cross-sectional study, 129 students from Rafsanjan School of Public Health were studied using the census method. The data were collected using a researcher-made   questionnaire by self-report. Data analysis was conducted using the SPSS  version 20 and statistical tests of correlation and regression analysis.

  Results

  According to the Prototype/Willingness Model, the mean and standard deviations of the attitude, positive perceptions, tendencies to fast food consumption, intention to not consume fast food, and negative mental norms about fast food consumption were 13.76±3.61, 17± 4.35, 7.4 ±1.58, 6.27± 4.19, and 7± 3.11, respectively. Considering the scores of the Prototype/Willingness Model, the attitude construct had the best score with 68.8% of the total attainable score. Based on the results of the correlations, a significant positive correlation was found between  the intention  to  avoid consuming fast food and negative subjective norms to fast food consumption. Moreover, a  significant negative correlation was observed between the constructs of attitude, positive images, and willingness to fast food consumption. Linear regression analysis showed that all constructs of the studied model  could predict  0.40% of the variance in the intention to avoid consuming  fast food. In this regard, the  negative subjective norms to fast food consumption  was strongest construct.

  Conclusion

  Subjective norm is defined as one's important individuals' belief about performing a behavior . Thus, subjective norms changes in the negative direction towards consuming fast foods is effective based on  the Prototype/Willingness Model.
  .

  Keywords: Fast food, Students, Prototype, Willingness model
 • Neguin Momtaz, Zahra Rajabi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal* Pages 12-23
  Introduction

  Staphylococcal food poisoning is one of the most common food-borne diseases. The antibiotic resistance of Staphylococcus aureus has been reported globally. Today, strains of Staphylococcus aureus in food have become a problem in clinical infections and are considerde as a serious public health concern.

  Methods

  A total of 100 samples were tested in the laboratory; including 75 handmade and 25 industrial hamburger samples. The Staphylococcus aureus samples were isolated and identified according to the National Iranian Standard No. 6806-3. Antibiotic resistance was determined by disk diffusion method and minimum inhibitory concentration was performed. In this study, the antibiotics penicillin, ciprofloxacin, erythromycin, clindamycin, chloramphenicol, cefoxitin, trimethoprim-sulfamethoxazole, tetracycline, gentamicin, vancomycin, and oxacillin were used.

  Results

  Of 100 analyzed hamburger samples, 39 samples were infected with Staphylococcus aureus (23 industrial and 16 handmade samples). All isolates of Staphylococcus aureus (100%) were susceptible to gentamicin and vancomycin antibiotics.

  Conclusions

  Due to the importance of Staphylococcus aureus, as the supergene antigen and its role in causing food poisoning, contamination of foodstuffs with Staphylococcus aureus can threaten the consumers' health.

  Keywords: Food-borne diseases, Staphylococcus aureus, Antibiotic susceptibility, Hamburger
 • Ahmad Sadeghi, Peivand Bastani, Hasan Jafari, Omid Barati* Pages 24-45
  Introduction

  Public-Private Partnerships (PPPs) have been constructively considered in recent years to reform health sectors in many countries. The aim of this study was to investigate the viewpoints of Shiraz hospital managers on the implementation of public-private partnership model in providing hospital services.

  Methods

  This descriptive study was conducted in Shiraz in 2016. Hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, private hospitals, charities and investors in the health sector were considered as the research population, that 56 people were selected as research sample. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Data were analyzed applying descriptive and analytical tests such as t-test in SPSS21.

  Results

  Of the 56 samples surveyed, 36 (64%) were from the public sector and 20 (36%) were from the non-public sector. Among the 6 areas considered for PPP implementation, capacity building areas (2.53± 0.53) and socio-cultural (2.58± 0.40) have the highest score and policy area than other areas (2.18 ± 0.48) had the lowest score.

  Conclusion

  From the viewpoint of the participants in the public and non-public sectors, none of the six effective factors in implementing the PPP model in the development of hospital services in Shiraz is not favorable. Authorities and policymakers should increase the level of readiness of hospitals to implement this template by providing an appropriate platform for nongovernmental participation.

  Keywords: Public-Private Partnerships, Hospital Services, Viewpoint of Managers
 • Akbar Zare Shahabadi*, Zakieh Soleimani Pages 46-61
  Introduction

  Immigration is known as an effective factor in crime. The probable assumption is that this factor can also contribute to the spread of addiction. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of migration on the prevalence of addiction.

  Methods

  The study population consisted of all drug addicts referring to well-being centers and addiction treatment camps. 384 of them were selected by available sampling method and were studied by researcher-made questionnaire. The results of the study were analyzed using SPSS software.

  Results

  According to the results, the proportion of addicted migrants is more addicted than natives. As 47.4% of the addicts are immigrants, while immigrants constitute 33% of the statistical population of Yazd. That is, a larger percentage of immigrants are addicted to their population size. The population of drug addicts outside the province is almost twice as large as the immigrants inside the Yazd province, and about one-third of the drug addicts are immigrants outside the province. immigrants have a higher mean of addiction. This amount is between 23 and 25, while the indigenous is 22.4. Non-native addicts typically consume psychotropic pills and opium. Also, there was a significant difference in the amount of social control, social support, cultural attraction, marginalization between immigrants and non-immigrants.

  Conclusion

  Immigrants than natives, had more tendency to addiction, distribution of materials and Having a history of leaving the material. Social marginalization and lack of social control, social support and cultural attraction among immigrants are effective in increasing their addiction

  Keywords: Addiction, Native, Marginalization, Cultural attraction, Social control, Immigrants
 • Frahnaz Farnia, Mehdi Shafizadeh*, Mostafa Javadi Pages 62-78
  Introduction

  Kidney transplant recipients, as chronic patients, need lifelong self-management. Therefore, identification of the effective factors is helpful in strengthening the individuals' adherence and planning self-management in the post-transplant period. However, the empirical research on this area is limited. The purpose of this study was "Explaining self-management determinants in kidney transplant recipients according to the health belief model".

  Methods

  This qualitative content analysis was conducted in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. The participants were included in the study by purposive and theoretical sampling methods until theoretical and classical saturations were achieved. The data were collected and analysed using 24 semi-structured interviews by 19 participants (14 transplant recipients, 4 family members, and a patient with a history of transplant rejection). The MAXQDA10 software was used to organize and manage the data.
  Results. After analysing the data, 264 primary conceptual codes were extracted. The findings were reported in 20 sub- categories and in accordance with six categories of the health belief model (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, self-efficacy, and cues to actions).

  Conclusion

  The findings of this qualitative study provided a profound understanding over the experiences of kidney transplant recipients and their family members about self-management determinants. The findings confirmed the health belief model constructs and its application in predicting these patients' self-management. In addition, the findings can be  a guide for health planners and policy makers to select the suitable interventions and strategies to improve the adherence to recipients' self-management.

  Keywords: Self-management, Organ transplantation, Kidney transplantation recipients, Health belief model, Qualitative research
 • Elham Zare, Taghi Jabbari*, Kazem Barzegar Bafrooei Pages 79-88
  Introduction

  Using cell phone has become an inseparable part of the life in the recent years. In spite of the useful usage of the cell phone, its constant over-use makes the field for people’s addiction and harms. The purpose of the present research is to analyze the relation between the cell phone’s scale and the way of use with the motivation of educational progress among the female students’ of the ninth grade of high schools in Yazd Township.

  Methed

   The understudy model in this research was 288 persons who were chosen according to Krejci & Morgan tables. The Random-Cluster Testing model was multi-leveled that had been chosen randomly among the female high schools of Zone two. The means of use were cell-phone over-use scale (COS) Jenaro, et.al (2007), the questionnaire of cell-phone’s usage type (Manteghi, 1389), Achievement Motivation Test (AMT) Hermens (1987).The Correlation Test of Pierson and Regression has been used to analyze the data.

  Resulth

  The result of data analysis showed that there is no relation between harmful usage of cell phone and achievement motivation (p>0.05), a positive meaningful relation between the software use and the use of calendar and time with achievement motivation (p<0.05).

  Conclusions

  The result showed that the use of some of cell phone’s options which are according to the present needs of learners can be effective greatly. Albeit the results shows the necessity of programmers and authorities’ attention to the growing spread of harmful usage of cell phone in the high schools.

  Keywords: cell phone, achievement motivation, Educational Function, the student
 • Fatemeh Yousef Yaghoobi, Leila Riahi*, Seyed Jamaleddin Tabibi, Mahmoud Mahmoudi Majdabadifarahani Pages 89-106
  Introduction

  Empowerment has determinant role in developing the ability of individuals in order to achieve sustainable improvement in efficiency of the health care organizations. This study was carried out to identify the variables and effective self-efficacy components affecting the manager’s empowerment in Health Care Networks during 2018-19.

  Methods

  This is an applied and exploratory study. At first, the variables involving in the empowerment of human resources were extracted by reviewing the literature as well as interviewing with the specialists. Then, the conceptual model was designed, the questionnaire compiled and its validity and reliability confirmed. The data were collected through the completing of the questionnaire by 416 managers who were chosen via stratified random sampling method and analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis.

  Results

   According to the results of the exploratory factor analysis, the variable “continuous training” with the factor loading of 0.84 was found the most important variable. Concerning the standard coefficients of confirmatory factor analysis, variables of all the three components of self-efficacy were significant (p<0.001) and the component “Believe in responsibly ability and skill in work” (factor loading = 0.96) had the higher effect on self-efficacy. The impact rate of self-efficacy in empowerment with 0.96 and the variables “having job skills” and "emotional arousal" with 0.79 factor loading are considered as the most significant variables.

  Conclusion

  The Universities of Medical Sciences and Health Care Networks can improve the ability of the managers through continuous training, promotion of professional skills, responsibility and presenting the successful models and experiences.

  Keywords: Empowerment Model, Health Care Managers, Self-Efficacy
 • Seyed Jalil Mirhoseni, Seyedsaeed Mazloomy, Mohammad Moqaddasi Amiri, Somayeh Alizadeh* Pages 107-119
  Introduction

  Hypertension is a chronic disease that causes a great deal of harm to the individual, which is the leading cause of disability and death worldwide, accounting for one eighth of all deaths. This disease is not treatable but it is manageable. Therefore, this study aimed to investigate factors related to hypertension based on health belief model in Yazd.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 400 people over 30 years old in Yazd city. Sampling was done by cluster method. Subjects were included in the study according to the address of the headers. Questionnaires were completed by self-report and interview. Data collection tools were demographic questionnaire, awareness questions and health belief model. SPSS 15 software was used for data analysis. Statistical indices, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis and Spearman correlation were used to analyze the results.

  Results

  The mean and standard deviation of age were 44.08 ±11.6 years. There was a significant relationship between demographic variables of age, gender, occupation, education, marital status and history of hypertension in relatives. Among the constructs of health belief model, only the perceived barriers showed a significant relationship with blood pressure (P <0.01).

  Conclusion

  Since there is a significant relationship between perceived barriers and hypertension, it is suggested that future interventions be designed to reduce perceived barriers (No need to change lifestyles, lack of time for physical activity, cost of regular blood pressure control, and no family accompanying diet changes) and blood pressure control.

  Keywords: Blood Pressure, Health Belief Model, Yazd