فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/05
 • تعداد عناوین: 5
|
 • عباس سیف الهی*، نصرالله سجادی، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحه 2

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقای برند باشگاه پرسپولیس بود. جامعه آماری پژوهش حاضر هواداران باشگاه پرسپولیس در سطح شهر تهران بودند و با توجه به جدول مورگان 366 نفر نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن  86/0 بدست آمد که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه مورد استفاده بود. تجزیه ‌و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون تی تک نمونه‌ای و با کمک نرم‌افزار  SPSS نسخه 16 در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان دارد، شبکه‌های اجتماعی و ابعاد هفت گانه آن در ارتقای ارزش برند باشگاه پرسپولیس تاثیر مثبت دارد. با توجه به گسترش سطح استفاده از رسانه‌های اجتماعی در جامعه باشگاه پرسپولیس باید برای معرفی برند خود، ایجاد وفاداری و رضایت در بین مخاطبین، بامعرفی برنامه‌های خود بتواند بهتر از این موقعیت استفاده کند.
   

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، برند، باشگاه پرسپولیس
 • مهدی باغین زاده، سیده زهرا حاجی آقایی ناهید طالبی صفحه 18

  هدف پژوهش حاضر تاثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر شاخص توده خالص (FFMI) و شاخص توده چربی (FMI) کارکنان مرد دارای اضافه وزن و چاق است. در این پژوهش نیمه تجربی، 65 نفر از کارکنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی به روش نمونه‌گیری هدفمند به دو گروه تمرینی (40 نفر با میانگین سنی 81/3±07/34 سال و شاخص توده‌بدنی 47/3±57/31 کیلوگرم بر مترمربع) و گروه شاهد (25 نفر با میانگین سنی 56/6±52/36 سال و شاخص توده‌‌بدنی 31/3±10/30 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند، برنامه تمرین ورزشی 12 هفته و با شدت 75-65 درصد ضربان قلب بیشینه صورت پذیرفت، این تمرینات سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 45-30 دقیقه بسته به میزان پیشرفت آزمودنی‌ها صورت گرفت و مدت زمان هر جلسه نسبت به میزان پیشرفتشان تا پایان دوازدهمین جلسه بصورت پلکانی تا مرز 75-60 دقیقه افزایش یافت. سه روز قبل از اجرای پروتکل میزان حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) آزمودنی‌ها از طریق برآورد آزمون راکپورت ارزیابی شد. شاخص توده خالص (FFMI) و شاخص توده چربی (FMI) قبل و 24 ساعت پس از پایان تمرینات اندازه‌گیری و ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 23 و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد از 12 هفته تمرین منظم ورزشی اختلاف معنی‌داری در شاخص توده خالص گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد (11/0=P).

  کلیدواژگان: اضافه وزن، چاقی، شاخص توده خالص، شاخص توده چربی
 • عاطفه نوروزی*، سمیه مومنی، آذر آقایاری صفحه 40

  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر تمرین رهاسازی بافت همبند عضلانی و تمرینات کششی عضله همسترینگ بر انعطاف‌پذیری، شدت درد و ناتوانی زنان غیرفعال 19  الی 45 سال دارای کمردرد مزمن منطقه 7 شهر تهران بود. این تحقیق از نوع مطالعه نیمه تجربی و گردآوری داده‌ها به روش میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، زنان غیرفعال دارای کمردرد مزمن با دامنه سنی 19 الی 45 سال در منطقه 7 شهر تهران انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق حاضر، 45 نفر (15 نفر گروه تمرینی رهاسازی با فوم رول، 15 نفر گروه تمرین کششیPNF ، 15 نفر گروه کنترل) بودند. که بر اساس نمرات پیش آزمون به سه گروه همسان تقسیم شدند در پیش‌آزمون انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ از طریق آزمون LEGRaiseT اندازه‌گیری شد. همچنین آزمودن‌ها، فرم رضایت‌نامه فردی، فرم پرسشنامه کبک (جهت تعیین میزان شدت کمردرد) و فرم پرسشنامه اوسوستری (جهت تعیین میزان ناتوانی) را پر کردند. سپس گروه رهاسازی با فوم رول و گروه کشش تسهیل عمقی عصبی عضلانی  در یک دوره برنامه تمرینی شش هفته‌ای و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه‌ای شرکت کردند و سپس از آن‌ها پس آزمون به عمل آمد. نتایج واریانس یک طرفه برتری تکنیک رهاسازی با فوم رول را در افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش درد نسبت به گروه تسهیل عمقی عصبی عضلانی نشان داد، اما تکنیک رهاسازی فوم رول و تسهیل عمقی عصبی عضلانی به یک اندازه در بهبود ناتوانی تاثیرگذار بودند.

  کلیدواژگان: رهاسازی بافت همبند عضلانی، تمرینات کششی PNF، انعطاف پذیری، شدت درد، ناتوانی، کمر درد مزمن
 • مرتضی رضایی صوفی* رضا شکاری جلال رستمی صفحه 60

  هدف از پژوهش حاضربررسی یررسی تاثیر مدیریت استعداد بر حافظه سازمانی با توجه به نقش میاجیگر انتقال دانش در ادارات ورزش و جوانان استان های یزد، گیلان و ایلام بود. نوع تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ استراتژی، همبستگی است و روش میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران، کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های یزد، گیلان و ایلام که تعداد آن ها 500 نفر بود. که با توجه به جدول مورگان 217 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت استعداد رفیعی(1390)، پرسشنامه حافظه سازمانی دانهام و بورت (2014) و پرسشنامه انتقال دانش هرندی و همکاران(1393)  بود. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها) و همچنین از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده ها استفاده شد. در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها(طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سوالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای SPSS نسخه 20 و  Smart PLS نسخه 0/2  استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد بر حافظه سازمانی و انتقال دانش و همچنین انتقال دانش بر حافظه سازمانی تاثیرگذار است و همچنین انتقال دانش برای رابطه مدیریت استعداد و حافظه سازمانی ، نقش تعدیل گری دارد و از نوع میانجی جزئی است.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، حافظه سازمانی، انتقال دانش، ادارات ورزش و جوانان
 • زینب اربابی، ابراهیم برارپور، رامین منصوری صفحه 80

  هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید پرحجم با مکمل یاری دارچین بر غلظت سرمی آپلین و مقاومت به انسولین دختران دارای اضافه وزن بود. مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که در آن 48 دانش آموز دختر دارای اضافه وزن انتخاب و به صورت تصادفی و مساوی به چهار گروه: 1) تمرین، 2) تمرین و مکمل ، 3) مکمل ، 4)کنترل تقسیم شدند. نمونه های خونی پیش و پس از تمرینات گرفته شد. دو گروه 1 و 2 برای مدت شش  هفته و 3 جلسه در هفته برنامه تمرین تناوبی شدید پر حجم را نیز انجام دادند. همچنین گروه 2 (تمرین و مکمل)، علاوه بر اجرای تمرینات همانند گروه 3 (تنها مکمل)، روزانه 3 کپسول دارچین با وزن 380 میلی گرم مصرف کردند. سطوح آپلین، گلوکز و انسولین با کیت الایزا اندازه گیری و داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، دوطرفه و تحلیل کواریانس در سطح معناداری 05/0≥P تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد، تمرینات تناوبی شدید باعث کاهش سطوح سرمی آپلین شد (0001/0P=)، ولی مکمل و تعامل تمرین و مکمل بر سطوح آپلین سرمی تاثیر معناداری ندارد (05/0P>). همچنین نتایج نشان داد تمرین، مکمل و تعامل این دو بر شاخص مقاومت انسولین تاثیر معناداری دارد (05/0P ≤)، با توجه به این نتایج، نقش محوری تمرین و مکمل یاری دارچین را در بهبود هم زمان الگوی ترشح اپلین و حساسیت انسولینی نمایان شد.

  کلیدواژگان: آپلین، تمرین تناوبی شدید، دارچین
|
 • Abbas Seyfollahii* , Seyyed Nasrollah Sajjadi, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi Page 2

  The purpose of this study was to investigate the role of social media in promoting Persepolis brand. Statistical population of this study was Persepolis club in Tehran city and according to Morgan table, 366 people were selected as available sample. The research method was descriptive and survey and the data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by 12 sport management professors and its reliability was 0.86 indicating high reliability of the questionnaire used. Data analysis was performed using descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov test and One-sample t with SPSS software version 16 at the significant level of 0.05. The results show that social networks and its seven dimensions have a positive impact on promotion of Persepolis Club brand value. Given the growing use of social media in the Perspolis club community, it should be better positioned to introduce its brand, build loyalty and audience satisfaction with its plans.

  Keywords: Social Networks, Brand, Persepolis Club
 • Atefeh Norouzi, Somayeh Momeni, Azar Aghayari Page 40

  The goal of present research was to compare the effect of muscle connective muscle and muscle training training on the flexible, pain of pain and disabled women from 19 to 45 years with a chronic back pain in the city of Tehran. This research is the type of half-term study and data gathering in a field of knowledge. The current research society, disabled women with chronic back pain was conducted with the age of 19 to 45 years in the 7th region of Tehran. The current research sample, 45 people (15 people of the release training group with foam roll, 15 people of the pnf's work training group, 15 people in control group). Based on the pre-test scores were divided into three different groups, in the pre-exam of the hmstryng muscles through the legraiset test, also the test, the person's satisfaction form, the Quebec's question form (to determine the intensity of back pain) and the form of awswstry (They filled in order to determine the amount of disability). Then the release group with the roll foam and the stretch group was participated in a six-week training program in a six-week training program and a 3-minute session every week, and then the test took place. The results of a one-way view of the excellence of the release technique with roll foam in increasing the flexible and reduction of pain towards the group of muscle nervous group, but the technique of release of the roll foam and enhance muscle nervous were in the same way to improve the disability.

  Keywords: Tie Muscle Release, PNF Stretching exercise, Flexibility, Severity of pain, Disability, Chronic low back pain
 • Zaenab Arbabi, Ebrahim Bararpour, Ramin Mansouri Page 80

  The purpose of the present study was to examine the effects of Six  weeks of high-volume, high-intensity interval training with Cinnamon supplementation on serum Apelin concentration and insulin resistance in overweight Girls. Forty-eight students’ overweight Girls were randomly and equally assigned into four groups:1) training, 2) training and supplement, 3) supplement, 4) control. Blood samples were taken before and after training. Two groups 1 and 2 performed high-volume, high-intensity interval training program for Six  weeks and 3 sessions per week. Also, Group 2 (training and supplement) in addition to doing training, as well as group 3 (only supplement,) ate 3 capsules daily, each containing 380 mg of cinnamon. Apelin, glucose and insulin levels measured with ELISA kit and data were analyzed by using one, two-way and ANCOVA Analysis of variance at the level of significance of P≤0.05. Results of study showed training affect significantly on serum levels of Apelin (P=0.0001), But supplement and interaction training and supplement didn’t effect significantly on serum levels of Apelin (P>0.05). Also, the results showed that the training, supplement and interaction training and supplement significantly effect on insulin resistance index (P≤0.05). According to the results can be announced شش  weeks of high-intensity interval training by reducing rest level of serum Apelin and insulin resistance index is effective in overweight Girls. Also, cinnamon supplementation does not affect resting level of serum Apelin.

  Keywords: Apelin, High-intensity Interval Training, Cinnamon