فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی صادقی، عبدالعظیم قربانی* صفحات 17-44

  برون گرایی از مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است که به روابط اقتصادی بین المللی کشور ها با یکدیگر مربوط می شود. راهبرد برون گرایی از این منظر که زمینه های دستیابی به قوام اقتصادی را در خود دارد و آن را از اهداف خود می داند از اهمیت بالایی برخوردار است. تقویت ساخت درونی اقتصاد و بهره جستن از مزایای اقتصادی حاصل از روابط بین الملل به نحوی که اولا منافع ملی تامین شود و ثانیا کشور را در برابر تکانه های اقتصادی داخلی و خارجی حفظ نماید نیازمند شناسایی مولفه هایی است که بیان گر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی-قانونی راهبرد برون گرایی است. در این مقاله با تاکید بر مولفه های فرهنگی راهبرد برون گرایی، گردآوری داده های موردنیاز با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته و با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی سعی شده است از میان ادبیات اقتصاد بین الملل، به خصوص بازاریابی بین المللی و همچنین اقتصاد مقاومتی، مولفه های فرهنگی راهبرد برون گرایی شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژی و فرهنگ مادی، نهاد های اجتماعی از قبیل خانواده، کار و تفریح و همچنین آموزش و تحصیلات، ارزش ها و مذهب، آداب ورسوم، انگیزه ها و رفتار ها، رسانه و تبلیغات، زبان، زیبایی شناسی و نهایتا گردشگری از جمله مولفه های فرهنگی هستند که توجه به آن ها در طراحی راهبرد برون گرایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضروری است.

  کلیدواژگان: راهبرد برون گرایی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد بین الملل، فرهنگ
 • محمدمجید شهبازی پور*، محمد امین بهزاد نسب صفحات 45-64

  ورزش زنان از بارزترین نمودهای فرهنگی هر جامعه است که غفلت از آن می تواند نظام فرهنگی جامعه را با مشکل مواجه کند. البته این مسئله همواره در تاریخ با چالش های جنسیتی برای زنان روبه رو بوده است. با پدیدآوردن این برداشت که تا اندازه زیادی بانوان از صحنه ورزش غایب اند و این امر باعث کوچک شمردن آن ها می شود و تلاش رسانه ها درگیری زنان را در ورزش به حاشیه می کشاند، برای خروج از این وضعیت و استفاده مطلوب جایگاه رسانه ای، ناگزیر از بازنگری در برنامه ها و اتخاذ راهکارها و راهبردهایی در جهت ایجاد تعامل هرچه بیشتر با رسانه ها هستیم. با توجه به این مسائل در این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال برآمدیم که آیا در سیاست گذاری رسانه ای ورزشی در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی برای ورزش بانوان لحاظ شده است یا خیر؟ همچنین در کنار پاسخ به این سوال، به بررسی سازمانی و سیاستی دو مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها و پخش رقابت های ورزشی بانوان در رسانه ها به عنوان مصادیقی از این رویکرد کلی نظام ج.ا. ایران به مقوله ورزش بانوان پرداخته ایم. این پژوهش از روش کتابخانه ای و اسنادی بهره برده است؛ همچنین از برخی مصاحبه های خبری مسئولان حوزه ورزش و رسانه نیز در جهت بررسی دقیق تر موضوعات اشاره شده، استفاده شده است. در پایان، پس از بررسی قوانین و سیاست های موجود، این نتیجه به دست آمد که وضعیت سیاستی ورزش بانوان در کشور در انزوا قرار گرفته و آنچنان که باید و شاید، به این موضوع پرداخته نشده است. در بررسی موضوعات فرعی فوق، مشخص شد به طور مکتوب و در آیین نامه های اجرایی سیاستی یا امنیتی تنها منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود نداشته و فقط ممانعت مصلحتی ولی فقیه در یک برهه زمانی خاص بوده است. همچنین هیچ نوع سیاست جامع و کاملی مرتبط با پخش رقابت های ورزشی بانوان از رسانه ملی وجود نداشته و نیاز به ورود جدی سیاست گذاران فرهنگی و رسانه ای به این حوزه احساس می شود.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری فرهنگی، سیاست گذاری رسانه ای، ورزش زنان، سیاست پژوهی، رسانه
 • احمدعلی قانع، سینا عصاره نژاد* صفحات 65-90

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل برنامه ها و موانع «کشف» و «رشد» استعدادهای متربیان در شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول در سال 1396 است. لذا، پژوهش، در سنت کیفی، با استفاده از روش گردآوری مصاحبه نیمه ساختمند با سرگروه ها و مربیان سه مسجد نمونه شهرستان در امر صالحین مسجد شهید مسعود توتونچی، رسول اعظم(ص) و ثارالله(ع) از طریق هدفمند انتخاب شد و همچنین با بهره گیری از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده های به دست آمده در مصاحبه ها، به استخراج برنامه ها و موانع «کشف» و «رشد» استعدادهای متربیان در حلقات صالحین کودکان شهرستان دزفول، پرداخته شد. براساس یافته های پژوهش، نمونه ای از برنامه های این حلقات برای «کشف» و «رشد» استعدادهای کودکان عبارت است از: کشف و رشد استعدادها به صورت ضمنی، کشف و رشد استعدادها از طریق برگزاری آزمون ها و مسابقات در حلقات، جهت دهی به استعدادها در حلقات، نقش تشویق در کشف و رشد استعدادها، کشف و رشد از طریق دعوت اساتید و افراد متخصص در حلقات و... . لکن نتایج حاکی از آن است که موانعی نیز در این مسیر وجود دارد که برخی از آن ها عبارت اند از: عدم وجود برنامه ای تخصصی برای کشف و رشد استعدادها در حلقات، کمبود بودجه و امکانات، وجود افراد مزاحم و حائل بین متربی و سرگروه در مساجد، ضعف های نظری در معنا و جایگاه تربیت و مسجد در متصدیان امر، کمبود نیروی انسانی سرگروه در حلقات شهرستان و... .

  کلیدواژگان: تربیت، کشف و رشد استعدادها، شجره صالحین، کودکان، شهرستان دزفول
 • علی سلیمانی* صفحات 91-120

  حضور در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در جامعه امروزی با استقبال فراوانی مواجه شده است و می تواند یکی از بسترهای مورد توجه در تبلیغ دینی قرار گیرد. این پژوهش با تبیین مسائل حوزه رسانه و دین با نگاه به نظریه همگرایی ارتباطات و شناسایی ویژگی ها، چالش ها و آسیب های شبکه های اجتماعی در انتقال پیام دینی در کنار مرور نظریه جامعه شبکه ای، در جست وجوی راهکارهای کاهش آسیب و رسیدن به راه حل های مناسب بوده است. برای پاسخ سوال اصلی پژوهش مبنی بر رسیدن به راهکارهای کاهش آسیب ها و چالش های تبلیغ دینی در شبکه های اجتماعی؛ به انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با نخبگان و مشارکت کنندگان در شبکه اجتماعی به عنوان روش گردآوری داده ها پرداخته است. با تحلیل مضمون داده های گردآوری شده به عنوان روش تحلیل پژوهش؛ بر اساس محدودیت ها و آسیب های استخراج شده شبکه های اجتماعی در طی مراحل پژوهش؛ معنابخشی به اینترنت به عنوان رسانه سطحی، توجه به اعتبار منبع، تکثر مجاری ارتباطی، همگرایی کارکردی، توجه به نیاز مخاطب، تنوع بخشی، یادگیری مکانیزم های حاکم بر شبکه اجتماعی، ایجاد زیرساخت بومی و تمرکز بر کنشگری و توزیع به عنوان مهمترین راهکارها نتیجه گیری شده است.

  کلیدواژگان: تبلیغ دینی، شبکه اجتماعی، تلگرام، رسانه دینی
 • راضیه سادات میرصادقی*، محمد صادق نصرالهی صفحات 121-154

  پیاده روی اربعین در عصر حاضر مبدل به اصلی ترین آئین و مناسک شیعی شده است. همین جایگاه، لزوم مطالعه و کنکاش پیرامون آن را  از منظر های مختلف دوچندان می کند. یکی از این منظر ها، برش تحلیلی رسانه ای به آئین اربعین است. اینکه رسانه های جمعی و اجتماعی چگونه به این پدیده می پردازند و باید بپردازند؟، مسئله ای مهم و اساسی است. این مقاله در رویکردی ارتباطی و رسانه ای به مطالعه بازنمایی پیاده روی اربعین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این جهت دو مستند از وحید چاوش به عنوان فرد رسانه ای فعال در این موضوع به نام های (شما چه کسی هستید؟ و حاشیه کوتاه بر یک متن بلند) مورد تحلیل قرار گرفته است. روش استفاده شده در این مقاله نشانه شناسی جان فیسک که با مبنا قرار دادن هر کدام از اپیزودهای دو مستند به عنوان واحد تحلیل، نشانه ها در سه سطح رمزهای اجتماعی، فنی و ایدئولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان نوع بازنمایی ارائه شده از اربعین در این دو مستند در چهار بعد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ، معنوی و تمدنی تقسیم بندی کرد. در بعد سیاسی، مولفه هایی همچون استکبارستیزی و حق طلبی، وحدت اسلامی مطرح می شود. در بعد فرهنگی-اجتماعی می توان به فرهنگ تواضع، تعاطی و تعامل فرهنگی، فرهنگ نذر، فرهنگ ایثار و فداکاری و کارکرد تربیتی اربعین اشاره کرد. در بعد معنوی همدردی با اسرای اهل بیت (ع) ، دعا و شفاعت طلبی در بعد معنوی نیز منجی گرایی و فرادینی بودن از جمله موارد بازنمایی شده است. نمادهای مذهبی، فرهنگی و ملی نیز در قالب غذاها ، پرچم و رسوم هر کدام از کشورها نمود بارز و عینی دارد.

  کلیدواژگان: پیاده روی اربعین، بازنمایی، مستندهای وحید چاوش
 • حجت جباردخت* صفحات 155-182

  در این مقاله، مفهوم «توسعه آموزش عالی علوم انسانی» به طور دقیق تر مفهوم سازی و چارچوب بندی می شود. این مفهوم سازی با تدوین پانزده شاخص برای توسعه آموزش عالی علوم انسانی انجام می پذیرد. این شاخص ها که ذیل سیاست گذاری آموزش عالی مطرح می شوند، در واقع راهکارهای عملیاتی برای اصلاح سیاست گذاری در آموزش عالی علوم انسانی هستند. لزوم حرکت به سمت پژوهش های مسئله محور، تمرکززدایی، آمایش سرزمینی و توسعه موزون، مهم ترین نتایجی هستند که در این شاخص ها به آن ها پرداخته شده است. شاخص ها به روش فراتحلیل و کتابخانه ای، به نحوی تنظیم شده اند که تمام ابعاد توسعه، از جمله توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه ارتباطی و... در بر گرفته شود و از سوی دیگر، توسعه آموزش عالی، با توسعه سایر بخش های جامعه نیز هماهنگ و همراه شود. به عبارت دیگر، اگر آموزش عالی علوم انسانی در همه این پانزده شاخص، به طور هماهنگ ارتقا پیدا کند، تیپ ایده آل «توسعه آموزش عالی علوم انسانی» رخ داده است. پیش از ورود به مسئله اصلی و ارائه شاخص ها، ابتدا به ساختار و کارکرد آموزش عالی، نقش و کارویژه دانشگاه و اقتضائات و ویژگی های جامعه علمی می پردازیم و این مفاهیم را در حد ضرورت این مقاله چارچوب بندی می کنیم. سپس تعاریف، ضرورت ها و کارکرد علوم انسانی در جامعه امروزی را از چند دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار می دهیم تا مقدمات لازم برای ورود به هسته اصلی بحث برای خواننده تامین گردد.

  کلیدواژگان: شاخص های توسعه آموزش عالی، تمرکززدایی، آمایش سرزمینی، توسعه موزون، توسعه بومی، دانش بری نهادهای اجتماعی و اقتصادی
|
 • Abdul Azim Ghorbani *, Mahdi Sadeghi Pages 17-44

  Extroversion is one of the most important pillars of a resistance economy that relates to the international economic relations of countries. Extroversion strategy is of great importance in view of the fact that it has the potential for achieving economic stability and considers it to be one of its goals. Strengthening the internal structure of the economy and taking advantage of the economic benefits of international relations in order to secure national interests first and, secondly, to protect the country against domestic and foreign economic impulses, require the identification of components that reflect economic, cultural, political and legal aspects of the extroversion strategy. In this article, with emphasis on the cultural components of the extroversion strategy, the required data have been collected using library and documentary studies method, and there has been an attempt to identify the cultural components of it through analytical-deductive method from international economics literature, especially international marketing and resistance economics. The results of this study show that technology and material culture, social institutions such as family, work and leisure, as well as education, values and religion, customs, motivations and behaviors, media and advertising, language, aesthetics, and ultimately tourism are among the cultural components that need to be considered in designing an extroversion strategy within the framework of a resistance economy.

  Keywords: Extroversion Strategy, Resistance Economy, International Economy, Culture
 • Mohammad Majid Shahbazipour *, Mohammad Amin Behzad Nasab Pages 45-64

  Sport is a branch associated with culture. It is a cultural activity that promotes interaction with society and will contribute to social development. Today, in different societies, promoting the sport for women and establishment of sports mechanisms are particularly important, since they signify the presence or absence of women in sports activities as a global indicator of their social status in society. The media policy is a subset of cultural policy makers that govern the massive media leadership in achieving the specific goals of a system. In the new world, which also translates into the age of communication or media, it is important for the media to play an effective role in policy making. Women’s sport is one of the most striking cultural manifestations of any society, the neglect of which can put the cultural system in trouble. History has witnessed gender-based challenges. The notion that women have more or less been absent from sport arena leading to their being belittled and not showing up in the media, has made us revise the existing programs and adopt strategies and techniques to have more interaction with the media.  Considering these issues, this research tries to answer the question about the status of women's sports policy in the Islamic republic of Iran. In addition to answering this, we have examined the organizational and policy issues of women entering sports facilities and the coverage of their competitions in the media. This research has been done by library and documentary method; it has also benefitted from some press interviews about sport and media. In the end, it became clear that there has been no legal ban on women entering sports facilities. There is also no comprehensive and complete policy related to the coverage of women's sports competition by the national media, and the need for serious involvement of cultural policy makers in this field is highly felt...

  Keywords: Cultural Policy, Media Policy, Women’s Sport, Media, Policy Survey
 • Ahmad Ali Ghane, Sina Assare Nejad * Pages 65-90

  Sport is a branch associated with culture. It is a cultural activity that promotes interaction with society and will contribute to social development. Today, in different societies, promoting the sport for women and establishment of sports mechanisms are particularly important, since they signify the presence or absence of women in sports activities as a global indicator of their social status in society. The media policy is a subset of cultural policy makers that govern the massive media leadership in achieving the specific goals of a system. In the new world, which also translates into the age of communication or media, it is important for the media to play an effective role in policy making. Women’s sport is one of the most striking cultural manifestations of any society, the neglect of which can put the cultural system in trouble. History has witnessed gender-based challenges. The notion that women have more or less been absent from sport arena leading to their being belittled and not showing up in the media, has made us revise the existing programs and adopt strategies and techniques to have more interaction with the media.  Considering these issues, this research tries to answer the question about the status of women's sports policy in the Islamic republic of Iran. In addition to answering this, we have examined the organizational and policy issues of women entering sports facilities and the coverage of their competitions in the media. This research has been done by library and documentary method; it has also benefitted from some press interviews about sport and media. In the end, it became clear that there has been no legal ban on women entering sports facilities. There is also no comprehensive and complete policy related to the coverage of women's sports competition by the national media, and the need for serious involvement of cultural policy makers in this field is highly felt...

  Keywords: Cultural Policy, Media Policy, Women’s Sport, Media, Policy Survey
 • Ali Soleimani * Pages 91-120

  In today’s society, the presence on social media and messaging apps has attracted a lot of attention which can be considered as one of the noteworthy platforms for the promotion of religion (proselytizing). The aim of this study has been to seek strategies to reduce negative effects and achieve good solutions by explaining the issues of media and religion with regard to theories of network society and convergence theory as well as the identification of features, challenges, and harm of social media in religious message transfer. To answer the main question of the study, “how to discover the standpoint of elites and participants in social networks about religious message transfer and the challenges of proselytism from the perspective of Islamic communication", we conducted semi-structured interviews with them in social networks as our data collection method. By carrying out a content analysis of the data collected with due regard to the limitations and disadvantages of social networks discovered during the study, we concluded that making sense of the internet as a surface web, considering the resource validity, multiplying communication channels, functional convergence, considering audience needs, diversifying activities, learning the mechanisms governing social networks, developing indigenous infrastructure, and focusing on activism and distribution are among the most important solutions.

  Keywords: Islamic Proselytism, Social Networks (Social Media), Telegram, Religious media
 • Razieh Sadat Mirsadeghi *, Mohammad Sadegh Nasrollahi Pages 121-154

  Arbaeen March has become the main Shiite ritual today. It is this status that doubles the necessity of surveying it from different perspectives. One is the analytical media outlook over Arbaeen ritual. In other words, we need to examine how the mass and social media address or should address this important event. This article has employed a media and communicative approach to the representation of Arbaeen's March on the Islamic Republic of Iran's television and Radio programs. In this regard, two documentaries of Vahid Chavosh as a media activist have been analyzed: Who are you? and A Short Annotation to a Long Text. The methodology used is the semiotics of John Fisk. By taking each of the episodes of the two documentaries as a unit of analysis, the signs have been examined at three levels of social, technical, and ideological codes. The findings show that the type of Arbaeen representation in these two documentaries can be divided according to four dimensions: political, socio-cultural, spiritual and civilization. In the political dimension, elements such as defying arrogance, truth seeking and Islamic unity are considered. In the socio-cultural dimension, we can refer to the culture of humility, cultural interaction, taking vow, making sacrifice and the educational function of Arbaeen. In the spiritual side, we can mention sympathizing with Ahlul-Bayt (The Prophet’s Household) (AS) captives, praying for their intercession and seeking the Savior. Religious, cultural, and national symbols also appear in the form of food, flags and customs of each country.

  Keywords: Arbaeen March, Representation, Vahid Chavosh’s Documentaries
 • Hojat Jabbardokht * Pages 155-182

  In this paper, the concept of “higher education development in humanities" is more precisely conceptualized and delineated. This conceptualization is accomplished by formulating fifteen indicators for the development of higher education in humanities. These indicators, which are set forth in higher education policy making, are in fact operational guidelines for policy reform in higher education in humanities. The need to move towards problem-oriented research, decentralization, territorial planning, and balanced development are the most important results that have been addressed by these indicators. The metrics have been adjusted in a meta-analysis and library manner to cover all aspects of development, including human development, social development, economic development, communication development, etc., and meanwhile higher education development must be adjusted with the development of other sectors. The community should also be coordinated and mobile. In other words, if the higher education of humanities is to be simultaneously promoted in all fifteen indicators, the ideal type of “higher education development in humanities" has occurred. Before going into the main issue and presenting the indicators, we first discuss the structure and function of higher education, the role and function of the university, and the requirements and characteristics of the academic community, and delineate these concepts as necessary. We then examine the definitions, necessities, and functions of humanities in today's society from a number of different perspectives to provide the prerequisite for entering the core of the discussion for the reader

  Keywords: Indicators of Higher Education Development, Decentralization, Territorial Planning, Balanced Development, Indigenous Development, Knowledge of Social, Economic Institutions