فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 85، تابستان 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 85، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سراج الدین گری، محمد آقاجانی، راضیه روناسیان، سعید معنوی، ایرج حریرچی، علیرضا اولیایی منش*، مانی یوسف وند، حسنیه شفایی، پژمان حموزاده، فرهاد حبیبی صفحات 82-93
  مقدمه

  طراحی هر مکانیسم پرداخت پول بر رفتار ارائه کنندگان تاثیر گذارده، پاسخ های متفاوتی ایجاد می کند. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی برنامه ی پرداخت مبتنی بر عمل کرد ایران برای کارکنان بیمارستانی (دستورالعمل سال 1393) و نحوه ی تاثیرگذاری احتمالی اجزای آن بر رفتار کارکنان و بیمارستان ها است.

  روش کار

  مطالعه ی کیفی حاضر در دو سطح ملی و استانی با بهره گیری از بررسی مستندات، یادداشت برداری در جلسات و مصاحبه های انفرادی (13 نفر در سطح وزارت، دانشگاه و بیمارستان) انجام شد. داده ها به روش آنالیز محتوا، با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 تحلیل شد. استخراج کدها تئوری محور و تم بندی آن ها، تفسیری بود.

  یافته ها

  هم راستا کردن اهداف فردی کارکنان با اهداف عمل کردی بیمارستان، تمرکززدایی در اداره ی کارکنان، پیش بینی پذیر کردن بیش تر هزینه های پرسنلی، ایجاد انگیزه برای جذب بیمار بیش تر و بهبود کیفیت ارائه ی خدمت در هر بخش، کاهش انگیزه ی تقاضای القایی و کسورات بیمه ای، تاثیر سه گروه از عوامل فردی، کاری و عمل کردی بر دریافتی فرد و ارائه ی اطلاعات صحیح در سطح کشوری پیرامون دریافتی کارکنان ، از اهداف و اثرات مثبت احتمالی برنامه بودند. پیچیدگی و گذشته نگر بودن برنامه، به تعویق افتادن پرداخت کارکنان و عدم تعیین کسورات بیمه ای در هر بخش ازجمله مشکلات تدوین و اجرای برنامه بودند.

  نتیجه گیری

   این برنامه به صورت بالقوه ابزارهای مناسبی را برای رسیدن به اهداف مدنظر فراهم می کند که بهره گیری از آن ها به ظرفیت مدیران اجرایی وابسته است. عدم پرداخت به موقع کارانه، به علت تاخیر در تامین منابع، بزرگ ترین عامل تهدیدکننده ی اهداف و اثرات برنامه است.

  کلیدواژگان: پرداخت مبتنی بر عمل کرد، سهامدار کردن کارکنان، بیمارستان دولتی-دانشگاهی، ایران
 • بهزاد دماری، علیرضا حیدری*، بهزاد ادهمی، عباس وثوق صفحات 94-99
  مقدمه

  برنامه های توسعه ، اهداف و وظایف هر یک از بخش های جامعه را در هر حوزه تعیین می کنند؛ هر سازمان دولتی رسیدن به بخشی از این اهداف را به عهده دارد. انتظار می رود با استفاده از ارزش یابی برنامه، متولیان اجرایی از علل عدم پیشرفت برنامه آگاه شده، در رفع آن برای دوره های بعدی بکوشند.

  روش کار

  این مطالعه بر اساس الگوی ارزش یابی مشارکتی برنامه ها و سیاست ها انجام شد. مطالعه در دو قسمت بررسی اسناد، مستندات و مطالعات و دیدگاه صاحب نظران انجام شد. روش جمع آوری داده ها 14 مصاحبه ی بین فردی، 6 جلسه ی بحث گروهی متمرکز (8-16 نفره) و مرور مستندات مکتوب و اینترنتی بود که با روش تحلیل محتوا آنالیز گردید.

  یافته ها

  از میان 25 ماده ی قانونی بررسی شده در برنامه ی پنجم توسعه، فقط سه بند قانونی شامل تدوین سبد مطلوب غذایی برای جامعه ایرانی موضوع بند د ماده ی 34، توسعه ی طب سنتی موضوع بند ه ماده ی 34، تمرکز سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت موضوع بند ب ماده ی 36 به طور کامل اجرایی شده و اکثر بندهای قانون، در مرحله ی اول تدوین مستندات جهت تبدیل قانون به اجرا متوقف مانده اند. میانگین نمره ی میزان پیش رفت برنامه پنجم توسعه با رویکرد وزن متفاوت مراحل و وزن متفاوت قوانین تقریبا 38% محاسبه گردید.

  نتیجه گیری

    با توجه به میزان پایین اجرایی شدن بخش سلامت برنامه ی پنجم توسعه، بررسی دلایل عدم اجرایی شدن قوانین سلامت در کشور و لزوم نظارت دوره ای بیشتر بر دستگاه های اجرایی جهت رصد میزان اجرای قوانین سلامت پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، اجرا، پیاده سازی، مواد قانونی، بخش سلامت، برنامه ی پنجم توسعه
 • آذر ابراهیم پور*، خلیل علی محمدزاده، علی ماهر صفحات 100-111
  مقدمه

  ارزیابی عمل کرد، یکی از روش های سنجش موفقیت در دستیابی به اهداف نظام سلامت است. مطالعه ی حاضر با هدف سنجش عملکرد طرح تحول سلامت در برنامه های کاهش میزان پرداختی بیماران بستری و ترویج زایمان طبیعی بر اساس کارت امتیازدهی متوازن انجام شد.

  روش کار

  مطالعه ی توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی و با استفاده از داده های سال های 1389 تا 1396، یعنی چهار سال پیش و پس از اجرای طرح تحول سلامت و استفاده از روش کارت امتیازدهی متوازن انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی و نرم افزار  SPSSنسخه 21 تحلیل شد.

  یافته ها

   پس از اجرای طرح تحول، میانگین هزینه ی هر پرونده ی بستری (از 14,439,773 به 30,966,249 ریال)، میانگین سهم بیمه های پایه، نسبت پذیرش بیمار به هر تخت، تعداد مراجعین بستری، تعداد اعمال جراحی، رضایت مندی بیماران بستری، نسبت پرستار به تخت های ویژه و عادی، تعداد سزارین و زایمان طبیعی (از 283 به 455 زایمان) به طور معناداری افزایش و سهم پرداخت بیمار(از31/5 به 6/5 درصد)، سهم هزینه ی دارو و لوازم پزشکی (از 32 به 11/7درصد) و متوسط اقامت (از 7/1 به 6/5 روز) کاهش یافت (0/05>P).

  نتیجه گیری

   طرح تحول سلامت توانسته در راستای اولین و مهم ترین هدف خود، که همانا حفاظت مالی شهروندان در بیمارستان های دولتی دانشگاهی است، گامی موثر بردارد. شاخص های کاهش پرداختی بیماران بستری در منظر رشد و یادگیری،شاخص های ترویج زایمان طبیعی درمنظرفرایندهای داخلی ومنظرمشتری، این ابعاد از طرح تحول نیازمندتوجه وبازنگری در اهداف یا نظارت بیشترمی باشد.

  کلیدواژگان: طرح تحول نظام سلامت، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازدهی متوازن، بیمارستان
 • بهرام سحابی*، محسن حسنی، قهرمان عبدلی، سجاد فرجی صفحات 112-120
  مقدمه

  برای اتخاذ بهترین راهکارهای کاهش مصرف دخانیات، لازم است عوامل موثر بر مصرف آن شناسایی گردد. از جمله ی این عوامل، متغیرهای اجتماعی-اقتصادی است؛ تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های خانوار و شاخص های توسعه ای محل زندگی بر احتمال مصرف دخانیات در خانوارهای شهری ایران پرداخت. تحقیق حاضر در سال 1396 در دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید.

  روش کار

  روش های مورد استفاده در تحقیق حاضر، روش دومرحله ای هکمن و روش پانل بود و داده های لازم از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای ایران طی دوره ی 1393-1383، بانک مرکزی و سال نامه های آماری استخراج شد.

  یافته ها

  نتایج برآورد مدل دومرحله ای هکمن نشان داد که اندازه ی خانوار ارتباط مستقیمی با مصرف دخانیات و تحصیلات سرپرست خانوار و تملک منزل مسکونی ارتباط معکوسی با مصرف آن در خانوار دارد. همچنین، در خانوارهایی که جنسیت سرپرست مرد است، اقدام به مصرف دخانیات احتمال بیشتری دارد. با افزایش هزینه (درآمد) خانوار نیز احتمال تصمیم به مصرف دخانیات افزایش پیدا می کند.
  همچنین، نتایج برآورد مدل پانل نشان داد که افزایش سرانه ی تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نسبت فارغ التحصیلان دانشگاهی به جمعیت اثر کاهشی بر مصرف دخانیات دارد. همچنین افزایش نسبت مددجویان کمیته امداد، رابطه ی مستقیمی با نسبت خانوارهای درگیر مصرف دخانیات دارد.

  نتیجه گیری

   اجرای سیاست هایی به منظور بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خانوارها و شاخص های توسعه ای مناطق مختلف کشور، می تواند منجر به کاهش مصرف دخانیات گردد.

  کلیدواژگان: مصرف دخانیات، خانوارهای شهری، ویژگی های خانوار، شاخص های توسعه ای
 • جلال رضایی نور*، زهرا حاجی حسینی، شهرزاد مرتضوی صفحات 121-129
  مقدمه

  عدم توازن در پراکندگی نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان، قابلیت های متفاوتی را برای استان ها به همراه داشته و ازآن جاکه آگاهی از توانمندی استان ها یکی از بنیا ن های اطلاعاتی لازم جهت برنامه ریزی صحیح کشوری است، رتبه بندی استان ها ازنظر توسعه یافتگی دارای اهمیت است.

  روش کار

   پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-کاربردی از نوع مقطعی است که در سال 1394 به انجام رسیده و جامعه ی آماری آن را 30 استان تشکیل دادند. در پژوهش حاضر، سطح برخورداری استان ها از خدمات درمانی بررسی شده و پس از وزن دهی 11 شاخص با استفاده از روش آنتروپی شانون، استان ها با استفاده از روش های ماکسی مین، ویکور و واس پاس رتبه بندی شدند. سپس، رتبه بندی کلی با استفاده از روش میانگین رتبه، بوردا و کوپلند انجام شد و به کمک روش تاکسونومی عددی، میزان توسعه یافتگی استان ها موردبررسی قرارگرفت. اطلاعات استان ها و شاخص ها از سال نامه ی آماری کشور استخراج گردید و تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار متلب و اکسل انجام شد.

  یافته ها

  طبق نتایج به دست آمده، تهران، خراسان رضوی و فارس به ترتیب سه رتبه ی برتر و قم، خراسان شمالی و ایلام سه رتبه آخر را به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری

   علاوه بر تفاوت استان ها در برخورداری از امکانات درمانی، تعداد استان های توسعه نیافته قابل توجه بوده، لازم است مسئولین در برنامه ریزی و تخصیص بودجه، استان های توسعه نیافته را در اولویت قرار دهند.

  کلیدواژگان: رتبه بندی، روش های تصمیم گیری چندشاخصه، شاخص های بهداشت و درمان، توسعه یافتگی
 • وحید قنبری، علی اردلان، سیروس سالاری، عباس استاد تقی زاده، فرزانه طالبی، رضا عباس زاده، محبوبه رحیمی، حامد توان، آرزو یاری* صفحات 130-137
  مقدمه

  از آنجا که جامعه اولین پاسخ دهنده به هر بلیه ای است، ضروری است توانمندی جامعه برای مقابله با چنین شرایطی افزایش یابد. با توجه به اهمیت نقش جامعه در رویکرد کنونی مدیریت خطر بلایا، انتخاب جامعه ی اولیه به منظور دست یابی به موفقیت بیشتر و استقبال در جوامع دیگر نقش مهمی دارد. این مطالعه با هدف تبیین و تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب جامعه در مداخلات جامعه محور کاهش خطر بلایا انجام شد.

  روش کار

  با استفاده از روش کیفی با تکنیک گروه اسمی، معیارهای انتخاب جامعه به منظور اجرای مداخله مدیریت مردم محور بلایا از دیدگاه 12 سازمان مختلف شهر کرمان که در مدیریت خطر بلایا نقش داشتند، طی چهار مرحله ی خلق ایده ها، ثبت ایده ها، تصریح ایده ها و اولویت بندی ایده ها مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در مطالعه ی حاضر، در مرحله ی ثبت ایده، 38 معیار جهت انتخاب جامعه بیان شد. در مرحله ی تصریح ایده ها، چهار معیار به دلیل غیرمرتبط بودن و پنج معیار به دلیل تشابه با سایر معیارها ترکیب گردید. معیارهای باقی مانده در چهار طبقه ی اصلی مخاطره و خطر، ظرفیت های سازمانی، ظرفیت های اجتماعی و شاخص های اجتماعی قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

   به علت محدودیت منابع و عدم امکان اجرای برنامه در تمامی جوامع، لازم است معیارهای انتخاب جوامع (به عنوان یکی از مراحل اجرای برنامه مدیریت مردم محور بلایا) تعریف و با سیستم ماتریکس و امتیازدهی، بهترین مکان به دقت و بر اساس نظر خود جامعه از میان جوامع مورد نظر انتخاب شود.

  کلیدواژگان: بلایا، مدیریت خطر، مشارکت، مردم
 • علی وفایی، الهه هوشمند* صفحات 138-150
  مقدمه

  با توجه به اهمیت بیمه ی درمان تکمیلی و لزوم طراحی الگوی بیمه ی تکمیلی برای نظام سلامت کشور، هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی بیمه ی درمان تکمیلی متناسب با سیستم بهداشت و درمان کشور ایران بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر، مطالعه ای تطبیقی-کیفی است. در مرحله ی اول، کشورهای منتخب بر اساس مرور جامع انتخاب شدند (8 کشور)و ابعاد مختلف بیمه ی درمان تکمیلی در این کشورها با استفاده از ماتریس مقایسه ای تحلیل شد و بر اساس نتایج حاصل از آن، سوالات راهنمای مصاحبه در ابعاد سازمان و مدیریت، مبنای پوشش جمعیت، روش تعیین حق بیمه، روش بازپرداخت هزینه ها، تعداد بیمه شدگان و روش تامین مالی بیمه طراحی و بخش کیفی، با روش آنالیز محتوا به دنبال 15 مصاحبه تکمیل شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، داده ها با نرم افزار MAXQDA 10 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   عمده چالش های اشاره شده توسط خبرگان، مواردی چون سازمان و مدیریت، مکانیزم های نظارتی، نظام اطلاعاتی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مبنای پوشش جمعیتی، خدمات تحت پوشش، روش تعیین حق بیمه و روش بازپرداخت بود.

  نتیجه گیری

   توجه به چالش های مطرح شده توسط خبرگان، تعیین جزییات پیاده سازی الگوی بیمه ی مکمل برای کشور ایران بر اساس تجربیات کشورهای صاحب سبک در این زمینه و نظرات متخصصین کشوری می تواند به رونق بیمه ی تکمیلی سلامت در کشور کمک نماید.

  کلیدواژگان: بیمه ی درمان، بیمه ی درمان تکمیلی، بیمه ی مکمل درمان
 • عبدالعلی منصف*، ابوالفضل شاه محمدی صفحات 151-159
  مقدمه

  بررسی وضعیت سلامت مناطق مختلف ایران، گامی مهم در جهت تخصیص بهینه ی منابع سلامت میان مناطق مختلف کشور است. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین درجه ی برخورداری و میزان نابرابری در توزیع امکانات سلامت میان شهرستان های استان اصفهان طی برنامه پنجم توسعه بود.

  روش کار

  براین اساس، نخست با روش تاپسیس، درجات برخورداری از امکانات سلامت محاسبه و سپس با بهره گیری از شاخص ضریب جینی، نحوه ی توزیع آن ها میان 23 شهرستان استان اصفهان طی سال های 94-1390 (برنامه ی پنجم توسعه) تعیین گردید. داده های این پژوهش از سال نامه های آماری استان در بازه ی زمانی تحت مطالعه استخراج گردید.

  یافته ها

  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که شهرستان های استان اصفهان درجه ی برخوراری یک سانی ندارند. روند کلی ضریب جینی برخورداری از امکانات سلامت طی برنامه ی پنجم توسعه سیر صعودی داشته است. بر اساس ضرایب جینی محاسباتی، نابرابری در توزیع امکانات سلامت در سال پایانی نسبت به سال ابتدایی برنامه، تقریبا 38درصد افزایش داشته؛ به طوری که در سال ابتدایی برنامه، ضریب جینی برابر 255/0 بوده و در سال 1394 به 353/0 تغییر یافته است.

  نتیجه گیری

  افزایش نابرابری در توزیع امکانات سلامت، به نفع شهرستان های بیشتر برخوردار و به ضرر شهرستان های کمتر برخوردار، حاکی از آن است که رفاه شهرستان های کمتر برخوردار در مقایسه با شهرستان های بیشتر برخوردار طی برنامه ی پنجم توسعه کاهش یافته است. با توجه به تشدید نابرابری، به ویژه در سال پایانی برنامه، جبران این نابرابری ها می تواند در دستور کار برنامه ریزان سلامت استان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استان اصفهان، توزیع امکانات سلامت، روش تاپسیس، ضریب جینی
|
 • Serajaddin Gray, Mohammad Aghajani, Razieh Ronasian, Saeed Manavi, Iraj Harirchi, Alireza Olyaee Manesh*, Mani Yousefvand, Seyedeh Hosnieh Shafaee Tonekaboni, Pejman Hamouzadeh, Farhad Habibi Pages 82-93
  Introduction

  The design of each pay mechanism, theoretically, affects the behavior of providers and creates different responses. This study is a survey of the new Iranian performance-based payment method for the hospital staff (Recommendation 2014) and its possible effects on the behavior of staff and hospitals.

  Methods

  A qualitative study was conducted at two national and provincial levels using a documentary review, taking notes in meetings, and individual interviews (13 people at the ministry, university, and hospital levels). Content analysis was performed using MAXQDA V. 10 software, and the extraction of codes was thematic.

  Results

  Aligning staff individual objectives with organizational performance; decentralization in employee administration; more predictability of staff costs; motivating to take care of more patients; reducing incentives for induced demand and insurance deductions; effect of three groups of individual, work-related, and functional factors on individual pay and gathering accurate information about the amount paid to employees in the country are the goals and potential positive effects of the program. Complexity, reciprocity of the program, postponement of payment to employees, and lack of transparency in the insurance deductions of each department were program problems.

  Conclusion

  Potentially, this program provides the right tools to meet the desired goals, however, it depends on the capacity of the executive directors. The postponement of employee payments is the biggest threat to the effects of this program.

  Keywords: Reimbursement Mechanisms, Prospective Payment System, Public Hospitals, Health Manpower, Iranian Pay for Performance
 • Behzad Damaru, Alireza Heidari*, Behzad Adhami, Abbas Vosoogh Pages 94-99
  Background

  Development plans define the goals and responsibilities of each sector of society in each area, and each governmental organization is achieving some of these goals. It is expected that, through appraisal of the program, executive managers across the country will be aware of the challenges of law enforcement and will be resolved for future periods.

  Methods

  This study was conducted based on the participatory evaluation model of programs and policies. The study was conducted in two parts: document analysis and views of experts. The data collection method was in-depth interviews, focused group discussions, and review of written and online documents that were analyzed by content analysis method.

  Results

  Out of the 25 laws reviewed in the Fifth Development Plan, only three articles of law included the development of a desirable food basket for the Iranian community under article 34. The development of traditional medicine, article 34, the focus of policy, planning, and oversight health in the Ministry of Health has been fully implemented under article 36. Most of the provisions of the law have stopped at the first stage of drafting documents for the conversion of the law into force. The average progress score of the Fifth Development Plan with a different weight approach and different weight stages of the rules was calculated to be approximately 38%.

  Conclusions

  Considering the low level of implementation of the Fifth Development Plan, consideration of the reasons for the non-implementation of health laws in the country and the need for more periodic monitoring of the implementation of devices to monitor the components of health laws is suggested.

  Keywords: Evaluation, Implementation, Legal Articles, Health Sector, Fifth Development Plan
 • Azar Ebrahimpour*, Khalil Alimohammadzadeh, Ali Maher Pages 100-111

   

  Background

  The performance evaluation of the health system is a method of measuring the success rate of this system in fulfilling its objectives.

  Objectives

  The present study was conducted to measure the performance of the Health Reform Plan (HRP) in Ayatollah Taleghani Hospital, Tehran, Iran; in terms of reducing the expenses of inpatients and promoting natural childbirth using the balanced scorecard.

  Methods

  The present descriptive, analytical, and cross-sectional study was performed using the balanced scorecard and the data associated with 2010 - 2017, i.e., four years before to four years after implementing the HRP. The data collected were analyzed in SPSS V. 21 using the paired t-test.

  Results

  Executing the HRP caused significant increases in the average hospitalization cost from 14439773 to 30966249 IRR, the number of natural deliveries from 283 to 455, the number of cesarean sections, the average basic health insurance coverage, the bed occupancy rate, the number of inpatients, the number of surgeries, the satisfaction of inpatients, and the number of nurses per special and ordinary beds. Moreover, this plan significantly reduced the patient share of hospitalization costs from 31.5% to 6.5%, the patient share of the cost of medication and medical supplies from 32% to 11.7%, and the average length of stay from 7.1 days to 6.5 days (P < 0.05).

  Conclusion

  The HRP has been able to take effective steps towards the financial protection of citizens in public teaching hospitals as its primary and most important objective. Indicators associated with reductions in inpatients’ expenses are recommended to be paid more attention and revised from the perspective of growth and learning, and promotion of natural childbirth indices from the perspectives of internal processes and customer appreciation.

  Keywords: Health Reform Plan, Performance Evaluation, Balanced Scorecard, Hospital
 • Bahram Sahabi*, Mohsen Hasani, Gharaman Abdoli, Sajjad Faraji Pages 112-120
  Background

  To adopt the best strategies to reduce smoking, identifying the factors that affect the use of tobacco is needed. Socio-economic situation is one of these factors, and this study examines the effect of household characteristics and development indicators of the living area on the probability of smoking in urban households in Iran.

  Methods

  The methods used in this study consisted of Heckman two-step and panel data models. The required data has been extracted from the information of expense and income of Iranian households’ plan during the period of 1383 - 1393, central bank and statistical yearbooks.

  Results

  Based on the results of the two-step Heckman model, the household size is directly related to smoking and education level of the head of household and home ownership inversely associated with tobacco consumption in the household. Also, in households where the head is male, there is a greater probability of smoking. With increasing household expenses (income), the probability of tobacco consumption increases. Estimated results of the panel model indicates that the increase in GDP per capita, price of consumer goods and services, and the proportion of college graduates in the population has been decreasing the effect on tobacco consumption. In addition, the increase in the ratio of the custodians of the Imam Khomeini Relief Foundation directly related to the proportion of households with tobacco use.

  Conclusions

  Implementing policies to improve the social and economic conditions of households and development indicators in different regions of the country can lead to a reduction in smoking.

  Keywords: Smoking, Urban Households, Household Characteristics, Development Indicators
 • Jalal Rezaeenour*, Zahra Hajihosseini, Shahrzad Mortazavi Pages 121-129
  Background

  The imbalance in the distribution of human resources in the health sector has provided different capabilities for the provinces of the country. Since knowledge of provincial capability is one of the necessary information bases for the proper planning of the country; a ranking of the provinces is important in terms of development.

  Methods

  This descriptive-applied and cross-sectional study was conducted in 2015. The statistical population consisted of 30 provinces in Iran. In this research, the level of enjoyment of health care services in the provinces was investigated, and after weighing 11 indicators using the Shannon entropy method, their ranking was performed using Maximin, Vikor, and Waspas techniques. Then, the overall ranking was performed using the mean rank, Borda, and Copeland methods. The taxonomy technique was employed to determine the degree of development of different provinces.

  Results

  According to the results, Tehran, Khorasan Razavi and Fars ranked the first, second, and third, respectively. Qom, North Khorasan, and Ilam got the last three ranks, respectively.

  Conclusions

  In addition to the differences between provinces in accessing health facilities, the number of non-developed provinces is significant; planners and officials are suggested to allocate the funds according to the development level

  Keywords: Ranking, Health Care Indicators, Multi Criteria Decision Making, Development
 • Vahid Ghanbari, Ali Ardalan, Sirus Salari, Abbas Ostadtaghizadeh, Farzaneh Talebi, Reza Abbaszadeh, Mahboubeh Rahimi, Asghar Tavan, Arezoo Yari* Pages 130-137
  Background

  Since society is the first respondent to every disaster, it is essential that the community’s ability to cope with such a situation increase. Given the importance of the role of society in the current approach to disaster risk management, the choice of the primary society is important in order to achieve greater success and acceptance in other societies. This study aimed to determine the importance of community selection criteria in community-based disaster risk management interventions.

  Methods

  Using the qualitative technique with the nominal group technique, community-based selection criteria for implementing a people-centered disaster management intervention from the viewpoint of the 12 different organizations in Kerman, which have been involved with risk management, have been developed through four stages of idea creation, idea registration, idea clarification, and prioritization, which was investigated.

  Results

  In this study, 38 criteria for choosing a community were outlined in the idea of registration. At the stage of defining ideas, the four criteria were combined due to non-relevancy and five criteria due to similarities with other criteria. The remaining criteria are classified into four main categories: hazard and risk, organizational capacities, social capacities, and social indicators.

  Conclusions

  Due to resource constraints and the impossibility of implementing the program in all societies, it is necessary to define the criteria for selecting communities (as one of the stages of implementing a people-centered disaster management plan), by the matrix system, by rating the best locations from the target communities carefully, and according to the views society itself.

  Keywords: Disaster, risk management, community, based
 • Elaheh Hooshmand*, Ali Vafaee Pages 138-150
  Background

  Considering the importance of complementary health insurance and the necessity of designing a supplementary insurance model for the health system of the country, the purpose of this study is to design a complementary health insurance model appropriate to the health system in Iran.

  Methods

  This is a comparative-qualitative study. In the first stage, the selected countries were identified and compared in comparative matrices in a comparative study on the various dimensions of complementary treatment insurance in these countries. Based on matrix results, questionnaire interviewing questions in dimensions (organization and management, population coverage, method of determining the premium, method of reimbursement of expenses, number of insured, and method of financing the insurance) was designed, and qualitative section was done by content analysis method of contract type. After conducting the interviews, the data were analyzed through content analysis method and MAXQDA V. 10 software.

  Results

  Major challenges mentioned by the experts are organization and management, oversight mechanisms, information system, cultural issues, economic issues, the basis for population coverage, covered services, the method of determining the premium, and the method of reimbursement.

  Conclusions

  Paying attention to the challenges posed by the experts and determining the details of implementing a complementary health insurance model for Iran, and based on the experiences of lightweight countries in this field, the views of national experts can help supplement health insurance in the country.

  Keywords: Health Insurance, Complementary Health Insurance, Supplementary Health Insurance
 • Abdalali Monsef*, Abolfazl Shahmohammadi Pages 151-159
  Background

  The study of the health status in different regions of Iran is a basic step toward the optimal allocation of health resources to different regions. This study tried to determine the enjoyment level and equality in the distribution of health facilities in the counties of Isfahan province during the 5th development plan of Iran.

  Methods

  First, the enjoyment level of Isfahan counties was determined using the TOPSIS method. Then, the distribution of health facilities was evaluated for 23 counties during 2011 - 2015. The data used in this study were obtained from the statistical yearbook of Isfahan.

  Results

  The counties of Isfahan province were not homogenous in terms of enjoyment level. The overall trend of the Gini coefficient was upward during the study period. The inequality in the distribution of health facilities increased by 38% from the beginning year of the plan to the last year of the study period so that the Gini coefficient was 0.255 in the first year of the plan and 0.353 in 2015.

  Conclusions

  The increased inequality in the distribution of health facilities indicated that the welfare of less-favored counties decreased compared to more developed counties during the fifth development plan. Hence, due to the intensification of inequality, especially in the final year of the plan, compensation for these inequalities can be put on the agenda of provincial health planners.

  Keywords: Isfahan Province, Distribution of Health Facilities, Gini Coefficient, TOPSIS Method