فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زرین تاج واردی، سمیه شیخی* صفحات 1-12

  وقوع جنگ تحمیلی مهم ترین حادثه چند دهه اخیر کشورمان و اشغال و فتح خرمشهر از نقاط اوج این حادثه است. ازآنجاکه سخن و ادبیات مانند دیگر امور تحت تاثیر حوادث بیرونی است، در این پژوهش سعی شده است تا با روش تحلیلی به بررسی ادبی، عناصر داستانی و سندشناسی تاریخی نه داستان و یک مجموعه داستان (شامل سه داستان کوتاه) که در سال های مختلف درباره خرمشهر نوشته شده اند بپردازیم. نتایج نشان داد که این داستان ها ازنظر عناصر داستانی رو به پیشرفت داشته و ازنظر ادبی دارای تنوع کمتری شده اند. داستان ها ازنظر ویژگی های فکری نیز در این سال ها، تفاوت چندانی در موضوعات با هم نداشته اند. در بخش زیادی از این داستان ها انطباق حوادث با واقعیت های تاریخ جنگ مشهود است. همچنین نویسندگان در سال های اخیر تمایل کمتری به استفاده از سندیت تاریخی اشخاص و مکان ها در داستان ها نشان داده اند.

  کلیدواژگان: خرمشهر، عناصر داستان، سبک شناسی، سندشناسی تاریخی
 • محمدصادق بصیری، عنایت الله شریف پور، شمسیه میرزایی* صفحات 13-24

  شعر مقاومت یا پایداری یکی از شاخه ها و جریان های شعری در ایران است. در جریان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، شاعران بسیاری در این عرصه شعر سرودند و ماندگار شدند که یکی از این شاعران ماندگار، قیصر امین پور است. او در سال های اول انقلاب اسلامی به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی پیوست و از گفتمان انقلاب اسلامی تاثیر پذیرفت. امین پور با کتاب تنفس صبح نام خود را در شعر انقلاب و جنگ ماندگار کرد. هرچند که او در آثار بعدی خود، تا حدودی از این رویکرد فاصله گرفت، اما تاثیر جنگ و گفتمان انقلاب را می توان همچنان در شعرهایش مشاهده کرد. این مقاله با روش فیش برداری و تحلیل محتوایی به بررسی تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی در ساخت و محتوای اشعار قیصر امین پور پرداخته است. به همین منظور، چهار دفتر شعر او را تجزیه وتحلیل کرده و نسبت ساختاری و محتوایی این اشعار را با گفتمان انقلاب اسلامی، نشان داده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اشعار قیصر امین پور با گفتمان انقلاب اسلامی در دهه شصت نسبت خاص و در دهه هفتاد نسبت عام دارد.

  کلیدواژگان: قیصر امین پور، شعر جنگ، ادبیات پایداری، گفتمان انقلاب اسلامی
 • ساره زیرک، سپیده یگانه، ستاره جاویدان* صفحات 25-46

  ادبیات پایداری دعوت به ایستادگی در دوران انقلاب یا دوران استبداد و دعوت به مبارزه با دشمن خارجی یا داخلی یا حتی نفسانی است که از ابتدای پیدایش بشر وجود داشته و نویسندگان در تمام جوامع، متناسب با فرهنگ آن جامعه به نگارش این نوع ادبی پرداخته اند. این نوع ادبی شامل گونه های مختلفی می باشد که هریک گرایش های فرمی، زبانی و محتوایی خاص خود را داشته اند. یکی از این گونه ها شعر پایداری می باشد که به واسطه محتوا و مضمون، راه خود را از دیگر اشعار جدا ساخته است. این نوع شعر، خصوصا پس از وقوع دو جنگ جهانی، بسیار مورد توجه شاعران جهان قرار گرفت. در ایران نیز این نوع شعر از دیرباز مورد توجه شاعران قرار داشت؛ اما پس از وقوع جنگ تحمیلی و سروده های پیرامون آن که با عنوان شعر دفاع مقدس شناخته می شود، بیش از پیش خود را نمایان ساخت. مقاله حاضر بررسی محتوایی شعر پایداری کشور آلمان (پیرامون دو جنگ جهانی) و شعر دفاع مقدس ایران، از طریق یافتن انگاره های به کار رفته در آن ها می باشد که با هدف مقایسه مضامین آن نوشته شده است.

  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، شعر دفاع مقدس، شعر پایداری، دو جنگ جهانی، انگاره
 • آرزو پوریزدان پناه *، رحیم کرمی صفحات 47-64

  جامعه و ادبیات رابطه ای متقابل و دوسویه دارند و آثار ادبی محصول و مولود حیات و محیط اجتماعی هستند. نظریه عمل پی یر بوردیو به تعامل ادبیات و جامعه و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگر می پردازد. میدان، منش و کنش، سه رکن اصلی نظریه عمل را تشکیل می دهند. این نظریه یکی از نظریه های کاربردی برای تحلیل جامعه شناختی متون ادبی به شمار می آید که چارچوب نظری این پژوهش بر آن استوار است. در این گفتار، دوره دوم شاعری اخوان ثالث براساس نظریه عمل بوردیو با رویکردی تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که اخوان در قطب مستقل زیرمیدان تولید شعر فارسی جای می گیرد. وی از منشی ثابت و پایدار برخوردار بوده و هرگز شعرش را در خدمت اربابان قدرت و صاحبان ثروت قرار نداده است. تغییر چهره شاعری، استفاده از زبان، لحن و آهنگ حماسی، بیان نمادین و سمبلیک، ترسیم چهره جامعه، ترسیم چهره ظالمانه حکومت، بیان خفقان حاکم بر جامعه، فقر، مبارزه و تلاش برای رهایی از ظلم حاکم و... را می توان از مهم ترین کنش های وی برشمرد.

  کلیدواژگان: پی یر بوردیو، نظریه عمل، کنش، منش، اخوان ثالث
 • عاطفه زندی*، حسین بیات صفحات 65-76

  دو عنصر کارآمد پی رنگ و زمان، دو جزء جدایی ناپذیر داستان به شمار می آیند و نقش بسزایی در روایت دارند. هر داستان براساس حوادث و رویدادهایی ساخته می شود که نویسنده آن ها را براساس زمان بندی بخصوصی برگزیده است؛ چنان که زمانمندی در روایت داستان رعایت نشده نباشد، با مجموعه ای از حوادث روبه رو می شویم که نقل منسجم آن ها توسط نویسنده و دریافت آن ها توسط خواننده غیرممکن است. ژرار ژنت یکی از محققان ساختارگراست که مباحث جامعی را در خصوص زمانمندی در روایت، در قالب سه مبحث «نظم، تداوم و بسامد» مطرح کرده است. این پژوهش بر آن است تا براساس نظریه ژنت نشان دهد که عنصر زمان در خاطره نگاشت دا مهم ترین عامل سازنده روایت است. دا، به روایت سیده زهرا حسینی و تدوین سیده اعظم حسینی، یکی از آثار معاصر در حوزه ادبیات مقاومت است که در آن به موضوع جنگ پرداخته شده است. بارزترین ویژگی روایی این رمان، استفاده از زمان به صورت گذشته نگر است و رویدادها به ترتیب و براساس زمان وقوعشان بازگو می گردند. بیشترین درنگ و توصیفات داستان دا مربوط به حادثه اصلی (جنگ) است که هنگام پرداختن به آن، زمان داستان دارای شتاب منفی می شود؛ به نحوی که خواننده متوجه گذر زمان نمی شود. مجموع این ویژگی ها علاوه بر اینکه موجب جذابیت روایت برای خواننده می شود، تا حدود زیادی جنبه مستندبودن اثر را هم حفظ می کند.

  کلیدواژگان: زمان، روایت، شتاب روایت، دا، دفاع مقدس
 • فروزنده عدالت کاشی*، مهناز جعفریه صفحات 77-90

  برپایه نظریه تک اسطوره جوزف کمپبل، سفر قهرمان به دنبال دعوتی از جانب آرکی تایپ در ناخودآگاه قهرمان صورت می گیرد. در پی این کشش، قهرمان از جامعه (ذهن ناخودآگاه) عزیمت می کند و با آموزش تعالیم خاص در سرزمین های ناآشنا به قابلیت های جدید دست می یابد و به مرحله تشرف می رسد. این سفر با نمادها و نشانه هایی در کهن الگوهای غالب جوامع ترسیم شده است. قهرمان پس از بازگشت از سفر، قابلیت ارشاد دیگران را به دست می آورد. در این نوشتار، به روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح مراحل سفر به بررسی داستان وقت تقصیر، اثر محمدرضا کاتب، و تطبیق آن با نظریه جوزف کمپبل پرداخته شده است. «ابرو»، شخصیت اصلی داستان، به عنوان قهرمان به ندای ناخودآگاه، از مردم خود جدا می شود و در کوه، که نمادی از سرزمین دور است، مراحل خاص تعلیمی را طی می کند تا شایسته آشتی با روان ناخودآگاه گردد. او پس از طی مراحل و بازگشت، اسطوره قهرمان هم رزمان در حمایت از مردم ناتوان (در اصطلاح مورچگان و یقه چرکان) می شود.

  کلیدواژگان: بازگشت، تک اسطوره، تشرف، سفر، قهرمان
 • سودابه مهرآقا*، محمدرضا موحدی صفحات 91-112

  بسیاری از فرهنگ ها در جهان، دختران و زنان را به گونه ای تربیت می کنند که تنها در برخورد با مردان تعریف شوند. اعمال و حرکات زنان با توجه به تعریف جنس اول، مرد، معنا می شود و نفوذ فرهنگی و تاریخی سبب سازی است تا در ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه مردمان هر سرزمین، قوانینی در جهت مقابله با هرگونه برون رفت زنان از هنجارها وجود داشته باشد. سیمون دوبوار بر آن است که هر جامعه ای در تلاش است تا تعریف هایی از زن ارائه کند و وی را جنس دوم تلقی کرده و درنهایت زن را زن تربیت کند؛ این در حالی است که اگزیستانسیالیسم نیز معتقد است که انسان قبل از اینکه به مرتبه وجودی «من» برسد، دیگران وجود او را غصب کرده اند. به این ترتیب، هرکس در کیفیت هستی دیگران مضمحل می شود و این، نوعی استبداد است. از سویی بر این نکته نیز تاکید می شود که افراد محدودی درصدد رهایی خود از این استبداد برمی آیند. در پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت شخصیت زن در حیطه های ادبیات داستانی پایداری، تلاش خواهیم داشت تا با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی این موضوع به نحوی مقایسه ای، میان نویسندگان زن و مرد، بپردازیم و بدانیم چگونه زنان در جامعه تصویرشده داستان های منتخب این پژوهش، زن تربیت می شوند. می توان به این نتیجه اشاره داشت که نویسندگان زن در داستان های خود این موضوع را غالبا به عمد و گاه ناخواسته، نمایش داده اند؛ اما در آثار داستانی نویسندگان مرد، با نگاه و نگارشی مردانه تر و نیز دغدغه نبودن این موضوع مواجهیم.

  کلیدواژگان: زن، زن محورانه، هستی شناسانه، ادبیات پایداری، رمان
 • رضا موسی آبادی*، مهدی نوروز، بتول فخراسلام صفحات 113-130

  احمد رامی و سیداشرف الدین گیلانی از شاعران نوگرای معاصر در نهضت عربی مصر و انقلاب مشروطه ایران و هر دو مربوط به یک دوره هستند که پرداختن به جلوه های ادبیات پایداری از مهم ترین ویژگی های شعر آنان است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس ادبیات تطبیقی، تشابه و تفاوت اندیشه های احمد رامی و نسیم شمال را در به کارگیری عناصر ادبیات پایداری در اشعارشان، مورد بررسی قرار می دهد. از نتایج مهم این پژوهش اینکه میهن پرستی، آزادی خواهی، یادکرد از قهرمانان ملی، امید به آینده روشن، دعوت به مبارزه و فراخوانی به اتحاد و یکپارچگی، از مهم ترین مولفه های مشترک ادب پایداری در اشعارشان می باشد و هر دو شاعر نسبت به اوضاع جامعه و مسائل جاری کشور ابراز نگرانی شدید نموده و آنان را نکوهش کرده اند؛ ولی در انتقاد و شکایت از ظلم و ستم حاکمان و استعمارگران، زبان نسیم شمال تند و صریح تر، گویاتر و گزنده تر از احمد رامی است. همچنین، نسیم شمال در بهره بردن از نمادها در شعر، نسبت به رامی تبحر بیشتری دارد و غالبا پیام های شعری خود را برخلاف رامی که با کنایه سخن می گوید، به صراحت بیان نموده است.

  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، بن مایه، نسیم شمال، احمد رامی
|
 • Zarrin, Taj Varedi, Somaye Sheikhi * Pages 1-12

  The occurrence of imposed war is the most important event of our country in the past few decades and the occupation and liberation of Khorramshahr is the peak of it. Since the speech and literature are influenced by external events, in this study the analytical approach is used to investigate the literary properties, elements of fiction and historical authenticity of 9 stories and a story collection(contain 3 short stories) of which were written about Khorramshahr in different years. The results showed that these stories are progressing in terms of elements of fiction and the diversity of literary properties have been decreased. The stories have not changed in terms of intellectual properties in these years. And there is a good conformity between events and historical war realities in many parts of these stories. Also the authors have showed less interest in using historical authenticity of persons and places in the stories in recent years

  Keywords: Khorramshahr, Elements of fiction, Stylistics, historical authenticity
 • Mohammad Sadegh Basiri, Enayatollah Sharifpoor, Shamsiyye Mirzaii * Pages 13-24

  Mohmmad Sadegh Basiri Enayatollah sharifpour2 *Shamsieh Mirzaei3 Abstract: Resistance or endurance poetry is one of the Iranian poetry tendencies or branches. During Islamic revolution and imposed war era, many poets wrote poetry in this field and became legend. One of these legendary poets is Gheisar Aminpoor. In the early years after Islamic revolution he joined the artistic field of Islamic propagation organization and was affected by discourse of Islamic revolution. Aminpoor became a legend by writing the “morning breath”. In his following works he took some distance from this approach however, war and discourse of Islamic revolution can be observed in his poetries. In present manuscript discourse of Islamic revolution impacts on structure and contents of Aminpoor’s poetries were studies. Four volumes of his poetries were analyzed and the relationship between structure and content of these poetries and discourse of Islamic revolution were indicated. Findings of this article show that Aminpoor’s poetries have general relativity to discourse of Islamic revolution from 60’s and early 70’s. Case and library study were used as method of research.

  Keywords: Gheisar Aminpoor, War poetry, Endurance literature, Discourse of Islamic revolution
 • Sareh Zirak, Sepideh Yeghaneh, SETAREH JAVIDAN * Pages 25-46

  Content Analysis of German Resistance Poetry and Iranian Sacred Defense Poetry Sareh Zirak , Sepideh Yeganeh Setareh Javidan Abstract Resistance literature is the call to stand during the revolution or in the era of tyranny and the invitation to fight against an external, internal or even sensual enemy. It existed from the beginning of mankind emergence. The authors have written this type of literature in all societies according to the culture of that society. This type of literature includes various species, each of which has its own formal, linguistic and content trends. One of these species is the resistance poetry. after the two world wars, the poets of the world have become very interested in it. In Iran, this kind of poetry has long been considered by the poets, but, after the onset of the war, songs were written about eight years of imposed war (sacred defense poetry). The present article investigates the content of German Resistance Poetry (regarding the two world wars) and Iranian Sacred Defense Poetry through finding the ideas used in them. It is written with the aim of comparing the contents. Keywords: Resistance Literature, Sacred Defense Poetry, Resistance Poetry, the two world wars, Ideational.

  Keywords: : Resistance Literature, Sacred Defense poetry, Resistance Poetry, the two world wars, Ideational
 • Rahim Karami, Arezu Pooryazdanpanah * Pages 47-64

  Society and literature have a reciprocal and reciprocal relationship and literary works are creatures of life and the social environment. Bourdieu's theory of the practice of interaction between literature and society and their mutual impact on each other. The field, mode, and action form the three pillars of the theory of action. This theory is one of the applied theories for the sociological analysis of literary texts which is based on the theoretical framework of this research. In this speech, the final collection of Shahnameh, the hymns of Akhavan-Saleh, is based on the theory of Bourdieu's action with a descriptive analytical approach. The research findings indicate that the Brotherhood is located on an independent pole below the Persian poetry production field. He has a stable and stable clerk and has never put his poetry at the mercy of the masters of power and the owners of wealth. Homeland, return to the past, despair and despair, criticism and protest, alienation, reverence to the rulers of the time, justice and oppression, the harboring of the country's patrons and ... can be one of the most important His actions are cited.

  Keywords: Pierre Bourdieu, Theory of Practice, Action, Manuscript, Akhavan-Saleh
 • Atefe Zandi *, Hosain Bayat Pages 65-76

  The two effective elements of the plot and time are two integral parts of the story and play a significant role in the narrative. Each story is based on events and events that the author has chosen on a special timeline; as timeliness is not met in story narratives, we encounter a set of events that make their coherent translations by the author and impossible to get them by the reader. This study seeks to show that the element of time in the memory of "da" is the most important constructive element of narrative based on the theory of genes. "Da" is one of the contemporary works in the field of resistance literature, which deals with the subject of war. The most prominent feature of the narrative of this novel is the use of time as a retrospective and events are arranged according to their time of occurrence. The most disturbing and descriptive of the story of "Da" is related to the original incident (war), when dealing with it, the time of the story is negatively accelerated so that the reader does not realize the passage of time....

  Keywords: Time, Narration, acceleration of narration, da, sacred defense
 • Foruzandeh Edalat Kashi *, Mahnaz Jafarieh Pages 77-90

  Based on Joseph Campbell's single-mythological theory, the hero's journey begins after an invitation from the archetype of the hero in the unconscious, followed by the hero's stretch from the community (the mind of the consciousness), and the teaching of special doctrines in unfamiliar lands New capabilities come to an end, and this journey with symbols and symbols in ancient dominant patterns of societies is drawn. The hero obtains the capability of arresting and guiding others after returning from the journey. In this descriptive-analytical study, after describing the stages of the journey, the story of the time of fault (the work of Mohammad Reza Kateb) and its adaptation to Joseph Campbell's theory are discussed. In this novel, "Eyebrows", which is the main character of the story, is as The hero is separated from his own people by his unconscious call, and on the mountain, which is a symbol of the distant land, he is undergoing special stages of education, so that he deserves to be reconciled to himself, Return, the myth of the heroine of the rally in support of the impotent people (in the term "Ant and Collar").

  Keywords: Hero, Myth, journey, encouragement, return
 • Soodabe Mehragha *, Mohammad Reza Movahedi Pages 91-112

  Many cultures in the world educate girls and women to be defined only in dealing with men. The use and movements of women according to the definition of the first-born of the man is meaning and the cultural and historical influence of causation is to bring about consciousness Or unconsciously, the peoples of every land, there are laws to counteract the exodus of women from norms. Simone de Beauvoir suggests that every society strives to provide women with definitions and ultimately females a woman; it is in exile that existentialism asserts that few people seek liberation from this tyranny. In leading research Given the importance of women's personality images in the areas of fictional literature, we will try to draw a comparative descriptive analysis of this issue in a comparative way between male and female writers and explore how women in the illustrated society of selected stories Research, women are trained. One can conclude that women's writers have been deliberately and occasionally displaying this issue in their stories, and in the stories of male writers, with a more masculine look and writing, as well as a concern about this issue.

  Keywords: Woman, Sustainability Literature, novel, feminism, existentialism
 • Reza Musabadi *, Mahdi Novrooz, Batool Fakhreslam Pages 113-130

  Ahmad Rami and Sayyash-Faraddin Husseini, who is nicknamed the Northern Breeze of modern contemporary poets in the Egyptian Arabic movement and the Iranian revolution, both of which relate to a period that addressing the effects of sustained literature is one of the most important features of their poetry. This research, using descriptive-analytical method and based on comparative literature, examines the similarity and differences between the ideas of Ahmad Rami and Nasim-e North in the application of the elements. The important results of this study are that patriotism, libertarianism, citation of national heroes, hope for a bright future, inviting to fight, and calling for unity and solidarity are among the most important components of perseverance in their lyrics. Both the poet expressed deep concern and condemnation to the situation in the country and the current affairs of the country, but in the critique and complaints of the oppression of rulers and colonizers, the language of the north breeze was more intense and more expressive and more biting. It is more than Ahmad Ramie. Also, the Northern Breeze is more proficient in utilizing symbols in poetry than Rami, and has often expressed its poemic messages, unlike Rami, who speaks with a shout.

  Keywords: Sustainability Literature, Binaymae, Nasim North, Ahmad Rami