فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی ورزشی - سال هشتم شماره 28 (تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 28 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مریم میرعالی*، عباس بهرام، فرهاد قدیری صفحات 1-12
  هدف این پژوهش، تعیین ارتباط میزان فعالیت بدنی با زیر سازه های تشکیل دهنده سواد بدنی (درک و دانش، انگیزش و شایستگی بدنی) دختران 10 ساله ناحیه یک شهر اهواز بود. ازمیان کل جمعیت دانش آموزی این ناحیه، دو مدرسه با بیشترین تعداد دانش آموز در این محدوده سنی انتخاب شدند. تعداد 220 نفر واجد شرایط برای انجام پژوهش دعوت به همکاری شدند. تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون نشان داد که عوامل سواد بدنی، انگیزش و شایستگی بدنی با میزان فعالیت بدنی ارتباط معناداری نداشتند و فقط دانش نظری قابلیت پیش گویی مناسبی برای فعالیت بدنی شرکت کنندگان داشت. نتایج نشان داد که برای افزایش میزان فعالیت بدنی دانش آموزان دختر در مدارس ابتدایی، به همان اندازه که بر فعالیت عملی تاکید می شود، به دانش نظری نیز باید توجه شود.
  کلیدواژگان: سواد بدنی، انگیزش، دانش، شایستگی بدنی، فعالیت بدنی
 • محمد جلیل وند*، محمد کاظم واعظ موسوی صفحات 13-26

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط محیط زمینه ای اجتماعی، انگیزش، احساس لذت از فعالیت بدنی و رضایت مندی دانشجویان در کلاس تربیت بدنی، بر اساس نظریه خودمختاری بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. تعداد 393 دانشجو (200 مرد، 193 زن) از دانشجویانی که در نیم سال اول 94-95،  درس تربیت بدنی عمومی داشتند، به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب و پرسش نامه های محیط حامی خودمختاری و کنترل کننده، جهت گیری انگیزشی، احساس لذت از فعالیت بدنی، و رضایت مندی از کلاس تربیت بدنی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر، نشان داد محیط حامی خودمختاری در کلاس تربیت بدنی پیش بین کننده جهت گیری انگیزشی خودمختار دانشجویان نیست و تنها ارتباط مستقیمی با احساس لذت و رضایت مندی از کلاس تربیت بدنی دارد. با این وجود، محیط کنترل کننده از طریق نقش واسطه ای شاخص خودمختاری انگیزش، احساس لذت از فعالیت های بدنی، و رضایت مندی از کلاس تربیت بدنی را به طور منفی پیش بینی می کند.

  کلیدواژگان: نظریه خودمختاری، کلاس تربیت بدنی، محیط کنترل کننده، فعالیت بدنی، دانشجویان
 • حسن علی خانی* صفحات 27-42
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر زمان بندی متفاوت تصویرسازی پتلپ با میانجی گری خواب بر اکتساب و یادداری تکلیف پرتاب دارت بود. شرکت کنندگان مطالعه حاضر تعداد 60 دانشجوی پسر رشته علوم ورزشی بودند که به صورت هدفمند با امتیاز تصویرسازی ذهنی 45-55 و بدون سابقه پرتاب دارت انتخاب و به شکل تصادفی به چهار گروه تصویرسازی پتلپ مقدماتی، کنترل، چهار و 12 ساعته که بین تصویرسازی و اجرای واقعی پرتاب دارت به ترتیب چهار ساعت (شامل چرت 90 دقیقه ای) و 12 ساعت (شامل خواب 8 ساعته) فاصله وجود داشت، تقسیم شدند. اندازه گیری ها در پیش آزمون، هفته های دوم، چهارم و ششم تمرین انجام شد. تمرین به مدت شش هفته سه جلسه ای انجام و سپس آزمون یادداری به عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر که تفاوت معناداری بین گروه 12 ساعته با سایرگروه ها نشان داد، با نظریه تحکیم حافظه همخوانی دارد. پیشنهاد می شود تصویرسازی پتلپ به دلیل به کارگیری حواس مختلف در آموزش و یادگیری مهارت های حرکتی، استفاده شود. همچنین زمان پیش از خواب، برای انجام تصویرسازی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تصویر سازی ذهنی، پتلپ، خواب، دارت
 • محمد نیک روان*، علی محمد صفانیا، علی زارعی صفحات 43-50

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی روش آموزش ورزش و روش سنتی در آموزش والیبال بر متغیرهای دانش و اشتیاق دانش آموزان پسر بود که به صورت نیمه تجربی به انجام رسید. 36 دانش آموز به صورت غیر تصادفی و به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به دو گروه هجده نفره در قالب آموزش ورزش و سنتی تقسیم شدند و به مدت 12 جلسه تحت آموزش والیبال قرار گرفتند. از پرسش نامه 25 سوالی اشتیاق و پرسش نامه 20 سوالی دانش عمومی و تخصصی والیبال جهت جمع آوری داده ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. نتایج نشان داد روش آموزش ورزش به شکل معناداری سبب افزایش سطح دانش و اشتیاق دانش آموزان نسبت به روش سنتی شد. به نظر می رسد دلیل آن مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای برنامه آموزشی در این روش باشد.

  کلیدواژگان: آموزش ورزش، روش سنتی، دانش، اشتیاق، والیبال
 • امیررضا بال زاده، رضا نیک بخش*، فرشاد تجاری صفحات 51-68
  هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه (فرا چشم انداز) چارچوب رابطه مربی- ورزشکار بود. جامعه آماری مورد نظر، شامل تمامی ورزشکاران مرد و زن حاضر در اردوهای تیم ملی بودند، که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی (هدفمند)، تعداد 217 ورزشکار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، پرسش نامه (فراچشم انداز) چارچوب ارتباط مربی - ورزشکار بود و از 14 سوال و چهار خرده مقیاس تشکیل می شد. برای تعیین روایی و محاسبه ضرایب اعتبار (از مدل های آماری تحلیل عامل تاییدی و ضریب همبستگی پیرسون)، جهت محاسبه تجانس درونی (از آلفای کرانباخ و همچنین دو نیمه کردن آزمون)، جهت محاسبه ثبات پرسش نامه (از روش آزمون- بازآزمون) و جهت ارایه نرم کمی (از میانگین، انحراف معیار، ارایه نرم کیفی و نقاط برش با تاکید بر انحراف چارکی) استفاده و مشخص شد که این پرسش نامه دارای روایی، اعتبار و نرم می باشد. با استفاده از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون مشخص گردید تمامی ضرایب اعتبار در ورزشکاران بالاتر از 64/0 است و پرسش نامه از ضریب روایی ملاکی (از نوع همزمان) بالایی برخوردار است. در پایان ضمن تایید و استانداردسازی پرسش نامه، چهار عامل (نزدیکی و صمیمیت، تعهد، متمم/مکمل و رضایتمندی) استخراج گردید. به منظور ارائه یافته های تکمیلی، از الگویابی معادلات ساختاری استفاده و مشاهده شد، پرسش نامه حاضر دارای برازش بوده و در نهایت مدل مستخرج شده از این پژوهش و بر مبنای چهار عامل بدست آمد.
  کلیدواژگان: روان سنجی، نزدیکی و صمیمیت، تعهد، مکمل بودن، رضایتمندی
 • عفت بدوی، علی زینالی* صفحات 69-82
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش یوگا بر حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی در زنان انجام شد. این مطالعه نیمه-آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی زنان متقاضی ثبت نام در مرکز یوگا در ترم بهار بود. مجموعا 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت دو ماه آموزش یوگا دریافت کرد. هر دو گروه پرسش نامه های حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی تکمیل کردند. نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل در هر سه متغیر تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش یوگا به طورمعناداری باعث افزایش حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی زنان شد (001/0>P). مشاوران، روان شناسان بالینی و درمانگران می توانند از روش آموزش یوگا برای بهبود ویژگی های روانشناختی شامل حس انسجام، خودتاب آوری و انعطاف پذیری شناختی زنان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: یوگا، حس انسجام، خودتاب آوری، انعطاف پذیری شناختی
 • سید حجت زمانی، مهدی بشیری*، زهرا فتحی، رسول فرجی صفحات 83-94

  پژوهش حاضر به منظور بررسی ترجیحات و موانع فعالیت بدنی معتادان از دیدگاه خودشان انجام شد. 175 شرکت کننده مرد از مراکز ترک اعتیاد پرسش نامه های ترجیحات و موانع فعالیت بدنی و وابستگی به نیکوتین را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد کمبود انرژی (میانگین= 33/5)، کمبود زمان (میانگین= 10/5) و کمبود توان بدنی (میانگین= 07/5) سه مانع اصلی معتادان در انجام فعالیت های بدنی بود. همچنین، پاسخ دهندگان انجام فعالیت بدنی در زمان صبح (%64)، در خانه (%3/46) یا مراکز ورزشی عمومی (%7/45)، با شدت متوسط (%4/47) و زیاد (%40) و در اختیار خود (%5/68) را ترجیح دادند. پیاده روی (%60)، شنا (%45) و ورزش از طریق تلویزیون (%37) بیشترین طرفدار را داشت. علاوه براین نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت معناداری بین موانع انجام فعالیت بدنی نشان داد به طوری که کمبود انرژی با اثرات اجتماعی، کمبود مهارت، کمبود منابع و ترس از آسیب تفاوت معناداری داشت و از همه آن ها بیشتر بود. کمبود زمان به صورت معناداری بیشتر از کمبود منابع و ترس از آسیب بود. کمبود توان، اثرات اجتماعی، کمبود منابع و کمبود مهارت نیز بیشتر از ترس از آسیب ادراک شدند. احتمالا استفاده از برخی داروها برای درمان منجر به کاهش انرژی افراد برای انجام فعالیت بدنی شده بود.

  کلیدواژگان: اعتیاد، فعالیت بدنی، موانع، ترجیحات
 • مهدی زمستانی*، ویدا جلال وند صفحات 95-112

  بدشکلی عضلانی یا بیگورکسیا، اشتغال ذهنی با این باور است که بدن فرد به اندازه کافی عضلانی نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع بدشکلی عضلانی و ارتباط آن با مولفه های روان فیزیولوژیکی در ورزشکاران مرد مراجعه کننده به باشگاه های بدن سازی کرمانشاه بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه ورزشکاران مرد باشگاه های بدن سازی کرمانشاه بود که از میان آنها 373 نفر بر مبنای نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ، نگرش های تغذیه ای، مقیاس کمال گرایی چند بعدی، اختلال بدشکلی عضلانی، رضایت از ظاهر عضلانی و شاخص توده بدنی جمع آوری شدند. نتایج نشان داد میزان شیوع اختلال بدشکلی عضلانی در مردان ورزشکار رشته پرورش اندام شهر کرمانشاه 25 درصد بوده و ارتباط بین اختلال بدشکلی عضلانی با عزت نفس معنادار و معکوس، با شاخص توده بدنی و اختلالات تغذیه ای معنادار و مستقیم و با کمال گرایی بدون رابطه بود.

  کلیدواژگان: اختلال بدشکلی عضلانی، مولفه های روان شناختی و فیزیولوژیکی، ورزشکاران مرد
 • بیتا عرب *، حسام رمضان زاده صفحات 113-132

  تصویر بدنی سازه ای چند بعدی است و شامل اجزای ادراکی، نگرشی، رفتاری و بازخورد جامعه از بدن فرد است. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط نگرانی از تصویر بدنی با ادراک از بدن و قصد تمرین زنان بود. نمونه آماری پژوهش 384 نفر از زنان در استان های خراسان، سمنان و البرز بودند. پرسش نامه نگرانی از تصویر بدنی، مقیاس های مراحل تغییر رفتار تمرینی، مقیاس قصد تمرین، مقیاس تصویر بدنی و شاخص توده بدن استفاده شدند. یافته ها نشان داد نگرانی از تصویر بدنی و بدن ادراک شده، نقش اصلی در تعیین مراحل تغییر رفتار تمرینی زنان دارند، همچنین قصد تمرین و نارضایتی ظاهری زنان در مراحل تغییر رفتار تمرینی متفاوت بود. نگرانی از تصویر بدنی و ادراک نادرست از بدن، احتمالا در عدم تمرین یا رفتارهای نادرست تمرینی نقش دارد و کمک به ایجاد ادراک درست از بدن می تواند راهکارهای منطقی تری را برای برنامه های سلامت و تناسب اندام پیش روی زنان بگذارد.

  کلیدواژگان: : بدن ادراک شده، قصد تمرین، مراحل تغییر رفتار تمرینی، نگرانی از تصویر بدنی
 • نرگس چرخیان، علی رضا فارسی*، بهروز عبدلی، محمد علی سنجری صفحات 133-146

  در این پژوهش ابعاد انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب شناختی شرایط عادی و فشار و تاثیر آن ها بر دقت عملکرد و ویژگی های کینماتیک حرکت سلاح در دو گروه نخبه و نوآموز بررسی شد. انگیختگی فیزیولوژیک با سطح هدایت الکتریکی پوست ثبت شد. دقت عملکرد و ویژگی های کینماتیک سلاح (زمان حرکت، اوج سرعت سلاح، جابه جایی در محور افقی و عمودی) در دو گروه توسط تحلیل واریانس مرکب با اندازه های تکراری آزمون شد. افزایش انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب حالتی از شرایط عادی به فشار نشان دهنده ایجاد شرایط فشار بود. افزایش بیشتر انگیختگی فیزیولوژیک در گروه نوآموز منجر به افزایش اوج سرعت سلاح و جابه جایی در محورعمودی و کاهش دقت عملکرد شد. در مقابل، در شرایط فشار دقت عملکرد گروه نخبه با کاهش جابه جایی در محور افقی و عمودی افزایش یافت. یافته ها از پیش بینی مدل فاجعه که بر اساس ارتباط عملکرد حرکتی با انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب شناختی مفهوم سازی شده، حمایت کرد.

  کلیدواژگان: : انگیختگی فیزیولوژیک، سطح هدایت الکتریکی پوست، سطح مهارت، مدل فاجعه، تیراندازی با تپانچه
 • علی صابری*، هادی بیاتی، جواد شفیعی صفحات 147-164
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده دانش آموزان بر تحلیل رفتگی ورزشی با توجه به نقش میانجی سرمایه روان شناختی در آن ها بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه هنرستان تربیت بدنی استان البرز بودند که با انجام یک مطالعه مقدماتی تعداد 261 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های سرمایه روان شناختی، تحلیل رفتگی ورزشی و حمایت سازمانی ادراک شده بودند. روایی ابزار با استفاده ازنظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و در سطح استنباطی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق سرمایه روان شناختی بر تحلیل رفتگی ورزشی تاثیر منفی را داد. لذا معلمان و مربیان ورزشی و والدین دانش آموزان می توانند به عنوان عاملی مهم در جلوگیری از تحلیل رفتگی ورزشی دانش آموزان عمل کنند.
  کلیدواژگان: : تحلیل رفتگی ورزشی، سرمایه روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده
 • اکبر آقازاده* صفحات 165-178
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش به مدگرایی ورزشکاران حرفه ای طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های توصیفی تحلیل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه مدگرایی و رفتارشناسی ورزشکاران بودند. این افراد شامل برخی اساتید دانشگاهی، مربیان تیم های ملی ایران و باشگاه های ورزشی و ورزشکاران باتجربه و سابقه دار تیم های ملی و باشگاه های کشور بودند.  ابزار پژوهش حاضر پرسش نامه محقق ساخته ای بود که در راستای اهداف تحقیق طراحی گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل موثر بر گرایش به مدگرایی ورزشکاران حرفه ای در چهار سطح تقسیم بندی گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل فرهنگی و عوامل شخصی به عنوان عوامل کلیدی در شکل گیری مدگرایی می باشد.
  کلیدواژگان: مدگرایی، فرهنگی، شخصی، رسانه ای، ورزشکاران
 • شیدا رنجبری*، زهرا علم، وحید شجاعی صفحات 179-192
  پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل خشونت ورزشی در پژوهش های ایرانی طراحی و اجرا شد. به منظور انجام فراتحلیل حاضر، سیزده پژوهش مرتبط انتخاب شدند که در سال های 1379- 1397، با هدف ارزیابی عوامل موثر بر خشونت ورزشی انجام و در فصلنامه های معتبر داخلی چاپ شده بودند. پژوهش های منتخب به روش پیمایشی و در جوامع آماری متفاوت، برحسب سنجه های پایا انجام شده اند. در گام نخست ارزیابی پژوهش های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار بررسی شدند که یافته ها نشان دهنده ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی بود. نتایج پژوهش نشان می دهد حمایت تیمی، ازهم گسیختگی خانواده، گروه همسالان، کنترل پلیسی، سابقه رفتار مجرمانه، عملکرد رسانه جمعی، ناکامی اجتماعی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، نظارت اجتماعی، انسجام اجتماعی - تیمی، باورهای مذهبی و خرده فرهنگ قومی اندازه اثر معنی داری بر خشونت ورزشی دارند.
  کلیدواژگان: : خشونت، ورزش، خرده فرهنگ قومی، انسجام اجتماعی، فراتحلیل
 • تینا سلطان احمدی، فاطمه نجفیان، معصومه شهبازی* صفحات 193-206
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نگرش به ورزش پهلوانی بر میزان اطلاعات در خصوص دوپینگ و تمایل به دوپینگ ورزشکاران تیم های ملی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های توصیفی-همبستگی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران تیم های ملی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسش نامه بود. پژوهش حاضر نشان داد که نگرش به ورزش پهلوانی بر میزان تمایل به دوپینگ ورزشکاران تیم های ملی تاثیر معناداری ندارد اما بر میزان اطلاعات ورزشکاران تیم های ملی در خصوص دوپینگ تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که بهبود اطلاعات در خصوص دوپینگ سبب کاهش تمایل به دوپینگ ورزشکاران تیم های ملی می گردد.
  کلیدواژگان: ورزش حرفه ای، دوپینگ، مواد نیروزا، ورزش پهلوانی
 • سیما رزاقی، اسماعیل صائمی*، رسول عابدان زاده صفحات 207-220
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازخورد خودکنترل بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی بود. بیست نفر سالمندان (همگی زن و با میانگین سنی 7/62 سال)، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه بازخورد خودکنترل و گروه جفت شده تقسیم شدند. تکلیف شامل ایستادن بر روی صفحه دستگاه تعادل سنج پویا و تلاش برای حفظ پلت فرم به صورت افقی تا حد امکان، در هر کوشش30 ثانیه ای بود. در مرحله اکتساب، 10کوشش30 ثانیه ای انجام شد و 24 ساعت بعد، آزمون یادداری به صورت پنج کوشش 30 ثانیه ای تکمیل شد. شرکت کنندگان بعد از کوشش پنجم مرحله اکتساب و قبل از آزمون یادداری، پرسش نامه اعتماد به تعادل و خودکارآمدی را تکمیل کردند. داده ها با آزمون های تحلیل واریانس مرکب و تحلیل کواریانس یکراهه، بررسی شدند. نتایج نشان داد بازخورد خودکنترل باعث بهبود یادگیری تعادل و خودکارآمدی در سالمندان می شود.
  کلیدواژگان: : بازخورد خودکنترلی، یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل، خودکارآمدی، سالمندان
 • نسرین بیگلری، سید رضا حسینی نیا*، فاطمه بیگلری صفحات 221-238
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست در مسابقات قهرمانی دانشگاه های ایران بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان تیم های شرکت کننده در مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر کشور تشکیل دادند (تعداد 168 نفر) که نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. داده ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی و آزمون سوبل تحلیل شد. نتایج نشان داد که سرسختی ذهنی اثر مستقیم و معناداری بر شادکامی و عملکرد ورزشی دارد؛ همچنین شادکامی بر عملکرد ورزشی تاثیر مثبت و معنادار دارد. در نهایت نتایح حاصل از بررسی نقش متغیر میانجی نشان داد که سرسختی ذهنی به واسطه شادکامی بر عملکرد ورزشی تاثیر معناداری دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان و مربیان تیم های دانشجویی توصیه می شود از نقش مهارت های روان شناختی در کسب نتایج مطلوب غافل نشوند و در راستای بهبود عملکرد ورزشی از آموزش و تمرین این مهارت ها بهره گیرند.
  کلیدواژگان: اسمارت پی ال اس، اطمینان، ثبات، شادی، کنترل، موفقیت ورزشی
|
 • Maryam Mirali * Pages 1-12
  The purpose of this study was to determine the relationship between physical activity and the components of physical literacy including perception and knowledge, motivation, and physical competence. To this end, from among the entire student population of the education district One in Ahvaz, two schools with the largest number of students within the specified age range were selected. The entire sample was 220 participants The analysis of data using multiple regressions and Pearson correlation revealed that among the components of the physical literacy, motivation and physical competence bore no significant relationship with physical activity. On the other hand, theoretical knowledge was the only component accounting for a significant portion of variance in physical activity. Results imply that to increase female primary school students' physical activity, enhancing participants' knowledge of physical activity should be given as much attention as it is given to practical activities in physical education.
  Keywords: Physical literacy, Motivation, Physical competence, Knowledge, Physical Activity
 • Mohammad Vaezmousavi Pages 13-26

  The purpose of the present study was to examine the relationships between social-contextual environments, motivation, enjoyment and satisfaction of students in physical education class, based on self-determination theory. A descriptive correlation design was employed. Participants were 393 university students (193 female & 200 male) who were joining general physical education in first semester 2015; these were selected by cluster random sampling method. Participants completed a series of questionnaires which assess autonomy-supportive and controlling environment, motivational orientation, enjoyment of physical education activities, and satisfaction of physical education class. The result of correlation and path analysis, showed that the autonomy-supportive environment doesn't predict the autonomous motivation, whereas directly predicts enjoyment and satisfaction in physical education class. Moreover, controlling environment significantly and negatively predicts enjoyment and satisfaction via the mediatory role of autonomous motivation.

  Keywords: Self-Determination Theory, Physical education class, controlling environment, Physical Activity, Students
 • Hasan Alikhani * Pages 27-42
  The purpose of the present study was to compare the effect of different timing of PETTLEP imagery with intervention of sleep mediation on acquisition and retention of dart throw task in male students. The participants of the present research were sixty males who were studying in sport sciences. Their mental imagery scores were 45-55 and had no experience of throwing darts. The participants were selected at random and divided into four groups, namely, PETTLEP preliminary, control, 4-hours and 12-hours groups, with an interval of 4 hours (including a 90-minutes nap) and 12 hours (including an 8-hours sleep), respectively. Pre-test Measurements were also carried out at the second, fourth and sixth weeks of the training. Mental imagery training was done in 3 sessions per week during 6 weeks; then, a retention test was given. The results of this study which showed a significant difference between the 12-hour group and the other groups are consistent with the memory consolidation theory. Because of the different senses used in the PETTLEP imagery, it is suggested that the PETTLEP imagery be used in motor skills teaching and learning. Also, the time before bed is recommended for imagery.
  Keywords: : Mental imagery, PETTLEP, Sleep, Dart
 • Mohammad NIKRAVAN *, Ali Mohammad Safania, Ali Zaree Pages 43-50

  The purpose of this study is to compare the effectiveness of traditional methods and sport education method of volleyball training on the knowledge and enthusiasm of male students which has been done in a semi-experimental way. 36 students were selected and divided into two groups of 18 to learn volleyball. They were trained for twelve sessions. A 25-item enthusiasm questionnaire and a 20-item general and professional knowledge questionnaire of volleyball in pre and post stages were used to collect the data. The results showed that sport education method increased the knowledge and enthusiasm of the students significantly in comparison to the traditional method in learning volleyball skills due to the active participation of students in programming, decision making and performing in sport education method.

  Keywords: : Sports Education, Traditional Method, Knowledge, Enthusiasm, Volleyball
 • Amirreza Balzadeh, Reza Nikbakhsh *, Farshad Tojari Pages 51-68
  This research was intended to study the psychometric specifications of Persian version of the questionnaire (hyper perspective) in the coach-athlete relationship. The statistical society consisted of all the male and female athletes who were present in the national team camp, and 217 athletes were selected via random (targeted) sampling method. The measurement method exploited was the coach-athlete relationship questionnaire (Meta-Perspective) which included 14 questions and 4 subscales. In order to test the hypotheses of the study, to determine justifiability and calculate credit factors (the statistical models of Confirmatory factor analysis and Pearson correlation coefficient analysis), to calculate the internal congruence (Cronbach’s alpha method and halving the experiment), to calculate the reliability of the questionnaire (the test-retest method) and to provide quantitative norm (mean, standard deviation, qualitative norm and quarter deviation based section points) were exploited to show that the questionnaire possesses justifiability, validity and norm. Using the statistical model of Pearson correlation coefficients determines the entire credit factors above 0.64 in the athletes and the questionnaire is of high criterion validity (simultaneous). Eventually, besides confirmation and standardization of the questionnaire, four factors (closeness, commitment, complementarity, satisfaction) were extracted. To provide the supplementary results, patterning of the structural equations was exploited and the observation was that the current questionnaire includes fitness and finally the model based on these four factors extracted from the study was obtained.
  Keywords: : Psychometrics, Closeness, Commitment, Complementarity, satisfaction
 • Effat Badavi, Ali Zeinali * Pages 69-82
  This research aimed to investigate the effectiveness of yoga education on sense of coherence, self-resilience and cognitive flexibility in women. This study was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research population included all enrollment applicant women of yoga center in spring semester. Totally, 30 women were selected through available sampling method and randomly assigned into two equal groups. The experimental group received yoga education for 2 months. Both groups completed the questionnaires of sense of coherence, self-resilience and cognitive flexibility. Data was analyzed with multivariate analysis of covariance. Finding showed there was a significant difference between the experimental and control groups in all three variables. In the other words, yoga education significantly led to increase the sense of coherence, self-resilience and cognitive flexibility of women (P<0/001). Counselors, clinical psychologists and therapists can be used from yoga education to improve psychological characteristics including sense of coherence, self-resilience and cognitive flexibility of women.
  Keywords: Yoga Education, sense of coherence, self-resilience, Cognitive Flexibility
 • Mahdi Bashiri *, Rasoul Faraji, Zahra Fathi, Seyyed Hojjat Zamani Pages 83-94

  The present study aimed at investigating preferences and barriers of physical activity among drug addicts from their own perspectives. 175 male participants, selected from addiction treatment centers, completed the preferences and barriers of physical activity and nicotine dependence questionnaires. Results depicted that lack of energy (M= 5.33), lack of time (M= 5.10) and lack of physical strength (M= 5.07) were the three top preferences of addicts’ perception of physical activity barriers. In addition, addicts preferred doing physical activities at morning (64%), in home (46.3%) or in public gym venues (45.7%), with moderate (47.4%) or high (40%) intensity and at own their own discretion (68.5%). Walking (60%), swimming (45%) and doing exercises through watching TV programs (37%) received the foremost interest on the part of participants. Moreover, results of Kruskal-Wallis test indicated significant differences among physical activity barriers, so that lack of energy had significant differences with social effects, lack of skills, lack of resources and fear of injury, and its score was higher than all other variables. The score of lack of time was significantly higher than that of lack of resources and fear of injury. Also, lack of physical strength, social effects, lack of resources, and lack of skills obtained scores significantly higher than that of fear of injury. Using some medications for treatment may have resulted in decreasing participants’ energy for doing physical activities.

  Keywords: : Addiction, Physical Activity, Barriers, Preferences
 • Mehdi Zemestani *, Vida Jalalvand Pages 95-112

  Muscle dysmorphia or bigorexia is an obsession with this believe that body is not sufficiently muscular. The purpose of this study was to examine the prevalence of muscle dysmorphic disorder and its relationship with psychophysiological components among male athletes referring to bodybuilding gyms in Kermanshah. The statistical population of study was all male athletes in bodybuilding gyms of Kermanshah, that among them 373 were selected based on cluster random sampling. Data were gathered by demographic questionnaires, Rosenberg self-esteem, eating attitudes test, multidimensional perfectionism scale, muscle dysmorphic disorder inventory, muscular appearance satisfaction, and body mass index. Results showed that the prevalence of muscle dysmorphic disorder among male bodybuilding athletes in Kermanshah was 25%, and the relationship between muscle dysmorphic disorder and self-esteem was significant and reversed, with eating disorders and body mass index was significant and direct, and without correlation with perfectionism.

  Keywords: : Muscle Dysmorphic Disorder, psychophysiology, Sportsman
 • Hesam Ramezanzade, Bita Arab* Pages 113-132

  Body image is a multi-dimensional structure. It includes the perceptual, attitudinal, behavioral, and community feedback of the individual's body. This study examined the relationship of women’s body image concern with perceived body and exercise intention.  The sample consisted of 384 women in Khorasan, Semnan and Alborz provinces. To measure the variables, Body Image Concerns Inventory, Stages of Exercise Behavior Changes Scale(SEBC), Exercise Intention Scale, a silhouette of body figures) and Body Mass Index were used. Findings showed that body image concern and perceived body plays a major role in determining the women’s SEBC. Exercise intention and appearance dissatisfaction were also different in SEBC. Concern of body image and wrong perceived body are likely to be effective in the lack of exercise or inappropriate exercise behavior. Accordingly helping to create a rational perception of the body can provide more rational strategies for women's health and fitness programs.

  Keywords: Perceived Body, Body Image Concern, SEBC, Exercise Intention
 • Narges Charkhian, Alireza Farsi *, Behrouz Abdoli, Mohammad Ali Sanjari Pages 133-146

  The present study investigated the effects of physiological arousal and cognitive anxiety on performance accuracy and kinematic features of gun in expert and novice groups. The physiological arousal was recorded with skin conductance response. Performance accuracy and kinematic features of gun such as total movement time, peak velocity, displacement in horizontal and vertical axis were measured by using mixed variance analysis test with repeated measures design. Increased physiological arousal and anxiety showed induced pressure conditions. More increase in the physiological arousal in novice group led to an increase in the peak velocity and the displacement in the vertical axis of the gun and a reduction of the performance accuracy. However, the performance of the expert group increased with decreased displacement in two axes under pressure conditions. The findings support the prediction of the catastrophe model, which conceptualized based on the relationship of motor performance with physiological arousal and cognitive anxiety.

  Keywords: : Physiological Arousal, Skin conductance level, Skill Level, Catastrophe Model, Pistol Shooting
 • Ali Asberi *, Hadi Bayati, Javad Shafie Dehabadi Pages 147-164
  The aim of this study was to investigate the effect of perceived organizational support for students on sport burnout due to the mediating role of psychological capital in them. The research method was descriptive correlation, which was done by structural equation method. The statistical population of the study were 261 students, all of whom were high school students in the physical education center of Alborz province that had been selected by a preliminary study. Data were collected by psychological capital questionnaires, sport burnout and perceived organizational support. The validity of the tools used for gathering data were confirmed by experts and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha. Statistical analysis was performed using two methods descriptive and inferential. The results showed that perceived organizational support, either directly or indirectly, through psychological capital, had a negative effect on sport deprivation. Therefore, teachers and sport trainers and parents of the students can act as an important factor in preventing students' sport burnout.
  Keywords: Perceived organizational support, Psychological Capital, Sports burnout
 • Akbar Aghazadeh * Pages 165-178
  The purpose of the present study was to investigate the factors affecting the tendency towards fashion among professional athletes. The present study was a descriptive-analytical study. The statistical population included all knowledgeable and experienced people in the field of modelism and athletic behaviorism. These individuals included some university professors, national team and sports clubs coaches, and experienced athletes from national teams and clubs in Iran. The questionnaire developed by the researcher was used to collect data. The results of this study showed that the factors affecting the tendency towards fashion among professional athletes were divided into four levels. Regarding the results of this study, cultural and personal factors are the key factors in the formation of modelism.
  Keywords: : Trend Towards Fashion, Cultural, Personal, media, Athletes
 • Sheida Ranjbari *, Zahra Alam, Vahid Shojaei Pages 179-192
  The present study was designed and implemented to evaluate the effects of sport violence in Iranian research. In order to carry out the present meta-analysis, 13 related studies were conducted in the years 2000-2018 with the aim of evaluating the factors affecting sport violence and were published in valid internal journals. Selected research has been conducted in survey societies in different statistical societies and in terms of permanent measurements. In the first step, the evaluation of selected studies, homogeneous assumptions and dissemination errors was examined, which revealed that the results were heterogeneous and did not bias the published studies. The results of the research show that team support, family conflict, peer group, police control, criminal record, collective media function, social failure, socio-economic base, social monitoring, social-team cohesion, religious beliefs and ethnic subculture. Size of effect have a significant impact on violence.
  Keywords: Violence, Sport, ethnic minorities, Social Cohesion, Meta-Analysis
 • Tina Soltan Ahmadi, Fatemeh Najafian, Masoumeh Shahbazi * Pages 193-206
  The present study was aimed to investigate the effect of attitude towards agonistic sport on the amount of information about doping and the desire to doping athletes of national teams. This descriptive-correlative research was conducted in the form of field experiment. The statistical population of the present study included all athletes of national teams. The data collection was done using a questionnaire. The results of the present study showed that attitude towards agonistic sport is not significantly influenced by the attitude of doping athletes of national teams, but it has a significant effect on the information of athletes of national teams about doping. The findings of the study revealed that improving information on doping would reduce the desire to dupe in athletes of national teams.
  Keywords: Professional Sport, Doping, Nourishing Materials, Perofessional Sport
 • Sima Razaghi, Esmaeel Saemi *, Rasool Abedanzadeh Pages 207-220
  The purpose of this study was to investigate the effect of self-control feedback on motor learning, balance confidence, and self-efficacy of elderly people in a balancing task. Twenty elderly (all women; Mage= 62.7yr) using a convenience sampling method were selected and randomly divided into two groups of self-control and yoked feedback. The task consisted of standing on a platform of stabilometer and trying to keep the platform horizontally as much as possible, in every 30s trials. At the acquisition phase, ten 30s trials were performed, and 24 hours later, the retention test was completed as five 30s trials. After completing the 5th trials of the acquisition, the participants completed the balance confidence and self-efficacy questionnaire before the retention test. Data were analyzed by mixed-model repeated measures ANOVA and one-way ANCOVA. The results showed that self-control feedback improves the learning of balance and self-efficacy in the elderly.
  Keywords: : Self-Control Feedback, Motor Learning, Balance confidence, Self-Efficacy, Elderly
 • Nasrin Biglari, Seyed Reza Hosseininia *, Fatemeh Biglari Pages 221-238
  The objective of the present study was to investigate the effect of Mental Hardinesson Happiness and Sport Performance among Futsal Player Female Students In the championship of Iran universities. The population of this study consisted all players of teams that participated in the Women Futsal Championships of Universities Across the country (168 people) that Method of sampling was the census. The data analyzed by method of Partial Least Square and Sobel test. Findings indicated that Mental Hardinesshas a direct and significant impact on Happiness and Sport Performance. Also the Happiness has a positive and significant impact on Sport Performance. Finally, the results of studying the role of mediator variable showed that Mental Hardinesshas an indirect and significant impact on Sport Performance through Happiness. According to the findings, suggested to the Student teams' officials and coaches, do not neglect the role of psychological skills in achieving the desired results and to improve their athletic performance by training and practicing these skills.
  Keywords: : Smart PLS, Confidence, Constancy, Happiness, Control, Sports success