فهرست مطالب

مدیریت ارتقای سلامت - سال هشتم شماره 5 (پیاپی 39، مهر وآبان 1398)
 • سال هشتم شماره 5 (پیاپی 39، مهر وآبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام احسانی فرید، حمید رضا پیکری*، پرستو گلشیری صفحات 1-8
  مقدمه

  بحران هویت حرفه ای در بین پرستاران موجب عدم تعادل روانی و ایجاد تنش می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی ابعاد هویت حرفه ای با تنش نقش پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.

  روش کار

  این مطالعه به صورت توصیفی-همبستگی در سال 1397 بر روی 340 پرستار بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با تعداد جامعه انجام شد. ابزار شامل دو پرسشنامه "پرسشنامه هویت حرفه ای" (Professional Identity Questionnaire) و "مقیاس تنش نقش" (Role Stress Scale) بود. از روایی محتوایی، صوری و سازه (به روش تحلیل عامل تاییدی) و پایایی به روش آلفای کرونباخ) اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SmartPLS 2. 0. M3 تحلیل شد.

  یافته ها

   همبستگی منفی 3 بعد هویت حرفه ای (دستاوردهای حفظ و خطر ترک شغل (05/0>P) مقایسه اجتماعی و خود انعکاسی (001/0>P) و الگو سازی اجتماعی (001/0>P) با تنش نقش تایید شد. اما همبستگی 2 بعد دیگر (خود پنداره حرفه ای (05/0>P) و استقلال درانتخاب حرفه (05/0>P) با تنش تایید نشد. در کل همبستگی منفی هویت حرفه ای با تنش نقش (001/0>P،37/0-=Z) مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  دستاوردهای حفظ و خطر ترک شغل، مقایسه اجتماعی و خودانعکاسی و الگوسازی اجتماعی با کاهش تنش نقش پرستاران مرتبط است. جهت کاهش تنش نقش وارتقاء هویت حرفه ای در پرستاران، برقراری دوره های آموزشی، مشاوره های شغلی و شخصیتی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: هویت، تنش نقش، پرستاران، بیمارستان های آموزشی
 • کاوه نوحی بزنجانی، حمدالله منظری توکلی*، سنجر سلاجقه، ایوب شیخی صفحات 9-17
  مقدمه

  هوش اخلاقی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان است. لذا طراحی ابزاری مناسب برای پرستاران ضروری است. این پژوهش با هدف طراحی و روانسنجی "مقیاس هوش اخلاقی در پرستاران" در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام پذیرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع روش شناسی است. در ابتدا، با مروری جامع بر ادبیات حیطه هوش اخلاقی و دریافت نظرات 15 نفر از خبرگان به روش دلفی پس از چهار دور، حیطه های هوش اخلاقی پرستاران استخراج گردید. سپس با استفاده از مفهوم هر مولفه، گویه های ابزار اندازه گیری هوش اخلاقی تدوین شد که با نظر 22 نفر از خبرگان، روایی محتوا آن مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس طراحی شده در بین 400 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان توزیع شد. روایی سازه آن با استفاده از تحلیل های عاملی اکتشافی بررسی گردید. برای اندازه گیری پایایی از روش های همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و آزمون- بازآزمون استفاده شد. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و آموس نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها

   در ابتدا 29 عامل جهت هوش اخلاقی شناسائی گردید که طی چهار دور دلفی، تعداد 9 عامل اجماع صاحبنظران این حوزه را کسب نمودند. همچنین مقیاس طراحی شده دارای 41 عبارت بود که در بررسی روایی محتوا توسط صاحبنظران و حذف 7 عبارت، تعداد آن ها به 34 عبارت کاهش یافت. در تحلیلی عاملی اکتشافی 9 عامل و 34 عبارت تایید شد. پایائی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و آزمون-بازآزمون، به ترتیب 961/0 و 861/0 محاسبه گردید.

  نتیجه گیری

   "مقیاس هوش اخلاقی در پرستاران" با تعداد 34 گویه و 9 عامل، از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. پیشنهاد می شود پژوهشگران از مقیاس طراحی شده برای سنجش هوش اخلاق در پرستاران بهره گیرند.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، پرستاران، اخلاق پرستاری، بیمارستان آموزشی
 • سیده مژگان میرفلاح، سید مجتبی حسینی، مهرنوش جعفری صفحات 18-23
  مقدمه

  تفکر راهبردی دراستمرار بقا و پیشرفت درمحیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیارمهمی را بازی می نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی تفکر راهبردی با سطوح مدیریتی در بیمارستان های دولتی شرق گیلان انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی می‏باشد. جامعه آماری مدیران ارشد، میانی و اجرایی بیمارستان های دولتی شرق گیلان با تعداد  نمونه 119 نفر بودند. ابزار مورد استفاده  "پرسشنامه تفکر راهبردی" “Strategic Thinking Questionnaire”  با 40 سوال در 5 بعد بود. روایی پرسشنامه با استفاده از "شاخص روایی محتوا" و "نسبت روایی محتوا" و پایایی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر تایید شد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم‏افزار اس پی اس اس نسخه  21 تحلیل شد.

  یافته ها

  نمره مولفه تفکر راهبردی نشان داد اختلاف معنی داری بین میانگین این مولفه و عدد 3 وجود دارد و لذا تفکر راهبردی مدیران مناسب می باشد. براساس نتایج، اختلاف معنی داری بین سطح مدیریتی از نظر تفکر راهبردی مدیران وجود داشت بگونه ای که تفکر راهبردی مدیران ارشد بیشتر از مدیران میانی واجرایی بود(05/0>P).

  نتیجه گیری

   نتایج بیانگر همبستگی معنی داری بین سطوح مدیریتی و تفکر راهبردی در بین مدیران مورد مطالعه بود. لذا برگزاری دوره های تفکر راهبردی برای مدیران بیمارستانی ها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تفکر، راهبرد، برنامه، مدیریت، بیمارستان
 • الهام حاجی حسینی*، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی صفحات 24-32
  مقدمه

  دیسکینزی کتف در بین ورزشکاران رشته های پرتاب بالای سر شایع بوده و می تواند ورزشکاران را مستعد آسیب های شانه کند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه حداکثر قدرت ایزومتریک حرکات کمربند شانه ای و ثبات عملکردی شانه در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی-مقایسه ای، 12 زن والیبالیست مبتلا به دیسکینزی کتف و 12 زن والیبالیست بدون دیسکینزی کتف 18 تا 30 سال به صورت هدفمند انتخاب و با هم مقایسه شدند. برای ارزیابی اختلال حرکت کتف، از آزمون لغزش جانبی کتف کیبلر استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات شانه از دینامومتر دستی و برای اندازه گیری ثبات عملکردی اندام فوقانی از تخته تعادل Y استفاده شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج این مطالعه نشان داد، اختلاف میانگین معنی داری در حداکثر قدرت ایزومتریک اینفرااسپیناتوس (001/0P=)، ساب اسکاپولا (004/0P=)، ذوزنقه فوقانی (001/0P=)، ذوزنقه تحتانی (001/0P=) و دندانه ای قدامی (003/0P=) درافراد با و بدون دیسکینزی وجود داشت. همچنین نتایج آزمون ثبات عملکردی اندام فوقانی نشان داد که در جهات فوقانی-جانبی (04/0P=)، میانی (009/0P=) و ترکیبی (01/0P=) بین عملکرد دست برتر ورزشکاران با دیسکینزی کتف با عملکرد دست برتر ورزشکاران بدون دیسکینزی تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه دیسکینزی دارای نمرات پایین تری در این جهات نسبت به گروه بدون دیسکینزی بود.

  نتیجه گیری

   در والیبالیست های با دیسکینزی کتف، ثبات دهنده های کتف شامل عضلات دندانه ای و ذوزنقه تحتانی بیشتر از بقیه دچار ضعف بودند. همینطور، ثبات عملکردی در شانه والیبالیست های با دیسکینزی کتف نسبت به افراد سالم کمتر بود. با توجه به ارتباط کاهش قدرت حرکات کمربند شانه ای با دیسکینزی، تقویت عضلات کمربند شانه ای به ویژه عضلات دندانه ای قدامی و ذوزنقه تحتانی در ورزشکاران پرتاب از بالای سر دارای دیسکینزی، پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: قدرت عضلانی، ثبات عملکردی، شانه، کتف، والیبال، دیسکینزی
 • حسن رضایی جمالوئی* صفحات 33-40
  مقدمه

  اختلالات بالینی اختلالاتی هستند که به صورت، علائم باقیمانده از بیماری حاد نشان داده می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیرآموزش تلفیق در "درمان عقلانی- عاطفی آلیس" و "آموزش خوشبینی سلیگمن" بر سلامت عمومی و ناامیدی در زنان مطلقه مبتلا به اختلال افسردگی انجام شد.

  روش کار

  طرح پژوهشی حاضر از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش- پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل بود. داده های جامعه شامل زنان مطلقه تماس گیرنده با خط مشاوره بهزیستی بودند که در علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی و خودکشی و ناامیدی شکایت داشتند، به جلسه حضوری مشاوره دعوت شدند و توسط روانپزشک کلینیک تشخیص افسردگی گرفتند. از این تعداد،32 آزمودنی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها "پرسشنامه سلامت عمومی"(General Health Questionnaire) و "مقیاس ناامیدی کازدین" (Kazdin Hopelessness Scale) بود که روایی محتوا و پاپایی به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد پرسشنامه ها به صورت پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند و گروه آزمایش 10 جلسه تحت آموزش تلفیق "درمان عقلانی- عاطفی آلیس" و "آموزش خوشبینی سلیگمن" قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 25 استفاده شد.

  یافته ها

   گروه آزمایش که مداخلات درمانی تلفیقی را دریافت کردند با میانگین 441/11 افسردگی کمتری (00/219F=) و با میانگین 41/7 میزان ناامیدی کمتری (00/108F=) را گزارش کرده اند (001/0P=).

  نتیجه گیری

   تلفیق "درمان عقلانی- عاطفی آلیس" و "آموزش خوشبینی سلیگمن" سبب کاهش اختلال افسردگی اساسی شد. لذا برای افرادی که در حوزه درمان با افراد افسرده کار می کنند درمان های تلفیقی گروهی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: افسردگی، خودکشی، ناامیدی، درمان عقلانی- عاطفی آلیس، آموزش خوشبینی سلیگمن
 • نرگس زمانی* صفحات 41-48
  مقدمه

  بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی در تنظیم هیجان، دشواری هایی دارند که منجر به عدم تحمل پریشانی و تکانشگری می گردد. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین اثر درمان چرخه بین فردی و اجتماعی بر تکانشگری، تحمل پریشانی و دشواری های تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی انجام شد.

  روش کار

  روش مطالعه حاضر تک موردی آزمایشی از نوع خط پایه چندگانه فرایند درمان (Single Trial Multiple Baseline Type of Treatment Process) است که بر روی دو آزمودنی مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلالات دوقطبی انجام گرفت. دو شرکت کننده به پیش از مداخله، حین مداخله و پس از مداخله با استفاده از "مقیاس تکانشگری بارت" (Barratt Impulsiveness Scale)، "مقیاس تحمل پریشانی" (Distress Tolerance Scale) و "مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی" (Difficulties of Emotion Regulation Scale) ارزیابی شدند. در پژوهش حاضرروایی سازه، و پاپایی به روش الفای کرونباخ و آزمون مجدد انجام شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 28 تحلیل شد.

  یافته ها

   اثر درمان چرخه بین فردی و اجتماعی بر رفتارهای تکانشی، تحمل پریشانی و دشواری های تنظیم هیجانی در بیماران مورد بررسی این پژوهش موثر بوده است. 57 درصد در تکانشکری، 57 درصد در تحمل پریشانی و 52/0 در دشواری های تنظیم هیجانی بهبود حاصل شد.

  نتیجه گیری

   درمان چرخه بین فردی و اجتماعی بر تکانشگری، تحمل پریشانی و دشواری های تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی موثر بود. پیشنهاد می شود از این روش درمانی برای کاهش علائم منفی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی استفاده شود.

  کلیدواژگان: هیجان، اختلال دوقطبی، اختلال شخصیت مرزی، رفتارهای پرخطر
 • نکیسا جهانبخش اصلی، فاطیما سدادی، محمدعلی بهشتی نیا* صفحات 49-55
  مقدمه

  یکی از مشکلات مدیران واحدهای خدماتی تعیین اقدامات و اولویت انجام آن ها جهت افزایش کیفیت خدمات ارائه شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال در کیفیت خدمات کلینیک پزشکی می باشد.

  روش کار

   این مطالعه از نوع توصیفی است. در این مطالعه از دو جامعه آماری شامل جامعه مراجعین کلینیک و خبرگان حوزه خدمات پزشکی-زیبایی استفاده شد. از جامعه اول با استفاده از فرمول کوکران با خطای 5 درصد، تعداد 386 نفر از مراجعین کلینیک مذکور در سال 1397 بصورت تصادفی برای تکمیل "پرسشنامه درجه اهمیت" (Importance Degree Questionnaire) و "پرسشنامه سروکوال" (SERVQUAL Questionnaire) انتخاب شدند. از جامعه دوم نیز نمونه ای شامل 4 نفر از پزشکان و 4 نفر از مدرسین دانشگاه برای تکمیل "پرسشنامه ماتریس ارتباطات" (Relationship Matrix Questionnaire) انتخاب شدند. با توجه به اندازه گیری روایی در مطالعات قبلی، پایایی آن ها به روش آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. ابتدا خواسته های مشتریان از خدمات کلینیک با استفاده از نظرات مراجعین شناسایی شده و سپس اهمیت آن ها توسط پرسشنامه درجه اهمیت و اختلاف سطح کیفیت فعلی و سطح کیفیت مورد انتظار مشتریان (شکاف کیفیت) توسط "پرسشنامه سروکوال" محاسبه گردید. پس از تعیین وزن هر خواسته، اقدامات اصلاحی جهت براورده نمودن این خواسته ها با توجه به نظرات خبرگان شناسایی شد. سپس با "پرسشنامه ماتریس ارتباطات"، روابط این اقدامات اصلاحی با خواسته ها تعیین شده و در نهایت وزن هر اقدام اصلاحی مشخص گردید. داده ها توسط نرم افزار اس پی اس ا س نسخه 16 تحلیل شد.

  یافته ها

  12 خواسته مراجعین و 15 اقدام اصلاحی شناسایی و اولویت بندی شدند. "عملکرد پزشک" و "نظافت و بهداشت" مهم ترین خواسته و "خدمات پاراکلینیک" بیشترین شکاف کیفیت و بیشترین وزن را دارا بودند. همچنین اقدامات اصلاحی" استخدام پرسنل ماهر" و" استفاده از تجهیزات جدید درمانی" بالاترین اولویت اجرا را داشتند.

  نتیجه گیری

   با استفاده از ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال، اقدامات اصلاحی لازم جهت ارتقا کیفیت خدمات کلینیک پزشکی شناسایی شد و اولویت پیاده سازی آن ها نیز تعیین شد. پیشنهاد می گردد، در تعیین اقدامات اصلاحی و اولویت پیاده سازی آن ها جهت افزایش کیفیت خدمات کلینیک های پزشکی از ترکیب این دو روش استفاده گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات کلینیک، گسترش عملکردی کیفیت، خانه کیفیت، نظریه فازی
 • حسن الهی فر، محمد قمری*، کیانوش زهراکار صفحات 56-62
  مقدمه

  شادی یکی از نیازهای روانی بشر و یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در زندگی است. هدف پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی "درمان کیفیت زندگی" برشادکامی معلمان زن انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش همه معلمان زن متاهل و شاغل در شهر ابهر در سال تحصیلی 97- 96 بودند. از میان آن ها 30 تن با روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. داده ها با "پرسشنامه شادکامی آکسفورد" Oxford Happiness Questionnaire)) جمع آوری شد. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. گروه مداخله در هشت جلسه 90 دقیقه ای با "درمان کیفیت زندگی" آموزش دیدند. را بعنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. داده ها با اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بین گروه های مداخله و گواه در مولفه رضایت از زندگی (67/5=F،01/0>P)، خلق مثبت (46/5=F،01/0>P)، سلامتی (92/8=F،01/0>P)، کارآمدی (15/10=F،01/0>P)، عزت نفس (21/7=F،01/0>P)، نمره کل شادکامی (09/14=F،01/0>P) تفاوت معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

   "درمان کیفیت زندگی" باعث افزایش مولفه های شادکامی معلمان زن شد و این افزایش در طی زمان پایدار بود. بنابراین، پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران می توانند از روش مذکور برای افزایش شادکامی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش، درمان کیفیت زندگی، شادکامی
|
 • Elham Ehsani Farid, Hamid Reza Peikari*, Parastoo Golshiri Pages 1-8
  Introduction

  The crisis of professional identity among nurses causes psychological imbalance and tension. The purpose of this study was to determine the correlation between professional identity dimensions and job stress among nurses working in teaching hospitals of Isfahan University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive-correlational study was performed on 340 nurses in teaching hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 1997 using stratified random sampling. The instrument included two questionnaires: "Professional Identity Questionnaire" and "Role Stress Scale". Content, face and construct validity (confirmatory factor analysis) and reliability (Cronbach's alpha) were measured. Data were analyzed using SmartPLS 2.0.0 M3 software.

  Results

  Negative correlation of 3 dimensions of professional identity (achievement retention and risk of leaving job (P <0.05) social and self-reflective comparison (P <0.001) and social modeling (P <0.001) with role stress was confirmed. But the correlation between the two other dimensions (self-concept (P <0.05) and independence in career choice (P <0.05) with stress was not confirmed. In general, the negative correlation of professional identity with role stress (P <0.001), Z = -0.37 approved.

  Conclusions

  Achievement retention and risk of leaving job, social and self-reflective comparison, and social modeling are associated with reduced stress on the role of nurses. It is suggested to establish training courses, career counseling and personality in order to reduce the role of nurses in promoting professional identity in nurses.

  Keywords: Identity, Role Stress, Nurses, Teaching Hospitals
 • Kaveh Nouhi Bezanjani, Hamdollah Manzari Tavakoli*, Sanjar Salajeghe, Ayyub Sheikhi Pages 9-17
  Introduction

  Moral intelligence is one of the most important factors influencing the improvement of quality of hospital care. Therefore, to develop a suitable tool for nurses is essential. The purpose of this study was development and psychometric evaluation of "Nurses' Moral Intelligence Scale" in Kerman University of Medical Sciences Hospitals.

  Methods

  The present study is a methodological study. Initially, with a comprehensive review of the literature on moral intelligence and the opinions of 15 experts in Delphi method after four rounds, nurses' moral intelligence domains were extracted. Then, using the concept of each component, items "Nurses' Moral Intelligence Scale" were developed and its content validity was evaluated by 22 experts. The scale was distributed among 400 nurses working in Kerman University of Medical Sciences hospitals. Its construct validity was measures using exploratory factor analysis. Internal consistency (Cronbach's alpha) and test-retest methods were used to measure reliability. Data were analyzed using SPSS-20 and Amos-24 software.

  Results

  Initially, 29 factors were identified for moral intelligence that gained 9 consensus experts in the four Delphi rounds. The designed scale also had 41 items, which reduced the number to 34 by examining content validity by experts and removing 7 items. In exploratory factor analysis, 9 factors and 34 items were confirmed. The reliability of the instrument was measured using the Cronbach's alpha coefficient and test-retest, 0.961 and 0.861 respectively.

  Conclusions

  The "Nurses' Moral Intelligence Scale" with 9 factors and 34 items has acceptable validity and reliability. It is suggested that researchers use the developed scale in their studies.

  Keywords: Moral Intelligence, Nurses, Nursing Ethics, Educational Hospital
 • Seyedeh Mojgam Mirfallah, Seyed Mojtaba Hosseini, Mehrnoosh Jafari Pages 18-23
  Introduction

  Strategic thinking plays an important role in sustaining and advancing in today's dynamic and dynamic environment. The purpose of this study was to determine the correlation between strategic thinking and management levels in East Guilan public hospitals.

  Methods

  This research is a descriptive-correlation study. The sample included 119 senior managers, middle managers and executives of public hospitals in East Guilan. “Strategic Thinking Questionnaire” with 40 questions in 5 dimensions was used. The validity of the questionnaire was confirmed by "content validity index" and "content validity ratio" and reliability through Cronbach's alpha in the present study. Data were analyzed using SPSS. 21.

  Results

  The component of strategic thinking showed that there is a significant difference between the mean of this component and the number 3 and therefore strategic thinking is appropriate for managers. According to the results, there was a significant difference between the managerial level in terms of managers 'strategic thinking so that senior managers' strategic thinking was more than middle managers and executives (P <0.05).

  Conclusions

  There was a significant correlation between managerial levels and strategic thinking among managers. Therefore, it is suggested to hold strategic thinking courses for hospital managers.

  Keywords: Thinking, Strategy, Planning, Management, Hospital
 • Elham Hajihosseini*, Ali Asghar Norasteh, Hassan Daneshmandi Pages 24-32
  Introduction

  Shoulder dyskinesia is common among athletes with overhead throws and can make athletes susceptible to shoulder injuries. The purpose of this study was to compare the isometric strength and functional stability of shoulder girdle muscles in volleyball women Players with and without scapular dyskinesia.

  Methods

  In this descriptive-comparative study, 12 women volleyball players with scapular dyskinesia and 12 women volleyball players without scapular dyskinesia between 18 and 30 years were purposefully selected and compared. Kibler shoulder lateral slip test was used to assess shoulder movement disorder. A manual dynamometer was used to measure the maximal isometric strength of the shoulder muscles and the Y balance board was used to measure the functional stability of the upper extremity. Data were analyzed by SPSS 21 software.

  Results

  There was a significant difference between the maximum isometric strength of infraspinatus
  (P = 0.001), sub-scapula (P = 0.004), upper trapezoid (P = 0.001), lower trapezoid (P = 0.001) and serratus anterior (P=0.003) was present in individuals with and without dyskinesia. Also, the results of upper extremity functional stability test showed that in the superior-lateral (P = 0.04), middle (P = 0.009) and composite (P = 0.01) areas between athletes 'superior hand performance with scapular dyskinesia with athletes' superior hand performance.

  Conclusions

  In volleyball players with scapular dyskinesia, scapular stabilizers, including the dentate muscles and the inferior trapezius, were weaker than others. Also, functional stability in the shoulder of volleyball players with scapular dyskinesia was lower than in healthy subjects. Considering the association between decreased strength of shoulder girdle movements with dyskinesia, strengthening of shoulder girdle muscles, especially anterior and lower trapezius muscles, is recommended in in with scapular dyskinesia.

  Keywords: Muscle Strength, Functional Stability, Shoulder, Scapula, Volleyball, Dyskinesia
 • Hassan Rezaee Jamaloe* Pages 33-40
  Introduction

  Clinical disorders are disorders that present as residual symptoms of acute illness. The purpose of this study was to determine the effect of “Ellis's Rational Emotive Therapy” and “Seligman Optimism Training” on general health and hopelessness in divorce women with depression.

  Methods

  The research design was quasi-experimental with pre-posttest in two experimental and control groups. The statistical population consisted of divorced women who contacted the Wellbeing Counseling Line who complained about physical symptoms and general health status, anxiety, social dysfunction and depression and suicide and hopelessness, were invited to a counseling session and diagnosed by a psychiatrist at a depression clinic. Of these, 32 subjects were selected through convince sampling. Data were collected using “General Health Questionnaire” and “Kazdin Hopelessness Scale”. Content validity and reliability were measured by Cronbach's alpha. The 10 sessions were a combination of "Ellis' Rational-Emotional Therapy" and "Seligman's Optimism Training". Data were analyzed by SPSS. 25.

  Results

  Experimental group that received combined treatment interventions reported lower depression (F = 219.00) with mean of 11.441 and lower mean score of hopelessness (F = 108.00) with mean 7.41.

  Conclusions

  The combination of "Ellis's Rational-Emotional Therapy" and "Seligman's Optimism Training" reduced the severity of major depressive disorder. Therefore, group therapy is recommended for people working with depression.

  Keywords: Depression, Suicide, Hopelessness, Ellis's Rational Emotive Therapy, Seligman Optimism
 • Narges Zamani* Pages 41-48
  Introduction

  Patients with borderline personality disorder and bipolar disorder have difficulty managing emotions that lead to distress and impulsivity. The aim of this study was to determine the effect of interpersonal and social cycle therapy on impulsivity, distress tolerance and emotional regulation difficulties in patients with borderline personality disorder and bipolar disorder.

  Methods

  The present study is a single case trial of a single trial multiple baseline type of treatment process performed on two subjects with borderline personality disorder and bipolar disorder. Two participants before the intervention, during the intervention and after the intervention using the “Barratt Impulsiveness Scale”, the “Distress Tolerance Scale” and the “Difficulties of Emotion Regulation Scale” were evaluated. In the present study, construct validity, Cronbach's alpha and test-re-test were measured. Data were analyzed by SPSS. 28.

  Results

  The effect of interpersonal and social cycle therapy on impulsive behaviors, distress tolerance and emotional adjustment difficulties in the patients studied in this study was effective. 57% improved in impulsivity, 57% in distress tolerance, and 0.52 in emotional regulation difficulties.

  Conclusions

  Interpersonal and social cycle therapy was effective on impulsivity, distress tolerance, and emotional regulation difficulties in patients with borderline personality disorder and bipolar disorder. It is recommended to use this treatment to reduce the negative symptoms in patients with borderline personality disorder and bipolar disorder.

  Keywords: Depression, Bipolar Disorder, Borderline Personality Disorder, Risky Behaviors
 • Nakisa Jahanbakhsh Asli, Fatima Sedady, Mohammad Ali Beheshtinia* Pages 49-55
  Introduction

  One of the problems of service unit managers is identifying actions and prioritizing them to improve service quality. The purpose of this study was to determine combining Quality House method and SERVQUAL analysis in quality of medical clinic services.

  Methods

  This is a descriptive study. In this study, two statistical populations including Clinical Reference Society and Medical-Cosmetic Experts were used. From the first population, using Cochran formula with 5% error, 386 clients were randomly selected to complete "Importance Degree Questionnaire" and "SERVQUAL Questionnaire". In the second population, a sample of 4 physicians and 4 university teachers was selected to complete the “Relationship Matrix Questionnaire’. According to the validity of previous studies, their reliability was measured by Cronbach's alpha. At first, the clients 'demands for the clinic service were identified using the clients' comments and then their importance was calculated by the questionnaire of importance and difference between the current quality level and the expected quality level of the clients (quality gap) by the “SERVQUAL Questionnaire”. After determining the weight of each request, corrective measures were identified to meet these demands, according to the expert's opinion. Then, with the "Communication Matrix Questionnaire", the relationships of these corrective actions with the demands were determined and finally the weight of each corrective action was determined. Data were analyzed by SPSS. 16.

  Results

  12 client requests and 15 corrective actions were identified and prioritized. "Physician performance" and "hygiene" were the most important demands and "Para clinical services" had the highest quality gap and the highest weight. Corrective measures of "skilled personnel recruitment" and "use of new medical equipment" were also top priorities.

  Conclusions

  Using a combination of quality house methodology and SERVQUAL analysis, corrective actions were identified to improve the quality of medical clinic services and prioritize their implementation. It is recommended to combine these two methods in determining corrective actions and prioritizing their implementation to improve the quality of medical clinic services.

  Keywords: Quality of Service, Medical-Beauty Clinic, Quality Function Deployment (QFD), House of Quality, Fuzzy Theory
 • Hasan Elahifar, Mohammad Ghamari*, Kianoush Zahrakar Pages 56-62
  Introduction

  Happiness is one of the psychological needs of mankind and one of the most important and affecting issues in life. The purpose of this study was to determine the effectiveness of "quality of life" group training on the happiness of female teachers.

  Methods

  This study was quasi-experimental with pretest-posttest design and follow-up with control group. The statistical population of the study was all married and employed female teachers in Abhar in the academic year 2017-2018. Thirty of them were selected by systematic random sampling and were randomly divided into two equal groups. Data were collected using the “Oxford Happiness Questionnaire”. Content validity and reliability of the questionnaire were measured by Cronbach's alpha. The intervention group received eight 90-minute sessions on "quality of life treatment". Completed as pre-test, post-test and follow-up. Data were analyzed by SPSS.24.

  Results

  In pre-test, post-test and follow-up between intervention and control groups in life satisfaction (F = 5.67, P <0.01), positive mood (F = 5.46, P <0.01), Health (F = 8.92, P <0.01), Efficacy (F = 10.15, P <0.01), Self-esteem (F = 7.21, P <0.01), Total Happiness Scale (F = 14.09, P <0.01) There was a significant difference.

  Conclusions

  "Quality of life treatment" increased the happiness components of female teachers, and this increase was sustained over time. Therefore, it is suggested that counselors and therapists can use this approach to increase happiness.

  Keywords: Education, Quality of Life Therapy, Happiness