فهرست مطالب

  • سال نهم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/10
  • تعداد عناوین: 7
|
  • یلدا شوهانی زاد، سعید حقیر* صفحات 79-90

    این مقاله به معماری خانه، مامن خانواده، براساس معیارهای توسعه پایدار می پردازد و دامنه آن به کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان محدود است، اقلیم گرم و مرطوب ایران که بیشترین رشد جمعیت ایران در سال های اخیر را داشته است، ضرورت این مطالعه را در مقیاس کلان، هدایت معماری به سوی توسعه پایدار ایجاب می نماید. در این پژوهش مسکن بومی اقلیم گرم و مرطوب در گونه تک واحدی که فراگیرترین نوع سکونت در دامنه تحقیق است، از جنبه پایداری سنجیده می شود. پرسش اصلی پژوهش این است که از کدام ویژگی های پایداری معماری مسکن بومی در اقلیم گرم و مرطوب ایران می توان برای طراحی معماری معاصر الگو گرفت. اهداف پژوهش شامل ارزش گذاری پایداری سکونت گاه های تک واحدی بومی و ارایه چک لیست طراحی پایدار در این اقلیم بود. بر این اساس، پژوهش، بر دو سطح مطالعه نظری و تجربی استوار است؛ در سطح نظری، سامانه GSAS به عنوان ملاکی برای ارزیابی انتخاب و بررسی شد. در سطح تجربی، مدل های تحقیق که شامل 9 خانه بومی که تا به امروز به حیات خود ادامه داده و مورد بهره برداری مسکونی هستند، در اقلیم گرم و مرطوب، ارزیابی و در یک آنالیز مقایسه ای، نتایج ارزیابی ها مقایسه و تحلیل شدند. نتیجه این بود که رسیدن به این مهم که خانه های بومی در کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان در مواردی خاص قابلیت الگوبرداری دارند و نقاط قوت آنها از جنبه پایداری ارایه و معیارهایی برای طراحی مسکن معاصر در این اقلیم ارایه شده است.

    کلیدواژگان: توسعه ی پایدار، معماری پایدار، مسکن بومی، اقلیم گرم و-مرطوب، سامانه GSAS
  • علی رضا پهلوان، فرح حبیب*، لیلا زارع صفحات 91-103
    اهداف

    بلندمرتبه های مسکونی در دهه های گذشته با میزان قابل توجهی در تعداد و سهم، در تعیین شکل کالبد شهرها به خود اختصاص داده اند، همچنین به دلیل تاثیرگذاری زیاد در منظر شهرها در زمینه‏ زیبایی‏ شناسی می‏توانند مورد تحلیل قرار گیرند. این بناها از لحاظ زیباشناسی می توانند به الگویی برای بناهای کوتاه تر نیز تبدیل ‏شوند. تدوین اصول نمای ساختمان ها ضرورتی است که مغفول مانده و دستیابی به آن نیازمند شناخت، ارزیابی و دسته بندی الگوهای زیباشناسانه حاکم بر این بناها است. پرسش اصلی این است که در سیمای بلندمرتبه های مسکونی در زمینه زیبا شناسی چه دگرگونی پدید آمده است، شکل گیری آنها از چه روندی پیروی می کند و هدف خوانشی روشن از سیر دگرگونی الگوهای زیبا شناسانه نمای بلندمرتبه های مسکونی تهران، از سال 1340 تاکنون است.

    ابزار و روش ها

     با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، نمای بلندمرتبه های مسکونی تهران و روند شکل‏ گیری آنها در دوره‏های زمانی بررسی و اطلاعات با حضور در محل بناها جمع ‏آوری شدند، سپس در جداولی قرار گرفتند که براساس شاخص های زیبایی شناسی تعریف، دسته بندی و تاریخچه این نمونه‏ ها با مطالعات کتابخانه ‏ای گردآوری شد. تحلیل نمونه ‏ها، الگوهای زیبا‏شناسانه در سیمای بناهای بلندمرتبه ‏ها را روشن نمود.

    یافته ها

     با توجه به فراوانی هر یک در بازه های زمانی، چهار موج زیباشناسانه و مشخصات دقیقی از ویژگی الگوها و موقعیت شکل گیری هر موج در شهر به دست آمد. از سوی دیگر الگوواره بناها از لحاظ شکلی به مکعب، ترکیب مکعب و زیگورات در تاج و گونه با تنوع حجمی و شکلی دسته بندی شدند.

    نتیجه گیری

    روندی سیال در تدوین الگوهای زیبایی شناسی بناهای بلندمرتبه مسکونی متناسب با شرایط زمانی و مکانی تهران وجود دارد.

    کلیدواژگان: زیبایی شناسی، بلندمرتبه، مسکونی، نما
  • حسین فلاح* صفحات 105-115

    مصرف انرژی ساختمان به شدت به مشخصات حرارتی پوسته خارجی آن وابسته است. در این میان، پنجره ها به دلیل مقاومت حرارتی کم در کنار عبور مستقیم انرژی تابشی، تاثیر قابل ملاحظه ای بر مشخصات حرارتی پوسته ساختمان دارند، بنابراین تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در هر اقلیم اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این پژوهش تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی شهر کرمان براساس مشخصات حرارتی پوسته ساختمان است. روش تحقیق، ترکیبی از برداشت میدانی و شبیه سازی نرم افزاری است. در برداشت میدانی، نسبت پنجره به دیوار جنوبی در 26 تک فضا مربوط به 16 نمونه از خانه ها و مدرسه های تاریخی شهر کرمان اندازه گیری، ترسیم و تحلیل شدند. نتایج نشان داد نسبت پنجره به دیوار 5 تا 15٪ بیشترین فراوانی را بین نمونه های برداشت شده داشته است. در شبیه سازی نرم افزاری، ضریب انتقال حرارت پنجره و دیوار و همچنین ضریب بهره حرارتی خورشیدی با درنظرگرفتن بار حرارتی سالیانه تحلیل، و درنهایت نسبت 30٪ به عنوان نسبت بهینه پنجره به دیوار مشخص شد. درمجموع می توان نتیجه گرفت اگر صرفا تحلیل حرارتی را مد نظر داشته باشیم، نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی دیوار در شهر کرمان، در صورت استفاده از شیشه های تک جداره برابر 15٪ و در صورت استفاده از پنجره دوجداره برابر 30٪ می شود، مشروط بر آن که ضریب بهره حرارتی خورشیدی پنجره از 4/0 کمتر نباشد. نتایج پژوهش همچنین وابستگی زیاد بار حرارتی سالیانه ساختمان به ضریب بهره حرارتی خورشیدی پنجره ها را نشان داد. بر این اساس، درنهایت پیشنهاد اضافه شدن این شاخص به مشخصات حرارتی پنجره ها در پیوست 9 مبحث 19 ارایه شده است.

    کلیدواژگان: نسبت پنجره به دیوار، ضریب بهره حرارتی خورشیدی، جبهه جنوبی، بهینه سازی انرژی، معماری سنتی، شهر کرمان
  • محمد مهدی مولایی، پیمان پیله چی ها*، عطیه شادان فر صفحات 117-123
    اهداف

    بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها که بخش بزرگی از کل انرژی مصرف ‎شده در کشور را شامل می شوند، اهمیت زیادی دارد. پنجره نیز به عنوان رابط محیط داخل و خارج ساختمان بخش تاثیرگذاری بر این مساله است. هدف از این پژوهش، بهینه سازی بازشو در فضای اداری در شهر تهران از نظر دریافت نور کافی و کاهش مصرف انرژی است.

    روش ها

    شبیه سازی و بهینه سازی بازشو به صورت پارامتریک در گرسهاپر و آنالیز اهداف با استفاده از پلاگین هانیبی و لیدیباگ صورت گرفت. اتونومی فضایی نور روز و شدت مصرف انرژی برای تناسبات و موقعیت های متنوع پنجره در هشت جهت متغیر محاسبه شد.

    یافته ها

     پنجره در جبهه شمال شرقی و بعد از آن در شرق، بهترین نتایج را داشته اند. نسبت پنجره به دیوار 20 تا 28% با طول و عرض به ترتیب به طور میانگین 6/53 و 0/9متر برای مدل پژوهش ایده آل ترین پاسخ ممکن بود. فاصله جداره پنجره ها از لبه دیوار و فاصله لبه بالای پنجره از کف به ترتیب به طور میانگین 0/65 و 2/22متر بود.

    نتیجه گیری

     استفاده از روش های نوین شبیه سازی مقداری طراحان را قادر سازد تا با رویکردهای علمی، انتخاب های آگاهانه تری در فرآیند طراحی داشته باشند. چارچوب قابل تکرار ارایه شده در این پژوهش می تواند برای ساختمان هایی با کاربری یا موقعیت و تناسباتی متفاوت به کار گرفته شود و درنهایت طراحان را قادر سازد که با افزایش بهره وری فضا، نقشی موثر در توسعه پایدار داشته باشند.

    کلیدواژگان: پنجره، طراحی پارامتریک، سطح بهینه، روشنایی طبیعی، نور روز، کاهش مصرف انرژی
  • فرزانه ازادی، کیانوش سوزن چی*، مجتبی انصاری صفحات 125-134
    اهداف

    هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویکرد سبز (آب، خاک و گیاه) زمین های بازی بر دستاوردهای کودکان بود. دستاوردهای حضور کودک در فضای طبیعی شامل ارتقای مهارت های پرورشی، ذهنی و شناختی، تسهیل کنندگی آموزش و قابلیت احیای ارتباط کودک و طبیعت است. در این بین تسهیل کنندگی آموزش و احیا ارتباط گسسته شده کودک و طبیعت به عنوان فاکتورهایی که تنها با قرارگیری کودک در محیطی با رویکرد سبز حاصل می شود، از دستاوردهای کودک انتخاب شده و چگونگی دستیابی کودک به این دو مهم مورد بررسی قرار گرفته است.

    ابزار و روش ها

     جامعه آماری پژوهش شامل روان شناسان و والدین کودکان 5 تا 12ساله در تهران بودند که اطلاعات آنها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد.

    یافته ها

     نتایج حاکی از آن است که رویکرد سبز در زمین بازی بر دستاوردهای کودکان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان دادند که میزان تاثیر زمین بازی طراحی شده بیشتر از زمین بازی بکر و طبیعی بر دستاوردهای کودکان است.

    نتیجه گیری

     علی رغم حضور بازی در تجربه تاریخی بشر و نقش آن در رشد کودک، همچنین آگاهی از تاثیر قرارگیری کودک در فضای بازی طبیعی، امروزه شاهد کاهش کیفیت فضاهای بازی و بی توجهی به رویکرد سبز در آن هستیم. براساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت استفاده از زمین بازی طراحی شده با رویکرد سبز تاثیر معنی داری بر دستاورد کودکان خواهد داشت.

    کلیدواژگان: رویکرد سبز، کودک، طبیعت، آموزش
  • مسعود رسولی، یاسر شهبازی*، محمد رضا متینی صفحات 135-144

    پوسته ها و نماهای ساختمانی نقش موثری در کاهش مصرف انرژی دارند. نمای دوپوسته به عنوان یک سیستم غیرفعال خورشیدی در دوره سرما بار گرمایشی ساختمان را به طور قابل توجهی کاهش می دهد، ولی در دوره گرما با افزایش دمای حفره میانی بار سرمایشی ساختمان و انرژی مصرفی سرمایشی افزایش می یابد. استفاده از سایه اندازها یک راهکار موثر در کاهش بار سرمایشی ساختمان است. سایه اندازهای ثابت عملکرد نماهای دوپوسته را در زمستان به دلیل ممانعت از نفوذ تشعشعات خورشیدی و کاهش جذب مستقیم، به طور زیادی کاهش می دهند. برای رفع آن باید در سایه اندازهای متحرک، زاویه بهینه قرارگیری را در طول سال محاسبه نمود. در این مطالعه، عملکرد سالیانه نماهای دوپوسته برای یک اتاق اداری در تهران با حضور سایه اندازهای کرکره ای افقی و قائم ثابت و متحرک بررسی شدند. فضا در نرم افزار راینو و مدل پارامتریک سایه اندازها در پلاگین گرس هاپر ایجاد شد. در مدل سازی، یک فضای اداری استاندارد با ابعاد 4 در 5متر و به ارتفاع 3متر با پنجره ای رو به جنوب بررسی، سپس نمای دوپوسته با سایه اندازهای بهینه افقی و قائم متحرک در نرم افزار دیزاین بیلدر مدل سازی و میزان بهره وری و ذخیره سالیانه انرژی آن در مقایسه با نمای دوپوسته بدون سایه انداز بررسی شد. طبق نتایج سایه اندازهای متحرک بهینه تر از حالت ثابت خود و سایه انداز کرکره افقی متحرک نیز بهینه ترین گزینه است. مجموع انرژی مصرفی سایه انداز کرکره افقی متحرک، بهینه ترین گزینه پیشنهادی، نسبت به سایه انداز کرکره ای افقی ثابت 34/27%، نسبت به حالت کرکره ای قائم ثابت و متحرک به ترتیب 11/87% و 1/37% و نسبت به نمای دوپوسته بدون حضور سایه اندازها 650/69% بهینه تر است.

    کلیدواژگان: نمای دوپوسته، سایه انداز کرکره ای، شبیه ساز ی پارامتریک انرژ ی، دیوا، دیزاین بیلدر
  • کریم مردمی، آرمین مودی* صفحات 145-155

    تلاش برای توصیف عمل طراحی به عنوان فرآیند، ریشه در نظریه سیستم ها دارد. بنابراین اشاره می شود که بسیاری از مسایل طراحی و برنامه ریزی محیطی از عناصر ناهمگونی ساخته شده اند که در تعامل با یکدیگر قرار دارند، دارای ویژگی های پیدایش هستند، در طول زمان ادامه پیدا می کنند و با شرایط در حال تغییر سازگار می شوند. ازاین رو طراحان و برنامه ریزان توجه ویژه ای به تفکر محاسباتی کرده اند. با وجود آن که طی سال های اخیر روش های مدل سازی محاسباتی و شبیه سازی موفقیت های زیادی را کسب کرده اند، اما همچنان بسیاری از آنها در نمایش پدیده پیدایش، ایجاد تعامل میان عامل های ناهمگن و رویارویی با پدیده های توزیع شده در طول زمان ناتوان باقیمانده اند. در چند سال اخیر، پارادایم مدل سازی عامل محور مورد توجه قرار گرفته است تا توصیفی از نحوه رفتار این گونه مسایل ارایه و نتایج متعدد بالقوه، در قالب طیف وسیعی از گزینه ها و پیش بینی آینده مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی مدل سازی عامل محور و تبیین خطوط فکری اصلی آن در کاربردهای معماری و بررسی شکاف های تحقیقاتی است. بدین منظور 203 مقاله مرتبط در بازه زمانی 2001 تا 2016 بررسی شد. سپس مقالات براساس موضوعات مشترک گروه بندی شدند، و هر دسته تبیین شد تا وضوح بیشتری از چشم انداز پیشرو برای مطالعات آتی فراهم شود. مطالعات نشان داد که استفاده از این مدل ها می تواند بینش های بیشتری در فرآیندهای برنامه ریزی، طراحی و مداخلات محیطی فراهم آورد، همچنین بررسی خطوط اصلی فکری در کاربردهای آن نشان می دهد که در این حوزه طراحی مشارکتی دیگر مورد توجه طراحان نیست و ربات ها از زمینه های جدید و نوظهور این حوزه هستند.

    کلیدواژگان: مدل سازی عامل محور، کاربردهای مدل سازی عامل محور، پیچیدگی، معماری و شهرسازی، طراحی از پایین به بالا
|
  • Yalda Shoohanizad, Saeed Haghir* Pages 79-90

    This article aims to promote the architectural sustainability of the single-unit residences on the the northern coasts of the Persian Gulf and Oman Sea, which has had the majority of population growth during the past few years. The need for this study is leading the contemporary architecture of Iran to achieve sustainability. Single-family vernacular residences, which shape the majority of residences in the researched climate, have been assessed from sustainability aspects. The main question of the research is the result of assessing the architectural sustainability of vernacular residences in the hot and humid climate of Iran and proposing a sustainable design checklist. The major research objective is environmental analysis and sustainability assessment of vernacular single-unit residences in the research climate. Accordingly, the research method is based on two levels of theoretical and empirical studies; at the theoretical level, a documentary analysis is carried out to study the research climate, find the most common housing type, and understand GSAS. At the experimental level, 9 vernacular single-family houses, which are currently in use, are assessed by GSAS and a comparative analysis is held among the results. The result is confirming the theory that vernacular houses are sustainable in many aspects and on the northern coast of the Persian Gulf and the Oman Sea are capable of being iterated. Consequently, their strengths are demonstrated and a checklist is suggested for future sustainable design of single-unit houses in this climate.

    Keywords: Sustainable Development, Sustainable Architecture, Vernacular ousing, Hot, Humid Climate, GSAS
  • Alireza Pahlavan, Farah Habib*, Leila Zare Pages 91-103
    Aims

    High-rise residential buildings in the last decades in terms of contribution and number allocated itself a significant share of housing and shaping to the urban body and can be studied due to the great influence of the urban astronomy on aesthetics. Therefore, the evaluation of aesthetics governing them is expressed as a necessity the main aim is to obtain a clear and accurate perception of the evolution of the aesthetic types of facing high-rise residential buildings as part of the physical dimension of Tehran since 1961 until now. How the evolution of aesthetic types in relation to the design of high-rise buildings is the main question.
    Instruments and

    Methods

    Using a descriptive-analytic research method, the high-rise buildings and their shaping process in time periods have been investigated. This information has been gathered in the presence of the site and its registration. The history of the samples was collected by library studies and then evaluated.

    Findings

    The main result of this research is the four aesthetic trends which after the grouping of samples, according to their frequency in decades were obtained. Also, detailed specifications of the trend's characteristics and the position of their formation were obtained. Also, building patterns classify in the form of cubes, the combination of cubes and ziggurat in their tops and species with a variety of volumes and shapes.

    Conclusion

    We have a flowing process in the appearance of the aesthetic patterns of Tehran's high-rise buildings in accordance with their time and place conditions.

    Keywords: aesthetics, High-rise, Residential, Facade
  • Hossein Fallah* Pages 105-115

    The energy consumption of the buildings is highly dependent on the specifications of its envelope. Windows have a significant effect on the thermal specification of the building envelope, because of their high thermal conductivity and direct solar transmittance. Hence, specifying the best window-to-wall ratio (WWR) is very important in all climates. This study aims to specify the effective variables on optimizing the window-to-wall ratio for the southern façade in Kerman, based on the thermal specifications of the building envelope. The research method is a combination of field surveys and software simulations. In the field survey method, window to south façade ratio of 26 single-spaces in 16 traditional residential and educational buildings in Kerman were measured, drawn, and analyzed. The results showed that the window-to-wall ratio of 5% to 15% had the most frequency in the surveyed samples. In the software simulation method, window and wall heat transfer coefficients were analyzed rather than SHGC (solar heat gain coefficient), and their effects on annual load were determined. Finally, the 30% ratio was specified as the most efficient window-to-wall ratio for the southern façade in Kerman. According to the results, it can be concluded that if the only thermal analysis is considered, the optimum window-to-wall ratio in the southern façade in Kerman is 15% while using the single glazed window; and it is 30% while using the double glazed window if the SHGC is not less than 0.4. The results also revealed a high dependency on the buildings’ annual thermal load to windows’ SHGC. So, finally, modifications were proposed in the 9th appendix of Code 19, to include the SHGC factor.

    Keywords: Window-to-Wall Ratio, Solar Heat Gain Coefficient, Southern Façade, Energy Optimization, Traditional Architecture, Kerman City
  • Mohammad Mehdi Moulaii, Peiman Pilechiha*, Atiye Shadan Far Pages 117-123
    Aims

    Optimizing energy consumption in buildings, which includes a large part of the total energy consumed in the country, is very important. The window is also part of the interface inside and outside the building. The purpose of this research is to optimize the opening in the office in Tehran in terms of obtaining enough daylight and reducing energy consumption.

    Methods

    Simulation and optimization of the window performed parametrically in the Grasshopper and analysis of the objectives using the Honeybee and Ladybug plugins. The spatial Daylight Autonomy (sDA) and the Energy Use Intensity (EUI) calculated for proportions and varied window positions in eight variable directions.

    Findings

    The windows on the eastern north rotation and later in the east rotation had the best results. The window to wall ratio was 20% to 28%, with an average length of 6.53 and 0.9 meters, respectively, for the research model, the most ideal response. The distance between the windows to wal and the sillheight were respectively 0.65 and 2.22 meters.

    Conclusion

    Using modern simulation techniques enables building designers to have more intelligent choices in design with scientific approaches. The repeatable framework presented in this study can be used for buildings with different user positions or proportions, and ultimately enable designers to play an effective role in sustainable development by increasing their design productivity.

    Keywords: window, parametric design, optimum level, natural light, day light, reducing energy consumption
  • Farzaneh Azadi, Kianoush Suzanchi*, Mojtaba Ansari Pages 125-134
    Aims

    soil, plant in playgrounds on children's achievements. Achievements of the presence of the child in the natural environment include nature's ability to promote cultivating skills, enhance mental and cognitive skills, facilitate learning, and rehabilitation of the relationship between child and nature. Meanwhile, later two ones, as factors that are only achieved through the placement of a child in a green environment, is chose to be one of the child's achievements. Although the way through which the child is accessed to these two important issues is explored.

    Instrument & Methods

    The statistical population of the study consisted of psychologists and parents of children aged 5-12 years old in Tehran who were asked to fill in the questionnaire.

    Findings

    The results indicate that the green approach in the playground has a positive and significant effect on the achievements of children. Results also show that the impact of the designed playground on the achievements of children is more than the impact of the pristine playground on achievements of children.

    Conclusion

    Despite the presence of the game in the historical experience of mankind and its role in the growth of the child, also considering the impact of children’s attendance in the natural playground, today we can observe a decrease in the quality of playgrounds and ignorance of green approach in playgrounds. The results indicate that the designed playground with a green approach has a significant effect on children’s achievements.

    Keywords: Nature, Child, Education, Green approach
  • Masoud Rasuli, Yaser Shahbazi*, Mohamadreza Matini Pages 135-144

    Building skins and facades have an important role in reducing energy consumption. The double skin façade (DSF) as a passive solar system reduces significantly the heating load during cold periods. However, during warm periods or in areas with warm climates, the building’s cooling load increases due to the high temperature of the intermediate cavity. The use of shades is one of the effective approaches to building’s cooling load. The fixed shades block solar beam radiation in winter. On the other hand, movable shading devices can be adjusted in optimal angle to changing outdoor conditions in which more effective control of sky diffuse radiation may be obtained. In this paper, the effects of horizontal and vertical drop-down fixed and movable shades have been investigated on double skin facade energy consumption in office buildings. The office building and parametric modeling of shades are created using Rhino software and Grasshopper plug-in, respectively. A standard office room with the dimensions of 5m×4m and a 3m height and a southward window was examined in the modeling process. The simulation results suggest that movable shades have more efficient function than their fix state. The horizontal moving shade has also the most optimal state and has the lowest annual energy consumption. The total amount of energy consumption in horizontal movable shades, the most optimal option, is 34 % compared to horizontal drop-down fix shade, is 11.87% and 1.37%, respectively, compared to the fix and moving vertical drop-down and is 50.69% more efficient compared to double skin facade without shades.

    Keywords: Double Skin Façade, Drop-Down Shades, Parametric Simulation, Diva, DesignBuilder
  • Karim ءardomi, Armin Moodi* Pages 145-155

    Attempts to describe what designers do by thinking of designing as a process, has its roots in systems theory. Many of design problems are made-up of heterogeneous elements, when interacting with each other; produce emergent properties, persistence over time, and adapting to changing circumstances. Hence, designers and planners have been widely paying attention to computational thinking. Despite the recent success of computational modeling and simulation methods, many of them remain incapable of illustrating the emergence phenomenon, highlighting interactions between heterogeneous agents and confronting distributed phenomena over time. Therefor in recent years, designers have shifted their focus into agent-based modeling paradigms in order to explain how to deal with such issues and to look at many potential results as options and future predictions. The aim of this paper is to review agent-based modeling, exploring the main applications in architecture and to investigate research gaps. For this purpose 203 related articles during the period from 2001 to 2016 had been surveyed, the following articles were grouped because of their common themes, Then each group explained to provide a better understanding of the prospects ahead for further studies on this modeling paradigm. Examination of the main lines of thought in its applications also indicates that collaborative design is no longer of interest to designers and robots are new and emerging area in this fields.

    Keywords: agent-based modeling (ABM), ABM application, complexity, architecture, urban, bottom-up design