فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 44، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اکبر جابری*، نصرالله سجادی، جواد خزایی صفحات 1-14

  ایجاد هم هویتی هوادار-تیم می تواند زمینه ساز توسعه برند تیم های ورزشی و تقویت پایگاه هواداری و اقتصادی تیم های ورزشی باشد. هدف از تحقیق حاضر ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و کاربردی بوده و داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد شده تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویت باتاچاریا و سن (2003)، پرسش نامه جذابیت هویت آهرن و همکاران (2005)، و پرسش نامه هم هویتی هوادار-تیم میل و آشفورث (1992) گردآوری شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران بوده که 344 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تایید و پایایی پرسش نامه بر اساس الفای کرونباخ برای کل پرسش نامه این تحقیق 0/86ارزیابی گردید. جهت سنجش روائی و برازش مدل از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و PLS استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش از 4 مسیر علی موجود، تمامی مسیرها به استثنای مسیر تشابه هویت به جذابیت هویت در سطح معنی داری p<0/05 مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: پرستیژ هویت، تشابه هویت، تمایز هویت، جذابیت هویت، هم هویتی، هواداران فوتبال
 • بهزاد ایزدی*، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، فرشاد تجاری صفحات 15-29
  هدف از انجام پژوهش، طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به شکل میدانی صورت گرفته است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با افراد متخصص در زمینه ارتباط با هواداران، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری شده تعداد 527 نفر بنا به تعریف عملیاتی هوادار که میانگین حضورشان بالاتر از 8 بازی در یک فصل برای تیم مورد علاقه آنها بود به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از مدل سازی معادلات ساختاری جهت طراحی مدل استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت ارتباط با هواداران بر روی ارتقای کیفیت ارتباط اثر معناداری دارد. همچنین برآیند شاخصهای برازش داده ها و ضرایب رگرسیونی نشان داد که تاثیر مولفه مدیریت ارتباط با هواداران بر روی ارزش عمر هوادار منوط به حضور متغیر کیفیت ارتباط با هواداران می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پیامدهای بکارگیری بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران شامل بهبود رفتارهای مصرفی از جانب هواداران مانند کمیت مصرف، تبلیغ شفاهی، پی گیری رسانه و حضور مجدد در بازی های آینده تیم های فوتبال می باشد.
  کلیدواژگان: بازاریابی ارتباطی، کیفیت ارتباط، دوره عمر، هوادار، باشگاه ورزشی
 • محمود گودرزی، ایوب اسلامی*، ابراهیم علی دوست صفحات 31-44

  هدف از این پژوهش، مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران مدیریت ورزشی کشور دارای سابقه فعالیت اجرایی یا پژوهشی در حوزه ورزش همگانی، مدیران و معاونین ارشد ورزش کشور و کلیه صاحب نظران و متخصصینی که در حوزه رسانه ورزشی و نیز ورزش همگانی فعالیت می کنند (230=N) تشکیل دادند. از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی، آزمون KMO برای تعیین کفایت نمونه گیری و از تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مقادیر KMO و کرویت بارتلت معنادار بوده که کفایت نمونه را برای آزمون تحلیل عاملی تایید کرد. یافته های پژوهشی نشان دهنده پایایی (0/94=α) برای پرسشنامه مذکور بود. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، به غیر از سوال های 17 و 45، تمامی سوالات رابطه معنی داری با عامل خود داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم "توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون" نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم فوق باشند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی پرسشنامه مورد مطالعه مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: پایایی، پرسشنامه، تلویزیون، روایی، ساختار عاملی، ورزش همگانی
 • ابوالفضل فراهانی، محمد علی مردانی*، حمدالله الیاسی صفحات 45-58

  هدف تحقیق حاضر بررسی کارآیی هیات های ورزشی استان قم و ارتباط آن با منابع ورودی و خروجی این هیات ها بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و گذشته نگر بود. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیات ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. در ضمن داده های مربوط به سال 1392 هیات ها جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی عملکرد هیات ها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شد. جهت تعیین مناسب-ترین شاخص های ورودی و خروجی از فرم ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی و نظرات 10 تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. ورزشکاران، بودجه، مربیان و داوران به عنوان شاخص های ورودی و ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، رویدادهای ورزشی و فعالیت های آموزشی به عنوان شاخص های خروجی معرفی شدند. به منظور بررسی کارآیی هیات ها از دو روش CCR و BCC خروجی محور، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همچنین از نرم افزارDEA Solver و SPSS.20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ورودی های هیات های ورزشی با کارآیی CCR ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین خروجی های هیات ها با کارآیی CCR ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد، بین خروجی ورزش همگانی با کارآیی BCC ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی، خروجی، کارآیی، ورودی، هیات ورزشی
 • محمدحسن پیمان فر*، علیرضا الهی، سید محمد کاظم سجاد پور، مهرزاد حمیدی صفحات 59-75

  دیپلماسی ورزش پدیده جدیدی است که به دنبال افزایش تعامل برای بازکردن افق ها و دیدگاه های جدید و کمک به درک فرهنگ بین مردم جهان است. در این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شده است به تبیین جوانب مختلف پدیده دیپلماسی ورزشی پرداخته شد. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران و مدیران این حوزه در تئوری و عمل بود که در بین آن ها نمونه پژوهش به شکل هدفمند و غیرتصادفی و در برخی موارد گلوله برفی انتخاب شدند. پس از مطالعه مبانی نظری، 18 مصاحبه عمیق، همزمان تحلیل و کدگذاری شدند. نتایج کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از شناسایی 165کد باز ،14مقوله و 60 مفهوم بود. مقوله ها بر اساس الگوی پارادایمی استراس و کوربین در محور های شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرد های کنش و واکنش و پیامد ها قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه محوری و شناخت دیپلماسی ورزشی پیامد های عمده ای در توسعه جامعه شناسی سیاسی، سیاست خارجی و توسعه ورزش کشور ها در ابعاد مختلف در بر خواهد داشت.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی ورزشی، توسعه ورزش، نظریه داده بنیاد
 • فهیمه حاجی *، آرمین فعال، وحید ذوالاکتاف صفحات 77-87

  هدف از پژوهش حاضر، سنجیدن میزان کاربری، احساس نیاز و نگرش نسبت به رایانه در بین مربیان فوتبال بود. جامعه آماری مربیان فوتبال شهر اصفهان بودند که نمونه گیری به صورت در دسترس هدفمند و از میان مربیان فوتبال با سواد در حد دیپلم و بالاتر شهر اصفهان صورت گرفت. با توجه به اهداف پژوهش، از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شد که تلفیقی از دو پرسشنامه استاندارد FAIT و TAC بود و برای 150 نفر از مربیان فوتبال ارسال و در نهایت تعداد 109 پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. اعتبار پرسشنامه با تکنیک تعیین همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در بخش های نگرش، دسترسی، کاربری، نیاز به ترتیب برابر 0/94، 0/64، 0/72، و 0/78 بدست آمد. تحلیل توصیفی جهت توصیف وضعیت فعلی نیازهای مربیان و تحلیل استنباطی جهت تعیین میزان نگرش، دسترسی، کاربری و نیاز مربیان توسط آزمون t تک نمونه به کار رفت. نتایج با توجه به نمره میانگین هر بخش سنجیده شده است. تحلیل اطلاعات پرسشنامه نشان داد که در مجموع احساس مربیان نسبت به کامپیوتر مثبت، میزان دسترسی به کامپیوتر بیشتر ازحد متوسط، میزان کاربری کامپیوتر بسیار کم (ماهی یک بار) و احساس نیاز به کامپیوتر نسبتا زیاد بود (p≤ 0.05).

  کلیدواژگان: رایانه، کاربرد رایانه، مربیان فوتبال، نگرش، نیازسنجی
 • محمدرضا اسدپور*، روح الله نیک خواه، محمد خبیری صفحات 89-106

  ورزش به دلیل عمومیت داشتن، عرصه مناسبی برای ایجاد ارتباط با فعالیت های اجتماعی شرکت های تجاری از طریق بازاریابی سببی است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هویت تیم و سازمان در موفقیت برنامه های بازاریابی سببی است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و از دید هدف تحقیق، کاربردی - توسعه ای بوده که براساس معادلات ساختاری و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان شرکت میزو بوده؛ که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 393 پرسشنامه بصورت حضوری و اینترنتی میان آن ها توزیع شده است. پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR)، روایی همگرا از طریق شاخص(AVE) و روایی واگرا از ماتریس فورنل و لارکر بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از دو نرم افزار SPSS24 و WarpPLS انجام شد. نتایج نشان داد که تمام فرضیه های پژوهش تایید می شود ؛ هویت تیمی و هویت سازمانی بر نگرش مصرف کننده، و نگرش مصرف کننده بر متغیر قصد خرید تاثیر مثبت و معنادار دارد. بر مبنای نتایج توصیه می شود که شرکت "میزو" متناسب با نشان تجاری خود، اولویت همکاری را در اجرای برنامه های بازاریابی سببی با تیم های ورزشی بزرگ و پرسابقه قرار بدهد.

  کلیدواژگان: بازاریابی سببی ورزشی، شرکت میزو، نگرش مصرف کننده، هویت تیم ورزشی، هویت سازمانی
 • علیرضا ذاکریان، مجید جلالی *، همیلا تکلی صفحات 107-118

  هدف از تحقیق حاضر،بررسی تاثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی بود.این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی-پیمایشی بود.جامعه آماری،کلیه دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بودند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به دست آمد.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه وو و همکاران (2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 12 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 0/86 تا 0/91 محاسبه گردید.با استفاده از نرم افزار SPSS 23 علاوه بر بکارگیری آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و آلفای کرونباخ جهت پایایی،از همبستگی پیرسون و استفاده شد و به کمک نرم افزار لیزرل به تعیین و تایید مدل معادلات ساختاری اقدام شد.نتایج نشان داد که عوامل درگیری با محصول،نگرش به تبلیغات اینترنتی،محتوای تبلیغات و توجه و ارتباط با تبلیغات به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در رفتار مصرف کنندگان ورزشی بودند.درگیری با تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصولات در درجه نخست بر اساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای افراد است و بعد از آن باایجاد نگرش و تهیه محتوای خوب و چشم گیر می توان فروش محصولات را افزایش داد.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، تبلیغات اینترنتی، رفتار مصرف کننده، محصول ورزشی، مصرف کننده ورزشی
 • رباب مختاری، علی محمد صفانیا*، حسین پورسلطانی صفحات 119-131

  در فضای رقابتی امروز، داشتن رفتار سیاسی است که کسب وکارها را در رسیدن به مزیت رقابتی سازمان ها یاری می کند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تاکید بر نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان وزارت ورزش کشور و فدراسیون ها است. 705 پرسشنامه جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. کارکنان پرسشنامه های ماکیاول گرایی کریستی و همکاران (1970)، خودپایشی لناکس و ولف (1984)، کانون کنترل لونسون (1972)، استقلال شغلی، بازخورد، تنوع مهارت هاکمن و اولدهام (1980)، ارتباط با مدیر اسکندورا و همکاران (1986)، تمرکز دی وار و همکاران (1980)، رسمیت هاکمن و اولدم (1981)، مشارکت در تصمیم گیری ایکن و هیج (1993)، عدالت رویه ای نی هاف و مورمن (1993) و ادراک از سیاست سازمانی کاکمار و فریز (1999) را تکمیل نمودند. گردآوری داده های کمی پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS ویراست 19 و 5/8LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و ادراک از سیاست سازمانی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی را میانجی گری می کنند.

  کلیدواژگان: ادراک از سیاست سازمانی، رفتار سیاسی، عوامل شخصی، عوامل شغلی، عوامل سازمانی
 • احمد محمودی*، بهرام یوسفی، علی خزایی، ستاره اسکندری صفحات 133-154

  هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (200=N) که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 127 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (2003)، عملکرد سازمانی چودهری (2001) و پرسشنامه بیک زاد (1389) بود که روایی این ابزارها در پژوهش های پیشین مورد تایید و پایایی این ابزارها به ترتیب 0/88، 0/78 و0/90 بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب و قابل قبول ابزارهای اندازه گیری داشت. داده ها جهت مدل یابی به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس تحلیل شدند. نتایج پژوهش تایید کننده روابط ساختاری مفروض بود؛ بطوریکه هوش سازمانی هم به طور مستقیم (0/35) و هم بطور غیرمستقیم از طریق میانجی شش سیگما (0/81) بر عملکرد سازمانی تاثیر داشت. همچنین متغیر شش سیگما به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر معنادار و مثبت داشت (0/55). بنابراین نتایج مدل ساختاری بیان کننده آن است که با افزایش هوش سازمانی کارشناسان و بهبود فرایند شش سیگما، عملکرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران توسعه پیدا می کند.

  کلیدواژگان: سازمان ورزش، شهرداری تهران، هوش سازمانی، عملکرد سازمانی، شش سیگما
 • احمدعلی آصفی*، جواد عفیفه، حمید طغرایی صفحات 155-173
  هدف تحقیق حاضر تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کاربران سیستم اشتراک دوچرخه شهر اصفهان تشکیل داده بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ویژگی های مسیر دوچرخه با بررسی دقیق ادبیات و پیشینه تحقیق شناسایی و جهت طراحی پرسشنامه تحقیق استفاده شدند. روایی پرسشنامه توسط نظر 10 نفر از متخصصین و صاحبنظران بررسی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی که ضریب آلفا برای پرسشنامه مذکور در بعد اهمیت (93/0) و در بعد عملکرد (94/0) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمام 34 ویژگی مسیرهای دوچرخه در ناحیه "تمرکز بر آن" قرار گرفتند که این ویژگی ها نیازمند اقدام اصلاحی فوری بوده و از این لحاظ در اولویت بالایی قرار دارند.
  کلیدواژگان: تحلیل اهمیت عملکرد، سیستم اشتراک دوچرخه، دوچرخه، مسیر دوچرخه، مدل IPA
 • حبیب هنری، فرزاد غفوری، پگاه سرکوهی* صفحات 175-194
  هدف این مقاله تاثیر آموزش تفکر استراتژیک به مدیران ورزشی کشور از طریق گیمیفیکیشن یا بازی وارساری است. روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است.جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران ورزشی سراسر کشور که در ادارات کل تربیت بدنی مشغول فعالیت بودند، می باشد. نمونه ی تحقیق 45 نفر و به صورت هدفمند از بین جامعه ی آماری انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته که در هفت بخش به صورت الکترونیکی و کاغذی طراحی شده بود، استفاده گردید و روایی آن به تایید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه 98/0 و بازی کامپیوتری 9/0 به دست آمد.برای ارائه داده های توصیفی از شاخص آماری فراوانی، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. برای بررسی تجانس واریانس از آزمون لون و جهت تجزیه وتحلیل داده ها و مقایسه میانگین گروه های آزمودنی از آزمون یونیوریت (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. طبق نتایج آزمون یونیوریت آموزش تفکر استراتژیک از طریق گیمیفیکیشن تاثیر معنی داری دارد (001/0=, sig629/52F=). با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت با توجه به لزوم دارا بودن مدیران ورزشی کشور به تفکر استراتژیک، نوع شیوه آموزشی در میزان یادگیری وانگیزه آنان تاثیرگذار است، که نشان از اثر بالاتر گیمیفیکیشن در یادگیری تفکر استراتژیک نسبت به روش های سنتی است.
  کلیدواژگان: آموزش، تفکر استراتژیک، گیمیفیکیشن، مدیران ورزشی، یادگیری
|
 • Akbar Jaberi *, Nasrollah Sajjadi, Javad Khazaei Pages 1-14

  Formation of fan-team identification can pay the way for development of sport team brands and reinforcing fan base and economic base of sport teams. The purpose of the current study was to provide a model from the formation process of fan-team identification among football fans in Iran. The research method was descriptive – survey and a practical one, and the data was collected by using a combination of Batacharia & Sen’s distinction identity, similarity identity, and prestige identity survey, Ahearn et al’s attractiveness identity, and Meal & Ashforth’s fan-team identification survey. The research population consisted football fans in Iran and based on a pilot study a sample of (n=344) was selected through random sampling. The validity of questionnaire was verified by using comments of experts in sport management and the reliability of the total questionnaire was found to be 0,86 according to Chronbach’s alpha. The conceptual framework of the current study was a hypothesized model involved identity distinction, identity similarity, identity prestige, identity attractiveness, and fan-team identification. To measure the validity and fitness of the model, Structural Equations Modeling (SEM) has been applied. PLS and SPSS18 were used for data analysis. The results showed that among the four casual relationships, all directions except to the direction of similarity identity to attractiveness identity were verified.

  Keywords: Football fans, Identification, Identity Attractiveness, Identity Distinction, Identity prestige, Identity Similarity
 • Behzad Izadi *, Mohammad Ehsani, Hashem Koozechian, Farshad Tojari Pages 15-29
  The purpose of this research was to design of Relationship Marketing Model in the Iranian premier Football league. The research method was descriptive and survey that the necessary data were gathered through interviews with relevant experts in the field with the fans, observation, review the relevant theoretical literature and researcher-made questionnaire. The statistical population was consisted the upper of sixteen years of football fans in the Iranian premier football league. The number of 527 questionnaire were selected from gathered 674 questionnaires based on research fans definition that attendance average of them was above of 8 games in a season for their teams favorite. Structural equation models (SEM) and were used to analyze the data. Results indicate that fan relationship management effects positively and significantly on relationship quality in the Iranian premier football league clubs. Also, data fitting indices and significant regression coefficients showed that the impact of fan relationship management on the fan lifetime value depends on the relationship quality with fans in the Iranian premier football league clubs. Improving relationship quality eventually lead to increase fan lifetime value that has behavioral issues such as consumption quantity, word of mouth, media usage and re-attend by fans.
  Keywords: Fan, Fan Lifetime Value, Relationship marketing, Relationship quality, Sport Club
 • Ayoub Eslami* Pages 31-44

  The aim of this research was to study the factor structure of the questionnaire on development of sport for all via TV. The population consisted of all experts in the field of sport management with record of administration or research in public sport field, managers and senior assistants of state Sports, and all experts in sport media and public sport (N=230). To analyze the data, we used Cronbach’s alpha statistic tests for internal reliability; KMO test for measuring sampling adequacy; and confirmatory factor analysis for validity. The findings show that KMO figures and Bartlett figures were significant, validating the sample adequacy for confirmatory factor analysis. The results suggest reliability (a=0.94) for our questionnaire. As for the validity and based on relationship and T-value, except for the questions 17 and 45, all questions had a significant relationship with their factor and could favorably predict their own factor. Also, regarding the factors’ relationship with the concept “development of public sport via TV”, the results showed that all factors were able to favorably predict the above-mentioned concept. As a result, the internal and external validity of the model “development of public sport via TV” was confirmed.

  Keywords: Factor Structure, Questionnaire, reliability, sport for all, TV, Validity
 • Mohammad Alimardani * Pages 45-58

  The purpose present research was study of Qom province sport boards efficiency and it s relation to input and output sources of these boards. The research was based of correlation and reminiscent method. Statistical population this research included 41 sports boards of Qom province. Due to low number of population, the total count sampling was used. In addition the data boards 2013 was collected. In order to evaluate boards performance, Data Envelopment Analysis method (D E A) was used. To determine the most appropriate input and output indexes , performance evaluation form sport boards and comments 10 sports management experts was used. Athletics, budget , trainers , referees introduced as input indexes and sport for all, sport championship , sport events and educational activities introduced as output indexes. In order study of boards efficiency C C P and B C C output axis, Kolmogorov-Smirnov test , Wilcoxon test and correlation test of spearman were used. D E A solver and SPSS.20 software also were used analyze data. Results showed between inputs sports boards with C C R efficiency there was negative and significant relationship and between outputs boards with C C R efficiency there was not a significant relationship. Also the results showed between out puts sport for all with B C C efficiency positive and significant relationship was observed.

  Keywords: Efficiency, Envelopment Analysis, Input, Output, Sports board
 • Mohammad Hasan Peymanfar *, Alireza Elahi, Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Mehrzad Hamidi Pages 59-75

  Sports diplomacy is a new phenomenon that seeks to increase dialogue to open new perspectives and help to understand the culture of the people of the world. Today, sports have become widespread throughout the world, and new international documents have also paid some attention to sport. The internationalization of many of the world's forests has brought countries into the international sporting field to advance national interests and realize their political and international goals.This study seeks to explain the sports diplomacy. The research was conducted using qualitative studies using Grounded Theory was to collect data and define the model. The study population consisted of experts and managers in the field of theory and practice that samples were selected non-randomized. After studying literature and conducted 18 in-depth interviews, analysis interviews were coded at the same time. After studying literature, 18 in-depth interviews, analysis, and were coded at the same time. Results of open coding, axial and selective provide 165 open-source, the 14 categories and 60 concepts. categories that was divided in causal conditions, grounded conditions, intervening conditions, action/ interaction strategies and consequences. The results suggest that programmatically and knowledge of sports diplomacy major implications in the development of political sociology, foreign policy and the development of sports in the country will have different dimensions.Therefore, long-term planning in this field can provide a better future for sport, politics, international relations, peace and development of countries.

  Keywords: Foreign Policy, Sport development, Public Diplomacy, Sports Diplomacy, Grounded Theory
 • Armin Faal, Vahid Zolaktaf, Fahimeh Haji* Pages 77-87

  Purpose of this Study was to assess the experiences, needs, and attitudes of soccer coaches towards computer. Sampling was targeted available and soccer coaches of Isfahan with High School grad and higher. According to the research objectives, two standard questionnaires, FAIT, TAC were used to data collection and questionnaires sent for 150 coach of soccer that 109 acceptable questionnaires were returned. The reliability of the questionnaire was determined using internal consistency technique (Cronbach’s Alpha). It was 0.94 ,0.64 ,0.72 and 0.78 respectively for feelings, availability, use, and needs. Descriptive analysis was used to describe the current status of coaches and statistical analysis was used to determine attitudes, access, users, and the need of coaches by one-sample t-test. The results were measured by mean in each section. Statistical analysis of data gathered by questionnaire revealed that, in general, coaches' feelings toward computer were positive, availability and perceived needs were high, but computer use was low (p≤ 0.05). REPEAT: The results were measured by mean in each section. Statistical analysis of data gathered by questionnaire revealed that, in general, coaches' feelings toward computer were positive, availability and perceived needs were high, but computer use was low (p≤ 0.05). The results were measured by mean in each section. Statistical analysis of data gathered by questionnaire revealed that, in general, coaches' feelings toward computer were positive, availability and perceived needs were high, but computer use was low (p≤ 0.05).

  Keywords: Attitude, Computer, Computer Use, need, Soccer Coach
 • Mohammadreza Asadpour *, Rohollah Nikkhah Pages 89-106

  In order that the universality of sport, it is an appropriate field for the Communicate with Social activities of the commercial companies through the cause-related marketing. The purpose of this research is investigating on the role of team and Organization Identity in cause-related sport marketing success. The research method is a descriptive- analytical and in terms of the research target, it is functional-developmental which has been implemented based on the Structural Equation Modeling (SEM) and the field operations. The statistical population of the research consists of the customers of the "Meizu" Company; Based on stratified random sampling, 393 questionnaires were collected in two ways:it is in person and online methods. For collecting primary data, a questionnaire was used; which was made by the researcher. Its reliability by Cronbach's alpha and Composite Reliability, the validity was made through Average Variance Extracted and Divergent validity was obtained Through the Fornell and Larker matrix. The data analysis was done with the SPSS24 and the warppls. The result showed that team identification and organizational identification have a positive effect on the consumer attitude and consumer attitude has a positive effect on purchase intention. According to the findings, it is recommended that the that the Meizu company, Fits with its brand, Place Priority cooperation in cause marketing programs implementation with the Large and veteran sports teams.

  Keywords: Cause-Related Sport Marketing, Consumer Attitude, Meizu Company, Organizational identification, Sport Team Identification
 • Alireza Zakerian, Majid Jalali * Pages 107-118

  The purpose of current study was to Investigation of the impact of internet advertising factors on behavior of sport consumers. This research applied research goals is the descriptive-survey.Population statistical for students of physical education colleges and universities in the city of Tehran. Sample size determined by using Cochran formula and obtained 344 people. Data collection tool was Wu et al (2008) questionnaire that validity approved by 12 professional sport management and marketing professor and As well as confirmatory factor analysis was used to assess construct validity and the reliability by Cronbach's alpha coefficient was calculated for different parts of between 0/86 to 0/91. By using SPSS 23, Kolmogorov-Smirnov test for normality addition to utilizing data and Cronbach's alpha for reliability,the Pearson correlation and t-test was used and by using LISREL 8.8 to determine and confirm the structural equation model was used. The results show that the factors product involvement degree, attitudes to Internet advertising, Internet advertising content design and contact and attention respectively have the highest impact on behavior of sport consumer. Internet advertising involvement and role in goods purchase foremost according to necessity, usage, important for people and after that attitude creation and good content can increase sale goods.

  Keywords: Behavior consumer, Internet Advertising, Sport Consumer, Sport Goods, Sport Marketing
 • Robab Mokhtari, Ali Mohammad Safa Nia * Pages 119-131

  It is the political behavior in today’s competition space that assists enterprises to achieve competition advantage of organizations. The present research aims at studying the relationship between in-organization factors and political behavior emphasizing the intermediary role of perceiving the policy in Sport Ministry and Federations (of football, volleyball, handball, basketball, weight-lifting, wrestling, taekwondo, veterans and disabled). Population of the study includes all staff (1498 people) of the Sport Ministry and Federations among which 705 people were randomly selected as samples. Quantitative data were collected through questionnaire distribution. The staff filled in the questionnaire including Machiavellianism, self-protection, control focus, job independence, feedback, skill diversity, relationship with manager, concentration, formality, cooperation in decision-making, procedural justice and perceiving the policy. The proposed pattern was evaluated by Structural Equation Modeling (SEM) and using software SPSS (19th edition) and PLS. Findings of the research showed that the proposed model was fitted well with data. Findings of the research indicate that the relationship between in-organization factors and political behavior is not significant and the policy perception mediates the relationship between in-organization factors and political behavior. Politics is a true to life in the organizations. Those who are not able to observe their political behavior cannot understand the fact that organization is a political system. Thus, the organizations should lead to the politicization and managers should take necessary attempts toward this importance to reach organizational goals.

  Keywords: perception of organizational politics, political behavior, personal factors, occupational factors, organizational factors
 • Ahmad Mahmoudi *, Bahram Yousefi, Ali Khazaei, Setare Eskandari Pages 133-154

  The purpose of this study was designing the related structural equation model of organizational intelligence and organizational performance with mediating function of the deployment process of Six Sigma in sport organizational experts of Tehran Municipality. The study population was all the sport organizational experts of Tehran Municipality (N = 200), that according to Morgan Sampling Table, 127 individuals were selected as the sample of this study. Data collection tools were Albercht organizational intelligence questionnaire (2003), Choudhury organizational performance questionnaire (2001) and Bikzad questionnaire (1389) that the validity of these tools were confirmed in the previous studies and the reliability of these tools were obtained 0.88, 0.78 and 0.90 respectively that shows good reliability and acceptable measurement tools. Data were analyzed using AMOS software to model structural equation. The results of the study were confirmed based on the structural rela organizational intelligence had significant effect both directly (0.35) and indirectly (0.81) on organizational performance tve and meaningful effect on organizational performance (0.55). So, the results of the structural models present that by increasing the organizational intelligence of the experts and improving the Six Sigma process, organizational performance will develop in sport organization of Tehran Municipality.function of the deployment process of Six Sigma in sport organizational experts of Tehran function of the deployment process of Six Sigma in sport organizational experts of Tehran Municipality. The studyMunicipality. The study

  Keywords: sport organization, Tehran Municipality, organizational intelligence, organizational performance, Six Sigma
 • Ahmad Ali Asefi * Pages 155-173
  The purpose of the present research was the importance-performance analysis of characteristics of bike paths effect on cycling decision with IPA model application. The research method was descriptive in the type of analytical. The statistical population of this study was all user of the bike sharing system of Isfahan city that 384 people were selected by available sampling as research sample. The bike path’s characteristics with an exact review of research literature were recognized and used for research questionnaire design. The validity of the questionnaire was investigated by 10 professors and experts and its reliability by Cronbach's alpha coefficient investigated that alpha coefficient in importance dimension 0.93 and in performance dimension 0.94 was calculated. The data analysis was done with descriptive and inferential statistics method. The research results showed all 34 bike path’s characteristics affecting the decision to cycling on concentrate here area “where the factors that give low satisfaction score from users, but they are important in their opinion” was maintained. Such characteristics require immediate corrective action and in this respect is a high priority. So, it is necessary urban authorities have a special focus on eliminating these deficiencies on existing bicycle paths and considering them to design future paths for expanding bikes riding in the daily lives of citizens and replacing them with motor vehicles. Bike Paths
  Keywords: The Importance – Performance Analysis_Bike sharing system_Bike_Bike Paths_IPA Model
 • Habib Honari, Farzad Ghafory, Pegah Sarkoohi * Pages 175-194
  This paper studies the impact of strategic thinking training on sports managers using gamification .The type of methodology used for this study is the experimental method. The statistical population is consisted of sport manager's ministry of physical education. The sample size was determined 45 and was chosed according from the statistical population . self-made questionnaire consisted of 7 parts in forms of electronic and paper was used and content validity of questionnaire was confirmed by sports management professors and reliability of the questionnaire was determined 0.98 and for the computer game 0.90. Frequency measure and percentage of frequency used to represent descriptive data and Shaper-Wilk test used to investigate the normal distribution of data. Also, Leven test used to analyze data for homogeneity of variance and Univariate test was used to compare mean of different study groups. According to the result of Univariate test, training strategic thinking from gasification has a meaningful impact (F = 52.629, sig = 0.001). Also, results show strategic thinking is needed for sports manager in our country and methodology of training has a key role in learning procedure and their motivation which shows the better impact of gasification on strategic thinking comparison to traditional methods.
  Keywords: gamification, sports manager, Strategic thinking, learning, trianing