فهرست مطالب

Ichthyology - Volume:6 Issue:3, 2019
 • Volume:6 Issue:3, 2019
 • Suppl. 1
 • تاریخ انتشار: 1398/09/09
 • تعداد عناوین: 1
|
 • سهیل ایگدری* ، رونالد فریک ، حمیدرضا اسماعیلی ، پریا جلیلی صفحات 1-171

  این چک لیست با هدف مرور و خلاصه کردن نتایج تحقیقات سیستماتیک برروی ماهیان خلیج فارس که در طی 200 سال گذشته انجام شده است، به اجرا درآمد. از زمان کار C. Niebuhr ، یک زیست شناس دانمارکی در قرن 18 میلادی، تعداد گونه های معتبر به صورت معنی داری افزایش یافته و وضعیت سیستماتیک بسیاری از آنها تغییر کرده و بازنگری شده اند؛ از اینرو به روز رسانی این اطلاعات ضرورت یافته است. در اینجا ما از این فرصت برای فراهم آوردن یک چک لیست جدید و به روز ماهیان خلیج فارس براساس مقالات و داده های وقوع براساس نمونه های موزهای و نمونه های ماهیان گردآوری شده استفاده میکنیم. براساس نتایج ماهیان خلیج فارس شامل 743 گونه تائید شده در 131 خانواده، 445 جنس و 27 راسته می باشند. در رده ماهیان غضروفی، متنوع ترین خانواده Charcharhinidae یا 23 گونه (41/89 درصد) و به دنبال آن Dasyatidae با 15 گونه(08 / 31 درصد) بود. در راسته ماهیان استخوانی، Gobiidae با 65 گونه (70 / 9 درصد)، Carangidae یا 45 گونه (6/27 درصد) Serranidae یا 25 گونه (73 / 3 درصد)، Apogonidae با 25 گونه (73 / 3 درصد)، Lutjanidae با 23 گونه (43 / 3 درصد) و Blenniidae با 23 گونه(43 / 3 درصد) متنوع ترین خانواده های ماهیان خلیج فارس هستند.

  کلیدواژگان: تنوع ماهی ها، آرام-هند، خلیج فارس، دریای عمان، ایران
|
 • Soheil EAGDERI, Ronald FRICKE, Hamid Reza ESMAEILI, Paria JALILI Pages 1-171

  This checklist aims to reviews and summarize the results of the systematic researches on the Persian Gulf ichthyofauna that has been carried out for more than 200 years. Since the work of C. Niebuhr, a Danish biologist in the 18th century, the number of valid species has increased significantly and the systematic status of many of the species has changed, and reorganization and updating of the published information has become essential. Here we take the opportunity to provide a new and updated checklist of fishes of Persian Gulf based on literature and taxon occurrence data obtained from natural history and new fish collections. The total confirmed fish species of Persian Gulf comprise 743 species, 131 families, 444 genera and 27 orders. In the class Chondrichthyes, the most diverse family is Charcharhinidae with 23 species (41.89%), followed by Dasyatidae with 15 species (31.08%). Within the class Actinopterygii, Gobiidae with 65 species (9.70%), Carangidae with 45 species (6.27%), Serranidae with 25 species (3.73%), Apogonidae with 25 species (3.73%), Lutjanidae with 23 species (3.43%) and Blenniidae with 23 species (3.43%) are the most diverse families in the Persian Gulf.

  Keywords: Fish diversity, Indo-Pacific, Persian Gulf, Oman Sea, Iran