فهرست مطالب

فناوری برنامه درسی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیه بخشی پریخانی*، صادق حامدی نسب صفحات 1-14
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سهولت و سودمندی ادراک شده در رابطه با اثر خودکارآمدی، انگیزه، یادگیری خود راهبر بر تمایل رفتار برای استفاده و پذیرش تلفن همراه در آموزش و یادگیری توسط معلمان و دانش آموزان است.

  روش

  پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان و معلمان استان اردبیل در سال تحصیلی 95-94 بود. تعداد 446 دانش آموز و 196 معلم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مک کلوم (Mac Callum) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد.

  یافته ‏ها

  نتایج حاصل از اجرای ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مولفه ها دو به دو با هم همبستگی دارند؛ نتایج حاصل از تحلیل مسیر، مسیرهای قابل قبول الگوی پیشنهادی را مشخص کرد. برای مدل دانش آموزان روابط مثبت و معنی داری بین متغیرهای خودکارآمدی، انگیزه و یادگیری خود راهبر با میانجی گری سهولت و سودمندی ادراک شده وجود داشت. همچنین متغیر خودکارآمدی با میانجی گری سهولت و سودمندی استفاده ادراک شده با تمایل رفتار برای پذیرش فناوری تلفن همراه در آموزش برای معلمان مثبت و معنی دار بود. همچنین الگوی مربوط به معلمان و دانش آموزان از برازش خوبی برخوردار بود.

  کلیدواژگان: پذیرش فناوری تلفن همراه، یادگیری سیار، سهولت استفاده
 • سید محمد حسین حسینی*، معصومه مطور، ابراهیم طلایی صفحات 15-29
  مقدمه

  هدف این پژوهش واکاوی باورهای معلمان نسبت به نرم افزارهای آموزشی و تاثیر آن بر میزان و کیفیت استفاده از این نرم افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری بود.

  روش

  روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره های تحصیلی استان یزد بودندکه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با بهره گیری از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان حجم نمونه ای برابر 466 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر با 82/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های مرکزی و ضریب همبستگی) و آزمون های استنباطی (t تک گروهی، t گروه های مستقل، آزمون دوجمله ای و رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان) توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 استفاده شد.  

  یافته‏ ها

  باور معلمان نسبت به نرم افزارهای آموزشی در متغیر باور معرفت شناختی- تربیتی رفتارگرایانه و متغیر باور نسبت به اثربخشی نرم افزارها، بالاتر از میانگین، متغیر باور نسبت به طبیعت نرم افزارها و ارزشمندی آن ها و همچنین متغیر باور به فرآیند استفاده از نرم افزارها در حد میانگین و متغیر باورهای معرفت شناختی- تربیتی سازنده گرایانه پایین تر از میانگین است. اکثر معلمان از نرم افزارهای آموزشی در کلاس درس خود استفاده نمی کنند. معلمان دارای باور بیشتر نسبت به نرم افزارهای آموزشی از این نرم افزارها استفاده بیشتری می کنند. متغیرهای باور نسبت به طبیعت نرم افزارها و ارزشمندی آن ها، باور نسبت به فرآیند کاربرد یا استفاده از نرم افزارها و باور نسبت به اثربخشی نرم افزارها، 40/0 از واریانس متغیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی را پیش بینی می کنند. نتیجه این که، تغییر در باور معلمان نسبت به نرم افزارهای آموزشی یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های استفاده از این نرم افزارها در فرآیند یاددهی- یادگیری است.

  کلیدواژگان: نرم افزار آموزشی، فرآیند یاددهی-یادگیری، باور
 • یحیی معروفی*، مریم پور جمشیدی، حمیده مرادی صفحات 31-43
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی انگیزش تحصیلی  دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان از طریق سواد فناورانه معلمان آنان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان که تعداد آن ها به ترتیب 598 و 15287 بود. نمونه معلمان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 234 نفر و نمونه دانش آموزان 702 نفر که وابسته به معلمان نمونه بود؛ به صورتی که به ازای هر معلم سه دانش آموز وی به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته سواد فناورانه و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر بود. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی بر اساس دیدگاه متخصصان و پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 85/0 محاسبه شد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مانند: درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون های آمار استنباطی نظیر آزمون های همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ‏ها

  یافته های پژوهش، حاکی از آن است که؛ بین سواد فناورانه معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین ابعاد سواد فناورانه معلمان، فهم ماهیت فناوری، فهم ارتباط فناوری و جامعه، فهم طراحی فناوری، توانایی فناورانه و فهم فناوری در جهان اطراف معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان گفت سواد فناورانه معلمان موجب افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان شده است و ترکیب دو بعد «توانایی فناورانه» و «فهم ارتباط فناوری و جامعه» توانایی پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان را دارند.

  کلیدواژگان: سواد فناورانه، فناوری، انگیزش تحصیلی، دوره دوم ابتدایی
 • فرهاد شفیع پور مطلق*، اسماعیل سلطان رضایی صفحات 45-57
  مقدمه
  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های ارتباطی، فعالیت های یاددهی- یادگیری، سواد رایانه ای و مدیریت زمان با یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کلیه معلمان مدارس هوشمند نواحی 19 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 91-1390 تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده است که نهایتا 106 نفر برای تحقیق انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ساخته  بوده است: 1- پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر یادگیری اثربخش (88/0=α)، 2- پرسشنامه رغبت به یادگیری (92/0=α) و 3- پرسشنامه میزان  یادگیری اثربخش در مدارس هوشمند (91/0=α). برای تامین روایی پرسشنامه ها، از نظر متخصصان و اساتید استفاده به عمل آمد و روایی تاییدی و سازه آن نیز تامین شده است. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد، رابطه مستقیم مهارت های ارتباطی در بعد گشودگی با یادگیری اثربخش (26/0)، در بعد همدلی (23/0)، در بعد حمایت گری (29/0)، در بعد مثبت گرایی (24/0)، در بعد تساوی (22/0) است. همچنین رابطه مستقیم فعالیت های یاددهی- یادگیری در بعد فردی (26/0)، در بعد گروهی (45/0) و رابطه مستقیم سواد رایانه ای در بعد تسلط کار با رایانه (13/0)، در بعد تسلط کار با نرم افزارهای آموزش الکترونیک (04/0) و نیز رابطه مستقیم مدیریت زمان در بعد استفاده کارآمد از آن (19/0)، در بعد استفاده اثربخش از آن با یادگیری اثربخش (07/0) است.
  کلیدواژگان: یادگیری اثربخش، مدارس هوشمند، مهارت های ارتباطی، سواد رایانه ای، مدیریت زمان
 • حسین مومنی مهموئی*، حبیب صادقی صفحات 59-70
  مقدمه

  آموزش قرآن در دوره ابتدایی همواره مد نظر مسئولان آموزشی بوده است. بهره گیری از ابزارهای آموزشی برای تسهیل آموزش بسیار مهم است. یکی از ابزارهایی که در آموزش قرآن تاثیر دارد قلم هوشمند قرآنی است.

  روش

  این پژوهش با هدف تاثیر استفاده از قلم هوشمند قرانی بر انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان خوانی) درس قرآن دانش آموزان پسر پایه پنجماز طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ناحیه 4 شهرستان مشهد در سال تحصیلی 94-93 بوده است. با استفاده از  نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 50 دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی (روان خوانی) درس قرآن صورت گرفت. در این پژوهش پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 و پایایی آزمون خودکارآمدی 81/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 17 در سطح معنی داری (05/0P<) استفاده شد .

  یافته ها

  نتایج نشان داد که استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر جنبه درونی انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی (روان خوانی) دانش آموزان تاثیر معنی دار دارد. اما استفاده از قلم هوشمند قرآنی بر جنبه بیرونی انگیزش تحصیلی دانش آموزان تاثیر  معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: قلم هوشمند قرآنی، انگیزش تحصیلی، باورهای خودکارآمدی، روان خوانی قرآن
 • ذبیح الله اللهی، اسماعیل زارعی زوارکی*، پرویز شریفی درآمدی، داریوش نوروزی، علی دلاور صفحات 71-86
  مقدمه

  هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی کاربردی برای استفاده آموزشی دانش آموزان آسیب دیده بینایی از تلفن همراه و اعتبار سنجی آن از نظر متخصصان، بود.

  روش

  روش پژوهش برای مرحله طراحی الگو، روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد مرور نظام مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی- پیمایشی، استفاده شد. جامعه ی آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی، شامل تمامی کتب، مقالات پژوهشی و مروری، پایان نامه ها و منابع اطلاعاتی اینترنتی مرتبط در زمینه یادگیری سیار و به ویژه تلفن همراه و آموزش نابینایان (از سال 2000 تا 2015) و جامعه آماری جهت اعتبار سنجی الگو، متخصصان تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش ویژه بودند. نمونه ی آماری مطالعه شامل 11 فصل کتاب و 21 مقاله مرتبط با یادگیری سیار و 8 کتاب و 19 مقاله در مورد آموزش نابینایان بودند که به صورت هدفمند جهت تحلیل انتخاب شدند و جهت اعتبار یابی الگو، تعداد 30 نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش ویژه به عنوان نمونه شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری و یک پرسشنامه 7 سوالی محقق ساخته، در مقیاس لیکرت بود.  

  یافته ها

  نتایج این مطالعه منجر به تدوین یک الگوی مفهومی شد. عوامل تشکیل دهنده ی این الگو عبارت بودند از: عوامل آموزشی، عوامل انسانی، عوامل فنی و عوامل پشتیبانی و چهار مرحله آماده سازی، طراحی، اجرا و ارزشیابی. تدوین این الگو با رویکرد تلفیقی بوده است و از نقاط قوت الگوهای مختلف محیط های یادگیری سیار و عمومی استفاده شده است. همچنین عناصر این الگو از نظر متخصصان مناسب ارزیابی شد. در نتیجه می توان از این الگو برای آموزش دانش آموزان آسیب دیده بینایی از طریق تلفن همراه استفاده کرد. رهنمودهای آموزشی خاص دانش آموزان نابینا در هر مرحله از الگو می تواند راهنمای خوبی برای طراحان آموزشی، متخصصان و معلمان آموزش ویژه باشد.

  کلیدواژگان: الگوهای طراحی آموزشی، محیط های یادگیری سیار، آموزش نابینایان، دانش آموز آسیب دیده بینایی
|
 • Somayeh Bakhshi Parikhani *, Sadegh Hamedinasab Pages 1-14
  Introduction

  The purpose of the present study is to investigate the mediating roles of perceived ease of use and usefulness in relation with the effect of self-efficacy, motivation, self-directed learning on the tendency of behavior for the use and adoption of mobile phones in learning and teaching by students and teachers.

  Method

  The present research is applied and correlational. The statistical population of the study consisted of all students and teachers of Ardebil province in the academic year of 2015-2016. 446 students and 196 teachers were selected by cluster random sampling as sample size. For collecting data McCulloom’s questionnaire was used. Data were analyzed using SPSS and AMOS software.

  Results

  The results of the Pearson correlation showed that all the components are mutually correlated and the results of the path analysis revealed the acceptable paths of the proposed model.  For students' model with mediating role of perceived usefulness and ease of use there was a positive and meaningful relationship between self-efficacy, motivation and self-directed learning. Also,for teachers model with mediating role of perceived usefulness and ease of use,self-efficacy had positive and significant effect in behavior tendency to accept mobile technology in education. The model of teachers and students also fit well

  Keywords: Acceptance of mobile technology, Mobile learning, Ease of use
 • Sayed Mohammad Hossein Hosseini *, Masoomeh Matoor, Ebrahim Talaei Pages 15-29
  Introduction

  The purpose of this study was to examineteachers' beliefs about educational software and its impact on the quality and quantity of educational software use in teaching-learning process.

  Method

  Correlational research method was used; the statistical population consisted of all teachers in Yazd province. Using the sample size table of Kerjsi and Morgan, 466 students was selected by random cluster sampling method.  A researcher made questionnaire was used to collect data. Its validity was estimated by content validity and its reliability was α=0.82 through Cronbach's alpha. To analyze the data, descriptive and inferential statistical techniques included one sample t-test, Independent samples t-test, Kruskal-Wallis, analysis of variance (ANOVA), U Mann-Whitney, Tukey and SPSS 21 statistical software was used to analyze data.

  Results

  Teachers' behavioral epistemological belief in educational software and teachers' belief in software effectiveness are higher than the average; teachers' belief about the nature of educational software and their value, as well as the belief in the process of using software was at average, and the constructivist beliefs of all teachers about educational software is lower than the average. Most teachers do not use educational software in their classroom. Teachers who are more likely to believe educational software use these software more. The variables of belief in the nature of the software and their value, belief in the application process or the use of software, and belief in the effectiveness of software, predict 0.40 of the variance of educational software usage variable. The result is that changing teachers' beliefs about educational software is one of the most important predictors of the use of these software in the teaching-learning process

  Keywords: Educational software, Teaching-learning Process, Beliefs
 • Yahya Maroofi *, Maryam Porjamshidi, Hamideh Moradi Pages 31-43
  Introduction

  The purpose of this study was to predict the motivation of students in the second elementary school of Hamadan through their teachers' technological literacy.

  Method

  The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all teachers and students of the second elementary school in Hamadan with 598 and 15287 respectively. The sample of teachers was selected based on the Krejcie and Morgan table; using random cluster sampling methods 234 teacher and 702 students selected. For each teacher, three of their students were selected randomly. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire of technological literacy and Hartre's Educational Motivation Questionnaire. Validity of the questionnaires was determined through content validity based on experts' viewpoints and reliability of the questionnaires based on Cronbach's alpha coefficient was α=0.89 and α=0.85 respectively. The collected data were analyzed using descriptive statistics indices such as percentage, mean, standard deviation and inferential statistics tests such as correlation tests and stepwise regression analysis.

  Results

  Findings indicate that there is a positive and significant relationship between the teachers' technological literacy and the educational motivation of second elementary school students. There is also a positive and significant relationship between motivation of students in the second elementary school and the dimensions of teacher's technological literacy which includes understanding of the nature of technology, understanding connection between technology and society, understanding technology design, the technological capability, and the understanding of technology in the world around teachers. Therefore, it can be said that the teachers 'technological literacy has increased the student's motivation, and the combination of two dimensions of "technological capability" and "understanding of the relationship between technology and society" can predict students' academic motivation

  Keywords: Technological Literacy, Technology, Academic Motivation, Second Course of Elementary Schools
 • Farhad Shafiepour Motlagh *, Esmaeil Soltan Rezaei Pages 45-57
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the relationship between communication skills, teaching-learning activities, computer literacy and time management with effective learning in smart schools.
  Method
  descriptive-correlational research method was used.  The statistical population of this study is all teachers of 19th distric schools in Tehran. Two-stage cluster random sampling was used to select the sample, finally, 106 teacher were selected. The instrument was three researcher-made questionnaires 1. factors affecting effective learning  questionnaire (α=0.88), 2. Willing to learn questionnaire of (α=0.92), 3 effective learning in Smart Schools questionnaire (α=0.91). Validity of questionnaires provided by specialist and reliability provided by alpha Cranach. Data analyzed by Pearson test and SEM.
  Results
  The total results revealed the direct effects of   communicational Skill dimentionss on effective learning as follow: openness (0.26), sympathy (0.23), Supportiveness (0.29), positivism (0.24) and Equality  was (0.22), also the effect of individual learning activity was(0.26)and group learning activities was (0.45). The effect of  computer literacy was (0.13), electronic instruction software was (0.04) and efficient use of time management was (0.19), effective use of time for learning was (0.07).
 • Hossein Momeni Mahmouei*, Habib Sadeghi Pages 59-70
  Introduction

  The teaching of the Qur'an in the elementary level has always been a consideration for educational officials. It is very important to use educational tools to facilitate education. One of the tools that influences Quranic teaching is the Quranic Smart Pen.

  Method

  This study aimed to investigate the effect of a smart pen Quran on academic motivation, self-efficacy and academic achievement (fluent reading) in the lesson of the Quran of fifth grade male students, through quasi-experimental study was performed. The statistical population consisted of all 5th grade male students in district 4 of Mashhad in the academic year of 2014-2015. Using randomized cluster sampling, 50 students were selected and assigned to two groups of experimental and control (each group was 25). Data collection was done by using the questionnaires of academic motivation, academic self-efficacy and academic achievement (fluent reading) of the Qur'anic lesson. In this study, the reliability of the academic motivation questionnaire and self-efficacy test was reported by using Cronbach Alpha 0.88 and 0.81 respectively. For analysis of data, covariance analysis and SPSS software version 17 were used at the significant level (P <0.05).

  Results

  The results showed that effect of smart pen Quran is significant on internal aspect of academic motivation, self-efficacy and academic achievement (fluent reading), but the Quranic Smart Pen did not affect the external aspect of students' academic motivation.

  Keywords: Quranic Smart Pen, Academic Motivation, Self-efficacy beliefs, Fluent reading of the Quran
 • Zabihollah Allahi, Esmaeil Zaraii Zavaraki*, Parviz Sharifi, Daramadi, Dariush Noroozi, Ali Delavar Pages 71-86
  Introduction

  This research was carried out with the aim of designing an applied model for educational use of mobile by visual impaired students and validating proposed model by experts.  

  Method

  Descriptive-analytic method with systematic literature review approach was used in order to design the model and descriptive-survey method was used in order to validate the model. The statistical population of this research for the design part includes all books, articles, theses and internet information resources related to the field of mobile learning and teaching the blind people from 2000 to 2015 and the statistical population for the validation part includes educational technology and special education experts. The statistical sample consisted of 11 book chapters and 21 articles related to mobile learning and 8 books and 19 articles about teaching the blind people, which were purposefully selected for analysis. Also 30 educational technology and special education experts were selected as available samples for validation phase. The tools of collecting data were note taking and a 7 questions researcher-made questionnaire in Likert scale.

  Results

  The Result of this study led to the development of a conceptual model included, educational factors, human factors, technical factors and support factors and four stages of preparation, design, implementation and evaluation. Also, two prescription models with their sub-components were developed in order to educational usage of mobile phone technology by the blinds. These models have been developed with a blended approach and the strengths of different models and mobile learning environments have been used. Also, the results indicated the validity of the model by experts. As a result, model can be used to educate blind students through mobile phone. Special educational guidelines for blind students at each stage of the model can be a good guide for designers, educators, and special education teachers.

  Keywords: Instructional Design Model, Mobile Learning Environment, Teaching Blind Students, Mobile Phone, visual impaired students