فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 16، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالرحمن عالم*، فتحعلی همتی صفحات 1-31

  پوپولیسم دال مرکزی دانش سیاست در عصر جهانی شدن است. با این توضیح که جهانی شدن و رسانه ها تمامی ابعاد زندگی انسانها از جمله سیاست را دگرگون کردند. این دگردیسی هم در ماهیت و معنای سیاست و هم کارکردها و نهاد شکل گرفته است. چنانکه در سبک زندگی جدید، سیاست و دموکراسی های نوین پدیدار شدند. مولفه های اصلی سیاست نوین، پوپولیسم است. پوپولیسم نوینی که از یک سو عناصر دموکراسی همانند جامعه مدنی، حزب، انتخابات و مشارکت مردم را تغییر داده است. از سوی دیگر سیاست نوین با مولفه هایی روزمرگی، بزرگنمایی فساد و اتهام اقتصادی، ناکارامدی طبقه متوسط فرهنگی، اجتناب از بیان حقایق، رابطه مستقیم مدیران با جامعه و نقش محوری شبکه های اجتماعی در انتخابات شناخته می شود.

  کلیدواژگان: پوپولیسم، انتخابات، عصر اطلاعات، دموکراسی، اندیشه سیاسی
 • سعید جهانگیری* صفحات 33-43

  یکی از مهمترین پدیده های نوظهور در فضای مجازی، که امکان تشکیل اجتماع های مجازی را فراهم می کند، شبکه های اجتماعی مجازی است که به عنوان نیروی پیش رونده در تغییرات اجتماعی و سیاسی جوامع محسوب می شوند. در بررسی نیروهای اجتماعی در فضای علمی جداساز پارادایم مدرن، کلیه مطالعات به سمت توجه به لایه بندی ها و گروه بندی ها هدایت می شود. برای این لایه ها و گروه بندی ها، مرزها و ثبات مشخصی فرض می شود و درنتیجه شناخت واقعی نیروهای اجتماعی دچار ضعف و نقصان می گردد، فضای مجازی از نظر گونه ها و اقسام نیروهای اجتماعی فعال در آن، خصوصیت «موزائیکی» و «چندپاره» دارد؛ یعنی چنین نیست که یک گفتمان «واحد» و «یکپارچه»، هویت فکری و معرفتی این نیروها را پدید آورده باشد، بلکه با وجود برخورداری نیروهای پیش گفته از برخی اشتراک ها، پاره ای افتراق ها موجب شکل گیری «تکثر و تعدد گفتمانی» در فضای مجازی شده است.و در این پژوهش در صد این هستیم که به این پرسش پاسخ دهیم که شبکه های مجازی چه تاثیری در افزایش نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی دارد؟

  کلیدواژگان: فضای مجازی، اینترنت، نیروهای اجتماعی، زندگی
 • علی باقری دولت آبادی * صفحات 45-75

  روابط آمریکا با مصر از سال 1979 تاکنون روابطی خاص و ویژه بوده است. روند سازش مصر با اسرائیل موجب گردید تا مقامات آمریکایی حمایت از حاکمان مصر را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند؛ اما این حمایت سیاسی به یکباره در سال 2011 از دیکتاتور مصر سلب و زمینه چرخش قدرت در مصر فراهم گردید. پرسش اصلی پژوهش حاضر رمزگشایی از این سلب حمایت از حسنی مبارک و دلیل روی آوردن مجدد به دولت سیسی است. رفتاری که با خود این سوال را به همراه داشت: آیا سیاست خارجی آمریکا ارزش محور است یا منفعت محور؟ فرضیه اصلی پژوهش بر منافع محور بودن سیاست خارجی آمریکا تاکید دارد و حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه را اصل شکل دهنده رفتارهای آمریکا نسبت به تحولات منطقه می داند. برای انجام پژوهش حاضر از چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی و روش کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، ایالات متحده امریکا، مصر، منافع، ارزش
 • سید حسن ملائکه*، زهرا دهنوی صفحات 77-100

  از به کارگیری واژه و دیدگاه فمنیسم در پژوهش های اجتماعی زمان زیادی نمی گذرد. اما شروع این فعالیت را می توان از اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به منظور دفاع از حقوق اجتماعی و سیاسی زنان و رهایی آنها از ستم؛ همچنین رفع تبعیض جنسیتی و برابری حق زن و مرد دانست. فمنیسم ها بر این باورند که جهان را مردان تعریف نموده اند و زنان در این تعریف مردانه نادیده انگاشته شده اند. تحت تاثیر فمنیسم غرب جریان جدیدی در ایران ورود پیدا کرد. ورود جریان فمنیسم در ایران همزمان با ورود تجدد طلبی و روشنفکری از دوره فتحعلی شاه قاجار شروع شد و تا زمان پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی ادامه داشت. با توجه به نفوذ این جریان فکری در ایران جایگاه زنان در حوزه های اجتماعی و سیاسی ارتقاء پیدا کرد. همچنین بعد از انقلاب اسلامی، زنان در اجتماع حضور دو چندان داشتند. پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد فمنیسمی در غرب چه ایدئولوژی را دنبال می کرد؟ آیا فمنیسم غربی با آموزه های اسلام قابل جمع است؟ فرضیه تحقیق بر این پایه استوار است که فمنیسم غربی با آموزه های اسلام و سنت های دینی و ملی ایران قابل جمع نیست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: فمنیسم غربی، فمنیسم ایرانی- اسلامی، زنان، جنبش اجتماعی زنان
 • ابراهیم عباسی*، علی فلاح صفحات 101-129

   انتخابات نماد دموکراسی شناخته می شود، اما این انتخابات در عصر سلطه رسانه های نوین با مولفه های خاصی مواجه شده است. رسانه ها در سده بیست و یکم بازیگر اصلی سیاست و بطور خاص انتخابات شناخته می شوند. چنانکه انتخابات بدون رسانه معنا و مفهومی ندارد. به عبارت دیگر رسانه ها در جامعه شبکه ای در همه مراحل انتخابات اعم از آگاهی بخشی، تهییجی و انتخاب  کاندیدا یا جریان سیاسی نقش تعیین کنندگی دارند. رسانه های نوین در اکثر جوامع همچون  انتخابات ریاست جمهوری ایران در دهه اخیر در جهت گیری افکار عمومی، کیفیت ارای مردم، میزان مشارکت و...تاثیرمحوری داشتند. شبکه های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری دهم و یازدهم ایران با توجه به قدرت تبلیغاتی مثبت و منفی، گفتمان سازی، دوقطبی سازی انتخابات و تاکید بر مولفه فساد ، در پوپولیسم کردن انتخابات دخیل بودند. چنانکه این شبکه ها بدون توجه به موضوعات بنیادین انتخابات، با تاکید بر اخبار سطحی، شایعه سازی، پاره حقیقت گویی، جنگ روانی، برجسته سازی موضوعات منفی جریان رقیب و برچسب زدن انتخابات را هدایت کردند.

  کلیدواژگان: انتخابات، پوپولیسم، شبکه های اجتماعی، ریاست جمهوری، ایران
 • سیدجواد راثی ورعی، محسن احسانی* صفحات 131-158

  همانگونه که می دانیم خانواده از جایگاه با ارزشی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، چرا که اسلام اهمیت وافری برای خانواده قائل شده است. نهاد خانواده جایگاه منحصر به فرد و بی بدیلی دارد که هیچ سازمان و نهادی نمی تواند کارآیی آن را داشته باشد. خانواده در اصل دارای جایگاهی است که باعث می شود زن و مرد به وسیله واقعه مهم ازدواج که از موکدات دین مبین اسلام است با یکدیگر آشنا شده و تشکیل زندگی دهند و با مودت و رحمت در کنار یکدیگر به آرامش و سکون رسیده و در ادامه با توالد و تناسل، اجتماع انسانی و جامعه را پایه ریزی می کنند. در این فصل به تعریف خانواده و انواع آن، اهمیت و جایگاه خانواده از منظر اسلام و اهمیت و نقش خانواده از دیدگاه اسلام، مبنای تشکیل خانواده و اساس شکل گیری آن از دیدگاه اسلام خواهیم پرداخت و در پایان نیز نتیجه گیری فصل را ارائه خواهیم نمود.

  کلیدواژگان: خانواده، اسلام، جمهوری اسلامی ایران، اهمیت
 • جاسم عطایی* صفحات 159-190

  روابط ایران و روسیه دارای فراز و نشیب های زیادی بوده است، از جنگ، اشغال ایران، تیرگی روابط، تا روابط عادی. روابط دو کشور در سه سده گذشته برای دستیابی روس ها به آب های گرم خلیج فارس و اقیانوس هند، و برای ایران، ترس و واهمه از هجوم و تهاجم روس ها به ایران تا وجه الم صالحه قرار گرفتن توسط این کشور در جریان بوده است. برای همین منظور شناخت و بررسی اهداف و نگرش های رهبران، اندیشمندان و سیاستمداران این کشور ضروری و مبرم است. ولادیمیر ژیرونوفسکی در چند دهه اخیر نقش مهمی در ارائه راهنمایی ها و جهت گیری های سیاست خارجی این کشور داشته است. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای، اینترنت و... در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که: نظریات نوامپریالیستی ولادیمیر ژیرونوفسکی چه تاثیری بر سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران گذاشته است؟ با مطالعه و تجزیه و تحلیل، شاهد سوء استفاده این کشور از کشورهای ضعیف تر جهت کسب منافع بیشتر سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی هستیم. از اینرو فرضیه این پژوهش در رابطه با سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران مبنی بر این است که: «سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران در ابعاد اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی متاثر از نظریات نوامپریالیستی ولادیمیر ژیروینوفسکی است». در متن پژوهش، با استفاده از اطلاعات بدست آمده، نظریه فوق مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، روسیه، ایران، ژیرونوفسکی، ژئوپلیتیک
|
 • Pages 1-31

  Populism is essential for political science in the age of globalization. Globalization and the media have transformed all aspects of human life, including politics. This transformation has shaped both the nature and meaning of politics, the functions and institutions. As in the new lifestyle, new politics and democracies emerged. The main components of modern politics are populism. New populism has changed the elements of democracy such as civil society, party, elections and people's participation. Modern politics is characterized by daily components such as the magnification of corruption and economic accusation, the inefficiency of the cultural middle class, and the avoidance of truth-telling, the direct relationship between managers and society, and the central role of social media in elections.

  Keywords: Populism, elections, Information Age, Democracy, Political Thought
 • Pages 33-43

  One of the most important emerging phenomena in the virtual space, which enables the creation of virtual communities, are virtual social networks that are regarded as a progressive force in the social and political changes of societies. In studying social forces in the modern science paradigm separation science, all studies focus on layering and grouping. For these layers and groups, boundaries and certain stability are assumed, and as a result, the real recognition of the social forces is weakened and weakened. A virtual space in terms of the species and types of the active forces in it, the "mosaic" And it is "split"; it does not mean that a "unitary" and "integrated" discourse has created the intellectual and epistemic nature of these forces, but, despite the presence of the forces provided by some subscriptions, some of the differences make up the "plurality and diversity of discourse". In this research, we are responsible for answering the question of how virtual networks affect increasing the role of social forces in political life.

  Keywords: Cyberspace, Internet, social forces, political life
 • Pages 77-100

  The use of the term of feminism did not take much time in social research. However, the beginning of this activity can be seen from the late eighteenth and early nineteenth centuries in advanced capitalist countries in order to defend women's social and political rights and free them from oppression, as well as the elimination of gender discrimination and the equal rights of women and men. Feminists believe that the world has been defined by men, and women have been ignored in this male definition. Under the influence of Western feminism, a new paradigm entered Iran. The arrival of feminism in Iran began with the arrival of modernity and intellectuals; from the era of Fath Ali Shah Qajar, and continued until Pahlavi and the Islamic Revolution. Due to the influence of this intellectual trend in Iran, the status of women in the social and political fields was promoted. Moreover, after the Islamic Revolution, women in the society had a greater presence. The present research seeks to answer these questions: what ideology the feminist approach in the West was pursuing? Can western feminism be integrated with the teachings of Islam? The research hypothesis is based on the belief that Western feminism cannot be integrated with the teachings of Islam and the religious and national traditions of Iran. The present research is descriptive-analytic.

  Keywords: Western feminism, Iranian-Islamic feminism, Women, Women's social movement
 • Pages 101-129

  Elections are recognized as symbols of democracy, but these elections have encountered certain challenges in the age of modern media dominance. In the 21st century, the media has been recognized as a major player in politics and in particular elections. An election makes no sense without media. In other words, the media play a decisive role in the networking community at all stages of the election, whether informing, stimulating and selecting the candidate or the political stream. Modern media in most societies such as the Iranian presidential election in the last decade have had a positive impact on the orientation of public opinion, the quality of public opinion, the level of participation, and so on. Social media played a role in the Tenth and Eleventh Iranian Presidential Election, given their positive and negative propaganda power, discourse, bipolarization of the elections, and their emphasis on the corruption. As these networks, regardless of the fundamental themes of the election, have focused on superficial news, gossip, truth-telling, psychological warfare, highlighting the negative issues of the rival stream and labeling the election.

  Keywords: elections, Populism, Social Networks, Presidency, Iran
 • Pages 131-158

  As we know, the family has a valuable place in Islam and in the IslamicRepublic of Iran, because Islam gives great importance to the family. The family institution has a unique and unrivaled status that no organization can handle. The family originally had a status that made men and women get acquainted with one another through marriage, one of the foundations of the religion of Islam, and with peace and compassion and peace and serenity. The couple tries to establish human society and society with birth and reproduction. In this article, we will define the family and its kinds, the importance and position of the family, the importance and role of the family from the Islamic point of view and the basis of its formation from the Islamic point of view.

  Keywords: Iran, Saudi Arabia, confrontation, Muslim
 • Pages 159-190

  The relations between Iran and Russia have had many ups and downs, from war, occupation of Iran, blurry relations, to normal relations. The relations between the two countries over the past three centuries to get the Russians to the hot water of the Persian Gulf and the Indian Ocean, and to Iran, fear of invading Russians to Iran. To this end, recognizing and exploring the goals and attitudes of the Russian leaders, thinkers and politicians of the country is essential. Vladimir Gironovsky has played an important role in providing foreign policy guidance over the past few decades. Accordingly, in this research, the author has used descriptive-analytical method, library resources, and internet. The author seeks to answer this question: What impact did Vladimir Gironovsky's neo-imperialist views have on Russia's foreign policy towards Iran? By studying and analyzing the information obtained in relation to Russia's behavior towards other countries, we are witnessing the abuse of this country from weaker countries for more political, economic and geopolitical benefits. Therefore, the hypothesis of this research in relation to Russia's foreign policy towards Iran is that: Russia's foreign policy towards Iran in terms of economic, political and geopolitical dimensions is influenced by Vladimir Girovinovsky's contemporary notions of thought.

  Keywords: Foreign Policy, Russia, Iran, Georonovsky, Geopolitics