فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1398)

فصلنامه سیاست جهانی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • امیر محمد حاجی یوسفی*، مهدخت ذاکری صفحات 7-40

  آنچه که این روزها منطقه خاورمیانه را بیش از پیش برجسته نموده، نه افزایش قیمت نفت و نه نقش اسلام افراطی در سیاست، بلکه تداوم منازعه است. مهم ترین دغدغه مطالعات خاورمیانه بررسی چرایی آغاز و تداوم منازعه در این منطقه بوده است. با آغاز قرن بیست و یکم  به رغم امیدها برای کاهش منازعه در خاورمیانه و توجه بیشتر به توسعه، حمله آمریکا اما به افغانستان و عراق آغازگر دور جدیدی از منازعه خیزی در منطقه بود.  از میان کشورهای آشوب زده، عراق نشانه دارترین سرزمین منازعه خیز دستکم پس از 2003 بوده است. اما چه چیزی این سرزمین و این منطقه را این گونه منازعه آلود نموده است؟ درپی پاسخ به این پرسش زیربنایی، مقاله بر ظهور پدیده کنشگر فراملی داعش با استفاده از مدل چهاروجهی شناسایی حداکثری به مثابه مطالعه موردی، تمرکز دارد. نویسندگان با در نظر گرفتن چهار بعد روایت های تاریخی، ارجمندی نفس، امنیت هستی شناسانه و مبارزه برای هویت غرورآمیز و کاربردی ساختن آن در فضای اجتماعی و سیاسی عراق پس از 2003 به این نتیجه رسیدند که عدم شناسایی حداکثری در این چهارمرحله به خصوص در مناطقی که خاطره منازعه دارند، به شکل گیری گروه های خشونت ورز افراطی منجر می شود.

  کلیدواژگان: شناسایی حداکثری، امنیت هستی شناسانه، هویت غرورآمیز
 • معصومه رادگودرزی* صفحات 41-66
  رابطه میان تغییرات آب و هوایی، سیاستهای کشاورزی و بحران آب با مسئله امنیت ملی و بین المللی در چند دهه اخیر موضوع نگرانی و پژوهش سازمان های بین المللی، موسسات مطالعاتی و اندیشمندان بوده است. این بحران می تواند امنیت انرژی، امنیت آب و امنیت غذایی را در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مختل نماید و موجب ایجاد واکنش های زنجیره ای در کل سیستم سیاسی و اقتصادی گردد. یکی از کشورهایی که در دو دهه اخیر به شدت درگیر بحران تغییرات آب و هوایی و بحران خشکسالی بوده، کشور سوریه می باشد. در میان بسیاری از عوامل تاریخی، سیاسی و اقتصادی که موجب شروع تنشها در سوریه شده اند، بحران کم آبی برای سوریه بسیار ویرانگر بوده، اما هنوز توجه درخوری به تاثیرات آن نشده است. این عامل نقش پیچیده، ظریف و در عین حال قدرتمندی در تحولات سوریه داشته است. هدف مقاله حاضر آن است تا با محور قرار دادن خشکسالی گسترده 2006-2010 سوریه، نقش احتمالی سیاستهای کشاورزی دولت و نیز پدیده خشکسالی را به عنوان یک متغیر اساسی در تشدید نارضایتی از حکومت سوریه و شروع درگیری های داخلی مورد ارزیابی قرار دهد.
  کلیدواژگان: جنگ داخلی سوریه، سیاست های کشاورزی، بحران آب، تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی
 • غلامعلی چگنی زاده*، فریدون احمدیان صفحات 67-106

  خاورمیانه در سال های بعد از جنگ سرد با رخدادهای ناامن ساز متعددی همچون جنگ، تجزیه طلبی، ناآرامی های اجتماعی، ترور، مسابقه ی تسلیحاتی، معمای امنیت، رشد و فعالیت گروه های تروریستی مواجه بوده است. ارزیابی تحولات خاورمیانه در سه دهه ی اخیر نشانگر اثرگذاری پررنگ مولفه ی «ضعف دولت» بربروز و ظهور ناامنی هاست. برهمین اساس این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش  تحلیلی تبیینی به سوال  چگونگی تاثیر ضعف دولت های منطقه (مطالعه ی موردی عراق و سوریه) بر بروز ناامنی های خاورمیانه در بعد از جنگ سرد پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرآیند دولت ملت سازی در خاورمیانه به صورت ناقص رخ داده است و این موضوع علاوه بر تضعیف ساختار دولت ها مشتمل بر «ایده»، «نهاد»، «پایگاه مادی» در خاورمیانه و تشدیدکج کارکردی آنها در بخش های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، کاهش مشروعیت و منازعات افقی و عمودی درونی دولت های منطقه را نیز به دنبال داشته است.از آنجایی که سیاست خارجی دولت ها و نحوه ی تعامل آنها با همدیگر و ترتیبات امنیت منطقه ای متاثر از سطح داخلی است، بنابراین ناتوانی درونی دولت ها در خاورمیانه زمینه ساز شکل گیری مجموعه ی امنیتی«منازعه آمیز»، مداخله ی قدرت های بزرگ و تولید ناامنی در منطقه شده است.

  کلیدواژگان: دولت ملت سازی، دولت ضعیف درخاورمیانه، مجموعه ی امنیتی منازعه آمیز، امنیت
 • علی اکبر اسدی *، محمدزمان راستگو صفحات 107-138

  عراق پس از صدام از مهم ترین حوزه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در حالی که شکاف های داخلی، رقابت های سیاسی و چالش های امنیتی در عراق جدید افزایش یافته، تشکیل کشور کردی در مرزهای غربی ایران و تجزیه عراق به عنوان یکی از سناریوهای محتمل در مورد آینده این کشور بیش از پیش تقویت شده است. هدف از این پژوهش بررسی این مساله است که تجزیه عراق چگونه می تواند بر امنیت ملی ج.ا.ایران تاثیر بگذارد؟ برای سنجش این موضوع از لحاظ نظری، از رهیافت ترکیبی امنیت ملی لی نور جی مارتین بهره گرفته شده و از لحاظ روشی، برای فهم رابطه بین متغیرها، از روش علی، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، گسل های حاصل از تجزیه ی عراق با فعال ساختن موضوع اقلیت ها و دامن زدن به شکاف های قومی-مذهبی مختلف، ایجاد دولت های جدید در مجاورت ایران و تقویت جریان های معارض و بازیگران رقیب، منجر به شکل گیری تهدیدات امنیتی گسترده ای علیه تمامیت ارضی، انسجام اجتماعی و نظام سیاسی ایران می گردد. لذا به رغم اینکه ایران سیاست ها و کنش های موثری برای حمایت از وحدت و ثبات عراق اتخاذ کرده است، کاهش تهدیدات ناشی از تجریه عراق، نیازمند تمرکز بیشتر بر ابعاد و جوانب احتمالی چنین سناریویی است.

  کلیدواژگان: هویت، تجزیه، امنیت ملی، عراق، ایران
 • فریبرز ارغوانی*، سعید میراحمدی صفحات 139-176
  اهمیت منطقه خاورمیانه نزد قدرت های بزرگ از گذشته تا به امروز یکی از اصلی ترین محورهای پژوهش در حوزه مطالعات منطقه ای خاورمیانه بوده است. هدف این مقاله تبیین سیاست خاورمیانه ای چین در یک دهه اخیر با با تمرکز بر مفهوم «موازنه سازی منطقه ای» است. این نوشتار با طرح این پرسش که چرا چین به سیاست موازنه سازی منطقه ای در خاورمیانه روی آورده است؟ بر این نظر است که روی آوردن چین به این سیاست ناشی از تاثیرگذاری متغیرهای موجود در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. یافته های این پژوهش با اتکا بر روش های ترکیبی (توصیفی - تبینی و تحلیل داده آماری) نشان می دهند که در سطح تحلیل ملی قرارگیری این کشور در مرحله گذار توسعه، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سایر کشورها و عامل اسلام در چین دلایل اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای چین در خاورمیانه است. در سطح منطقه ای اهمیت اقتصادی خاورمیانه و لزوم حفظ بازارها، نیاز به منابع انرژی خاورمیانه و حفظ شرکای منطقه ای مولفه های شکل دهنده به سیاست مذکور بوده است و در سطح جهانی رقابت و همکاری هم زمان با ایالات متحده آمریکا، پروژه و ابتکار کمربند و جاده ابریشم جدید و افزایش قدرت نرم و نفوذ فرهنگی چین باعث اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای از جانب چین در خاورمیانه شده است.
  کلیدواژگان: موازنه منطقه ای، چین، خاورمیانه، سیاست خارجی، سیاست منطقه ای _
 • محمد سلطانی نژاد* صفحات 177-206
  پاسخ فوری ایران به خروج آمریکا از برجام، نه از سرگیری کامل برنامه هسته ای بلکه تلاش برای نجات برجام بود. این رفتار با سیاست هسته ای ایران در فاصله زمانی 1384 تا 1392 مبتنی بر پیشبرد حداکثری برنامه هسته ای علیرغم تحریم ها متفاوت است. در این مقاله، این پرسش مطرح شده است که «چرا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران بر پیشبرد حداکثری برنامه هسته ای خود اصرار داشت، اما در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به صورت جدی در پی مصالحه برآمد و با خروج آمریکا از برجام سعی کرد این توافق را زنده نگاه دارد؟» برای پاسخ دادن به این پرسش، با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی از مجموعه ای از نظریه های شناختی بهره گرفته شده است. نگاه شناختی نشان می دهد ادراک سیاستگذاران ایران در دوران احمدی نژاد، به ویژه چهار سال نخست، نسبت به قرار داشتن در دامنه برد، موجب می شد کوتاه آمدن از اهداف هسته ای را خسارتی تلقی کنند که امتیازهای دریافتی قادر به جبران آن نیست. تغییر ادراک سیاستگذاران ایران مبتنی بر قرار گرفتن کشور در دامنه خسارت، به آمادگی برای توافق و تلاش برای حفظ برجام منجر شد. به همین ترتیب، عدالت طلبی حاکم بر شناخت محمود احمدی نژاد از محیط بین المللی از یک سو و ناعادلانه بودن طرح های پیشنهادی قدرت های بزرگ از سوی دیگر، رد پیشنهادها برای مصالحه را به همراه داشت و در مقابل، تعامل گرایی حسن روحانی در کنار آمادگی قدرت های بزرگ برای رعایت میزانی از انصاف در تامین حقوق ایران، به تلاش دولت وی برای رسیدن به توافق هسته ای و حفظ آن منجر شد.
  کلیدواژگان: رویکرد شناختی، برنامه هسته ای ایران، برجام، آمریکا
 • سیدشهاب الدین حجازی*، شعیب بهمن صفحات 207-246
  منطقه آسیای مرکزی به واسطه اشتراکات مذهبی، قومی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی با ایران، از اهمیت زیادی برای ج. ا. ایران برخوردار است. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که «کنشگران موثر بر تحولات آینده منطقه آسیای مرکزی کدامند و نوع رابطه آنان با ج. ا. ایران چگونه است؟» رویکرد تحقیق حاضر «آمیخته» بوده و بر مبنای هدف، یک تحقیق «کاربردی- توسعه ای» محسوب می شود. جامعه آماری؛ شامل 32 نفر از خبرگان منطقه بوده که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین ادبیات تحقیق از «مطالعات کتابخانه ای» با استفاده از ابزار«فیش برداری» و در خصوص جمع آوری داده های واقعی نیز از «مطالعات میدانی» با استفاده از ابزارهای «مصاحبه نیمه ساختاریافته» و «پرسشنامه بسته» استفاده شده است. پرسش های مصاحبه و پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا توسط صاحب نظران تایید شده و با استفاده از نرم افزار Spss نیز ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) 906/0 محاسبه شده است که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی جمع آوری شده از «آماره ها یا پارامترهای توصیفی» و همچنین به منظور رتبه بندی اهمیت گزاره های پرسشنامه از «روش آنتروپی شانون» استفاده شده است. بدین ترتیب؛ کلیه کنشگران تاثیرگذار در سه گروه؛ کنشگران محلی (اقوام، مذاهب، جنبش ها و سایر کنشگران محلی)، منطقه ای و بین المللی با ذکر نوع رابطه هر یک با ج. ا. ایران و همچنین میزان تاثیرگذاری در آینده تحولات منطقه شناسایی و رتبه بندی شده و در پایان؛ راهکارهایی به منظور فراهم آوردن زمینه های گسترش حضور و نفوذ ج. ا. ایران در این منطقه پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، ج، ا، ایران، کنشگران محلی، کنشگران منطقه ای و کنشگران بین المللی
 • علیرضا نوری* صفحات 247-290
  هدف این مقاله بررسی ابعاد سیاست های مهار و بازدارندگی در روابط روسیه و امریکا و تحلیل تاثیرات آنها بر منافع و امنیت ایران است. امریکا با تلقی روسیه به عنوان قدرت تجدیدنظرطلبی که موقعیت برتر آن در عرصه بین الملل را به چالش می کشد، مهار این کشور را با همان ماهیت دوره شوروی با هدف تحدید نفوذ، قبض ژئوپولتیکی، کاهش وزن استراتژیک و تغییر رفتار آن به راستای منافع خود در دستور دارد. در سوی دیگر، روسیه که در سودای احیاء جایگاه قدرت بزرگ خود است، سیاست مهار را نه تنها تهدید و مانعی برای تحقق این آرمان، بلکه چالشی برای حکومت مداری بهینه جهانی نیز می داند. واکنش مسکو به راهبرد مهار امریکا بازدارندگی است که متناسب با نوع تهدیدات از نظامی تا اقتصادی و در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی تحقق آن است. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تمرکز زمانی بر دوره سوم و چهارم پوتین مهار و بازدارندگی در روابط مسکو و واشنگتن را در چهارچوب نظری همین مفاهیم بررسی و پیامدهای آنها را بر ایران خواهد سنجید. تصریح می شود که هرچند در روندهای جدید با متنوع و همزمان شدن تهدیدات و تهدیدگرها کاربست مهار و بازدارندگی با مشکلاتی همراه شده، اما نظر به استمرار رقابت قدرت و حساسیت مفاهیم ژئوپولتیک و امنیت در روابط روسیه و امریکا این دو راهبرد با پیچیدگی بیشتر استمرار خواهند داشت. در جمع بندی تاکید می شود که مهار و بازدارندگی در این روابط تبعات متفاوتی برای ایران دارند. مقاومت روسیه در برابر سیاست های تهاجمی واشنگتن و تمایل آن به همکاری با ایران به عنوان یک نیروی ضدهژمون از جنبه های مثبت و احتمال موضوع شدن تهران در مصالحه امریکا و روسیه در قالب مفاهیمی چون ثبات راهبردی جهت احتراز از هزینه های مهار و بازدارندگی از اثرات منفی این دو راهبرد بر منافع و امنیت تهران هستند.
  کلیدواژگان: ایران، روسیه، امریکا، مهار، بازدارندگی، ثبات راهبردی
 • مهدی عباس زاده فتح آبادی*، منصوره منصوری صفحات 291-322
  در طول یک دهه اخیر، مفهوم دولت های شکننده به یکی از مفاهیم مهم سیاست بین الملل تبدیل شده است. این پدیده از جمله ویژگی های برخی کشورهای خاورمیانه است. این دولت ها مولفه هایی از قبیل مداخله نظامی بیگانه، انتقال قدرت سخت و خشن، بحران مشروعیت، مشکلات زیست محیطی، ناکارآمدی نظام قضایی و اقتصادی و گسترش تروریسم دارند. دولت عراق پس از سال 2003، در گروه دولت های شکننده قرار گرفته و در طول این سال ها همواره در سطح نامطلوبی از ثبات ارزیابی شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از شاخص های شکنندگی دولت در پی بررسی تاثیر دولت شکننده ی عراق در بروز تهدیدهای زیست محیطی نسبت به ج.ا. ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به شاخص های دولت شکننده؛ وجود دولت شکننده عراق در همسایگی ج.ا. ایران سبب ساز بروز تهدیدهای زیست محیطی در جنوب غرب ایران می گردد.
  کلیدواژگان: دولت شکننده، امنیت زیست محیطی، عراق، ایران
|
 • Amir Mohammad Hajiyousefi *, Mahdokht Zakeri Pages 7-40

  What is important these days in the Middle East is the continuation of conflict. The existing literature in the Middle East studies is pretty much engaged with the issue of beginning and protraction of conflict. Despite of some hopes for more attention to issue of development in the 21th century, American invasion of Afghanistan in 2001 and Iraq in 2003 heralded another round of conflicts in the region. Among the many countries facing crisis, Iraq has been very much outstanding at least from 2003. Why is Iraq so much enmeshed in crisis and conflict? To find an answer, this article tries to utilize a four dimensional tick recognition model in order to examine the rise of ISIS in Iraq.  Historical narratives, self-realizations, ontological security and hubristic identity are considered as four dimensions related to recognition which may help explain the situation in Iraq. Our main argument is that failing tick recognition in these four dimensions in Iraq has led to the rise of violent groups in this country.

  Keywords: Tick Recognition, Ontological Security, Hubristic Identity
 • Masoumeh Rad Goudarzi * Pages 41-66
  The relation between climate changes, agricultural policies, and water crisis with national and international security has become the subject of great concern among international organizations, research institutes, and independent scholars. This crisis could cause a chain of other crises such as energy, water, and food crisis in national, regional, and international level. It could also affect the function and stability of the whole system. Syria is one of the countries which has been affected harshly by current climate changes in the Middle East in the past two decades. Alongside historical, political, and economic factors that contributed in formation of Syria’s crisis, agriculture and water crises also played a devastating and powerful role; but have not received enough attention. The aim of the current article is to focus on 2006-2010 drought and evaluate the role of the Syrian governments’ agricultural polices as well as climate changes and food scrutiny as an important factor in the increasing of objections among Syrian citizens.
  Keywords: Syria Civil War, Agriculture Policies, Water Crisis, Climate Change, Food Security
 • Gholamali Chegnizadeh *, Feraidoon Ahmadian Pages 67-106

  The middle East over the years after cold war has been encountered various insecure events such as war, separatism, social insurgencies, terror, arms race, security delimma and terrorist groups development and activities.  The evaluation of Middle East changes in the last three decades indicates the "weakness  of the state"  factor as the main cause of emergence of insurgencies. Accordingly, this research by means of explanative- analytic method seeks to answer the question of 'how the impact of the "weakness of  state " of the region ( case studies of Iraq and Syria) causes the appearance  and emergence of Middle East insecurities after cold war'. Findings of the research indicate that the process of nation-state  building in the Middle East has occurred incompletely and this issue besides the weakening of 'States' structure including “idea”, “institution”, “physical bases” in the Middle East, and the intensity of their dysfunctionality in military, political, social, economic and environmental sections, has also caused the decrease of legitimacy and  internally horizontal and vertical conflicts of governments of region. Since foreign policy of states , their way of interaction with each other and territorial security measures are all affected by domestic levels,  and hence internal inability of states in Middle East has paved the way for the formation of conflicting security complex ,great powers intervention and creation of insecurity in the region.

  Keywords: Nation-state building, Weak State in the Middle East, regional conflicting security complex, security
 • Aliakbar Asadi *, Mohammadzaman Rastgoo Pages 107-138

  Post-Saddam Hossein Iraq is one of the most important foreign policy areas of the Islamic Republic of Iran. While internal gaps, political competition and security challenges have increased in the new Iraq, the formation of a Kurdish state in the western borders of Iran and disintegration of Iraq, as one of the most likely scenarios for the future of this country, is further reinforced. So, the purpose of this study is to investigate how the disintegration of Iraq affects the national security of Iran? Theoretically, Lenore G. Martin’s interdisciplinary national security approach have been used to measure this issue. In terms of method, the Casual Method has been applied to understand the relationship between variables. The findings of the study indicate that the faults resulting from the Iraqi disintegration by activating minorities and causing various ethno-religious gaps, the creation of new states in the vicinity of Iran and the strengthening of opposition groups and rival actors have led to the formation of widespread security threats against the territorial integrity, social cohesion and political system of Iran. Therefore, despite the fact that effective policies and practices to support the unity and stability of Iraq has taken by Iran, reducing the threat posed by Iraq experience require greater focus on aspects of the possibility of such a scenario.

  Keywords: National Identity, National Decomposition, National Security, Iraq, Iran
 • Fariborz Arkhevani Pirsalami *, Saeid Mirahmadi Pages 139-176
  From past to now, one of the most important researches part in regional studies has been study of great powers role in Middle East. This article aim is explanation of China s Midlle East policy in a last decade with emphasis on concept of "regional balancing". The main question of the article is why china chooses regional balancing policy in the Middle East? The argument is the china choice rooted in three level of  national, regional and global analysis. Findings of the research with descriptive- explanative method shows that some factors in national level such as, China position in transition route of development, principle of respect to countries sovererignty and territorial integrity and islam factor are important. In regional level, the most important variables are: economic importance of Middle East and maintainance of markets, China s necessary to Middle East resources of energy and cooperation with regional partners and finally, in global level some factors like: simultaneously competition and cooperation with United States, belt and road initiative and China s soft power and cultural influence are important
  Keywords: Regional Balance, China, Middle East, Foreign Policy, Regional Politics.‎
 • Mohammad Soltaninejad * Pages 177-206
  Iran’s immediate response to the US withdrawal from the nuclear deal was not a full resumption of its nuclear activities. Instead, Tehran tried to salvage the deal. This behavior is quite different from Iran’s nuclear policy in the time span from 2005 to 2013 when Iran tried to advance its nuclear program despite the sanctions. In this paper, the question is: why Iran was insisting on its maximum advancement of its nuclear program during the presidency of Mahmoud Ahmadinejad but sought reconciliation under Ruhani and tried to salvage the nuclear deal after the US withdrawal? To answer this question, using the analytical-descriptive method, some cognitive theories are applied. The cognitive view demonstrates that Iran’s policy makers perception of being in the win domain during Ahmadinejad presidency, led them to consider a nuclear reconciliation a loss that cannot be made for by the received advantages. The change in the Iranian policy makers’ perception about the costs of the nuclear deal and the placement of the country in the loss domain, led to the gradual readiness for an agreement and then salvaging it. In the same vein, the justice seeking attitude of Ahmadinejad on one hand and the unjust quality of the great powers’ proposals on the other hand, resulted in the rejection of such proposals; in contrast, the interactive attitude of Ruhani in addition to the readiness of the great powers to hold a balance in securing Iran’s interests facilitated his administration bids to reach an agreement and preserve it.
  Keywords: cognition, Iran’s nuclear program, Joint Comprehensive Plan of Action, The United States
 • Seyyed Shahab Adin Hejazi *, Shuaib Bahman Pages 207-246
  The Central Asian region is of great importance to Iran because of its religious, ethnic, cultural, historical and civilizations shares with I. R. Iran have. the following article seeks to answer the question, "What are the factors affecting the future developments in the Central Asian region and what kind of relationship do they have with I. R. Iran?” The approach of the present study is “mixed” and based on purpose; it is an “applied- developmental” research. The target population consisted of 32 experts and experts in the area. In order to collect the required information for compiling research literature, "library studies" using "catch-up" tools, and "field studies", using "semi-structured interviews" and "closed questionnaires", were used to collect the actual data.. Interview questions and questionnaires were confirmed by experts in both aspect and content validity. The reliability coefficient (Cronbach's alpha) was calculated 0.906 using SPSS software, indicating high reliability of the questionnaire. "Shannon entropy method" was used to analyze the quantitative data collected by "descriptive statistics or parameters" and also to rank the importance of questionnaire propositions. Thus, all influential actors in the three groups; local actors (ethnicities, religions, movements and other local actors), regional and international, mentioning the type of relationship each had with I. R. Iran, as well as the extent of its impact on the future of regional developments, are identified and ranked, and finally, strategies to provide grounds for the expansion of presence and influence I. R. Iran has been suggested in this area.
  Keywords: Central Asia, I. R. Iran, local actors, regional actors, international actors
 • Alireza Noori * Pages 247-290
  The purpose of this article is to examine the dimensions of containment and deterrence policies in Russia-US relations and analyze their impact on Iran's interests and security. Considering Russia as a revisionist power that challenges its superior position in the international arena, the US is trying to contain Russia with the same nature of the Soviet era, aiming to limit influence, reduce strategic weight, constraint geopolitical power and change its behavior to serve its own interests. On the other side, Russia, which stands for the restoration of its great power status, sees the policy of containment not only as a threat and an obstacle to the realization of this ideal, but also as a challenge to good global governance. Moscow's response to US containment policy is deterrence, which is pursued proportionately to the type of threats differing from military to economic and at various domestic, regional, and international levels. This paper, with a descriptive-analytical approach, focusing on Putin's third and fourth terms, will examine containment and deterrence polices in Russia-US relations in theoretical framework of these concepts and their consequences on Iran. It is argued that although the application of containment and deterrence in new trends in international relations has been problematic due to diversification and simultaneous threats and threatenings, given the continuing competition for power and sensitivity of geopolitical and security matters in Russia-US relations, these two polices will continue with greater complexity. In summary, it is emphasized that containment and deterrence have different consequences for Iran. Russia's resistance to Washington's aggressive policy and its willingness to cooperate with Iran as an anti- hegemonic force is the positive side and being a subject to possible US-Russian reconciliation, for example under strategic stability concept, to avoid the costs of containment and deterrence is the negative effects of these two strategies on Tehran's interests and security
  Keywords: Iran, Russia, US, containment, deterrence, strategic stability‎
 • Mehdi Abbaszadeh Fathabadi *, Mansoure Mansouri Pages 291-322
  During the last two decades, the concept of fragile state, has been appeared as one of the most important concepts of international politics. This phenomenon is one of the characteristics of middle east states. These states have elements such as military intervention of other states, violent and hard kind of regime change, legitimacy crisis, environmental problems, dysfunction of economic and legal system and spread of terrorism. Although internal effects of fragile states have been so more under the focus of researchers and analyzers, regional effects of these states especially in environmental field have been rarely under focus. Iraqi state has been evaluated as a fragile and unstable state from 2003 until now. The aim of the present research is to examine the effect of Iraq fragile state on environmental security of Islamic Republic of Iran. The main question of the research is “what are the effect of Iraq fragile state on environmental security of Iran?ˮ Findings of the research show considering the characters of fragile state, Iraq has an important role in environmental threats such as water deficit crisis, dust haze storms, air pollution, soil erosion caused by desertification and deforestation in neighbor state, Iran, especially in west parts.
  Keywords: Fragile State, Iraq, Environmental Security, Iran