فهرست مطالب

پیشرفت های حسابداری - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 76، بهار و تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 76، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد علی آقایی، زهرا علیزاده*، میر سعید سفیدگران صفحات 1-28
  این پژوهش به بررسی تاثیر دفعات تجدیدنظر پیش‏ بینی سود بر عملکرد شرکت می پردازد. دفعات بروزرسانی اخبار، پیش‏بینی های سود یک شرکت را اصلاح نموده و اطلاعات قابل اتکاتری را برای بازار سهام تولید می‏کنند که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نیازهای اطلاعاتی استفاده‏کنندگان بنحو مطلوبی بر طرف می گردد و به تبع آن محیط اطلاعات یهبود می یابد. با در نظر گرفتن این مهم، دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود سبب عملکرد بهتر شرکت ها می‏شود. نمونه مورد بررسی، 125 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که از روش غربالگری هدفمندی طی سالهای 1389 الی1395حاصل شده و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره، روش داده های ترکیبی و اجرای آزمونهای F لیمر(چاو) و هاسمن و جارک- برا نشان می دهد افزایش دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود، بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه سهام اثر مثبت و معناداری داشته و بر نقدشوندگی سهام شرکت اثر معناداری منفی دارد که به طور کلی دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: دفعات تجدیدنظر پیش‏بینی سود، نقدشوندگی شرکت، ارزش شرکت و هزینه سرمایه
 • بهروز بادپا*، امید پورحیدری، احمد خدامی پور صفحات 29-65
  پژوهشگران به تازگی اثر عوامل غیرمالی بر قضاوت حسابرسان را به طور ویژه مورد توجه قرار داده اند. یکی از عوامل غیرمالی مهم که می تواند بر قضاوت عینی حسابرسان اثر منفی بگذارد، رهبری دگرگون ساز صاحبکار است؛ هدف اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی اثر رهبری دگرگون ساز صاحبکار بر عینیت در قضاوت حسابرس است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان حرفه ای شاغل در موسسات حسابرسی معتمد بورس بودند. در این پژوهش، 163 حسابرس حرفه ای عضو موسسات حسابرسی معتمد بورس در سال های 1396 و 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد، بین رهبری دگرگون ساز صاحبکار و عینیت در قضاوت حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد و اثر رهبری دگرگون ساز صاحبکار بر قضاوت حسابرس تا حدی از طریق آشنایی (هویت یابی) حسابرس با صاحبکار صورت می گیرد؛ بر این اساس، رهبری دگرگون ساز صاحبکار بر آشنایی حسابرس با صاحبکار و آشنایی حسابرس با صاحبکار بر موافقت حسابرس با رویه های موردنظر صاحبکار تاثیر مثبت دارد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس، اهمیت صاحبکار و تصویر صاحبکار بر آشنایی حسابرس با صاحبکار تاثیر مثبت دارند. علاوه بر این، دوره تصدی موسسه حسابرسی بر متغیر میزان موافقت حسابرس با رویه های موردنظر صاحبکار تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: رهبری دگرگون ساز صاحبکار، عینیت حسابرس، آشنایی حسابرس با صاحبکار، مدل سازی معادلات ساختاری، موافقت حسابرس با رویه های صاحبکار
 • منوچهر روستا*، موسی بزرگ اصل صفحات 67-100
  فلسفه زیربنایی مدیریت منابع، ایجاد اثربخشی و کارایی است. از جمله منابع مهم و اساسی هر واحد اقتصادی، که در اختیار مدیریت است و می توان با آن هدایت و کنترل امور را به دست گرفت، وجوه نقد است. این وجوه می تواند در نزد سهامداران بیش از ارزش اسمی آن ارزش گذاری شود. پژوهش حاضر به دنبال اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی وجه نقد است. نتایج پژوهش براساس 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 الی 1395 بیانگر آن است که توانمندی مدیران ارزش نهایی وجه نقد را افزایش می دهد. همچنین در شرکت های با مکانیزم راهبری شرکتی قوی به همراه شرکت های دارای محدودیت مالی، ضریب افزایش ارزش نهایی وجه نقد بزرگتر از ضریب افزایشی شرکت های با مکانیزم راهبری شرکتی ضعیف و عدم محدودیت مالی است. از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.از دیگر نتایج پژوهش، معنادار نبودن اثر توانمندی مدیران بر ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد است.
  کلیدواژگان: توانمندی مدیران، ارزش نهایی وجه نقد، ارزش نهایی جریان وجه نقد آزاد، راهبری شرکتی، محدودیت مالی
 • محمدحسین ستایش، زینب مهتری* صفحات 101-137
  تاکنون شرکت های ایرانی اقدام به تهیه و ارائه گزارش های یکپارچه نکرده اند. یکی از دلایل اصلی در عدم ارائه این گزارش، نبود الگویی برای ارائه گزارش های یکپارچه است. در نتیجه، هدف این پژوهش، تبیین الگویی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه است. در این پژوهش، با توجه به نظریه های مطرح در حوزه گزارشگری و بر اساس الگو های گزارشگری مالی و هم چنین رهنمودهای کلی ارائه شده در چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه، الگوی گزارشگری یکپارچه استخراج و پرسش نامه ای بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان طراحی و در اختیار نمونه آماری پژوهش (از جمله مدرسان یا اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، کارشناسان مالی شرکت ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابداران رسمی) قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از آزمون های آماری ناپارامتریک (از جمله آزمون فریدمن، نسبت، خی دو و U من ویتنی) نشان داد که اجزای اصلی الگوی گزارشگری یکپارچه بدین شرح است: کلیات مبانی نظری (شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی های کیفی اطلاعات، قیود و محدودیت-ها)، رویکرد گزارشگری (مبتنی بر اصول و یا مبتنی بر قانون)، اجباری یا اختیاری بودن افشاء اطلاعات مندرج در گزارش، مسئول تدوین استانداردها، مسئول تهیه و ارائه گزارش، تقبل هزینه های گزارش، دوره گزارشگری، عناصر و ابعاد گزارش، شکل گزارش، نحوه انتشار گزارش، نوع شرکت ها و مسئول اعتبار بخشی گزارش. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می شود از این الگو جهت پیاده سازی گزارشگری یکپارچه برای افشاء اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها استفاده شود.
  کلیدواژگان: الگوی گزارشگری، گزارشگری یکپارچه، اطلاعات مالی و غیر مالی
 • سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی میاوقی*، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی صفحات 139-164
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر معاملات غیر عادی معامله گران آگاه بر نقد شوندگی سهام می پردازد. در این پژوهش از نوسان در حجم معاملات غیر عادی سهامداران حقوقی قبل از مجمع عمومی صاحبان سهام جهت اندازه گیری رفتار متفاوت معامله گران آگاه استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری نقد شوندگی سهام از دو شاخص ارزش معاملات و نسبت روزهای باز معاملاتی استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 انتخاب گردید و با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین معاملات غیر عادی معامله گران آگاه و نقد شوندگی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. این موضوع می تواند نشان دهنده رفتار ناهمگن سهامداران حقوقی (به عنوان یکی از قدرتمندترین بازارگردان های بازار سرمایه) در رابطه با نقد شوندگی سهام باشد و نتیجه آن نارضایتی سهامداران خرد برخی از شرکت ها خواهد بود.
  کلیدواژگان: معامله گران آگاه، سهامداران حقوقی، ارزش معاملات، نسبت روزهای باز معاملات
 • محمد شکری دوغ آبادی*، مهدی مرادی صفحات 165-193
  هدف این پژوهش , بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود می باشد . قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی صورت های مالی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی می باشد . در این پژوهش , قابلیت مقایسه صورتهای مالی با استفاده از مدل دی فرانکو (2011) , در سطح هر صنعت به صورت جداگانه اندازه گیری شده است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 146 شرکت اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل دارا بودند . دوره زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1394 می باشد . مدل آماری به کارگرفته شده , مدل رگرسیون چند متغیره بوده و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی رابطه معناداری وجود ندارد .
  کلیدواژگان: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت سود واقعی، قابلیت مقایسه حسابداری
 • کاظم شمس الدینی*، وحید دانشی، فاطمه فولادی سوادکوهی صفحات 195-220

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سررسید بدهی های کوتاه مدت با ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا برای دستیابی به هدف پژوهش تعداد 167 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1396 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که سررسید بدهی کوتاه مدت تاثیر منفی معناداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارد، و با افزایش سررسید بدهی های کوتاه مدت یک شرکت، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثر کاهنده بدهی های کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام هنگامی برجسته تر می شود که شرکت ها از مالکیت نهادی ضعیف تر برخوردار باشند که نشان می دهد اثر نظارتی بدهی های کوتاه مدت به عنوان جایگزینی برای مکانیزم های راهبری شرکتی ضعیف است.

  کلیدواژگان: سررسید بدهی ها، سررسید بدهی های کوتاه مدت، ریسک سقوط آتی قیمت سهام، مالکیت نهادی
 • عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی*، سیدمجتبی میرلوحی صفحات 221-252
  استراتژی های تجدید ساختاری که شرکت ها انتخاب می کنند در بیرون آمدن از درماندگی مالی بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر یکی از مولفه های مهمی که در تدوین استراتژی های تجدید ساختار باید به آن توجه نمود این است که شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارد. بر این اساس هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر چرخه ی عمر و درماندگی مالی بر تجدید ساختار نمونه ای شامل 180شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تاثیر توامان چرخه عمر و درماندگی مالی بر نوع استراتژی تجدید ساختار یعنی تجدید ساختار مدیریتی، تجدید ساختار عملیاتی و تجدید ساختار مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر درماندگی مالی بر اتخاذ استراتژی های تجدید ساختار مدیریتی و مالی است؛ همچنین چرخه عمر دارای تاثیر معنی داری بر تجدید ساختار عملیاتی است. نهایتا یافته های تحقیق مبین تاثیر چرخه ی عمر و درماندگی مالی بر ابعاد مختلف استراتژی های تجدید ساختار مالی است.
  کلیدواژگان: چرخه ی عمر، درماندگی مالی، استراتژی تجدید ساختار
 • محمد کاشانی پور*، علی محمد قنبری، انور بایزیدی صفحات 253-284
  در این پژوهش به بررسی پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1385 پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش تعداد 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/تابلویی در نرم افزار EViews 9 استفاده شده است. در این پژوهش جهت تعیین شاخص بیش اعتمادی مدیران، از معیار مخارج سرمای های استفاده شد. همچنین، به منظور سنجش پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران شامل کاهش کیفیت گزارشگری مالی از معیار مدیریت سود، افزایش هزینه های حسابرسی از معیار لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی، کاهش ارزش بازار شرکت از شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و افزایش درماندگی مالی از مدل بومی شده کردستانی و تاتلی (1393) استفاده بعمل آمد. در این پژوهش از متغیرهای کنترلی اهرم مالی، اندازه و سودآوری شرکت و نسبت وجوه نقد عملیاتی به عنوان سایر عوامل موثر بر پیامدهای اقتصادی بیش اعتمادی مدیران نیز استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها، مخارج سرمایه ای به عنوان معیار بیش اعتمادی مدیران بر مدیریت سود، و بر افزایش هزینه های حسابرسی متعاقب کاهش کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر مثبت و معنی دار، و همچنین بر کاهش (افت) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری متعاقب کاهش کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی و معنی دار دارد. این در حالی است که درماندگی مالی شرکت ها، مستقل از بیش اعتمادی مدیران و کاهش کیفیت گزارشگری مالی متعاقب آن است.
  کلیدواژگان: بیش اعتمادی مدیران، کاهش کیفیت گزارشگری مالی، افزایش هزینه های حسابرسی، کاهش ارزش بازار شرکت و افزایش درماندگی مالی
 • حمیدرضا وکیلی فرد* صفحات 285-304

  چکیده در پژوهش حاضر به بررسی اثر مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بر نوع حسابرس، در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1395 پرداخته شده است . جامعه آماری در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در نظر گرفتن معیارهایی و به روش هدفمند، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه در تحقیق حاضر انتخاب شده است . فرضیه اول تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت سود صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است . فرضیه دوم تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت جریان نقد صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق به دلیل مجازی بودن و غیر نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق (نوع حسابرس) از مدل رگرسیون لجستیک(تابع لاجیت) استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت، نشان می دهد صاحبکارانی که بیشتر اقدام به مدیریت سود و مدیریت جریان نقد می کنند ،به حسابرسان تراز اول گرایش کمتری دارند . بنابراین میزان مدیریت سود و مدیریت جریان نقد صاحبکار بر نوع حسابرس مستقل تاثیر گذار است. واژگان کلیدی مدیریت سود مدیریت جریان نقد حسابرسی . نوع حسابرس.

  کلیدواژگان: مدیریت سود، مدیریت جریان نقد، حسابرسی.نوع حسابرس
|
 • Mohammad Ali Aghei, Zahra Alizadeh *, Mir Saeed Sefidgaran Pages 1-28
  This study investigated the effects of revised forecasted earnings frequency on performance of the companies. Updating news frequency revises a company''''s earnings forecasts and deliver more reliable information to the stock market. By reducing information asymmetry, the information needs of the users are satisfied properly and thus the information environment develops. Regarding this, the number of revised forecasted earnings can improve the company''''s performance. The sample included 125 companies listed on Tehran Stock Exchange that used a purposeful screening method during 2010 to 2014. Multiple regression, panel data and F Limer (Chow) and Hausman and Jark tests were used to analyze data. The results showed that increase in the frequency of revised forecasted earrings had a significant positive effect on the company''''s value and the cost of capital equity and had a significant and negative impact on the company''''s stock liquidity. On the whole, the frequency of revised forecasted earrings had positive and significant effects on firm''''s performance.
  Keywords: Frequency of revised forecasted earrings, company''''s liquidity, company''''s value, cost of capital
 • Behrooz Badpa *, Omid Pourheidari, Ahmad Khodamipour Pages 29-65
  Researchers have recently focused on the effects of non-financial factors on auditors’ judgment. One of the important non-financial factors having a negative impact on auditors’ objectivity is transformational client leadership. The main purpose of this research was to examine the effect of transformational client leadership on objectivity in auditors’ judgment. The statistical population of this study included professional auditors working in trusted audit institutions of the Stock Exchange. The statistical sample in this study consisted of 163 independent auditors as members of trusted audit institutions of the Stock Exchange in 2017-2018. The data were collected via a questionnaire and then analyzed using AMOS software. The findings of this study reveal a significant and negative relationship between transformational client leadership and objectivity in auditor’s judgment and the impact of transformational client leadership on auditor’s objectivity is also partly mediated by client identification, using Structural Equation Modeling at 95% confidence level. Accordingly, transformational client leadership has a positive effect on client identification, and client identification also positively influences auditor’s client acquiescence. Furthermore, the results of the research show that auditor tenure with client, client importance, and client image have a positive impact on client identification. In addition, firm tenure with client has a positive effect on the variable of auditor’s client acquiescence.
  Keywords: Transformational Client Leadership, Auditor Objectivity, Client Identification, Structural Equation Modeling, Auditor’s Client Acquiescence
 • Manouchehr Roosta *, Mousa Bozorg Asl Pages 67-100
  Efficient and effective use of sources is the sign of sufficient and complete tact in source management. One of sources of managers is cash. Shareholders have concerns about internal sources usage. Capable managers can increase the value of these sources by recognition of opportunities and threats of company. Beside the effect of managers abilities on the marginal value of sources, some factors like corporate governance, free cash flow and financial constraints could be effective.Therefore, the existence of strong corporate governance mechanisms and financial constraints can affect the managerial ability about the marginal value of cash. Based on testing hypotheses, the managerial ability increases the marginal value of the companies cash. Furthermore, the interactive effect of managerial ability on the marginal value of cash in companies with financial constraints and strong corporate governance mechanisms is more intense. Furthermore, the interactive effect of managerial ability on the marginal value of cash in companies with financial constraints and strong corporate governance mechanisms is more intense.
  Keywords: Managerial Ability, Marginal Value of Cash, Marginal Value of Free Cash Flow, Corporate Governance, Financial Constraint
 • Mohammad Hossein Setayesh, Zeynab Mehtari * Pages 101-137
  Until now, Iranian companies have not prepared and present integrated reports. One of the main reasons for not presenting this report is the lack of a pattern for integrated reports. Thus, the purpose of this study is to explain the pattern for presenting financial and non-financial information of Iranian firms in the form of integrated reporting. In this research, the integrated reporting pattern was extracted based on the theories on financial reporting and on the basis of general guidelines presented in the framework of the International Integrated Reporting and a questionnaire was designed based on library studies and experts'' opinions, then the questionnaire delivered to the statistical sample. This research is applied and in terms of data collection and analysis, it is descriptive and survey. The results of non-parametric tests showed that the main components of the integrated reporting pattern are as follows: general theoretical foundations (including goals, users, qualitative characteristics of information, constraints and limitations), reporting approach (either rule-based or law-based), mandatory or voluntary disclosure of the information contained, responsibility of standards settlement, responsibility of the preparation and presentation of the report, the cost of the report, the reporting period, the elements of the report, the publication of the report, the type of companies and the responsibility of report verification. According to the results of this research, suggested that this pattern be used to implement integrated reporting for the disclosure of financial and non-financial information of companies.
  Keywords: Pattern of Reporting, Integrated Reporting, Financial, Nonfinancial Information
 • Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki Miyavaghi *, Ebrahim Chirani, Gholamreza Mahfoozi Pages 139-164
  The present study investigates the effect of abnormal trades of informed traders on stock liquidity. In this study, fluctuations in the volume of abnormal trades of legal Shareholders before the date of the General meeting were used to measure the different behavior of the informed traders. Also, to measure liquidity of stock, two indicators of the trading value and the open trading days were used. In order to achieve the research goal, 123 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2017 were selected. Using the combined data approach, research hypotheses were tested. Findings of the research indicate that there is not a significant relationship between of abnormal trades of informed traders and stock liquidity. This may reflect the heterogeneous behavior of legal stakeholders (as one of the most powerful market players in the capital market) in relation to stock liquidity, resulting in the dissatisfaction of some small shareholders
  Keywords: Informed Traders, Legal Shareholders, Trading Value, Open Trading Days
 • Mohammad Shekari Dogh Abadi *, Mahdi Moradi Pages 165-193
  The purpose of this study is to investigate the relationship between the ability to compare accounting and earnings management. The ability to compare one of the qualitative features of financial statements is based on theoretical foundations of accounting and financial reporting. In this research, the ability to compare financial statements using the De Franco (2011) model is measured individually at each industry level. The present research is in terms of applied and methodological aspects of correlation. The statistical population of the research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange, which had 146 companies with the necessary data for analysis. The research period is from 2009 to 1394. The applied statistical model is a multivariate regression model and hybrid data is used to test the hypotheses. The results of the research show that there is not a meaningful relationship between accounting and earnings management based on accrual and actual items.
  Keywords: accrual-based earnings management, real earnings management, accounting comparability
 • Kazem Shamsaddini *, Vahid Daneshi, Fateme Fooladi Savadkoohi Pages 195-220
  HypothesisH

  1: The maturity of short-term debt reduces the risk of future stock crash.
  H2: The effect of short-term debt maturity on risk reduction is a further crash in stock prices in companies with lower institutional ownership

  Methods

  The overall research method is that at first, the statistical society of the surveyed companies that have been accepted in the Tehran Stock Exchange has been investigated from the beginning of 2006 to the end of 2015 in the stock exchange. Then, the companies that did not have the characteristics for this research were eliminated, and finally 154 companies were selected as research samples. Subsequently, the research variables were extracted from the software and financial statements of the‌ remaining companies, and finally the research hypotheses were tested.

  Results

  The first hypothesis was supported. Suggesting that the maturity of short-term debt reduces the risk of future stock crash.
  The first hypothesis was supported. Suggesting that effect of short-term debt maturity on risk reduction is a further crash in stock prices in companies with lower institutional ownership.

  Keywords: Maturity of debt, short-term debt maturity, risk of future stock price crash, institutional ownership
 • Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi *, Sayed Mojtaba Mirlohi Pages 221-252
  Restructuring strategies by companies is selected play important roles to recover them from financial failure. On the other hand, one of the important components that should be taking into account is the determination of life circle in a compamy. Accordingly, the aim of the ptesent research is to evaluate the effect of life cycle and financial failure on the sample structure renewal of 180 companies accepted in Tehran stock exchange. In fact, simultanous effects of life circle and financial failure on strategy of structure renewal of management, renewal of operational structure, and renewal of finacial structure have been studied. Research results demonstrate the effect of financial failure on strategies of the renewal of managerial and financial structute . Moreover, life circle has significant effect on the renewal of operational structure. Finally, research findings show the effect of life circle and finacial failure on the facets of strategies of the renewal of finacial structure.
  Keywords: Corporate Lfe Cycle, Financial Distress, Restructuring
 • Mohammad Kashanipour *, Ali Mohammad Ghanbari, Anvar Bayazidi Pages 253-284
  The aim of this research is to investigate the economic consequences of managers’ overconfidence in companies listed in Tehran Stock Exchange during 2006-2016. For doing the study, 77 companies were selected as statistical sample. The pooled/paned regression models were applied to analyze of research data in econometric software EViews 9. In the study, dummy variable of Capital Expenditure (CAPEX) was used to measure of the managers’ overconfidence. Also, to calculate of the economic consequences of managers’ overconfidence such as reducing the quality of financial reporting, from the earnings management criterion, increasing the audit expenses, from the natural logarithmic criterion of audit fees, devaluation of the company’s market value, from the index of market value to book value, and increasing financial distress, from the Kurdestani and Tatli indigenous model were exerted. Financial leverage, company size, return on assets, and cash flow from operating were applied as other effective factors on the economic consequences of managers’ overconfidence, too. Findings indicate that the capital expenditures as index of the managers’ overconfidence have a positive and significant effect on the earnings management, as well as on the increase of audit expenses resulting from the decrease in the quality of financial reporting, and have a negative and significant effect on the decrease in the ratio of market value to book value following the reduction of the quality of financial reporting, too. However, the financial distress of companies is independent from the managers’ overconfidence and the reduction in the quality of financial reporting following it.
  Keywords: managers’ overconfidence, reducing the quality of financial reporting, increases the audit expenses, devaluation of the company’s market value, and increasing financial distress
 • Hamidreza Vakilifard* Pages 285-304

  Abstracta) Introductionthis study, Review the effect of earnings management and cash flow management on auditor type in relation to the companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 1390-1394. The population this study is all of companies listed in the Tehran Stock exchange,that by use of targeted sampling, 120 companies selected as sample. b) Research hypothesisThe first hypothesis is that the earnings management of client is impact on the auditors type. The second hypothesis is that the cash flow management of client is impact on the auditors type. c) Methods In order to test the hypothesis used of logit regression model. Because the depended variable(auditor type) is dummy and abnormal. d) ResultsThe results of hypotheses testing, show that Clients that further Earnings management and cash flow management, have fewer tendencies to top auditors. e) Discussion and ConclusionSo the level of earnings management and cash flow management is impact on auditors type. In other word we can claim that: The high level of earnings management and cash flow management The high level of earnings management and cash flow management represents the low quality of the selected auditor. keywordsEarning Management, Cash Flow Management , Audit , Auditor type.

  Keywords: Earning management, cash flow management, audit, auditor type