فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - پیاپی 30 (پاییز 1398)
 • پیاپی 30 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدعلی قره، زیبب آنت*، امید جمشیدی صفحات 11-19
  هدف از این تحقیق سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز است. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری داده ها، میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و ادارات کل شهرستان های استان با تعداد تقریبی 180 نفر تشکیل می دهند که روش کل شمار استفاده شد و 164 پرسشنامه صحیح مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان آمادگی سازمانی از پرسشنامه محمدعلی و همکاران(1392) ، با پایایی کل 85/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها پس از تایید طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل فراوانی و میانگین و همچنین آزمون t تک متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز در حد مطلوب می باشد و تنها عامل انسانی در حد مطلوب قرار ندارد. عامل مربوط به فناوری در رتبه بندی عوامل آمادگی در رتبه اول و عامل انسانی در رتبه آخر قرار گرفت. در نهایت اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند موجب شناسایی حوزه های ضعف سازمان در هریک از ابعاد گردیده و فبل از استقرار سیستم، طرح های آماده سازی برای پوشش آن نقاط مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، ERP، فناوری اطلاعات، اداره ورزش و جوانان، استان البرز
 • مرتضی حیدری*، غلامرضا شعبانی بهار، نصرالله عرفانی، مجید سلیمانی صفحات 21-32
  هدف از انجام پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، تدوین مدل نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (890 =N)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 396 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز و همکاران (2008) و پرسشنامه شادی سازمانی هیل و آرگیل (2002) بود. روایی صوری پرسشنامه ها توسط 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفره برای پرسشنامه نوآوری سازمانی و شادی سازمانی بترتیب 928/0 α= و 94/0 α= گزارش شد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS23 و LISREL8.5 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی نشان داد که تمامی سوالات به جز سوالات 6 و 13 دارای اثر معناداری در مدل ارائه شده می باشند (01/0>P). شاخص های برازش مدل ساختاری از برازندگی مناسبی برخوردار است و نوآوری سازمانی توانسته اثر معناداری بر شادی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد (01/0>,p 19/11=, t64/0=β).
  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، شادی سازمانی، کارکنان وزارت ورزش و جوانان
 • وب سنجی مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرکزی آن در راستای دسترسی آزاد اطلاعات
  میثم داستانی، محمد محسن صدر* صفحات 33-40
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وب سایت وزارت ورزش و جوانان ایران و ادارات کل استانی آن انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه پیمایشی و توصیفی بوده است که جامعه ی پژوهش آن، وب سایت وزارت ورزش و جوانان و 31 وب سایت اداره کل استانی وابسته به آن بوده است که در تاریخ های 15 تا 25 دیماه 1397 مورد بررسی و مطالعه با استفاده از روش های وب سنجی قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بین وب سایت های زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان، وب سایت های اداره کل، تهران(210000)، البرز (52500) و آذربایجان شرقی (51800) دارای بیشترین تعداد صفحات نمایه شده (اندازه) در موتور جستجوی گوگل بوده است. وب سایت اداره کل تهران(69390)، قم(64297) و کردستان(38662)، دارای بیشترین تعداد پیوندهای دریافتی (میزان رویت) بوده اند. همچنین وب سایت ادره کل اصفهان(326)، خراسان رضوی(89) و خراسان جنوبی(61)، دارای بیشترین تعداد فایل غنی در موتور جستجوی گوگل بوده اند. هیچ کدام از وب سایت های مورد بررسی دارای هیچگونه منبع علمی نمایه شده در موتور جستجوی علمی گوگل اسکالر نبوده اند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که وب سایت های ادارت کل استانی وزارت ورزش و جوانان وضعیت مطلوبی در تمامی شاخص ها وب سنجی ندارند و نقش این وب سایت ها بر ارتقای شاخص های مرتبط در وب سایت وزارت ورزش و جوانان چندان مناسب نیست.
  کلیدواژگان: وب سنجی، وب سایت، وزارت ورزش و جوانان
 • بهاره عزیزی نژاد*، نجمه نیکفر صفحات 41-52
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و اشتیاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری را کلیه اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی مستخدم و مدعو 8 مرکز و 18 واحد دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی تشکیل می داد. حجم نمونه 200 نفر و به شیوه کل شماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998) و اشتیاق حرفه ای سالواناوا و شوفلی(2001) استفاده شد. داده های جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند و در نهایت مدل ساختاری متغیرها با لیزرل ارائه شد که با توجه به شاخص های ملاک، از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و اشتیاق حرفه ای در سطح خطای 1 درصد رابطه وجود دارد، بطوری که هر اندازه اعضای هیات علمی از سرمایه مذکور به مقدار بیشتر بهره مند باشند، اشتیاق حرفه ای آنها در سطح انرژی حرفه ای، فداکاری حرفه ای و شیفتگی حرفه ای نیز بیشتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اشتیاق حرفه ای، اعضای هیات علمی تربیت بدنی
 • سیده طاهره موسوی راد* صفحات 53-62
  هدف از انجام  تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی های المپیک است. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران بازی های المپیک، روسا و نائب  رئیس فدراسیون‏های منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت ورزش جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که امتیاز شرکت در بازی های المپیک را داشته‏اند، تشکیل می داد (875=N) که با استفاده از جدول مورگان ، 374 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی های المپیک بود و آلفای کرونباخ آن 89/0 محاسبه گردید و از  آزمون های آماری تحلیل عاملی تاییدی واکتشافی و فریدمن و از نرم افزارهای Spss وLisrel  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد 10 عامل “انگیزه های مالی برای ورزشکاران، توجه به ورزش بانوان، استفاده از مربیان توانمند، ارزیابی صحیح، اردوهای منظم، توجه به رشته های پرمدال، مدیریت استعدادیابی، توجه به آموزش ورزشکاران، توجه به آموزش مربیان و عوامل مدیریتی” به عنوان عوامل موفقیت ایران در بازی های المپیک شناسایی شد " و در الویت بندی عوامل «توجه به رشته های پرمدال» بالاترین رتبه و «ارزیابی صحیح» پایین‏ترین رتبه را به خود اختصاص داده‏اند. لذا با ارائه جوایز مناسب ، سرمایه گذاری در بخش ورزش بانوان ، استفاده ازمربیان درجه یک و موفق و باتجربه، اردوهای منظم ورزشی و روش اصولی و علمی فرایند استعدادیابی گامی موثر در موفقیت ایران در بازی های المپیک می توان برداشت.
  کلیدواژگان: المپیک، موفقیت، رویداد بین المللی
 • حسن صافدل*، لقمان کشاورز صفحات 63-76
  هدف ازاین پژوهش تدوین الگوی عوامل موثربرگردشگری ورزشی وارائه الگوی توسعه آن بودبا توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضراز لحاظ هدف کاربردی می باشدوازنظر روش تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت.جامعه آماری تحقیق را خبرگانی از دو حوزه گردشگری که تحصیلات گردشگری داشتند. ودر حوزه ورزش دارای تحصیلات مدیریت ورزشی که لزوما حداقل دو مقاله معتبر در حوزه گردشگری ورزشی به چاپ رسانده باشند را تشکیل می داد که دارای مدرک دکترا در این رشته بوده یا هیئت علمی دانشگاه بوده و یا حداقل10 سال سابقه مدیریت میانی داشته اند(189=N). بدلیل محدود بودن جامعه آماری تحقیق، عینا جامعه برابر نمونه است ونمونه گیری به صورت کل شمار انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه تغییر یافته گردشگری ورزشی قیامی راد و محرم زاده (1378) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 12 نفر از خبرگان مربوطه رسیده و روایی سازه آن با آزمون تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسشنامه در یک تحقیق اولیه که بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق صورت گرفت، مورد تائید قرار گرفت و تمامی ضرایب آلفای کرونباخ بیش از 70/0 به دست آمدکه نشان از پایایی مناسب پرسشنامه تحقیق داشت نتایج نشان دادکه بین اولویت عوامل سوق دهنده جذب کننده وبازدارنده تفاوت معناداری وجود دارد. در نهایت مدل عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران تدوین و ترسیم شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مختلف برازش همچون شاخص برازش مطلق،تطبیقی، مقتصدهنجار شده توکر- لویس و بنتلر-بونت به تائید رسید.
  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، عوامل سوق دهنده، عوامل بازدارنده، عوامل جلب کننده.الگو
 • اسیه قربانیان رجبی، مهدی طالب پور*، گیوم مقتینو، گیوم بوده، آذر کفاش پور صفحات 77-87
  هدف، مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال با این تیم از دیدگاه تماشاچیان است.تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه زدراوکویچ و همکاران استفاده شد. آن ها، برای بررسی تناسب از نه بعد خرد و دو بعد کلان استفاده کردند. برای مقایسه از آزمون تحلیل واریانس چندگانه و برای آزمون های تعقیبی از آزمون شفه و برای تحلیل از نرم افزار STATISTICA استفاده شد. آزمون های اندازه گیری و معادلات ساختاری برای سه حامی مالی نیز با استفاده از نرم افزار M Plus مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان داد بین ابعاد مختلف خرد و کلان تناسب، بجز بعد جغرافی، اختلاف معناداری بین سه حامی مالی وجود دارد. اما آزمون تعقیبی نشان داد بین ابعاد مختلف تناسب بانک دی و همراه اول، تفاوت معناداری وجود ندارد و بین ابعاد مختلف تناسب مجید و همراه اول و همچنین مجید و بانک دی، به جز مقایسه بعد مشارکت بین برند مجید و همراه اول و مقایسه بعد ماموریت بین برند مجید و بانک دی، همه ابعاد تفاوت معناداری را نشان می دهند. آزمون های اندازه گیری و معادلات ساختاری برای سه حامی مالی، با توجه به شاخص های تعریف شده، نتایج قابل قبولی را نشان دادند.با توجه به نتایج این تحقیق، حامیان مالی و تیم ها برای افزایش رابطه برد-برد، بهتر است بر رابطه متناسبی تمرکز کرده و در صورتی که این رابطه حمایتی از منظر پاسخ دهندگان، متناسب به نظر نمی رسد، با اقداماتی موارد متناسب خودشان با مورد حمایت شده را روشن سازی کنند
  کلیدواژگان: تناسب، حامی مالی، لیگ ملی والیبال
 • منوچهر ططری*، شهاب بهرامی، سیدموسی خادمی، امیرحمزه سبزی صفحات 89-100
  هدف این پژوهش ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. 120 نفر از کارکنان ورزش و جوانان به طور تصادفی برای نمونه انتخاب شدند.سه پرسشنامه سلامت سازمانی (هوی و فلدمن، 1996)، بدبینی سازمانی (دین و همکاران،1998) و رفتارهای سیاسی (دوبرین، 1987) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها توسط متخصصان امر مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 82/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اس.پی.اس.اس 22 و آموس استفاده شد. نتایج همبستگی دوسویه نشان داد که ابعاد بدبینی سازمانی و سطح کلی بدبینی سازمانی ارتباط منفی، اما در حد ضعیف با ابعاد سلامت سازمانی و نیز سطح کلی سلامت سازمانی کارکنان دارند. بین ابعاد رفتارهای سیاسی و سطح کلی رفتار سیاسی و سطح کلی سلامت سازمانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج مدل یابی معادلات ساختاری، بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان اثر مستقیم و منفی بر سلامت سازمانی داشتند. مدل مفهومی ابعاد بدبینی سازمانی، رفتارهای سیاسی و سلامت سازمانی مدل مناسبی می باشد، چرا که، بدبینی سازمان و رفتارهای سیاسی اثر مستقیم و منفی بر سلامت سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان را داشت. به تمامی مدیران اداره ورزش و جوانان توصیه می شود که از طریق کنترل و مدیریت رفتارهای سیاسی و کاهش بدبینی کارکنان به سازمان می توانند سبب ارتقاء سلامت سازمانی شوند.
  کلیدواژگان: رفتار سیاسی، سلامت سازمانی، اداره ورزش و جوانان، تعهد سازمانی
 • سمیه نظری، کامران عیدی پور*، شهرام نظری صفحات 101-108
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی و ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 180 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسش نامه استاندارد تناسب فرد- شغل وگل و فلدمن (2009)، تناسب فرد- سازمان اسکروگینس (2008) و پرسش نامه رفتار کاری نوآورانه دی جونگ و دن هارتوگ (2008) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. از آمار استنباطی از قبیل: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن داده ها و در تعیین ارتباط ها از روش های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که، تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با ضریب تاثیر 55/0 تاثیر مثبتی دارد. تناسب فرد- سازمان بر رفتار کاری نوآورانه با ضریب تاثیر 49/0 تاثیر مثبتی دارد. همچنین، می توان ادعا کرد که تناسب فرد- سازمان نقش میانجی را با ضریب اثر 31/0 برای تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه ایفا می کند. در نتیجه مدیران وزارت ورزش و جوانان جهت بالا بردن رفتار کاری نوآورانه کارکنان خود باید هم بر تناسب فرد- شغل و هم تناسب فرد- سازمان تاکید کنند.
  کلیدواژگان: تناسب فرد- شغل، تناسب فرد- سازمان، رفتار کاری نوآورانه
 • نگار امین رستمکلایی *، حسین پورسلطانی زرندی صفحات 109-116
  هدف

  اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز، با تاکید بر جاذبه های طبیعی- ورزشی .

  روش شناسی

   نمونه آماری این تحقیق برابر با جامعه آماری(75N=) و شامل سه گروه از کارشناسان ورزشی)40 (n= ،کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در تورگردانی(20n=) و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز (15n=) بود. روش پژوهش به صورت توصیفی- مقایسه ای است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و متخصصان مرتبط و همچنین تحلیل عاملی تایید و پایایی کلی پرسشنامه و خرده مقیاس ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگراف- اسمیرنوف، فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دیدگاه سه گروه مورد مطالعه از نظر رتبه بندی، جاذبه های طبیعی/ ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی استان البرز تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین از میان جاذبه های طبیعی/ ورزشی استان البرز برای توسعه گردشگری، جاذبه های مرتبط با ورز شهای زمستانی و جاذبه های مرتبط با تپه نوردی و طبیعت گردی به ترتیب در اولویت اول و دوم و جاذبه های مربوط بیابان گردی در اولویت آخرقرار داشتند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی استان البرز دارای جاذبه های طبیعی زیادی برای جذب گردشگران ورزشی می باشد. بنابراین برای توسعه گردشگری ورزشی استان لازم است که با آموزش نیروی انسانی، استخدام نیروی متخصص و تحصیل کرده، مدیریت صحیح، با تصمیمات و اقدامات مناسب در پیشبرد و توسعه این صنعت مهم گامی اساسی برداشت.

  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، جاذبه های طبیعی ورزشی، استان البرز
|
 • Mohammad Ali Ghareh, Zeinab Anet *, Omid Jamshidi Pages 11-19
  The purpose of this study was to measure the organizational readiness for ERP implementation in the Alborz Sport and the Youth Organization. This research based on the achievements and results is practical and According to the research objectives is a descriptive and the data was gathered through survey. The study population included all managers, deputies and experts in charge of General Administration of Alborz Sport and Youth and the city administration, with almost 180 people, Due to the limited number of population of the whole procedure was used and 164 valid questionnaires were analyzed. For organizational Readiness Assessment, The Questionnaire of MA et al. (1392), with 0.85 total reliability was used. To analyze the data after normal verification of data distribution using the Kolmogorov-Smirnov test, Descriptive statistics and inferential statistics including frequency and average and also t-test and Friedman test in spss software were used. Results showed that the total amount of organizational readiness for ERP implementations in the Alborz Youth and Sport organization is desirable and only the human factor is not desirable. In the ranking of readiness factors related to technology is in the first place and the human factor is in last place. Finally, the results of this research can help identify areas of weakness in the dimensions of the system and prior to the establishment of plans for covering those points taken into consideration.
  Keywords: Enterprise resource planning systems, ERP, IT, Youth, Sports Department, Alborz
 • Morteza Heidari *, Gholamreza Shabani, Nasrallah Erfani, Majid Soleymani Pages 21-32
  The Aim of this descriptive-correlation study was developing an organizational Innovation model based on The organizational Happiness among the staffs of youth and sport ministry. The population of all employees of the Ministry of Sport and Youth (N =890), that That according to Krejcie & Morgan table 396 were selected by random method. Measurements tool in such study to gathering data were Organizational Innovation Jimenez and et al questionnaire (2008) and organizational Happiness Hill and Argyle questionnaire (2002). Content validity of both questionnaires confirmed by 15 Sport Managment professors and reliability through Cronbach's alpha test In an early example of 30 number for Organizational Innovation and organizational Happiness respectively equal to α= 0/928 and α= 0/94 were reported. All data were analyzed by Structural Equation Modeling via Software SPSS23 and LISREL8.5. Results of the present study indicated that structural model of Organizational Innovation based on organizational Happiness confirmed that all of the questions Except for questions 6 and 13 have a significant effect on the developing structural model (P< 0/01). Fitting indicators structural model is a good fitness and organizational Innovation Could have a significant effect on organizational Happiness among youth and sport ministry staff (P< 0/01, T= 11/19, β= 0/64).
  Keywords: Organizational Innovation, Organizational Happiness, youth, sport ministry staffs
 • Webometrics of the Ministry of Sports and Youth and It’s Central Provinces in order to provide free access to information
  Meisam Dastani, Mohammad Mohsen Sadr * Pages 33-40
  The purpose of this study is to evaluate websites of Ministry of Sport and Youth and It’s Provincial general Directorate. This research had employed a surveying and descriptive method, which was performed on websites of Ministry Of Sport and Youth and 31 websites of Provincial general offices. This study was performed and evaluated during March 5st to March 15th 2019, using Webometrics. The results of this study show that among Under the Ministry of Sport and Youth, Tehran(210000), Alborz(52500) and Eastern Azerbaijan(51800) websites had the highest search engine index in Google. General Directorate websites of Tehran(69390), Qom(64297) and Kurdistan(38662) had the highest external link. General Directorate websites of Isfahan(326), Khorasan Rzavi(89) and South Khorasan(61) websites had the highest number of rich files in Google’s search engine. None of the websites in the study had any referencing index in Google Scholar’s search engine. In general, the results of this research indicates that Ministry of Sport and Youth and Provincial general Directorate do not have a decent indexing and their contribution to the webometrics of the Ministry Of Sport and Youth’s website is not befitting.
  Keywords: Webometrics, Website, Ministry of Sports, Youth
 • Bahareh Azizi Nejad *, Najmeh Nikfar Pages 41-52
  The purpose of this study was to analyze the relationship between social capital and job engagment of faculty members of Payame Noor University. This research is applied and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population consisted of all the faculty members of physical education in 8 centers and 18 units of Payame Noor University of West Azerbaijan Province, and sample was selected 200 among them by census method. Data were collected by using two standard questionnare: social capital of Nahapit and Ghasal (1998) and Salwanova & Shufley (2001). The collected data were analyzed by using descriptive and inferential statistics. The structural model of variables was tested by lisrel and indicators of criterion were favorable. The results of the research showed that there is a relationship between social capital and job engagment at the level of 1% error, so that as much as faculty members benefit from the capital, their occupation engagment will be even greater at the level of professional energy, professional sacrifice and the professional fascination.
  Keywords: Social Capital, Job Engagment, physical education Faculty Members
 • Seyede Tahere Mousavi Rad * Pages 53-62
  Objective
  study was aimed at Identify the success factors of Iran in the Olympic Games
  Methodology
  The statistical population of this study is all the experts of the Olympic Games, Rousseau and Nawab, the head of the selected federations, managers and experts selected by the Ministry of Youth Sports, management and sports planning professors, managers and experts of the National Olympic Committee and athletes who score points in the competition. The Olympic Games were formed (N = 1000). By calculating the sample size required by the Morgan table, 243 people were selected through purposeful sampling.
  Results
  (The results of the research indicate that 10 factors affecting Iran's success in the Olympic Games include financial incentives for athletes, attention to women's sports, the use of capable mentors, correct assessment, regular training, attention to permudal disciplines, talent management, attention to training athletes , Attention is paid to the training of coaches and management factors Using the Friedman rank test, there is a significant difference between the factors influencing Iran's success in the Olympic Games from the point of view of the research samples (Sig = 001, 2/561/5) so that "Attention to permalent disciplines" has the highest rank And "correct evaluation" have the lowest rank, while hierarchical analysis has the highest weight for "management factors" and the lowest weight for "correct evaluation".
  Conclusion
  According to the results of this study, paying attention to permalent disciplines and using powerful coaches can be an effective step in Iran's success in the Olympic Games.
  Keywords: Olympic, success, international event
 • Hasan Ssafdel *, Loghman Keshavarz Pages 63-76
  The purpose of this study was to develop a model of effective factors in sport rehabilitation and to present its development pattern. According to the purpose of the research, the present research is in terms of the purpose of the research and in the research method, a descriptive survey was conducted. The statistical population of the study was a survey of two tourism spheres that had tourism education. And in the field of sport education with at least two published articles in the field of sport tourism that had a doctorate in this field or a faculty or at least 10 years of senior management experience(189 = N).Dueto the limited researchcommunity, the communityis equally exemplary, and sampling was done as a whole.The research tool was a modified sport tourism questionnaire of Ghayami Rad and Moharamzadeh (1999). The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 12 relevant experts and its validity was confirmed by the confirmatory factor analysis.Also, the reliability of the questionnaire was confirmed in a preliminary study, which was conducted on 30 members of the research community, and all Cronbach's alpha coefficients were more than 0.70, which indicated an appropriate reliability of the questionnaire. The results showed that there is a significant difference between the priorities of the regulating, absorbing and inhibiting factors. Finally, the factors affecting the development of sport tourism in Iran were formulated and fitted to it using various fit indices such as Absolute, Adaptive, Normalized, Tuker-Lewis and Benthaler-Bonte fitting indexes.
  Keywords: Sports Tourism, counteracting Factors, Restrictive Factors, Attractive Factors.pattern
 • Asieh Ghorbanian Rajabi, Mahdi Talebpour *, Guillaume Martinent, Guillaume Bodet, Azar Kafashpor Pages 77-87
  Purpose of this study is fit comparison between Iran men national volleyball team and its sponsors from participants’ point of views.This study is survey-based and has been used random sampling for gathering data. We used Zdravkovic and collegues’ questionnaires for gathering required data. For measuring fit, they used from nine micro dimensions and two macro dimensions. For comparison of these dimensions, we used MANOVA and Scheffe post-hoc tests by using STATISTICA software. Measurement and SEM tests were analysed by M Plus software.Results of MANOVA tests showed that there are significant difference between micro and macro dimensions fit -except geography- between three sponsors, but post-hoc tests showed that there are not significant difference between different dimensions of fit between Day bank and Hamrah Aval and there are significant difference between all fit dimensions of Merooj and Day bank –except involvement- and also between Merooj and Hamrah Aval –except mission-. Measurement and SEM tests showed good results (fit) for three sponsors.According to obtained results from this study, for improving this win-win relationship, it is better that sponsors and teams focus on a fit relationship and if it does not seem fit from participants’ point of view, they should do some promotional activity for clarifying this relationship.
  Keywords: fit, sponsor, national volleyball team
 • Manochehr Tatari *, Shahab Moradi, Seied Moosa Khademi, Amirhamzeh Sabzi Pages 89-100
  The purpose of this study was to provide a model of the effect of organizational pessimism and political behavior on organizational health of the staff of the Ministry of Sports and Youth. 120 employees of the Sports and Youth Department were chosen simple randomly method for research sample. Organizational health (Hoy and Feldman, 1996), organizational pessimism (Dean et al, 1998), and political behaviors (Dubrin, 1987) questionnaires were used. Validity of the questionnaires was confirmed by the experts and their reliability were studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0.88, 0.82 and 0.87 respectively. Analysis of the data done by using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling through SPSS 22 and AMOS softwares. The dimensions of organizational pessimism and the overall level of organizational pessimism had a negative but poorly with organizational health dimensions as well as a general level of organizational health. There is a negative and significant relationship between the dimensions of political behaviors and the overall level of political behavior and overall level of organizational health. the conceptual model of organizational pessimism, political behaviors, and organizational health is a suitable model, because based on the findings of this study, organizational pessimism and political behaviors have a direct and negative effect on employees' organizational health Sports and Youth Department. That all managers of the Sports and Youth Office should be able to improve their organizational health by controlling and managing their political behaviors and reducing the pessimism of employees in the organization.
  Keywords: Political Behavior, Organizational Health, Department of Sports, Youth, Organizational Commitment
 • Somaye Nazary, Kamran Eidipour *, Shahram Nazary Pages 101-108
  The purpose of this research was to analyze the effect of Person-Job fitness on innovative work behaviour with the intermediary role of person-organization fit in the staff of the Ministry of Sports and Youth. The research method was descriptive correlation. The statistical population of the study consisted of all the official staff of the Ministry of Sports and Youth in 335 people. Based on the Morgan table, 180 individuals were selected as the sample of the study. The data collection tool was three standard questionnaires Person-Job Vogel & Feldman (2009), person-organization fit Organization (2008), and innovative work behaviour De Jong & Den Hartog (2008). Data were analyzed using SPSS and LISREL software. Inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov test were used to determine the nature of the data, and Pearson correlation parametric method and path analysis model were used to determine the relationships. The results showed that the Person-Job fitness on the innovative work behaviour with the coefficient of influence 0/55 has a positive effect. The fit of the person-organization fit has a positive effect on the innovative work behaviour with the coefficient of influence 0/49. It can also be argued that person-organization fit approach plays a mediating role with a coefficient of effect 0/31 for the effect of Person-Job fit on innovative work behaviour. As a result, managers of the Ministry of Sports and Youth need to emphasize both individual-work and individual-organization fit to enhance their innovative work behaviour.
  Keywords: Person-Job fit, person-organization fit, innovative work behavior
 • Negar Amin Rostamkolaee *, Hossein Poursoltani Pages 109-116
  Objective

  Prioritization of affecting factors on the devolopment of sports tourism with emphasis on sports natural attractions in Alborz Province.

  Methodology

  The statistical sample is equal with statistical population (N=75) including three groups: sports association expertise (n=40), expertise of tourism agencies (n=20) and expertise of cultural and tourism heritage organization (n=15). This research is a descriptive-comparative research. Research data has been collected by standard questionnaire. Validity and reliability of questionnaire has been confirmed by the advice of professors and Chronbach's Alpha coefficient respectively. For data analyzing have been used from Kolmogorov–Smirnov, Fridman and kruskal wallis.

  Results

  The results showed that there is not significance difference between perspectives of three groups of expertise based on Prioritization of the natural/sports attractions in Alborz Province. Also, among the natural/sports attractions for the development of tourism, the attractions related to winter sports and hill climbing and Ecotourism are in first and second priorities respectively.

  Conclusion

  Generally, Alborz province has many natural/sports attractions for sports tourists. Thus for the development of sports tourism, education of expert human resources, employment of educated and specialist staff, proper management with the right decisions and appropriate actions is necessary

  Keywords: Sports tourism, Sports natural attractions, Alborz Province