فهرست مطالب

نشریه دانش انتظامی خراسان جنوبی
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 30، پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسینعلی خلیل اللهی صفحات 9-28

  برنامه ریزی فیزیکی یا طرح ریزی کالبدی و یا به عبارتی آمایش سرزمین ، به کلیه فعالیت های منظم و سیستماتیک گفته می شود که انسان برای سازماندهی ونظم و نسق بخشیدن به محیط کالبدی یا همان محیط جغرافیایی خود به کار می گیرد .از آنجایی که سرزمین یک منبع محدود وآسیب پذیر بوده واستفاده از آن بایدبا مدیریت درست ومنطقی سازماندهی شود ، شناخت تنگناها وتوان محیطی از ضرورت های طرح های آمایش سرزمین می باشد .در واقع آمایش سرزمین پاسخی هوشمندانه ومدیریت حفظ محیط زیست ، امنیت وتوسعه پایدارورفاه اجتماعی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور است. آمایش مناطق مرزی عبارت است از: سازماندهی فضایی مناطق مرزی به منظور بهره وری مطلوب از این مناطق در راستای منافع ملی ودر چارچوب توسعه وامنیت کشور . استان خراسان جنوبی با وسعتی معادل 17/150797 کیلومتر مربع، 2/9 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده که از این نظر سومین استان ایران محسوب می شود و همچنین با 331 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان از موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی در شرق ایران برخودار است .این استان با وجود مرز مشترک با کشور افغانستان ، منابع عظیم معدنی ، موقعیت استراتژیک در شرق کشور ، شرایط طبیعی مناسب و جاذبه های گردشگری فراوان ، متاسفانه یکی از استانهای محروم کشور به شمار      می رود. این مقاله به بررسی وشناخت محیط ،توانها وسازمان دهی فضایی ،چالش ها وارائه راهکارهای مناسب مناطق مرزی شرق ایران (خراسان جنوبی) پرداخته است . سوال اصلی مقاله این است که، مهمترین چالش ها و تهدیدات استان خراسان جنوبی چیست؟ و چه تدابیری باید در رویکرد آمایشی و برنامه ریزی و مدیریت استان اندیشید؟ هدف اصلی از این پژوهش، بررسی اسنادی -پیمایشی ، دستیابی به چارچوبی کلی ورهنما برای مطالعات دقیق ترومفصل ترآتی در این استان است .این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی وبا مطالعه اسنادی (کتابخانه ای ،مصاحبه ،اینترنت) و مدل swotبه امکان وتوان های آمایش مناطق مرزی ، ویژگی هاوتقویت اکولوژیکی ،تجزیه وتحلیل ودر نهایت جمع بندی وارایه رویکردی برای برنامه ریزی درسطح مدیریت این مناطق پرداخته است.

  کلیدواژگان: بازارچه های مرزی، تحلیلswot، خراسان جنوبی، رویکردآمایشی، مناطق مرزی
 • احمد رمضانی *، علی اصغر قنبری صفحات 29-38

  در امنیت پایدار، حفاظت از مرزهای کشور یکی از اصول اساسی تمامیت عرضی کشور می باشد. این امر اساسی بدون مدیریت و همکاری مرزنشینان غیر ممکن خواهد بود. از طرفی همسایگان و مراکز ناامن در طول نوار مرز، نگرانی هایی برای دولت و مرزنشینان به وجود آورده است. در همین راستا در سال های اخیر، تدابیر، برنامه ها، تمهیدات و طرح های متعددی جهت ایجاد امنیت در نوار مرز اجرا گردیده است؛ از جمله یک نمونه موفق، اقدامات عملیاتی به همراه اقدامات محرومیت زدایی در جهت رفع محرومیت و فرهنگ سازی در مناطق مرزی با هدف ایجاد امنیت پایدار پیاده سازی گردیده است. این تحقیق به بررسی اثرات بالقوه ی محرومیت زدایی در ایجاد امنیت پایدار در نوار مرز شرقی و مقایسه ی نتایج این طرح با طرح های گذشته می پردازد. روش پژوهش حاضر، مبتنی برروش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات به روش میدانی وبا استفاده از توزیع پرسشنامه بین جامعه نمونه با حجم 300 نفر جمع آوری شده و با نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکیازتاثیرات مثبت وزیاد اقدامات محرومیت زدایی برعدم مهاجرت، ایجاد اشتغال، همکاری مردمی و فرهنگ سازی و رفع محرومیت درایجاد امنیت پایدار در نوار مرزی استان خراسان جنوبی می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت پایدار، تاثیرات بالقوه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محرومیت زدایی، مرز
 • لیلا عباسیان صفحات 39-51

  ترور و تروریسم پدیده ای است مقارن با عمر انسان که همواره روند توسعه داشته است . یعنی هرقدر تکنولوژی و اطلاعات قدرت احاطه و تسلط انسان را در کره زمین بیشتر می کند به آن اندازه قدرت تاثیر گذاری ترور و تروریسم نیز افزایش پیدا می کند . به همین دلیل است که این پدیده از ماهیت محلی اکنون به ماهیت جهانی تبدیل شده است . در مقاله حاظر تاثیر پذیری امنیت ملی از تحولات ژئوپلیتیک  تروریسم درمنطقهمرزی شرق وجنوب شرقیایران  بررسی شده و با ماهیت ژئوپلیتیکی این سوال را مطرح ساخته که تحولات ژئوپلیتیک تروریسم  درمنطقهمرزیشرق و جنوب شرقی ایران چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ برای پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح شده است : تحولات ژئوپلیتیک تروریسم می تواند بر امنیت مرزی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار باشد. بطوریکه ارزیابی  فرضیه فوق ساختار اصلی  مقاله حاظر را تشکیل می دهد علاوه بر این  هدف زیر مورد توجه بوده است . تبین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مواجعه با تروریسم بر این اساس تحلیل  ژئوپلیتیک  رابطه تروریسم و امنیت ملی در رابطه کشورها بخصوص در مورد ایران یک ضرورت علمی تلقی می شود . یافته های مورد انتظار عبارت است از اینکه استفاده از تکنولوژی اطلاعات و فرهنگ اسلامی (شیعه) می تواند بر تضعیف ، کنترل و مهار تروریسم چه در داخل کشور و چه در مناطق حوزه نفوذ ژئوپلیتیک ایران تاثیر گذار باشد .

  کلیدواژگان: تروریسم، ایران، ژئوپلیتیک، امنیت، تحولات، مرز
 • محبوبه فلاح صفحات 52-67

  مرزهای کشور همواره محل داد و ستد و مبادلات کالا بوده است.این مبادلات ممکن است به صورت قانونی یا غیر قانونی صورت پذیرد. در صورت مهیابودن زیرساخت های ارتباطی و آزادی تجارت، مبادلات به صورت قانونی صورت می پذیرد و در صورت فراهم نبودن امکانات تبادلات قانونی، به صورت غیر قانونی انجام می گیرد که به آن قاچاق گفته می شود. ساکنان مناطق مرزی اغلب افرادی هستند که زمینه های مساعد برای اشتغال سالم نداشته و به همین جهت به قاچاق و فعالیت های غیرقانونی برای کسب درآمد روی می آورند.بازارچه های مرزی نهاد اقتصادی نوینی است که توانایی حل بسیاری از مشکلات مناطق مرزی را داراست و می تواند بستر قانونی مبادلات را فراهم نماید.پژوهش حاضر بر آن است که با بررسی علت شناختی انواع قاچاق، ضرورت توجه بیشتر به فعال سازی بازارچه های مرزی را به عنوان اهرم پیش گیرانه انواع مختلف قاچاق مورد تاکید مسئولان و پژوهشگران قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از بازارچه های مرزی محور شرقی کشور علیرغم سرمایه گذاری های مادی و معنوی بسیا زیاد صورت گرفته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم توافق کشور همسایه به حالت تعطیل درآمده است که نیازمند تلاش مضاعف در زمینه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

  کلیدواژگان: قاچاق، بازارچه های مرزی، محور شرق
 • ولی الله وطن دوست *، حسین ایمانی پور صفحات 68-86

  بنیادگرایی نوین زمانی در جهان کنونی پای گذاشت که تحولات بنیادینی در جهان ایجاد شده بود و انسان ها به لحاظ ذهنی و عینی از مراحل سنتی قدم به جهان مدرن نهادند. شماری از انسان ها به دلیل ناسازگاری ارزش ها و باورهای خویش در جهان معاصر، طبل برگشت به گذشته را کوبیدند و پدیده های جهان مدرن را برای خویش زیان بار خواندند و به کسانی هم که به خواسته آن ها نه گفتند، به دیده تحقیر و بیگانه به باورهای خویش نگریستند. این طرز دید از نفرت و مخالفت آغاز شد و در نهایی ترین مرحله آن به حذف فیزیکی و نابودی دیگران منتهی گردید که امروز ما آن را بنام "بنیادگرایی عمل گرا(تروریسم) "می شناسیم. در این پژوهش سعی داریم به پیامد بنیاد گرایی عملگرا(تروریسم) در افغانستان، با توجه به حضور گروهک تروریستی داعش در این کشور و نقش آن بر امنیت استان خراسان جنوبی بپردازیم. همچنین در این مقاله چشم انداز مقام معظم رهبری(مدظله العالی) راجع به مسائل منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به خصوص کشور افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مسائل مرزی شرق کشور حضور و فعالیت گروه های تکفیری تروریستی داعش است که در فرآیندی فرسایشی، بخش مهمی از دستگاه های مرتبط را به خود معطوف نموده است. به رغم تهدیدات قابل ملاحظه ای که متوجه جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ قطعا فرصت ها و ظرفیت هایی نیز وجود دارد که پرداختن به آن ها می تواند ضمن اثرگذاری بر مقوله امنیت تاثیر سیاسی در ابعاد دیپلماتیک با کشور افغانستان، گسترده تر شدن مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: افغانستان، امنیت، بنیادگرایی، خراسان جنوبی، داعش
 • حجت هریوندی، حسین عرب صفحات 87-109
  کشور جمهوری اسلامی ایران در همسایگی شرقی خود با بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان هم مرز می باشد،   و با توجه به این که قاچاق و صدور مواد مخدر از طریق خاک ایران به اروپا صورت می پذیرد باعث شده تا همواره، از این جهت علیرغم تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی، بیشترین آسیب های امنیتی و انتظامی را متحمل شود. در این راه استان خراسان جنوبی با توجه به موقعیت همسایگی با کانون اصلی و تقریبا مطلق مواد مخدر در جهان باعث شده از یک موقعیت خاص ترانزیت مواد مخدر برخوردار شود و یکی از گذرگاه های اصلی عبور و ترانزیت مواد مخدر باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت استان خراسان جنوبی می باشد؛ که با روش همبستگی - تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای انجام شده و برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج از آزمون T  تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تولید مواد مخدر در افغانستان پس از سالهای 2001 رو به افزایش بوده و عمده تولید در مجاورت مرزهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان صورت پذیرفته است که بر قلمرو نفوذ و حاکمیت طالبان و گروه های تروریستی منطبق می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد قاچاق مواد مخدر باعث افزایش ترددهای غیر مجاز قاچاقچیان و اشرار، تعداد معتادان و زندانیان در ارتباط با مواد مخدر در سطح استان شده و بر امنیت این استان اثرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: قاچاق مواد مخدر، افغانستان، امنیت، خراسان جنوبی
|
 • Hossein Ali Khalilolahi Pages 9-28

  Physical planning (landscaping) is all systematic activities that man uses to organize and regulate his physical or geographical environment. Since land is a limited and vulnerable resource and must be organized with sound and rational management, identifying environmental bottlenecks and capabilities is one of the needs of land planning plans. In fact, land preparation is a smart response and environmental management, security and sustainable development of social welfare in different geographical areas of the country. Preparation of border areas is the spatial organization of border areas in order to optimally exploit these areas in the national interest and within the framework of national security and development. South Khorasan province covers 9.2% of the total area of the country with an area of 150/1177 square kilometers, which is the third largest province in Iran. The province also has a particular geopolitical position in eastern Iran with 331 kilometers of common border with Afghanistan. This province, unfortunately, is one of the deprived provinces of Afghanistan despite its shared border with Afghanistan, huge mineral resources, strategic location in the east of the country, good natural conditions and many tourist attractions. This article reviews and identifies the environment, capabilities and spatial organization, challenges and appropriate solutions for the eastern border regions of Iran (South Khorasan). The main question of the paper is what are the most important challenges and threats of South Khorasan province? And what measures should be taken in planning and managing the province? The main purpose of this research is to examine the documents for achieving a general framework and guidelines for more detailed studies in this province. This research, with a descriptive-analytical approach and documentary study (library, interview, internet) and SWOT model, has explored the possibilities and capabilities of border regions, ecological potential characteristics, analysis and finally summarizing an approach for planning at the management level of these areas.

  Keywords: border markets, SWOT analysis, South Khorasan, Survey Approach, border areas
 • Ahmad Ramezani *, Ali Asghar Ghanbari Pages 29-38

  In sustainable security, safeguarding our country's borders is one of the basic principles of transversal integrity. This would be impossible without border management and cooperation. On the other hand, insecure neighbors and centers along the border have raised concerns for the government and residents. In recent years, numerous measures, programs, and projects have been implemented to ensure security at the border, including a successful example of operational measures, along with de-escalation measures to eliminate deprivation and culture in the areas. This study examines the potential effects of deprivation removal on creating sustainable security in the eastern border zone and comparing the results of this project with previous plans. The research method is based on a descriptive-analytical method. Data were collected by field sampling using a questionnaire distribution among a sample population of 300 and analyzed by Excel software. The results of this study indicate the positive effects of a large number of deprivation measures on migration, employment creation, public collaboration and culture-building, and the removal of deprivation of sustainable security in the border region of South Khorasan Province.

  Keywords: Sustainable Security, Potential Impacts, Islamic Revolutionary Guard Corps, Deprivation, Border
 • Leila Abbasian Pages 39-51

  Terror and terrorism is a phenomenon that coincides with human life, which has always been in development. That is, the more technology and information increases the power of human domination on the planet, the greater the power to influence terror and terrorism. This is why the phenomenon of local nature has now become global. The present paper examines the impact of national security on the geopolitical developments of terrorism in the eastern parts of Iran and raises the question of the geopolitical nature of the impact on the national security of the Islamic Republic of Iran. To answer this question, the following hypothesis has been raised: the geopolitical developments of terrorism can affect the border security of the Islamic Republic of Iran. As the evaluation of the above hypothesis constitutes the main structure of the present article, the following objective has also been considered. Explaining the National Security of the Islamic Republic of Iran in Confronting Terrorism On this basis, the geopolitical analysis of the relationship between terrorism and national security in relation to countries, especially in Iran, is considered a scientific necessity. The expected findings are that the use of information technology and Islamic (Shia) culture can influence the attenuation, control, and containment of terrorism both domestically and in areas of Iranian geopolitical influence.

  Keywords: terrorism, Iran, Geopolitics, Security, development, Border
 • Mahbobe Fallah Pages 52-67

  The country's borders have always been the center of trade and commodity exchanges. These exchanges may take place legally or illegally. In the event of a communications infrastructure and the freedom of commerce, the exchanges are legal and in the absence of legal exchanges, they are unlawful, which is called trafficking. Border dwellers are often people who do not have the proper background for healthy employment and therefore engage in smuggling and illegal income-generating activities. The present study seeks to emphasize the need for more attention to the activation of cross-border markets as a preventive factor for different types of trafficking. The results show that many of the country's eastern-oriented border markets have been shut down despite massive financial and intellectual investment by the government of the Islamic Republic of Iran, which requires further efforts in the field of economic diplomacy of Iran.

  Keywords: Trafficking, border markets, East Axis
 • Valio Allah Vatandoost *, Hissein Imanipoor Pages 68-86

  Modern fundamentalism came into being in the present world at a time when fundamental changes in the world had taken place and human beings were subjectively and objectively moved from the traditional stages to the modern world. Because of their incompatibility of values ​​and beliefs in the contemporary world, a number of people have bumped the drum to the past, calling the phenomena of the modern world harmful, and humiliating and alienating those who did not say what they wanted. This attitude began with hatred and opposition, and at the very last stage led to the physical elimination and destruction of others we nowadays call "pragmatic fundamentalism". In this study, we try to address the consequence of pragmatic fundamentalism (terrorism) in Afghanistan, given the presence of the ISIS terrorist group in the country and its role in the security of South Khorasan province. This article also focuses on the perspective of the Supreme Leader on the regional issues of the Islamic Republic of Iran, especially the country of Afghanistan. One of the border issues in the eastern part of the country is the presence and activity of ISIS's Takfiri terrorist groups, which have engaged in an eroding process, an important part of the related apparatus. In spite of the significant threats posed to the Islamic Republic of Iran, there are certainly opportunities to address these issues while enhancing the security of political influence on diplomatic dimensions with the country of Afghanistan, broadening economic ties, Social and cultural consequences.

  Keywords: Afghanistan, Security, fundamentalism, South Khorasan, ISIL
 • Hojat Harivandi, Hossein Arab Pages 87-109
  The Islamic Republic of Iran borders its eastern neighbor with the world's largest drug producer, and given that smuggling and exporting of drugs through Iran to Europe has always led to this, despite heavy costs. Economically, it will suffer the most security and law enforcement damage. In this way, Southern Khorasan province, due to its proximity to the main and almost absolute narcotics center in the world, has made it a special transit point for narcotics and one of the main transit crossings for narcotics. The purpose of this paper is to investigate the impact of drug trafficking on the security of Southern Khorasan province by using correlation-analysis method and using library documents and one-sample T-test was used for statistical analysis of the results. Research findings show that drug production in Afghanistan has been increasing since 2001 and most of the production has taken place near the borders of Southern Khorasan, Sistan and Baluchistan, which is in line with Taliban influence and terrorist groups. The result of this study showed that drug trafficking has increased the number of drug traffickers and hooligans, the number of drug addicts and prisoners in the province and has affected the security of this province.
  Keywords: drug trafficking, Afghanistan, Security, Southern Khorasan