فهرست مطالب

میراث و گردشگری - پیاپی 8 (زمستان 1396)

نشریه میراث و گردشگری
پیاپی 8 (زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/25
 • تعداد عناوین: 5
|
 • شهرام محمدی، تقی حیدری* صفحات 13-36

  گردشگری آیینی نوعی معنوی از انواع گردشگری است که امروزه توجه روزافزون جوامع را به خود جلب کرده است .فضاهای مذهبی با توجه به ابعاد و ماهیت معنوی خود نه تنها موجب ایجاد حس تعلق و دلبستگی مکانی بلکه منجر به ایجاد حس تعلق در بین گردشگران نیز می ، در میان افراد بومی شده شوند .پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش گردآوری شده است و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و به صورت سوال بسته است .روش نمونه گیری با توجه به ماهیت جامعه نمونه ، گردشگر (و نیز هدف پژوهش 400) و نمونه آماری گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده انتخاب شد هاست و داده های به دست آمده از طریق مدل (با استفاده از نرم SEM) یابی معادلات ساختاری Amos/18 افزار تجزیه وتحلیل شدند .نتایج پژوهش نشان می دهد بین کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران مذهبی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج مربوط به رابطه بین انگاره از مقصد و وفاداری به مقصد مذهبی نیز گویای معنادا ر ، برای بهرهمندی از مزایای حفظ مشتری ، بودن ارتباط این دو متغیر با یکدیگر است؛ بنابراین سازمان های مرتبط با گردشگری مذهبی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت خاطر گردشگران مذهبی فراهم شود

  کلیدواژگان: شهر زنجان، برندینگ آیینی، وفاداری گردشگران، گردشگری
 • کیومرث مولادوست، ربابه شاه امیری، حسین بهادر صفحات 37-52

  موجب رونق نوعی از گردشگری با عنوان پولوتوریسم می ،برگزاری رویدادهای چوگان شود .این نوع از ، گردشگری با یادآوری خاطرات تاریخی مردم ایران در حوزه بازی چوگان با رویکرد گردشگری باعث پویایی رشد و توسعه چوگان می شود .هدف از این مطالعه تبیین ایجاد و توسعه گردشگری چوگان بر مبنای کاربردی توسعهای و از ، گردشگری رویداد در منطقه تنگه چوگان کازرون است .این پژوهش از نظر هدف نوع پژوهشهای میدانی است .تحقیق حاضر از نوع آمیخته بود که با ترکیب دو روش کیفی و کمی انجام مدیریت ،گردشگری ، شد .جامعه آماری مربوط به نوع فعالیت و شغل پاسخدهندگان در حوزه های چوگان ورزش و حوزه کسب ،فرهنگی ،شهری . نفر نمونه آماری انتخاب شده اند 202 . وکار و تجارت محلی است . (گرفته شد CFA) (به دست آمد .تحلیل عاملی تاییدی α: 81) پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ افزایش روحیه تعامل و مدارا و در نتیجه احترام ، (در عامل اقتصادی 0/84) افزایش فروش کالا با بار عاملی (در 0/82) (در عامل اجتماعی و تقویت نمادها و اسطوره ها با بارعاملی 0/81) به حقوق شهروندی با بارعاملی دارای بیشترین بار در هریک از عامل ، عامل فرهنگی ها بوده اند .آثار فرهنگی و تاریخی بازی چوگان در ادوار رشد و توسعه چوگان می ،مختلف ایران با رویکرد گردشگری باعث پویایی ، شود .برگزاری رویدادهای چوگان رونق پولوتوریسم را به همراه خواهد داشت .

  کلیدواژگان: رویداد، بیشابور، بازی چوگان، گردشگری
 • شهرام فتاحی*، مریم پشته کشی، حدیث چاوشانی صفحات 53-80

  پیدایش جرم از مهم ترین چالش های جوامع امروزی و پدیده ای است که جوامع را آسیب پذیر و آشفته کرده است .جرم با تضعیف شاخص آهنگ توسعه را ،اقتصاد و حاکمیت مردمی ، های سرمایه های اجتماعی و انسانی کند و تهدید بزرگی علیه امنیت مناطق است و از این طریق کاهش ورود گردشگران را در پی دارد . گردشگری نیز علی ایجاد اشتغال و شناساندن فرهنگ به بیگانگان ، رغم نکات مثبتی که ازلحاظازدیاد درآمد و نظایر آن مشکلاتی دارد که ازجمله آن میتوان به تهدید ، ها دارد، مثل هر پدیده دیگری ارزش های اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع گردشگرپذیر اشاره کرد .موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عوامل متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند که از مهم ترین آن ، ها با توجه به اهمیت موضوع جرم و گردشگری و ، امنیت گردشگران در مقاصد گردشگری است .در این مطالعه تقابل دوسویه این دو متغیر با یکدیگر؛ در دو مدل جداگانه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم 13 برای بازه زمانی ،(GMM) یافته 13 تا 84 داده های استان ، 95 های کشور ارزیابی شد . ابتدا با استفاده از روش تحلیل مولفه (متغیر میزان جرایم را از ترکیب شاخص PCA) های اصلی های نه گانه سرقت به دست آورده و سپس مدل پژوهش برآورد شد .بر این اساس نتایج مدل اول بیانگر تاثیر مثبت گردشگری بر میزان جرم در استان های کشور است و نتایج مدل دوم نشان می دهد که هرچه میزان جرائم افزایش گردشگری کاهش ، یافته یافته است .

  کلیدواژگان: گشتاورهای تعمیم، داده های تابلویی، امنیت، جرم، گردشگری، روش تحلیل مولفه، یافته های اصلی PCA
 • یوسف درویشی * صفحات 81-93

  تاثیرات آب وهوایی که به همراه جلوه های طبیعی که از گذشته مرسوم بوده است؛ امروزه به عنوان اکوتوریسم)گردشگری طبیعی(ارزش بالایی دارد که این امر منجر به سفر گروه بزرگی از گردشگران جهان به مناطق طبیعی و نامسکونی و دست نخورده جهت تماشای چشم اندازهای طبیعی و در اصل به دیدار زیست بوم و طبیعت همان گونه که هست بپردازد .گردنه حیران یکی از کم نظیرترین اکوتوریسم است که در حد فاصل دو ناحیه آب وهوای ناحیه خزری استان گیلان و سرد معتدل کوهستانی اردبیل قرار گرفته است و شناخت توان و پتانسیل محیطی آن در جهت برنامه ریزی و هم حفاظت آن از اهمیت خاصی برای مدیریت اما متاسفانه تاکنون باید و شاید این توان ، گردشگری برخوردار است ها شناخته نشده و فقط در حد گردشگری آخر هفته مسافرین از اردبیل و گیلان و با برجاگذاشتن تله ای از زباله بر این اکوتوریسم و یا تخریب توسط سرمایه داران با اهرم ثروت و قدرت با پدیده این اکوتوریسم ناجوانمردانه ، ای به نام ویلاسازی تصرف شده است .ما در این پژوهش سعی در بررسی توان ها محیطی این اکوتوریسم بی نظیر هستیم .روش تحقیق میدانی و تحلیلی توصیفی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و مشاهده میدانی استفاده شده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که گردنه حیران پتاسیل فوق العاده اکوتوریسمی هم در قالب اقلیم و هم ژئومورفولوژی دارد که مدیریت مناسب در جهت بهره برداری از آن نشده است؛ بنابراین پیشنهاد می با کنترل تصرف این منطقه توسط موجودات ناشناخته و برنامه ، شود ریزی مناسب در جهت . همت روزافزون انجام پذیرد ،حفاظت از این توان محیطی

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، اقلیم، ژئوروفولوژی، گردنه حیران
 • سعید داغستانی*، علی فرخی صفحات 95-114

  این مقاله در پی آن است که نحوه همکاری و تعامل کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا را در بخش گردشگری به طریقه های نوینی تبیین کند؛ تحقیق حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است و به منظور دستیابی به این مهم ابتدا مباحثی در خصوص ضرورت و اهمیت گردشگری در منطقه مطرح شده و شرایط کشورهای مذکور بررسی و تجزیه وتحلیل شده و پس از آن به شیوه های گوناگون همکاری بین منطقه ای کشورها در صنعت گردشگری اشاره شده است .تا بدین وسیله بتوان پایه های نوینی را جهت توسعه همکاری های منطقه رقم بزند و در رونق گردشگری نقش بسزایی ایفا کند .در منطقه جنوب غربی آسیا باید بخش گردشگری به این اجماع کلی و بینش دست یابد که یکی از بهترین راه های رشد و توسعه، تاسیس و راه اندازی شرکت های مادر - تخصصی منطقه ای از سوی ایران است . بنابراین پیشنهاد می شود جهت تاسیس و بهرمندی از شرکت های مادر - تخصصی گردشگری در گام اول از کشورهای سطح یک)عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی، لبنان و کویت (و در مراحل توسعه کشورهای سطح دوم)سوریه، اردن، بحرین، عمان، قزاقستان، قبرس، پاکستان (به این شرکت منطقه ای ملحق شوند.

  کلیدواژگان: صنعت گردشگری، همگرایی منطقه ای، توسعه جهانی و پدافند غیر عامل
|
 • Mohammad Taghi Heidari*, Shahram Mohammadi Pages 13-36

  Ritual Tourism is a spiritual type of tourism that has attracted the attention of todaysocieties. Religious places, according to their dimensions and spiritual nature, not only create a sense of belonging and attachment among natives, but also lead to a sense of belonging among tourists. The present study is descriptive-analytic and the required information is collected through library research studies. It uses a questionnaire with closed questions. The sampling method is simple random sampling which is selected according to the nature of the community and the statistical sample (400 tourists) and the purpose of the study. Data obtained through structural equation modeling (SEM) has been analyzed by the Amos software version 18. The results of the research show that there is a significant relationship between the quality of services and the religious tourists tendency to return. The results of the relationship between the idea of the destination and the loyalty to the religious destination also indicate the significance relationship between these two variables. Therefore, in order to benefit from the advantages of customer retention, religious tourism organizations should act in such a way as to ensure the satisfaction of religious tourists.

  Keywords: tourism, loyalty of tourists, ritual branding, Zanjan city.
 • Kiyumars Moladoost, Robabeh Shah Amiri, Hossein Bahador Pages 37-52

  Holding chovgan (polo) events can help increase polo tourism. This kind of tourism awakens reminiscence of historical memories in the people of Iran in terms of tourism, resulting in dynamism and development of polo. The purpose of this study was to explore the creation and development of polo tourism based on event tourism in Tang Chogan, Kazerun, Iran. This was an applied developmental study, conducted through fieldwork. The present study used a mixed (qualitative and quantitative) research method. The study population included subjects who were active and working in the area of polo, tourism, urban management, culture, sports, business, and local business. The study sample included 202 subjects. The questionnaire reliability was α: 81 according to Cronbach's alpha, and confirmatory factor analysis (CFA) was carried out to confirm the results. The largest weights for each factor related to increase in sales of goods (0.84) in the economic factor, increase in the spirit of interaction and tolerance and consequently respect for citizenship rights (0.81) in the social factor, and strengthening of symbols and myths (0.82) in the cultural factor. The tourism approach to cultural and historical effects of polo in different periods in Iran can lead to the dynamism and development of this sport. Holding chovgan events can help increase polo tourism.

  Keywords: tourism, polo games, Bishapur, event
 • Shahram Fattahi*, Maryam Poshtehkeshi, Hadis Chavoshani Pages 53-80

  The emergence of crime is one of the most important challenges as a phenomenon facing today's societies and all societies are confused and disturbed due to crime. Crime slows down the development path and threatens the security of the regions with the weakening of the indicators of social and human capital, the economy and the sovereignty of the people, thereby reducing the arrival of tourists. Tourism, in spite of the positive points of increasing income, creating employment and introducing culture to foreigners and etc., like any other phenomenon, has problems that can be threatened by social and familial values and mass extermination in societies. The success and sustained growth of tourism depends on the proper and consistent operation of several factors that are closely interlinked, one of the most important of which is the safety of tourists for tourism purposes. In this study, given the importance of the subject of crime and tourism, and the mutual opposition of these two variables, in two separate models using the panel data approach and generalized method of moments (GMM), for the time interval of 2005-2016 and data of provinces of the country were evaluated. First, using the principal component analysis method (PCA), the variable of the crime rate obtained from the combination of nine indicators of theft and then the research model was estimated. Accordingly, the results of the first model showed the positive impact of tourism on crime rates in the provinces of the country, and the results of the second model showed that by increasing the crime rate, tourism rate is decreased.

  Keywords: tourism, crime, security, panel data, generalized method of moments, principal components analysis method
 • Yousef Darvishi * Pages 81-93

  The effects of water and air, along with the natural effects that have become customary since ancient times, have a high value in today's topic as ecotourism (natural tourism), which has led to the travel of a large group of tourists from the world to natural and immature and intact areas. To watch natural landscapes, and basically visit the ecosystem and nature as it is. The Heyran Dam is one of the most unique ecotourism, located between the two regions of the Caspian region of Gilan province and the temperate mountain climate of Ardabil. Therefore, recognizing its potential and its environmental potential for planning and conservation is of particular importance. To manage tourism, unfortunately, so far, and perhaps these capabilities are not known, and only in the tourism weekend travelers from Ardebil and Gilan, leaving a trap of garbage on this eco-tourism or destruction by capitalists with a leverage of wealth and Power with a phenomenon called Vila this ecotourism is a cowardly capture We have tried to explore the environmental power of this ecotourism in this study. The method of field and analytical research is descriptive and the library and field observation method has been used to collect data .The results of the research indicate that the Heyran Gardens have a great ecosystem of eco-tourism in the form of climate and geomorphology, which has not been adequately managed for exploitation. Therefore, it is proposed to control the seizure of this area by unknown organisms (Selfregulation) and proper planning in order to protect this environmental power, it's a matter of time.

  Keywords: Eco Tourism, Climate, Georphology, Heyran
 • Ali Farrokhi, Saeed Daghestani* Pages 95-114

  This article discusses new ways of cooperation of the countries of Southwest Asia in the tourism sector. The present study has been done analytically using library resources and first discusses the necessity and importance of tourism in this region and then referred to various ways of inter-regional cooperation in tourism industry. To create new ways to expand regional cooperation and play a major role in the development of tourism. In the South-West Asian region, the tourism sector must reach a general consensus that the establishment of Holding companies By Iran and is one of the best ways to grow and develop. It is recommended to set up parent-specialized tourism companies in the first step of the first level countries (Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, Lebanon and Kuwait) and later on the second level countries (Syria, Jordan, Bahrain, Oman, Kazakhstan, Cyprus, Pakistan) Join this Holding companies.

  Keywords: Tourism industry, regional convergence, global development, Passive Defense