فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 47 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جواد آقامحمدی* صفحات 7-31
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، واکاوی مولفه های موثر بر آموزش کارآفرینی در سازمان های آموزشی با تاکید بر سازمان ها و مراکز آموزش عالی به منظور ایجاد نگرش کارآفرینانه با استفاده از دیدگاه خبرگان بوده است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد کیفی با 15 نفر از صاحب نظران بر اساس نمونه گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل محتوای مضمون طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شدند. برای بررسی اعتبار داده ها از نظر خبرگانی که در این پژوهش همکاری کرده بودند، بهره گرفته شد. مولفه های شناسایی شده در اختیار آنان قرار گرفت و ضمن مشورت های لازم، اقدام های اصلاحی روی آن انجام گرفت. پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی 92/0 به دست آمد که نشان از پایایی مطلوب داده ها است. بر اساس یافته ها پس از دو مرحله مرور منابع و پیشینه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و کارشناسان، هفت مولفه اثرگذار بر آموزش کارآفرینی در جهت ایجاد نگرش کارآفرینانه شناسایی شد که عبارت اند از: ویژگی های فردی و شخصیتی فراگیران، ویژگی ها و صفات شخصیتی و فردی مدرسان، فضا و تجهیزات آموزشی، شیوه و سبک رهبری مدیران مراکز آموزشی، محتوا و برنامه درسی، شیوه و سبک آموزش آموزشگران، برنامه های اجرایی و کاربردی.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، نگرش کارآفرینانه، آموزش عالی
 • سمیرا حقوقی، کیوان صالحی* صفحات 33-51
  بهره گیری از ظرفیت های پژوهش روایتی، راهبردی حیاتی در علم فراهم می کند، اما منابع محدودی برای کمک به افراد در جهت اجرا و تدوین یافته های این نوع مقاله ها وجود دارند. مقاله حاضر با هدف معرفی ظرفیت های پژوهشی روش پژوهش روایتی در حوزه مطالعات آموزش عالی تدوین شده است. برای شناسایی و معرفی رویکردهای پژوهش روایتی در حوزه مطالعات آموزش عالی، از روش اسنادی استفاده شد. در ابتدا و پس از جستجوی اسناد مرتبط در پایگاه های علمی سیج، اریک، ابسکو، تیلور و فرانسیس، اسپرینگر، امرالد، پاب مد، الزویر، در دامنه زمانی 2000 تا 2017، 22 سند بازیابی شد. پس از بررسی اولیه، 13 سند بر اساس ملاک های سودمندی و به روز بودن، مبنای مطالعه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل این منابع، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی الزاید (1996) استفاده شد. یافته ها به شناسایی و معرفی چهار رویکرد روایتی مناسب برای پژوهش در حوزه آموزش عالی شامل 1- رویکرد روان شناختی؛ 2- رویکرد جامعه شناختی؛ 3- رویکرد روایت و تفسیر درباره تجارب خاص فرهنگی توسط خود فرد؛ و 4- رویکرد نهادی سازمانی، منتج شد. در این مقاله تلاش شده تا با توجه به محدودیت ها و ظرفیت های روش روایتی، افق های نوینی در جهت بهره گیری از این روش در مطالعات آموزش عالی معرفی شود.
  کلیدواژگان: روایت، پژوهش روایتی، روایت پژوهی، آموزش عالی، روش های کیفی، روش اسنادی
 • رضا سپه وند، زهرا سلگی*، فاطمه اکبری صفحات 51-77

  این پژوهش با هدف طراحی مدل جامع اینرسی سازمانی در دانشگاه لرستان انجام گرفته است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، در زمره تحقیقات کیفی- کمی است. داده ها با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری-فازی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. در گام اول، عوامل ایجادکننده اینرسی سازمانی از ادبیات نظری، استخراج شد و به وسیله مصاحبه با 23 عضو هیئت علمی گروه های آموزشی مختلف که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، مورد تایید قرار گرفت. خروجی این مرحله استخراج 12 عامل اصلی بود. در گام بعدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری از روش مدل سازی ساختاری تفسیری در محیط فازی به منظور رفع ابهامات زبانی قضاوت های خبرگان، بهره گرفته شد. سطح بندی عوامل موثر در شکل گیری اینرسی در دانشگاه لرستان طی یازده مرحله انجام گرفت که نتایج تحقیق به طراحی مدل یکپارچه اینرسی سازمانی در پنج سطح منجر شد. نبود فضای رقابتی و ارزیابی عملکرد تساوی محور به عنوان سنگ زیربنای مدل و موثرترین عوامل در ایجاد اینرسی سازمانی شناسایی شدند و در خوشه مستقل ماتریس هدایت-وابستگی با قدرت هدایت بالا و قدرت وابستگی کم، جای گرفتند.

  کلیدواژگان: اینرسی دانشگاهی، دانشگاه لرستان، مدل سازی ساختاری تفسیری- فازی
 • سید باقر عابدینی، معصومه باقرپور* صفحات 79-99

  این پژوهش با هدف مقایسه و اولویت بندی عوامل موثر بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور ساری اجرا شد. روش پژوهش، علی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل 175 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و 38 نفر دانشگاه پیام نور در سال 1396 بود. از این تعداد 120 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد به صورت تصادفی طبقه ای و 38 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور به صورت تمام شمار انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و نظر متخصصان، تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با آزمون های یو من-ویتنی و فریدمن انجام گرفت. بر اساس یافته ها بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ بالندگی شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین در عوامل فردی و عوامل آموزشی بالندگی نیز تفاوتی دیده نشد اما در عوامل سازمانی و عوامل محیطی تفاوت معنی داری در بالندگی اعضا در دو دانشگاه دیده شد. این در حالی است که نتایج نشان داد که در دانشگاه آزاد اسلامی، عوامل سازمانی و در دانشگاه پیام نور، عوامل محیطی مهم ترین نقش را در بالندگی اعضای هیئت علمی دارند.

  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، بالندگی شغلی، عوامل محیطی، آموزش، عوامل سازمانی
 • فرهاد سراجی*، مجید شریفی، جواد هدایتی، سعید شریفی صفحات 101-125
  هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی رابطه میزان سواد رسانه ای با تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل همه دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان بود که در سال تحصیلی 97-98 مشغول به تحصیل بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 500 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه (پرسشنامه محقق ساخته سنجش سواد رسانه ای و پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی ریکتس، 2005) گردآوری و روایی محتوای آنها نیز تایید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 74/0 و 85/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که بین سواد رسانه ای و تفکر انتقادی دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد. به عبارت بهتر هرچه میزان سواد رسانه ای افزایش پیدا کند تفکر انتقادی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اگر سطح مهارت سواد رسانه ای پایین تر باشد، تفکر انتقادی دانشجویان نیز در سطح پایینی خواهد بود. همچنین مشخص شد همه مولفه های سواد رسانه ای توانایی پیش بینی میزان تفکر انتقادی دانشجویان را دارند.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، تفکر انتقادی، دانشجویان
 • فاطمه نصراللهی نیا*، فاطمه ورداسبی، راضیه شاهوردی، مهین فتاحی صفحات 127-157
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای مقاله های منتشر شده در فصلنامه علمی - ترویجی «نامه آموزش عالی» انجام گرفت. در این پژوهش، 282 مقاله منتشر شده در 40 شماره فصلنامه از سال 1387 تا 1396، بررسی شد. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتواست؛ برای گرد آوری داده ها از چک لیست و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون های توصیفی فراوانی و درصد و آزمون استنباطی خی دو استفاده شد؛ یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین گرایش موضوعی مورد بحث در مقاله های فصلنامه نامه آموزش عالی به نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی اختصاص دارد؛ همچنین، طبق یافته های پژوهش، بیشتر روش های پژوهش مورد استفاده، از نوع کمی و بیشتر ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است؛ از سوی دیگر، بیشترین نوع پژوهش را پژوهش مستقل پژوهشگران تشکیل می دهند؛ در مورد نویسندگان نیز جایگاه و میزان مقاله های تک مولفی پایین بوده و عمده مقاله ها به صورت گروهی نوشته شده اند. همچنین، نویسندگانی که عضو هیئت تحریریه فصلنامه نیستند، بیشترین سهم را در نوشتن مقاله ها داشته اند؛ علاوه بر این، بیشترین سطح تحصیلات نویسندگان مقاله ها دکتری و مرتبه علمی بیشتر نویسندگان استادیار بوده است
  کلیدواژگان: پژوهش های حوزه آموزش عالی، تحلیل محتوا، مجله نامه آموزش عالی، مقاله ها
 • اسماعیل جعفری*، جمیله علم الهدی، نسریم همایونی صفحات 163-190

  این پژوهش در پی ارائه الگوی اکتشافی برای بررسی گرایش دانش پژوهان جوان به تحصیل و اشتغال در خارج از کشور با روش داده بنیاد اجرا شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و داده های لازم از طریق مصاحبه ژرف نگر، گرد آوری و متن مصاحبه ها به روش کلایزی، بررسی شده گرفته است. مشارکت کنندگان مورد نظر این پژوهش 16 نفر از دانش پژوهان بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج 67 نشانگر، احصاء 12 مفهوم و 6 مقوله از مصاحبه ها بود که در قالب الگوی پارادیمی شامل شرایط اقتصادی به عنوان مقوله محوری و دافعه های داخلی و جذابیت های کشورهای مقصد از منظر دانشجویان به عنوان شرایط علی، ویژگی های فرد مهاجر به عنوان عوامل زمینه ای، مشکلات کشور به عنوان شرایط میانجی، جریانات روند مهاجرت به عنوان راهبردها و سود فردی و ضرر اجتماعی به عنوان پیامدها، جایگاه های اساسی را در این الگو به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: دانش پژوهان، گرایش به تحصیل، گرایش به کار، خارج از کشور، نظریه داده بنیاد
|
 • Javad Aghamohammadi * Pages 7-31
  The purpose of this study was to examine the effective factors on entrepreneurship education in educational organizations with the emphasis on organizations and higher education institutions in order to create entrepreneurial attitudes using experts' views. To this end, a semi-structured interview was conducted using a qualitative approach with 15 experts based on purposeful sampling. The data were analyzed using the content analysis in three stages of open, axial and selective coding. In order to investigate the validity of the data, the experts who participated in this study were utilized and the identified components were provided to them and, with the necessary consultation, corrective actions were taken. The reliability of the interview with the intra-subject agreement was 0.92, which indicates the desirable reliability of the data. The findings of the study, after two stages of reviewing the sources and backgrounds and semi-structured interviews with experts and experts, identified the seven components that affect entrepreneurship education in order to create entrepreneurial attitudes that are: individual and personality traits of learners, characteristics and Personality traits and individual teachers, space and educational equipment, style and leadership style of educational centers managers, content and curriculum, teaching methods and methods of educators, executive and practical programs.
  Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship education, Entrepreneurial Attitude, Higher Education
 • Samira Hoghoughi, Keyvan Salehi * Pages 33-51
  Narrative literature reviews could serve an essential scientific function, but few resources help people learn to write them through manuals or descriptions. The present paper aims to introduce the research capacities of narrative inquiry methodology in the field of higher education studies. Through documentary method by searching different scientific websites like SAGE, Elsevier, Springer, and etc. for related articles between 2000 and 2017, 22 documents were retrieved, and after the initial review, 13 documents were selected based on the criteria of utility and being up-to-date. To explore these resources, Altheide's process of document analysis (1996) was used. It seems that, there are four comprehensive narrative approaches which could be used in higher education researches: 1) Psychological approach, 2) Sociological approach, 3) Narration and individual’s interpretation of the narration according their specific cultural experiences, and 4) Institutional-organizational approach. Despite the potential of narrative studies and academic elites’ worthy accumulated experiences and other areas and due to the dominance of positivism in higher education and low acquaintance of researcher with narrative methods, researchers have taken a few advantage of this method in higher education area. This article, considering narrative methods’ limitations, intends to illustrate new horizons to utilize this method in higher education studies.
  Keywords: narration, Narrative research, Narrative inquiry, Higher Education, Qualitative Method, documentary method
 • Reza Sepahvand, Zahra Solgi *, Fateme Akbari Pages 51-77

  This research was done aiming at designing a comprehensive model of organizational inertia at Lorestan university. It is an applied research and in terms of the research method, it is qualitative-quantitative; the data were analyzed using the interpretive-fuzzy structural modeling method. To this end, in the first step, factors causing organizational inertia were extracted from theoretical literature and were approved by interviewing 23 selected faculty members from different departments using a purposeful sampling method. The output of this stage was the extraction of 12 main factors. In the next step, to connect and sequence the dimensions and present their structural model, an interpretive structural modeling technique was used in the fuzzy environment to resolve the language ambiguity of the experts' judgments, which is based on expert opinions and analysis. In this study, the results of the research led to the design of an integrated organizational inertia model at five levels, in which leveling the factors influencing the inertia formation in the organizations of the Lorestan province were conducted at eleven stages. Lack of competitive space and equal-based performance evaluation  were identified as a basis for the model and the most effective factors in creating organizational inertia; they were placed in MICMAC matrix with high conductivity and low dependency power.

  Keywords: Academic Inertia, Lorestan University, Interpretative-Fuzzy Structural Modeling
 • Masumeh Bagherpur *, Seyed Bagher Abedini Pages 79-99

  The present study aimed at prioritizing and comparing the factors affecting the maturity of faculty members at Payame Noor University and Islamic Azad University of Sari. The research method was causal-comparative. The statistical population included 175 faculty members of Islamic Azad University and 38 faculty members of Payame Noor University in 2017. A number of 120 faculty members of Islamic Azad University were selected by stratified random sampling and 38 faculty members of Payame Noor University were selected by complete enumeration. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaire was confirmed through face validity and experts' opinions and the reliability of the questionnaire was calculated as 0.94 using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was conducted using U-Mann-Whitney and Friedman tests. The findings indicated no significant difference between the faculty members of Payame Noor University and Islamic Azad University in terms of career maturity. In addition, there were no difference in terms of individual factors and educational factors of maturity while a significant difference was found between the maturity of faculty members of Payame Noor University and Islamic Azad University in terms of organizational and environmental factors. Meanwhile, the results indicated that organizational factors at Islamic Azad University and environmental factors at Payame Noor University have the most important role in the maturity of faculty members.

  Keywords: Career Maturity, Environmental factors, Training, Organizational Factors
 • Farhad Seraji *, Majid Sharifi, Javad Hedayati, Saieed Sharifi Pages 101-125
  The purpose of this study was to determine the relationship between literacy rate and Critical thinking of undergraduate students at Bu-Ali Sina University. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of nature. The statistical population of the study were all students of Hamedan University of Bu Ali Sina who were studying in the academic year of 98-97. Based on the Karjesi and Morgan tables, 500 people were selected using a comparative stratified sampling method. Data collection was done by means of two questionnaires (Researcher-made Literacy Questionnaire and Rickets Critical Thinking Survey Questionnaire 2005). The content validity of the questionnaire was confirmed. The reliability of the questionnaires was also obtained by calculating the Cronbach's alpha coefficient as 0.74 and 0.85. To analyze the data, descriptive and inferential statistics- such as mean, percent, Kolmogrov-Smirnov test, single-group T test, Pearson correlation test and stepwise regression test- were used in the spss software environment. Based on the findings of the present study, the rate of literacy and critical thinking of undergraduate students at Bu-Ali Sina University is higher than the average (3). Also, the results of Pearson correlation tests and stepwise regression show that there is a direct correlation between literacy and students' critical thinking; in other words, the higher the level of Media Literacy, the more cognitive thinking will increase and if the level of literacy skills is lower, the student's critical thinking will be at a low level too, and it is obvious that all components of the Media Literacy can predict the student's critical thinking.
  Keywords: Media Literacy, Critical Thinking, students
 • Fatemeh Nasrollahinia *, Fatemeh Vardasbi, Razieh Shahverdi, Mahin Fattahi Pages 127-157
  The purpose of this study was to investigate and analyze the content of articles published in the Journal of Higher Education. In this research, 282 papers published in 40 issues of the journal from 2008 to 2017 were studied. The method of this research is descriptive and it is a kind of content analysis. To collect data from the checklist  and to analyze the data, spss software and descriptive tests, and percent and inferential test were used. The findings of this study indicate that the most thematic tendency discussed in the articles of the Journal of higher education is dedicated to the system of evaluation and quality assurance in higher education; also, according to research findings, most of the research methods used are quantitative and the tools  mostly employed for data collection were questionnaires. On the other hand, most research types are independent of researchers??. Regarding  the authorship, the status and number of single-compilation papers are low and most of the articles are written in groups. Also, authors who are not members of the editorial board of the quarterly had the largest share in writing the articles; besides, the authors’ highest level of education is PhD and  the academic rank of most of them is assistant professorship.
  Keywords: Researches in Higher Education, content analysis method, Journal of Higher Education Letter, Articles of the Journal of Higher Education Letter
 • Esmaeil Jafari *, Jamile Alamalhoda, Nasrin Homayouni Pages 163-190

  The present research endeavors to present an exploratory model for the tendency of young researchers to study and work abroad applying a grounded method and qualitative approach. The required data were collected through in-depth interviews and then analyzed using Glaser method. The 16 participants selected for the interviews were chosen using purposeful sampling. The results of the research identified 67 indicators, 12 concepts, and 6 categories from the interviews which were fit into paradigm model including economic conditions as  the central phenomenon, domestic problems and destination country attractions as the causal conditions, problems in the destination country as the intervening conditions, the immigration process occurrences as  the strategies, and personal benefit and social forfeitures as the consequences, making up the basic tenets of this model.

  Keywords: students, Propensity to Study, Propensity to Work, Abroad, grounded theory