فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 105، مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مرضیه وارسته، فرهاد نظریان *، احمد اسماعیلی صفحات 403-412
  زمینه و هدف

  به دلیل افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها و گسترش مقاومت های میکروبی، دستیابی به عوامل ضد میکروبی موثر جدید امری اجتناب ناپذیر است. یکی از راه های مقابله با طیف وسیعی از بیماری زاها، بیان پپتیدهای ضد میکروبی قوی است که بخشی از سیستم ایمنی ذاتی همه موجودات زنده محسوب می شوند. پپتید درماسپتین B1 یک پپتید کاتیونی قوی با اثرات ضد میکروبی بسیار بالا است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توالی کدکننده پپتید درماسپتین B1 از قورباغه فیلومدوسا بایکالر به دو تکرار پشت سر هم از دمین اتصال به کیتین پروتئین Avr4 قارچ کلادوسپوریوم فلاوم متصل و سازه ژنی (CBD)2-DrsB1 پس از همسانه سازی در ریشه های موئین توتون بیان شد. بیان پپتید نوترکیب به کمک روش های مولکولی مورد تایید قرار گرفت. اثرات ضد میکروبی این پپتید نوترکیب بر باکتری های اشریشیا کولای، سودوموناس آروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس فکالیس، باسیلوس سوبتیلیس در محیط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عصاره پروتئین کل از کلون های تراریخت ریشه های موئین، اثرات ضد میکروبی معنی داری (0/05>P) بر رشد باکتری های بیماری زا داشتند. نتایج تعیین شاخص MIC نشان داد که جهت بازدارندگی از رشد باکتری های گرم منفی غلظت دو برابری از پپتید نوترکیب (CBD)2-DrsB1 در مقایسه با باکتری های گرم مثبت مورد نیاز بود.

  نتیجه گیری

  شواهد این مطالعه نشان داد که بیان و تولید پپتید نوترکیب (CBD)2-DrsB1 در سیستم ریشه های موئین می تواند راهکاری جهت تولید یک داروی ضد میکروبی جدید باشد.

  کلیدواژگان: پپتید ضدمیکروبی، Dermaseptin B1، CBD، باکتری های بیمارگر انسانی
 • سیدمجتبی موسوی، زهرا کیوان لو، عقیل الله کی خسروی، محمد نعمت شاهی، عاطفه اسدی، محبوبه نعمت شاهی* صفحات 413-420
  زمینه و هدف

  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، یکی از شاخص های سنجش سلامتی بیماران می باشد و به اندازه گیری عملکرد، رفاه و سلامت عمومی بیمار در هر یک از سه حوزه (جسمی، روانی و اجتماعی) اشاره دارد.سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تر از افراد سالم می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی فاکتورهای مرتبط باکیفیت زندگی در بیماران دیالیزی می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 50 بیمار همودیالیزی 15-87 ساله درشهر مشهد در سال 1396انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست اطلاعات جمعیتی و پرسشنامه SF-36انجام گردید. آنالیز داده ها باSPSS نسخه21انجام شد.برای توصیف متغیرها ازشاخص فراوانی و میانگین وانحراف معیاراستفاده گردید تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال-والیس و من -ویتنی انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کیفیت زندگی2/8±3/43بود که در بعد جسمی11.9± 42/8در بعد روانی10/4±43/9باشد. بیشترین میانگین نمره کیفیت زندگی در مردان 6/1±42/5،در افراد مجرد 6/5±43 ، در استفاده کنند گان از وسایل نقلیه عمومی8/4±44/9و افراد با سطح تحصیلات در حد سیکل 6/7±43/5بود ولی میانگین نمره کیفیت زندگی به جزسن (p=0.04,r=-0.3) وطول مدت هرجلسه دیالیز(p=0.007,r=-0.2)باهیچکدام ازویژگی های فردی، فاکتورهای آزمایشگاهی وفاکتورهای کلینیکی ارتباطی رانشان نداد. وضعیت تاهل(03/0=p) و طول مدت هر جلسه به ساعت (0/03=p) و سن(0/04=p) با بعد جسمی کیفیت زندگی ارتباط معنی داری داشت .

  نتیجه گیری

  کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز پایین بوده و نیازمند توجه بیشتر مسئولان به حمایتهای اجتماعی و رسیدگی به وضعیت رفاهی این افراد است.

  کلیدواژگان: همودیالیز، بیماران، کیفیت زندگی، مشهد
 • فروغ منتظر، سامره اسدی * صفحات 421-430
  زمینه و هدف

  دوران پس از زایمان بیشترین خطر را در ارتباط با بیماری های روان پزشکی و عمدتا افسردگی پس از زایمان برای زنان دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، رضایت زناشویی و همدلی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان و عادی بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان و عادی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی پیربازار و عینک شهر رشت در طی مهر تا آذرماه سال 1397 بود که از میان آنها 120 زن (60 نفر مبتلا به افسردگی پس از زایمان و60 نفر عادی) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمن و همکاران (1988)، پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (1988) و مقیاس همدلی زناشویی جولبف و فارینگتون (2006) و پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمونt مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 انجام شد

  یافته ها

   نتایج نشان داد که بین زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان و عادی از نظر حمایت خانواده(F=8/79,P<0/01) حمایت دیگران مهم (F=31/4,P<0/01)رضایت زناشویی(T=-3/52,P<0/01) همدلی شناختی(F=5/3,P<0/01) و همدلی عاطفی(F=11/15,P<0/05) تفاوت معناداری وجود دارد و زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان در این متغیرها دارای نمرات کمتری هستند.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش، افسردگی پس از زایمان سطح حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی و همدلی
  زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.

  کلیدواژگان: افسردگی، پس از زایمان، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی، همدلی
 • فرامرز سهرابی، مهدی خان جانی، یوسف اعظمی*، اسماعیل خان جانی، پیمان مام شریفی، الهه فروغی نژاد صفحات 431-444
  زمینه و هدف

  چگونگی مقابله با عوامل استرس زای زندگی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در مقابل استرس بر مواجهه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی سرپرست انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. 48 نفر از زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان خمین به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. داده-ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس، تنظیم هیجان و مقیاس سلامت روان جمع آوری و با روش تحلیل کوواریانس تحلیل گردید.

  یافته ها

  نشان داد که آموزش تاب آوری و مدیریت استرس باعث استفاده بیشتر از راهبردهای مثبت مواجهه با استرس همانند مواجهه مسئله مدار و کاربرد کمتر راهبردهای کوتاه مدت مثل مواجهه هیجان مدار می شود (001/0p
  یافته ها نتایج نشان داد که آموزش تابآوری و مدیریت استرس باعث استفاده بیشتر از راهبردهای مثبت مواجهه با استرس همانند مواجهه مسئلهمدار و کاربرد کمتر راهبردهای کوتاهمدت مثل مواجهه هیجانمدار میشودP<0/001 همچنین راهبرد ارزیابی مجدد در مرحله پسآزمون در آزمودنی های گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از نمرات آزمودنی های گروه کنترل شده است و درمقابل راهبرد منفی سرکوبی در پسآزمون در گروه آزمایش کاهش را نشان دادP<0/001 همچنین نتایج گویای کاهش علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی در زنان بودP<0/001

  نتیجه گیری

   براساس یافته های پژوهش، برنامه ایمنسازی درمقابل استرس چندبعدی بوده و افکار، هیجانات و رفتارهای مرتبط را در افراد مورد مداخله قرار میدهد و باوجود مولفه هایی همچون بازسازی شناختی، معنایابی، تمرینهای آرمیدگی و شیوه تفکر مثبت میتواند تاثیر بسزایی در استفاده از راهبردهای مواجه های، تنظیم هیجان و ارتقای سلامت روان افراد داشته باشد

  کلیدواژگان: ایمن سازی در مقابل استرس، تنظیم هیجان، سلامت روان، زنان، مواجهه با استرس
 • فرناز باغبان، مهدیه حسین زاده*، علی دهقان، حسین فلاح زاده، حسن مظفری صفحات 445-451
  زمینه و هدف

  چاقی و نوع رژیم غذایی از مهم ترین عوامل خطر استئوآرتریت می باشد. ال-کارنیتین ماده ای با خاصیت آنتی اکسیدانی و افزایش دهنده سوخت و ساز انرژی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ال-کارنیتین بر شاخص های تن سنجی در زنان چاق مبتلا به استئوآرتریت زانو بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور از بین بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو، 43 خانم مبتلا به استئوارتریت به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. این دو گروه علاوه بر در یافت رژیم کاهش وزن به ترتیب مکمل ال-کارنیتین (1000 میلی گرم در روز) و دارونما دریافت کردند. در ابتدای مطالعه و پس از 12 هفته شاخص های تن سنجی شامل قد، وزن، نمایه توده بدنی، دور کمر و دور باسن بیماران اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  هر چند کاهش وزن، نمایه توده بدنی و دور کمر و دور باسن در هر دو گروه در پایان مطالعه نسبت به ابتدای آن معنادار بوده است اما بین دو گروه ال-کارنیتین و دارونما این تفاوت معنادار نبود (P>0/05). اما میانگین تغییرات دور کمر بین دو گروه معنادار بود (P=0/006).

  نتیجه گیری

  مطالعه ی حاضر نشان داد 1000 میلی گرم ال-کارنیتین خوراکی می تواند سبب کاهش معنادار در اندازه دور کمر شود اما تاثیر معناداری بر روی دیگر فاکتورهای تن سنجی ندارد.

  کلیدواژگان: استئوارتریت-زانو، کارنیتین، وزن، نمایه توده بدن
 • سودابه بساک نژاد*، علیرضا بدری، مهناز مهرابی زاده صفحات 453-459
  هدف

  بیماری زخم گوارشی یکی از مشکلات روانی فیزیولوژیک رایج در بین دانشجویان است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تکانشگری و حساسیت اضطرابی دانشجویان مبتلا به زخم گوارشی است
  .

  مواد و روش ها

  طرح تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که طی یک دوره شش ماهه جهت بیماری زخم گوارشی به کلینیک دانشگاه مراجعه کردند. تعداد 24 نفر از دانشجویان مبتلا به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند. برای گروه آزمایش 8 جلسه مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برگزار گردید. ابزارهای مورد استفاده مقیاس تکانشگری بارت و شاخص حساسیت اضطرابی بودند، که در دو مرحله‏ی ‏قبل از مداخله و پایان مداخله تکمیل و داده های به دست آمده با استفاده از SPSS نسخه 20مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج آزمون ‏های تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش تکانشگری (F= 8.80, p= 0.001) و حساسیت اضطرابی (F= 5.62 , p= 0.02) در افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، در مرحله پس آزمون شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی این درمان بر کاهش تکانشگری و حساسیت اضطرابی پیشنهاد می شود تا درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برای بیماران زخم گوارشی به همراه سایر روش های درمان های طبی اجرا گردد.

  کلیدواژگان: مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، زخم گوارشی، تکانشگری، حساسیت اضطرابی
 • مرضیه تولایی، زهرا درمیشون نژاد، طیبه ایزدی، محمدحسین نصر * صفحات 461-476
  اهداف

  تلومر ها ساختار های حفاظت شده ی هتروکروماتینی غیر کد شونده با تکرار های شش نوکلئوتیدی غنی از گوانین هستند که در انتهای کروموزوم ها قرار دارند. این ساختار در طی تکامل حفظ شده اند و عملکرد آن ها به طول ساختار وابسته است. در سلول های سوماتیک، طول تلومر در هر بار تقسیم سلولی کاهش می یابد. کوتاه شدن بیش از حد طول تلومر باعث توقف در چرخه ی سلولی، ناهنجاری در تفکیک شدن کروموزوم ها و مرگ سلولی می گردد. در حالی که در سلول های زایا و سرطانی به علت فعال بودن آنزیم تلومراز، کاهش طول تلومر در آن رخ نمی دهد. نشان داده شده که برخی از فاکتورها از جمله،1) سن پدر و مادر در هنگام تولد فرزندشان، 2)جنسیت، 3)سابقه ی سرطان در خانواده، 4) سندروم ها، 5)مصرف سیگار، 6)اشعه ی X ، 7) استرس روانی، 8)مصرف مشروبات الکل، 9) عادت های غذایی بر طول تلومر تاثیر دارند. لذا در این مطالعه مروری، در رابطه با نقش طول تلومر در سلول های زایای مردانه بحث می گردد.

  مواد و روش ها

  برای این مقاله مروری ما از اطلاعات و داده های مرتبط و حاصل از جستجوی پایگاه داده PubMed و Google Scholar، بین سال های 1941 تا 2016، استفاده کردیم.

  یافته ها

  اندازه طبیعی طول تلومر اسپرم می تواند بعنوان یک نشانگری از کیفیت مایع منی ، توانایی لقاح، و در نتیجه جنین با کیفیت خوب و حاملگی در نظر گرفته شود.

  نتیجه گیری

  بررسی ساختار تلومر به خصوص طول تلومر، بینش جدیدی را برای درک ما از علل ناباروری انسان ارائه می دهد.

  کلیدواژگان: تلومر، اسپرم، تخمک، لقاح، باروری
 • حسن علی ویس، مسعود صادقی، سیروس مرادی زاده* صفحات 477-487
  زمینه و هدف

  با توجه به نقش عوامل روانشناختی و سبک زندگی در سبب شناسی بیماری های قلبی، این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه تیپ شخصیتیD، سرسختی روانشناختی، تحمل ناکامی و کمالگرایی در بیماران قلبی و عادی شهر خرم آباد انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر، مطالعه ای مورد -شاهدی و گذشته نگر است. که به مقایسه تیپ شخصیتیD، سرسختی روانشناختی، تحمل ناکامی و کمالگرایی در بیماران قلبی و عادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل همه بیماران کرونر قلبی مراجعه کننده به مطب های تخصصی قلب و عروق در شهر خرم آباد بودند که 64 نفر بیمار به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. همچنین تعداد 64 نفر از افراد عادی که به لحاظ سن و جنسیت با آنها همسان شدند. جهت سنجش متغیرها از پرسشنامه تیپ شخصیتیD، مقیاس سرسختی روانشناختی و کمالگرایی اهواز و مقیاس تحمل ناکامی هارینگتون استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره(مانوا) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که بین بیماران قلبی و افراد عادی از نظر تیپ شخصیتیD، سرسختی روانشناختی، تحمل ناکامی و کمالگرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. بیماران قلبی از تحمل ناکامی و سرسختی روانشناختی پایین تر و میانگین نمره تیپ شخصیتی D و کمال گرایی بالاتری برخوردارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که تیپ شخصیتیD، سرسختی روانشناختی، تحمل ناکامی و کمالگرایی به عنوان متغیرهای مهم تاثیرگذار در ایجاد یا جلوگیری از بیماری های قلبی عمل می کنند.

  کلیدواژگان: تیپ شخصیتیD، سرسختی روانشناختی، تحمل ناکامی و کمالگرایی
 • امیرحسین کیذوری*، حمید یاقوتی صفحات 487-493
  زمینه و هدف

  آموزش به فعالیت های گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین معلم و یک یا چند یادگیرنده به صورت یک کنش متقابل جریان می یابد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش های آموزشی همتا و غیرهمتا بر یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان هوشبری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 48 نفر تشکیل دادند که تمامی بعنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه همتا و غیر همتا جای گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه چندقسمتی بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (a= 0/93) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS16 و از روش های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که یادگیری از همتایان بر t=عملکرد بالینی دانشجویان ,(17,19)F = 295 / 68 ,p<0/05
  تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش نشان داد که آموزش همتا، بهعنوان آموزش مکمل برای آموزش نوع کلاسیک، موجب بهبود یادگیری دانشجویان خواهد شد

  کلیدواژگان: آموزش همتا، آموزش غیرهمتا، یادگیری بالینی، دانشجویان هوشبری
 • لادن حسینی، سیدمحمود حجازی*، امیر رشیدلمیر، رامبد خواجه ای صفحات 495-504
  مقدمه

  شواهد نشان داده اند که مولکول های چسبان و میانجی های التهابی نقش مهمی در پاتوژنز آترواسکلروز دارند. هدف تاثیرهشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر سطح سرمی پروتئین واکنشی C و مولکول های چسبان در مردان مبتلا به نارسایی قلبی بود.

  روش کار

  در این پژوهش، 42 نفر مرد میانسال با نارسایی قلبی، هدفمند انتخاب و تصادفی به سه گروه مساوی(14 نفر) تمرین هوازی تداومی، هوازی تناوبی و کنترل تقسیم شدند. تمرین تداومی(شدت 45 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه) و تمرین تناوبی(شدت 45 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه با استراحت 5 تا 10 دقیقه ای بین هر تناوب) به مدت هشت هفته(سه روز در هفته) بود. قبل و پس از اجرای تمرین نمونه خونی از سه گروه گرفته، به روش الایزا اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معنی داری 0/05≥P استفاده شد.

  نتایج

  پس از هشت هفته تمرین سطح سرمی پروتئین واکنشی C، مولکول چسبان سلولی-1 و مولکول چسبان عروقی-1 در دو گروه تمرینی کاهش معنی دار داشت(P ≤ 0.05)، ولی در گروه کنترل تفاوتی معنی دار دیده نشد. در سطوح hs-CRP (P = 0.023) و VCAM-1(P = 0.0001) در هر سه گروه تفاوت معنی داری دیده شد، اما تفاوت معنی داری در سطح ICAM-1(P = 0.17). در بین سه گروه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی با کاهش سطوح hs-CRP و VCAM-1 احتمالا نقش موثری در پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی-عروقی مردان نارسایی قلبی دارد.

  کلیدواژگان: hs-CRP، ICAM-1، VCAM-1، تمرین هوازی، نارسایی قلبی
 • مهدی زمستانی*، احمد سهرابی، مریم طاهر پور صفحات 505-513
  اهداف

  اختلالات تغذیه و خوردن با اختلالات پایدار در خوردن یا رفتارهای مربوط به خوردن مشخص می شوند که منجر به آسیب قابل توجه در سلامت جسمی و عملکرد روانی- اجتماعی میگردند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس و خودکارآمدی وزن در زنان مبتلا به اختلال خوردن (طیف محدود کننده) انجام شد.

  مواد و روش ها

  در یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، تعداد 30 نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 95-94 که از نقطه برش معلوم شده در مقیاس محدودیت در غذا خوردن نمرات متوسط رو به بالایی اخذ کرده بودند، پس از ارزیابی بالینی اولیه و احراز شرایط پژوهش، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (درمان متمرکز بر شفقت، 15 نفر) و کنترل (15 نفر) گماشته شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس، و مقیاس سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA)استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج درمانی بر روی گروه آزمایش پس از دریافت 8 جلسه درمان متمرکز بر شفقت نشان داد که این درمان موجب کاهش معنی دار در علایم افسردگی(F=93/15,P<0/001) اضطراب (F=43/81,P<0/001) استرس(F=63/15,P<0/001) و افزایش خودکارآمدی وزن(F=72/94,P<0/001) در بیماران مبتلا به اختلال خوردن طیف محدودکننده(شده است.

  نتیجه گیری

   درمان متمرکز بر شفقت بر علائم روانشناختی مبتلایان به اختلال خوردن تاثیر میگذارد و این نتایج برای متخصصان بالینی مشغول در کلینیکهای روانشناختی خصوصی و دولتی تلویحات کاربردی دارد

  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر شفقت، اختلال خوردن، افسردگی، اضطراب، استرس
 • بهناز جلالی زادگان، فاطمه غفاری فر، سودابه فلاح، طاهر علمی، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی*، فاطمه وفا شعار صفحات 515-525
  مقدمه

  توکسوپلاسما گوندی یک انگل داخل سلولی اجباری و عامل عفونت توکسوپلاسموزیس و دارای دو فرم غیر مهاجم برادی زوئیت و مهاجم تاکی زوئیت می باشد . هدف این تحقیق برای اولین باربررسی تاثیر ویتامین های Cو Eدربالا بردن سطح سرمی نیتریک اکساید و نقش فزاینده آن درکشتن تاکی زوئیت های مهاجم انگل درموش های حساسBALB/c می باشد.

  روش کار

  چهارده 14 گروه 5 تایی (70سر) موش BALB/cبطور تصادفی به دو گروه کنترل ومورد تقسیم شدند. هشت گروه کنترل عبات بودند از: یک گروه کنترل منفی که هیچ ویتامین ویا انگلی دریافت نکردند. سه گروه شامل دریافت فقط ویتامین C ، یا ویتامین E و یاهر دو ویتامین بودند. دوگروه کنترل مثبت که با دودوز مختلف 5×104 یا104 انگل آلوده شدندو دوگروه دیگر یکی سالین ودیگری متانول دریافت کردند. شش گروه مورد شامل : سه گروه دریافت کننده 5×104 انگل و سه گروه دریافت کننده 104انگل بودند. به هرکدام از موش ها یکی ازویتامین ها به تنهایی ویا همراه باهم تجویز شد. میزان ویتامین Eبه مقدار 100 میکرو لیتریک روز درمیان یا ویتامین C به مقدار 200 میکرو لیتر روزانه بصورت داخل صفاقی به مدت 5 روز تجویزشد. همین رژیم برای موش هائی که هردوویتامین را دریافت کردند اجرا شد. درروز ششم موشها با تاکی زوئیتهای انگل بصورت داخل صفاقی عفونی شدند. سه روز بعد ازتلقیح عفونت ، نمونه گیری انجام شد. سرم ها درºC 20 - تا زمان انجام تست ها ذخیره شدند. پس از جداسازی ماکروفاژهای صفاقی موش ها ، تاکی زوئیت ها شمارش شدند وسنجش نیتریک اکسایدنیزصورت گرفت .

  یافته ها

   تزریق ویتامین ها باعث کاهش معنادار تاکی زوئیت های توکسوپلاسما در گروه های آزمون در مقایسه با گروه های کنترل شده بود. همچنین اختلاف افزایش تولید نیتریک اکساید در موش های درمان شده با ویتامین ها در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود.

  نتیجه گیری

   مصرف ویتامین های ذکرشده با افزایش تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای فعال شده باعث افزایش کشته شدن انگل های داخل ماکروفاژ شد که بهعنوان مکمل درمانی توصیه میشود

  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، ویتامین C، ویتامین E، نیتریک اکساید
 • زینب نوری، اکبر صفی پور * صفحات 527-534
  هدف

  از ویژگی های سلول های سرطانی که آن ها را متمایز از سلول های طبیعی بدن می نماید می توان به افزایش میزان آنزیم اورنیتین دکربوکسیلاز (ODC1) اشاره کرد که اثر بسیار مهمی در متابولیسم پلی آمین ها در سلول های سرطانی دارد. در این پژوهش اثرات سمیت سلولی عصاره های آبی، اتانولی و ان هگزانی گیاه ریواس (Rheum ribes) بر سلول های سرطانی رده MCF-7 بررسی شده است. همچنین میزان بیان ژن اورنتین دکربوکسیلاز به عنوان یکی از ژن های درگیر درسرطان پستان تحت تاثیر عصاره این گیاه مطالعه شده است.

  مواد و روش ها

  سلول های سرطان پستان رده MCF-7 در محیط DMEMکشت گردیدند. سپس تحت تیمار غلظت های افزایشی عصاره از صفر تا200 میکروگرم در میلی لیتر قرار گرفتند. فعالیت سایتوتوکسیک عصاره با استفاده ازسنجش MTT بررسی شد. آنالیز کمی بیان ژن ODC1 با استفاده از تکنیک Real Time - PCRانجام پذیرفت.

  نتایج

  با افزایش غلظت، تاثیر عصاره بر سلول ها به طور معنی داری افزایش یافت و افزایش قابل توجهی در مرگ و میر سلول ها دیده شد. در هر سه عصاره ریواس بیش ترین سمیت سلولی در 72 ساعت مشاهده گردید. تغییرات بیان ژن ODC1 در لاین سلولی MCF-7 تیمار شده با غلظت های مختلف عصاره ریواس، نشانگر کاهش بیان ژن با افزایش غلظت عصاره ها است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده آن است که عصاره گیاه ریواس بر بیان ژن ODC1 درسلول های سرطانی پستان انسان اثر بالقوه ای دارد و باعث مهار رشد سلول های سرطانی می شود.

  کلیدواژگان: ریواس، ضدسرطان، سایتوتوکسیک، اورنیتین دکربوکسیلاز
 • علی اسرافیلی، مریم ایزان لو*، مهدی فرزادکیا، احمد جنیدی، مینا یوسفی صفحات 535-546
  سابقه و هدف

  امروزه با توجه به اثرات غیر قابل جبران فلزات سنگین و سموم بر اکوسیستم های آبزی، ارگانیسم ها و انسان ها، حذف آن ها از منابع آب بسیار حیاتی است. در سال های اخیر، روند جذب آلاینده ها با نانو ذرات مغناطیسی توجه زیادی به خود جلب کرده است. بنابراین مطالعه حاضر باهدف، سنتز نانوذره Fe3O4@SiO2-NH2-SH به عنوان یک جاذب جدید جهت حذف آلاینده های سرب و2,4-D از ماتریکس های آبی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی تاثیر متغیرهای pH(11-3)، زمان تماس(min150-0)، دوز جاذب (g/L1/2-0/2) و غلظت آلاینده ها (mg/L50-50) بر راندمان حذف و تعیین شرایط بهینه از روش One Factorial با کمک نرم افزار Design Expert استفاده گردید. جاذب به روش هم رسوبی شیمیایی سنتز گردید و سپس مورفولوژی آن با استفاده از دستگاه های TEM، XRD، FT-IR و SEM انجام گرفت. و در نهایت آزمایشات بر روی محلول آبی آزمایش گردید.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل ساختاری نشان داد که جاذب دارای ساختار کروی با هسته Fe3O4 و پوسته SiO2 است که توسط هر دو گروه عاملی آمین و تیول اصلاح شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که بیشترین درصد حذف در سیستم مجزا برای سرب در pH برابر 5، زمان min40 و برای 2,4-D در pH برابر 6 و زمان min90 به دست آمد. همچنین در این سیستم مقادیر بهینه دوز جاذبg/L 0/8 و غلظت اولیه mg/L10 به دست آمد. در سیستم همزمان بیشترین درصد حذف در مقادیر بهینه pH برابر6 و زمان تماسmin 40 برای سرب وmin 60 برای 2,4-D و دوز جاذبg/L 2/2 تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج به دست آمده نانوذره سنتز شده چندمنظوره می تواند جاذب مناسبی برای حذف همزمان آلاینده های آلی و معدنی از محلول های آبی باشد.

  کلیدواژگان: جذب سطحی، نانوذره Fe3O4@SiO2-NH2-SH، سرب، 4-D
|
 • Marzieh Varasteh, Farhad Nazarian*, Ahmad Ismaili Pages 403-412

  New and effective antimicrobial agents are inevitable because of the increased use of antibiotics and spread of microbial resistance. The expression of antimicrobial peptides that are part of the inherent immune system of all organisms, is a novel approach of confronting a wide range of pathogens. Among the wide range of antimicrobial peptides, Dermaseptin B1 is a potent cationic peptide with strong antimicrobial activity. In this study, Dermaseptin B1 (DrsB1) coding sequence from Phyllomedusa bicolor frogs was fused to a tandem repeat of a chitin-binding domain (CBD) from Cladosporium fulvum Avr4 effector protein and expressed in tobacco Hairy Roots (HRs). The expression of recombinant (CBD)2-DrsB1 peptide was confirmed, using molecular methods and its antimicrobial activity was evaluated against Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis and Bacillus subtilis bacteria. The results of antimicrobial activity analysis demonstrated that the recombinant protein had a significant (P

  Keywords: Antimicrobial peptide, CBD, Dermaseptin B1, Human pathogenic bacteria
 • Zahra Keyvanlo, Aghilallah Keykhosravi, Mohammad Neamatshahi, Atefeh Asadi, Mahboubeh Neamatshahi *, Seyed Mojtaba Mousavi Pages 413-420
  Background

  Health-related quality of life is an index of the safety Patients and refers to the measure of a patient's functioning, well-being, and general health perception in each of three domains: physical, psychological, and social. The aim of this study is identify related factors with quality of life in hemodialysis patients.

  Materials and Methods

  In this cross sectional study, 50 hemodialysis patients of 15 to 87 years old in mashad city were participated in 2017. We used checklists which included demographic questionnaire and SF-36 Questionnaire. Descriptive and statistical tests such as mean± standard deviation for quantitative variables, Spearman correlation coefficient,Naparametric test were used.

  Results

  The mean score of quality of life was 43.3±8.2 that in the physical dimension was 42.8 ± 11.9 and in the psychological dimension was 43.9 ± 10.4.The highest mean of quality of life was observed in the men( 42.5 ± 6.1) , singles ( 43.6 ± 5.4), users general vehicles (44.4 ± 8.4) and people with a level of education in the guidance school (43.5±6.7).Age (p=0.04,r=-0.3) and duration to each dialysis session(p=0.007,r=-0.2) with mean score for quality of life were significantly inversely related but the correlation did not significantly with any of the individual characteristics, laboratory factors and clinical factors. The marrage (p=0.03) and duration of each dialysis session (p=0.03) and age(p=0.04) was a significant inversely correlation with the physical dimension.

  Conclusions

  Life quality of Hemodialysis patients is low and authorities need to provide these patients with more social support and see into their welfare.

  Keywords: Hemodialysis, Patients, Quality of Life, Mashhad
 • Forogh Montazer Someh Saraie, Samereh Asadi Majreh * Pages 421-430
  Background and Aim

  Postpartum period has the highest risk associated with psychiatric illnesses and mainly postpartum depression for women. The present study was conducted to determine the difference between perceived social support, marital satisfaction and empathy in women with Post-Partum Depression (PPD).

  Materials & Methods

  It is a descriptive study of the causal-comparative type. The present Statistical population includes all Post-Partum depressed women and normal ones who visited the comprehensive health centers of Piribazar and eynak in Rasht city, from among whom 120 women (60 with PPD and 60 normal) were chosen by the convenience sampling method. To collect data, Zimet et al. (1998) scale of Perceived Social Support, ENRICH (1988) Marital Satisfaction Questionnaire, Jolliffe & Farrington (2006) scale of marital empathy and Beck Depression Inventory were used. The data was analyzed by SPSS software using descriptive indexes and Multivariable Analysis of Variance and T Test.

  Results

  The results show that there is a significant difference in family support (F=8/79, p<0/01), significant other support (F=31/47, p<0/01), Marital Satisfaction (t=-3/52, p<0/01), cognitive Empathy (F=5/3, p<0/01) and affective empathy (F=11/15, p<0/05) between normal and depressed Post-Partum women, and women with PPD have a lower scores in all variables. Conclusion Based on the findings, it can be concluded that PPD affects the level of perceived social support, marital satisfaction and empathy in women.

 • Faramarz Sohrabi, Mehdi Khanjani, Yoosef Aazami *, Esmail Khanjani, Payman Mam Sharifi, Elahe Froghi Neghad Pages 431-444
  Background

  How to cope with life stressors affects the quality of life of female headed households. Therefore, this study aimed to evaluate the effectiveness of the Stress immunization program on coping with stress, emotion regulation and mental health in female-headed households were covered by welfare organization.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental research with pretest – posttest and control group design. 48 women covered city Khomeini Welfare Organization, which of these, randomly into two experimental and control groups were replaced. Data collected using of coping strategies, emotion regulation and General Health (GHQ-28) questionnaires, and the results were analyzed using Multivariate and analysis of covariance.

  Results

  The results showed that Stress immunization program makes greater use of positive coping strategies such as problem-focused coping and emotion-focused coping is used less as a short-term strategies. Also, reassessment strategy at posttest in the experimental group was significantly higher than the scores of the control group and the strategy of repression in the posttest in the experimental group showed negative, also, results showing reduce symptoms of somatic, anxiety and insomnia, social dysfunction and depression in household women.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be said that Stress immunization program is a multi-dimensional program and affect thoughts, emotions and behaviors in people and with factors such as cognitive restructuring, search for meaning, relaxation exercises and positive thinking, can have a significant impact on improving people mental health.

  Keywords: Stress immunization program, emotional regulation, mental health, women, coping with stress
 • Farnaz Baghban, Mahdie Hoseinzadie *, Hassan Mozaffari, Ali Dehghan, Hossein Fallahzadeh Pages 445-451
  Background

  obesity and diet are the most important risk factors for the development of osteoarthritis. L-carnitine is an anti-oxidant agent and increase energy expenditure. The aim of this study was to evaluate the efficacy of L-carnitine supplementation on the anthropometry measures in obese women with knee osteoarthritis.

  Materials and Methods

  This study was a randomized clinical trial in which 43 obese women with knee osteoarthritis were randomly assigned into two weight loss diet groups; the first one received the 1000 mg L-carnitine and with the second group took the placebo. Anthropometry indices such as height, weight, Body mass index (BMI), hip and waist circumference were assessed at the baseline and after 12 weeks from the start of intervention. Statistical analyses were carried out using SPSS (version16).

  Results

  Compared with the baseline, weight, BMI, waist and hip circumference decreased significantly in both groups after 12 weeks of intervention. However, no significant differences were observed between L-carnitine group and placebo group (P>0.05). But mean of changes waist circumference were significant between two groups (P=0.006)

  Conclusion

  According to the findings, oral administration of 1000 mg L-carnitine could decrease waist circumference but no significant effect observed on other anthropometry indices.

  Keywords: Osteoarthritis, Knee, carnitine, Body Weight, Body Mass Index
 • Soodabe Basaknejad *, Alireza Badri, Mahnaz Mehrabizadeh Pages 453-459
  Background

  Peptic ulcers is a common psycho- physiologic disease among students. The aim of the present study was to experiment of the effectiveness of Mindfulness Based on Stress Reduction on anxi-ety sensitivity and impulsivity among Shahid Chamran university of Ahvaz students with peptic ulcers.

  Materials and Methods

  Through a quasi-experimental design with the pre-test, post-test and follow-up with the control group, a total number of 24 BA level students with peptic ulcers were selected through available sampling and divided to [12 experimental group] and [12 control group]. The experimental group received eight ses-sions of Mindfulness Based Stress Reduction through two 120-minute sessions per week. The instruments applied comprised Baret Impul-sivity Scale [BIS-11] and Anxiety Sensitivity Index [ASI], which were answered in three phases, namely prior to the treatment, after the treatment and one-month follow-up.

  Results

  The results of Multivariate covariance showed that Mindful-ness-Base Stress Reduction reduces the impulsivity ( F= 8.80, p= 0.001) and anxiety sensitivity ( F= 5.62 , p= 0.02) in the experimental group compared with the control group, in posttest.

  Conclusion

  Considering the efficacy of this treatment on impulsivity and anxiety sensitivity, we suggested that Mindfulness Based on Stress Reduction with other medical treatment operate for peptic ul-cers.

  Keywords: Mindfulness Based Stress Reduction, peptic ulcers, impulsivity, anxiety sensitivity
 • Marzieh Tavalaee, Zahra Dormishoun Nejad, Tayebeh Izadi, Mohammad Hosein Nasr, * Pages 461-476
  Background and aims

  Telomeres as noncoding hetrochromatic and protective structures contain hexa-nucleutid repeats with rich in guanine at the end of each chromosomes. These structures are conserved during evolution, and their function depends on their length. In somatic cells, telomeres length decreases by each cell division. Shortening of telomere length lead to cell cycle arrest, chromosomes anomalies and cell death. While, telomere length does not short in germ cells and cancer cell due to high activity of telomerase enzyme. Other factors that influenced the telomere length are: 1) parental age at child's birth, 2) gender, 3) family history of cancer, 4) syndromes, 5) smoking, 6) X-radiation, 7) psychological stress, 8) alcohol consumption and 9) improper eating habits. Therefore, we aimed in this review, to discuss the role of telomere length in male germ cells.

  Materials and Methods

  For this review, all relevant information were collected via databases including PubMed and Google Scholar during the period 1965-2016.

  Results

  Normal size of the sperm telomere can be considered as an indicator of semen quality, ability to fertilize and result in formation of good quality embryo and pregnancy.

  Conclusion

  Examination of telomeric structure especially telomere length could provide a new insight for our understanding of the etiology of human infertility.

  Keywords: Telomeres, sperm, ovulation, fertilization, fertility
 • Masud Sadeghi, Sirous Moradizadeh *, Hassanali Vais Pages 477-487
  Background and Aim

  Regarding the role of psychological factors and lifestyle in the etiology of heart disease, this research was conducted with the aim of investigating and comparing the personality type D, psychological hardiness, failure tolerance and perfectionism in cardiac and normal patients in Khorramabad city.

  Methods

  This study is a case-retrospective study. Which compares to personality type D, psychological hardiness, failure, and perfectionism in cardiac and normal patients. The statistical population included all patients with coronary heart disease referred to cardiovascular clinics in Khorramabad city, in which 64 patients volunteered to participate in the study. Also, 64 normal people matched them in terms of age and gender. To measure the variables, personality type D questionnaire, Ahwaz psychological hardiness and perfectionism scale, and Harrington's failure tolerance scale were used. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA)

  Findings

  The results of this study showed that there is a significant difference between cardiac patients and normal people in terms of personality type D, psychological hardiness, failure tolerance and perfectionism. Cardiac patients have lower tolerance and lower psychological hardiness, and mean score of personality type D and higher perfectionism.

  Conclusion

  According to the results of the research, it can be said that personality type D, psychological hardiness, tolerance of failure, and perfectionism act as important variables that influence the development or prevention of heart disease.

  Keywords: personality type D, psychological hardiness, tolerance, perfectionism
 • Amirhosein Kayzouri *, Hamid Yaghouti Pages 487-493
  Background and aim

  The training is a series of activities that the teacher does to facilitate the learning of learners on their own or with the help of educational materials.the purpose of this study was to investigate the effect of peer-to-peer education methods on clinical learning of anesthesia students in Sabzevar University of Medical Sciences

  Materials and methods

  This experimental study was a post-test pre-test. The statistical population of this study consisted of 48 students of anesthesiology students of the Bachelor of Science from 95-96. According to the characteristics of the statistical society, all anesthesia students of Sabzevar University of Medical Sciences were selected as samples,and simple random sampling method was chosen. They were randomly assigned to peer and non-peer groups.The data gathering tool was a multi-part questionnaire. content validity was used and Their reliability was estimated through Cronbach’s alpha. SPSS16 software and descriptive and analytical statistics (covariance) were used to analyze the data.

  Results

  The analysis of covariance showed that learning from their peers had a positive and significant effect on students' clinical performance (F = 295 / 68, T =17.19 P <0.05). Conclusion The data from this study showed that peer education as a supplementary education for classroom education improves the learning of Internship students.

  Keywords: peer education, non-peer education, clinical learning, anesthesia students
 • Amir Rashdlamir, Rambod Khajei, Seyed Mahmud *, Ladan Hosseini Pages 495-504
  Introduction

  Evidence showed that adhesion molecules and inflammatory factors play an important role in the pathogenesis of atherosclerosis.The purpose of this study was to evaluate the effect of eight weeks of continuous and periodic aerobic exercise on the serum level of C-reactive protein and some adhesive molecules in men with heart failure.

  Materials and MethodsIn

  this study, 42 middle-aged men with heart failure were purposeful and randomly divided into three equal groups(14 subjects): continuous aerobic exercise, periodic aerobic exercise and control groups. Continuous training(45-70% of Maximum Heart Rate) and periodic exercise (45-80% of MHR with 5-10 minutes rest between each period) were done for 8 weeks(three days a week). Before and after exercise, blood samples were taken from three groups, ELISA method was used. Data were analyzed using SPSS (20 version) at a significant level of P≤0.05.

  Results

  After eight weeks of training, the level of C-reactive protein, adhesion molecule -1 and vascular adhesion molecule -1 had a significant decrease in the two training groups(P ≤ 0.05). but no significant difference was observed in the control group. There was a significant difference between the levels of hs-CRP(P = 0.023) and VCAM-1(P = 0.0001) in all three groups, but there was not a significant difference in ICAM-1 level(P = 0.17).ConclusionAerobic exercise by decreasing the levels of hs-CRP and VCAM-1 may play an important role in the prevention and control of cardiovascular disease in men with heart failure.

  Keywords: hs-CRP, ICAM-1, VCAM-1, Aerobic Training, Heart Failuret
 • Mehdi Zemestani *, Ahmad Sohrabi, Maryam Taher Pour Pages 505-513
  Background

   Eating disorders are characterized by persistent eating disorders or eating behaviors that leading to significant damage on physical and psychosocial function. This study aimed to examine the efficacy of compassion-focused therapy on improving symptoms of depression, anxiety and stress and weight self-efficacy in women with eating disorders (restrictive type).

  Materials & Methods

  In a quasi-experimental design pretest-posttest control group design, a total of 30 girls of University of Kurdistan at the year between 2014-2015 who had higher range at determined cut-off point in Revised Rigid Restraint Scale, after initial clinical assessment and qualifications of the study, purposive sampling method selected and randomly assigned to two experimental (Compassion-Focused Therapy, n = 15) and control groups (n = 15). Data collection tools were Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS), and Weight Efficacy Lifestyle Scale (WELS) that subjects before and after the intervention were assessed by this tool. In order to analyze the data, multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used.

  Results

  Outcome of the experimental group received 8 sessions focused therapy showed that treatment focused on compassion have effect on improving depression (F = 93.15, p<0.001), anxiety (F = 43.81, p<0.001), stress (F = 63.15, p<0.001), and weight self-efficacy (F = 72.94, p<0.001), in patients with eating disorder (restrictive type).

  Conclusion

  Compassion Focused therapy have efficacy on the psychological symptoms of eating disorder, and these results have practical implications for clinicians and health care providers involved in private and public health centers.

  Keywords: compassion-focused therapy, eating disorder, depression, anxiety, stress
 • Behnaz Jalalizadegan, Fatemeh Ghaffarifar, Soudabeh Fallah, Taher Elmi, Mohammad Javad Namazi, Fatemeh Vafa Shoar, Fatemeh Tabatabaee * Pages 515-525
  Background

  Toxoplasma gondii is an obligatory intracellular parasite causes toxoplasmosis. The parasite has two forms, noninvasive bradizoites and invasive tachizoites. The present study, for the first time, aimed to evaluate the effect of vitamins C and E on nitric oxide (NO) elevation to promote killing invasive tachizoites by macrophages in susceptible BALB/c mice.

  Materials and Methods

  Seventy BALB/c mice were recruited and randomly divided into fourteen groups of five (n=5). Control groups: one group left intact. Two groups were given saline or methanol. Two groups were infected with 104 or 5×104 parasites. The other groups were administrated only vitamin C, E, or both. The rest of sample and control groups were infected with either 104 or 5×104 tachizoites and supplemented with 100 µl vitamin E every other day, or 200 µl of vitamin C daily. Vitamins were intraperitoneally administered up to five days. On sixth day mice were intraperitoneally infected with tachyzoites. The blood samples were taken three days post infection, serum collected and stored at - 20 Cº until examinations. The peritoneal macrophages were isolated for counting phagocytised tachyzoites and nitric oxide assays.

  Results

  Tachyzoites were significantly decreased after vitamin C & E administration in the infected mice compared to the controls. In mice supplemented vitamins NO levels were significantly higher compared to controls.

  Conclusion

  Our findings showed that administration of vitamin C, E or both significantly enhanced killing invasive parasites through NO elevation produced by activated macrophages and may have therefore, complementary therapeutic effects.

  Keywords: Toxoplasma gondii, Vitamin E, Vitamin C, Nitric Oxide
 • Zeinab Noori, Akbar Safipour * Pages 527-534
  Aim

  The characteristics of cancer cells that differentiate them from normal cells can be attributed to the increase of the ornithine decarboxylase enzyme (ODC), which has a very important role in the metabolism of polyamines in cancer cells. In this research, we tried to study the effects of cytotoxicity of Rhubarb extract on three different solvents distilled water, ethanol and n-hexane on MCF-7 cell lines. Also, the rate of expression of the ODC1 gene as one of the genes involved in breast cancer was studied under the influence of the extract of this plant.

  Materials and Methods

  MCF-7 breast cancer cells were cultured in DMEM medium. Subsequently, they were subjected to increasing concentrations of extract from 0-200 μg/mL. The cytotoxic activity of the extract was investigated using MTT assay. The quantitative analysis of the ODC1 gene was performed using the Real Time-PCR.

  Results

  Cell line mortality increases significantly in a concentration-dependent manner. In the rhubarb extracts, the most cytotoxicity was observed in 72 hours. Changes in ODC1 gene expression in MCF-7 cell lines treated with different concentrations of rhubarb extract indicate a decrease in gene expression with increasing concentrations of extracts.

  Conclusion

  The results of this study indicate that Rhubarb extract has a potential influence on ODC1 gene expression in breast cancer cells and cause inhibition of cancer cell proliferation.

  Keywords: anticancer, cytotoxic, ornithine decarboxylase, Rhubarb
 • Ali Esrafili, Maryam Izanloo *, Mahdi Farzadkia, Mina Yousefi, Ahmad Joneidi Pages 535-546
  Background

  Nowadays,due to the irreparable effects imposed on aquatic ecosystems,organisms and humans,the removal of heavy metals and herbicides from water sources has extremely become vital.In recent years, the process of adsorbing contaminants with magnetic nanoparticles has gained lots of attention.Therefore, the present study aimed to synthesize nanoparticles as an adsorbent for adsorption of the contaminants of Pb and 2,4-D from water.

  Materials and methods

  To evaluate the effect of independent variables such as pH(3-11),contact time(0-150min),adsorbent dose(0.2-1.2g/L) and adsorbate concentration(5-50mg/L) on the contaminant removal and determine the optimal conditions, the method of one factor at the time was used by design expert software. Nanoparticles were synthesized via a co-precipitation method and their morphology were characterized by TEM,XRD,FT-IR and SEM. Finally, the experiments were performed on aqueous solution.

  Results

  Structural analysis revealed that adsorbent has a spherical structure with a Fe3O4 core and SiO2 shell, modified by both amine and thiol functional groups.The results of experiments showed that the maximum adsorption efficiency of single system occurred at pH 5 and contact time 40 min for lead and at pH6 and contact time 90min for 2,4-D.Also the optimal values of adsorbent dose and initial concentration obtained 0.8 g/L and 10 mg/L. In the binary adsorption system,the maximum adsorption efficiency determined at pH 6 and contact time 40 min for lead and contact time 60 min for 2,4-D and adsorbent dose 1.2 g/L.

  Conclusion

  According to the results,the bi-functional nanoadsorbent could be effectively used for the simultaneous removal of inorganic and organic pollutants from various aqueous solutions.

  Keywords: adsorption, Fe3O4@SiO2-NH2-SH Np, lead, 4-D