فهرست مطالب

مطالعات زبان و ادبیات غنایی - پیاپی 31 (تابستان 1398)

نشریه مطالعات زبان و ادبیات غنایی
پیاپی 31 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/05/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منوچهر جوکار، شیما فاضلی* صفحات 9-18

  نوآوری در شعر معاصر به تغییر قالب، محدود نمی شود. شاعران معاصر به برخی از آرایه های ادبی و ظرفیت های مختلف آن نیز نگاهی نوآورانه داشته اند و با کاربردهای تازه، گه گاه برخی از اصول بلاغت کهن را به نقد کشیده اند. یکی از این نوآوری ها ساخت ترکیب های تازه وصفی و اضافی پی در پی و کاربرد اثرگذار آن در بدیع و صورخیال است. قیصر امین پور یکی از شاعران برجسته نسل انقلاب، با رویکرد ویژه به ترکیب گروهی واژه ها به تعبیر بلاغت کهن «تتابع اضافات» هم در قالب های سنتی و هم آزاد، به این نوع ترکیب سازی علاقه خاصی نشان داده است. ترکیبات وصفی و اضافی طولانی در شعر امین پور دارای ویژگی های دستوری و زبانی ویژه ای هستند و در خلاقیت های ادبی و هنری او تاثیرگذار به نظر می رسند، در حالی که گذشتگان غالبا چنین کاربردی را از عیوب سخن به شمارآورده اند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، ساخت دستوری و بلاغی این ترکیبات و نقش و اهمیت آن در شعر امین پور مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل پژوهش بیانگر این است که ترکیبات طولانی از ویژگی های اساسی دو مجموعه آینه های</em> ناگهان</em> و دستور زبان عشق</em> هستند و در تنفس صبح</em> و گل ها همه آفتابگردانند</em> به نسبت کم تری دیده می شوند. امین پور در تصویر مفاهیم انتزاعی و نیز واقعیت های ملموس پیرامونی، این ترکیبات را به کمک عوامل دستوری، بیانی و بدیعی به گونه ای در خلال آثار خود به کار برده است که موجب غنای زبان، افزایش قدرت تصویری و موسیقایی، ایجاز، ابهام هنری، تداعی حالات و معانی و تاثیر هر چه بیشتر شعر شده است.

  کلیدواژگان: قیصر امینپور، ترکیب وصفی پی در پی، ترکیب اضافی پی در پی، ساخت دستوری و بلاغی، ارزشهای هنری
 • مرتضی رشیدی*، هنا معاوی صفحات 19-32

  نوع نگاه هر شاعر نسبت به جهان پیرامون خویش و شیوه برقراری ارتباط با آن، همچنین احساسات و عواطف درونی خود و به کارگیری زبانی درخور این نوع نگاه و عواطف، خط سیر شعری او را نمایان می کند. این تحقیق کوشیده است تا اشعار پانته آ صفایی، کبری موسوی و نجمه زارع را به لحاظ اندیشه و زبان زنانه بررسی کند. به این منظور نخست ویژگی های عاطفی زنانه در زبان شعری آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. در شعر هر سه شاعر عشق و عواطف انسانی درون مایه اصلی غزل های آنان را تشکیل می دهد. یاس و امید را با بسامدهای متفاوت توامان در شعر آن ها می توان مشاهده کرد. تاثیر مذهب و باورهای دینی در شعر آن ها مورد بررسی واقع شده و همچنین قدرت تصویرگری و خلاقیت با نگاهی زنانه در شعر آن ها تبیین شده است. در نهایت تفاوتها و شباهت های شعری آنان با استناد به محتوای شعرشان ذکر شده است.

  کلیدواژگان: کبری موسوی قهفرخی، پانتهآ صفایی، نجمه زارع، غزل زنان، شعر معاص
 • معصومه شیرزادمرکاوی*، کیومرث مولادوست صفحات 33-44

  هدف از این مطالعه بررسی تعابیر عارفانه و عاشقانه گوی و چوگان در اشعار فارسی است. شاعران در ادوار مختلف زبان و ادبیات فارسی، برای بیان مفاهیم و منویات درونی خود از تعبیرات گوناگون استفاده کرده اند و گاه برای بازگویی این مفاهیم از تعابیر و اصطلاحات رایج در زمانه خود سود جسته اند. بیان احساسات و عواطف شخصی شاعران گاه در مضامین عاشقانه و گاه عارفانه با واژه های گوی و چوگان نمود یافته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش تاریخی است که با رویکرد تحلیلی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد؛ اشعار فارسی سرشار از دو واژه گوی و چوگان است که در مضامین عاشقانه برای توصیف درازی زلف، ذقن، روی، خال معشوق و نیز توصیف تسلیم و بی ادعایی عاشق در برابر معشوق به کار رفته اند. در مضامین عارفانه نیز برای بیان تسلیم بودن و نیز به عنوان تمثیلی برای ترک هوس و خودبینی استفاده شده است. نمود واژه های گوی و چوگان در اشعار غنایی و بسیاری واژه های گوی و چوگان در ادبیات فارسی نشان دهنده میزان رواج این بازی در ادوار مختلف تاریخ ایران است و آشنایی شعرا با بازی چوگان می تواند ناشی از رواج این بازی در ایران باشد.

  کلیدواژگان: ادبیات، گوی، چوگان، عارفانه، عاشقانه
 • بتول فخراسلام، رضا موسی آبادی* صفحات 45-60

  بی تردید عشق و محبت، چه زمینی و چه آسمانی همواره هسته مرکزی اندیشه شاعران، نویسندگان، عرفا و اندیشمندان در طول تاریخ بوده است، اما نوع پرداخت و نحوه بیان در آن ها یکسان نیست. سعدی نیز به عنوان خداوندگار مسلم غزل عاشقانه و برجسته ترین شاعر در حوزه ادبیات تعلیمی زبان فارسی، بسیاری از مضامین اخلاقی مربوط به عشق و محبت را در متعالی ترین حالت خویش در کلیات سعدی با تاثیرپذیری از آموزه های دینی معرفی نموده است.این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاثیرپذیری سعدی از آموزه های قرآن کریم و نهج البلاغه در تعالیم مربوط به عشق و محبت بپردازد. از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که سعدی عشق زمینی و آسمانی را توامان دارد و به جایگاهی می رسد که این دو به وحدت رسیده و در نهایت راه وصول به حقیقت می شوند. عشق در کلام سعدی از عشق به انسان فراتر رفته به تمام کائنات تسری پیدا می کند و سرانجام به عشق الهی منجر می گردد. هم چنین سعدی با الهام گرفتن از آموزه های دینی، از مفهوم عشق و محبت برای دستیابی به فضایل اخلاقی نیز بسیار بهره برده است.

  کلیدواژگان: سعدی، عشق، محبت، قرآن، نهجالبلاغ
 • علیرضا مظفری*، عبدالناصر نظریانی، رقیه رجبی قاضی کندی صفحات 61-80

  عصر مشروطه از دوره های متفاوت در تاریخ ایران است که در آن تمام جنبه های زندگی دستخوش تغییر گردید و به تبع آن شعر نیز دگرگون شد و نگاه شاعران این دوره با نگاه شاعران دوره های پیشین تفاوت کلی پیدا کرد. در این عصر همه چیز در خدمت اجتماع قرار گرفت حتی شعر. بزرگترین شاعران این دوره کسانی هستند که در متن اجتماع و حوادث اجتماعی قرار دارند و نسبت به آنها عکس العمل نشان می دهند؛ از این رو شعر این دوره شعری است صریح و شفاف با حاکمیت اندیشه، اما رگه هایی از احساس نیز در آنها می توان یافت که هرچند نمی توان شعر غنایی به معنای واقعی کلمه به حساب آورد، اما نمی توان بار عاطفی و گاه زبان نسبتا غنایی آنها را نیز نادیده گرفت. گاه شاعران تلاش می کنند در اثنای انتقال اندیشه، بار عاطفی شعرشان را نیز تقویت کنند؛ بنابراین موضوعات اجتماعی با زبانی تقریبا غنایی مطرح می شود که در چنین حالتی نوعی گره خوردگی غنایی اجتماعی در اشعارشان به وجود می آید؛ هرچند که این گره خوردگی کمرنگ باشد. این نوع تلفیق شعر غنایی و اجتماعی در شعر عارف، فرخی، عشقی، بهار و دیگرشاعران این عصر وجود دارد البته با شدت و ضعف نابرابر. شعر محمد تقی بهار به عنوان یکی از بزرگان ادبیات فارسی از این نظر قابل بحث و بررسی است؛ چراکه در این دوره ، هیچ شاعری به اندازه وی با شعر کلاسیک فارسی آشنا نیست و از سیاسی ترین شاعران این دوره است.

  کلیدواژگان: :شعر غنایی، شعر اجتماعی، عصر مشروطه، محمد تقی بهار
 • مهدی نجفی، اسحاق طغیانی*، محبوبه خراسانی صفحات 81-97

  صفایی جندقی فرزند ارشد یغمای جندقی است و اشعار عاشورایی مهیج و سوزناک وی در قالب ترکیب بند سروده شده است. او در این شیوه گوی سبقت را از اقران ربوده و ترکیب بند عاشورایی او، مشحون از فنون و صنایع ادبی است.در این مقاله، از میان فنون ادبی مراثی تنها به آواها و صنایع مرتبط با آن مانند واج آرایی، انواع جناس و تکرار که بار موسیقایی کلام را افزایش می دهند، پرداخته شده است. تحلیل آوایی این اشعار از منظر مکتب فرمالیسم، با تاکید بر تحلیل آواها و القاهاست که موریس گرامون به آن ها توجه داشته است. بر این اساس در ذهن پرسش هایی مطرح می شود؛ آیا می توان از تکرار آواهای به کاررفته در شعر صفایی به القاهایی دست یافت؟ آیا تکرار واج و القای آن می تواند احساسات یا نام آواهایی را تداعی کند؟ در تحلیل واجی نوحه ها، با در نظر گرفتن تاثیر انتخاب واژگان و تکرار آن ها بر موسیقی و معنای نوحه ها به تکرار واج ها، القا، جایگاه و شیوه های تولید توجه شده است. در این مقاله به آواها، میزان کاربرد آن ها، القاها و تصویرسازی های به کار رفته در نوحه ها پرداخته تا میزان موفقیت شاعر را در انتقال مفاهیم و پیام مشخص کند. نتیجه اینکه تکرار آواها توانسته اند احساسات و حسیات را تداعی کنند؛ بسامد بالای واکه بم "آ" و همخوان خیشومی "ن" در اشعار صفایی جندقی، حاکی از القای درد، رنج و نارضایتی است، حتی اگر در مضمون بیت ها و کلام او آشکارا بیان نشده باشد.

  کلیدواژگان: صفایی جندقی، نوحه، آوا و القا، موریس گرامون، فرمالیسم، تحلیل آوایی
|
 • Jokar Manouchehr, Fazeli Shima* Pages 9-18

  Compounding is an innovation in language surface that can be studied at tw0 sections: word formation and adjectival and additional compounds. These two methods have been in attention for contemporary poets and the second kind has special value among post revolution traditionalist poets, although Qeisar Aminpour had impressive success in making new compounds and words, but with a special approach toadjectival and additional compounds in both new and traditional poems, he has more used the second kind of compounding in his works. This application, after using routine language, has made the main feature of language for him. Theadjectival and additional compounds in Aminpour's poetry has metaphorical, conceptual and sometimes nominative compounds which brevity, music and introduction removing are from the important applications of them. These compounds in addition to grammatical and lingual style have had a kay role in literature and art style of the poet. This research wishes to study the structure of adjectival and additional compounds in Aminpour's poetry, how he uses these compounds in his poems and their role and importance in syntactic, literary structure and his artistic expression

  Keywords: Compounding, adjectival, additional compounds, structure, application, Aminpour's poetry
 • Rashidi Morteza*, Moavi Hana Pages 19-32

  The way a poet looks at the world and connects with that, also their inner feelings, emotions, and utilizing a proper language to express these feelings specifies their style of poetry. This article tries to investigate the poets of Pantea Safayi, Kobra Musavi and Najmeh Zareh based on their thought and feminine language. To achieve this goal, feminine emotion in their poetry language has been studied at first. In all these poetry, love and human emotions are the main contents that organizes the content. Hope and disappointment can be observed in their poetry with different frequencies, at the same time. Effect of religious branch and religious beliefs have been investigated in their poems, also their creativity and imagination power with a feminine look has been explained. In the end, differences and similarities in their poets are mentioned considering their poetry content

  Keywords: Pantea Safayi, Kobra Musavi ghahfarrokhi, Najmeh Zareh, feminine language, women’s ode, contemporary poet
 • Shirzad Markavi Masoumeh*, Moladoost Kiyumars Pages 33-44

  This research aims to study the mystical and romantic interpretations of the polo and the polo ball terms in Persian poems. In different periods of Persian language and literature, poets have used various interpretations to express their concepts and intents, and they occasionally have benefited from common interpretations and idioms of their era to restate such concepts. Poets have sometimes expressed their personal feelings and emotions in romantic and mystical themes with " Polo" and " Polo ball" terms. The present study is the descriptive type with the historical method, which has been done with an analytical approach. Our findings indicated that, Persian poems are filled with "Polo" and "Polo ball" terms, used to describe the hair length, chin, face, and moles of the beloved, as well as the description of the submission and humbleness of the lover to the beloved in romantic themes. They also have been used to express submission, and as an allegory for ignoring worldly longings and arrogance in mystical themes. The expression of "Polo" and "Polo ball" terms in the lyric poetry and abundant use of these words in Persian literature indicate the popularity of this game in different periods of the Persia history and the poets’ familiarity with the Polo sport might be due to the prevalence of this game in Iran.

  Keywords: Literature, Mystical, Polo, Romantic, Gooy
 • Fakhroleslam Batool, Mousaabadi Reza* Pages 45-60

  Undoubtedly, love and affection, whether terrestrial or heavenly, have always been the core of the thoughts of poets, writers, mystics and scholars throughout history, but the type of payment and the way in which they are expressed are not the same. As the sovereign Lord of the romantic ghaza and the most prominent poet in the field of Persian language teaching literature, Sa'di has also embraced many moral themes related to love and affection in his most transcendental sense in the totality of Sadi through the influence of religious, eye-catching doctrines. This research seeks to investigate Sa'di's influence on the teachings of the Holy Qur'an and the Nahj al-Balaghah in the teachings of love and affection with a descriptive-analytical method. One of the most important findings of this research is that Sa'di has a coherent earthly and heavenly love, and it arrives at the position that the two have reached unity and ultimately become the way to reach the truth. Love in Sa'di's words goes beyond the love of man to all the universes and ultimately leads to divine love. Similarly, Sa'di has also benefited from the concept of love and affection for the achievement of moral virtues by inspiring religious teachings.

  Keywords: Saadi, Love, Kindness, Quran, Nahjal-Balaghe’s
 • Mozafari Alireza*, Nazariyani Abdolnader, Rajabi Ghazi Roghaye Pages 61-80

  The constitutional period is a distinct period in Iran’s history, in which all aspects of Iranians lives has transformed and as a result the verse and literature encountered a great change by the change in point of view of poets of this period in comparison to former poets. In this period everything even the poetry serve the society. The greatest poets of this period are those who were in the middle of the society and the social events and react them; So this periods verse is explicit, clear, and thought governed, however streaks of feeling is accessible in these works but they cannot be classified in lyric poetry but this doesn’t underestimate the emotional aspect and semi-lyrical language of these works. Sometimes, the Constitutional poets try to support their works emotional and logical sides simultaneously; therefor the social matters present with a semi-lyrical language that cause a kind of Socio- lyrical integration in their works; however it’s a slight integration. This kind of socio-lyrical integration is observable in Aref`s, Farrokhi`s, Eshghi`s, Bahar`s, etc poetry with an unequal severity and weakness, Mohammad Taghi Bahar`s poetry as an authority in Persian verse in this respect is worthy to consider and investigate; because in this period no other poet is familiar with Persian classic poetry and in other hand he is the most political poet of constitutional period.

  Keywords: Lyrical poetry, Social poetry, constitutional period, Mohammad Taghi Bahar
 • Toghyani Eshagh*, Khorasani Mahboobeh Pages 81-97

  The purpose of this research is the vocal analysis of safaei’s on hundred and seventy monodies and elegies by in terms of formalist school with emphasis (on) sound analysis and induction that was in consideration of Maurice Grammont. Accordingly the questions of the present study are: Is it possible to achieve induction by interactions used in safaei’s poetry? Is phonemes repetition and its induction can suggest phonetic names?In phonological analysis of his monodies and elegies the impact of words choice and repeating them in music and the meaning of monodies and elegies, the repetition of phonemes, induction position and production procedures have been considered in this article, sounds, rate applications, inductions and illustration used in monodies and elegies have been considered in order to determine the success of poet in convening implications.Safaei has been considering all poetic elements like: (rhythm, rhyme and rows, literary devices specially the repetition of phonemes and words). The repetition of words and voices in Safaei`s poem have been used regarding emphasizing speech and music`s language. The repletion of voices could associate emotions, but theonomatopoeia have had poor application. High frequency of bass vowel (A) and Consonant sounds (N), in poem in of this great poet suggest the induction of pain and dissatisfaction, even if it is not clear in his context bits and speech.

  Keywords: Formalism, Grammont, Safaei, Monodies, Phonème, induction