فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیر حسین بقایی*، راحله میرزایی صفحات 91-98
  مقدمه

   سبزیجات به عنوان بخش مهمی از زنجیره غذایی انسان محسوب می‌شوند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پتانسیل خطرپذیری سرب ناشی از مصرف جعفری در خاک تیمار شده با خاک‌اره و کود گاوی انجام شد.

  روش‌‌ها

   پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی در این پژوهش شامل کاربرد 0، 10 و 15 تن در هکتار کود گاوی غنی‌ شده با 0 و 5 درصد وزنی خاک‌اره در خاکی با مقادیر 0، 400، 600 و800 میلی‌گرم سرب در کیلوگرم بوده و گیاه مورد نظر، جعفری بوده است. پس از گذشت 50 روز، غلظت سرب در خاک و اندام هوایی گیاه جعفری با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. علاوه بر این، ضریب خطرپذیری نسبت به بیماری‌های غیر سرطانی با استفاده از فرمول ارائه شده توسط سازمان محیط زیست آمریکا محاسبه گردید.

  یافته‌ها

  کاربرد 10 و 15 تن در هکتار کود گاوی به ترتیب باعث افزایش 2/0 و 5/0 واحدی در pH خاک گردید. همچنین افزایش 10 تن در هکتار کود گاوی به همراه 5 درصد وزنی خاک‌اره موجب افزایش 6/1 واحدی در ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شد. بر مبنای نتایج، استفاده از 15 تن در هکتار کود گاوی به همراه 5 درصد وزنی خاک‌اره توانسته است پتانسیل خطرپذیری نسبت به بیماری‌های غیر سرطانی در اثر جذب سرب ناشی از مصرف جعفری را کاهش دهد.

  نتیجه‌گیری

   نتایج حاکی از آن بودند که مصرف جعفری در مناطق آلوده به سرب می‌تواند پتانسیل خطرپذیری بالایی برای بیماری‌های غیر سرطانی داشته باشد. در این میان کاربرد کود گاوی به همراه خاک‌اره، تاثیر به ‌سزایی بر کاهش این خطرپذیری داشته است؛ هر چند که نقش نوع و مقدار آلودگی خاک در مقدار کاهش خطرپذیری نباید نادیده گرفته شود.

  کلیدواژگان: کود گاوی، سرب، جعفری، خاک اره
 • علی اکبر سلطانزاده، حیدر محمدی، احمد سلطانزاده*، محمد دانشور صفحات 99-116
  مقدمه

   پروژه‌های کلان ساخت ‌و ساز همواره در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند و ایمنی در این پروژه‌ها در معرض آسیب می‌باشد؛ بنا بر این، تحلیل ریسک ایمنی یکی از فعالیت‌های مهم برای اولویت‌بندی ریسک‌های موجود و مدیریت ریسک در ساخت‌ و ساز نیروگاه‌های برق به عنوان یکی از خطرناک‌ترین صنایع می‌باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل ریسک‌های ایمنی در ساخت‌ و ساز یک نیروگاه برق بر اساس تکنیک پاپیونی انجام شد.

  روش‌‌ها

  مطالعه حاضر یک واکاوی تحلیلی- مقطعی می‌باشد که در واحد توربین ‌هال یک نیروگاه سیکل ترکیبی در حال ساخت در سال 1396 انجام شده است. تحلیل ایمنی ریسک در این مطالعه بر اساس تکنیک پاپیونی و با استفاده از نرم‌افزار Bow Tie ProTM صورت گرفت. شایان ذکر است که برای اثربخشی بیشتر این مطالعه، دو فاز تشریح سیستم و شناسایی خطر قبل از تحلیل ریسک ایمنی طراحی و اجرا گردید.

  یافته‌ها

  ارتباط بین فعالیت، تهدید و پیامد هر یک از خطرات شناسایی شده نشان‌دهنده آن بود که بالاترین میزان تهدید مربوط به سیلندرهای تحت فشار، جوشکاری و برشکاری (8 تهدید شامل: ضربه و صدمات مکانیکی، حرارت و گرما، حمل ‌و نقل، اتصالات ناایمن و معیوب، نگهداری و انبارش سیلندرها، روغن و چربی، نشتی و برگشت شعله) بوده است. باید خاطرنشان ساخت که بیشترین پیامد مربوط به عملیات باربرداری و جابه‌جایی بار سنگین (سه پیامد آسیب انسانی، آسیب به جرثقیل و بار و آسیب به تاسیسات و تجهیزات)، سیلندرهای تحت فشار و جوشکاری و برشکاری (سه پیامد آسیب انسانی، حریق و انفجار و آسیب به تاسیسات و تجهیزات) بوده است.

  نتیجه‌گیری

  یافته‌های پژوهش بیانگر آن بودند که استفاده از نرم‌افزار Bow Tie ProTM یک روش مناسب برای تحلیل ریسک ایمنی در ساخت ‌و ساز نیروگاهی است و تحلیل ریسک ایمنی در واحد توربین ‌هال می‌تواند برای جلوگیری از تهدیدات و کاهش پیامد حوادث مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ایمنی، تحلیل ریسک، تکنیک پاپیونی، نیروگاه برق
 • اکبر حسن زاده، زهرا جلیلی *، مریم محمد شریفی دارانی صفحات 107-114
  مقدمه

   افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های اخیر باعث شده است که میزان بیماری‌های مزمن و در نتیجه نیاز به مراقبت از سالمندان افزایش چشمگیری پیدا کند؛ از این رو مدیریت آن از طریق انجام رفتارهای خودمراقبتی الزامی می‌باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار خودمراقبتی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر داران انجام شد.

  روش‌‌ها

   پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی قبل و بعد با گروه مداخله است که در آن 100 نفر از سالمندان مبتلا به پرفشاری خون تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر داران به صورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه پرسشنامه پژوهشگرساخته مشتمل بر سوالات دموگرافیک، آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار خودمراقبتی که روایی و پایایی آن به تایید رسیده است را تکمیل نمودند. شایان ذکر است که اطلاعات به صورت مصاحبه از دعوت‌کنندگان جمع‌آوری شدند و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 18، آزمون‌های آماری t مستقل، t زوجی، Mann–Whitney، کای اسکوئر و Fisher استفاده گردید.

  یافته‌ها

   میانگین سنی گروه مداخله 5/6±6/66 و برای گروه کنترل 3/6±4/67 سال بود. لازم به ذکر است که میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، راهنما برای عمل، خودکارآمدی و رفتار خودمراقبتی در دو گروه قبل از مداخله آموزشی اختلاف معناداری وجود نداشت (05/0P>)؛ اما میانگین نمرات آگاهی و اجزای مدل در گروه مداخله پس از مداخله افزایش معناداری یافت (001/0P<).

  نتیجه‌گیری

   به نظر می‌رسد که آموزش طراحی‌ شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی موجب افزایش عملکرد و باورهای بهداشتی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون در زمینه رفتار خودمراقتبی می‌گردد؛ از این رو توصیه می‌شود در راستای افزایش رفتارهای خودمراقبتی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون، این مدل مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پرفشاری خون، خودمراقبتی، سالمندان، مدل اعتقاد بهداشتی
 • پریسا تجلی، مجتبی امیری مجد *، معصومه کلانتری صفحات 115-121
  مقدمه

   پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه هنردرمانی (تئاتر و نمایش) بر رشد مهارت‌های ارتباطی نوجوانان آهسته‌گام انجام شد.

  روش‌‌ها

   پژوهش آزمایشی حاضر همراه با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر آهسته‌گام 14-10 ساله شهر تهران در سال تحصیلی
  97-1396 تشکیل دادند. از میان این افراد، 40 دانش‌آموز آهسته‌گام به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به ‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه مهارت ارتباطی بود که توسط معلمان هر دو گروه تکمیل گردید (پیش‌آزمون). سپس، گروه آزمایش طی 20 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت برنامه هنردرمانی (تئاتر و نمایش) قرار گرفتند؛ اما گروه گواه، مداخله‌ای را دریافت ننمودند. در پایان، هر دو گروه مجددا به ابزار پژوهش پاسخ دادند (پس‌آزمون) و پس از گذشت سه ماه، دوباره از هر دو گروه ارزیابی به عمل آمد (پیگیری) تا میزان اثرگذاری دوره درمانی بررسی شود.

  یافته‌ها

  نتایج نشان دادند که اثر هنردرمانی (تئاتر و نمایش) بر رشد مهارت‌های ارتباطی دختران (22/118=F، 001/0=P) معنادار می‌باشد؛ بدین معنا که دو گروه آزمایش و گواه از نظر تاثیر هنردرمانی بر رشد مهارت‎های ارتباطی تفاوت معنا‎داری داشتند. شایان ذکر می‌باشد که هنردرمانی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه باعث بهبود معنا‎دار رشد مهارت‎های ارتباطی دختران نوجوان آهسته‎گام شده بود.

  نتیجه‌گیری

   نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دادند که هنردرمانی به شیوه تئاتر باعث ارتقای مهارت‌های ارتباطی دختران نوجوان آهسته‎گام می‎شود. با توجه به این نتایج به اولیا، معلمان و دست‌اندرکاران آموزش پیشنهاد می‌شود شرایطی را فراهم نمایند تا دانش‌آموزانی که به لحاظ توانایی برقراری ارتباط و مهارت‌های ارتباطی با دیگر دانش‌آموزان دارای مشکلاتی هستند، شناسایی شوند و تحت درمان به شیوه هنردرمانی قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: دختران نوجوان آهستهگام، مهارتهای ارتباطی، هنردرمانی
 • اکبر حسن زاده، مریم عمیدی مظاهری*، نجمه فرجی کاهکش صفحات 122-128
  مقدمه

   بررسی عوامل اثرگذار بر وضعیت تحصیلی دانشجویان که به عنوان مهم‌ترین افراد یک جامعه به شمار می‌روند، اهمیت بسیاری دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

  روش‌‌ها

   پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر در ارتباط با 231 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، بهزیستی روان‌شناختی ریف (Reef)، حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (Sherbourne و Stewart) و رضایت از زندگی داینر (Diener) جمع‌آوری شدند. شایان ذکر است که به منظور سنجش وضعیت تحصیلی دانشجویان از معدل کل سه ترم اخیر آن‌ها استفاده گردید.   

  یافته‌ها

  نتایج نشان دادند که بین نمره رضایت از زندگی، بهزیستی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین، نتایج آنالیز رگرسیون خطی چندگانه حاکی از آن بودند که از بین متغیرهای مورد نظر به ترتیب رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ها برای وضعیت تحصیلی دانشجویان بوده‌اند.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به نتایج به‌ دست آمده می‌توان گفت که وضعیت تحصیلی دانشجویان از رضایت از زندگی خود و حمایت اجتماعی افراد مرتبط با آن‌ها متاثر می‌باشد. در این راستا پیشنهاد می‌شود در برنامه آموزشی دانشجویان به مبحث رضایت از زندگی پرداخته شود و شیوه‌های جلب حمایت اجتماعی به شکل صحیح به آن‌ها آموزش داده شود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، دانشجویان، رضایت از زندگی، سلامت روان، وضعیت تحصیلی
 • علیرضا قوامی نیا، احسان الله حبیبی*، جواد غلامیان، اکبر حسن زاده صفحات 129-135
  مقدمه

   هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت خودکار و ارزیابی تاثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران می‌باشد.

  روش‌‌ها

   در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات مداخله‌ای است، ارزیابی پوسچر کاربران بر اساس روش REBA (Rapid Entire Body Assessment) حین استفاده از تابلوی غیر هوشمند و نیز هنگام استفاده از تابلوی هوشمند صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادند. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 انجام شد.

  یافته‌ها

   نتایج نشان دادند که در یک سوم بالای تابلوهای معمولی، 5/54 درصد از نمونه‌ها نیازمند اقدامات اصلاحی ضروری (هرچه زودتر) بودند و در سطح سوم اولویت اقدامات اصلاحی قرار داشتند. علاوه بر این، نتایج ارزیابی پوسچر در یک سوم میانی حاکی از آن بودند که در مورد تابلوهای معمولی، 9/90 درصد از نمونه‌ها در سطح دوم اولویت اقدامات اصلاحی قرار دارند. این در حالی است که در ارتباط با تابلوی هوشمند، 5/4 درصد از نمونه‌ها در این سطح بودند. از سوی دیگر، نتایج ارزیابی پوسچر در یک سوم پایینی نشان از آن داشتند که در مورد تابلوی معمولی، 2/18 درصد از نمونه‌ها در سطح دوم اولویت‌ اقدامات اصلاحی قرار دارند؛ اما در ارتباط با تابلوی هوشمند، نیازی به انجام اقدامات اصلاحی نمی‌باشد.

  نتیجه‌گیری

   نتایج حاصل از ارزیابی پوسچر با استفاده از روش REBA در این پژوهش بیانگر بالا بودن سطح ریسک در استفاده از تابلوهای معمولی بودند؛ از این رو با توجه به نتایج حاصل از استفاده از تابلوی هوشمند پیشنهاد می‌شود که به منظور جلوگیری از بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی از این فناوری جدید استفاده شود.

  کلیدواژگان: ارگونومی، تابلوی کلاسی هوشمند، REBA
 • زهرا شاکری مبارکه، حسین شهنازی*، اکبر حسن زاده صفحات 136-143
  مقدمه

   مهارت‌های زندگی عبارت هستند از مجموعه توانایی‌هایی که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر ابعاد کیفیت زندگی و سلامت روان زنان در مطالعات متعددی تایید شده است؛ اما شواهد پژوهشی در مورد بهورزان ایرانی وجود ندارد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان انجام شد.

  روش‌‌ها

   مطالعه حاضر به روش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با استفاده از گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت شهرستان‌های مبارکه و لنجان تشکیل دادند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. ابتدا پرسشنامه‌های کیفیت زندگی و سلامت عمومی به هر دو گروه ارائه شد و پس از گذشت پنج جلسه 90 دقیقه‌ای، برنامه آموزش مهارت‌های ده‌گانه زندگی برای گروه مداخله اجرا گردید. پس از گذشت دو ماه، پرسشنامه‌ها‌ مجددا توسط دو گروه تکمیل شدند. در انتها، اطلاعات وارد نرم‌افزارSPSS 20  گردیدند و با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر، t مستقل، همبستگی Pearson و رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

   بر مبنای نتایج مشخص گردید که نمره کل کیفیت زندگی و تمامی ابعاد آن در گروه مداخله، دو ماه پس از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله و همچنین بیشتر از گروه مقایسه بوده است (05/0P<). علاوه بر این، مشاهده گردید که اختلال در سلامت عمومی و تمامی ابعاد آن دو ماه پس از مداخله به طور معناداری در گروه مداخله کمتر شده است. شایان ذکر می‌باشد که بین اختلال در سلامت عمومی بهورزان و کیفیت زندگی و تمامی ابعاد آن رابطه‌ای معکوس به دست آمد (05/0P<).

  نتیجه‌گیری

  نتایج مطالعه حاضر بیانگر این موضوع بودند که آموزش و افزایش آگاهی در زمینه مهارت‌های زندگی می‌تواند در تمام جنبه‌های زندگی افراد به ویژه کیفیت زندگی و تمامی ابعاد آن و سلامت عمومی آن‌ها تاثیر مثبت داشته باشد؛ به ویژه اگر این آموزش کارآمد بوده و با استفاده از روش‌های مختلف انجام شود.

  کلیدواژگان: آموزش، بهورز، سلامت عمومی، کیفیت زندگی، مهارتهای زندگی
 • محمد جواد طراحی، زهرا اسفندیاری، مسعود سامی*، نادر اکبری صفحات 144-194
  مقدمه

  آفلاتوکسین‌ها ترکیبات به‌شدت سمی هستند که منجر به بروز عوارض ناخواسته بر سلامت انسان می‌شوند. دانه کنجد از محصولاتی است که در صورت نگهداری نامناسب، شرایط تولید آفلاتوکسین در آن مهیا و در نتیجه این سم به روغن حاصل از آن انتقال می‌یابد و درنهایت با مصرف روغن کنجد، آفلاتوکسین به بدن انسان وارد می‌شود. مطالعه حاضر به بررسی آفلاتوکسین کل در روغن های تولیدی با روش پرس سرد در سطح شهر اصفهان می‌پردازد.

  روش کار

  در مطالعه مقطعی-توصیفی، 36 نمونه روغن کنجد از کارگاه‌های فعال تولیدی شهر اصفهان به روش پرس سرد به‌صورت تصادفی نمونه گیری شد و میزان آفلاتوکسین در نمونه‌ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه‌گیری شد

  یافته ها

  آلودگی آفلاتوکسین کل (B1,B2,G1,G2) در 4 /69٪ از نمونه‌های کنجد مشاهده شد. در کلیه نمونه‌های آلوده، افلاتوکسین B1 با میانگین ppb 426/± 473/0 شناسایی شد. افلاتوکسین B2 در 8/27 درصد از کل نمونه‌ها با میانگین ppb 033/ ± 106/0 یافت گردید. آفلاتوکسین‌های نوع G1 و G2 در هیچ‌یک از نمونه‌ها تشخیص داده نشد میزان افلاتوکسین در مطالعه حاضر کمتر از میزان تعیین‌شده در استاندارد ملی کشور ایران بود.

  نتیجه گیری

  با وجود آنکه در بررسی حاضر میزان آفلاتوکسین در محدوده مجاز تعریف شده در استاندارد ملی ایران می‌باشد اما فراوانی بالای آلودگی افلاتوکسین در نمونه‌های روغن کنجد آزمایش‌شده و مصرف این محصول در سبد روزانه جامعه می‌تواند در دراز مدت خطرات جدی برای سلامت انسان به وجود آورد

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، روغن کنجد با پرس سرد، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • مونا رضایی، عبدالله قاسمی*، علی کاشی، سید محمدکاظم واعظ موسوی صفحات 150-157
  روش‌‌ها

  پژوهش نیمه‌تجربی حاضر با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. گروه آزمایش که شامل 10 کودک بود، در 24 جلسه (هشت هفته، هفته‌ای سه جلسه، هر جلسه یک ساعت) مداخله بازی‌درمانی شرکت کردند؛ اما افراد گروه کنترل (10 کودک) در هیچ مداخله‌ای شرکت ننمودند. مهارت‌های حرکتی کودکان (بهره حرکتی درشت و بهره حرکتی ظریف) با استفاده از ابزار نسخه دوم مقیاس رشدی حرکتی پی‌بادی (PDMS-2: Peabody Development Motor Scales) سنجیده شدند.

  نتیجه‌گیری

  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دادند که بازی‌درمانی می‌تواند به عنوان یک مداخله اثربخش در کودکان متولد شده زودرس باعث جبران تاخیر رشد حرکتی آن‌ها شود و در برنامه‌های درمانی و توانبخشی این گروه از کودکان مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، تاخیر رشدی، کودکان زودرس، مهارت های حرکتی
 • منصوره فرزان مهر، بیژن بینا*، افشین ابراهیمی صفحات 158-168
  مقدمه

   توسعه کشاورزی و عدم مدیریت صحیح آن می‌تواند موجب آلودگی منابع آب و خاک ناشی از مصرف انواع کودها و سموم شیمیایی شود. این امر به ویژه در مناطقی که از سفره‌های آب زیرزمینی برای مصارف خانگی (به ‌ویژه شرب) استفاده می‌شود، می‌تواند برای سلامت انسان خطرناک باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت آب شرب بر اساس شاخص IRWQIGC (Iran Water Quality Index for Groundwater Resources-Conventional) و غلظت باقیمانده سموم آفت‌کش کلروپیریفوس و پاراتیون در آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول در سال 1395 انجام شد.

  روش ها

  در پژوهش حاضر 40 نمونه از هشت ایستگاه (24 نمونه برای سموم آفت‌کش و 16 نمونه برای شاخص کیفیت آب) آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول طی دو فصل پاییز و زمستان در سال 1395 برداشت شد و پس از عملیات استخراج و آماده‌سازی نمونه‌ها، تعیین مقدار باقی‌مانده آفت‌کش‌های کلروپیریفوس و پاراتیون با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC/ECD: Gas Chromatography–Electron Capture Detector) صورت گرفت. اندازه‌گیری و طبقه‌بندی کیفیت آب‌های زیرزمینی مورد مطالعه نیز بر اساس شاخص IRWQIGC انجام شد.

  یافته‌ها

   نتایج نشان دادند که بیشترین مقدار سم کلروپیریفوس در ماه اسفند در ایستگاه «چاه شمس‌آباد» معادل 22/0 میلی‌گرم بر لیتر بوده است. میزان سم پاراتیون نیز در کلیه نمونه‌ها در ایستگاه‌های نمونه‌برداری کمتر از حد تشخیص دستگاه به دست آمد. بر مبنای نتایج، بهترین کیفیت آب شرب بر اساس شاخص IRWQIGC مربوط به ایستگاه‌های «چاه مهاجرین»، «چاه صفی‌آباد» و «چاه منتظری» به ترتیب با مقادیر 11/75، 85/74 و 55/72 با معادل توصیفی «خوب» بود و کمترین کیفیت به «چاه کهنک» با مقدار 55/58 با معادل توصیفی «نسبتا خوب» تعلق داشت.

  نتیجه‌گیری

   با وجود این که آب‌های زیرزمینی شهرستان دزفول به لحاظ کیفی در وضعیت خوبی قرار دارند و غلظت سموم آفت‌کش مورد مطالعه در آن‌ها پایین‌تر از حد استاندارد ایران می‌باشد؛ اما افزایش مصرف سم کلروپیریفوس با توجه به استانداردهایWHO  (World Health Organization) و EPA (Environmental Protection Agency) می‌تواند در آینده مشکل‌ساز شود.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، پاراتیون، سموم آفت کش، شاخص کیفیت IRWQIgc، کلروپیریفوس
|
 • Amir Hossein Baghaie*, Raheleh Mirzaei Pages 91-98
  Background

  Vegetables are considered as an important part of the human food chain. Therefore, this study aimed to assess the potential risk of lead (Pb) due to parsley consumption cultured in the soil treated by sawdust and cow manure.

  Methods

  This factorial experiment was performed as a randomized complete block design. The treatments consisted of applying 0, 10, and 15 t/ha cow manure enriched with 0% and 5% (W/W) sawdust in the soil with pollution of 0, 400, 600, and 800 mg Pb/kg soil. The intended plant in this experiment was parsley. After 50 days, the Pb concentration in the soil and plant shoot was measured by atomic absorption spectrometry (AAS). Moreover, the relative risk coefficient for non-cancer diseases was estimated using the formula of the United States Environmental Protection Agency.

  Findings

  Our findings demonstrated that applying 10 and 15 t/ha of cow manure increased soil pH by 0.2 and 0.5 units, respectively. Furthermore, the addition of 10 t/ha of cow manure along with 5% (W/W) sawdust resulted in 1.6 units augmentation in the cation exchange capacity of the soil. In addition, the results indicated that using 15 t/ha of cow manure with 5% (W/W) sawdust could diminish the relative risk of Pb for non-cancerous diseases due to parsley consumption.

  Conclusion

  According to the results of the present study, parsley consumption in regions with Pb-polluted soil might have a high potential risk for non-cancerous diseases. It was indicated that the application of cow manure with sawdust had a significant effect on decreasing the potential risk of Pb. However, the role of soil pollution type and amount on reducing Pb potential risk should not be ignored.

  Keywords: Cow manure, Lead, Parsley, Sawdust
 • Mohammad Daneshvar, Ahmad Soltanzadeh*, Heidar Mohammadi, Ali Akbar Soltanzadeh Pages 99-116
  Background

  Major construction projects have always been at high risk, and the projects’ safety is vulnerable to damages. Therefore, safety risks assessment is one of the important activities to prioritize existing risks and manage risks in the construction of the power plants as one of the most dangerous industries. This study aimed to assess the safety risks in the construction of power plants based on a Bow-tie technique.

  Methods

  This cross-sectional analytical study was carried out in a turbin hall unit of a combined cycle power plant under construction in 2017. In this study, safety risks assessment was performed based on the Bow-tie technique using Bow Tie ProTM software. In order to enhance the efficiency of this study, two phases, including a system description, and hazard identification have been designed and implemented before the safety risks assessment.

  Findings

  The relationship between activities and threats followed by the consequences of each of the identified hazards showed that the biggest threats were due to cylinders under pressure as well as welding and cutting activities. In addition, they included 8 threats, such as mechanical damage, heat, transportation, unsafe connections, storage of the cylinders, oil and grease, leakage, and flame retardation. It should be noted that the majority of consequences were associated with loading and heavy load lifting (including 3 consequences, such as human injury as well as crane and equipment failure), cylinders under pressure, as well as welding and cutting activities (including 3 consequences, such as human injury, fire and explosion, and equipment failure).

  Conclusion

  Based on the obtained results, the Bow Tie ProTM software is a suitable method to assess the safety risks in power plant construction. In addition, the risk assessment of the turbine hall units can be considered to prevent threats and reduce the consequences of accidents.

  Keywords: Bow-tie technique, Power plant, Risk analysis, Safety
 • Maryam Mohammad Sharifi Darani, Zahra Jalili*, Akbar Hassanzadeh Pages 107-114
  Background

  Population ageing in recent years has led to a significant rise in the number of chronic diseases. This issue has highlighted the need for protection and management through self-care behaviors. The aim of this study was to determine the effects of health belief model-based training on self-care behavior among elderly patients with hypertension referring to the comprehensive health centers of Daran city, Iran.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted on 100 elderly patients with hypertension covered by the comprehensive health centers of Daran city using a pretest-posttest design and intervention group. The study population was randomly divided into intervention and control groups. Both groups completed a researcher-made questionnaire, including demographic data, knowledge, constructs of health belief model, and self-care behaviors, the validity and reliability of which were confirmed. Data collection was accomplished using interviewers. The data were analyzed in SPSS software (version 18) using independent t-test, paired sample t-test, Chi-square test, and Fisher’s exact test.

  Findings

  The mean age of the patients in the intervention and control groups were 66.6±6.5 and 67.4±6.3, respectively. Before the intervention, there was no significant difference between the two groups in terms of the mean scores of sensitivity, severity, perceived benefits and barriers, guidance for action, self-efficacy, and self-care behaviors (P>0.05). However, after the intervention, the intervention group showed a significant increase in the mean scores of knowledge and model components (P<0.001).

  Conclusion

  As the findings indicated, the application of the health belief model-based training improved the self-care behaviors and function of the elderly with hypertension. Therefore, it is recommended to use this model to enhance such behaviors in this population.

  Keywords: Elderly, Health belief model, Hypertension, Self-care
 • Masume Kalantari, Mojtaba Amiri Majd*, Parisa Tajali Pages 115-121
  Background

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of an art therapy program (i.e., theater and show) on the improvement of slowpaced adolescents' communication skills.

  Methods

  This study was conducted based on an experimental approach with a pretest and post-test design and a control group. The study population consisted of all 10-14-year-old slow-paced female students in Tehran during the academic year of 2018. Out of this population community, 40 students were selected by random sampling and they were randomly assigned into two experimental and control groups. To collect data, the teachers in both groups were asked to complete the communication skill questionnaires (pre-test). Subsequently, the experimental group was subjected to 20 sessions of 90 minutes using a program of art therapy (i.e., theater and show). On the other hand, the control group received no intervention. Eventually, both groups were subjected to post-test. After three months, both groups were reassessed (follow-up) to investigate the effectiveness of the training sessions.

  Findings

  The results revealed the significant effect of art therapy (i.e., theater and show) on the improvement of females' communication skills (F=118.22, P=0.001). Moreover, a remarkable difference was observed between experimental and control groups in terms of the effect of art therapy on the improvement of females' communication skills. It is noteworthy that art therapy led to the communication skill development in the slow-paced adolescent females, compared to the control group.

  Conclusion

  According to the obtained results of this study, the art therapy program (i.e., theatre) resulted in the improvement of adolescent females' communication skills. Therefore, it is suggested that parents and teachers identify the students who have difficulty in communication skills with other students to undergo art therapy, thereby improving their communication skills.

  Keywords: Art therapy, Communication skills, Slow-paced adolescent females
 • Najme Faraji Kahkesh, Maryam Amidi Mazaheri*, Akbar Hassanzadeh Pages 122-128
  Background

  It is of utmost importance to assess the factors influencing the academic achievements of students who are considered as the most important members of societies. This study aimed to identify the correlation of academic achievement with mental health, life satisfaction, and social support among students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 231 students at Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. The data were collected using a demographic information form, Reef psychological wellbeing questionnaire, social support survey (Sherbourne and Stewart), and the satisfaction with life scale (Diener). Moreover, the students’ total average marks of the last three semesters were employed to assess their academic achievements.

  Findings

  According to the results, there is a direct correlation between life satisfaction scores and psychological welfare with social support. In addition, the results obtained from the multiple linear regressions revealed that among the considered variables, life satisfaction and social support ranked the first and second predictors for the students’ academic achievements, respectively.

  Conclusion

  Regarding the obtained results, it can be assumed that the students’ academic achievement is influenced by life satisfaction and social support of people who are associated with them. Therefore, it is suggested to embed the topic of life satisfaction in students’ educational curriculum; moreover, methods of social support attraction should be taught in the most effective ways.

  Keywords: Academic achievement, Life satisfaction, Mental health, Social support Student
 • Alireza Ghavaminia, Ehsanollah Habibi*, Javad Gholamian, Akbar Hasanzadeh Pages 129-135
  Background

  This study aimed to design smart class board authomatically adjustable to height and assess its effect on of users' posture.

  Methods

  This interventional study evaluated the effects of smart board application on users' posture while using non-smart boards, as well as smart boards, based on Rapid Entire Body Assessment (REBA) method.The study population included the professors and students of Isfahan University of Medical sciences. The data were analyzed in SPSS software (version20), and a value of P<0.05 was considered statistically significant.

  Findings

  According to the results of the presents study, 54.5% of participants required a necessary corrective measure (as soon as possible) in the application of upper part of non-smart boards, and were placed at the third level of corrective measure priorotization . In addition, the assessment of users' postures while using the middle part of board indicated that in nonsmart boards, 90.9% of subjects were at the second level of corrective measure priorotization, while this value dropped to 4.5% in using smart boards. On the other hand, users' postures while using the lower part of the board was assessed and revealed that 18.2% of participants were at the second level of corrective measure priorotization, while there was no need for corrective measures in use of smart boards.

  Conclusion

  The obtained results of posture assessment by REBA method in this study indicated a substantial risk in using non-smart boards. Accordingly, it is suggested that this new technology be used to prevent musculoskeletal disorders

  Keywords: Ergonomic, Rapid entire body assessment, Smart class board
 • Zahra Shakeri Mobarakeh, Hossein Shahnazi*, Akbar Hassanzadeh Pages 136-143
  Background

  Life skills are sets of abilities that provide the basis for adaptive and positive behavior. Although there are several studies confirming the effectiveness of life skill training on the quality of life and mental health of females, no research evidence is observed on this issue among the Iranian health care providers. Therefore, this study aimed to determine the effect of life skills training on the quality of life and general health of health care providers.

  Methods

  This semi-experimental study was conducted based on the pretest-post-test design with a control group. The study population was selected from health care providers in health homes of Mobarakeh and Lenjan, Iran, and they were randomly divided into experimental and control groups. In the pretest, both groups completed the quality of life and general health questionnaires. Subsequently, the experimental group received five 90minute life skills training sessions (10 skills). After two months, the groups were asked again to complete the questionnaires. The data were analyzed in SPSS software (version 20) through the Chi-square test, independent t-test, Pearson correlation, and multiple linear regression.

  Findings

  After two months of intervention, there was a significant difference between the experimental and control groups regarding the total scores of the quality of life and its dimensions (P<0.05). Moreover, a remarkable difference was observed in the experimental group in terms of the quality of life before and after the intervention. Furthermore, there was a significant decrease in the levels of disorders regarding the general health of the experimental group after the intervention. Additionally, a reverse relationship was found between the disorders in general health of the health care providers and their quality of life with its dimensions (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study, life skills training and raising the awareness of individuals can have a positive effect on all aspects of the individuals' life, particularly, their quality of life and general health. Therefore, it is necessary to pay attention to the efficacy of the training sessions in which different educational methods are utilized with variations in teaching techniques.

  Keywords: General health, Healthcare provider, Life skills, Quality of life, Training
 • Nader Akbari, Masoud Sami*, Zahra Esfandiari, Mohammad JavadTarrahi Pages 144-194
  Background

  Aflatoxins are highly toxic lead to adverse health effects. Inappropriate storage of sesame seeds may produce aflatoxins that transfer to manufactured oil. Therefore this toxin can transfer to human by consumption of contaminated oil. Regarding this, the present study was carried out to investigate the amount of aflatoxin in cold-press sesame oil in Isfahan, Iran.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 36 cold-press sesame oil samples were randomly selected from active processing plants in Isfahan. Aflatoxins were measured by high performance liquid chromatography in sesame oil.

  Findings

  Total aflatoxin contamination (B1, B2, G1, and G2) was observed in 69.4% of the sesame oil samples. In all the contaminated samples, B1 aflatoxin was detected in mean level of 0.426±0.473 ppb. Furthermore, B2 aflatoxin had a mean level of 0.033±0.106 ppb. However, G1 and G2 aflatoxins were not observed in any of the samples. Accordingly, the level of aflatoxin was lower than the limit defined by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran.

  Conclusion

  Based on the findings, the aflatoxin level was lower than the acceptable range defined by the national standard. However, the high frequency of aflatoxin contamination in the evaluated sesame oil samples can cause serious health problems after long-term usage, especially with regard to the fact that this product is consumed on a daily basis.

  Keywords: Aflatoxin, Cold-press sesame oil, High performance liquid, chromatography
 • Mona Rezaei, Abdullah Ghasemi*, Ali Kashi, Seyed MohammadKazem Vaez Mousavi Pages 150-157
  Background

  Despite many studies on cognitive and neuromuscular interventions on children born preterm, a few investigations have assessed the effectiveness of play therapy to compensate for the delayed motor development in these children. This study aimed to evaluate the effectiveness of play therapy on motor skills of 2-4-year-old-children born preterm (32 to 37 weeks) in Amol, Iran.

  Methods

  This study was conducted based on a pre-and post-test method with a control group. The experimental group (n=10) participated in 24 1-hour sessions (3 sessions per week). On the other hand, the control group (n=10) received no intervention. Peabody Development Motor Scale (version. 2) was used to evaluate the motor skills of children ( i.e., gross and fine motor skills).

  Findings

  The results of the __AWT_NOKT_COMMA__ANCOVA indicated a significant difference between the experimental and control group regarding all sub-scales of gross motor skills and a sub-scale of fine motor skill (i.e., visual-motor integration) (P<__AWT_NOKT_COMMA__ 0.05).

  Conclusion

  According to the results, play therapy can be used as an effective intervention for children born preterm to compensate for their delayed motor development. Moreover, it can be employed in the intervention and rehabilitation programs developed for these children.

  Keywords: Children born preterm, Delayed development, Motor skills, Play therapy
 • Mansureh Farzanmehr, Bijan Bina*, Afshin Ebrahimi Pages 158-168
  Background

  Agricultural development and lack of a proper strategy for the management of this domain can lead to the pollution of water and soil resources as a result of using various fertilizers and chemical pesticides. Contamination of underground water can be hazardous for human health, especially in areas where aquifers are used for home use (especially drinking). Regarding this, the present study was conducted to investigate the quality of drinking water based on the Iran Water Quality Index for Groundwater Resources-Conventional (IRWQIGC). This study was also targeted toward assessing the residual concentrations of chlorpyrifos and parathion pesticides in underground water in Dezful city, Iran, in 2016.

  Methods

  This study was conducted on 40 underground water samples (i.e., 24 samples for pesticides and 16 samples for water quality index) collected from 8 stations in Dezful city during the autumn and winter of 2016. After the extraction and preparation of specimens, the levels of chlorpyrifos and parathion residues were determined using the gas chromatography-electron capture detector.Furthermore, the measurement and classification of underground water quality were performed based on the IRWQIGCindex.

  Findings

  Based on the results, the water collected from Shams Abad Station had the highest level of chlorpyrifos in March (0.22μg/L). In addition, the level of parathion was lower than the limit of detection in all samples. Based on the IRWQIGC, the Mohajerin, Safi Abad, and Montazeri wells had the highest quality of drinking water, with the values of 75.11, 74.85, and 72.55, representing good quality. On the other hand, Kahnak well was found to have the lowest water quality with a value of 58.55 signifying a fairly good quality.

  Conclusion

  As the results indicated, underground water in Dezful city was of good quality, and the pesticide concentrations were lower than the standard limit of Iran. However, based on the standards of the World Health Organization and Environmental Protection Agency, the growing use of chlorpyrifos may pose some problems in the future

  Keywords: Chlorpyrifos, Dezful, IRWQIGCquality index, Parathion, Pesticides, Underground wate