فهرست مطالب

مدیریت نوآوری - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید حقیقی*، محمدرضا آراستی، عباس بحری، امیر علی سیف الدین اصل، هادی نیلفروشان، علیرضا اصلانی صفحات 1-22
  شبکه های نوآوری متشکل از افراد، بنگاه ها، مراکز دانشی و مجموعه های صنعتی هستند که برای توسعه و تجاری سازی محصول یا فناوری با یکدیگر همکاری مشترک دارند. تنوع فعالیت ها از تحقیق و توسعه تا تولید نمونه و تجاری سازی و هماهنگی های لازم میان این فعالیت ها توسط یک یا چند میاندار در شبکه ها انجام می شود. در شبکه هایی که ماموریت آن ها نوآوری در محصولاتی است که از پیچیدگی قابل توجهی در طراحی و ساخت برخوردار هستند، وجود دو میاندار صنعتی و دانشی ضروری است. فقدان نیروی انسانی متخصص، تجربه پیشین و زیرساخت های دانشی/صنعتی به طور همزمان در یک میاندار از مهم ترین دلایل نیاز به میاندار دوم در این شبکه ها است. هدف این مقاله ارایه چارچوب نظری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی است که در آن نحوه شکل گیری شبکه، نوع اعضاء و ارتباطات میان آن ها مشخص شده باشد. در همین راستا انواع سبک های رهبری در شبکه های نوآوری و ضرورت وجود دو میاندار توضیح داده شده و چارچوب نظری اولیه ارایه گردید و به منظور اعتبارسنجی آن، مطالعه موردی شبکه طراحی و توسعه توربین های بادی انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده، چارچوب نظری تصحیح و تدقیق شده که می تواند مبنایی برای مطالعات بعدی باشد.
  کلیدواژگان: شبکه های نوآوری با دو هاب، رهبری دوتایی در شبکه های نوآوری، زیرشبکه دانشی، زیرشبکه صنعتی، شبکه توربین بادی
 • فاطمه ثقفی*، سیدحامد مزارعی، محمد خوانساری، حنانه محمدی کنگرانی، رضا اسدی فرد صفحات 23-52
  یکی از شاخص های موفقیت شبکه ها، شکل گیری روابط و همکاری های پایدار بین اعضاء است. در واقع توجه به شبکه سازی نمایانگر این نکته است که همکاری بین اعضاء کلید اصلی عملکرد موفقیت آمیز اعضاء و کل شبکه است. بااین حال همکاری بین اعضای شبکه موضوعی پیچیده است که بررسی کامل آن نیازمند نگرشی جامع نگر است. یکی از نظریه هایی که می توان برای بررسی روابط بین اعضای شبکه مورد استفاده قرارداد نظریه سرمایه اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای تحلیل روابط بین اعضای شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی است. برای انجام این پژوهش از روش مرور نظام مند استفاده شد و با جستجو در پایگاه WoS چهل وچهار سند به عنوان اسناد معتبر شناسایی و با کمک روش فراترکیب، اسناد منتخب بررسی و کدگذاری گردید. نتایج پژوهش حاکی از وجود بیست وچهار زمینه فرعی در قالب سه زمینه اصلی (زمینه های رابطه ای، شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی) در بین مقالات است.
  کلیدواژگان: شبکه های همکاری، روابط بین اعضاء، سرمایه اجتماعی، علم و فناوری
 • شاپور کرامت*، منوچهر منطقی، احمد جعفرنژاد صفحات 53-75
  دستیابی و بهره برداری از فضا به واسطه توانمندی های فناورانه فضایی به دست می آید. اجرای برنامه ده ساله اول فضایی، ابلاغ سند جامع توسعه هوافضا و دستاوردهای فضایی، مبین توانمندسازی کشور در این عرصه راهبردی است. دستیابی به فناوری در کشورهای درحال توسعه مبتنی بر یادگیری و خرید فناوری است که به دلایل شرایط سیاسی، نحوه ایجاد و رشد فناوری های فضایی در ایران این گونه نیست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدلی جهت تجویز عوامل توانمندساز فناورانه فضایی ایران انجام شد. واحد تحلیل، بخش فضایی و دوره زمانی از پیش از انقلاب اسلامی تاکنون می باشد. در این پژوهش بعد از مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه های اکتشافی، داده های کیفی جمع آوری شد و از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری، مدل استخراج گردید. در بخش مطالعات کمی با استفاده از پرسشنامه عوامل به دست آمده از مصاحبه های اکتشافی مورد قضاوت جامعه آماری قرار گرفته و اهمیت آن ها از طریق بار عاملی به صورت کمی مشخص شده است؛ طی انجام پژوهش، بیش از 60 عامل در قالب 8 مولفه به عنوان عوامل توانمندساز فناوری فضایی کشور با چارچوب سند جامع توسعه هوافضا شناسایی شدند. پایش و توجه به این عوامل در وضعیت کنونی که بخش فضایی درگیر چالش های فراوانی در سطح سیاست گذاری، اولویت دهی و تخصیص منابع برای پیشبرد برنامه های فضایی است می تواند باعث شتاب هرچه بیشتر در اکتساب و توسعه توانمندی های فناورانه مورد نیاز شود.
  کلیدواژگان: توانمندی های فناورانه، سند توسعه هوافضا، توانمندسازی فضایی، توسعه توانمندی ها
 • مهدی اکبری*، محمدتقی امینی، محمد محمودی میمند، محمود مرادی صفحات 77-98
  یکی از دغدغه های نیل به یک سازمان دوسوتوان، تعیین مختصات سازه نوآوری دوسوتوان می باشد. در واقع، یافتن پاسخی مناسب که مولفه ها و خصیصه های سازه نوآوری در هریک از رویکردهای مدیریت راهبردی بنگاه، جهت نیل به دوسوتوانی نوآوری کدامند؛ هدف اصلی طراحی و تبیین مدل نوآوری دوسوتوان را در پژوهش حاضر تشکیل می دهد. این پژوهش، از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است که با رویکرد پژوهشی استقرایی- قیاسی و در قالب راهبرد پژوهشی ترکیبی اکتشافی سرانجام یافت. بدین ترتیب که در مرحله کیفی طراحی مدل، ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای و بهره مندی از نظرات خبرگان 21 صنعت در سازمان چند رشته ای اتکا، از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری نظری و در مرحله آزمون و برازش مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. مبتنی بر روش-شناسی پیشنهادی، مدل نوآوری دوسوتوان در قالب 4 مولفه نوآوری مقطعی، مستمر، برانداز و نوآوری تعاملی مبتنی بر خصیصه های 12 گانه مرتبط، طراحی و تبیین شد. نتایج الگوریتم تحلیل داده ها،گواه برازش و اعتبار قابل قبول مدل پیشنهادی پژوهش حاضر است که در آن، مولفه های نوآوری مستمر و برانداز، به ترتیب به عنوان مهم ترین مولفه نوآوری درکنار نوآوری مقطعی، جهت نیل به یک سازمان دوسوتوان شناخته شدند.
  کلیدواژگان: نوآوری، دوسوتوانی، نوآوری دوسوتوان، مدلسازی معادلات ساختاری
 • مهدی الیاسی، حسین میرزایی*، سید یحیی حساس یگانه، سید سروش قاضی نوری صفحات 99-126
  پس از رسوایی های مالی شرکت هایی مانند انرون، وان تل و... موضوع حاکمیت شرکتی اهمیت یافت و نظر محققان را به خود جلب نمود. یکی از موضوعات مطالعاتی در زمینه حاکمیت شرکتی، تاثیر آن بر نوآوری بنگاه می باشد. در این مطالعه ارتباط حاکمیت شرکتی و تلاش های نوآوری در 304 شرکت فعال در بازار بورس تهران بررسی شده است. در این نوشته سعی شده است ابعاد و شاخص های کلان حاکمیت شرکتی شناسایی و سپس مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نوآوری بنگاه استخراج شود و شاخص هایی مانند قابلیت اتکای در گزارشات افشاشده و به موقع بودن گزارشات افشاشده، در سایر مطالعات مشاهده نشده است. صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به ساله ای 1391 تا 1395 بوده و با استفاده از روش پنل دیتا تجزیه وتحلیل گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تحصیلات هییت مدیره، انتخاب مدیرعامل از داخل یا خارج شرکت و پرداخت پاداش هییت مدیره اثر مثبت و معنادار، اما میزان پرداختی بابت حق حضور هییت مدیره، قابلیت اتکای گزارش های افشاشده و تعداد سنوات فعالیت بنگاه اثر منفی بر میزان نوآوری بنگاه دارد. تحصیلات مدیرعامل، غیرموظف بودن اعضای هییت مدیره، تمرکز مالکیت و به موقع بودن گزارش های افشاشده توسط شرکت اثر معناداری بر نوآوری بنگاه ندارد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، تلاش های نوآورانه، بورس اوراق بهادار تهران
 • نجم الدین یزدی، عبدالله جاسبی*، علی ملکی، علی بنیادی نائینی صفحات 127-154
  با توجه به عدم موفقیت سیاست های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می تواند به عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید؛ اما کشورهای درحال توسعه از ویژگی هایی متمایز از اقتصادهای توسعه یافته برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها فقدان توانمندی های فناورانه در میان تامین کنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آن ها دارد. مقاله پیش رو مفهوم جدید «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد به دست آمده از پروژه های انتقال فناوری ده گروه کالای راهبردی در صنعت نفت کشورمان توسعه می دهد که توسعه ای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب می شود. این سیاست توانمندسازی تامین کنندگان را در محوریت خود قرار می دهد. این مطالعه چالش های مشترک متعددی را میان این دو سیاست برمی شمرد، ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی، مدیریت ریسک، بهره گیری از ساختارهای میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصلاحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز به عنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» مفهوم پردازی شد: 1) توانمندسازی تامین کنندگان به عنوان هدف اصلی سیاست، 2) استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تامین کنندگان و هم محصول تدارک داده شده را توامان رصد و ارزیابی می کند.
  کلیدواژگان: تدارکات عمومی حامی توانمندسازی، تدارکات عمومی حامی نوآوری، پیوست فناوری ایران، توانمندی های فناورانه تامین کنندگان، سیاست های ساخت داخل
|
 • Majid Haghighi *, Mohammad Reza Arasti, Abbas Bahri, Amir Ali Saifoddin, Hadi Nilforoushan, Alireza Aslani Pages 1-22
  Innovation networks are made up of individuals, firms, knowledge centers and industrial companies that work together to develop and commercialize a product or technology. The variety of activities ranging from R&D to production, commercialization and coordination among them is done by one to several hubs in the network. In networks that their mission is innovation in products with complexity in design or manufacturing, there is a need for both industrial and knowledge hubs. The lack of expert manpower, prior experience, and knowledge/industrial infrastructure simultaneously in one hub is one of the most important reasons for the need for a second hub in these networks. The purpose of this paper is to present theoretical framework of innovation networks with two hubs and clarify the formation, main members and connections. In this regard, different leadership styles in innovation networks and the need for two hubs are described, and a preliminary theoretical framework is presented. To validate theoretical framework, a case study was conducted on the Mega-Watt wind turbine network. Based on the results, the theoretical framework is revised, which could be the basis for further studies.
  Keywords: innovation networks with two hubs, Dual leadership in innovation networks, Knowledge sub-network, Industrial sub-network, wind turbine network
 • Fatemeh Saghafi *, Seyyedhamed Mazarei, Mohammad Khansari, Hannane Mohammadi Kangarani, Reza Asadifard Pages 23-52
  A major indicator of networks’ success is developing stable relationships and collaboration among the members. In fact, collaboration is the key to successful performance of members and the entire network. However, collaboration among the members of a network is a complex phenomenon requiring a comprehensive approach. A theory that can explain the relationships among the members of a network is Social Capital Theory. This research aims to develop a framework to analyze the relationships among the members of the formal collaborative networks of science and technology through the lens of Social Capital Theory. Using systematic review, 44 valid documents retrieved from WOS database, were selected, reviewed and codified using meta-synthesis approach. In the synthesis process, three main dimensions of relational, cognitive and structural and 24 sub-dimensions were revealed.
  Keywords: Collaboration networks, Relationships among members, Social Capital, Science, Technology
 • Shapor Keramat *, Manouchehr Manteghi, Ahmad Jafarnejad Pages 53-75
  Access to space and exploitation from it is achieved through space technological capabilities. The implementation of the first decade space program, the announcement of a comprehensive aerospace development plan and space achievements, represent the country's empowerment in this strategic field. While space development patterns of developing countries are based on learning and technology transfer, but due to the country's specific circumstances, the model of space technologies development and pace capability building does not match them. The unit of scale is aerospace sector and its period before the Islamic Revolution until now. The type of research is applied in order to develop knowledge and in the action aspect is mixed method. After documentary studies and exploratory interviews, qualitative data were collected and analyzed by content analysis and coding. In a quantitative section, a questionnaire was used and descriptive and inferential statistical methods were used.In addition to defining the developmental stages and growth of space capabilities , 61 factors were identified in the form of eight technological capability components Monitoring and paying attention to these factors in the current state of affairs that the spatial sector faces many challenges at the policy level, prioritizing and allocating resources to advance spatial plans can accelerate the acquisition and development of the required technological capabilities.
  Keywords: Technological Capabilities, aerospace development plan, Space Development
 • Mehdi Akbari *, Mohammad Taghi Amini, Mohammad Mahmoudi Meimand, Mahmoud Moradi Pages 77-98
  One of the main concerns of achieving an ambidextrous organization, is the determining of ambidextrous innovation features. In fact, finding the appropriate response which ones are the components and features of innovation in each of corporate strategic management approaches, forms the main purpose of designing and explaining the ambidextrous innovation in this research. In this study, structural equation modeling was used to design and explain the interactive model of this study while conducting library studies and using expert opinions. Accordingly, the model of ambidextrous innovation was shown in the 4 key components of Sectional, continuous, Revolutionary and Interactive innovation and 12 observed variables. The results of applying the proposed methodology in a Defense Holding firm are indicative of fit and acceptable validity of graphic relationships in the interactive model of this study.
  Keywords: Innovation, Ambidexterity, Ambidextrous Innovation, structural equation modeling
 • Mehdi Elyasi, Hossein Mirzaei Azandaryani *, Seyed Yahya Hasas Yegane, Soroush Ghazinoori Pages 99-126
  After corporate financial scandals such as Enron, Vantel and ... corporate governance matters, and attracted the attention of the researchers. In this study, the relationship between corporate governance and innovation Efforts in the companies active in the Tehran Stock Exchange (304 companies) has been investigated. This paper attempts to identify the dimensions and indicators of corporate governance, and then the most important factors affecting enterprise innovation are extracted, and indicators such as reliance on disclosed reports and the timeliness of reported disclosures, in other Studies have not been observed. The audited financial statements from 1391 to 1396 analyzed using the data panel method. The results show that the board of directors' education, choice of CEO from within or outside the company and the premium of the board of directors have a positive and significant effect on firm innovation, but the amount of payment for the right of the board of directors, the ability to rely on disclosed reports and the number of years of activity of the firm has a negative effect on the firm's innovation. CEO's education, the outsider board of directors, the ownership concentration and the timeliness of the disclosures by the company have no significant effect on the firm's innovation
  Keywords: Corporate Governance, Innovative efforts, Tehran Stock Exchange
 • Najmoddin Yazdi, Abdollah Jassbi *, Ali Maleki, Ali Bonyadi Naeini Pages 127-154
  Considering the failure of local content policies (LCPs) in Iran and many developing countries, ‘Public procurement for innovation’ (PPI) as a trending demand-side innovation policy could provide a new theoretical basis for implementation of Technology Annex in the country. However, developing countries are of specificities compared with advanced economies, from which lack of technological capabilities of suppliers has a pivotal role in technological catch-up. The present paper suggests the new concept ‘public procurement for capability building’ (PPCB) based on the technology transfer projects of ten strategic groups of high-tech products based on the evidences of the case of Ten Strategic Equipment Groups in the oil industry of Iran, which is in fact an extension to PPI concept. The suggested concept puts building suppliers’ capabilities as the main goal of the policy. The study showed various commonalities between these two policies, including needs for organisational changes in public procurers, risk management, utilising innovation (knowledge) intermediaries, and legal adjustment. However, two critical distinctions were conceptualised for PPCB, including 1) capability building as the main goal of the policy, and 2) establishment of a dual-track evaluation system which monitors and evaluates both the suppliers’ capabilities and the procured products.
  Keywords: Public Procurement for Capability Building (PPCB), Public Procurement for Innovation (PPI), Iranian Technology Annex, Technological Capabilities of Suppliers, Local Content Policies