فهرست مطالب

پرستاری، مامایی و پیراپزشکی - سال پنجم شماره 2 (پاییز 1398)
 • سال پنجم شماره 2 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاضل دهون، محسن سلیمانی، رضا قانعی قشلاق* صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  یکی از اساسی ترین اقدامات حمایتی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه استفاده از تهویه مکانیکی می باشد. طولانی شدن مدت تهویه مکانیکی می تواند موجب وابستگی و مشکلات و عوارض مختلفی برای بیماران شود. به همین دلیل یکی از مراحل مهم فرایند درمان بیماران تحت تهویه مکانیکی، جداسازی مطلوب و به موقع بیماران از دستگاه تهویه مکانیکی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص های جداسازی از ونتیلاتور به صورت مروری یکپارچه و سیستماتیک انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه جستجوی مقالات با استفاده از کلیدواژه های فارسی جداسازی، وینینگ و جداسازی از ونتیلاتور و کلیدواژه های انگلیسی معادل آن ها، weaning  و ventilator weaning در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی SID، Magiran, Iran Medex, web of science، Science Direct، PubMed،Google Scholar و Scopus بدون محدودیت زمانی انجام شد. در نهایت 15 مقاله وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  مرور 15 مقاله مرتبط نشان داد که شاخص های متعددی از جمله RSBI، IWI، P0.1، NIF و CROP جهت پیش بینی زمان مناسب جداسازی وجود دارد و مزایا و معایب هر یک از شاخص های جداسازی به صورت پراکنده در مطالعات مختلف گزارش شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه می توان دریافت یک شاخص واحد و مورد توافق همگان به منظور جداسازی بهینه بیماران از تهویه مکانیکی وجود ندارد، لذا جمع بندی یافته های موجود در رابطه با تعیین شاخص های دقیق و موثر جهت جداسازی موفق بیماران تحت تهویه مکانیکی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: شاخص های جداسازی، ونتیلاتور، مرور یکپارچه
 • محبوبه نم نباتی* صفحات 14-25
  زمینه و هدف

  ثبات مفهوم وسیعی است که باید از جنبه های مختلف فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی و تکاملی به آن نگریسته شود. خانواده و تیم سلامت تلاش های همه جانبه ای را برای حفظ بقا نوزادان زودرس انجام می دهند؛ بنابراین ضرورت دارد فرایند مختل کننده و تثبیت کننده وضعیت سلامت نوزاد بررسی شود؛ بنابراین هدف این مطالعه تبیین فرایند ثبات در نوزادان زودرس است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه کیفی بر اساس رویکرد نظریه زمینه ای است که با مشارکت 24 نفر (10 پرستار، 3 پزشک و 11 مادر) انجام شد. داده ها از بخش مراقبت های ویژه نوزادان، منزل و درمانگاه جمع آوری گردید. در ابتدا نمونه گیری به طور هدفمند و سپس نمونه گیری نظری انجام شد. داده ها با روش اشتراوس وکوربین تحلیل گردید.

  نتایج

  تحلیل یافته های این مطالعه منجر به استخراج دو طبقه اصلی «به هم ریختگی ثبات درون رحمی» با زیر طبقات آن (تغییر، بحران، گذر) و «ثبات دنیای برون رحمی با جایگزین شونده ها» با زیر طبقات تعاملات و تداوم تامین نیاز شکل گرفت. طبقه مرکزی این مطالعه حفظ ثبات است. در این نظریه متاپارادایم های پرستاری شامل: شخص (نوزاد)، محیط (درون و برون رحم)، سلامتی (رشد و تکامل) و پرستاری (تعاملات حرفه ای) تعریف گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاکی از آن است که زود به دنیا آمدن نوزادان منجر به هم ریختگی ثبات درون رحمی می شود و ضرورت دارد با تعاملات و تلاش های تیم سلامت، نیازهای نوزادان به طور مستمر تامین شود تا روند رشد و تکامل طبیعی ادامه و ارتقا یابد.

  کلیدواژگان: نوزاد، ثبات، مراقبت ویژه، پرستار
 • سمیرا احمدی، الهه خوشنویس*، زهرا غلامی حیدرآبادی صفحات 26-37
  زمینه و هدف

  در جامعه امروزی سلامت روانی زنان دارای اهمیت به سزایی است از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اقدام به جراحی زیبایی پوست بر اساس سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان انجام شد که از نظر زمینه ایی کاربردی است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های جراحی زیبایی پوست جهت اقدام به جراحی زیبایی در سال 1397 بود که از این جامعه نمونه ای به حجم 300 نفر به روش در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. در بخش آمار توصیفی شاخصهایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و در بخش استنباطی از تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از این بود که کلیه مولفه های حمایت ادارک شده (خانواده، دوستان و افراد مهم) و همچنین کلیه مولفه های سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، تاب آوری، امیدواری و خوش بینی) به صورت مثبت اقدام به جراحی زیبایی را پیش بینی می کنند (0/05p<).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، می توان نتیجه گرفت با توجه به آمار روزافزون متقاضیان جراحی های زیبایی، ارزیابی روانشناختی این افراد قبل از اقدام جراحی زیبایی می تواند گامی موثر در ارزیابی و ارائه خدمات پزشکی و نیز مداخلات روانشناختی مناسب باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده، جراحی زیبایی پوست
 • احمد اداوی*، یعقوب مدملی، فرشته وفایی نژاد، سمیه عقیلی راد صفحات 38-47
  زمینه و هدف

  برخورداری از یک روحیه مناسب و اعتمادبه نفس قوی و دوری از هرگونه افسردگی، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و موفقیت در راه و هدف دانشجو دارد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بر افسردگی دانشجویان مبتلا به شکست عاطفی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را، کلیه دانشجویان پسر دانشگاه که به دفتر مشاوره مراجعه کرده و تجربه شکست عاطفی را داشتند تشکیل دادند. حجم نمونه 20 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده به دو گروه ده نفری مداخله و آزمایش تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه افسردگی بک BDII-II و پروتکل درمانی شناختی -رفتاری بود. داده ها به وسیله نرم افزار SPPS نسخه 18 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   بین دو گروه از لحاظ متغیرهای دموگرافیک تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. میانگین نمره افسردگی بین دو گروه مداخله و آزمایش قبل و بعد از مداخله متفاوت است (0/05p<).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که رویکرد شناختی رفتاری در کمک به دانشجویانی که گرفتار شکست عاطفی و به عبارتی دچار ضربه عشق شده بوده اند، موفق بوده و تاثیر معنی داری را در درمان افسردگی دانشجویان داشته است.

  کلیدواژگان: افسردگی، شکست عاطفی، درمان شناختی رفتاری، دانشجویان
 • فرشته عیدی، سید حسین حکمتی مقدم، حسینعلی صادقیان، حسین فلاح زاده، سید جواد حسینی* صفحات 48-56
  زمینه و هدف

  خون و فرآورده های آن امروزه مکررا در پروسه های جراحی و غیر جراحی استفاده می شوند. دانش ناقص کادر درمان در انتقال این فرآورده ها می تواند باعث خطرات جدی برای بیماران شود. هدف مطالعه حاضر بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد کادر درمان درباره انتقال خون و فرآورده های آن است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی مقطعی در سال 1394 بر روی 205 نفر از کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و آزمون های آماری کای اسکوئر، فیشر و کروسکال والیس انجام شد.

  یافته ها

   بر اساس یافته های مطالعه حاضر به ترتیب 53/5% (107 نفر) و 46/5% (93 نفر) افراد دارای آگاهی ضعیف و متوسط درباره انتقال خون و فرآورده های بودند. 95/4% افراد (188 نفر) نگرش و عملکرد متوسط در باره انتقال خون و فرآورده های آن داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین جنسیت و وضعیت عملکرد ارتباط معنی داری مشاهده گردید (0/04p =).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر بیانگر ضعیف و متوسط بودن آگاهی کادر درمان درباره انتقال خون و فرآورده های آن بود، بنابراین پیشنهاد می شود، دوره های آموزشی افزایش یابد و عملکرد کادر درمان توسط چک لیست ارزیابی شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، انتقال خون، فرآورده های خونی
 • فاطمه رسولی خورشیدی، علیرضا سنگانی*، پریا جنگی صفحات 57-67
  زمینه و هدف

  پیشرفت تحصیلی همواره تابع عملکرد مناسب ابعاد جسمانی، روان شناختی و عملکردی فرد است، بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی انگیزش پیشرفت در رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری 726 نفر از دانشجویان دانشگاه پرستاری علوم پزشکی شهر بابل در سال 1397 بودند که تعداد 508 نفر به عنوان نمونه ی آماری و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم و منبع کنترل راتر ارزیابی شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد بین انگیزش پیشرفت (0/01p≤، 0/29r=) منبع کنترل (0/01p≤، 0/17r=) و اهمال کاری تحصیلی (0/01p≤، 0/19-=r) با پیشرفت تحصیلی رابطه ی معنی داری وجود دارد. مدل پژوهش دارای برازش بوده و تائید شد و 38/0 از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط انگیزش پیشرفت، اهمال کاری تحصیلی و منبع کنترل مورد تبیین قرار گرفت و انگیزش پیشرفت در رابطه ی بین اهمال کاری تحصیلی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی نقش واسطه ای دارا بود.

  نتیجه گیری

  با کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش منبع کنترل می توان انگیزش پیشرفت را در دانشجویان بالا برد و پیشرفت تحصیلی آن ها را ارتقا بخشید.

  کلیدواژگان: انگیزش، اهمال کاری، پیشرفت تحصیلی
 • سید حسین موسویان خراسانی*، سید ابوالفضل وقار سیدین، بهاره زارعی، فرزانه شفیعی صفحات 68-80
  زمینه و هدف

  پرستاران به عنوان بزرگ ترین گروه ارائه دهنده خدمات مراقبتی و درمانی، سطوح بالای استرس مرتبط با محیط کار و تنش های روانی زیادی را متحمل می شوند. این پژوهش با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده بر میزان استرس آسیب زای ثانویه و استرس ادراک شده در پرستاران طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در شهر بیرجند در سال 1397 انجام گرفت. 220 پرستار با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استرس آسیب زای ثانویه، پرسشنامه استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی ادراک شده جمع آوری گردید. سپس داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 16 با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی در سطح معناداری 0/05p< تجزیه وتحلیل گردید.

  نتایج

  در این پژوهش 220 پرستار شرکت داشتند که بیشتر آنان (3/82%) زن بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 1/17±31/42 سال بود. بین نمره حمایت اجتماعی ادراک شده شرکت کنندگان و نمره استرس آسیب زای ثانویه (0/001p< و 49-/0r=) و استرس ادراک شده آنان (0/001p< و 52-/0r=)  ارتباط منفی و معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

   با عنایت به نتایج مطالعه، طراحی روش هایی در جهت ارتقاء حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند به کاهش استرس های آسیب زای ثانویه و ادراک شده در پرستاران بیانجامد.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، استرس آسیب زای ثانویه، استرس ادراک شده، پرستار
 • خدیجه جنگی اقدم*، باقر سرداری صفحات 81-90
  زمینه و هدف

   مذهب یکی از راهبردهای اساسی در بیماران سرطانی می باشد. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر نگرش های مذهبی (دینداری) بر تاب آوری بیماران سرطانی شهر خوی می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی همسبتگی در سال 1397 در شهر خوی روی 149 بیمار مبتلا به سرطان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش های مذهبی و تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   تحلیل داده ها نشان داد که نگرش های مذهبی (دینداری) بر تاب آوری بیماران سرطانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد، به طوری که نگرش های مذهبی و مولفه های آن (بعد اعتقادی، بعد عواطف دینی، بعد پیامدی و بعد مناسکی) با تاب آوری بیماران سرطانی همبستگی مثبت و معنی داری داشت (01/0p=).

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های بدست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که نگرش های مذهبی با تاب آوری بیماران سرطانی ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: نگرش های مذهبی، تاب آوری، سرطان
|
 • Fazel Dehvan, Mohsen Soleimani, Reza Ghanei Gheshlagh* Pages 1-13
  Background & Aim

  Mechanical ventilation is considered to be a fundamental supportive measure in the patients admitted in intensive care units (ICUs). However, prolonged ventilation may lead to dependence and various other complications in the patients. Therefore, proper and timely weaning of the patients undergoing mechanical ventilation is of utmost importance in this therapeutic process. This integrative review aimed to assess the indices of ventilator weaning through a comprehensive literature search.

  Materials & Methods

  This systematic review was conducted via searching in databases such as SID, Web of Science, IranMedex, Magiran, Science Direct, PubMed, Google Scholar, and Scopus using keywords such as weaning and ventilator weaning and their Persian equivalents without time limitation. In total, 15 articles were selected for further assessment.

  Results

  According to the reviewed articles (n=15), various indices could be used to predict the appropriate time of ventilator weaning, including RSBI, IWI, P0.1, NIF, and CROP. The advantages and disadvantages of each index have also been elaborated in the published articles in this regard.

  Conclusion

  According to the results, there is no consensus on one index of ventilator weaning in patients with mechanical ventilation. Therefore, the current findings in this regard should be accumulated in order to determine the most effective indices of ventilator weaning in patients with mechanical ventilation.

  Keywords: Weaning Indices, Ventilator, Integrative Review
 • Mahboobeh Namnabati* Pages 14-25
  Background & Aim

  Stability is a broad concept that should be considered physiological, psychological, social, and developmental perspectives. Families and healthcare teams comprehensively attempt to maintain the health of infants. Therefore, it is essential to investigate the disruptive and stabilizing process in infants. The present study aimed to elaborate on the process of stability in preterm infants.

  Materials & Methods

  This qualitative study was conducted based on the grounded theory on 24 participants (10 nurses, three physicians, and 11 mothers). Data were obtained from the neonatal intensive care units, home, and clinics. Sampling was initially purposive, followed by theoretical sampling. Data analysis was performed using Strauss and Corbin methodology.

  Results

  Two main categories emerged after data analysis, including the 'deterioration of intrauterine stability' with the sub-categories of change, crisis, and transition, and 'intrauterine stability with substitutes' with the sub-categories of interactions and continuing to address needs. The central category was to maintain stability. The metaparadigms of nursing were defined as the person (infant), environment (intrauterine and extrauterine), health (growth and development), and nursing (professional interactions).

  Conclusion

  According to the results, premature birth could disrupt intrauterine stability. Therefore, the needs of preterm infants should be properly addressed through the efforts of the healthcare system in order to improve the growth and development of the infant.

  Keywords: Infant, Stability, Intensive Care, Nurses
 • Samira Ahmadi, Elahe Khoshnevis*, Zahra Gholami Heydar Abadi Pages 26-37
  Background & Aim

  In today's society, the mental health of women is crucial. The present study aimed to predict skin cosmetic surgery based on psychological capital and social support in women.

  Materials & Methods

  This descriptive-correlational study was conducted on all the female applicants of skin cosmetic surgery referring to skin cosmetic clinics in 2018. Sample population was estimated at 300 women, who were selected via convenience sampling. Data were collected using the psychological capital and perceived social support questionnaires. Data analysis was performed in SPSS version 23 using descriptive and inferential statistics.

  Results

  All the components of perceived social support (family, friends, and important people) and psychological capital (self-efficiency, resilience, hope, and optimism) could predict cosmetic surgery (P<0.05).

  Conclusion

  Considering the growing number of cosmetic surgery applicants, their psychological assessment before surgery could be effective in the identification of their need for psychological services and promoting their mental health.

  Keywords: Psychological Capital, Perceived Social Support, Cosmetic Surgery
 • Ahmad Adavi*, Yaghoob Madmoli, Fereshte Vafaeenezhad, Somaye Aghili Rad Pages 38-47
  Background & Aim

  Morale, strong self-esteem, and avoidance of depression play a pivotal role in the quality of life and success of students. The present study aimed to investigate the effect of cognitive-behavioral therapy on depression in students with emotional breakdown.

  Materials & Methods

  This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group. The sample population consisted of all the male university students attending the counseling office, who had experienced emotional failure. In total, 20 students were selected via convenience sampling and randomly divided into two groups of intervention and control (10 per each). Data were collected using the BDI-II depression inventory and cognitive-therapeutic protocol. Data analysis was performed in SPPS version 18.

  Results

  No significant differences were observed between the intervention and control groups in terms of the demographic variables (P>0.05). However, the mean score of depression had a significant difference between the groups before and after the intervention (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results, cognitive-behavioral therapy could effectively help the students with emotional failure (suffering from love) and had a significant effect on the treatment of depression in these students.

  Keywords: Depression, Emotional Breakdown, Cognitive-Behavioral Therapy, Students
 • Fereshteh Eidy, Seyyed Hosein Hekmati Mghadam, Hosseinali Sadeghian, Hossein Fallahzadeh, Seyed Javad Hoseini* Pages 48-56
  Background & Aim

  Today, blood transfusion and its products are frequently used in surgical and non-surgical procedures. Inadequate knowledge of healthcare personnel in this regard could pose severe risks to the patients. The present study aimed to assess the knowledge, attitude, and performance of healthcare personnel regarding blood transfusion and its products.

  Materials & Methods

  This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted on 205 healthcare personnel at the teaching hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd, Iran in 2015. Data were collected using the questionnaires of demographic data and knowledge, attitude, and performance. Data analysis was performed in SPSS version 24 using Chi-square, Fisher's exact test, and Kruskal-Wallis test.

  Results

  Poor and moderate knowledge regarding blood transfusion and its products were observed in 53.5% (n=107) and 46.5% (n=93) of the healthcare personnel, respectively. Moreover, 95.4% (n=188) of the healthcare personnel had moderate attitude and performance in this regard. A significant correlation was also observed between gender and performance (P=0.04).

  Conclusion

  According to the results, the healthcare personnel had poor and moderate knowledge regarding blood transfusion and its products. Therefore, it is recommended that training courses be implemented and the performance of healthcare personnel be assessed using checklists.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Performance, Blood Transfusion, Blood Products
 • Fatemeh Rasoli Khorsidi, Alireza Sangani*, Paria Jangi Pages 57-67
  Background & Aim

  Academic achievement depends on the proper physical, psychological, and functional aspects of an individual. The present study aimed to assess the correlations between academic procrastination and locus of control with academic achievement in nursing students and determine the mediating role of achievement motivation.

  Materials & Methods

  This was a descriptive-correlational research, particularly based on structural equation modeling. The sample population consisted of 726 nursing students at Babol University of Medical Sciences, Iran in 2018. In total, 508 students were selected via simple random sampling. Data were collected using Herman’s achievement motivation inventory, Solomon & Rothblum academic procrastination scale, and Rotter’s locus of control scale.

  Results

  There was a significant correlation between achievement motivation (r=0.29; p≤0.01), locus of control (r=0.17, P≤0.01), and academic procrastination (r=-0.19; p≤0.01) with Academic Achievement. The research model was considered fitting, and 0.38 of the academic achievement variance could be explained by achievement motivation, academic procrastination, and locus of control. In addition, achievement motivation played a mediating role in the association between academic procrastination and locus of control.

  Conclusion

  Reduction of academic procrastination and increased locus of control could promote achievement motivation in students, which in turn improves their academic achievement.

  Keywords: Motivation, Procrastination, Academic Achievement
 • Seyyed Hossein Moosavian Khorasani*, Seyyed Abolfazl Vagharseyyein, Bahare Zarei, Farzane Shafiee Pages 68-80
  Background & Aim

  As the leading providers of healthcare and treatment services, nurses are exposed to significant work-related stress and mental distress. The present study aimed to determine the effect of perceived social support on secondary traumatic stress and perceived stress in nurses.

  Materials & Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on the nurses employed in the teaching hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences, Iran in 2018. In total, 220 nurses were selected via randomized quotient sampling. Data were collected using a demographic questionnaire, the secondary traumatic stress questionnaire, perceived stress questionnaire, and perceived social support questionnaire by Zimet et al. (1988). Data analysis was performed in SPSS version 16 using descriptive statistics and analytical tests at the significance level of P<0.05

  Results

  In total, 220 nurses were enrolled in the study, the majority of whom (82.3%) were female. The mean age of the participants was 31.42±1.17 years. A significant, negative correlation was observed between the score of perceived social support of the nurses with their secondary traumatic stress score (r= -0.49; P<0.001) and perceived stress (r=-0.52; P<0.001).

  Conclusion

  According to the results, development of methods to promote perceived social support could decrease secondary traumatic stress and perceived stress in nurses.

  Keywords: Perceived Social Support, Secondary Traumatic Stress, Perceived Stress, Nurse
 • Khadeja Jangi Aghdam*, Bager Sardari Pages 81-90
  Background & Aim

  Religion is considered to play a key role in the treatment of cancer patients. The present study aimed to assess the effect of religious attitude on the resilience of cancer patients in Khoy, Iran.

  Materials & Methods

  This descriptive-correlational study was conducted on 149 cancer patients in Khoy in 2018. The patients were selected via convenience sampling. Data were collected using the religious attitude scale by Connor and Davidson. Data analysis was performed in SPSS version 21 using Pearson's correlation-coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  Religious attitudes could positively and significantly influence the resilience of the cancer patients, so that religious attitude and its dimensions (belief, religious emotions, consequence, and ritual) could have a positive, significant impact on the resilience of the cancer patients (P=0.01).

  Conclusion

  According to the results, religious attitudes were correlated with resilience in cancer patients.

  Keywords: Religious Attitudes, Resiliency, Cancer Patients