فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی صابری*، قدرت الله باقری، حمیدرضا یزدانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، محمدحسین قربانی صفحات 1-21
  هدف

  هدف از این پژوهش طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش ترکیبی از روش کمی و کیفی بود که با توجه به شیوه کیفی جمع آوری داده ها در مرحله اول؛ و اعتبار سنجی آن در مرحله بعد از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان سطح اجرایی و دانشگاهی بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی ابتدا به شکل هدفمند و قضاوتی بود و در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش با مصاحبه از 13 نفر از نمونه های مورد نظر به اشباع نظری رسیده شد.  ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسش نامه تدوین و برای طراحی و اعتبار بخشی مدل استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار های  SPSSو LISREL انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل 6 پی (محصول، مکان، قیمت، ترفیع، افراد و شواهد فیزیکی) بودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نیز برازش مناسب مدل پژوهش نشان داد. همچنین نتایج کمی حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل شناسایی شده از دیدگاه کارشناسان برای توسعه ورزش همگانی دارای وضعیت مطلوبی نیستند.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش، داشتن نگاه بازاریابی و مشتری مداری به منظور توسعه ورزش همگانی، لازم و ضرروی است. یکی از عوامل موثر در این امر توجه به عناصر آمیخته بازاریابی است که مسئولان و متصدیان امر توسعه ورزش همگانی و ارتقاء سلامت در کشور جهت افزایش مشارکت مردم در ورزش و فعالیت بدنی می توانند از آن استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی اجتماعی، تحلیل مضمون، ورزش همگانی
 • سید حسین مرعشیان*، امین خطیبی، اسماعیل ویسیا صفحات 10-20
  هدف

   هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش در واگرایی دینی، فرقه ای و مذهبی مردم استان خوزستان بود.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی، مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند با خبرگان انجام شد و با استفاده از نمونه گیری نظری، مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. بر اساس نتایج بدست آمده در این مرحله، پرسشنامه ای برای نقش ورزش و واگرایی تهیه شد. روایی ابزار تحقیق، توسط 8 تن از متخصصین بررسی و تائید شد. پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد (7/0< α). در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه افراد رده سنی 14 تا 65 سال ساکن در استان خوزستان بود (4853000=N). با توجه به جدول مورگان اندازه نمونه 384 نفر تعیین شد و برای انتخاب این افراد از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد ورزش حرفه ای بر هویت دینی و قومی تاثیر معناداری دارد و از طریق تاثیر بر هویت دینی می تواند در کاهش واگرایی دینی و همچنین واگرایی فرقه ای و مذهبی تاثیرگذار باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود تا با اتخاذ تدابیر لازم جهت توسعه ورزش (بخصوص ورزش حرفه ای) در استان خوزستان به کاهش واگرایی دینی و مذهبی در این استان کمک شود.

  کلیدواژگان: هویت، واگرایی، ورزش، استان خوزستان، قومیت
 • مینا ملایی*، لیلا بیرامی جغناب صفحات 23-39
  هدف

   این پژوهش با هدف مقایسه و اولویت بندی شاخص های موثر بر خوشنامی دانشکده های علوم ورزشی کشور انجام شده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم ورزشی کشور تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خوشنامی رسلر (2010) بود. روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تائید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری اس.پی.اس.اس نسخه 24 و لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد هشت عامل (وجه احساسی، عملکرد مالی، چشم انداز و رهبری، شفافیت اداری، ساختار تیمی، تولیدات و خدمات، منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی) بر خوشنامی دانشکده های علوم ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تاثیرگذار هستند که از میان این عوامل، بعد ساختار تیمی بیشترین تاثیر را در خوشنامی دانشکده های علوم ورزشی داشته است. همچنین دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان و دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به سایر دانشگاه ها در میان دانشجویان از خوشنامی بیشتری برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به این یافته ها، به روسای دانشکده های علوم ورزشی تمامی دانشگاه ها پیشنهاد می شود جهت افزایش خوشنامی دانشکده های خود در توسعه تمامی ابعاد خود بالاخص محصولات و خدمات، عملکرد مالی، شفافیت اداری، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی به دلیل پایین تر بودن میانگین این ابعاد نسبت به سایر عوامل تلاش بیشتری نمایند تا بتوانند دانشجویان دارای رتبه های برتر را جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی جذب نمایند.

  کلیدواژگان: خوشنامی، دانشکده علوم ورزشی، دانشجویان، خدمات
 • مرضیه لعل بیداری*، ژاله معماری، مهسا سعادتی صفحات 61-80
  هدف

  هدف از انجام این تحقیق بازشناسی متغیرها و حوزه های امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بود.

  روش شناسی

   ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته با 45 گویه بود که توسط 7 نفر از خبرگان، روایی محتوایی آن تایید و ضریب پایایی آن براساس آلفای کرونباخ معادل 870/0 تعیین شد. نمونه ها شامل 300 نفر از مسئولین سازمان لیگ برتر فوتبال، مسئولین و برخی کارشناسان فدراسیون فوتبال و هیئت های فوتبال، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مسئولین ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات لیگ برتری و باشگاه های لیگ برتر کشور بودند. عوامل تبیین کننده امنیت در رویدادهای ورزشی شناسایی و بارهای عاملی متغیرهای تبیین کننده هر یک، محاسبه شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برازش مدل مسیری به ترکیب از نرم افزار SPSS نسخه 22 و LISREL نسخه 8/8 استفاده استفاده شد.

  یافته ها

  در مدل اکتشافی امنیت، شاخص های امنیتی، امکانات و خدمات امنیتی، کیفیت استانداردها، مستندسازی امنیت، حفاظت فیزیکی، میدیریت کیفیت امنیت، مدیریت سخت افزار و نرم افزار اماکن، مدیریت و برنامه ریزی، شواهد فیزیکی، اقدامات پیشگیرانه، آموزش، تعامل و ارتباطات شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  مناسب است مسئولان برگزاری رویدادهای ورزشی در جهت برگزاری هر چه امن تر مسابقات ورزشی به اقدامات پیشگیرانه، در کنار توجه به عامل های آشکار شده فوق و بارهای عاملی متغیرهای هریک، به آموزش و نیز مدیریت و برنامه ریزی، توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: امنیت، لیگ برتر، فوتبال ایران
 • محمد احسانی*، هاشم کوزه چیان، محمد خبیری، مهدی آزادان صفحات 81-95
  هدف

  مدیریت جمعیت به دلیل کثرت و تنوع حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی، به بخشی جدایی ناپذیر در مدیریت رویدادها تبدیل شده است. عدم مدیریت صحیح جمعیت می تواند باعث خسارات جبران ناپذیری شود. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چالش های مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران بود تا از این طریق به برنامه ریزی در این خصوص اقدام شود.

  روش شناسی

  تحقیق با روش کیفی و با ماهیت اکتشافی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی و بر اساس 23 مصاحبه عمیق با خبرگان مرتبط با موضوع، داده های تحقیق جمع آوری شد. بر اساس تحلیل تماتیک، داده ها کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده وجود چالش ها در قالب 57 مفهوم بود. این مفاهیم در مرحله دوم کدگذاری به 14 مفهوم ثانویه و در نهایت در مرحله سوم به 5 مقوله عمده یا تم با عناوین ساختار، رفتار، سیاست گذاری، مسائل اجتماعی-فرهنگی و هویت مدیریت جمعیت تبدیل شدند.

  نتیجه گیری

  آشنایی دست اندرکاران و برگزارکنندگان لیگ برتر فوتبال با چالش های شناسایی شده می تواند آن ها را به تلاش و برنامه ریزی برای مدیریت مطلوب چالش ها ترغیب نماید. این موضوع در آینده سبب افزایش رضایتمندی و تمایل تماشاگران به بازگشت مجدد، افزایش سطح ایمنی و امنیت و در نهایت مزایای مختلف اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

  کلیدواژگان: مدیریت جمعیت، استادیوم، تحلیل تماتیک، چالش، فوتبال
 • فاطمه دنکوب، اکرم اصفهانی نیا*، ناصر بای، حبیب اصغر پور صفحات 97-115
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ارزش های درک شده از رویداد و تصویر از رویداد بر تمایل به بازگشت تماشاگران مسابقات اسب دوانی گنبدکاووس بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه تماشاگران مسابقات اسب دوانی دوره بهاره گنبدکاووس در هفته هشتم این مسابقات (3480 تماشاگر) در سال 1397 بود که بر حسب فرمول کوکران، 347 تماشاگر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه های ارزش های درک شده از رویداد ورزشی یوئه یینگ (2015)، تصویر رویداد ورزشی حسین (2016) و تمایل به بازگشت تماشاگران ورزشی ریو و همکاران (2011) استفاده شد. روایی پرسش نامه های توسط 5 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید و ضریب پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0، 86/0و 81/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد.

  یافته ها

  در بخش نتایج پژوهش، تاثیر مثبت و معنی دار ارزش عاطفی رویداد، اثر آموزشی، ارزش اجتماعی و اثر تصویر مثبت از رویداد بر تمایل به بازگشت تماشاگران تایید شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که ارزش های درک شده از رویداد و تصویر رویداد می توانند نقش مهمی در تمایل به بازگشت تماشاگران ایفا نمایند

  کلیدواژگان: ارزش اجتماعی، ارزش آموزشی، ارزش عاطفی، تصویر رویداد، تمایل به بازگشت
 • عباس قشمی میمند*، محمد پورکیانی، محمدمهدی رحمتی صفحات 118-127
  هدف

   هدف از نگارش این مقاله، تعریف فرهنگ ورزش و ارائه الگویی بومی از مولفه های مرتبط با آن طبق تعریف انسان شناختی از فرهنگ، با استفاده از نظریه های متخصصان است.

  روش شناسی

   این مقاله در چارچوب استراتژی تحقیق کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک و مصاحبه با 10 نفر از مدیران تربیت بدنی و فرهنگی و 5 نفر از کارشناسان فرهنگی فدراسیون ها به صورت نمونه گیری هدفمند، ابتدا بر اساس وجوه مشترک، تم های مرتبط، اصلی و در  نهایت تم های مرکزی هر کدام از مقولات موضوع تحقیق را شناسایی و در نهایت شبکه مضامین مرتبط با چیستی فرهنگ ورزش را ترسیم و تحلیل می کند. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز «روایی تفسیری»، به معنای ارائه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب نظران برای تائید نهایی آن است.

  یافته ها

  نتایج ترسیم شبکه مضامین چیستی فرهنگ ورزش نشان می دهد؛ بین دو موضوع فرهنگ ورزشی و ورزش فرهنگی تفاوت وجود دارد، و این دو مضمون فراگیر حول مضامین سازمان دهنده ارزش های عام اخلاقی، ارزش های ذاتی ورزش، ارزش های مادی و جسمی ورزش، ارزش های ملی و تاریخی، ارزش های مذهبی، ارزش های زندگی مدرن و ناهنجاری های فرهنگی ورزش؛ الگوی فرهنگ ورزش در ایران را تعریف می کنند.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های تحقیق، فرهنگ ورزش به معنای« مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب و سنن فرهنگی و تاریخی موثر بر رفتار ورزشی و همچنین ارزش های خاص منبعث از رشته های ورزشی(جنگجویی رشته های رزمی، جوانمردی ورزش پهلوانی و...) موثر بر فرهنگ افراد در محیط ورزشی و جامعه» است.

  کلیدواژگان: فرهنگ ورزشی، تحلیل تماتیک، ورزش فرهنگی
 • مهدی رسولی*، علیرضا الهی، محسن اسمعیلی صفحات 129-141
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و چالش های بیرونی موثر بر برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و توسعه "مدل برندینگ باشگاه های فوتبال رسولی (2014)" می باشد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحقیقات بنیادی می باشد که با استفاده از روش تحقیق کیفی داده بنیان و با ابزار مصاحبه های عمیق با صاحبنظران انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از کد گذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.

  یافته ها

  یافته ها، بیانگر وجود 60 نشان موثر در برندینگ بیرونی باشگاه های فوتبال است. این نشان ها در 8 مفهوم طبقه بندی شده اند و شامل موارد زیر می باشند: فرهنگی، اقتصادی، بالادستی ها، رسانه، تکنولوژی، تصویر نامطلوب فوتبال کشور که با عنوان "سایرین" نام گذاری گردید، رقبا و بازار مشتری بود..

  نتیجه گیری

  در نهایت، مدل جدید و توسعه یافته برندینگ باشگاه های فوتبال ایران تدوین گردید. با توجه به یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارانه گردید که می تواند راه گشای مدیران قوتبال در خصوص توسعه برند باشگاه، سازمان لیگ و در نهایت فوتبال کشور باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت برند، بازاریابی ورزشی، فوتبال، باشگاه ورزشی
 • مهرعلی همتی نژاد، احمد تاجی فایندری، کاظم هژبری، ابوذر سوری* صفحات 143-157
  هدف

  هدف از این تحقیق بررسی اماکن ورزشی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان های ورزشی شهر رشت اعم از دولتی و خصوصی به تعداد 148 مکان ورزشی بود. داده های توصیفی با استفاده از مدارک و اسناد و داده های مکانی با استفاده از دستگاه GPS جمع آوری و در محیط GIS، پایگاه اطلاعاتی تشکیل گردید. سپس برای هر یک از شاخص های تاثیرگذار در مکان یابی اماکن ورزشی لایه ها تهیه شد. پس از ترکیب و تحلیل تمامی لایه ها با یکدیگر، موقعیت فعلی مکان های ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که از 148 مکان ورزشی، 26 مورد یک، دو یا سه حریم (رودخانه، لوله های گاز و خطوط انتقال نیرو) را رعایت نکرده بودند که معادل 18 درصد از کل مکان های ورزشی رشت می باشد و 122 مکان، معادل 82 درصد، هر سه حریم را رعایت کرده بودند. از نظر شعاع کاربری تعداد کمی از اماکن (29 مکان ورزشی)، استانداردهای موردنظر را رعایت کرده بودند و هم چنین از جنبه تراکم جمعیتی توزیع اماکن ورزشی بزرگ نسبت به اماکن کوچک و متوسط نامناسب بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج نهایی به دست آمده از پژوهش نشان می دهد اغلب اماکن ورزشی موجود در محدوده، از لحاظ مکانی دارای وضعیت نامناسب و متوسط و در برخی موارد اندک، دارای وضعیت مناسب و بسیار مناسب اند. این مسئله را می توان گواهی بر عدم استفاده مدیران از روش های نوین و رایانه ای در مکان یابی و ساخت اماکن ورزشی دانست.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، اماکن ورزشی، توزیع اماکن
 • رحیم رمضانی نژاد، محمدرضا برومند، سهیلا نتاج، محسن لقمانی* صفحات 159-174
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اشتغال، نگرش و مهارت های شغلی دانش آموختگان سال های 1386-1382 رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان است.

  روش شناسی

  نمونه آماری برابر با جامعه آماری (340 نفر) بودند ، اما تعداد 271 نفر به پرسشنامه های ویژگی های فردی، نگرش شغلی جاکو (Jacko, 2004) و میزان تناسب محتوای دروس با نیازهای بازار کار پاسخ دادند. روایی این ابزارها توسط 11 نفر از اساتید تربیت بدنی تایید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش شغلی و تناسب محتوای دروس به ترتیب 90/0 r= و 89/0 r= برآورد شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون خی دو نشان داد که زنان نسبت به مردان (λ2= 25; P= .001) و دانش آموختگان کارشناسی ارشد به طور معنی داری بیشتر از سایر دانش آموختگان (λ2= 26.83; P= .001) در مشاغل مرتبط با رشته تربیت بدنی مشغول به کار شده اند. بر اساس نتایج آزمون یومن ویتنی، نگرش دانش آموختگان شاغل مرتبط با رشته تربیت بدنی (دانش آموختگان سال 1384) به ابعاد اهمیت وظیفه (P= .009)، تنوع مهارت (P= .001)، تخصص (P= .03)، حل مسئله (P= .001) و کل نگرش شغلی (P= .001) مثبت بود؛ و دانش آموختگان شاغل غیر مرتبط با رشته فقط در ابعاد هویت وظیفه (P= .001) و استقلال (P= .004) نگرش مثبت تری داشتند. علاوه بر این، دانش آموختگانی که شغل مرتبط با رشته تربیت بدنی داشتند در کار داوطلبانه (λ2= 14.28; P= .001) و کارت مربیگری (λ2= 14.54; P= .001) از سایر دانش آموختگان مهارت بیشتری کسب کرده بودند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که ظرفیت اشتغال دانش آموختگان تربیت بدنی دانشگاه گیلان بالاست؛ و آن ها توانسته اند مهارت های شغلی مناسبی را در خلال تحصیل کسب و نگرش مثبتی نسبت به حرفه خود بعد از اشتغال پیدا کنند

  کلیدواژگان: دانش آموختگان، تربیت بدنی، مهارت های شغلی، اشتغال، نگرش شغلی
 • معصومه زارع، نوشین بنار*، سید عماد حسینی صفحات 175-189
  هدف

  هدف از این پژوهش طراحی الگوی بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان ایران می باشد.

  روش شناسی

  این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ی محقق ساخته با 88 سوال پنج گزینه ای لیکرتی در سه بعد عوامل محیطی، استراتژی و آمیخته و  با 12 متغیر بدست آمد. جامعه آماری ذینفعان فوتسال بانوان بودند و نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس و تصادفی از بین افراد جامعه تحقیق انتخاب شد که تعداد 185 پرسشنامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 19SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین عوامل محیطی با آمیخته بازاریابی و راهبردهای عمومی پورتر با آمیخته بازاریابی به صورت مستقیم رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین رابطه بین عوامل محیطی و آمیخته بازاریابی در صورت وجود متغییر میانجی راهبردهای عمومی پورتر به صورت غیر مستقیم معنی دار شد.

  نتیجه گیری

  در جمع بندی این پژوهش باید گفت که براساس مدل تاییده شده آمیخته بازاریابی از راهبردهای عمومی پورتر و نیز عوامل محیطی تاثیر می پذیرد که نشان از توجه به این متغیرها به صورت همه جانبه است. در حال حاضر بهترین گزینه را در بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان، می توان استفاده از بهسازی نیروهای انسانی داخل با نیروهای موفق ورزش زنان کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی، فوتسال بانوان، آمیخته بازاریابی، عوامل محیطی، راهبردهای عمومی پورتر
 • مسعود فریدونی*، معصومه کلاته سیفری صفحات 191-204
  هدف

  هدف اصلی از پژوهش حاضر، ارائه مدلی از تاثیر تجربه و آگاهی از برند بر عشق به برند و قصد مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر تهران بودند که براساس نمونه گیری خوشه ای، 5 منطقه از شهر تهران انتخاب و سپس از هر منطقه 10 باشگاه و در نهایت نیز 12 نفر از مشتریان هر باشگاه که حائز شرایط مورد نظر بودند، با نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. برای سنجش روایی سوالات نیز، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد که بار عاملی در تمامی موارد بالاتر از 7/0 بود. جهت پاسخ به سوالات از همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که تجربه و آگاهی از برند دارای ضریب تاثیر 53/0 و 47/0 بر عشق به برند و ضریب تاثیر 61/0 و 57/0 بر قصد مشتری است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب مناسبی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها منطقی بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بایستی عواملی را که موجب ایجاد عشق و علاقه بین مشتری و برند می شود شناسایی و با تقویت این عوامل بر رفتار ها و تصمیمات مشتریان جهت خرید و استفاده از خدمات تاثیر گذاشت

  کلیدواژگان: تجربه از برند، آگاهی از برند، عشق به برند، بازاریابی ورزشی
|
 • Ali Saberi *, GHodratallah Bagheri, Hamidreza yazdani, Ebrahim Alidoust, Mohammad Hossein Ghorbani Pages 1-21
  Objective

   The purpose of this research was to designing social marketing mix model for the development of the sport.

  Methodology

   The research method was a combination of quantitative and qualitative methods and according to qualitative data collection in the first step and quantitative validation it in the next phase was mixed exploration. The statistical population in this research were all experts in the academic or executive. Method of sampling in qualitative section in the present research initially was judgment and targeting and continuing for the purpose to collect data was used a snowball sampling method .In this research, with interviewing of 13 people from samples was reached to theoretical saturation. The data collection tools in the first step was interview and after coding and identifying themes and indexes A questionnaire was Was drafted and used to design and validate the model. Data analysis was done in the qualitative section with using theme analysis and in the quantitative part with using SPSS and LISREL software.

  Results

  The results of the themes analysis showed that Social marketing mix consisted of 6 P (Product, place, price, promotion, people, and physical evidence). Also the results of confirmatory factor analysis showed that model was good fit, also, Quantitative results of the research showed that the identified factors were not in desirable conditions for the development of sport for all.

  Conclusion

  According to the results of this study, having a marketing and customer orientation view for the purpose of developing sport for all is necessary, One of the effective factors in this area is attention to the elements of marketing mix that officials and practitioners involved in the development of sport for all and promotion of health in the country In order to increase people participation in sport and physical activity can make use it.

  Keywords: Social marketing Mix, theme analysis, Sport for All
 • Seyed Hosein Marashian *, amin khatibi, Esmaeel Veisia Pages 10-20
 • Mallaei M. *, Beirami L. Pages 23-39
  Objective

  The aim of this study was to compare and prioritize the effective factors on the reputation of the faculty of sport sciences.

  Methodology

  The present study was descriptive-analytic and the statistical population of the study was all postgraduate students of the faculty of sport sciences throughout the country. Using simple random sampling, 384 students were selected as statistical sample. The instruments were reputation questionnaire (Ressler, 2010). The validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Data analysis was performed using path analysis in the LISREL software.

  Results

  The findings showed that eight factors (emotional aspect, financial performance, vision and leadership, administrative transparency, team structure, products and services, human resources and social and environmental responsibility) on the reputation of the faculty of sport sciences from the viewpoint of the students of education Supplementary influences are among these factors, the dimension of team structure has the most effect on the reputation of the the faculty of sport sciences. Also, the University of Tehran, Guilan University and Ferdowsi University of Mashhad were more familiar with other universities than the other students.

  Conclusion

  Regarding these findings, it is recommended to Dean of the faculty of sport sciences of all universities to increase the reputation of their faculty in developing all their dimensions, in particular products and services, financial performance, administrative transparency, Social and environmental responsibility due to the lower average of these dimensions than other factors, will be more effective in attracting more students to continue their postgraduate education.

  Keywords: Reputation, faculty of sport sciences, Students, service
 • Marziyeh La’l Bidari *, Zhaleh Memari, Mahsa Saadati Pages 61-80
  Objective

  The aim of this research was recognition of varieties and security spheres in Iranian Football Premier League.

  Methodology

  Research tool was a self-designed questionnaire by the researcher with 45 items. 7 experts approved the questionnaire’s conceptual validity while its accuracy was based on Cronbach alpha equal to 0.870 (P<0/01). The case study includes 300 people comprising football league authorities, experts in football federations and organizations, faculty members, stadium officials and Premier League clubs. Security factors in sport events were determined and factor loadings of the explanatory varieties of each factor were calculated too. Moreover, SPSS software version 22 along with LISREL version 8.8 was used for data analysis as well as model fitting.

  Results

  In this exploratory security model, pertinent indicators encompassing security factors, facilities and security services, standard quality, security documentation, physical protection, management the secure quality, hardware and software place management, planning and management, physical testimonies, preventive measures, education, Interaction and Communications were determined.

  Conclusion

  Finally, it is advisable for those who are in charge of holding sport events, in order to hold safer sport competitions, to pay particular attention to education, management, and planning when considering preventive measures, revealed factors mentioned above and factor loadings of the explanatory varieties of each factor.

  Keywords: Iranian football, premier league, security
 • Mohammad Ehsani *, Hashem Kuzechian, Mohammad Khabiri, Mehdi Azadan Pages 81-95
  Objective

  Crowd management has been a necessary and integral part of the management of  any event due to diverse and large amount of attendees. Mismanagement of crowd might cause irreparable losses. The goal of this study was to explore the challenges of crowd management in Iran’s Premiere Football League in order to have an effective plan in this case.

  Methodology

  The research was conducted using qualitative method with exploratory nature. Data were collected using 23 deep interviews with selective sampling and snowball technique. We employed thematic analysis to code and analyze data.

  Results

  Results showed the existence of challenges in 57 concepts. These concepts were changed to 14 secondary concepts in second phase of coding. Finally we had 5 main category or theme in third phase of coding including structure, behavior, policy making, socio-cultural and identity of crowd management.

  Conclusion

  Awareness of those holding football matches in Iran from challenges presented in this paper could make them to try and plan for better management of challenges. This finally will lead to an increase in satisfaction of attendees and their decision to return, increase in safety and security standards and finally social and economic benefits.To design an effective crowd management model in Premiere League, a serious and careful consideration of these results originating from deep viewpoints of experts is proposed.

  Keywords: Crowd management, Stadium, Thematic Analysis, Challenge, football
 • Fatemeh Dankob, Akram Esfahani Nia *, Nasser Bai, Habib Asgharpour Pages 97-115
  Purpose

  The present study aimed at investigating the effect of event perceived values and event perceived images on the spectators desire to return to horse racings in Gonbad Kavous.

  Methodology

  This is a descriptive research, which was done in survey method. The statistical population includes all spectators (3480 person) participated in the horse racing that was hold during the spring period in the eighth week of these racing in 2018. According to the Cochran formula, 347 spectators were selected by simple random sampling as the statistical sample of the research. For collecting the research data, the sport event perceived values questionnaire by Yueying (2015), Hussein sport event image (2016) and the sport spectator’s desire to return by Ryu et al (2011) were used. The questionnaires validity was verified by five faculty members of the sport management and their reliability coefficient was calculated by using Cronbach’s alpha test, respectively, 0.79, 0.86, and 0.81. In order to analyze the data and to identify the effects of research variables, the structural equation modeling was applied by using PLS software.

  Findings

  This section confirmed the positive and significant effect of the event’s emotional, educational, social value and the effect of event’s positive image on the spectators’ desire to return.

  Conclusion

  According to the results, it can be concluded that the event perceived values and the event perceived image can play an important role in the spectators’ desire to return.

  Keywords: Social Value, Educational Value, Emotional Value, Image of Event, Desire to Return
 • Abbas Gheshmi Meimand *, Mohammad Pourkiani, Mohammad Mahdi Rahmati Pages 118-127
  Objective

   The purpose of this article is to define the culture of sport and presenting an indigenous model of the components of its, according to the anthropological definition of culture, using the theories of experts.

  Methodology

   This article is in the framework of the qualitative research strategy and interviews with 10 physical and cultural education managers and 5 cultural experts of the federations in a targeted sampling First, on the basis of common funds, the themes, related themes, the main themes and the themes of each of the categories of the topic of research are identified, finally, draws and analyzes the network of themes related to the nature of sport culture"What is sport culture?".

  Results

   The results of the network designing are indicative of the culture of sport; there is a difference between the two themes of cultural sport and cultural sport, and these two themes are broader around the themes of organizing universal moral values, the intrinsic values of exercise, physical and physical values of exercise, national and historical values , Religious values, values of modern life and cultural anomalies of sport, define the culture of sport in Iran.

  Conclusion

   According to research findings, culture of culture means "a set of values, norms, beliefs, customs and cultural and historical traditions affecting sporting behavior, as well as specific values derived from sports (martial arts, martial arts, and ...) influences the culture of people in the sports and community environment. "

  Keywords: Sport’s Culture, Thematic Analysis, Cultural Sport’s
 • Mehdi Rasooli *, Alireza Elahi, Mohsen Esmaeili Pages 129-141
  Objective

  Fans loyalty depends on accurate brand management. The main aim of this study was identifying external effective factors on branding of Iran's football clubs and promoting football club branding model of Rasooli (2014).

  Methodology

  This is a qualitative study and basic research by method which ran through grounded theory method and qualitative interviews with experts. Interviews analyzed through qualitative coding (open, axial and selective).

  Results

  Findings exposed 60 labels in open coding which categorized in 8 concepts. These concepts were culture, economic, top authorities, media, technology, opponents, customers and others.

  Conclusion

  Eventually promoted model of Iran's football club brand management developed. The alternatives suggested according to the findings which club managers can use to promote club's brand.

  Keywords: Brand Management, Sport marketing, football, Sport Club
 • Mehr Ali Hemati, Ahmad Taji, Kazem Hojabri, Abozar Sori * Pages 143-157
  Objective

  The purpose of this study was to survey the geographical location of sport facilities of Rasht by using GIS system.

  Methodology

  This is a descriptive- analytical study. The statistical sample was all sports facilities in Rasht, including 148 public and private sport facilities. The Descriptive data was collected through GPS instrument in GIS information basis by using records, documents and research data and field studies. Then, for each of the indicators which influenced the positioning of sport facilities, the layers were prepared. After composing and analyzing all the layers with each other, the current position of sport facilities were evaluated and finally the most appropriate locations were proposed by using AHP.

  Results

  The results of study showed that from 148 sport facilities, 26 cases did not regarding one, two or three boundary rules (river, gas pipes and power transmission lines), which was equivalent 18 percent of all sports facilities in Rasht. Also 122 places, equivalent to 82 percent, regard the boundary rules. In terms of practical radius, few of the facilities followed the expected standards. Also in terms of population density, distribution of large sport facilities comparing to small and medium size, were unsuitable.

  Conclusion

  The final results which inferred from this study showed that most of the sport places regarding space in the restricted area have unsuitable conditions; however a few cases are appropriate. This is because of the non-using of new and computerize ways in finding places by sport managers.

  Keywords: GIS, Sport Facilities, Distribution of Facilities
 • Rahim Ramzaninejad, Mohammad Reza Boroumand, Soheila Nataj, Mohsen Loghmani * Pages 159-174
  Objective

  The purpose of this study was to investigate job attitudes and skills of physical education and sport sciences graduates at University of Guilan in period 2004-2008.

  Methodology

  equal to the statistical population, the number of 271 physical education graduates answered to demographic characteristics, Attitudes towards Job (Jacko, 2004) and Amount of content appropriateness of courses with needs of the market and employment questionnaires. Validity of these tools were confirm by 11 university professors, and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient for job attitude (α=0.90) and appropriateness of course content (α =0.89).

  Results

  Analysis of λ2 showed women (λ2= 25; P= .001) and masters’ graduates (λ2= 26.83; P= .001) more involved in the jobs associated to physical education course than others. Based on Kroskal Wallis results, graduates attitudes of jobs associated to physical education course (graduates of 2006) to dimensions of feedback, problem solving and entire attitudes were positive, while graduates attitudes of jobs no associated to physical education were positive only on task identify and authority (P≤ .05). Additionally, graduates who had jobs associated to physical education course achieved more skills of volunteer work (λ2= 14.28; P= .001) and coach card (λ2= 14.54; P= .001) than another graduates. 

  Conclusion

  It seems that occupation capacity of physical education and sport sciences graduates of University of Guilan is high and they can achieve adequate job skill during the study time and find professional positive attitudes after the occupation.

  Keywords: gradates, physical education, job skills, occupation, job attitude
 • Masoume Zare, Noshin Benar *, Seyed Emad Hoseini Pages 175-189
  Objective

  The aim of this study is designing marketing mix pattern of women’s futsal premier league by emphasizing on environmental factors and Porter’s general strategy.

  Methodology

  At first, by library research we review the related literature and documents and design an initial questionnaire with 88 questions by a semi-structured interview with geniuses. By this questionnaire we try with 12 variables. The statistical population is futsal beneficiaries we collected data from 185 questionnaires and analyzed by using SPSS19 and Smart PLS software.

  Result

  The findings showed that between environmental Factors and marketing mix and strategy with marketing mix is directly related. Also the relation between environmental Factors and marketing mix in the event of existence of variable mediatory strategic was indirectly significant.

  Conclusion

  In conclusion, we should say that according to the approved model in research of the marketing pattern of women futsal league, the marketing mix influences the strategy and also the environmental factors that indicated the consideration of these variables in a comprehensive manner. At the moment can offer that the best option is improving the internal human resources with successful human of women sports in Islamic countries

  Keywords: Marketing, women’s Futsal, Marketing Mix, Environmental factors, Strategy
 • Masoud Freydoni *, Masoume Kalatehseifari Pages 191-204
  Objective

  The aim of the study was designing a model of the effect of brand experience and awareness on brand love and consumers’ intention.

  Methodology

  The current study was descriptive as collecting data and functional that was done as a field survey. The statistical population included the consumer of Tehran body building clubs that they was selected on bases cluster sampling method, 5 regions from Tehran was selected and then 10 clubs was selected from every region and  then was selected randomly 12 customers from every club that has special condition. For measuring the validity of the questions, the content and construct validity were measured that the factor loading in the all of them were more than 0.7. For answering the questions,  was used correlation coefficient and SEM.

  Results

  the results of path analysis were shown brand experience and awareness have effect (0.53 & 0.47) on brand love and consumer’s intention in respect. Also the model was become well and good fitness and was shown the relationships had been logical.

  Conclusion

  With attention on the results, it must been recognized the factors were caused increasing love between brand and consumer till with Reinforcement of the factors, was effected on consumer intention for buying or using the services.

  Keywords: Brand Awareness, brand experience, brand love, Sport marketing