فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 43 (پاییز 1398)
 • پیاپی 43 (پاییز 1398)
 • 204 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ایرج نوروش، محمدرضا اردیخانی، یوسف اردیخانی صفحات 5-22

  اغلب مطالعات انجام شده درزمینه ی ارتباط قوانین ارزش گذاری و ساختار بازار مالی از رویکردهای خطی جهت تجزیه وتحلیل استفاده کرده اند. در این تحقیق این سوال مطرح شده است که آیا تاثیر قوانین ارزش گذاری بر ساختار بازار مالی در شرایط مختلف اقتصادی ثابت است؟ اهمیت پاسخ به این سوال زمانی معلوم می شود که سیاست گذاران اقتصادی در راستای افزایش ساختار بازار مالی بخواهند سیاست مناسب در بخش مالی را اتخاذ نمایند. مطالعه ی حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه وتحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی می باشد. آمار و اطلاعات موردنیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانه ای جمع آوری شد که داده های جمع آوری شده آن با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو D8 (شامل: ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) می باشد. برای تخمین نیز مدل از دو نرم افزار EViews6 و MATLAB استفاده شد. با توجه به نتایج گزارش شده، نکات زیر قابل استنباط می باشد: قوانین ارزش گذاری اثر غیرخطی بر ساختار بازار مالی دارد. اثرگذاری متفاوت قوانین ارزش گذاری بر ساختار بازار مالی در رژیم های مختلف موید این امر است که قوانین ارزش گذاری منجر به بهبود عملکرد ساختار بازار مالی می شود، اما این اثر در طول زمان متفاوت است به طوری که حتی امکان اثر منفی نیز وجود دارد.

  کلیدواژگان: قوانین ارزش گذاری، ساختار بازار مالی، روش غیرخطی
 • اکبر کنعانی، رضوان حجازی*، مهرداد قنبری، بابک جمشیدی نوید صفحات 23-40

  هدف تحقیق حاضر  بررسی ارتباط بین کارآیی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. به این منظور 84 شرکت برای دوره زمانی 1388 تا 1392 به روش غربالگری جامعه آماری برای420 مشاهده (سال-شرکت)موردبررسی قرار گرفت.  برای اندازه گیری کارایی(توانایی) مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران (2012) و برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از مدل چیانگ و وینکاتش(1986) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره لجستیک نشان داد بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس رابطه معنی داری وجود ندارد. اما متغیر تعدیل کننده عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس را به صورت معنی دار تعدیل نمود. نتایج نشان داد از بین متغیرهای کنترلی، ارتباط بین نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه شرکت با تغییر حسابرسی معنی دار می باشد.

  کلیدواژگان: کارآیی مدیریت، تغییر حسابرس، عدم تقارن اطلاعاتی
 • محمدحسین ستایش، معصومه ازنب* صفحات 41-54

  پیش بینی ورشکستگی موضوعی است که بر رفاه اقتصادی تمام کشورها تاثیر می گذارد. داشتن یک مدل دقیق برای پیش بینی ورشکستگی، به طور پیش فرض که بتواند نشانه های بحران مالی را به موقع تشخیص دهد، برای همه ی شرکت ها بسیار حیاتی است. بنابراین شرکت ها، به یک مدل مناسب که بتواند نشانه های ورشکستگی را به آسانی تشخیص دهد، نیاز دارند.این پژوهش درصدد ارائه مدل بهینه برای پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم علف های هرز می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 112 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1381 می باشد که ازلحاظ اندازه و صنعت نیز باهم تطابق دارند. جهت ارزیابی کارایی مدل مبتنی بر الگوریتم علف های هرز در مقایسه با مدل   آلتمن، دقت مدل های مزبور در پیش بینی صحیح ورشکستگی شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفت. دقت کلی مدل مبتنی بر الگوریتم علف های هرز و مدل  آلتمن در سال وقوع ورشکستگی به ترتیب برابر با 32/97 و 46/56 درصد، در سال قبل از وقوع ورشکستگی به ترتیب برابر29/89 و 21/48 درصد و در دو سال قبل از وقوع ورشکستگی، برابر 10/74 و 14/32 درصد می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است، که مدل های مبتنی بر الگویتم علف های هرز در مقایسه با مدل سنتی  آلتمن، با دقت بالاتری ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی می نماید.

  کلیدواژگان: الگوریتم علف های هرز، پیش بینی ورشکستگی، مدل آلتمن
 • سید رضا قاضی فینی، حسین پناهیان* صفحات 55-70

  هدف از این پژوهش مدل سازی و مقایسه قدرت پیش بینی کنندگی مدل های GARCH در پیش بینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین رو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدل های GARCH، </em>EGARCH، </em>PGARCH، </em>GJR، </em>GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH  با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال بررسی گردید و عملکرد پیش بینی این الگوها بر اساس معیارهای میانگین خطای معیار (MSE)، میانه خطای معیار (MedSE)، میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی (MAE)، جذر میانگین مربعات خطاهای پیش بینی (RMSE) و ضریب نابرابری تایل (TIC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل FIGARCH ازنظر سه معیار MSE، </em>MAE و RMSE دارای کمترین خطا است که نشان می دهد خوبی برازش این مدل از تمامی مدل های دیگر برای پیش بینی تلاطم بازدهی سهام  بیشتر است. همچنین مشخص شد که بازدهی شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) دارای تلاطم های خوشه ای است بدین معنی که با نوسانات کم، تلاطم کوچک در دوره های بعدی دارد و با نوسانات زیاد دچار تلاطم شدید می شود.

  کلیدواژگان: مدل های، GARCH تلاطم، بازدهی سهام
 • علیرضا غیاثوند، رویا دارابی*، محسن حمیدیان صفحات 71-84

  هدف این پژوهش مقایسه اثرات تکانه قیمت بر بازده و ریسک سهام و نیز تاثیرگذاری همزمان آن بر ریسک و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 98 شرکت طی سال های 1385 الی 1394 انتخاب گردیده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به روش سری زمانی  برآورد شده است بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، تکانه قیمت بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  تاثیر مثبت و مستقیم دارد.بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم،تکانه قیمت  بر ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معکوس دارد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم، تکانه قیمت بر رابطه همزمان ریسک و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار اوراق بهادار تهران تاثیرگذاری منفی و معکوس دارد و این تاثیر بیشتر تحت تاثیر مولفه ریسک سهام بوده است.

  کلیدواژگان: تکانه قیمت، ریسک سهام، بازده سهام
 • حمیده فیضی، رسول برادران حسن زاده* صفحات 85-102

  سود گزارش شده یک شرکت، منعکس کننده تخصیص کارآمد منابع در داخل شرکت و فعالیت های عملیاتی شرکت می باشد.لذا مدیران انگیزه قوی دارند که سود را مدیریت کنند. این پژوهش به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی و محدودیت تامین مالی بر مدیریت سود  می پردازد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع  تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش  حذف سیستماتیک  103 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1389تا 1394 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد انعطاف پذیری مالی بر مدیریت سود واقعی و مصنوعی تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت تامین مالی بر مدیریت سود مصنوعی تاثیر  مثبت دارد اما بر مدیریت سود واقعی تاثیر معناداری نشان نداد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری مالی، محدودیت تامین مالی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مصنوعی
 • مهران آقایی*، اسماعیل کاوسی صفحات 103-132

  این پژوهش، در راستای شناسایی عوامل موثر بر توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سیاحتی پارسیان ، نقش مولفه هایی همچون فرهنگ سازمانی ، رهبری ، تحول سازمانی را به عنوان استراتژی های کلیدی و تاثیرگذار بر توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی موردمطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت سیاحتی پارسیان بودند. حجم نمونه این تحقیق با توجه به محاسبات انجام شده 208 نفر برآورد گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که دارای 2 بعد اصلی، 6 مولفه و 100 سوال و استفاده از طیف 5 درجه ای لیکرت بوده و جهت سنجش اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در این تحقیق مقدار آن برای بعد فرهنگ سازمانی 929/0، رهبری سازمانی 837/0، تحول سازمانی 948/0، مدیریت 91/ 0، کارکنان 867/0 و استراتژی 955/0 محاسبه شد، همچنین برای سنجش روایی، روایی محتوا محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها  تایید گردید. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج به دست آمده مشخص نموده که سه بعد (فرهنگ سازمانی ، رهبری ، تحول سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک) در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سیاحتی پارسیان موثر می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، رهبری، تحول سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک، شرکت سیاحتی پارسیان
 • مسعود سعیدیان، پرویز سعیدی*، روح الله سمیعی، مجید اشرفی صفحات 133-150

  هدف اصلی این تحقیق ارائه الگویی نوین از حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی می باشد که در این راستا از متغیرهای کارآفرینی شرکتی، مسئولیت اجتماعی و تعدیلگر فناوری اطلاعات به عنوان، استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از این میان بر اساس فرمول کوکران 203 شرکت انتخاب و از مدیر ارشد هر شرکت جهت گردآوری داده، استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پنج پرسشنامه استاندارد می-باشد که پایایی و روایی توسط آزمون های واگرایی و همگرایی موردسنجش و تائید قرارگرفته است. روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart-Pls انجام شده است. در نتایج تحقیق تاثیر مثبت و معنادار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت؛ حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی شرکتی؛ مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت؛ کارآفرینی شرکتی بر عملکرد شرکت مورد تائید قرار گرفت؛ اما در نتایج حاصل از تحقیق، نقش تعدیل گری فناوری اطلاعات در رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد شرکت و رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت مورد تائید قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، کارآفرینی، عملکرد شرکت، مسئولیت اجتماعی، فناوری اطلاعات
 • ندا کشاورزیان*، محمد جواد شیخ، رضا عباسی صفحات 151-170

  این روزها بحث جایگزین نمودن استاندارهای بین المللی و ملی توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی پیامدهای اتخاذ اجباری استاندارهای گزارشگری بین المللی مالی IFRS بر ارتباط بین معیارهای مبتنی بر ریسک و متغیرهای حسابداری در بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار در ایران انجام گرفته است ، بدین منظور به بررسی تغییرات همبستگی از  آزمون Z فیشر و تغییرات میانگین از آزمون T زوجی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده اینست که اتخاذ IFRS رابطه میان نسبت وام به دارایی با ریسک سیستماتیک را در جهت مثبت افزایش می دهند درحالی که اندازه و اعتبار با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک  و سود هر سهم و محافظه کاری و ریسک سیستماتیک رابطه معکوسی را ، پس از گذار به IFRS نشان می دهند . به علاوه بین تنوع درآمد و معیار ریسک بازار رابطه مثبتی پس اجرای IFRS وجود دارد و در آخر IFRS  تاثیری بر رابطه نقدینگی و ریسک سیستماتیک  غیر سیستماتیک نگذاشته است.

  کلیدواژگان: ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک، اتخاذ اجباری، گزارشگری مالی
 • هدی همتی، محمدعلی جابری، کریم ایمانی، محمدعلی شامحمدی صفحات 171-186

  پژوهش حاضر، به بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. ازآنجایی که موسسات بزرگ حسابرسی دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به سایر موسسات بوده و همواره در راستای حفظ و افزایش اعتبار حرفه ای خود عمل می کنند، بنابراین، شرکت های پایبند به قوانین و مقررات، خدمات حسابرسی مالیاتی خود را از حسابرسانی دریافت می کنند که نسبت به سایر موسسات حسابرسی، بزرگتر و در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهش های همبستگی است که در آن رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی موردبررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 71 شرکت است که برای دوره ی زمانی ده ساله 1384 تا 1394 بررسی شده اند. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری دارند. به عبارت دیگر، شرکت هایی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از حسابرس خود اظهار نظر غیر مقبول دریافت نموده اند، احتمال اجتناب مالیاتی در آن ها افزایش می یابد. از طرف دیگر اگر موسسه حسابرسی واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد به دلیل توجه سازمان حسابرسی به منافع دولت و همچنین حفظ اعتبار حرفه ای، اجتناب مالیاتی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی، نوع اظهارنظر، اندازه موسسه حسابرسی، روش دومرحله ای هکمن
 • اکتای یمرعلی صفحات 187-202

  تئوری ها و مدل های ارائه شده جهت پیش بینی بازده غیر عادی بیانگر این امر است که میان پژوهشگران اتفاق نظر مطلقی وجود ندارد. یکی از روش های بسیار مناسب درزمینه پیش بینی متغییرهای مالی ازجمله قیمت سهام، بازده سهام، سقوط بازار سهام و... به کارگیری رویکرد شبکه عصبی است. در این پژوهش برای پیش بینی بازده غیرعادی سهام از دو رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی استفاده گردید تا از این طریق دقت پیش بینی بازده غیرعادی توسط این ابزارها موردبررسی قرار گیرد. متغیرهای ورودی جهت پیش بینی بازده غیرعادی شامل خطای پیش بینی سود، درجه اهرم مالی، نرخ بازده سرمایه گذاری، شفافیت سود حسابداری، محافظه کاری حسابداری، ارزش برند شرکت و اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت بوده اند. بدین منظور 452 شرکت- سال به روش غربال گری برای دوره پنج ساله(1395-1390) در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این امر بود که قدرت پیش بینی کنندگی شبکه عصبی مصنوعی از شبکه عصبی فازی برای پیش بینی بازده غیرعادی سهام بیشتر بوده آن را با  درصد خطای کمتری انجام می دهد.

  کلیدواژگان: بازده غیرعادی سهام، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی
|
 • Iraj Noravesh, Mohammad Reza Ordikhani, Yousef Ordikhani Pages 5-22

  Most studies on the relevance of valuation laws and the structure of financial market have used linear approaches for analysis. In this study asks whether the effect of valuation laws on the structure of financial market is stable under different economic conditions or not. The importance of answering to this question becomes clear when economic policymakers seek to adopt appropriate policies in the financial sector in order to increase the structure of the financial market. This study In terms of purpose is applied research and In terms of analytical method is a type of analytical research. Statistics and the information needed for the research were collected through documentary or library method and the data collected were analyzed using descriptive statistics. The statistical population is all D8 countries (including: Iran, Turkey, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Egypt and Nigeria). EViews6 and MATLAB software were used to estimate the model. According to the reported results, the following points can be Inferable: Valuation laws have a non-linear effect on the structure of financial market. The varying effect of valuation laws on the structure of financial market in different regimes Confirms that valuation laws improves performance in the structure of financial market, but this effect varies during the time so that even a negative effect is possible..

  Keywords: Valuation Laws, the Structure of Financial Market, Nonlinear Method
 • Akbar Kanani, Rezvan Hejazi*, Mehrdad Ghanbari, Babak Jamshidi Navid Pages 23-40

  The purpose of the present study is to investigate the relationship between management efficiency(Ability)and auditor change with emphasis on the role of information asymmetry. For this purpose, 84 companies were surveyed for the period from 2009 to 2013 by statistical population screening method for 420 observations (year-company). Demerjian et al. (2012) model was used to measure management efficiency and Chiang and Venkatesh (1986) model was used to measure information asymmetry. The results of hypothesis testing using multivariate logistic regression showed that there was no significant relationship between management efficiency and auditor change. But the information asymmetry moderator variable significantly moderated the relationship between management performance and auditor change. The results showed that among the control variables, there was a significant relationship between the type of auditor's opinion and the firm size with the change of audit.

  Keywords: Management Efficiency, Auditor Change, Information Asymmetry
 • Mohammad Hossein Setayesh, Masoumeh Aznab* Pages 41-54

  Bankruptcy prediction is a topic which affects all countries economic well being. It is vital for all firms to have an accurate model to predict the bankruptcy by default which can pick up the signs of financial distress on time. Therefore, they need a prediction model which can easily recognize the bankruptcy symptoms. For this purpose, this research provides an optimal model to predict bankruptcy by using invasive weed optimization algorithm. The research sample consists of 112 bankrupt and healthy firms, during 2002 to 2012 in accordance with their size and industry type. To evaluate the efficiency of the model invasive weed algorithm-based compared to Altman’s 𝑍′ model, the forenamed models accuracies were evaluated on appropriate prediction of companies’ bankruptcy. The total accuracy of bankruptcy models based invasive weed algorithm and Altman’s 𝑍′ model equal to 97/32%, 54/46% in the event year, 89/28%, and 48/21% in the year prior to event year, and 74/10% and 32/14% in two years prior to the event year, respectively. The results indicate that the model based on invasive weed algorithm can predict the firms’ bankruptcy by higher accuracy in comparison with Altman’s 𝑧′ model

  Keywords: Prediction, Bankruptcy, Invasive Weed Algorithm, Altman’s 𝑧′Model
 • Seyed Reza Ghazi Fini, Hossein Panahian Pages 55-70

  The present study aim is modeling and comparing predictive power of GARCH models in forcasting stock returns volatility in Tehran Stock Exchange. Therefore was selected time period from 03/20/2009 to 03/19/2017 based daily returns of total price index (TEPIX) including 1900 observation and reviewed GARCH ، EGARCH ، PGARCH ، GJR ، GARCH-M ، FIGARCH and FIEGARCH models with time series approach and under the normal distribution assumption and evaluated Predictive performance of those models based Mean Squared Error (MSE), Median Squared Error (MedSE), Mean Absolute Error Statistic (MAE), Root Mean Square Error (RMSE) and Theil Inequality Coefficient (TIC) measures. The results showed the FIGARCH models have least error In terms of three criteria MSE, MAE and RMSE Which shows the Fitness of this model is better than all other models to predict the volatility of stock returns. It was also found that returns of the total stock price index (TEPIX) have cluster volatilities which means that with low fluctuations, have small volatility in subsequent periods and severe volatility with high fluctuations.

  Keywords: GARCH Models, Volatility, Stock Returns
 • Alireza Ghiyasvand, Roya Darabi*, Mohsen Hamidian Pages 71-84

  The purpose of this study is to compare the effects of momentum on stock returns and risk and its simultaneous effect on the risk and returns of the listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample of 98 companies was selected during the years 1385 to 1394. The research hypotheses are estimated using linear time series regression. According to the results of the first hypothesis test, the momentum has a positive and direct effect on the returns of the companies listed in the Tehran Stock Exchange. Based on the results of the test The second hypothesis, the momentum on the stock risk of the companies admitted to Tehran Stock Exchange has a negative effect. Based on the results of the third hypothesis test, the momentum has a negative and inverse relationship between the simultaneous risk and returns of the companies listed in the Tehran Stock Exchange, and this effect is more affected by the equity risk component.

  Keywords: Momentum, Stock Risk, Stock Returns
 • Hamideh Feyzi, Rasoul Baradran Hasanzadeh* Pages 85-102

  Reported earnings of a company reflects the efficient allocation of resources within the company and the company's operating activities. Therefore managers have strong incentives to manage earnings. This study examines The Impact of financial flexibility and financial Constraints on earnings management. financing and the purpose of the application of the methodology of the study was causal (after the event) is. The research population firms listed in the Tehran Stock Exchange is using systematic eliminationas a sample of 103 companies in the period between 2010to 2015were selected. The results showed that financial flexibility have negative impact on realand Accruals base earningsmanaement. The results showed that financial Constraints on Accruals baseearnings management has a positive impact but did not show significant effect on the real earningsmanagement.

  Keywords: Financial Flexibility, Financial Constraints, the Real Activities Base EarningsManagement, Accruals Base Earnings Management
 • Mehran Aghaei*, Ismail Kavusi Pages 103-132

  This study, in order to identify the factors affecting the development of strategic human resource management in Sayyhati Parisian Company, has studied the role of components such as organizational culture, leadership, organizational transformation as key and effective strategies in strategic human resource management development has been studied. The research method was descriptive-survey.The sample size of this study was estimated to be 208 people. The research instrument wasa researcher-made questionnaire with two main dimensions, 6 components and 100 questions and using Likert 2-degree scale and Cranach’s alpha coefficient was used to assess its validity. The dimensions of organizational culture were calculated 0.929, organizational leadership 0.837, organizational evolution 0.948, management 0.91, employees 0.867 and strategy 0.955. Also calculated for validity, content validity and relationship between questions and components. Approved. At the level of descriptive statistics of frequency, percentage, cumulative percentage, mean and standard deviation ndependent t-test, one-way ANOVA, and structural equation modeling were used for inferential statistics.The results indicated that three dimensions (organizational culture, leadership, organizational evolution and strategic planning) are effective in developing strategic human resources management in Parsian Tourism Company.

  Keywords: Strategic Management, Strategic Human Resource Management, Organizational Culture, Leadership, Organizational Evolution, Strategic Planning, Parisian Tourism Company
 • Parviz Saeidi *, Majid Ashrafi, Roohalla Samiee, Masoud Saeedian Pages 133-150

  The main purpose of this research is to provide a new model of corporate governance and corporate governance, which has been used in terms of corporate entrepreneurship, social responsibility and the moderating role of information technology. The research method is descriptive correlational. The statistical population of the study is the companies listed in the Tehran Stock Exchange, which is based on theCochran formula, 203 company's top managers has been used to collect data. Data were collected by using three standard questionnaires. Reliability and validity were verified by divergence and convergence tests. The data analysis method was performed usingSmart-Pls software. In the results of the research, the positive and significant impact of corporate governance on firm performance; corporate governance on social responsibility; corporate governance on corporate entrepreneurship; social responsibility on firm performance; corporate entrepreneurship on firm performance is confirmed. But in the results of the research, the moderation role of information technology in the relationship between corporate entrepreneurship and company performance and the relationship between corporate governance and corporate performance is not confirmed

  Keywords: Corporate Governance, Entrepreneurship, Corporate Performance, Social Responsibility, Information Technology
 • NedaKeshavarzian*, Mohammad Javad Sheikh, RezaAbbasi Pages 151-170

  The main purpose of the paper is to estimate the effect of mandatory adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) on the relationship between market-based measured of risk and acconting variables using a sample of banks are listed on the Theran stock exchanges that covers pre-IFRS and post-IFRS periods2015-2017,in order to examine whether IFRS introduction enhaces the systematic and nonsystematic risks.Employing pearson correlation coefficient and paired –samles t test and the Fisher r-to-z transformation , our finding show that the adoption IFRS reinforces positive association between loans to assets ratio with systematic risk while credity and size with systematic and nonsystematic risk and conservatism and EPS with systematic risk are inversely related under IFRS. In addition, the relationship between income diversification and market measures of risk is satistically significate after the adoption IFRS, than earning par share are inversely related with systematic risks. Finally IFRS didn’t has any effect in the relationship between liquidity and systematic and nonsystematic risks.The evidence supports the findings for European companies and thus points to the benefits potentially available to companies in countries that have yet to adopt IFRS .Our findings highlight the effects of mandatory adoption IFRS in iranian banks so we suggest to reduce systematic risks in other companies , IFRS will be initially adopted voluntarily

  Keywords: IFRS, Mandatory Adoption, Nonsystematic Risk, Systematic Risks, Accounting System
 • Hoda Hemmati, MohammadAli Jaberi, Karim Imani, MohammadAli Shamohammadi Pages 171-186

  The main purpose of this research is investigation the effect of clean opinions, big four of Auditor on the level of clients’ Tax Avoidance. The auditor expertise in an industry is constructive ideas to help clients, providing fresh insights and solutions to some of the issues that are faced by clients in their respective industries. Tax Avoidance and evasion in countries has caused that the country's tax revenue is estimated to be less than that. As industry experts have superior knowledge and experience than are lay, therefore, clients receive tax audit from auditors are expert in comparison to other auditors.Present research is study of applied and causation research which in that the effects of single and dual expertise in the industry on corporates tax avoidance in to help 9 hypotheses were investigated.The study sample consisted of 71 companies for the period 2004 to 2014 were studied. Research hypotheses by using Heckman two-stage procedure and panel data statistical methods have been tested.The results show that nonclean opinions and big auditors have an effect on corporate tax avoidance. In other words, the companies that their auditors are the nonclean opinions and big auditors, have lower cash effective tax rates.

  Keywords: Tax Avoidance, Effective Tax Rate, Type of Opinion, Audit Firm Size, Hackman's Two-Stage Method
 • Oktay Yamrali Pages 187-202

  One way to help investors, companies and others are involved money market and capital, prediction models about the overall prospects of companies and so that investors can make good decisions [12]. Presented theories and models to predict abnormal returnsindicate that there is no absolute consensus. One of the methods is very good at forecasting the financial variables such as stock prices, stock returns, stock market crash and the use of neural network approach. The major advantage of this method over other methods can be found in this issue that better data consistency is maintained [54].In this research to predict abnormal returns stock of two artificial neural network and fuzzy neural network approach was used in this way accurately predict abnormal returns are examined by this tool.Input variables to predict abnormal returns include earnings forecast, the degree of financial leverage, return on investment, accounting transparency, conservative accounting, the value of the brand and management have been too confident. For this purpose were examined, 452 companies -year screening method for a period of five years (2017-2012) of the companies listed in the Tehran Stock Exchange. Findings demonstrate the power of predictive artificial neural network, fuzzy neural network to predict abnormal stock returns was more than that with the margin of error is less.

  Keywords: Abnormal stock Returns, Artificial Neural Network, Fuzzy Neural Network