فهرست مطالب

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران - سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 98، پاییز 1398)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 98، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یاسمن شهریاری، سوگند قاسم زاده*، سمیرا وکیلی صفحات 236-249
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر مشکلات رفتاری درونی سازی و برونی سازی شده کودکان با آسیب فلج مغزی، صورت گرفته است. 

  مواد و روش ها

   پژوهش از نوع شبه آزمایشی طرح پیش آزمون و پس آزمون و پی گیری بود و از طرح پیش آزمون پس آزمون و پی گیری استفاده شد. جامعه آماری، تمامی کودکان 8-6 سال با آسیب فلج مغزی مرکز توان بخشی رفیده واقع در شهر تهران بود. برای انتخاب نمونه تعداد 30 کودک با آسیب فلج مغزی به صورت دردسترس و تصادفی در دو گروه 15نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مشکلات رفتاری با آزمون سیاهه رفتار کودک در پیش آزمون و پس آزمون و پی گیری سنجیده شد. بازی درمانی کودک محور به مدت 16جلسه، دو بار در هفته بر روی گروه آزمایش انجام شد. با گذشت سه ماه از مداخله بازی درمانی کودک محور، آزمون پی گیری برای بررسی تداوم، تثبیت و تعمیم نتایج حاصل از مداخله اجرا شد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیره با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

  در مرحله پس آزمون، بازی درمانی کودک محور بر کاهش اضطراب، افسردگی، قانون شکنی و پرخاشگری کودکان با آسیب فلج مغزی، به صورت معنادار و اثربخش و در مقایسه با یافته های مرحله پیش آزمون باثبات بود. 

  نتیجه گیری

   با توجه به تفاوت معنادار بازی درمانی کودک محور در کاهش مشکلات رفتاری درونی سازی و برونی سازی شده کودکان با آسیب فلج مغزی موثر است و نتایج این تحقیق را در مراکز نگهداری، درمانی و خدماتی مختص کودکان با آسیب فلج مغزی می توان به کار برد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، مشکلات رفتاری، فلج مغزی
 • مریم داودی، لیلا شاملی*، حبیب هادیان فرد صفحات 250-265
  اهداف

   هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان خستگی مزمن و ادراک درد در افراد مبتلا به مالتیپل اسکولوروزیس بود. 

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام افراد مبتلا به مالتیپل اسکولوروزیس شهر اهواز بود که در بهار 1397 به انجمن ام اس اهواز مراجعه کرده بودند. 30 نفر از این بیماران که به نشانگان خستگی مزمن مبتلا بودند، به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند و به وسیله پرسش نامه خستگی (برای سنجش نشانگان خستگی مزمن) و مقیاس های شدت خستگی و ادراک درد مک گیل آزموده شدند. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و نسخه 21 نرم افراز SPSS تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

  نتایج تحلیل نشان داد تفاوت دو گروه در متغیرهای ادراک درد حسی (F=14/70، 0/001≥P)، ادراک درد ارزیابی (F=70/50، 0/01≥P)، ادراک درد متنوع (F=8/13 ، 0/001≥P)، ادراک درد کلی (F=14/68، 0/001≥P) و نشانگان خستگی مزمن (F=4، 0/05≥P) معنادار است. 

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش، گویای تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش نشانگان خستگی مزمن و ادراک درد در بیماران گروه آزمایش است؛ به گونه ای که این کاهش منجر به بهبودی نسبی بیماری ام اس شد. از این رو متخصصان بالینی دست اندرکار در مراکز درمانی می توانند از این درمان در کنار درمان دارویی استفاده کنند. </div>

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نشانگان خستگی مزمن، ادراک درد، مالتیپل اسکولوروزیس
 • الهه سبحانی، نرگس باباخانی*، محمودرضا آل بویه صفحات 266-277
  اهداف

   کمردرد مزمن یکی بیماری های تحلیل برنده است که با ویژگی های روان شناختی متعددی مانند افسردگی، اضطراب و استرس همراه باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و ادراک درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از زایمان بود. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پی گیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به کمردردهای مزمن پس از زایمان شهر تهران بود که به مرکز بهداشت و درمان سعادت آباد شهر تهران در سال 1396 مراجعه کرده بودند. از بین افراد واجد معیارهای ورود به پژوهش 40 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، برنامه آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در قالب 8 جلسه 120دقیقه ای (هفته ای یک بار) دریافت کردند، ولی گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. هر دو گروه در مرحله پایه و پی گیری پرسش نامه سنجش افسردگی، اضطراب و استرس و پرسش نامه ناتوانی کمردرد اوسوستری را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط و به کمک نسخه 22 نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  با توجه به معناداری تعامل بین تکرار آزمون با متغیر آزمایشی واندازه اثر به دست آمده (Eta>0/14) می توان گفت: برنامه آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش ادراک کمردردهای مزمن، کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است (P<0/05). 

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد برنامه آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند منجر به کاهش افسردگی، اضطراب، استرس کاهش و ادراک کمردردهای مزمن زنان پس از زایمان شود. بنابراین استفاده از آن توسط درمانگران این حوزه در درمان کمردردهای مزمن پس از زایمان موثر است. </div>

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، ادراک درد، استرس، افسردگی، اضطراب، کمردرد
 • سارا مهتدی جعفری*، حسن عشایری، پریناز بنیسی صفحات 278-291
  اهداف

  این پژوهش بررسی تاثیرآموزش فنون طرح واره درمانی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی است. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه با توجه به شرایط پژوهش از طرح نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مراجعه کننده به فرهنگ سراها و سراهای محله منطقه 10 شهرداری تهران، در سه ماه اول سال 1397 بودند و نمونه آماری 36 زن به طور تصادفی در دو گروه (16نفری) آزمایش و کنترل جایگزین شده و 10 جلسه آموزشی درباره فنون طرح واره درمانی برایشان برگزار شد. ابزار پژوهش پرسش نامه های سلامت روان و کیفیت زندگی (برای سنجش میزان اثربخشی آموزش) در سه نوبت پیش آزمون و پس آزمون و پس از یک ماه دوره پی گیری بود. 

  یافته ها

   نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر سلامت روان، در افسردگی (P<0/05، 6/098=F) و سطح معناداری 0/02، اضطراب (P<0/05، 0/003=F) و سطح معناداری 0/003 و اختلال کارکرد اجتماعی (0/05<، 0/008=F) و سطح معناداری 0/008 و در متغیر کیفیت زندگی در خرده مقیاس سلامت جسمانی (P<0/01، 10/61=F) و سطح معناداری 0/003 و سلامت روان (P<0/01، 11/337=F) و سطح معناداری 0/002 در مرحله پس آزمون و در مرحله پی گیری در متغیر سلامت روان، در افسردگی با سطح معناداری 0/873، اضطراب با سطح معناداری 0/027 اختلال در کارکرد اجتماعی با سطح معناداری 0/0002 و در متغیر کیفیت زندگی سلامت روان با سطح معناداری 0/020 و سلامت روان با سطح معناداری 0/001 تفاوت وجود دارد. 

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج، گویای این است که آموزش فنون طرح واره درمانی می تواند بر افسردگی، اضطراب و کارکرد اجتماعی در مقیاس سلامت روان و بر سلامت روان و سلامت جسمانی و سلامت محیط در مقیاس کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی تاثیر داشته باشد.

  کلیدواژگان: اختلال ملال پیش از قاعدگی، طرحواره درمانی، سلامت روان، کیفیت زندگی
 • سهراب امیری*، یوسف جمالی صفحات 292-307
  اهداف

   هدف پژوهش حاضر بررسی روابط همبستگی و ترسیم مدل میانجی گری تنظیم هیجانی و همدلی بین سبک های دلبستگی و صفات تاریک شخصیتی بود. 

  مواد و روش ها

  به این منظور، 350 دانش آموز نوجوان از مدارس شهر بوشهر در سال تحصیلی 97-1396 بر اساس نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس پرسش نامه صفات تاریک، دشواری تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی و همدلی بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. داده های جمع آوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش، با استفاده از نرم افزار لیزرل به شیوه همبستگی و تحلیل مسیر، تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد همبستگی معناداری بین مولفه های صفات تاریک شخصیتی، همدلی، دشواری تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی وجود دارد (P<0/05). همچنین الگوی مدل یابی تحلیل مسیر نشان دهنده نقش میانجی گری دشوای تنظیم هیجان و همدلی بین سبک های دلبستگی و صفات تاریک بود (P<0/05). 

  نتیجه گیری

  نتایج از این فرضیه حمایت کرد که سبک های دلبستگی می تواند موجب گرایش های صفات تاریک شود و دشواری تنظیم هیجان و همدلی می تواند نقش میانجی در این رابطه داشته باشد. </div>

  کلیدواژگان: شخصیت، هیجان، همدلی
 • مجتبی احمدی فارسانی*، رسول حشمتی، تورج هاشمی نصرت آباد صفحات 308-327
  اهداف

  سرطان چهارمین عامل مرگ و میر در نوجوانان است. عوامل روان شناختی هم در ایجاد و هم در تداوم و پیامدهای بیماری سرطان نقش اساسی دارند. از جمله این عوامل، نوع نگرش به مرگ است. یکی از متغیر هایی که نقش اساسی را در نگرش به مرگ دارد کیفیت روابط والد فرزندی است که اساس سبک دلبستگی را تشکیل می دهد. بنابراین در این تحقیق الگوی ساختاری نگرش به مرگ بر اساس سبک های دلبستگی در نوجوانان مبتلا به سرطان با میانجی گری سرکوبگری عاطفی و حساسیت اضطرابی بررسی می شود. 

  مواد و روش ها

  در راستای این هدف از جامعه نوجوانان 15 تا 19ساله مبتلا به سرطان شهر اصفهان، 150 نفر (85 دختر و 65 پسر) به روش نمونه گیری دردسترس از بین بیماران بستری و سرپایی انتخاب شدند و پرسش نامه های دلبستگی هازن و شیور، نگرش به مرگ وونگ و همکاران، حساسیت اضطرابی فلوید و سرکوبگری عاطفی وینبرگر را پر کردند. سپس داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  یافته ها نشان داد سبک های دلبستگی هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری متغیر های سرکوبگری عاطفی و حساسیت اضطرابی، روابط معناداری با نگرش به مرگ در نوجوانان مبتلا به سرطان دارد و همچنین مدل مفروض برازش مطلوبی دارد. 

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت سبک های دلبستگی، سرکوبگری عاطفی و حساسیت اضطرابی تعیین گرهای مهم نگرش به مرگ در نوجوانان مبتلا به سرطان هستند و مدل ارزیابی شده قادر به تبیین نگرش به مرگ در این افراد است.  </span></div>

  کلیدواژگان: سرطان، سبک های دلبستگی، سرکوبگری عاطفی، حساسیت اضطرابی، نگرش به مرگ
 • جواد باقری، بهروز بیرشک*، محمود دهقانی، علی اصغر اصغر نژاد صفحات 328-342
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای شفقت به خود در رابطه بین روابط ابژه و شدت نشانه‌های افسردگی انجام ‌شده است.

  مواد و روش ها

   نمونه پژوهش شامل 245 دانشجوی مرد و زن، ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 97-96 بود. دامنه سنی آن‌ها بین 18 تا 41 سال و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای بود. آزمودنی‌ها به پرسش‌نامه‌های روابط موضوعی بل‌، فرم بلند پرسش‌نامه شفقت به خود نف و فرم کوتاه افسردگی بک پاسخ دادند. داده‌های گرد‌آوری‌شده، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، مدل‌یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل مسیر و آزمون بوت‌استروپ توسط نسخه 20 نرم‌افزار SPSS، نسخه 8/8 MPLUS و نسخه LISREL 5/1 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   ارزیابی مدل فرضی پژوهش نشان داد این مدل برازش مطلوب دارد. نتایج نشان داد در مدل برازش‌یافته، شفقت به خود نقش واسطه‌ای در رابطه بین روابط ابژه و شدت نشانه‌های افسردگی ایفا می‌کند.

  نتیجه گیری

   پژوهش حاضر نشان می‌دهد بخشی از رابطه بین روابط ابژه و شدت نشانه‌های افسردگی به واسطه کاهش در شفقت به خود تبیین می‌شود. این یافته‌ها به درمانگران کمک می‌کند درک صحیح‌تری از سبب‌شناسی افسردگی داشته باشند.

  کلیدواژگان: افسردگی، شفقت به خود، روابط ابژه
 • مجتبی حبیبی*، علی مظاهری، احمد عاشوری، سید هادی سید علی تبار صفحات 344-355
  اهداف

   پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی تفکیکی خرده مقیاس های انسجام و انعطاف پذیری خانواده در بین خانواده های مراجعه کننده به مشاوره، دادگاه خانواده، اعتیاد و عادی و تعیین نمره برش برای تفکیک گروه عادی از بالینی در جامعه خانواده های ایرانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مقیاس را چهار روان شناس ترجمه کردند و یک متخصص زبان انگلیسی آن را ترجمه وارون کرد. پس از اجرای مقدماتی روی 30 آزمودنی، اصلاحات لازم انجام شد. سپس 1652 آزمودنی از اعضای خانواده های هفت استان کشور (558 پدر، 576 مادر و 518 فرزند) به مقیاس پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس تک متغیره، چند متغیره و منحنی ویژگی عملیاتی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن است که بین میانگین خانواده های گروه عادی با هر سه گروه بالینی مشاوره، اعتیاد و دادگاه خانواده تفاوت معنی داری در خرده مقیاس های وقایع و حوادث ناگوار زندگی، تعامل خانوادگی، رضایت خانوادگی، انسجام متوازن، انعطاف پذیری متوازن، به هم تنیده، گسسته، آشفته و نامنعطف وجود دارد (P<0/05). 

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحلیل منحنی ویژگی عملیاتی تعیین نمره برش نیز می توان گفت نمره برش در خرده مقیاس های انسجام و انعطاف پذیری خانواده بین دو گروه هنجار و بالینی، تشخیص بهینه ای ایجاد کرد. نسخه فارسی مقیاس انسجام و انعطاف پذیری خانواده واجد ویژگی های روان سنجی مورد نیاز برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی و تشخیص های بالینی است.

  کلیدواژگان: روابط خانواده، روان سنجی، انسجام خانواده، انعطاف خانواده
|
 • Yasaman Shahriari, Sogand Ghasemzadeh*, Samira Vakili Pages 236-249
  Objectives

  This study examined the effectiveness of Child-Centered Play Therapy (CCPT) on the internalized and externalized behavioral problems of children with Cerebral Palsy (CP). 

  Methods

  This was a quasi-experimental with a pre-test, post-test and a follow-up design. The study population consisted of all 6-8 years old children with CP in Rafideh Rehabilitation center in Tehran, Iran. Thirty children with CP were randomly divided into two groups of control (n=15) and experimental (n=15). Behavioral problems were measured using Child-Behavior Inventory Test in pre-test, post-test and follow-up phases. CCPT was performed for 16 sessions twice a week in the experimental group. After three months of CCPT intervention, the follow-up test was conducted to examine the continuity, consolidation, and generalization of the intervention results. The obtained data were analyzed by repeated-measures Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA).

  Results

  In the post-test phase, CCPT had significant effect on reducing anxiety, depression, offense, and aggression of the children with CP compared to the pre-test scores. 

  Conclusion

  Given the significant effect of CCPT on reducing the internalized and externalized behavioral problems of children with CP, the results can be used in the pediatric care centers for these children.<span mso-ascii-font-family

  Keywords: Play Therapy, Problem behavior, Cerebral palsy
 • Maryam Davoodi, Leila Shameli*, Habib Hadianfard Pages 250-265
  Objectives

  The present study investigated the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Chronic Fatigue Syndrome (CFS) and Pain Perception (PP) in people with Multiple Sclerosis (MS). 

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a pre-test, post-test and a control group design. The statistical population was all individuals with MS referring to the MS Society of Ahvaz, Iran, in 2018. Thirty patients with SFS were selected and randomly assigned into two groups of test and control (15 per group). Moreover, Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) (was used to measure chronic fatigue symptoms) and Fatigue Severity Scale (FSS) and McGill Pain Questionnaire (MGPQ) were used for data collection. The achieved data were analyzed by Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) in SPSS. 

  Results

  The MANCOVA results revealed a significant difference between two groups in the following variables: perception of sensory pain (F=14. 70, P≤ 0. 001), perception of pain assessment (F=70. 50, P≤0. 01), perception of various pain (F=8. 13, P≤0. 001), PP (F=14. 68, P≤0. 001,) and CFS (F=4, P≤0. 05). 

  Conclusion

  The study finding suggested that ACT was effective in reducing the severity of CFS and PP in the experimental group; this reduction has led to a relative improvement in MS condition. Therefore, clinicians working in health centers can use this treatment along with pharmacotherapy.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Chronic fatigue syndrome, Pain perception, Multiple sclerosis
 • Elahe Sobhani, Narges Babakhani*, Mahmoud Reza Alboe Pages 266-277
  Objectives

  The present study aimed to investigate the effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on the severity of depression, anxiety, stress, and the perception of low back pain after childbirth. 

  Methods

   This was a quasi-experimental research with a pre-test, post-test and a control group and one-month follow-up design. The statistical population included all females with chronic postpartum low back pain in Tehran City, Iran. Forty of them were selected by convenience sampling method and were assigned into the experimental (20) and control (20) groups. The study instruments included Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21) and Ossouri's low back pain scale. The samples were followed-up one month after conducting the intervention. A mindfulness training program based on stress reduction was carried out in 8 120-minute sessions once a week for the experimental group. The collected data were analyzed using SPSS. 

  Results

   The study findings suggested a significant difference between the mean post-test scores of the experimental and control groups. Thus, mindfulness training on chronic low back pain perception had a significant effect at P<0.01. Additionally, mindfulness training had a significant effect on reducing depression, anxiety, and stress. 

  Conclusion

   Mindfulness exercises are associated with increasing the awareness of the thoughts, feelings, and senses of the patients and their admission. Moreover, these techniques reduced their level of depression, anxiety, stress, and lower chronic back pain perception. Therefore, they can help in designing better healthcare programs for therapists, counselors, and psychologists.

  Keywords: Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Depression, Anxiety, Stress, Chronic low back pain
 • Sara Mohtadijafari*, Hassan Ashayeri, Parinaz Banisi Pages 278-291
  Objectives

  The present research investigated the effect of schema therapy techniques on the mental health and quality of life in women with premenstrual dysphoric disorder. 

  Methods

   This quasi-experimental study was conducted with a pre-test, post-test design. Moreover, 36 women were randomly assigned into two groups and received ten training sessions. Research instruments were Mental Health and Quality of Life (to measure the effectiveness of training) Questionnaires. 

  Results

  There was a significant difference between the two groups in the mental health scores in the components of depression, social function disorder, and anxiety. Moreover, regarding the quality of life test scores, there were significant differences in mental health and physical health components between the study groups. In the follow-up phase, the same results in mental health and quality of life also affected the health environment. 

  Conclusion

   The training of this method can affect the intended components. </div>

  Keywords: Premenstrual dysphoric disorder, Schema therapy, Mental health, Quality of life
 • Sohrab Amiri*, Yosef Jamali Pages 292-307
  Objectives

   The current study investigated the mediating role of emotion regulation and empathy between attachment styles and dark personality traits. 

  Methods

   In total, 350 teenage students from Bushehr schools were selected based on convenience sampling method in the academic year of 2017-18. Then, dark traits test, emotional dysregulation, attachment styles, and empathy were distributed among research participants to respond. Collected data were analyzed by correlation indicators and path analysis in LISREL software. 

  Results

  There was a significant correlation between the components of dark personality traits, empathy, emotional dysregulation, and attachment styles (P<0.05). Moreover, path analysis modeling indicated the mediating role of emotional dysregulation and empathy in the relationship between attachment styles and dark traits (P<0.05). 

  Conclusion

   The obtained results supported the hypothesis that attachment styles lead to dark traits tendencies and emotional dysregulation. Furthermore, empathy can have a moderating role in this regard. </div>

  Keywords: Personality, Emotions, Empathy
 • Mojtaba Ahmadi Farsani*, Rasool Heshmati, Touraj Hashemi Nosrat Abad Pages 308-327
  Objectives

   Cancer is the fourth leading cause of death in adolescents. Psychological factors play an important role in the development and sustainability, and treatment outcomes of cancer. One of these factors is the attitude towards death. One of the variables that play a fundamental role in the attitude towards death is the quality of the parent-child relationship, which forms the attachment style basis. Therefore, in this research, the structural pattern of death attitude based on attachment styles in adolescents with cancer was explored. Accordingly, we investigated the mediating role of emotional repression and anxiety sensitivity. 

  Methods

  In total, 150 adolescents with cancer (85 girls & 65 boys) in the Isfahan Province, Iran, referring to Health centers and Ala Cancer Prevention and Control Center (MACSA). They were selected by convenience sampling method. Then, they were evaluated by the following measures: Hazan and Shaver Attachment Style in Adults Inventory, Wong Death Attitude Inventory, Weinberger Emotional Repression Inventory, Anxiety Sensitivity (AS) Inventory. The obtained data were analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). 

  Results

  The collected result indicated that attachment quality has a direct and significant relationship with the attitude toward death in adolescents with cancer. Additionally, attachment quality through the mediating role of emotional suppression and anxiety sensitivity had significant relationships with the attitude toward death in this population. 

  Conclusion

   Attachment styles, emotional suppression, and anxiety sensitivity are the important determinants of attitude toward death in adolescents with cancer. Moreover, the assessed model could explain the attitude toward death in these individuals.

  Keywords: Cancer, Attachment styles, Repression
 • Javad Bagheri, Behrooz Birashk*, Mahmoud Dehghani, Ali Asghar Asgharnejad Pages 328-342

  Objectives The current research investigated the mediating role of self-compassion in the connection between object relations and the severity of depression symptoms. Methods This was a descriptive and correlational study. The study sample consisted of 245 male and female students residing in the dormitories of Iran University of Medical Sciences in the academic year of 2017-18. They were selected based on the two-step cluster sampling method. The subjects answered the Bell Object Relations and Reality Testing Inventory (BORRTI), Self Compassion Scale- Long Form (SCS –LF) and Beck’s Depression Inventory-Short form (BDI-S). The gathered data were analyzed in LISREL, SPSS, and Mplus. Results The structural equation analysis results suggested that self-compassion plays a mediating role in the connection between object relations and the severity of depression symptoms. Conclusion The study findings revealed that the connection between object relations and the severity of depression symptoms is partly explained by a reduction in self-compassion. These findings help therapists to have a more correct understanding of the etiology of depression.

  Keywords: Depression, compassion, Object relations
 • Mojtaba Habibi*, Ali Mazaheri, Ahmad Ashouri, Sayed Hadi Sayed Alitabar Pages 344-355
  Objectives

   This study aimed to evaluate the discriminant validity of family adaptability and cohesion evaluation subscales. We investigated families referring to counseling, family courts, substance dependence treatment centers, and healthy and clinically defined cutoff scores for the breakdown of healthy Iranian families. 

  Methods

   This scale was validated by four psychologists and translated by a professional English translator. After conducting a pilot study on 30 subjects, the necessary corrections were made to the scale. Families from 7 provinces (N=1652 subjects, parents= 558, mothers= 576, mothers and children=518) responded to the scale. For data analysis, univariate Analysis of Variance (ANOVA) and multivariate operating characteristic curves were used. 

  Results

  The obtained results suggested that family mean normal score in all groups, clinical counseling, substance dependence, and family courts subscales suggested significant differences in terms of adverse life events, family interactions, family satisfaction, integrity, balance, flexibility, intertwined, torn, confused, and frustrated that there is flexibility (P<0/05). 

  Conclusion

   The operating characteristic curve analysis to determine cutoff scores revealed the cutoff scores of family adaptability and cohesion evaluation subscales between normal and clinical diagnosis established optimum. Psychometric properties of the Persian version of family adaptability and cohesion evaluation is applicable for psychological research and clinical diagnosis. </div>

  Keywords: Family relations, Psychometrics, Family cohesion, Family flexibility