فهرست مطالب

پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید - پیاپی 14 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 14 (بهار و تابستان 1398)
 • 200 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریبا فتحی پور، محمد سعیدی مهرآباد*، حامد شکوری گنجوی صفحات 1-11

  در این مقاله مساله برنامه ریزی انرژی پایدار با توجه به جنبه های اجتماعی و زیست محیطی پایداری مدلسازی شده است. توسعه ظرفیت نیروگاه ها به نحوی مدلسازی شده است که کمترین هزینه منابع آبی برای تولید الکتریسیته نیاز باشد و میزان انتشارگازهای گلخانه ای تولیدی کنترل شود. از طرف دیگر سطح پذیرش اجتماعی برنامه توسعه ظرفیت نیروگاهی، باید برآوردکننده حداقل سطح پذیرش قابل قبول دولت در هر یک از دوره های برنامه ریزی باشد. عدم قطعیت موجود در مساله، با تولید سناریوهایی در قالب رویکرد تصادفی p-استوار پوشش داده شده است، در این رویکرد ضمن حداقل کردن متوسط هزینه های تمام سناریوها، مقدار تاسف برای هر سناریو از سطح p بیشتر نخواهد شد و استواری جواب ارائه شده در سطح p حفظ می شود. مدل پیشنهادی برای یک مطالعه موردی از بخش انرژی ایران پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از رویکرد تصادفی p-استوار می توان با اندک افزایشی در متوسط هزینه های برنامه ریزی انرژی، برای هر یک از سناریوها جوابهایی با اختلاف کم از مقادیر بهنیه آنها به دست آورد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی انرژی، پایداری، رویکرد تصادفی p-استوار، پذیرش اجتماعی وانتشارگازهای گلخانه ایو آب
 • مریم اسماعیلی*، هاجر کفشیان اهر صفحات 13-27

  خسارت ناشی از تصمیم گیری براساس اطلاعات نادرست و یا در شرایط عدم وجود اطلاعات، جبران ناپذیر است. ازاین رو، این مقاله تاثیر قرارداد به اشتراک گذاری درآمد را روی به اشتراک گذاری اطلاعات و همچنین نشت اطلاعات برای زنجیره تامینی با یک تولیدکننده و دو خرده فروش رقیب بررسی می کند. یکی ازخرده فروش ها در مورد پیش بینی خود از تقاضای غیرقطعی اطلاعات دقیق تری داشته و می تواند آن را با تولیدکننده به اشتراک بگذارد. تولیدکننده ممکن است، اطلاعات دقیق تر به دست آمده از یکی از خرده فروش ها را در راستای افزایش منافع خود، در اختیار خرده فروش دیگر قرار دهد (نشت اطلاعات). بنابراین خرده فروش آگاه تر نیز ممکن است اطلاعات خصوصی پیش بینی خود را به درستی با تولیدکننده به اشتراک نگذارد. از این رو تولیدکننده قرارداد به اشتراک گذاری درآمد را به آن خرده فروش پیشنهاد می دهد تا او را تشویق کند که اطلاعات خصوصی خود را به درستی در اختیار تولیدکننده و خرده فروش دیگر قرار دهد. نتایج نشان می دهد، اگرچه نشت اطلاعات توسط تولیدکننده منافع او را افزایش می دهد اما خرده فروش آگاه تر را نیز به اشتراک اطلاعات نادرست که به ضرر تولیدکننده است، ترغیب می کند. همچنین، تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تحت قرارداد به اشتراک گذاری درآمد، خرده فروشی که اطلاعات دقیق تری از پیش بینی تقاضای غیرقطعی دارد، اطلاعات خود را به درستی در اختیار تولیدکننده و خرده فروش دیگر قرار داده که موجب هماهنگی اعضای زنجیره تامین و افزایش سودکل زنجیره تامین می گردد.

  کلیدواژگان: به اشتراک گذاری اطلاعات، نشت اطلاعات، تحریف اطلاعات، قرارداد به اشتراک گذاری درآمد، نظریه بازی ها
 • عبدالله شریفی، عبدالله آقایی*، دنیا رحمانی صفحات 29-45

  وابستگی هزینه‎ی سفارش‎دهی محصول به اندازه سفارش یکی از فرضیات کاربردی و کمتر مورد بررسی قرار گرفته در ادبیات مربوط به مدل مقدار سفارش اقتصادی است. این فرض باعث غیرمحدب شدن تابع هدف و پیچیدگی مدل مسئله می‎شود. همچنین کنترل موجودی محصولاتی که در طی زمان امکان از مد افتادن یا فاسد شدن آن ها وجود دارد، بسیار مهم است. در این راستا، شبیه سازی مسئله‎ی کنترل موجودی محصولات فسادپذیر با تقاضای تصادفی و وابسته به زمان و قیمت فروش محصول، در نظر گرفته شده است. همچنین وابستگی هزینه سفارش‎دهی به اندازه سفارش و وابستگی هزینه نگهداری به سطح موجودی که از فرضیات کاربردی و عملیاتی در دنیای تجارت هستند نیز در نظر گرفته شده‎اند که مجموعا باعث می شوند از روش های معمول ریاضیاتی قادر به حل مسئله نباشیم. برای مدل سازی و حل مسئله از روش پویایی‎های سیستم به عنوان یک روش قدرتمند، انعطاف‎پذیر و کاربردی استفاده شده است. یک مثال عددی نیز برای درک بهتر نحوه عملکرد شبیه سازی مدل، ارائه شده است و به کمک بهینه‎سازی مقادیر ورودی (نقطه سفارش مجدد و مقدار سفارش)، مقادیر بهینه تابع هدف (میانگین خالص هزینه‎ها) به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که خط مشی پرکردن موجودی پیشنهادی می تواند در تصمیم گیری های لازم برای مدیریت و کنترل موجودی محصولات فسادپذیر مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: شبیه سازی کنترل موجودی، فسادپذیر، پویایی‎های سیستم، هزینه سفارش‎دهی متغیر، غیرمحدب
 • سمانه بابایی مراد، پرویز فتاحی*، حسن باقری صفحات 47-57

  بهینه سازی توام سیاست زمانبندی تولید و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، موضوع موردعلاقه بسیاری از محققین است که تاثیر بالقوه ای روی عملکرد سیستم های تولیدی دارد. علاوه بر این، با توجه به عدم قطعیت در تقاضا، نگهداری تعمیرات و کمبود موجودی تقریبا اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین، تعیین مقدار مطلوب سطح موجودی احتیاطی، زمان ایجاد موجودی اضافی برای ذخیره سازی جهت مواجهه با کمترین کمبود و زمان عملیات نگهداری و تعمیرات، دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان است. در این مقاله، یک مدل بهینه سازی توسعه داده شده است.  برای نزدیکی به واقعیت، تقاضا به عنوان پارامتری احتمالی در نظر گرفته شده و سیستم در صورت مواجهه با کمبود آن را جبران می کند. تمرکز اصلی این مقاله روی یک واحد تولیدی تک ماشینه با نرخ خرابی افزایشی است. سیستم با موجودی به اندازه h که در دوره A ذخیره شده، کار خود را شروع کرده و به محض رسیدن به دوره m یا خرابی، هر کدام که زودتر رخ دهد، متوقف شده و تحت عملیات نگهداری و تعمیرات قرار می گیرد. در این دوره از موجودی احتیاطی استفاده می کند. یک مدل ریاضی و یک رویکرد عددی برای به دست آوردن هم زمان مقادیر بهینه متغیرها استفاده شده است که به طور متوسط هزینه کل را به حداقل برساند و محدودیت دسترسی را برآورده کند. نتایج نشان می دهد که در مدل ارائه شده هزینه کل و متغیرهای تصمیم نسبت به هزینه موجودی حساس بوده ولی سناریوی محتمل نسبت به آن حساسیت کمی دارد.

  کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، کمبود جبران پذیر، بهینه سازی توام، کنترل موجودی، زمانبندی تولید
 • علی محتشمی، علی نجفی*، مقصود امیری، علیرضا ایرج پور صفحات 59-77

  کاهش در مصرف سوخت منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و هزینه های ارائه خدمات به مشتریان شده و در نتیجه رضایت مشتریان و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی را به دنبال دارد. بدین منظور در این مقاله تمرکز بر بهینه سازی و برنامه ریزی حرکت کامیون های ورودی و خروجی و زنجیره تامین سبز با وجود چند بارانداز متقاطع و با دو هدف کمینه سازی توالی حمل ونقل کامیون ها و انتشار گاز دی اکسید کربن در داخل زنجیره تامین است ازآنجاکه مدل مقاله از نوع برنامه ریزی خطی عدد صحیح صفر و یک بوده و متعلق به مسائل NP-hard است زمان حل آن ها با افزایش ابعاد . به شدت افزایش می یابد. لذا برای پیدا کردن جواب های نزدیک بهینه . از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب NSGA-II لگوریتم چند هدفه کلونی مورچگانMOACO استفاده شده است.

  کلیدواژگان: بارانداز متقاطع، زنجیره تامین سبز، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب، الگوریتم چند هدفه کلونی مورچگان
 • ام البنین یوسفی*، رامین اخلاق، فاطمه رشیدیان صفحات 79-91

  در این مقاله، یک مدل وارانتی بررسی می گردد که تحت آن پس از پایان دوره وارانتی دومرحله ای، یک دوره وارانتی اضافی به مشتری ارائه می شود. دوره ی وارانتی دومرحله ای به دو مقطع تقسیم می شود، مقطع اول دوره ی تعویض/ تعمیر مجانی (FRRW) و دیگری دوره ی وارانتی نسبی (PRW) است. اگر خرابی محصول در طول دوره ی FRRW رخ دهد، آن محصول توسط تولیدکننده به صورت رایگان تعمیر یا با یک محصول نو تعویض می گردد. در دوره ی PRW تولیدکننده و مشتری در پرداخت هزینه های تعمیر مشترک می باشند و در دوره وارانتی گسترده تنها تعمیر حداقلی انجام می شود. ازآنجایی که نرخ مصرف مشتریان در یک بازه ی زمانی مشخص متفاوت است، بهتر است قبل از تعیین نوع سیاست وارانتی، به دسته بندی مشتریان براساس نرخ مصرفشان پرداخته شود. این کار سبب کاهش هزینه های وارانتی می گردد. در نهایت به تحلیل حساسیت میزان درصد مشتریان کم مصرف (پرمصرف) در مقدار هزینه ی کل پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: وارانتی، (دوره ی وارانتی تعویض، تعمیر مجانی) FRRW، (دوره ی وارانتی نسبی) PRW، نرخ مصرف مشتریان، دسته بندی مشتریان
 • لیلا نظری*، محسن رحمانی صفحات 93-105

  در محیط های تولیدی مواجهه با عدم قطعیت و داده های متغیر که باعث ایجاد پارامترهای تصادفی می شود، غیرعادی نیست. عدم توجه به این تغییرات، باعث می شود که برنامه ریزی انجام شده تطابق کافی با واقعیت نداشته و ضررهای فراوانی را در محیط های تولیدی ایجاد نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله از رویکرد بهینه سازی استوار جهت مقابله با عدم قطعیت در پارامترهای برنامه ریزی تولید ادغامی استفاده می کنیم. در مدل استوار، فرض می شود که عدم قطعیت پارامترهای غیرقطعی به صورت پیوسته و بازه ای بوده و یک رویکرد جدید در حالت ریسک گریزی مدیران برای بهینه سازی استوار ارائه می شود. جهت بررسی نتایج مدل، مثال هایی در ابعاد کوچک و بزرگ تولید شده و با استفاده از نرم افزار گمز و روش آزادسازی لاگرانژ به حل و تحلیل آن ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل های استوار پیشنهادی در این مقاله نسبت به مدل اولیه نشان می دهد که نتایج در مقابل عدم قطعیت از پایداری بیشتری برخوردار هستند و باعث کاهش چشمگیر ریسک خواهند شد.

  کلیدواژگان: بهینه سازی استوار، برنامه ریزی تولید ادغامی، ریسک گریزی، عدم قطعیت
 • مجتبی نوری، عمران محمدی*، محمد سعید جبل عاملی صفحات 107-125

  مدیریت ریسک، مسئله ای مهم در مدیریت زنجیره تامین و تدارکات است. بهبود قابلیت پاسخگویی در قالب کاهش (احتمال) رخداد ریسک، شرکت را قادر می سازد تا ضمن سبقت از رقبای خود، آسیب طولانی مدت مورد انتظار را کاهش دهد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط به منظور طراحی زنجیره تامین سبز ارائه می گردد. این مدل، به دنبال کمینه سازی هزینه، میزان انتشار گازهای گلخانه ای و ریسک است. برای اولین بار، ریسک تامین مواد خام و ریسک حمل ونقل در سطوح مختلف زنجیره تامین با عدم قطعیت روبه رو هستند و هزینه مواد خام براساس مدل تخفیف نموی از سوی تامین کنندگان به تولیدکنندگان ارائه می گردد. پارامترهای مورداستفاده در مدل سازی اولیه دارای عدم قطعیت است و با استفاده از رویکرد استوار سازی به حالت قطعی تبدیل می شود و حل آن با نرم افزار گمز، صورت می پذیرد. علاه براین، در مورد پارامتر عدم قطعیت، تحلیل حساسیت انجام می شود و تحت مقادیر مختلف از این پارامتر، نتیجه به دست آمده مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل تاثیرگذار در مقدار تابع هدف، تابع ریسک است، زیرا پارامترهای آن با عدم قطعیت روبه رو هستند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، ریسک، عدم قطعیت، بهینه سازی استوار، تخفیف
 • وحید حاجی پور*، محمد رهبرجو صفحات 127-145

  فناوری های نوین برای خلق فرصت های ارزشمند در زنجیره تامین به رویکرد جدیدی نیاز دارند تا نه تنها جریان فیزیکی کالاها و خدمات، بلکه انبوه اطلاعات و داده های مالی را یکپارچه سازند. استفاده از فناوری روز و تحلیل داده های موجود و ارائه گزارشات مربوطه به مدیران ارشد سازمان در زمان مناسب موجب می شود تا آن ها با توجه به تغییرات بازار بتوانند تصمیمات مناسب و هوشمندانه ای را اتخاذ نمایند و در جهت اهداف استراتژیک سازمان گام های موثرتری بردارند. امروزه، انعطاف پذیری سازمان ها با توجه به تغییر در نیازهای مشتریان، بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر، میزان و زمان سفارش گذاری مناسب تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های سربار داشته و چابکی سازمان را افزایش می دهد. فناوری ابر به عنوان یک قابلیت کلیدی در دنیای امروز می تواند تاثیر شگرفی بر انتقال داده ها در مدل های مختلف عملکردی زنجیره تامین و همچنین تحلیل بخش های مختلف کسب وکار داشته باشد. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی استفاده از فناوری ابری جهت ارزشمندتر کردن فرایندهای زنجیره تامین هستیم و این موارد را به صورت مدل ریاضی ارائه نمودیم. مدل ریاضی به صورت دقیق حل شده و در ابعاد بزرگ مساله با استفاده از رویکردهای بهینه سازی هوشمند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد با پیاده سازی شبکه زنجیره تامین پیشنهادی، حمل ونقل و هزینه های ناشی از آن ب ه صورت چشم گیری کاهش و درآمد شرکت افزایش می یابد که این روند شرکت ها را به سمت زنجیره تامین سبز نیز سوق می دهد.  همچنین، با حذف واسطه ها، کالا با قیمت و کیفیت مناسب تری به مشتری نهایی تحویل می شود که این موضوع منجر به جلب هر چه بیشتر رضایت مشتری می گردد.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین، رایانش ابری، مدلسازی ریاضی
 • رضا توکلی مقدم، سید محمدحسن حسینی*، حسین عموزاد خلیلی صفحات 147-161

  فرآیندهای تولید و عرضه محصولات با شدت گرفتن فضای رقابتی، دچار تغییرات الگویی شده و امروزه در قالب شبکه زنجیره تامین بررسی می شود. در این میان اهمیت جریان مواد در شبکه تامین، و توزیع محصولات در شبکه توزیع از میان جریان های سه گانه مالی، اطلاعاتی، و مواد حائز توجه بیشتری می باشند. همچنین توجه بیشتر به مشتری و خواسته های او موجب شده تا شبکه های تولید و توزیع به سمت تولید برمبنای سفارش متمایل شوند. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه شبکه توزیع در یک زنجیره تامین، به ارائه مدلی برای فرآیند توزیع زنجیره تامین بر مبنای سفارش پرداخته و برای نزدیک تر شدن مسئله به شرایط دنیای واقعی، محدودیت های تولید و عرضه محصولات نیز لحاظ می شود. در این مسئله انواع واحدهای تولید، مراکز توزیع، و خرده فروشان وجود داشته و پس از مشخص شدن یک سفارش، کالاها از طریق مراکز توزیع به خرده فروش ارسال می شود. همچنین در صورت نزدیکی فاصله خرده فروشان تا کارخانجات، کالاها از طریق کارخانجات نیز به طور مستقیم به سوی خرده فروشان قابل ارسال می باشد. حداکثر کردن سود کل به عنوان هدف مسئله موردمطالعه در نظر گرفته شده است. لذا ابتدا یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط توسعه داده می شود. سپس با توجه به پیچیدگی مسئله، الگوریتمی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ جهت حل آن پیشنهاد می شود. در انتها ضمن ارائه یک مثال عددی، عملکرد الگوریتم پیشنهادی ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: زنجیره ی تامین ساخت برمبنای سفارش، محدودیت عرضه، برنامه ریزی عدد صحیح، الگوریتم آزادسازی لاگرانژ
 • فرزاد عظیمی، سید میثم موسوی*، محسن رجب زاده صفحات 163-177

  رقابت بین سازمان ها برای کسب سهم بیشتر بازار و سود بالاتر، مدیران را به استفاده از تکنیک های جدید و مقرون به صرفه ترغیب می کند. کالاهای برگشتی و مازاد بر نیاز همواره بخش قابل توجهی از موجودی فروشگاه ها و شرکت ها را تشکیل می دهند که تصمیم گیری در مورد اسقاط یا تجاری سازی مجدد این کالاها می تواند اثرات ملموسی را بر روی سود و زیان آن ها داشته باشد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح با بهره گیری از سیستم انبار متقاطع در توزیع مجدد محصولات فروخته نشده با هدف بیشینه سازی سود ارائه می شود. در این مدل ملاحظات جدید تصمیم گیری در مورد اسقاط یا تجاری سازی مجدد محصولات در فرآیند زمان بندی عملیات لجستیک معکوس نیز در نظر گرفته می شود. با توجه به عدم قطعیت موجود در عواملی همانند درآمد حاصل از فروش، هزینه ها و زمان، پارامترهای مسئله تحت بررسی در قالب اعداد خاکستری در نظر گرفته شده و یک رویکرد حل مدل برنامه ریزی ریاضی خاکستری جهت  مواجهه با عدم قطعیت ها به کار گرفته می شود. در ادامه فرآیند لجستیک معکوس در یکی از فروشگاه های زنجیره ای فعال در شهر تهران به عنوان مطالعه موردی، موردبررسی قرار می گیرد. پیاده سازی رویکرد پیشنهادی و اعتبار سنجی نتایج با تحلیل حساسیت روی پارامترهای مهم، نشان از کارکرد مطلوب روش پیشنهادی در فرآیند تصمیم گیری در شرکت تحت مطالعه داشته است.

  کلیدواژگان: مدیریت لجستیک معکوس، سیستم انبار متقاطع، مدل برنامه ریزی ریاضی، تئوری خاکستری
 • محمدباقر فخرزاد*، پریسا طالب زاده، فریبا گودرزیان صفحات 179-197

  در این مقاله، یک مدل زنجیره تامین  حلقه- بسته سبز در حالت چند دوره ای، چندسطحی و چندمحصولی تحت عدم قطعیت ارائه می گردد که اهداف آن شامل کمینه سازی هزینه های شبکه زنجیره تامین ، کمینه سازی انتشار گازهای خروجی حاصل از جابه جایی وسیله نقلیه در بین مراکز می باشد و حداکثر سازی قابلیت اطمینان تحویل تقاضا با توجه به قابلیت اطمینان تعریف شده برای تامین کنندگان می باشد. یک زنجیره شامل مراکز تامین کننده، مراکز تولید/ احیا، مراکز توزیع/ جمع آوری، مراکز مشتریان و مراکز دفع در نظر گرفته می شود. در این مقاله جهت نزدیک شدن به دنیای واقعی، پارامترهای مدل فازی و تابع هدف چند هدفه است. مسئله با استفاده برنامه ریزی خطی عددصحیح مختلط مدل شده و از رویکرد دو مرحله ای قطعی برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدل پیشنهادی استفاده شده است. در پایان عملکرد و کارائی مدل و روش های حل پیشنهادی در قالب مثال عددی شبیه سازی شده، و مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی به منظور استفاده از این مدل در دنیای واقعی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز، عدم قطعیت، قابلیت اطمینان
|
 • Fariba Fathipour, Mohammad Saidi, Mehrabad *, Hamed Shakouri Ganjavi Pages 1-11

  In this paper, a new model for energy planning problem is proposed based on environmental and social aspects of sustainability. Power plants capacity expansion is modeled in a way that the water consumption cost is minimized and the greenhouse gases emission rate is controlled. Moreover, social acceptance for the capacity expansion plan must ensure the government’s social acceptance level, in the planning periods. Different scenarios generated to cover the variety of uncertainties, based on stochastic P-robust approach. In this approach, the expected cost is minimized and the regret value for each scenario would not be more than P, so the solution is P-robust. The proposed model is applied for a case study from Iran energy sector. The results indicate that a slight increase in expected cost value leads to considerable regret reduction.

  Keywords: Energy, Planning Sustainability, Stochastic P-Robust Approach, Social Acceptance, Greenhouse Gases Emission, Water
 • Maryam Esmaeili*, Hajar Kafshian Ahar Pages 13-27

  Decision-making based on inaccurate information or in the absence of information can result in irreparable damages. Hence, this paper examines the impact of the revenue sharing contract on information sharing and information leakage in a supply chain with one manufacturer and two competing retailers. One of the retailers has more detailed information about the forecast of uncertain demand and can share it with the manufacturer. The manufacturer may also share the information send by the retailer having more accurate information to the other one in order to gain higher profits (information leakage). Therefore, the informed retailer may share his private information with the manufacturer inaccurately. As such, the manufacturer uses a revenue sharing contract to encourage the more informed retailer to release his private information truthfully to the manufacturer and the other retailer. The results show that although the information leakage by the manufacturer increases his profit, the informed retailer encourages to share incorrect information which is harmful to the manufacturer. Besides, the sensitive analysis reveals that under revenue sharing contract, the retailer with more accurate information about the uncertain demand will share its information truthfully to the manufacturer and other retailer, which makes coordination among the member of the supply chain which increases the profit of the whole supply chain.

  Keywords: Information sharing, Information leakage, Information distortion, Revenue sharing, Game theory
 • Abdollah Sharifi, Abdollah Aghaei *, Donya Rahmani Pages 29-45

  Dependence of a product order cost to the order quantity is one of the practical and less surveyed assumptions of the literature of economic order quantity model. This assumptions will cause the goal function to be non-convex and increases the complexity of the problem model. Furthermore, inventory management of the products which are likely to be out of fashion or perished over time, has a great importance. In this regard, simulation of the inventory control model of perishable products has been considered in the present study via the stochastic demand of the product which depends on the time and price of the product. In addition, the dependence of the order cost to the order quantity and dependence of holding cost to the inventory level which are among the practical assumptions of the business world have been considered. These factors cause the usual mathematical solutions not to be able to solve the problem. Therefore, system dynamics have been used as a powerful, flexible, and practical solution to model and solve the problem. A numerical example is also presented to provide a better understanding of the simulation operation; and with the assistance of the optimization of the input variables (ReOrder Point, Order Quantity) the optimal amount of the objective function (Gross Cost Average) is reached. The results showed that the proposed replenishment policy can benefit the necessary decisions regarding inventory management and control of the perishable products.

  Keywords: Inventory Control Simulation, Perishable, System dynamics, Varying Order Cost, Non-convex
 • Samaneh Babaeimorad, Parviz Fattahi *, Hassan Bagheri Pages 47-57

  Joint optimal production scheduling and preventive maintenanceare interested in many research andhas a potential impact on the performance of manufacturing systems. In addition, due to the uncertainty in demand, maintenance and inventory shortages are almost inevitable. Therefore, determining the optimal amount of buffer level, the time required to create additional storage space to address the loss, and the maintenance time is a concern for many manufacturers. Paper studied a single-machine production unit with incremental failure rates. The system begins with a h-sized inventory stored in period A and stops as soon as it reaches period m, whichever occurs earlier, and is subject to maintenance. The buffer inventory during this period. A mathematical model and a numerical approach are used to obtain optimal values of variables simultaneously to minimize the average total cost and satisfy the access constraint. The results show that, in the presented model, the total cost and decision variables are highly sensitive to the inventory holding cost but not also for the occurred scenario.

  Keywords: maintenance, Joint Optimization, Back of Order, Inventory control, Production scheduling
 • Ali Mohtashami, Ali Najafi *, Maghsoud Amiri, Ali Reza Airajpour Pages 59-77

  Reducing fuel consumption leads to reduced greenhouse gas emissions and customer service costs, resulting in customer satisfaction and reduced environmental degradation.. For this purpose, this paper focuses on the optimization and planning of the movement of inbound and outbound trucks and the green supply chain, with multi cross-docking and two different types of objective functions of minimizing the sequence of truck transportation and carbon dioxide emissions into the supply chain. Since the paper model is a linear programming integer of zero and since these models belong to the NP-hard class, their solving time severely increases with increasing the problem dimensions. In this paper, to solve the model meta-heuristic algorithms have been used. The algorithms used in solving thae model areNon-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA-II) and Multiple Objective Ant Colony (MOACO) Algorithm. Finally, the model has been solved using two algorithms and computational experiments reported carefully to illustrate and compare designing and computational.

  Keywords: Cross docking, Green supply chain, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II, Multiple Objective Ant Colony
 • Ommolbanin Yousefi *, Ramin Akhlagh, fatemeh rashidian Pages 79-91

  This paper examined a warranty model where after the end of the two-phase warranty period, an extra warranty period is provided to the customer. The two-phase warranty period is split into two sections; the first period is free replacement / repair warranty (FRRW) period and the other is period of Pro-Rata Warranty (PRW). If the product failure occurs during the FRRW period, the damaged product is repaired by the manufacturer free or replaced by a new product. If this failure occurs in PRW period, the manufacturer and the customer are both responsible for paying for the repair costs; and if the failure happens during the extended warranty period, only minimal repairs is made. As customer consumption rate differs in a given period, it is advisable to classify customers based on their rate of consumption before determining the type of warranty policy, which will reduce the cost of warranties. Then, for each type of customer, a maintenance policy are supplied. In addition, the percentage of low consuming customer (high-consumption) will be effective in the overall costs.

  Keywords: Warranty, FRRW period, PRW period, customer consumption rate, customer classification
 • Leila Nazari *, Mohsen Rahmani Pages 93-105

  It is usual for a production environment to encounter uncertainty and variable data that causes generating random parameters. Failure to pay attention to these changes will make the scheduling not adequately match the reality and cause many losses in production environments. Considering the importance of the issue, in this article we use the Robust Optimization Approach to deal with uncertainty in the aggregate production planning parameters. In this paper, in a robust model, it is assumed that the uncertainty of non-deterministic parameters is continuous and a completely new and innovative approach is proposed for Robust Optimization for risk-averse managers and then, an optimization strategy is used to examine the uncertainty. In order to investigate the model results, examples have been made in small and large sizes and the problem has been solved and analyzed using the GAMS software and Lagrange relaxation method. The results of the implementation of the proposed robust models in this paper, compared to the basic model, show that the results have more stability against uncertainty and this causes a significant reduction in risk.

  Keywords: Aggregate production, planning Robust optimization, Risk-Averse, Uncertainty
 • Mojtaba Nouri, Emran Mohammadi *, Mohammad Jabalameli Pages 107-125

  Risk management is a significant issue in supply chain management. Improving the ability to control and manage the risk, enables the companies to be more successful in competing with other companies and decrease the expected long-term loss. In this manuscript, a mixed integer linear programming model for designing the green supply chain is presented. This model aims to minimize the cost, greenhouse gas emissions, and risk. Risk of supplying the raw materials and transportation in all levels of supply chain are under uncertainty. Furthermore, cost of raw materials is suggested by suppliers to producers with an incremental discount. The initial modelling is turned into a deterministic one using Bertsimas and Sim budget of uncertainty approach and consequently solved by GAMS software to manage risk. Furthermore, the uncertain parameter is analyzed and using various amounts the obtained result has been assessed and evaluated. The results show that the risk function is the most important factor in objective function, because parameters of risk function are subject to uncertainty.

  Keywords: Green supply chain, Risk, Uncertainty, Robust optimization, Discount
 • Vahid Hajipour *, Mohammad Rahbarjou Pages 127-145

  New technologies require new approaches to create valuable opportunities in the supply chain to integrate not only the physical progress of goods and services but also massive information and financial data. Using the technology of the day and analyzing the existing data and presenting the reports to the managers of the organization at the right time enable them to make suitable and intelligently decisions due to market fluctuations. It causes to move their effective steps toward the organizations strategic goals. Nowadays, the flexibility of the organizations is very important due to the changing customer’s needs. On the other hand, the suitable time and amount of ordering has a significant impact to reduce the costs and to increase the organization's agility. Cloud technology, as a key feature in today's world, can contribute on data transfer in various performance models of the supply chain and also in analyzing various business parts. For this purpose, this research fallows to explore the use of cloud technology to value the supply chain processes and presents the problem as a mathematical model. The mathematical model has been thoroughly solved and analyzed in the large dimensions of the problem using the best-developed optimization algorithm. The results showed that with the implementation of the proposed supply chain network, transportation and costs reduce significantly and increase company revenue, which lead the companies to the green supply chain. Moreover, by removing intermediaries, the goods are delivered to the final customer with a better price and quality, which result in more customer satisfactions.

  Keywords: Supply chain network design, Cloud computing, Mathematical modelling
 • Reza Tavakkoli Moghaddam, Seyed Mohammad Hassan Hosseini*, Hossein Amuzad Khalili Pages 147-161

  Processes of production and supply of products have been changed in pattern in condition of intensifying the competitive atmosphere and are studied in the form of a supply chain network. In the meantime, the importance of the flow of materials in the supply network, and the distribution of products in the distribution network is more important among the three streams of finance, information, and materials. More attention to customer has leaded production process to build to order (BTO). Distribution chain as a part of supply chain is studied in this paper and a new mathematical model is produced for build to order supply chain (BTOSC).  Providing constrains are considered in order to close condition to real world. There is kinds of production units, distribution centers, and retailers. After deterministic an order, it will be sent from distribution centers to a retailer or from a production unit to retailers directly. The objective function is to maximize total profit. First, a new mixed integer linear programing model is developed for the considered problem. Due to the complexity of mathematical model, a new algorithm is introduced to solve it based on Lagrangian Relaxation (LR). Finally, the efficiency of the proposed algorithm is evaluated by solving a numerical example.

  Keywords: Build to order supply chain, Providing constrain, Integer programing, Lagrangian Relaxation (LR)
 • Farzad Azimi, Seyed Meysam Mousavi*, Mohsen Rajabzadeh Pages 163-177

  Competition among organizations to gain more market share and higher profit encourages managers to use new and cost-effective strategies. Returned and surplus goods are always a significant part of stores and company's inventory that deciding whether or not to re-commercialize these goods can have tangible effects on their profits and losses. In this paper, a mixed integer linear programming model for maximizing profit with the cross-docking system in unsold products redistribution process is proposed. This model also takes into account the new considerations of deciding whether or not to re-commercialize products in the reverse logistics operation scheduling. Given the uncertainties in factors such as sales revenue, costs and time, the parameters of the problem are considered in terms of gray numbers and an approach to solve the gray mathematical programming model is used to deal with uncertainties. Moreover, the reverse logistics process in one of the chain stores in Tehran is considered as a case study. Implementing the proposed approach and validating the results by a sensitivity analysis on important parameters indicated that the proposed method has a high performance in decision-making process of the studied company.

  Keywords: Reverse logistics management, Cross-docking system, Mathematical programming model, Grey Theory
 • M. B. Fakhrzad *, P. Talebzadeh, F. Goodarzian Pages 179-197

  In this paper, a multi-period multi-level multi-products green closed-loop supply chain model under uncertainty is developed, which objectives are to minimize total costs, minimize emissions from vehicle displacement between levels, and maximize the reliability of delivery for suppliers. This network is including supplier centers, production/resuscitation centers, distribution/collection centers, customer centers, and disposal centers. A new Linear Integer programming model is formulated. Besides, fuzzy parameters and multi-objective function are used to approach the real world. In this regard, a deterministic two-step approach is used to consider the uncertainty in the proposed model. Finally, the performance and efficiency of the proposed model and solution methods are simulated in the numerical example and examined and suggestions are presented for using this model in the real world.

  Keywords: Green closed-loop supply chain network design, Uncertainty, Reliability