فهرست مطالب

آفات و بیماریهای گیاهی - سال هشتاد و هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال هشتاد و هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • آمنه حسینی خواه چوشلی، سعید رضایی، سالار جمالی، حمیدرضا زمانی زاده، فرهاد رجالی صفحات 1-11

  هدف از این تحقیق، مقایسه تاثیر قارچ مایکوریز آربوسکولار Funneliformis mosseae</em>بر فعالیت آنزیم های دفاعی تولید شده در اثر حمله نماتد مولد گره Meloidogyne</em> incognita</em> به ریشه خیار ارقام متحمل (سوپردومینوس) و حساس (دانیتو) بوده است. به این منظور آزمایشی در گلخانه با چهار تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی (طرح خرد شده در زمان) انجام گرفت. ابتدا گیاهچه های خیار در خاک سترون پرورش یافت. به تیمارهای حاوی مایکوریز میزان 75 گرم زادمایه قارچ در هر کیلوگرم خاک اضافه گردید. 45 روز بعد از مایه زنی قارچ مایکوریز، تعداد 1500 عدد لارو سن دوم در هر کیلوگرم خاک اضافه شد. تغییرات کمی آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در روزهای دوم، چهارم، ششم و هشتم بعد از مایه زنی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در تیمار مایه زنی شده با نماتد، میزان فعالیت آنزیم های مذکور به نسبت گیاه شاهد افزایش یافت. در تیمار قارچ مایکوریز به تنهایی، میانگین فعالیت آنزیم ها در تمام زمان ها، بالاتر از میانگین شاهد و تیمار نماتد بود. در هر دو رقم، در تیمار نماتد به همراه قارچ مایکوریز، فعالیت آنزیم های مذکور به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. به طور کلی، میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در رقم متحمل به طور قابل ملاحظه ای بیش تر از رقم حساس در همان تیمارها و روزهای اندازه گیری بود که می تواند با نقش این آنزیم ها در افزایش تحمل نسبت به نماتد ارتباط داشته باشد. تاثیر قارچ مایکوریز در افزایش مقادیر آنزیم های دفاعی در تیمارهای مورد بررسی از دیگر نتایج این تحقیق به شمار می رود.

  کلیدواژگان: پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، Funneliformis mosseae، Meloidogyne incognita، Cucumis sativus
 • فریبا قادری*، عاطفه کرباسی، بهرام شریف نبی، علیرضا جوادی استهباناتی صفحات 13-26

  سیب زمینی و پیاز در منطقه فریدن استان اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیماری خال سیاه یا آنتراکنوز از بیمارهای مهم این محصولات می باشد. در این پژوهش، از مزارع سیب ژمینی و پیاز مشکوک به بیماری خال سیاه مناطق : فریدن، داران، دامنه، چادگان، رزوه و آشجرد استان اصفهان نمونه برداری شد. نمونه ها شامل بافت های آلوده سیب زمینی (طوقه، ساقه، برگ و غده) و پیاز (برگ و فلس) بودند. ویژه گی های ریخت شناختی، مولکولی و بیماری زایی گونه های جنس Colletotrichum</em> به دست آمده بررسی شد. براساس ویژه گی های ریخت شناختی 170 جدایه مربوط به جنس Colletotrichum</em> تشخیص داده شد. 120جدایه گونه  C. coccodes</em>از سیب زمینی و 50 جدایه C. circinans</em>از پیاز جدا شد. تعداد 35 جدایه از بین 170 جدایه مذکور به طور تصادفی انتخاب و محصول حاصل از تکثیر نواحی ITS آنها تعیین توالی شد. علائم بیماری در پیاز سفید پس از گذشت یک ماه از مایه زنی با جدایه های گونه  C. circinans</em>مشاهده شد، اما مایه زنی جدایه های گونه C. coccodes</em>جدا شده از سیب زمینی به بوته های پیاز موجب بروز هیچ علائمی در آنها نشد. از طرف دیگر، مایه زنی جدایه های گونه. C. coccodes </em>در سیب زمینی موجب ایجاد علائم بیماری شد و بیماری زایی آن اثبات شد، اما جدایه های گونه C. circinans</em>جدا شده از پیاز هیچ علائمی روی گیاه سیب زمینی ایجاد نکرد. نتایج حاصل از مایه زنی تقاطعی این دو گونه روی سیب زمینی و پیاز می تواند در کنترل بیماری موثر باشد.

  کلیدواژگان: Colletotrichum coccodes، مایه زنی تقاطعی، Colletotrichum circinans، سیب زمینی، پیاز
 • سوسن توکلی، اکبر دیزجی*، غلامحسین مصاحبی، نیایش شاه محمدی صفحات 27-38

  در این تحقیق بر همکنش دو جدایه Zin1 و Zin2، به ترتیب متعلق به زیر گروه های I و II ویروس موزائیک خیار (CMV)، روی بوته های Nicotiana rustica</em> مطالعه شد. پس از مایه زنی مکانیکی انفرادی و دوگانه جدایه های خالص ویروس روی برگ های توتون، نرخ آلودگی و غلظت نسبی هر جدایه به روش آزمون الایزای کمی در شش بازه زمانی مختلف پس از مایه زنی در تیمارهای مختلف بررسی شد. تحلیل آماری داده های تکرار شونده نشان داد که متغیرهای بازه زمانی و تیمار روی فراوانی ردیابی و غلظت نسبی هر دو جدایه تاثیر معنی داری (05/0p<) داشت. در تیمارهای دوگانه مایه زنی، نسبت غلظت هر جدایه در گیاهان دوگانه آلوده به تک آلوده (D/S) کمتر از یک بود. در مقاطع زمانی 5، 10 و 18 روز پس از مایه زنی (dpi)، غلظت نسبی هر جدایه در تیمار تک مایه زنی با اختلاف معنی داری (01/0p<) بیش از تیمارهای دوگانه مایه زنی بود. نتایج آزمون وسترن بلات نیز حاکی از افزایش غلظت ویروس در dpi 18 بود. این نتایج بیانگر برهمکنش دگرپادی بین جدایه های دو زیرگروه این ویروس می باشد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که برخلاف شاخص های ناحیه زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) و غلظت کلروفیل، شاخص های شدت بیماری (DSI)، ارتفاع و وزن تر بوته ها بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نشان دادند. در آزمون های انتقال جدایه ها با شته جالیز از منابع تک و دوگانه آلوده هر جدایه، اختلاف معنی داری بین نرخ انتقال (T) و کارایی انتقال تک شته (P*</sup>) هر جدایه مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: آلودگی همزمان، انتقال با شته، شاخص شدت بیماری، زیرگروه CMV، غلظت نسبی
 • محمدرضا باقری*، محمدرضا شهسواری، محمدرضا نعمت اللهی صفحات 39-49

  مگس گلرنگAcanthiophilus</em> helianthi</em>  آفت مهم گلرنگ است که می‏تواند عملکرد محصول را تا 25 درصد کاهش دهد. به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ در تاریخ‏های کاشت متفاوت، طی سه سال متوالی (1385 تا 1388) تحقیقی در قالب یک طرح اسپلیت اسپلیت پلات در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان اجرا شد. فاکتور اصلی سمپاشی در دو سطح (سمپاشی شده و سمپاشی نشده)، فاکتور فرعی تاریخ کاشت در 8 سطح (ز 15 اسفند تا 31 خرداد)و فاکتور فرعی رقم در سه سطح ("اراک"، "صفه" و "گلدشت") بود. نمونه برداری در 5 نوبت منطبق بر مراحل رشدی گلرنگ انجام شد. در هر نمونه‏برداری فاکتورهای درصد طبق‏های آلوده، درصد دانه‏های خسارت دیده و تعداد لارو در طبق شمارش شد. نتایج نشان داد که تاریخ های‏ کاشت‏ مورد بررسی از نظر سه فاکتور مذکور با یکدیگر اختلاف معنی‏دار دارند. بیشترین و کمترین درصد طبق‏های آلوده به ترتیب در تاریخ های کاشت دیر هنگام (اول تا 31 خرداد) و زود هنگام (15 اسفند تا اول اردیبهشت) ثبت شد. بیشترین و کمترین تعداد لارو در طبق و بالاترین و پایین‏ترین درصد دانه‏های خسارت دیده به ترتیب در آخرین تاریخ کاشت (31 خرداد) و تاریخ های کاشت زود هنگام (15 اسفند تا 15 فروردین) مشاهده شد. ارقام مورد بررسی نیز از نظر سه فاکتور مورد بررسی با یکدیگر اختلاف معنی‏دار داشتند. رقم گلدشت بیشترین میزان آلودگی طبق به لارو و بالاترین درصد دانه‏های خسارت دیده را داشت. پیشنهاد می‏شود که برای کنترل مگس گلرنگ در منطقه مورد بررسی از ارقام اراک و صفه در کشت بهاره (تاریخ کاشت‏های 15 اسفند تا 15 فروردین) استفاده شود.

  کلیدواژگان: اصفهان، تاریخ کاشت، رقم، مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi
 • معصومه مرزبان عباس آبادی، محمدرضا دماوندیان*، پونه قائمیان امیری صفحات 51-62

  شب پره جوانه خوار مرکبات، Archips rosanus</em> (Linnaeus) از آفات مهم درختان مرکبات در استان مازندران می باشد. این پژوهش در قالب دو آزمایش جداگانه در باغ مرکبات واقع در روستای مقری کلا از توابع شهرستان بابلسر انجام شد. آزمایش اول جهت بررسی تاثیر کاربرد روغن معدنی بر میزان خسارت در زمان گلدهی در تاریخ 11/1/95 در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تیمار شامل روغن معدنی 5/1 درصد، آبامکتین (8/1 درصد EC) با غلظت 750 میلی لیتر در هزار لیتر آب و شاهد (بدون پاشش) و در سه تکرار انجام شد. آزمایش دوم به منظور بررسی تاثیر کاربرد روغن معدنی بر تولید میوه در زمان گلدهی مشابه آزمایش اول بود. نتایج آزمایش اول نشان داد بعد از محلول پاشی، تیمارهای مورد مطالعه از نظر تعداد جوانه آلوده به ازای هر درخت از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار بود (01/0 >p). مقایسه میانگین جوانه های آلوده در هر درخت به ترتیب در شاهد، آبامکتین و روغن معدنی a33/21، b22/9 و b89/8 عدد بود. نتایج آزمایش دوم نیز نشان داد میزان تولید میوه مربوط به تیمارهای شاهد، روغن معدنی و آبامکتین به ترتیب با میانگین های a34/128، a54/125 و a81/122 کیلوگرم به ازای هر درخت اختلاف معنی داری با هم نداشتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد کاربرد روغن معدنی و حشره کش آبامکتین در زمان گل دهی تاثیر سوئی بر تولید میوه نداشته و قادر به کنترل A. rosanus</em> می باشد.

  کلیدواژگان: Archips rosanus، آبامکتین، باغ مرکبات، روغن معدنی، گلدهی
 • فاطمه عبدالعلیزاده، محمد خیراندیش*، معصومه شایان مهر، ارنست سی برنارد صفحات 63-75

  در این تحقیق فون رده پادمان مناطق مختلف شهر کرمان و حومه در طی سال های 1396-1394 بررسی شد. نمونه های متعددی از خاک و خاکبرگ مناطق فوق برداشته شد و پادمان موجود توسط قیف برلیز جمع آوری و جداسازی شد. در مجموع 22 گونه متعلق به 18 جنس، شش خانواده و سه راسته شناسایی شد. یک جنسAcheroxenylla</em> Ellis, 1976  و دو گونهEntomobrya</em> indica </em>(Baijal, 1955) وDrepanura</em> kirgisica </em>Martynova, 1971 برای اولین بار از ایران گزارش شدند. اکثر گونه ها برای اولین بار از کرمان گزارش می شوند. لیست گونه ها به همراه اطلاعات جمع آوری گونه ها، توصیف جنس و گونه های جدید به همراه شکل ارائه شده است.

  کلیدواژگان: دم فنری ها، کرمان Acheroxenylla Drepanura، Entomobrya
 • جعفر محقق نیشابوری*، مریم فروزان، میررضا جمشیدی صفحات 77-86

  رابطه بین انبوهی جمعیت پوره ها و حشرات کامل سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps</em>، و درصد سن زدگی دانه ها ، در شرایط طبیعی زارعین، معیاری را برای تعیین تراز زیان اقتصادی (EIL) مشخص می کند. بدین منظور در استان های آذربایجان غربی و لرستان هریک سه مزرعه دیم از ارقام سرداری و آذر2 طی سه سال بررسی شد. نمونه برداری از انبوهی جمعیت پوره ها و حشرات کامل سن، به دو روش کادراندازی و تورزنی (هریک در 25 کرت بیست متر مربعی) در ماه آخر رشد گندم صورت پذیرفت. سپس نز دیک برداشت محصول در هر کرت با نمونه گیری از ده سنبله گندم درصد سن ز دگی دانه ها تعیین شد. از آزمون های همبستگی (correlation) و رگرسیون رابطه میان میانگین انبوهی جمعیت سن و درصد سن ز دگی در کرت ها در ارقام یادشده به دست آمد. داده ها به کمک مدل های مختلف توسط نرم افزار TableCurve 2D برازش داده شد. برای رقم سرداری مدل های نمایی (در کادر و تور) و برای رقم آذر2 مدل های توانی (کادر) و نمایی (تور) برازش بهتری را نشان دادند. میانگین انبوهی جمعیتی که بتواند خسارت دو درصد به دانه های گندم وارد کند در ارقام سرداری و آذر2 به ترتیب برای کادر 25/3 و 88/2 عدد سن در متر مربع و برای تور 3/4 و 82/2 عدد سن در پنج عدد تور یک طرفه برآورد شد. بر این اساس تراز زیان اقتصادی پوره ها و حشرات کامل نسل بهاره سن گندم برای سطوح مختلف سن زدگی دانه ها بحث شد.

  کلیدواژگان: برآورد خسارت، مدل های غیرخطی خسارت- انبوهی، سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps
 • فرشاد رخشنده رو*، حمیده مردانی مهرآباد، سمیرا شهبازی، نوح شهرآئین صفحات 87-105

  در این پژوهش تاثیر دزهای پایین پرتوی گاما (10، 20 و 30 گری) به تنهایی و همچنین همراه با اسید سالیسیلیک و حرارت غیرمستقیم بر ویروس بذرزاد موزاییک معمولی لوبیا (BCMV)، بررسی شد. بذور لوبیای رقم تجاری "صدری" دارای آلودگی بذرزاد به ویروس BCMV کشت شدند. گیاهچه های آلوده و عاری از ویروس بر اساس آزمون الایزای غیرمستقیم (PTA-ELISA) تفکیک و از آن ها بذرگیری شد. نتایج نشان داد که شاخص های رشدی در گیاهچه های آلوده و عاری از ویروس (شاهد) تیمار شده با تابش گاما به تنهایی و نیز همراه با اسید سالیسیلیک و یا حرارت غیرمستقیم در مقایسه با گیاهچه هایی که پرتوتابی نشده اند در سطح احتمال 5 درصد افزایش معنی داری یافته است. پرتوتابی گاما موجب القاء فعالیت اختصاصی آنزیم های آنتی اکسیدان (PPO، POX، CAT و PAL) و همچنین افزایش چگالی پروتئین در گیاهچه های آلوده و سالم و کاهش میزان غلظت پروتئین های BCMV در گیاهچه های آلوده تیمار شده با پرتو گاما به تنهایی و نیز همراه با اسید سالیسیلیک و یا حرارت غیرمستقیم در مقایسه با گیاهچه های پرتو ندیده شد. نتایج این پژوهش بیانگر القاء مقاومت نسبی در گیاهچه های دارای آلودگی بذرزاد به BCMV تیمار شده با دزهای 20 و 30 گری پرتوی گاما به تنهایی و نیز همراه با اسید سالیسیلیک و حرارت غیرمستقیم بود.

  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، الگوی پروتئینی، پرتوتابی گاما، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، BCMV
 • نسرین قادری زندان، محمد حاجی زاده* صفحات 107-116

  در تابستان 1397، علائم ویروسی شامل پیسک، بدشکلی و سوختگی حاشیه برگ ها از مزارع توت فرنگی استان کردستان مشاهده و تعداد 48 نمونه برگی جمع آوری شد. ابتدا برخی نمونه ها به گیاه محک Fragaria vesca</em> با استفاده از شته توت فرنگی (Chaetosiphon fragaefolii</em>) تلقیح و علایم مطابق با Strawberry mottle virus</em> (SMoV) ظاهر شد. سپس، آر ان ا کل از نمونه ها با روش سیلیکا استخراج و دی ان ا مکمل آن ها با آغازگرهای تصادفی شش تایی ساخته شد. PCR با آغازگرهای اختصاصی SMoV- Sm2ncr1a و SMoV-Smdetncr4a انجام و قطعه ای به طول 461 جفت باز در 28 نمونه از 48 نمونه فوق تکثیر گردید. به منظور اطمینان از نتیجه RT-PCR و بررسی مشخصات مولکولی، پنج جدایه براساس منطقه جغرافیایی، رقم میزبان و نوع علایم انتخاب و پس از الحاق به پلاسمید pTG-19 در باکتری Escherichia coli</em>انتقال و پلاسمیدهای نوترکیب همسانه شده تعیین توالی شدند. میانگین فاصله ژنتیکی در بین جدایه های در این تحقیق در سطح نوکلئوتیدی 002/0 ± 005/0 و با سایر جدایه های موجود در بانک ژن 008/0 ± 084/0 بود. مقایسه دوبه دوی توالی های نوکلئوتیدی نشان داد که بیشترین و کمترین فاصله ژنتیکی به ترتیب میان جدایه K3 با جدایه NSper51 از کانادا (015/0 ± 093/0) و جدایه SQA یا AG با جدایه NB926 از کانادا (007/0 ± 019/0) وجود داشت.این اولین گزارش از شناسایی این ویروس در مزارع توت فرنگی استان کردستان می باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی ویروسی، تبارزایی، توت فرنگی، فاصله ژنتیکی
 • زهرا علیزاده گل سفیدی، امین صدارتیان جهرمی*، مجتبی قانع جهرمی صفحات 117-128

  در پژوهش حاضر، اثرات زیرکشندگی (LC30</sub>) قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae</em> روی شته Aphis gossypii</em>در سه دمای ثابت 20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت با استفاده از روش تجزیه جدول زندگی دو جنسی ویژه سن مرحله زیستی مطالعه شد. کم ترین طول دوره زیستی مراحل نابالغ این آفت در دمای 25 درجه سلسیوس 37/4 روز، بیش ترین طول عمر ماده های بالغ نیز در همین دما 73/16 روزبود. باروری کل افراد تیمار شده با غلظت زیرکشنده قارچ M. anisopliae</em> نیز در دماهای مختلف مورد مطالعه از نظر آماری متفاوت بود و کم ترین میزان این پارامتر در دمای 30 درجه سلسیوس 60/3 پوره بود. پارامترهای رشد جمعیت نتاج افراد تیمار شده نیز تحت تاثیر دماهای مختلف مطالعه شد. در دمای 30 درجه سلسیوس، به دلیل بالاتر بودن نرخ مرگ نسبت به تولد، مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r</em>) برابر با 091/0-  (بر روز) بود. مقادیر محاسبه شده نرخ خالص تولید مثل (R</em>0</sub>) نیز در دو دمای 20 و 30 درجه سلسیوس به ترتیب 46/5 و 47/0 نتاج/فرد بود که به صورت معنی داری کم تر از دمای 25 درجه سلسیوس،29/66 نتاج/فرد بود. نتایج به دست آمده نشان داد که دماهای 20 و 30 درجه سلسیوس قدرت بیماری زایی قارچ بیمارگر M. anisopliae</em> روی شته جالیز را به صورت معنی داری تحت تاثیر قرار می دهند. یافته های پژوهش حاضر تاثیر به سزایی در افزایش کارایی بیولوژیک بیمارگر میکروبی M. anisopliae</em> در برنامه های مدیریتی آفات مختلف خواهد داشت.

  کلیدواژگان: بیمارگر حشرات، پارامترهای رشد جمعیت، جدول زندگی، کنترل بیولوژیک، مدیریت تلفیقی
 • مهدی رستمی، سعید طریقی*، پریسا طاهری، حشمت الله رحیمیان صفحات 129-146

  سوختگی غلاف برنج ناشی ازقارچ Rhizoctonia solani </em>AG-1 IA به عنوان یکی از عوامل خسارت زای مهم در بسیاری از مناطق برنج کاری دنیا شناخته شده است. این تحقیق با هدف بررسی اثر دو جدایه باکتری آنتاگونیست و القاء کننده مقاومت از گونه Pseudomonas </em>protegenes</e>به تنهایی و در تلفیق با سیلیکات پتاسیم بر تغییرات بیان ژن و تولید آنزیم های کیتیناز، گلوکونازو پراکسیداز انجام شد. پس از اعمال تیمارها، در زمان های صفر، 6، 12، 24، 48 و 72 ساعت بعد از مایه زنی گیاهچه های برنج (رقم فجر) با قارچ عامل بیماری، از غلاف و برگ نمونه برداری شد. 1000 و 200 میلی گرم از پودر غلاف و برگ نیتروژن مایع به ترتیب در بافرهای استات سدیم و فسفات برای اندازه گیری آنزیم های کیتیناز، بتا- 1 و 3 گلوکوناز و پراکسیداز و 100 میلی گرم از آن درRNX-plus solution برای استخراج RNA، استفاده شد. میزان تولید آنزیم بتا 1 و 3 گلوکوناز در 72 ساعت و آنزیم کیتیناز در زمان 48 ساعت پس از مایه زنی در حداکثر مقدار خود بود. باتوجه به این که بیان ژن های کیتیناز و پراکسیداز در تیمار باکتری آنتاگونیست در تلفیق با سیلیکات پتاسیم نسبت به سایر تیمارها در زمان اولیه فرآیند بیمارگری یعنی 6 ساعت پس از مایه زنی با بیمارگر در بالاترین سطح مشاهده شده و ژن بتا 1 و 3 گلوکوناز در فاصله زمانی 24 ساعت به حداکثر بیان خود رسید، لذا این تیمار به عنوان بهترین تیمار در تحریک واکنش دفاعی گیاه شناسایی شد.

  کلیدواژگان: فعالیت آنزیمی، کنترل زیستی، Rhizoctonia solani
 • کاوه بنانج*، یلدا سخن سنج، فرشاد رخشنده رو، علی آهون منش صفحات 147-157

  ویروس کوتولگی سبزرد نخود (Chickpea chlorotic dwarf virus,</em> CpCDV) از جنس Mastrevirus</em>، تیره Geminiviridae</em>، از مهمترین عوامل ویروسی همراه با عارضه زردی نخود می باشد. در سال های 1395-1394 تعداد 248 نمونه نخود و عدس با نشانه زردی از پنج استان لرستان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی انتخاب و از طریق آزمون TBIA و PCR  بررسی شدند. استخراج دی ان ای از نمونه های آلوده انجام و از طریق روش دایره غلطان (RCA) تغلیظ و پس از هضم آنزیمی محصول (RCA) با استفاده از آنزیم برشی Xho </em>I ، قطعات با اندازه حدود 6/2 کیلو جفت باز روی ژل آگاروز مشاهده شد. با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی و انجام PCR، قطعه 960 جفت بازی تکثیر و پس از همسانه سازی، تعیین ترادف گردید. نتایج آزمون TBIA و PCR نشان دهنده پراکنش ویروس CpCDV در هر پنج استان بود. بیشترین میزان آلودگی در میزبان نخود مشاهده شد. مقایسه ترادف قطعه ژنومی جدایه های ایرانی CpCDV نشانگر بیشترین یکسانی با سویه A، D و F از کشورهای هند، پاکستان و یمن بود. آنالیز تبارزائی نشانگر هم گروهی جدایه های ایرانی با سویه های D (جدایه های سودان، مراکش، هند و پاکستان (گروه III تبارزائی)، سویه F (جدایه های سودان، عمان، سوریه، یمن و پاکستان (گروه IV تبارزائی) و سویه A  (جدایه های تونس، مصر، سوریه و ترکیه (گروه V تبارزائی) بود.

  کلیدواژگان: زردی نخود، پراکنش جغرافیایی، ویروس کوتولگی سبزرد نخود
 • فاطمه ثعلبی*، محمود نظری، هدیه جعفری، علی شهریاری، آناهیتا رضایی صفحات 1-12

  به منظور ارزیابی سمیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi</em> علیه کرم ساقه خوار نیشکر (Sesamia nonagrioides</em>)، درصد مرگ و میر لاروها، فعالیت آنزیم های سم زدایی و تغییرات هیستوپاتولوژی بافت های سزمیا مورد بررسی قرار گرفت. سم به لارو ها در پنج دوز مختلف 15/0، 35/0، 5/0، 75/0 و 1 میکروگرم (پانزده لارو به ازای هر دوز) تزریق شد و دوزهای که در طول آزمایش سبب مرگ و میر لاروها شده بودند ثبت شدند. این مطالعه نشان داد که زهر H. saulcyi</em> قادر به ایجاد نشانه های ظاهری بوده که در نهایت منجر به مرگ لارو های مسموم شده گردید. علاوه بر این، این سم به شدت فعالیت گلوتاتیون S-transferases (GST)  را مهار کرد. داده های این آزمایش نشانگر وجود رابطه بین فعالیت آنزیم GST و مرگ و میر لارو می باشد، به طوری که غیر فعال شدن این آنزیم توسط زهر عقرب ممکن است مسئول افزایش مرگ و میر لارو باشد. در این مطالعه، آسیب های غشای روده و لوله های مالپیگی با استفاده از روش های هیستوپاتولوژیکی بررسی شد. در اثر مسمومیت، تغییرات هیستوپاتولوژیکی واضحی در تمام لاروهای تزریقی با دوز 1 میکرولیتر سم مشاهده شد، از جمله تجزیه و بهم خوردن ساختار سلول های غشای روده میانی که با کاهش پیشرونده غشای پریتروفی و ناپدید شدن میکرو ویلی ها همراه بود.

  کلیدواژگان: روده میانی، لوله های مالپیگی، Glutathione S-transferases، Hottentotta saulcyi Sesamia nonagrioides
|
 • amaneh hosseinikhah choshali, Saeed Rezaee, Salar Jamali *, hamidreza zamanizadeh, farhad rejali Pages 1-11

  The aim of this study was to compare the effect of Funneliformis mosseae</em> mycorrhizal fungus on the activity of defense enzymes produced by Meloidogyne incognita</em> attack on roots of tolerant and sensitive cucumber cultivars. For this purpose, an experiment was conducted in a greenhouse with four treatments and four replications in a completely randomized design (split design in time). Cucumber seedlings were planted in sterile soil. Mycorrhizal treatments were added to 75 grams inoculum per kilogram soil. 45 days after F. mosseae</em> inoculation, 1500 J2 were added per each kilogram soil. The quantitative activity of peroxidase and polyphenol oxidase enzymes was measured after six and eigh days after inoculation. The results showed that the activity of the enzymes in inoculated with nematode increased in comparison with the control plants. In the inoculated with AMF alone, the average activity of enzymes in different days of measurement was higher than control and nematode treatment. In both cultivars, the activity of these enzymes increased significantly in nematode with mycorrhizal fungus. Totally, the activity of peroxidase and polyphenol oxidase enzymes in tolerant cultivar was significantly higher than sensitive in the same treatments and days of measurement which can be related to these enzymes roll in increasing tolerance to the nematode. Effect of mycorrhizal fungus on increasing the amount of defense enzymes in the treatments are considered as other results of this research.

  Keywords: Cucumis sativus, Funneliformis mosseae, Meloidogyne incognita, peroxidase, Polyphenol oxidase
 • Fariba Ghaderi *, Atefeh Karbasi, Bahram Sharifnabi, Ali Reza Javadi Estahbanati Pages 13-26

  Potato and onion are the most important commercial crops in Iran especially Isfahan province. Anthracnose caused by several species of Colletotrichum</em> spp. In order to identify and determine the possibility of cross contamination among pathogenic species of each host to another host, sampling was carried out from potato and onion fields in Faraydan, Daran, Damaneh, Chadegan and Ashgerd regions from Isfahan province. Morphological characteristics led to 170 isolates of Colletotrichum</em> that 120 isolates belonged to C. coccodes</em> from potato and 50 isolates belonged to C. circinans </em>from onion. 35 isolates of those 170 isolates were selected to amiliphy DNA using specific primers for the ITS-rDNA region and sequencing.Pathogenicity test was conducted in greenhouse conditions. The results indicated the pathogenicity of  C. circinans</em> on onion After 30 days, but  no symptoms were found on potato inoculated by thes isolates, while pathogenicity of  C. coccodes</em> was confirmed on potato after 60 days and no any symptoms was found on onion plants. The results might have used to control anthracnose in potato and onion fields

  Keywords: Colletotrichum coccodes, PotatoColletotrichum coccodes, Colletotrichum circinans, Potato, Onion, Cross Inoculation
 • Susan Tavakoli, Akbar Dizadji *, Gholam Hossein Mossahebi, Niayesh shahmohammadi Pages 27-38

  Interaction among two isolates of Cucumber mosaic virus </em>(CMV), Zin1 and Zin2 belong to CMV subgroup I and II was investigated on Nicotiana rustica </em>plants in current study. Following singly and doubly mechanical inoculation of pure isolates on N. rustica </em>plants, infection rate (frequency of detection) and relative concentration of each CMV isolate were calculated in six different time trials (days post inoculation, dpi) by quantitative ELISA. Statistical analysis of repeated measures data showed a meaningful effect (p<0.05) of treatment and time variants on frequency of detection and relative concentration of each isolates. D/S ratio for each CMV isolate was less than 1 in doubly inoculation treatment. The results showed that the relative concentration of each isolate in singly inoculated plants was significantly (p<0.01) more than doubly inoculated ones at 5, 10 and 18 dpi. The increase in virus titre at 18 dpi was confirmed by western blot analysis. These results demonestrated a cross-protection interaction among CMV subgroups. Variance analysis of data showed that unlike area under the disease progress curve (AUDPC) and concentration of chlorophyll, disease severity index (DSI), height and fresh weight of plants showed a significant difference among different tratments. In aphid transmission assays by Aphis gossypii </em>fed on singly and doubly infected source plants, no significant difference was observed among transmission rate (T) and single aphid transmission efficiency (P*</sup>) of each CMV isolates.

  Keywords: Aphid transmission, CMV subgroup, Co-infection, Disease severity index, relative concentration
 • Mohammad Reza Bagheri *, Mohammad Reza Shahsavari, Mohammad Reza Nematollahi Pages 39-49

  Safflower capsule fly, Acanthiophilus helianthi</em> is a serious pest on safflower, could reduce crop yield up to 25 %. To study the reaction of different safflower cultivars to safflower capsule fly in different planting dates, an experiment was conducted during three consecutive years (2006-2009) in split-split plot design with three replications, in Kaboutar-Abad research station (Isfahan, Iran). The main plot was spraying in two levels (sprayed and unsprayed), subplot was sowing date in 8 levels (from early March to late June) and sub-sub plot was cultivar in three levels (Arak, Soffe and Goldasht). Sampling was carried out in 5 times, according to the growth stages of safflower. In each sampling, percentage of infested heads, percentage of damaged seeds and number of larvae per head were counted. The results showed significant difference among planting dates for above three factors. The highest and lowest percentage of infested heads were recorded on late (late May to late June) and early planting dates (early March to early May), respectively. The highest and lowest number of larvae per head and the highest and lowest percentages of damaged seeds were observed on last planting date (late June) and early planting dates (early March to early April), respectively. Significant differences were found for the three factors among the studied cultivars. Goldasht cultivar had the highest percentage of infested head and percentage of damaged seeds. In order to control safflower capsule fly in the region, cultivation of Arak and Soffe cultivars in early planting dates (early March to early April) is recommended.

  Keywords: Acanthiophilus helianthi, Capsule, cultivar, Isfahan, safflower, safflower fly
 • Masoumeh Marzban Abbasabadi, mohammad reza damavandian *, Pooneh Ghaemian Amiri Pages 51-62

  Archips rosanus</em> (Linnaeus), is one of the most important pests of citrus trees in Mazandaran province. This study was conducted in two separate experiments in citrus orchards located in Maqrikola, Babolsar city. The first experiment was conducted to investigate the effect of mineral oil application in flowering time on the damage of this pest in a completely randomized design with three treatments including 1.5% mineral oil, abamectin (EC 0.8%) with a concentration of 750 ml/100L and control (without spraying) in three replications on 31th</sup> March 2016. The second experiment was conducted to investigate the effect of mineral oil application in flowering time on fruit production of citrus trees that were similar to the first one. The results of the first experiment showed that the number of infested shoots per tree were statistically different  at 1% level (p <0.01). The mean of infestation in control, abamectin and mineral oil treatments were 21.33a, 9.22b and 8.89b infested shoots per tree, respectively. The results of the second experiment showed that the average amounts of fruit production were 128.34a, 125.54a and 122.81a kg per tree in control, mineral oil and abamectin treatments respectively. Ttere was no statistically significant difference between them. The results of this study showed that application of mineral oil or abamectin in flowering stage has not harm effect on fruit production and it is able to control A. rosanus</em>.

  Keywords: Archips rosanus, Abamectin, citrus orchard, flowering, mineral oil
 • Fatemeh Abdolalizadeh_Mohammad Khayrandish Kashkooei*_Masoumeh Shayanmehr_Ernest C Bernard Pages 63-75

  In this research, the faun of class Collembola was investigated in different regions of Kerman city and its suburbs during 2016‒2017. Several samples from soil and leaf litter were collected and extracted by Berlese funnels from these regions and Collembolan specimens were collected and separated. 22 species belonging to 18 genera, six families and three orders were identified. One genus Acheroxenylla</em> Ellis, 1976and two species Entomobrya</em> indica </em>(Baijal, 1955)and Drepanura</em> kirgisica </em>Martynova, 1971are reported for the first time from Iran. Most species are new for Kerman fauna. The checklist of species with material examined and description of new record genus and species with illustrations were represented.

  Keywords: Acheroxenylla, Collembola, Drepanura, Entomobrya, Kerman
 • Jafar Mohaghegh *, Maryam Forouzan, Mirreza Jamshidi Pages 77-86

  The relationship between population density of sunn pest and kernel damage percentage, especially in natural farmers’ situations, determines a criterion for the economic injury level (EIL). For this purpose three wheat farms, cultivated with either Sardari or Azar2 varieties were selected in each of Lorestan and West Azarbaijan provinces. Population densities of nymphs and new adults were sampled both by quadrat and sweeping net sampling methods (each using twenty-five 20-squer-meter plots) during the last month of wheat growth. Then, at harvesting 10 wheat spikes were randomly taken off from each plot to determine kernel damage percentage. The relationship between population density and kernel damage percentage in each plot was determined, using correlation and regression analyses. Linear and nonlinear models were also fitted using TableCurve 2D software. As a result, exponential models were properly fitted for Sardari variety in both quadrat and sweeping net methods, respectively, whereas power and exponential models were well matched with Azar2 variety for the respective methods. Based on the models prediction, mean population densities that could cause 2 percent kernel damage in Sardari and Azar 2 varieties were 3.25 and 2.88 for quadrat and 4.3 and 2.82 for sweep net, respectively. Moreover, the EILs of the nymphs and new adults for different kernel damaged levels were discussed.

  Keywords: Damage estimation, Density-damage nonlinear models, Sunn pest Eurygaster integriceps
 • Farshad Rakhshandehroo *, Hamideh Mardani Mehrabad, samira shahbazi, Nooh Shahraeen Pages 87-105

  In this study, the effect of the low doses of gamma irradiation (10, 20, and 30 Gy) alone and in associated with the salicylic acid and indirect temperature on the seed borne infection of Bean common mosaic virus</em> (BCMV) was assessed. Commercial bean seeds called “Sadri” with seed borne infection to BCMV were sowed. The seedlings were tested for the infection of BCMV by indirect plate-trapped antigen (PTA- ELISA) test and seeded. Results indicated that the growth factors in the irradiated seeds alone and in associated with the salicylic acid or indirect temperature significantly increased (P≤0.05) in healthy and infected seedlings compared to the non-irradiated seedlings. Gamma irradiation induced the specific activity of various antioxidant enzymes (PPO, POX, CAT and PAL) as well as the total protein density in treated healthy and infected beans, and decreased the concentration of BCMV proteins in the infected and irradiated seeds alone and so in associated with the salicylic acid or indirect temperature compared to the non-irradiated seedlings. Results of this research indicated to the induction of the relative resistance against BCMV in infected bean seedlings treated with the 20 and 30 Gy doses of gamma irradiation alone or in associated with the salicylic acid and indirect temperature.

  Keywords: Antioxidant enzymes activity, BCMV, Gamma Irradiation, protein pattern, salicylic acid
 • Nasrin Ghaderi Zandan, Mohammad Hajizadeh * Pages 107-116

  In the summer of 2018, viral symptoms corresponded to Strawberry mottle virus</em> (SMoV) in some strawberry fields were observed and 48 leaf samples/plants were collected from different fields from Kurdistan Province. In the preliminary test, some samples were inoculated to Fragaria vesca</em> by strawberry aphid (Chaetosiphon fragaefolii</em>) and SMoV-symptoms were observed after about two weeks. Then, total RNA of samples was extracted by silica-capture method and subjected to cDNA synthesize with random hexamer primers. RT-PCR was done by specific SMoV pair primer and amplified fragments were observed on 1.2% agarose gels. RT-PCR results were showed that 28 out of 48 samples were infected by SMoV. Based on the geographical origin, cultivar and symptoms, five isolates were selected, ligated to pTG-19 and transformed to Escherichia coli</em>. Recombinant plasmids were sequenced and analyzed for molecular characterization and phylogenetic studies on SMoV 3΄NCR. Mean genetic distance between the isolates from Iran was 0.005 ± 0.002 but between these isolates and the other isolates available in GenBank was 0.084 ± 0.008. The highest and lowest genetic distance was found between K3 with NSper51 (0.093 ± 0.008) and SQA/AG with NB926 (0.019 ± 0.017) from Canada, respectively. This is the first report on occurrence of SMoV on strawberry in Kurdistan Province.

  Keywords: Genetic distance, phylogeny, Strawberry, viral infectio
 • ZAHRA ALIZADEH GELSEFIDI, Amin Sedaratian Jahromi *, Mojtaba Ghane Jahromi Pages 117-128

  In the present study, sublethal effects of Metarhizium anisopliae </em>(LC30</sub>)on Aphis gossypii </em>were evaluated at three constant temperatures of 20, 25 and 30 ºC, relative humidity of 65 ± 5% and a light period of 16h. Data analysis was performed using Age-stage two sex life table procedure. The lowest duration of immature stages for A. gossypii</em> was estimated at 25 ºC (4.37 day). The highest recorded value for female longevity was also recorded at this temperature (16.73 day). Different temperatures had significant effects on total fecundity of treated individuals with sublethal concentration of M. anisopliae</em> and the lowest recorded value for this parameter was obtained at 30 ºC (3.60 nymph). Furthermore, sublethal effects of M. anisopliae</em> on population growth parameters of offspring from treated individuals were also significantly different at temperatures tested. Since the recorded value of birth rate was dramatically lower than death ones at 30 ºC, the estimated value for intrinsic rate of increase (r</em>) showed a negative value (-0.091 day-1</sup>) at this temperature. The estimated values of net reproductive rate (R</em>0</sub>) at 20 and 30 ºC (5.46 and 0.47 offspring/individual, respectively) were significantly lower than recorded value for this parameter at 25 ºC (66.29 offspring/individual). The results obtained revealed that temperatures of 20 and 30 ºC significantly affect pathogenecity of M. anisopliae</em> to A. gossypii</em>. Our findings could increase the efficiency of M. anisopliae</em> in management programs of different pests.

  Keywords: biological control, entomopathogens, integrated management, life table, population growth parameters
 • Mahdi Rostami, Saeed Tarighi*, Parissa Taheri, Heshmatollah Rahimian Pages 129-146

  Rice sheath blight disease caused by Rhizoctonia solani </em>AG-1 IA has been recognized as a major damaging factor in many rice regions of the world. The aim of this research was investigatingon the effect of two isolates of Pseudomonas protegenes</em>, antagonistic and inducer isolates alone and in combination with potassium silicate on expression rate and production of chitinase, β- 1, 3-</strong> gluconase and peroxidase enzymes at 0, 6, 12, 24, 48 and 72 hours after inoculation of Fajr cultivar with the causal agent of rice sheath blight disease.The amount of 1000 and 200 mg of sheath- leaf tissue was prepared as powdered in liquid nitrogen and thenin sodium acetate and phosphate buffers respectively to measure chitinase, β- 1, 3- gluconase and peroxidas eenzymes and 100 mg of the powder in RNAX-Plus solution to study the genes expression and RNA extraction. The amount of β- 1, 3- gluconas eenzyme in 72 hours and chitinase enzyme in 48 hours of infection was at maximum level. As regards, compared with other treatments, the highest level of expression of the genes for chitinase and peroxidase was observed in treatment of antagonistic bacteria in combination with potassium silicate in the early hours of the pathological process, 6 hours after inoculation with the fungal agent, and β- 1, 3- gluconase reached the maximum at 24 h, Thus this treatment recognized as the best treatment.

  Keywords: biological control, Enzyme activity, Rhizoctonia solani AG-1 IA
 • Kaveh Bananej *, Yalda Sokhansanj, Farshad Rakhshandehroo, Ali Ahoonmanesh Pages 147-157

  Chickpea chlorotic dwarf virus</em> (CpCDV, genus Mastrevirus</em>, family Geminiviridae</em>) is one of the most important viral agents which associated with yellowing symptom in the chickpea fields. During the surveys, 2015-2016, 248 chickpea and lentil plant samples showing yellowing symptom were collected from five provinces: Lorestan, Kermanshah, Zanjan, East and West Azarbaijan, in Iran. The samples were tested to CpCDV infection, using TBIA and positive samples in TBIA were tested by PCR. Total DNA of positive samples were extracted and enriched using rolling-circle amplification (RCA). RCA products were restricted using Xho</em> I enzyme and yielding products of ~2.5-6 kb. These fragments were used for polymerase chain reaction (PCR), using specific primers for RepA protein of CpCDV. PCR amplicons with an expected size of ~960 bp were amplified, cloned and sequenced.TBIA and PCR results showed the presence of CpCDV infection in all surveyed provinces with the highest infection in chickpea plants. Nucleotide sequence comparisons showed that Iranian isolates shared the highest identity to strain A, D and F from India, Pakistan, and Yemen. Phylogenetic anlyses showed that Iranian CpCDV strains were grouped with Sudan, Morrocco, India, and Pakistan (strain D, group III), Sudan, Oman, Yemen, and Pakistan (starin F, GroupIV), and Tunesia, Egypt, Syria, and Turkey (strain A, group V).

  Keywords: Chickpea chlorotic dwarf virus, chickpea yellowing symptom, geographical distribution
 • fatemeh salabi *, Mahmood Nazari, Hadiye Jafari, Ali Shahriari, Anahita Rezaei Pages 1-12

  To evaluate the toxicity of Hottentotta saulcyi</em> venom on Sesamia nonagrioides</em>, we investigated the larval mortality, detoxification enzyme activity and histopathological alterations of the S. nonagrioides</em> organs. Venoms were injected into the larvae at five doses (0.15µg, 0.35µg, 0.5µg, 0.75µg and 1µg; fifteen larvae per each dose) and the doses causing death were recorded during the experiment. This study demonstrated that H. saulcyi</em> venom was able to cause external symptoms that eventually led to death of the intoxicated larvae. Moreover, this venom strongly inhibited glutathione S-transferases (GST) activity. Our data highlighted the relationship between the activity of GST enzyme and larval mortalities, so that the inactivation of this enzyme by scorpion venom may be responsible for the increasing the larval mortality. In the present study, the damage of midgut epithelium and malpighian tubules has been directly visualized and documented using histopathology methods. Clear histopathological alterations of intoxication were observed for all larvae injected with 1µg doses of venom, including a distinctive lysing and disorganizing of midgut epithelial cells that coupled with a progressive loss of the peritrophic membrane and the disappearance of microvilli.

  Keywords: Glutathione S-transferases, Hottentotta saulcyi, malpighian tubules, Midgut, Sesamia nonagrioides