فهرست مطالب

سلامت و مراقبت - سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا دشتی، ناصر مظفری*، محمود شمشیری، محمدعلی محمدی صفحات 184-191
  زمینه و هدف

  دارو درمانی بخش مهمی از فرایند مراقبت از بیمار می‫باشد که انجام صحیح و ایمن آن از استانداردهای حرفه ای بوده و بی توجهی به آن زمینه ساز خطا و عوارض غیرقابل جبران برای بیمار می‫باشد. ارزیابی خطای دارویی برای مدیریت خطا و ارائه مراقبت ایمن ضروری است. این پژوهش با هدف تعیین شیوع خطای دارویی و گزارش دهی آن توسط پرستاران بخش های مراقبت ویژه اردبیل انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- مقطعی بود که به روش سرشماری روی 208 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه شهر اردبیل در سال 1396 انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه تجدید نظر شده خطای دارویی جولایی و همکاران بود. داده ها پس از ورود به نرم افزارSPSS-22  با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری؛ من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که در مجموع 86/4 درصد پرستاران در 6 ماه گذشته، حداقل یک مورد خطای دارویی داشتند و میانگین خطاها در همین دوره زمانی، 3/6 مورد به ازای هر پرستار بود که 2/68 درصد خطاها به آسیب جسمی بیمار منجر شده و 19/46درصد از خطاها توسط پرستاران به مسئول بخش گزارش شده بود. میانگین گزارش خطا 0/7 مورد به ازای هر پرستار تعیین گردید. شایع ترین انواع خطاهای دارویی به ترتیب شامل دیر یا زود دادن دارو (41/1%)، ندادن داروی تجویز شده (37/7%) و دادن چند داروی خوراکی با هم (30/9%) بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان دهنده بالا بودن خطای دارویی و در عین حال گزارش دهی پایین خطاهای مزبور می باشد. لذا برگزاری کلاس های بازآموزی در ارتباط با داروشناسی و اصول صحیح اجرای دستورات دارویی و اتخاذ راهکارهای مدیریتی برای ترغیب پرستاران در مورد گزارش خطا و بررسی علل عدم تناسب گزارش خطا با میزان خطا و عوامل تاثیرگذار در آن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خطای دارویی، گزارش خطا، پرستار، بخش مراقبت ویژه
 • حسین رستمی*، پرویز کریمی ثانی، ایت الله فتحی، امیر کریمی صفحات 192-202
  زمینه و هدف

  رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی یکی از رویکردهای مبتنی بر بازسازی شناختی در درمان ناسازگاری زناشویی می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی به شیوه گروهی بر عملکرد خانواده، طرحواره های ناسازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین شهر تبریز بود.

  روش کار

  این پژوهش به صورت نیمه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی زندگی سبز شهر تبریز در سال 1397 بودند. ابتدا از 200 زوج به صورت در دسترس، آزمون عملکرد خانواده مک مستر، طرحواره ناسازگاری یانگ و دلزدگی زناشویی به عمل آمد و از بین آنها 30 نفر (حجم نمونه بر اساس حداقل حجم نمونه در مطالعات آزمایشی انتخاب شد) که طبق معیار نقطه برش در سطح نامطلوبی قرار داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمون و کنترل قرار گرفتند. مداخله مبتنی بر آموزش رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی طی 12 جلسه 90 دقیقه ای، هر هفته یک جلسه اجرا و پس آزمون در هر دو گروه اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه های آزمون و کنترل در عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی، تفاوت معنی‫داری وجود داشت (0/05>p)، در حالی که تفاوت میانگین نمرات پس آزمون گروه های آزمون و کنترل در طرحواره های ناسازگاری از نظر آماری، معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت رویکرد رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی بر بهبود عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی، استفاده از این روش آموزشی در برنامه ریزی اقدامات بهداشت روانی برای زوجین ناسازگار توصیه می شود.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی، عملکرد خانواده، طرحواره های ناسازگار، دلزدگی زناشویی
 • حسین حسین زاده، محمدعلی محمدی*، محمود شمشیری صفحات 203-211
  زمینه و هدف

  شناخت درک پرستاران از رفتارهای مراقبتی و تعیین عوامل موثر بر آن، قدم اول در اصلاح رفتارهای نامناسب و ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری است. لذا این مطالعه با هدف «تعیین رفتارهای مراقبتی و عوامل تعیین کننده آن از دیدگاه پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر اردبیل» انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که با مشارکت 450 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی اردبیل در سال 1396 انجام شد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سه قسمتی ویژگی های دموگرافیک، رفتارهای مراقبتی ولف و همکاران و عوامل تعیین کننده رفتارهای مراقبتی پرستاران صورت گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (من- ویتنی، کروسکال والیس، آنوا و تحلیل رگرسیون چندمتغیری) در نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند.

  یافته ها

  رفتارهای مراقبتی پرستاران با میانگین 0/64±5/27 در حد مطلوب قرار داشت. از دیدگاه پرستاران، بعد جسمانی مراقبت (0/7±5/43) مهم‫تر از بعد روانی- اجتماعی آن (17/6±5/0) بود (0/001=p). مهم ترین رفتارهای مراقبتی از نظر پرستاران انجام امورات دارویی و درمانی (58/64±5/0) و کم اهمیت ترین رفتار شامل صدا کردن بیمار با نام مورد علاقه او (02/86±4/0) بود. میانگین نمرات رفتارهای مراقبتی در پرستاران زن (0/7±5/26) بیشتر از پرستاران مرد (97/54±4/0) بود (0/001=p). همچنین مهم ترین عامل تاثیرگذار در رفتارهای مراقبتی پرستاران، احساس مسئولیت (1/01±4/49) و کم اهمیت ترین عامل، مربوط به ویژگی های بیمار (50/1±3/1) عنوان شد.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد رفتارهای مراقبتی پرستاران در حد مطلوب بوده و بیشتر بر جنبه جسمانی مراقبت متمرکز بود. بنابراین لازم است جهت تامین رضایت بیماران، پرستاران به هر دو بعد رفتارهای مراقبتی (جسمانی و روانی- اجتماعی) توجه کافی داشته باشند. پیشنهاد می‫شود در آموزش ضمن خدمت پرستاران به بعدروانی- اجتماعی مراقبت نیز تاکید گردد.

  کلیدواژگان: پرستار، رفتار های مراقبتی، درک پرستاران
 • معصومه بذول نژاد، جهانشاه محمدزاده*، وحید احمدی، کورش سایه میری، شهرام مامی صفحات 212-222
  زمینه و هدف

  پژوهش های اخیر نشان دهنده اهمیت سال های اولیه کودکی بر تحول آینده کودک است. دلبستگی بین مادر و کودک، سرآغاز تحول در بسیاری از قلمروهای شناختی و اجتماعی است. تهدید این رابطه متقابل به تاثیر منفی بر توانمندی کودک در برقراری رابطه با دنیای خارج منجر می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مداخله خانواده محور بر اساس برنامه کوئین بر دلبستگی کودکان پیش دبستانی انجام گرفت.

  روش کار

  روش تحقیق در این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودک پنج ساله در مهدهای کودک منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 1397- 1396 بودند. از بین آنها تعداد 80 نفر از مادران به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 40 نفری قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه میزان امنیت دلبستگی کودک کیوست (1987) بود. گروه آزمایش در 17 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش برنامه کوئین قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که قبل از مداخله، بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میانگین نمرات دلبستگی تفاوت معناداری وجود نداشت، در حالی که بعد از مداخله اختلاف معنا داری بین میانگین نمرات دلبستگی در دو گروه، مشاهده گردید (0/01<p).

  نتیجه گیری

  این مداخله تاثیر معناداری بر دلبستگی کودکان پیش دبستانی داشت، بنابراین پیشنهاد می شود مشاوران و درمان گران برای بهبود دلبستگی کودکان از روش خانواده محور بر اساس برنامه کوئین استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: مداخله خانواده محور، برنامه کوئین، دلبستگی، کودکان پیش دبستانی
 • ناهید رامک، پریا جنگی، علیرضا سنگانی* صفحات 223-232
  زمینه و هدف

  ماهیت چندبعدی و پیچیده اختلال هراس اجتماعی، برنامه ریزی و به کارگیری درمان های متفاوت را ایجاب می کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش تکنیک های شناختی رفتاری بر کاهش هراس اجتماعی در دانشجویان پرستاری انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی دانشجویان پرستاری شهر بابل در سال تحصیلی 98-97 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 54 دانشجو با تشخیص هراس اجتماعی با توجه به نقطه برش پرسشنامه لیبویتز (1987) انتخاب شدند. گروه ها در سه مقطع پیش و پس از مداخله و پیگیری با استفاده از پرسشنامه هراس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش گروهی روش درمان شناختی رفتاری مبتنی بر هراس اجتماعی قرار گرفت و پس آزمون در هر دو گروه اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغیره و تی وابسته در نرم افزار SPSS-18 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمرات هراس اجتماعی پیش از آزمون در گروه آزمایش، 38/486 بود که در مرحله پسآزمون به 26/062 و مرحله پیگیری به 25/911 تقلیل یافت (0/004≤p).

  نتیجه گیری

  به طور کلی می‏توان نتیجه گرفت که گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش هراس اجتماعی دانشجویان تاثیر قابل توجهی دارد و این پژوهش استفاده از گروه درمانی شناختی رفتاری را به منظور کاهش هراس اجتماعی دانشجویان پرستاری پیشنهاد می کند.

  کلیدواژگان: تکنیک های شناختی رفتاری، هراس اجتماعی، دانشجوی پرستاری
 • سولماز رزاقی* صفحات 233-241
  زمینه و هدف

  پژوهش‫ها اثربخشی درمان فراشناختی در تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی را مقدم بر درمان های مرسوم دانسته اند. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر تبریز انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش، به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل انجام شد. نمونه ها شامل 30 پرستار شهر تبریز در سال 1397 بودند که در پرسشنامه های تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج و فرسودگی شغلی مازلاخ و جکسون، نمره پایین تری (یک انحراف معیار طبق نقطه برش) کسب کرده بودند که به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. سپس مداخله مبتنی بر درمان فراشناختی طی 10 جلسه 90 دقیقه ای، هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از اتمام جلسات، مجددا پرسشنامه های فوق در هر دو گروه تکمیل و داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمرات راهبردهای سازش یافته در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش به ترتیب 32/73 و 39/60 و میانگین نمرات راهبردهای سازش نیافته به ترتیب 37/46 و 27/53 بود. همچنین میانگین نمرات فرسودگی شغلی در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 65/33 و 52/23 دیده شد. تحلیل داده ها نشان‫دهنده تفاوت معنی دار آماری بین میانگین نمره های پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل بود (0/01 <p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت درمان فراشناختی در تنظیم هیجان و فرسودگی شغلی، استفاده از این درمان در برنامه ریزی اقدامات بهداشت روانی برای پرستاران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، تنظیم هیجان، فرسودگی شغلی، پرستار
 • حسین مام صالحی، امید مرادی*، مختار عارفی، یحیی یاراحمدی صفحات 242-251
  زمینه و هدف
  الگوهای ارتباطی زوجین در تمامی حیطه های زندگی مشترک آنها نقش داشته و رضایت فردی هر یک از همسران به ویژه در عملکرد و رابطه جنسی می‫تواند متاثر از مهارت‫ها و الگوهای ارتباطی آنها باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه طرحواره های جنسی و رضایت جنسی زوجین و نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی در آن انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه زوجین ساکن شهرستان بوکان بودند که از بین آنها 500 نفر از زوجین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس های طرحواره های شناختی در بافت جنسی، الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی لارسون بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که با واسطه گری الگوهای ارتباطی (0/156r=)، بین طرحواره های جنسی (0/265r=) و رضایت جنسی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (0/01=p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در گام اول، مقدار همبستگی چندگانه برابر 0/265 و ضریب تعیین برابر 0/070، معنی دار بود. در گام دوم و با اضافه شدن مولفه های الگوهای ارتباطی، مقدار همبستگی چندگانه برابر 0/288 بود که ضریب تعیین افزایش یافته و با مقدار 0/083، معنی دار دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر الگوهای ارتباطی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین طرحواره های جنسی و رضایت جنسی، زوج درمانگران می‫توانند برای بهبود تعارضات جنسی زوجین در مداخلات خود بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین تاکید کرده و از این رویکرد جهت پیشگیری از جدایی و طلاق زوجین و شکست آنها در ازدواجشان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی، طرحواره های جنسی، رضایت جنسی زوجین
 • احمد اسمعلی زاده، مهدی حیدرزاده، منصوره کریم اللهی* صفحات 252-262
  زمینه و هدف
  شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت مراقبت پرستاری ارائه شده جهت ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری مورد تاکید روزافزون بوده و دستیابی به آن مستلزم بکارگیری ابزارهای معتبر در این زمینه می باشد. این مطالعه با هدف ترجمه و تعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس مراقبت پرستاری خوب انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک پژوهش روش شناختی بود که در آن ابعاد روانسنجی ابزار «مراقبت پرستاری خوب از دیدگاه پرستاران» با مشارکت 200 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. پس از ترجمه نسخه اصلی ابزار، روایی و پایایی ابزار ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS-16 و نرم افزار AMOS-24 انجام گرفت.
  یافته ها
  نمره تاثیر آیتم در بررسی روایی صوری برای هر یک از گویه ها بالای 2/4 بود. نسبت روایی محتوا برای کل ابزار، 0/88 و برای هریک از گویه ها بیشتر از 0/63 و شاخص روایی محتوا برای کل ابزار 0/91 و برای هریک از گویه ها بیشتر از 0/82 بود. همبستگی نمرات کل ابزار با ابزار ملاک، 0/754 به دست آمد. طبق نتایج تحلیل عاملی، مقادیر بار عاملی گویه ها بین 0/62 تا 0/91 قرار داشت که همگی معنی دار بودند. بنابراین هفت بعدی که در ابزار اصلی معرفی شده بود با مقادیر قابل قبول تایید گردید. نتایج آلفای کرونباخ 0/907 و همبستگی 0/867 در تکرار آزمون نشان داد پرسشنامه از همسانی درونی و ثبات قابل قبولی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی مقیاس مراقبت پرستاری خوب دارای مشخصه های روانسنجی قابل قبولی در جمعیت پرستاران ایرانی است و می توان از آن به عنوان یک ابزار معتبر در حوزه های ارزیابی کیفت مراقبت پرستاری، آموزش و پژوهش های پرستاری بهره برد.
  کلیدواژگان: ترجمه، روانسنجی، مقیاس مراقبت پرستاری خوب، پرستار
|
 • Z Dashti, N Mozaffari*, M Shamshiri, MA Mohammadi Pages 184-191
  Background & Aim

  Drug therapy is an important part of the patient's care process which its proper and safe observance is of standard emphasis and its neglecting may give rise to errors and unrecoverable complications for the patient. Evaluation of medication error is necessary for error management and providing safe care to patients. The aim of this study was to determine the rate of medication error and its reporting in nurses of the intensive care units in Ardabil.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 208 nurses of intensive care units selected by census method in Ardabil city in 2017. The data gathering tool was a revised Medication Error Questionnaire of Joolaei and colleagues which analyzed by descriptive statistics and statistical tests including Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman correlation coefficient in SPSS-22 software.

  Results

  Data analysis showed that 86.4% of nurses had at least one medication error in the last 6 months. The mean of errors during this period was 3.6 cases per nurse, 2.68% of the errors led to physical injury and 19.46% of them was reported by the nurses to unit heads. The mean of error report was 0.7 cases for each nurse. The most common types of medication errors were included giving medication early or delayed (41.1%), not giving the prescribed medication (37.7%) or giving several oral medications together (30.9%).

  Conclusion

  The results of the study indicate a high prevalence of medication error and, at the same time, a low level of error reporting. Therefore, it is recommended to hold rehearsal classes in relation to pharmacology and the principles of proper implementation of drug orders, to adopt management solutions to encourage nurses to report drug errors and to investigate the causes of the mismatch of the error report with the error rate and the factors influencing it.

  Keywords: Medication Error, Error Reporting, Nurse, Intensive Care Unit
 • H Rostami*, P Karimisani, A Fathi, A Karimi Pages 192-202
  Background & Aim

  Rational-emotive behavior therapy (REBT) is one of the approaches based on cognitive reconstruction in the treatment of marital maladjustment. The purpose of the present study was to investigate the effect of group-based REBT on family function, Incompatible schemas, and couple burnout in Tabriz city.

  Methods

  This is a semi experimental study in which pretest-posttest design with control group was used. The research population consisted of all couples referring to Tabriz's Green Life Counseling and Psychological Services Center in 2018. Among them, 30 subjects who were classified according to the cutoff criteria were selected randomly in two groups of 15 subjects and tested. The intervention based on REBT training was performed in 12 sessions of 90 minutes, one session per week and a week after the end of the sessions; McMaster's family practice test, Yang's incomplete maladaptive short form and marital maladaptive schemas were performed on the two groups before and after the intervention. Data were analyzed using ANCOVA covariance analysis.

  Results

  Data analysis showed that there was a significant difference between the mean of post test scores of the experimental and control groups in family function and couple burnout (p<0.01), but there was no significant difference between the mean scores of the experimental and control groups in maladaptive schemas (p<0.01).

  Conclusion

  Considering the positive effect of REBT approach on improving family function and couple burnout, it is recommended to use this educational method in planning mental health measures for maladapted couples.

  Keywords: Rational-Emotive Behavior Therapy, Family Function, Incompatible Schemas, Couple Burnout
 • H Hosseinzadeh, MA Mohammadi*, M Shamshiri Pages 203-211
  Background & Aim

  Understanding the nurse’s perception of care behaviors and determining factors affecting it are the first step in correcting inappropriate behaviors and improving the quality of nursing care. Therefore, this study was conducted with the aim of "determining the care behaviors and its determinants from nurses' point of view in Ardabil educational hospitals ".

  Methods

  This was a descriptive cross-sectional study with 450 nurses working in Ardabil educational hospitals in 2017 in which the stratified random sampling method was used. Data-gathering tool was a standard three-part questionnaire on demographic characteristics, Wolf caring behaviors and the determinants of nursing care behaviors. Data were analyzed using descriptive (mean and standard deviation) and analytical (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, ANOVA and Multivariate Regression Analysis) statistics in SPSS V21 software.

  Results

  The mean and standard deviation of nurses' caring behaviors (5.27±0.24) were at the optimum level. From nurses' point of view, physical dimension of care (5.43±0.7) was more important than psychosocial dimension (5.17±0.6) (p=0.001). The most and the least important caring behaviors for nurses were medication (5.58±0.44) and patient's calling with her favorite name (4.20±0.86), respectively. Mean scores of caring behaviors in female nurses (5.26±0.7) were more than males (4.97±0.54) (p=0.001). The most important factor influencing nurses' caring behaviors was the responsibility (4.49±1.01) and the least important factor was related to patient's characteristics (3.50±1.1).

  Conclusion

  The results showed that nurses' care behaviors were in the desired level and focused on the physical aspect of care. Therefore, in order to provide patient satisfaction, nurses should pay attention to both dimensions of caring behaviors (physical and psychosocial). It is suggested that psychosocial care should be emphasized in nursing in-service training.

  Keywords: Nurse, Care Behaviors, Nurse Perception
 • M Bazoolnejad, J Mohammadzadeh*, V Ahmadi, K Sayemiri, Sh Mami Pages 212-222
  Background & Aim

  Recent studies indicate the importance of early childhood in future development of the child. The attachment between mother and child is the beginning of development in many cognitive and social areas. The threat of this mutual relationship negatively impacts the child’s ability for communication with outside world. The aim of this research was to determine the effect of family-centered intervention based on Quinn Program on preschool children attachment.

  Methods

  The research method in this study was quasi-experimental with pretest-posttest follow-up design and control group. The study population consisted of all mothers of 5- year- old children in kindergartens of district 3 of Tehran between 2017-2018. Among them, 80 mothers were selected by cluster sampling method and randomly assigned into two groups of 40 individuals. The research instrument was child attachment security questionnaire of attachment Q-set (1987). The experimental group was subjected to 17 sessions of 90-minute training with Quinn program. Data were analyzed using covariance analysis with repeated measures.

  Results

  The research showed that before the intervention, there was no significant difference in average attachment scores between two experimental and control groups, while after the intervention, there was a significant difference between the mean of attachment scores in two groups (p<0.01).

  Conclusion

  This intervention had a significant effect on the attachment of preschool children, so it is suggested that counselors and therapists to use this family-centered method based on Quinn program in order to improve the children attachment.

  Keywords: Family-centered Intervention, Quinn Program, Attachment, Preschool Children
 • N Ramak, P Jangi, A Sangani* Pages 223-232
  Background & Aim

  The multidimensional and complex nature of social phobia disorder necessitates planning and applying different therapies. The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive behavioral techniques training on reducing the social phobia in nursing students.

  Methods

  This study was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. The statistical population was all nursing students of Babol city between 2018-2019. Using simple random sampling, 60 individuals with social phobia were selected according to the cutoff point of the Liebowitz questionnaire (1987). The groups were tested in three time point including before and after intervention as well as in follow-up using the Liebowitz social phobia questionnaire (1987). The experimental group was subjected to 12 sessions of 60-minute group training of social phobia-based cognitive-behavioral therapy and post-test was performed in both groups. Univariate analysis of covariance and dependent-t test were used for data analysis by SPSS 18.

  Results

  The results showed that the mean scores of social phobia in the experimental group was 38.486 before the test which reduced to 26.062 in posttest and to 25.911 in follow up (p≤0.004).

  Conclusion

  It can be concluded that cognitive-behavioral group therapy has a significant effect on reducing social phobia of students. This study suggested that the use of cognitive-behavioral group therapy could reduce the social phobia of nursing students.

  Keywords: Cognitive Behavioral Techniques Training, Social Phobia, Nursing Student
 • S Razaghi* Pages 233-241
  Background & Aim

  The researches show the superiority of effectiveness of metacognitive therapy in regulating the emotion and job burnout on previous conventional therapies. Based on this, the present study aimed to determine the effectiveness of meta-cognitive therapy on emotional regulation and job burnout in Tabriz nurses.

  Methods

  This quasi-experimental study was carried out with pretest-posttest and control groups design. The samples were consisted of 30 nurses in Tabriz in 2018, which had lower scores (one standard deviation based on the cutoff point) in the questionnaires of Garnefsky and Craij' emotional regulation as well as Mazlach and Jackson' job burnout. They were randomly assigned into two experimental (N=15) and control (N=15) groups. Then, the experimental group received an intervention based on metacognitive therapy in 10 sessions of 90 minutes, one session per week. After terminating the sessions, the questionnaires in both groups were completed again. The data were analyzed using multivariate covariance analysis.

  Results

  The results showed that the adapted strategies' mean scores in experimental group in the stages of pretest and posttest were 32.73 and 39.60 respectively, and non-adapted strategies' mean scores in the pretest and posttest were 37.46 and 27.53 respectively. Also, the job burnout' mean scores in the pretest and posttest were 65.33 and 52.23, respectively. Data analysis indicated a significant difference in mean of post test scores between experimental and control groups (p<0.01).

  Conclusion

  Regarding the positive effect of metacognitive therapy on emotion regulation and job burnout, it is recommended to use this therapy in planning the mental health measures for nurses.

  Keywords: Metacognitive Therapy, Emotion Regulation, Burnout, Nurse
 • H Mam Salehi, O Moradi*, M Arefi, Y Yar Ahmadi Pages 242-251
  Background &
  Aims
  Couples communication patterns have some roles in all areas of their common life. Also, the individual satisfaction of each spouse, especially in performance and sex, can be influenced by their communication skills and patterns. The present study was conducted to investigate the relationship between sexual schemas and sexual satisfaction of couples and mediating role of communication patterns.
  Methods
  The present study was a descriptive-correlational research. The research population consisted of all couples in Boukan city, among which, 500 couples were selected using convenient sampling method. The research tool was scales for measurement of cognitive schemas in the sexual tissue, communication patterns and sexual satisfaction of Larson. Data were analyzed by using Pearson correlation coefficient and stepwise regression in SPSS software.
  Results
  The results of the study showed that, by using mediating role of communication patterns, there was a positive and significant relationship (p=0.01) between sexual schemas (r=0.265) and sexual satisfaction (r=0.156). The regression analysis results, in the first step, showed that the multiple correlation value and coefficient of determination were 0.265 and 0.070, respectively which considered significant. In the second step, by adding the elements of communication patterns, the multiple correlation value and coefficient of determination were increased up to 0.288 and 0.083, respectively, which considered significant.
  Conclusion
  According to the influence of communication patterns as a mediator in the relationship between sexual schemas and sexual satisfaction, the couple therapists, in their interventions, can improve the couples sexual conflict by focusing on improvement the couple communication patterns and use this approach to prevent couples' divorce and the marriage failure.
  Keywords: Communication Patterns, Sexual Schemas, Couples Sexual Satisfaction
 • A Esmalizadeh, M Heidarzadeh, M Karimollahi* Pages 252-262
  Background &
  Aim
  Identifying and evaluating the weaknesses and strengths of provided nursing care is emphasized to improve the quality of nursing care and access to it requires the use of valid tools in this field. This study aimed to translate and determine the psychometric properties of the Persian version of the Nursing Care Scale.
  Methods
  This study was a methodological study in which the psychometric properties of the "Good Nursing Care Scale" were evaluated in 200 nurses working at hospitals of Ardabil University of Medical Sciences. After translating the original version of the questionnaire, the validity and the reliability of the questionnaire was evaluated. SPSS version 16 and AMOS version 24 were used for data analysis.
  Results
  The effect score of items in the face validity study for each item was higher than 2.4. The content validity ratio for whole scale was 0.88 and for each item was more than 0.63. The content validity index for total scale was 0.91 and for each item was more than 0.82. The correlation of total instrument scores with criterion tool was 0.754. According to the results of factor analysis, factor load were between 0.62 and 0.91, which all were significant. Therefore, the seven dimensions that were introduced in the main scale were confirmed with acceptable values. Cronbach's alpha was 0.907 and the correlation coefficient of 0.886 at test-retest showed that the scale has an internal consistency and acceptable reliability.
  Conclusion
  The Persian version of Good Nursing care scale had acceptable psychometric characteristics in the Iranian nursing population and can be used as a valid tool in nursing care studies.
  Keywords: Translation, Psychometric, Good Nursing Care Scale, Nurse