فهرست مطالب

مدیریت بر آموزش سازمان ها - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد علی کلانتری*، جلیل بهارستان، محمد علی نادی صفحات 13-38

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رفتار مدیریتی به منظور ارائه مدل برای نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و به روش نظریه داده بنیاد- رویکرد عینی گرایی اشتراوس و کربین با بهره گیری از منطق پارادایمی انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری نظری، مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 38 نفر از روسا و معاونین دانشگاه های کشور؛ اعم از دولتی، آزاد، پیام نور، فرهنگیان و غیرانتفاعی که در ارتباط با موضوع پژوهش صاحب نظر بودند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته داده ها جمع آوری و اشباع نظری حاصل گردید. ساختار اصلی تحلیل داده ها بر مبنای سه شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بود. ابتدا داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته مورد تحلیل قرار گرفت و مفاهیم جزیی از داده ها استخراج شد. بر اساس مفاهیم جزیی، 160 مفهوم کلی شکل گرفت و بر اساس مفاهیم کلی 20 مقوله فرعی ایجاد شد. پس از بازنگری مفاهیم جزیی، مفاهیم کلی و مقوله های فرعی، ارتباط آن ها با مقوله های اصلی مشخص گردید. جهت یکپارچه سازی مولفه ها، از تکنیک استفاده از نمودار، بهره گیری و مدل رفتار مدیریتی در نظام آموزش عالی ایران تدوین شد. نتایج نشان داد که ایجاد یک جریان طبیعی و سالم از تئوری، تحقیق و عمل در ارتباط با مفاهیم و مقوله های رفتار مدیریتی، می تواند در بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی مجدد این مولفه ها به مدیران کمک نماید و افزایش بازده فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی مدیریت، رفتار سازمانی، رفتار مدیریتی، روان شناسی مدیریت، مدیریت منابع انسانی
 • ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، مهدی کاظم زاده بیطالی*، جعفر راعی صفحات 39-60

  هدف کلی این پژوهش بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی در رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان با تمایل به ترک شغلی و عملکرد شغلی در میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شبستر می باشد.  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر شبستر می باشد. که طبق آمار آموزش و پرورش شهر شبستر تعداد کل کارکنان 1046 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد و حجم نمونه آماری با در نظر گرفتن جدول نمونه گیری و فرمول کوکران 205 نفر در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، ادراک از سیاست سازمانی  کاکمار و کارلسون (1997)، ترک شغلی میلر (1979) و عملکرد شغلی پاترسون (1990) استفاده شد. که روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  عدالت سازمانی 80/0، ادراک از سیاست سازمانی  85/0، عملکرد شغلی 74/0، ترک شغلی 82/0   مورد تایید قرار گرفته است. روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی با استفاده از مدل معادلات ساختاری تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین فضای سیاسی با عدالت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. از طرفی نتایج پژوهش نشان داد که بین فضای سیاسی و ترک شغلی رابطه مثبت و معنی وجود دارد. شدت این همبستگی دو به دو از 46/0 تا 61/0 در نوسان است.

  کلیدواژگان: ادراک از فضای سیاسی، عدالت سازمانی، ترک شغلی، عملکرد شغلی
 • حیدر تورانی*، وحیده آقایی صفحات 61-87

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه برنامه ریزی استراتژیک و بهره وری سازمانی شهرداری منطقه یک تهران است. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن کارشناسان منطقه یک شهرداری تهران به تعداد 58 نفر می باشند. در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه، پرسشنامه بین همه افراد جامعه یعنی همه 58 نفر توزیع شد و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد برنامه ریزی استراتژیک شامل برنامه ریزی منابع انسانی، برنامه های مربیگری، برنامه های سنجش و برنامه های آموزش استراتژیک بر بهره وری سازمانی تاثیر معنی داری دارد. هم چنین برنامه های سنجش، بیشترین ضریب و برنامه های آموزش استراتژیک، کمترین ضریب تاثیر را دارند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، بهره وری سازمانی، شهرداری منطقه یک تهران
 • الهام حیدری، رحمت الله مرزوقی، فهیمه کشاورزی* صفحات 89-108

  هدف پژوهش بررسی تاثیر ارزش های دانشجو، شایستگی تحصیلی و تعهد حرفه ای دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه تحقیق شامل 357 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های ارزش های دانشجو، شایستگی تحصیلی و تعهد حرفه ای بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن ها، بین نمونه توزیع و داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ارزش های دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری بر شایستگی تحصیلی آنان دارد اما تاثیر معناداری بر تعهد حرفه ای مشاهده نگردید. همچنین شایستگی تحصیلی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد حرفه آنان داردکه بیانگر آن است که بین ارزش های دانشجویان با تعهد حرفه ای آنان به صورت غیرمستقیم با واسطه شایستگی تحصیلی آنان ارتباط وجود دارد.

  کلیدواژگان: ارزش های دانشجویان، شایستگی تحصیلی، تعهد حرفه ای
 • هاجر براتی*، حمیدرضا عریضی صفحات 109-126

  مشخص شده است که استعداد یادگیرندگان با نوع مداخله آموزشی تعامل دارد و بر آموزش و پیامدهای آن موثر است. به همین دلیل پژوهش حاضر تعامل توانایی استدلال یادگیرنده  با دو شیوه آموزش، یعنی شیوه های استدلالی و تجربی را در تاثیر بر واکنش به ارزشیابی آموزش و اثربخشی پس از آموزش مورد بررسی قرار داد. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود.  نمونه پژوهش شامل 48 نفر از دانشجویان روان شناسی صنعتی و مدیریت بودند که بر اساس توانایی استدلال(بالا و پایین) و دو نوع شیوه ی آموزش(شیوه استدلالی و  شیوه تجربی)، در چهار گروه قرار گرفتند.  شرکت کنندگان  پس از دریافت مداخله های آموزشی، به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از مقیاس واکنش به آموزش و اثربخشی پس از آموزش پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس نشان داد که میانگین واکنش به آموزش و اثربخشی آموزش در شیوه استدلالی آموزش و همچنین در توانایی استدلال بالا،  بالاتر است. همچنین، تعامل بین توانایی استدلال با دو نوع مداخله آموزشی برای واکنش و اثربخشی آموزشی وجود دارد. بر مبنای یافته های پژوهش توصیه گردید که آموزش با توجه به توانایی ها و استعدادها و مثلا بر اساس توانایی استدلال ارائه گردد تا واکنش بهتر به آن ایجاد شود و اثربخشی آن نیز افزایش یابد.

  کلیدواژگان: توانایی استدلال، شیوه استدلالی، شیوه تجربی، واکنش به آموزش، اثربخشی آموزش
 • سیده خدیجه میرجمالی*، محمدرضا بهرنگی، بیژن عبدالهی، حسین عباسیان صفحات 127-157

  هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی های برجسته نظریه های انگیزه کارآفرینی و خرد مدیریتی و وارد نمودن آنها در مراحل الگوی مدیریت آموزش کارآفرینی (MEEM) برای دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در تهران بود. روش این پژوهش آمیخته بود که در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی از روش نیمه آزمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 9040 دانشجوی درس کارآفرینی در مقطع کاردانی در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران بود. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 7 نفر از خبرگان و مدرسان درس کارآفرینی و در بخش کمی 125 نفر دانشجو بود که با نمونه گیری تصادفی ساده برای اجرای طرح شبه آزمایشی چهارگروهی سولومون انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و پرسشنامه‎های خرد مدیریتی و انگیزه کارآفرینی در بخش کمی بود که پس از بررسی و تایید روایی و پایایی آن‎ها مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون های تی استیودنت یک نمونه‎ای، زوجی و دو نمونه ای مستقل، آزمون آنالیز واریانس و نیز از نرم افزار R برای تحلیل داده‎ها استفاده شد. در نتیجه، رابطه مثبت و معنادار میان کاربرد شناسه های آن دو نظریه در الگوی مدیریت آموزش درس کارآفرینی با خرد مدیریتی و انگیزه کارآفرینی دانشجویان مشخص گردید. در نتیجه هم نهشت شناسه های کارآفرینی و شناسه های خرد مدیریتی در مراحل الگوی مدیریت آموزش کارآفرینی در سطح معنادار بسیار بالایی در مقایسه با آموزش موجود انگیزه کارآفرینی و خرد مدیریتی دانشجویان را ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: رد مدیریتی، انگیزه کارآفرینی، الگوی مدیریت آموزش، مدیریت آموزش
 • محسن ایزان*، محمدرضا قادری، ناصر شیربگی صفحات 159-184

  پژوهش حاضر باهدف واکاوی تجربه راهبران آموزشی از اجرای الگوهای نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی انجام گرفت. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان بالقوه شامل راهبران آموزشی استان آذربایجان غربی بود که با روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از یک پروتکل مصاحبه نیمه ساختمند جمع آوری گردید. محاسبه اعتبار و روایی داده ها با استفاده از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش انجام گرفت. داده ها پس از پیاده سازی به شکل استقرایی و با شیوه ی کدگذاری نظری بررسی شدند. یافته های به دست آمده از واکاوی تجربه راهبران در چهار مقوله 1) محیط نظارتی رابطه مدار و اعتماد محور 2) نظارت مبتنی بر بهبود تدریس 3) نظارت مبتنی بر کاراندیشی 4) نظارت مبتنی بر خودتاملی و همچنین چالش های تجربه راهبران در پنج مقوله 1) افق دید متفاوت معلمان و راهبران 2) ضعف دانش و مهارت تدریس معلمان 3) جامعه شناسی محیط نظارت 4) قضاوت و ارزیابی چندجانبه 5) فقدان دانش و مهارت برنامه ریزی درسی دسته بندی شد. واکاوی تجربه راهبران آموزشی از اجرای الگوی نظارت و راهنمایی کلاس درس محور نشان داد که در این الگو، راهبران آموزشی از ارتباط با معلمان تاثیر می پذیرند و قادرند تاثیرات مختلفی نیز بر آنها داشته باشند. براین اساس می توان از تجارب آنان جهت حل مسائل و مشکلات معلمان و خود راهبران آموزشی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: تجربه راهبران آموزشی، الگوی نظارت آموزشی معلم-محور، مدارس ابتدایی
 • آمنه مالمیر، احمدرضا اسماعیلی* صفحات 185-201

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رسانه های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم بخش قره چای انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از لحاظ روش، نیمه آزمایشی می باشد که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 284 نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم بخش قره چای شهرستان خنداب در سال تحصیلی 98- 97 بود. نمونه آماری ما تعداد 60 نفر از دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم بخش قره چای شهرستان خنداب در سال تحصیلی 98- 97 بود که به صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شده اند. از بین کلاس های نمونه آماری که شامل 3 کلاس20 نفره بودند. داده های پژوهش با ابزارهای پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس و آزمون پیشرفت تحصیلی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی؛ و پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای میزان خلاقیت کل، مقیاس سیالی، مقیاس انعطاف پذیری، ابتکار و بسط به ترتیب نتایج 87%، 87%، 81/0، 37% و 70%  گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی، از گزارش فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین نمرات خلاقیت و مولفه های آن در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین نمرات پیشرفت تحصیلی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. لذا براین اساس می توان از فناوری نوین و آموزش الکترونیکی جهت رشد خلاقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، فناوری نوین، آموزش الکترونیکی، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی
 • فاطمه خالوندی، محمد کرکینی* صفحات 203-230

  پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان فنی و عملیاتی برگزاری کلاس درس در خانه با فناوری های نوین آموزشی با هدف مقابله با تعطیلات اضطراری مدارس استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه کارشناسان واحد فناوری اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان و نواحی چهارگانه شهر اهواز است. نظر به اینکه کل جامعه آماری 15 نفر می باشد، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها ابتدا مصاحبه هایی به شیوه هدفمند با این کارشناسان انجام و سپس با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها، پرسشنامه اولیه ساخته شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش الفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 95/0 بود. همچنین، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پنج تن از متخصصان علوم تربیتی ارزیابی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی کیو انجام شد. در مجموع 5 عامل برای ابعاد فنی و عملیاتی امکان برگزاری کلاس درس در خانه شناخته شد که شامل عامل اول؛ زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، عامل دوم؛ فرهنگ و محیطی، عامل سوم؛ دوره های آموزشی، عامل چهارم؛ منابع مالی و تجهیزات، عامل پنجم؛ نیروی انسانی بودند، که در نهایت پیشنهادات کاربردی در هر بعد ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: امکان برگزاری کلاس درس در خانه، ابعاد فنی و عملیاتی، فناوری های نوین آموزشی
 • پیمان دراج، علی خلخالی* صفحات 231-254

  پژوهش حاضر با هدف استخراج سازه های بنیادی برای عارضه یابی سازمانی مدارس انجام شد. ماهیت این پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری مبتنی بر تجربه زیسته مدیران مدارس بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش 9 نفر از مدیران مدارس با سابقه و تجربه کافی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با لحاظ اشباع نظری از بین مدیران موفق سرتاسر کشور دعوت به همکاری شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد. مصاحبه ها (30 تا 45 دقیقه)  شامل یک سوال بازپاسخ در زمینه تجارب مدیران درباره مشکلات مدیریتی مدارس بودند. تحلیل داده ها براساس روش تحلیل مضمون انجام شد. براساس تحلیل داده ها 29 زیردرونمایه استخراج شد که در 9کدگزینشی اصلی شامل عارضه های محیطی (جامعه و فرهنگ، خانواده) عارضه های ساختاری (قوانین، منابع، تکنولوژی)، عارضه های عملکردی(آموزشی، تحصیلی) و عارضه های فردی و گروهی (مدیران، معلمان ودانش آموزان) طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که از این سازه های بنیادی که مبتنی بر تجربه زیسته مدیران استخراج شده اند، می توان برای طراحی مدل عارضه یابی سازمانی مدارس استفاده کرد. بدون تردید کاربست این سازه های عارضه یابی و مدل های انشعابی احتمالی از آنها، بخش مهمی از هر مداخله موثر برای تحول در سیستم مدیریتی و سازمانی مدارس محسوب می شود.

  کلیدواژگان: عارضه یابی سازمانی، مدیران مدارس، تجربه زیسته، پدیدارشناسی
 • احمد عربشاهی کریزی*، فاطمه اسماعیلی صفحات 255-288

  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه میان فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری هوش رقابتی انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان بانکهای شهرستان کاشمر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای شامل 48 سوال می باشد و متشکل از سه پرسشنامه استاندارد فراموشی سازمانی هدفمند، چابکی سازمانی و هوش رقابتی می باشد. روش آماری به کارگرفته شده در این تحقیق روش معادلات ساختاری است. در الگو و مدل مفهومی این پژوهش ابعاد فراموشی سازمانی هدفمند شامل دو بعد یادگیری زدایی و اجتناب از عادتهای بد؛ ابعاد چابکی سازمانی شامل پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت؛ و ابعاد هوش رقابتی شامل فرصت های بازار، تهدیدات رقبا، ریسکهای رقابتی، مفروضات محوری و آسیب پذیری کلیدی است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و  Smart-plsانجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین چهار مورد از مولفه های هوش رقابتی (فرصتهای بازار، ریسک های رقابتی، مفروضات محوری، آسیب پذیری کلیدی) رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی را تعدیل می کند.

 • علی یاسینی*، امین پناه صفحات 289-325

  هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تضمین کیفیت در آموزش نومعلمان با روش تحلیل اهمیت عملکرد بود. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی که در آن، داده های کیفی و کمی مورد نیاز، از طریق مصاحبه و دو پرسشنامه احصاء شده از مصاحبه ها، جمع آوری شدند. نمونه آماری در بخش کمی به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای شامل 110 شرکت کننده در دوره آموزشی و 25 مدرس و در بخش کیفی با شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 30 شرکت کننده و 16 مدرس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی داده های کیفی، از روش چک کردن اعضاء و جهت تعیین روایی پرسشنامه ها، از نظر متخصصان استفاده به عمل آمد. همچنین پایایی پرسشنامه ها، با استفاده  از روش آلفای کرونباخ (88/0 برای پرسشنامه فراگیران و 79/0 برای پرسشنامه مدرسان)، محاسبه گردید. به منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوای کیفی مصاحبه و همچنین روش های آماری شامل همبستگی پیرسون و اسپیرمن، ضریب تعیین، آزمون t همبسته و فرمول نمره افتراقی، استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی مولفه های کیفیت در آموزش منابع انسانی، با روش تحلیل اهمیت عملکرد، ماتریس تضمین کیفیت آموزش منابع انسانی جدیدی مشتمل بر 48 مولفه برای تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی سیستیم آموزشی ایران ارائه گردید. نتایج نشان داد که مدرسان و فراگیران به طور مشترک شاخص های مطلوب و مناسب بودن مرکز آموزشی، تناسب مدت زمان دوره با حجم محتوا، همسطح بودن نسبی نو معلمان به لحاظ دانش و مهارت های مربوطه، و تسلط نو معلمان به مطالب پیش نیاز یادگیری محتوای دوره آموزشی، را به عنوان مهمترین شاخصهای تضمین کیفیت آموزش نو معلمان عنوان کرده اند.

  کلیدواژگان: آموزش منابع انسانی، تضمین کیفیت، مدل تحلیل اهمیت عملکرد
|
 • Pages 13-38

  The present study is accomplished with the aim of identification of the managerial behavior components for formulate of model for Iran's higher education system, in qualitative type and in grounded theory method- Strauss and Corbin's objectivist approach by appling paradigmatic logic. By using theoretical sampling method, 38 participating people in the study who were expert in relation with the subject of the study were selected include deans and vice presidents of the universities of the country, including state universities, Open universities, Payam-e Nour, teacher training and non-profit universities who are considered as experts in relevant fields of study. Data were collected using semi-structured interviews and the state of theoretical saturation was achieved. Data analysis was basically founded on three methods of open coding, axial coding and selective coding. The data obtained by semi-structured interviews were analyzed at the first place and some partial concepts were extracted. 160 general concepts were formed using those partial concepts; and 20 sub-categories were constructed out of general concepts. All the partial concepts, general concepts and sub-categories were reviewed and their relations with the main categories were identified. finally, the proposed model was formulated for managerial behavior in Iran's higher education system. Generally, the findings indicated that in order for the managers to be equipped with managerial behavior they are in need of having thorough and proper studies and researches regarding the aforementioned components and try to handle tasks such as rethinking, restructuring and recreation of the components just cited.

  Keywords: managerial behavior, organizational behavior, human resource management, psychology of management, sociology of management
 • Pages 39-60

  The present paper was conducted with the aim of studying the mediating role of organizational justice in relationship between the perception of organizational political atmosphere with turnover intentions and job performance among Educational Department staff in Shabestar. The research method was descriptive-correlative. Statistical population consists of all Educational Department staff in Shabestar. According to the Statistics of Educational Department in Shabestar, the total number of employees is 1046. This research uses stratified random sampling method. Taking the sampling table and Cochran formula into account, the sample was considered to be 205 in this research. Data were gathered through the standard questionnaires of Organizational Justice by Niehoff & Moorman (1993), perception of organizational politics by Kacmar & Carlson (1997), turnover intentions by Miller (1979) and Paterson Job Performance (1990). The validity of the questionnaires was approved through formal and content validity, and reliability was approved through Cronbach's alpha for Organizational justice 0.80, perception of organizational policy 0.85, job performance 0.74, and job departure 0.82. Structural Equation Modeling was applied to evaluate relations between latent and measured variables in a conceptual model. The results showed that there is a significant negative relationship perception of organizational political atmosphere with organizational justice and job performance. The results, also, sg3howed that there is a significant positive relationship between perception of organizational political atmosphere and job departure. The rate of this pair wise correlation fluctuates between 0.46 and 0.61.

  Keywords: perception of organizational politics, organizational justice, turnover intentions, job performance
 • Pages 61-87

  The main purpose of the present study is to investigate the relationship between strategic planning and organizational productivity of Tehran's Municipality One. This research is applied based on purpose and descriptive-survey in nature and method. The population of the study consists of 58 experts in one district of Tehran municipality. In this study, due to the limited population, a questionnaire was distributed among all the population (ie 58 people) and the required information was collected. Confirmatory factor analysis and structural equations were used for data analysis and Smart PLS software was used. The results showed that the dimensions of strategic planning including human resources planning, coaching programs, measurement programs and strategic training programs have significant effect on organizational productivity. Also, measurement programs have the highest coefficient and strategic training programs have the least coefficient of impact.

  Keywords: Strategic Planning, Organizational Productivity, District One Municipality of Tehran
 • Pages 89-108

  The purpose of this study was to investigate the relationship between student values and professional commitment and intermediation of academic competence of Shiraz University. The research method was a descriptive correlational study. The research sample consisted of 357 undergraduate students of Shiraz University who were selected by stratified random sampling method. The research tools included student values, professional commitment and academic competence. After calculating their validity and reliability, they were distributed among the samples and the data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Findings showed that the student values have a positive and significant effect on academic competence but it hasn’t significant effect on professional commitment. Also, academic competence has a positive and significant effect on professional commitment. These results indicate that there is a significant and indirect relationship between the student values and professional commitment with intermediation of academic competence.

  Keywords: Student Values, Professional Commitment, Academic Competence
 • Pages 109-126

  It has been shown that learners' abilities interact with the type of training intervention and effect on training and its outcomes. For this reason, the current research investigated the interaction of reasoning ability with two training methods, namely deductive and empirical methods, in effect on  reaction to training evaluation and post training effectiveness. This research was an applied and quasi-experimental one. The sample was consisted of 48 industrial psychology and management under graduates that were designed into four groups based on  their reasoning ability(high and low) and two type of teaching methods(deductive and empirical). After that, participants responded to research instruments including reaction to training and post training effectiveness scales. Data analyzing by analysis of variance showed the means of reaction to training and post training effectiveness are higher in deductive method and in higher reasoning ability. Also, there are an interaction between reasoning ability and two types of training methods. Based on findings, it was provided recommendations for training is provided by attention to abilities and aptitudes and for example based on reasoning ability, to better react to it and increase its effectiveness.

  Keywords: reasoning abilities, deductive method, empirical method, reaction to training, post training effectiveness
 • Pages 127-157

  he main purpose of this research was to identify the critical characteristics of Entrepreneurship Motivation (EM),Mangerial Wisdom (MW) theories,to replesh them in the stages of the Management Enterepreneurship Education Model (MEEM) for the undergraduate students of the Applied Science University in Tehran.The method of this research was a mixture of content analysis method in the qualitative stage,a semi-experimental method was used in the quantitative phase. The statistical population included 9040 undergraduate entrepreneurship lessons in the faculty of applied sciences of Tehran province. The statistical sample in the qualitative section includes 7 experts,lessons of entrepreneurship lessons,a small section of 125 students who were selected by simple random sampling for the implementation of aquasi-experimental Quadruple Solomon design. In the qualitative section,the data gathered through semi-structured interview,in the quantitative section,management wisdom,entrepreneurship motivation validated,reliable questionnaire carried out.T-student,one-sample,paired,two independent samples,ANOVA,also R-software for data analysis were used.Collectivly,repleshing the attributes of the managerial wisdom,entrepreneurship into different stages of the MEEM promoted the entrepreneurial motivation of students,their KM,managerial wisdom at a significantly higher level compared to existing education

  Keywords: replishing managerial, entrepreneurship motives, educational management model
 • Pages 159-184

  The purpose of this study was to investigate educational leaders' experience in implementing teacher-centered educational monitoring models in elementary schools. This research was carried out in a qualitative way and based on the foundational data theory approach. Potential research participants consisted of educational leaders of West Azarbaijan Province who were selected by targeted sampling method to reach saturation point. The data were collected using the semi-structured interviews protocol. Calculation of reliability and validity of the data was done using two methods of reviewing the participants and reviewing non-participating experts in the research. Data were analyzed inductively, by theoretical coding method. Findings from of examining the experience of the leaders were classified in four themes: 1) Relational and Trust-oriented regulatory environment, 2) Supervision-based on teaching improvement, 3) Supervision-based on deliberation, 4) self reflection and also the Challenges of Leadership Experience in nine themes: 1) The different horizons of teachers and leaders, 2) Weakness of Teaching Teaching Knowledge, 3) Sociology of environmental Supervision, 4) Multilateral judgment and evaluation, 5) Lack of knowledge and skill in curriculum planning. In the classroom-based supervision model, will be centered- classroom and teacher.Examining the experiences of educational leaders showed that these people are affected by communication with theachers and are able to influence them differently. Accordingly, their experiences can be used to solve the problems of teachers.

  Keywords: Experience Educational Leaders, teacher-centered supervision model, Elementary schools
 • Pages 185-201

  The purpose of this study was to determine the impact of educational media on the academic achievement and creativity of secondary school students in the Qare-Chai district.The present study is applied in terms of purpose and is semi-experimental in terms of its method, which uses pre-test-post-test design with control group. The diagram below is presented below: The statistical population of this study consisted of 284 secondary school students in Qarehaye district of Kondab city in the academic year of 1998-98. Our sample consisted of 60 secondary school students in the Qare-Chai district of Khondab city in the academic year of 1998-1999 selected randomly and purposefully. Among the sample classes included 3 classes of 20 people. The data were collected using the Torrance Creativity Questionnaire and academic achievement test. Validity of questionnaires through face and content validity; and reliability using Cronbach's alpha for total creativity, fluidity scale, flexibility scale, ingenuity, and elaboration were 87%, 87%, 0.81, 37% and 70%, respectively. Has been reported. To analyze the data in the descriptive statistics section, frequency, mean and standard deviation were used and inferential statistics were used for multivariate analysis of covariance. Findings of the research showed that there is a significant difference between creativity scores and its components in the pre-test and post-test stages, and there is a significant difference between the scores of academic achievement in the pre-test and post-test stages. Therefore, new technology and e-learning can be used to increase creativity and improve students' academic performance.

  Keywords: creativity, modern technology, e-learning, students, academic achievement
 • Pages 203-230

  the present study aimed to investigate the technical and operational possibilities of homeschooling with new educational technologies to deal with emergency vocations in Khuzestan province schools from the experts’ point of view in the academic year of 2017-2018. The type of present research is applied and its method is descriptive-survey. The statistical population consists of all experts of the technology department of Khuzestan province education headquarters and the four urben districts of Ahwaz. As the entire statistical society consists of 15 people, the whole society was selected as a sample. To collect data, purposful interviews were conducted with the experts, and then by using the content analysis of the interviews, a primary questionnaire was made. To assess the reliability of questionnaire, Cronbach's alpha was calculated which was 0.95. Also, the facial and content validity of the questionnaire were assessed and approved by five educational experts. Data analysis was performed by Q factor analysis technique. In total, 5 factors of the technical and operational dimensions were identified for the possibility of homeschooling, including; the first factor; the hardware and software infrastructure; the second one; the culture and the environment; the third one; the training courses; the fourth one; the funds and equipments; the fifth one; manpower.Eventually, practical suggestions in each dimension were offered.

  Keywords: Possibility of homeschooling, technical, operational dimensions, new educational technologies
 • Pages 231-254

  The purpose of this study was to explore the fundamental construction for school organizational diagnosis. The nature of this research was a qualitative type of interpretive phenomenology based on the lived experience of principals. Participants in this study were 9 principals with sufficient background and experience to be invited to collaborate with successful target-based sampling and theoretical saturation among successful principals all over the country. Semi-structured interviews were used to collect data. Interviews (30 to 45 minutes) included a reciprocal response to the lived experiences of principals about school management problems. Data analysis was carried out based on the method of the analysis of the content. Based on the data analysis, 29 sub-media were extracted in 9 main coding schemes including environmental Diagnosis (community and culture, family), structural Diagnosis (laws, resources, technology), functional Diagnosis (educational, academic), and individual and group Diagnosis (managers, teachers and students) classification They were The results of this study showed that these fundamental structures based on the lived experience of principals have been used to design school organizational modeling complication. Undoubtedly, the use of this constructs of diagnosis is an important part of any effective intervention for the evolution and development of school management and organization systems.

  Keywords: Organizational Diagnosis, Principals, Lived Experience, Phenomenology
 • Pages 255-288

  The purpose of this study was to investigate the relationship between purposeful organizational forgetting and organizational agility, with respect to the moderating role of competitive intelligence. The research method is applied in terms of purpose and is a survey in terms of its nature. The statistical population of the research is employees of banks in Kashmar. The data collection method was a questionnaire consisting of 48 questions and consists of three standard questionnaires: purposeful organizational forgetting, organizational agility and competitive intelligence. The statistical method used in this study is the structural equation method. Data analysis was performed using SPSS and Smart PLS software. Findings of the research show that there is a positive and significant relationship between purposeful organizational forgetting and organizational agility. Also, four of the components of competitive intelligence moderate the relationship between purposeful organizational forgetting and organizational agility.

  Keywords: Organizational intelligence, Competitive intelligence, purposeful organizational forgetting, Organizational agility
 • Pages 289-325

  The main purpose of the present study was to evaluate the quality assurance in new hired teachers training using the importance-performance analysis model. The research method was exploratory mixed in which the required qualitative and quantitative data were collected through interviews and two questionnaires retrieved from interviews. The statistical sample was selected by quantitative stratified random sampling method including 110 participants and 25 teachers.30 participants and 16 teachers were selected through purposeful sampling. In order to determine the validity of the qualitative and quantitative data, member checking method and experts review were used respectively. The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha method (0.88for learners questionnaire and 0.79 for teachers questionnaire). Data were analyzed using qualitative content analysis method and statistical methods including Pearson correlation and Spearman correlation coefficient, determination coefficient, correlation t-test and differential scoring formula. Finally, after identifying the quality components in new teachers training, a new Performance Assessment Matrix with48 component was presented to improve the quality of teachers training in Iran. The results showed that instructors and learners shared the desirability and appropriateness of the educational center, the proportion of the duration of the course with the volume of content, the relative level of new teachers in terms of their respective knowledge and skills, and the new teachers' mastery of the required content. Learning the content of the curriculum has been cited as one of the most important indicators of quality assurance for new teachers.

  Keywords: Human Resource Education_Quality Assurance_Importance - Performance Analysis Model