فهرست مطالب

طب و تزکیه - سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1398)
 • ویژه نامه علوم انسانی
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عیسی عیسی زاده*، نیکزاد عیسی زاده صفحات 1-12

  سلامت معنوی انسان به عنوان بعد چهارم سلامت مبتنی بر عوامل چندی است که از نگاه منابع دین اسلام تغذیه و رزق حلال یکی از مهمترین آنهاست.در فرهنگ اسلام برای دستیابی به رزق حلال و پرهیز از رزق حرام توصیه های راهگشایی ارائه شده است،زیرا تغذیه از غذاهای پاک و حلال می تواند در بهسازی شخصیت و سلامت روح انسان تاثیرات مثبتی را به همراه داشته باشد همانگونه که استفاده از تغذیه نا پاک و حرام، پیامدهای ناگواری را در روح و روان انسان برجای می گذارد.پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با بهره گیری از منابع غنی اسلام، تاثیرات رزق حلال بر سلامت معنوی انسان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. روش شناسی پژوهش: روش کار در این پژوهش بر اساس مطالعه کتاب خانه ای است که مبتنی بر بررسی آیات و روایات مرتبط با موضوع می باشد.

  یافته های پژوهش

  در منابع غنی اسلام آیات و روایات فراوانی وارد شده است که علاوه بر تبیین جایگاه و اهمیت رزق حلال، آثار ارزشمند آن را بر سلامت شخصیت انسان بر شمرده است.

  نتیجه گیری

  از بررسی آیات و روایات به دست می آید که بهره جستن از رزق حلال آثار با برکتی را برای سلامت معنوی انسان، همچون تاثیر مثبت در شخصیت، تقویت دینداری،توفیق بر اعمال نیکو، نورانیت قلب ،بهره مندی از حمایت و محبت الهی،استجابت دعا، به همراه خواهد داشت .

  کلیدواژگان: رزق، حلال، سلامت معنوی، انسان، آیات، روایات
 • سید مصطفی محقق داماد*، امین امیرحسینی صفحات 13-24
  مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی بر اساس ادله عام انصاف و عدالت باید از حمایت قانون گذار بهره مند گردد که در این راستا وفق اسناد اتحادیه اروپا و نیز منشور حقوق بیماران هم چنین دستورالعمل های متعدداین اتحادیه، باید مبادرت به آموزش به بیماران به عنوان مصرف کننده محصولات دارویی و پزشکی بپردازد. طبق دستور العمل های اتحادیه اروپا، تولید کننده مکلف است تا با در نظر گرفتن بروشورهایی در بسته بندی های محصولات دارویی، اطلاعاتی در باب نحوه مصرف، نگهداری، افزایش میزان تاثیر گذاری و آموزش های لازم در باب نحوه حفاظت از محصولات دارویی نیز حتی در باب محل نگهداری داروها نیز آموزش های لازم را ارایه کند. در حقوق ایران نیز در این رابطه، از تعیین تعهد تولید کنندگان محصولات دارویی بر آموزش به بیماران غفلت ورزیده؛ ولی انجمن های حامی مصرف کننده را مکلف نموده است تا آموزش های لازم را به بیماران و مصرف کنندگان ارایه دهند. همچنین در فقه امامیه هرچند به عبارات حق بر آموزش مصرف کننده اشاره ای نشده است؛ ولی وفق عمومات قاعده تحذیر باید حکم به لزوم ارایه آموزش به بیماران نمود که بر این اساس باید اولا آموزش های لازم با شرایط خاص، به بیماران ارایه گشته و در ثانی به اطلاع بیماران برسد. همچنین قاعده قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی نیز موید این مدعاست. لذا پیشنهاد می شود تا در قانون خاص، قانون گذار در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده به تبیین حق بر آموزش در دوره های مختلف سنی به ویژه بیماران، حق بر آموزش را بر عهده تولید کننده محصولات دارویی قرار داده و تولید کننده محصولات دارویی را مکلف به ارایه آموزش های لازم در این زمینه نماید.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: حق بر اموزش، بیماران، محصولات دارویی و درمانی، قاعده تحذیر، قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی
 • محمدحسین آیتی، مریم اسلامی*، خلیل علی محمدزاده، سید حسن مقدم نیا صفحات 25-35
  مقدمه
  بررسی سبک زندگی قرآنی در حوزه سلامت از جمله موضوعات مورد نیاز به پژوهش در قرآن مجید بعنوان آخرین کتاب وحی الهی برای انسان ها می باشد.
  روش ها
  بازخوانی آیات کتاب کریم و مطالعه توصیفی به روش مروری کتابخانه ای با فیش برداری از کلیه سوره های قرآن مجید، به منظور بررسی سبک زندگی قرآنی در حوزه سلامت صورت گرفته است.
  بحث و نتیجه گیری
  آموزه های قرآن کریم با بهره گیری از همه عوامل ارضی و سماوی به منظور خوب زیستن در دنیا، جهت دستیابی به سعادت واقعی و رفتن به "سرای سلامت" را توصیه می کند. نظام ترجیحات قرآنی، اهمیت و مراقبت از جسم و روان و بهره گیری از همه عوامل را با ذکر آیاتی که بیانگر نظام ارزشی قرآن است در قالب "بایدها و نبایدها" و یا "حلال و حرام" و یا به گونه توصیه ای به منظور تامین سلامت جسم و روان بیان می نماید و بدین وسیله به مسلمان هویت خاص و شیوه ای قرآنی را در حوزه رعایت سلامت عطا می نماید.تبیین و تعمیق آموزه های قرآنی در حوزه سلامت و تبدیل آنها به "برنامه" با عنایت به جایگاه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ارتقاء سلامت افراد نیازمند گسترش "آگاهی های مردم" و اهتمام در" رواج آموزه های قرآنی" دارد، به گونه ای که سبک زندگی آنان برگرفته از آیات الهی و ترجیحات آن گردد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، قرآن، سلامت، فرهنگ
 • سعید سوخته زاری*، فرزام فرزان، مرتضی دوستی صفحات 36-47
  هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه های علوم پزشکی بود. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای، 192 دانشجوی ورزشکار و 192 دانشجوی غیرورزشکار انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه شخصیت گاسلینگ و همکاران (2003) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه های علوم پزشکی کشور وجود دارد بطوریکه میانگین ویژگی های شخصیتی در دانشجویان ورزشکار بیشتر است. در ویژگی های شخصیتی برونگرایی، سازگاری، ثبات عاطفی و تجربه اندوزی دانشجویان ورزشکار به طور معناداری نمرات بالاتری نسبت به همتایان غیرورزشکار خود کسب کرده بودند. تنها در مولفه وظیفه شناسی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت فعالیتهای ورزشی موقعیتهایی به وجود می آورند که باعث افزایش کنترل ورزشکاران بر ویژگی های روانی خود از جمله ویژگی های شخصیتی مثبت می شوند.
  کلیدواژگان: شخصیت، ورزش، روانشناسی ورزشی، ورزش دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی
 • محمد خدابخشی، مریم صمدزاده*، حسین مبارکی صفحات 48-57
  زمینه و هدف
  یکی از مسایل عمده ای که همه ی سازمانها از جمله سازمان های دولتی با آن روبرو هستند و می تواند کارایی کارکنان و درنتیجه بهره وری سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد، موضوع فرسودگی شغلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام گرفته است به همین منظور، از بین کارکنان وزارت بهداشت که حدودا 2142 نفر می باشند، تعداد 326 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق، پرسشنامه های ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی، مورد استفاده قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس، آزمون T و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، در بررسی اختلاف ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در بین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشد. مولفه پیچیدگی دارای تاثیری مستقیم بر تحلیل رفتگی شغلی، مولفه تمرکز دارای تاثیری معکوسی بر تحلیل رفتگی شغلی و مولفه رسمیت بدون تاثیرگذاری بر تحلیل رفتگی کارکنان وزارت بهداشت مشاهده شدند.
  نتیجه گیری
  ساختار سازمانی می تواند بر میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان وزارت بهداشت اثر مطلوب و یا نامطلوب داشته باشد. بر این اساس فراهم آوردن شرایط مناسب برای بهینه سازی ساختار سازمانی، می تواند منجر به تغییرات اساسی و کاهش میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شود.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: ساختار سازمانی، تحلیل رفتگی شغلی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • سعید مویدی*، سید ناصر استاد، مهدی خوبی، محمد اکرمی، مزدا راد ملک شاهی، اسماعیل حریریان، حمید اکبری جور صفحات 58-66
  در سال های اخیر توسعه علوم میان رشته ای پیشرفت قابل ملاحظه ای در نظام آموزش و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کرده است. به تازگی توجه پژوهشگران به زیست مواد دارویی به عنوان یک رشته تحصیلی با ماهیت میان رشته ای جلب شده است. رشته زیست مواد دارویی می تواند به عنوان یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی (به ویژه در زمینه های بیوشیمی، فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی مولکولی)، داروسازی (به ویژه در زمینه های شیمی آلی و شیمی مواد غذایی) و مهندسی (به ویژه در زمینه الکترونیک) به منظور تحقق اهداف راهبردی دانشگاه های نسل سوم محسوب شود. در نتیجه، رشته زیست مواد دارویی می تواند نقش مهمی هم در توسعه محصولات دارویی جدید و هم در بهبود نظام آموزش و پژوهش ایفا نماید. در این مقاله ما دیدگاه های رایج و همچنین چشم اندازهای جالب برای آینده رشته زیست مواد دارویی را مورد بحث قرار می دهیم. علاوه بر این، قابل توجه است که ما یک طرح پیشنهادی راهبردی به منظور پایه گذاری یک نقشه راه برای رشته زیست مواد دارویی ارائه می دهیم.
  کلیدواژگان: علوم میان رشته ای، زیست مواد دارویی، علوم پایه
|
 • Esa esazadeh *, Nikzad iesazadeh Pages 1-12

  The spiritual health of man as the fourth dimension of health is based on several factors that are considered by sources of Islam in the religion of Islam and Halal livelihood is one of the most important ones. In Islamic culture, for the purpose of obtaining halal livelihood remedies and avoiding haram’s provisions, advisory recommendations are given, because nutrition Clean and solvent foods can have positive effects in improving the personality and health of the human soul, as the use of unclean and haram nutrition brings bad consequences into the human psyche. The current research seeks to Using Islamic rich sources, the effects of halal livelihood treatments on human spiritual well being are analyzed Rossi’s.

  Methodology of research

  The method of work in this research is based on the study of a book house based on the study of verses and narrations related to the subject Research

  findings

  In rich sources of Islam, there are many verses and narratives that in addition to explaining the place and importance of halal livelihood treatments, its valuable effects on the health of human personality has been counted

  Conclusion

  It follows from the study of verses and narratives that the use of halal livelihood works brings blessed effects to human spiritual well-being, such as positive effect on personality, strengthening of religiosity, success in good deeds, heart luminosity, enjoyment of protection and affection Divine will have the privilege of prayer.

  Keywords: livelihood, Halal, spiritual health, human, verses, narrations
 • Sm Md *, Amin Amirhoseiny Pages 13-24
  Consumers of medicinal products and medical treatment should be supported by the legislator on the basis of fairness and justice grounds. To this end, in line with EU documents as well as the Patients' Rights Charter, as well as multiple guidelines, patients should be trained as consumers of pharmaceutical products Medicine. According to the EU guidelines, the manufacturer is required to include information on how to use, maintain, increase the amount of exposure and training on how to preserve pharmaceutical products, even with regard to the place of preservation of medications, taking into account brochures in pharmaceutical packaging. Provides training. In Iranian law, in this regard, the obligation of pharmaceutical manufacturers to neglect the education of patients has been neglected, but consumer associations are required to provide training to patients and consumers. Also, in the Imamiyah jurisprudence, however, there are no references to the right to consumer education; however, according to the general rules of the inalienable rule, it is necessary to provide training to the patients. Accordingly, the necessary training should first be given to the patient and the patient should be informed in the second place. Also, the rule of the requirement for the announcement of Al Jahal, Fima Yatami, also confirms this claim. Therefore, it is suggested that in the specific law, the legislator, in order to protect consumer rights, to explain the right to education in different age groups, especially patients, has the right to training the manufacturer of pharmaceutical products and the manufacturer of pharmaceutical products is obliged to Provide training in this field.
  Keywords: the right to education, patients, pharmaceuticals, therapies, irregularity, the rule of necessity
 • Mohammad Hossein Ayati, Maryam Eslami *, Khalil Alimohammadzade, Seyyed Hasan Moghadamneya Pages 25-35
  Introduction Lifestyle in medicine from Quran view in health among research topics is needed as the last afflatus book for humans. Methodology Review the verses of the holy Quran and descriptive method with library and review research by taking notes from all Quranic lifestyle in medicine Quran verses, in order to overview the lifestyle in medicine from Quran view. Discussion and
  Conclusion
  Holy Quran’s instructions with taking advantage from all territorial factors and celestial for healthy life and access to real happiness and recommending go to the health care. Quran preferences system express importance and take care of body and soul and exploitation from all factors with mention the verses that represents Quran’s value system in “ dos and dont’s “ or “Halal and Haram” formats or express in recommendation for body and soul health care and hereby grant special identity to muslim and Quranic style in scope for health care. Explanation and deepening instructions of Quran in scope for health care and transformation them to the “program “ with attention to the position of ministry of health and education in upgrade individuals with requires to extend “people’s awareness” and efforts in prevalence instructions of Quran, like their lifestyle from Divine verses and it’s preferences.
  Keywords: Lifestyle, Quran, healthy, culture
 • Saeed Sookhtezari *, Farzam Farzan, Morteza Doosti Pages 36-47
  The aim of this study was to compare personality traits in athlete and non-athlete students of medical sciences universities of Iran. The research method was applied and descriptive survey was conducted as a field. The study population were all students of Universities of Medical Sciences of Iran. The sample size was estimated using Morgan table 384 individuals. For sampling, multi stage cluster sampling method was used as 192 athletes and 192 non-athletes were selected. To collecting data, personality questionnaire of Rentov et al (2003) was used. Independent t test was used for comparing these two groups by SPSS. Results showed that there is significant difference between athlete and non-athlete students in personality traits as athletes had more scores in extroversion, compatibility, emotional stability and openness to experience. There is no difference in conscientious. In conclusion, sport activities create statuses that reinforce athletes control on psychological traits such as positive personality traits.
  Keywords: Personality, Sport, Sport Psychology, college sport, Medical Science University
 • Mohammad Khodabakhshi, Maryam Samadzadeh *, Hossine Mobaraki Pages 48-57
  Background and Objectives
  One of the major issues facing all organizations, such as government agencies and can Staff efficiency and productivity organization thus affect the is subject to burnout. The study aimed to investigate the effect of organizational structure on job burnout employees of the Ministry of Health and Medical Education was conducted.
  Method
  This study was a cross-sectional descriptive analytic that in 2013 Conducted. To this end, the Ministry of Health staff who are about 2142 people, 326 people were selected using stratified random sampling. To measure the variables in this study, the organizational structure and job burnout questionnaire, were used. For data analysis, ANOVA, T-test and multiple regression analysis were used.
  Results
  Based on the results of this study, differences in organizational structure and job burnout among men and women were similar. Component complexity has a direct impact on job burnout, focusing component has an adverse effect on job burnout and recognition component without affecting burnout were employees of the Ministry of Health.
  Discussion
  The organizational structure of the Ministry of Health staff can work on job burnout is favorable or unfavorable. Accordingly, providing suitable conditions to optimize the organizational structure, can lead to fundamental changes and reduction of employees' job burnout.
  Keywords: Organizational structure, Job Burnout, Ministry of Health, Medical Education
 • Saeed Moayedi *, Seyed Nasser Ostad, Mehdi Khoobi, Mohammad Akrami, Mazda Rad, Malekshahi, Ismaeil Haririan, Hamid Akbari Javar Pages 58-66
  In recent years development of interdisciplinary sciences has made considerable progress in education and research system of ministry of health and medical education. Recently, the attention of researchers has been attracted to pharmaceutical biomaterials as a field of study with interdisciplinary nature. Pharmaceutical biomaterials can be considered as a coherent rhythm from basic sciences of medicine (especially in areas of biochemistry, physiology and molecular pathophysiology), pharmacy (especially in areas of organic and food chemistry) and engineering (especially in area of electronics) in order to fulfill the strategic aims of third generation universities. Consequently, pharmaceutical biomaterials can play an important role in both the development of novel pharmaceutical products and improvement of education and research system. In this article, we discuss current concepts as well as interesting visions for the future of pharmaceutical biomaterials. Furthermore, it is noteworthy that we present a strategic proposal to establish a roadmap for pharmaceutical biomaterials.
  Keywords: Interdisciplinary sciences, Pharmaceutical biomaterials, Basic Sciences