فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع - سال دوم شماره 5 (تابستان 1398)
 • سال دوم شماره 5 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/19
 • تعداد عناوین: 3
|
 • بهاره ابوالحسنی طرقی*، صدیق رئیسی صفحات 1-14

  مسائل برنامهریزی یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز می باشند که تاثیر شگرفی در افزایش بهره وری سیستم های تولیدی و خدماتی دارند. برنامهریزی در عمل به معنای تخصیص منابع محدود به فعالیت هایی است که به آن منبع نیاز دارند و در واقع نوعی فعالیت تصمیم گیری است که با هدف بهینهسازی یک و یا چند هدف انجام میگیرد. در دنیای امروز، زمان همواره یک محدودیت اساسی بوده است. بنابراین، برنامهریزی صحیح فعالیت ها به منظور حداقل کردن این منبع با توجه به هزینه های تولیدی و خدماتی در واحد زمان، امری ضروری به نظر میرسد. از این رو زمانبندی انجام کار، شاخص مهمی در بسیاری از تصمیمگیری های حیاتی در بخشهای درمانی است. در این پژوهش یک رویکرد یکپارچه جهت بهبود وضعیت بیمارستان میلاد ، شبیه سازی و بهینه سازی ED وضعیت اتاق عمل بیمارستان میلاد در نرم افزار اجرا شد. با توجه به سناریو های تعریف شده، شبیه سازی وضعیت بیمارستان انجام و با استفاده از بهینه سازی چند هدفه نتایج سناریو ها بحث و بررسی گردید. از این رو با استفاده از روش شبیه سازی فرآیند اتاق عمل بیمارستان میلاد، مدل صحه CPLEX و حل کنده GAMS بهینه سازی تولید شده با استفاده از رویکرد بهینه سازی در نرم افزار RSM گذاری و بهینه سازی انجام شد.

  کلیدواژگان: بیمارستان میلاد، اتاق عمل، بهینه سازی، برنامه ریزی شبیه سازی
 • سحر محمدی*، مهدی نیک فرجام، احسان ملیحی صفحات 15-24

  امروزه علی رغم نو ظهور بودن فن اوری اطلاعات این تکنولوژی تقریبا بر روی تمام مو لفه های تشکیل دهنده جوامع اجتماعی تاثیر گذار می باشد. همین طور فناوری اطلاعات به علت پیچیده شدن و رقابتی شدن فضای کسب و کار جهت بهبود فرآیند های سازمانی و کسب مزیت رقابتی توسط سازمانها به کار گرفته می شود. از این رو در این پژوهش به بررسی مولفه های فناوری ارتباطات و اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در شرکت های خدماتی پرداخته نفره 76 شد. بدین منظور پرسشنامه شامل شش بعد فناوری ارتباطات و اطلاعات طراحی شده و در بین نمونه آماری مدیران شرکت های خدماتی توزیع گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی لاوشه مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس نظر خبرگان سوالات مناسب ارزیابی شده و سپس با استفاده از روش الفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها فرضیات پژوهش ارزیابی شدند. با توجه به ازمون نرمالیته انجام SPSS ارزیابی شدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار شده نشان داده شد که نظرات نمونه آماری نرمال نبوده و از روش ازمون ناپارامتریک ضریب اسپیرمن به بررسی همبستگی مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شد و در نهایت بیان گردید که مولفه های فناوری اطلاعات و همبستگی با ارزیابی عملکرد مدیریت منایع انسانی در شرکت های خدماتی دارد. ارتباطات به میزان 0,451 همبستگی با ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در شرکت های خدماتی دارد.

  کلیدواژگان: فناوری ارتباطات و اطلاعات، ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی، شرکت های خدماتی
 • سعید آزاده، سحر احمدیان*، فاطمه محقق زاده صفحات 25-32

  اعتماد، قطعیت، و تبلیغات کلامی مثبت بر قصد خرید مجدد با تاکید بر ، در این مقاله به بررسی تاثیر رضایت مشتری رسانه های اجتماعی پرداخته شده است .تحقیق حاضرازلحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزء پژوهشهای توصیفی با روش پیمایشی میباشد. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بوده است. باتوجه به نامحدود بودن مشتریان، جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران نفر از مشتریان به روش تصادفی در دسترس 022 نفر تخمین زده شد. پرسشنامه به 095استفاده شده است. حجم نمونه پرسشنامه سالم جهت تحلیل داده ها جمعآوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرمافزار 092 توزیع گردید و در نهایت اعتماد، قطعیت، و تبلیغات کلامی مثبت بر قصد ، اسمارت پیالاس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت مشتری خرید مجدد تاثیر دارد. نتایج تحقیق میتواند برای فروشگاه های آنلاین و سایر شرکتهایی که خرید آنلاین دارند، جهت افزایش قصد خرید مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رضایت مشتری، اعتماد، قطعیت، تبلیغات کلامی مثبت، رسانه های اجتماعی، قصد خرید مجدد