فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 68، مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صیادی تورانلو*، میرغفوری، نامجو، ثقفی صفحات 154-160
  مقدمه

  پیشرفت های چشمگیر در زمینه فن آوری ارتباطات و اطلاعات ICT (Information and Communication Technology)، موجب شده است که استفاده از فن آوری های جدید و سیستم های الکترونیکی در نسخه نویسی به عنوان راه حل نهایی مطرح شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در ایران و بررسی و تحلیل این عوامل با استفاده از تکنیک های FAHP (Fuzzy Analytical Hierarchy Process) و Fuzzy DEMATEL (Fuzzy Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory) انجام شد.

  روش بررسی

  این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و جامعه آماری آن را 15 نفر از خبرگان ICT حوزه سلامت و کارشناسان داروخانه های یزد تشکیل داد. ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای، معیارهای اولیه شناسایی گردید. سپس بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان، این معیارها مورد بازبینی قرار گرفت. مطابق با عوامل نهایی، پرسش نامه ای جهت سنجش مناسب بودن عوامل شناسایی شده بر اساس تکنیک Delphi طراحی و بین خبرگان توزیع شد. در ادامه، دو پرسش نامه به منظور تعیین اهمیت عوامل و روابط علی میان آن ها توزیع گردید.

  یافته ها

  عوامل حمایت و پوشش قانون از ارتباطات الکترونیک مانند «امضای دیجیتال، حمایت مدیران ارشد از اتوماسیون سازی سیستم نسخه نویسی، آموزش استفاده از سیستم های نسخ الکترونیک به کاربران، استفاده از مشوق های قانونی و مالی توسط دولت» با مقدار مثبت علت، از جمله عوامل تاثیرگذار بودند.

  نتیجه گیری

  تعیین عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی موفق نسخ الکترونیک در داروخانه ها، می تواند در طراحی و انتخاب بهترین اقدامات و سیاست ها برای مدیران و تصمیم گیران این حوزه مفید و اثربخش باشد.</div>

  کلیدواژگان: نسخه نویسی الکترونیک، فن آوری اطلاعات، داروخانه ها
 • اسعدی*، برومندزاد، درخش صفحات 161-167
  مقدمه

  امروزه وجود پتانسیل های تاریخی و طبیعی، ایران را به یکی از جذاب ترین مناطق گردشگری دنیا تبدیل کرده است. استان یزد به عنوان یکی از اضلاع مثلث طلایی گردشگری و با برخورداری از پزشکان و متخصصان باتجربه، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری پزشکی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی پزشکی در جهت توسعه این صنعت در استان یزد بود.

  روش بررسی

  این مطالعه رویکردی کیفی- کمی داشت و با استفاده از نگاشت شناختی فازی و تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شد. برای تشکیل تیم خبره، از صاحب نظران حوزه گردشگری و درمان استان یزد استفاده گردید. در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته، 15 عامل شناسایی شد. سپس با غربالگری توسط تیم خبره، 12 عامل نهایی انتخاب و وارد فرایند نگاشت شناختی فازی گردید. به منظور ادغام علمی نگاشت های شناختی و رسم نگاشت، رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تشکیل نگاشت، عوامل کلیدی شناسایی و در نهایت، تاثیر سیاست های مختلف در قالب توسعه گردشگری پزشکی بررسی گردید.

  یافته ها

  صدور روادید و توانمندی نیروی انسانی به همراه کیفیت خدمات، تبلیغات، تسلط به زبان، زیرساخت، امنیت، تجهیزات به روز، مقررات، هزینه، احترام به عقاید بیماران خارجی و دهکده های درمانی، از جمله عوامل جذب گردشگران خارجی برای درمان موثر بود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر، ضرورت تامین امنیت گردشگران خارجی از طریق همکاری بین نهادهای مختلف و اهمیت تسهیل در صدور روادید را نشان می دهد. همچنین، نقش نیروی انسانی متخصص و توانمند را در حیات و بقای نظام درمانی برجسته می سازد.

  کلیدواژگان: سلامت، گردشگری سلامت، منطق فازی، شبکه های اجتماعی
 • اسدی جنتی، علی محمدزاده*، حسینی، ماهر، بهادری صفحات 168-175
  مقدمه

  یکی از مهم ترین وظایف مدیران، تخصیص بهینه منابع مالی و بهره وری حداکثر از امکانات موجود است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین مولفه های موثر بر تخصیص بهینه منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین در نظام سلامت از دیدگاه خبرگان بود.

  روش بررسی

  این مطالعه در سال 1397 به روش کیفی انجام شد. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، اطلاعات 41 نفر از مدیران، سیاست گذاران، کارشناسان شاغل در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، خیرین فعال در حوزه سلامت در ایران و استادان هیات علمی گروه اقتصاد بهداشت جمع آوری گردید. تمام مصاحبه ها پس از ضبط، رونویسی و کدگذاری شد و سپس داده ها با استفاده از تحلیل چارچوبی، در قالب مقوله های اصلی و فرعی طبقه بندی گردید.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده از تحلیل مصاحبه های انفرادی در 3 گروه «بسترسازی برای پایداری منابع مالی، بسترسازی جهت سازماندهی مشارکت ها و منابع مالی و تخصیص بهینه منابع مالی»، 6 طبقه اصلی «جذب، نگهداری و مشارکت فعال خیرین، سازماندهی و برنامه ریزی، عوامل اجرایی، نحوه سرمایه گذاری، شناسایی نیاز واقعی و معیارهای تصمیم گیری بر اساس نیاز» و 36 طبقه فرعی استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  کمک های خیرین اگر در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای نیازهای واقعی جامعه صورت نگیرد، نمی تواند بازدهی مطلوبی داشته باشد. سیاست گذاران و مدیران نظام سلامت باید نیازهای واقعی نظام سلامت را اولویت بندی کنند و منابع مالی حاصل از مشارکت خیرین را بر مبنای این اولویت ها سازماندهی نمایند.

  کلیدواژگان: خیرین، سلامت، تخصیص منابع
 • هاشمی دهقی*، کریمی شیرازی، نیک بخت صفحات 176-183
  مقدمه

  لغو اعمال جراحی، از جمله مهم ترین علل عدم کارایی و اتلاف منابع بیمارستانی به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر لغو اعمال جراحی و ارایه راهکارهای موثر در کاهش آن با روش مدیریتی بهبود انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی بود. عوامل تاثیرگذار در جلوگیری از لغو اعمال جراحی در بیمارستان فارابی تهران به روش میانگین هندسی و نرم افزار Excel غربالگری شدند. برای وزن دهی عوامل از روش FANP (Fuzzy Analytic Network Process) و Fuzzy DEMATEL (Decision Fuzzy Making Trial and Evaluation Laboratory) استفاده گردید. سپس مدل پژوهش برای کاهش لغو اعمال جراحی با استفاده از روش طوفان فکری توسط خبرگان و روش VIKOR ترسیم شد و به روش مدیریتی FOCUS-PDCA، اصلاحات در بیمارستان انجام گرفت.

  یافته ها

  عدم مراجعه بیمار، تب و سرماخوردگی و سایر عوامل به ترتیب بیشترین درصد لغو اعمال جراحی گزارش شد و طبق رتبه بندی انجام شده، راهکارهای «هماهنگی بین بخشی»، «بهبود روند مشاوره های قبل از عمل»، «آموزش کارکنان»، «برنامه ریزی تهیه ملزومات و تجهیزات» و «آموزش بیمار» رتبه های اول تا پنجم را جهت کاهش لغو اعمال جراحی به خود اختصاص دادند. با اجرای روش FOCUS-PDCA، آمار لغو اعمال جراحی طی شش ماهه اول سال 1397 به نسبت همین زمان در سال 1396 کاهش داشت.

  نتیجه گیری

  اجرای شیوه مدیریتی FOCUS-PDCA تاثیر مثبتی بر کاهش لغو اعمال جراحی بیمارستان فارابی داشته است. تنظیم برنامه اتاق عمل متناسب با نوع عمل و توان تیم جراحی، مدت زمان موجود و نظارت بر ساعات حضور پزشک جراح و بیهوشی و همچنین، مدیریت و نظارت دقیق بر فرایند آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی می تواند جهت ارتقای کیفیت و بهبود مدیریت اتاق عمل اثربخش مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عمل جراحی، بهبود کیفیت، منطق فازی
 • موسی رضایی، اشرفی ریزی*، شهرزادی صفحات 184-189
  مقدمه

  بررسی رفتار اطلاع‏یابی سلامت کاربران می‏تواند به کتابداران در ارایه خدمات مناسب کمک موثر نماید و کتابخانه‏های عمومی را در گرفتن تصمیمات و برنامه‏ریزی‏های کارامد یاری رساند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار اطلاع‏یابی سلامت کاربران کتابخانه‏های عمومی شهر اصفهان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن متشکل از 6657 کاربر کتابخانه‏های عمومی شهر اصفهان بود. حجم نمونه 377 نفر برآورد گردید. نمونه‏گیری به روش طبقه‏ای تصادفی صورت گرفت و ابزار جمع آوری داده‏ها، پرسش نامه محقق ‏ساخته بود. روایی پرسش نامه توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی تایید گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha، 87/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  توزیع فراوانی میزان جستجوی اطلاعات سلامت و مدت زمان صرف شده برای جستجوی آن در هر بار جستجوی کاربران نشان داد که بیشینه کاربران یک بار در ماه به جستجوی اطلاعات سلامت می‏پردازند و در هر بار جستجوی اطلاعات سلامت، 15 تا 30 دقیقه زمان صرف می‏کنند. همچنین، میانگین نمره مولفه‏های رفتار اطلاع‏یابی سلامت در کاربران نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به هدفمندی جستجوی اطلاعات سلامت (1/63 از 100) و کمترین میانگین نیز مربوط به تنوع منابع کسب اطلاعات سلامت (7/45 از 100) بود.

  نتیجه گیری

  کاربران کتابخانه های عمومی زمان زیادی را صرف جستجوی اطلاعات سلامت نمی‏کنند. آن ها بر اساس اهداف و مسایل گوناگونی که با آن مواجه می‏شوند به جستجوی اطلاعات سلامت می‏پردازند و جستجوی هدفمندانه‏ای را انجام می‏دهند. همچنین، از منابع کمتری استفاده می‏نمایند و به استفاده از منابع اطلاعاتی متنوع و گوناگون جهت کسب اطلاعات سلامت مورد نیاز خود اهمیت چندانی نمی‏دهند.<

  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی، سلامت، کاربران، کتابخانه ها، ایران
 • شکوهیان، عاصمی، شعبانی، چشمه سهرابی صفحات 190-196
  مقدمه

  دسترسی به اطلاعات کامل بیمار، نقش مهمی در بهبود مراقبت های بالینی و کاهش اشتباهات پزشکی دارد. در این خصوص، پرونده الکترونیک سلامت، قسمت اصلی یک سیستم اطلاعات سلامت یکپارچه محسوب می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل کتاب سنجی و متن کاوی تولیدات علمی منتشر شده در حوزه پرونده الکترونیک سلامت در پایگاه PubMed بود.

  روش بررسی

   این مطالعه به روش کتاب سنجی و متن کاوی در بازه زمانی سال های 2009 تا 2019 بر روی 6863 مقاله انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Excel و VOSviewer و ابزار Voyant مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در حوزه مورد نظر، موضوعات پرونده الکترونیک سلامت، سلامت، مراقبت بهداشتی و سیستم های مراقبت بهداشتی اهمیت زیادی در پایگاه PubMed داشت. تولید مقالات در حوزه پرونده الکترونیک سلامت طی ده سال روندی صعودی را نشان داد و کشور آمریکا پرتولیدترین کشور در این حوزه بود. بیشترین مقالات به David Bates، Dean Sittig و Hardeep Singh اختصاص داشت.

  نتیجه گیری

  نقشه هم رخدادی واژگان برای هر کدام از واژه ها، نماینده یک مفهوم یا حوزه تحقیقاتی در سلامت می باشد. نتایج به دست آمده می تواند دید روشنی به منظور سیاست گذاری علمی این حوزه برای تاثیرگذاری بر تخصیص و توزیع منابع در فعالیت های علمی و فنی ارایه نماید. همچنین، می تواند به محققان در انتخاب موضوعات داغ و کسب بینش جامعی از چارچوب علمی حوزه مورد نظر کمک نماید.

  کلیدواژگان: تولیدات علمی، پرونده های الکترونیک سلامت، کتابسنجی، متنکاوی، PubMed
 • باجی*، حقیقی زاده، کریم زاده باردئی صفحات 197-202
  مقدمه

  اگرچه مطالعات متعددی در زمینه رفتار اطلاع یابی سلامت صورت گرفته و ارتباط آن با باورهای سلامت و عوامل مشابه بررسی شده است، اما به نظر می رسد که در شناسایی روابط دقیق و جامع این عوامل در ایران هنوز شکاف هایی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت بین دانشجویان دانشگاه های شهر اهواز بر اساس مدل باورهای سلامت انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های شهر اهواز در سال 1397 بود که از بین آن ها، 600 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه ترکیبی محقق ساخته متشکل از 6 مولفه و 30 گویه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha، 886/0 به دست آمد. از مجموع پرسش نامه های توزیع شده، 527 پرسش نامه جمع آوری گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.اغلب شرکت کنندگان در رده سنی 21 تا 30 سال قرار داشتند (8/55 درصد). بر اساس تحلیل های نهایی، متغیر «مزایای درک شده» 8/66 درصد تغییرات متغیر «قصد جستجوی اطلاعات سلامت» را تبیین کرد. همچنین، متغیر «شدت درک شده» 7/24 درصد، متغیر «حساسیت درک شده» 5/17 درصد و متغیر «خودکارامدی» 0/14 درصد از تغییرات متغیر «قصد جستجوی اطلاعات سلامت» را تبیین نمود. رابطه بین متغیرهای «موانع درک شده» و «قصد جستجوی اطلاعات سلامت» تایید نشد.

  نتیجه گیری

  جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت تحت تاثیر باورهای سلامت می باشد و اینترنت به عنوان مهم ترین و در دسترس ترین محمل اطلاعاتی موجود، مزایای زیادی برای دانشجویان به همراه دارد؛ به گونه ای که بر شدت و حساسیت این قشر برای استفاده از اطلاعات سلامت به صورت روزانه افزوده است. این امر هوشیاری نسبتا بالای دانشجویان را در خصوص ارتقای معلومات سلامت خود نشان می دهد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، رفتار اطلاعیابی، دانشجویان
 • حیوی حقیقی، رحمت پسند فتیده، دهقانی* صفحات 203-209

  بیماران از پرونده سلامت فردی PHR (Personal Health Record) به منظور دسترسی و به کارگیری اطلاعات پرونده خود و سایر منابع پزشکی استفاده می کنند. پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم، الزامات و چالش های PHR انجام شد. مطالعه از نوع مروری نقلی بود و در آن پایگاه های اطلاعاتی Medline، Embase، CINAHL و SID (Scientific Information Database) مورد جستجو قرار گرفت. مطالعات مختلف بر الکترونیک بودن PHR و مدیریت و کنترل شخصی بیمار بر PHR توافق داشتند. الزامات PHR متشکل از موضوعات فنی (تعامل پذیری و قابلیت عملکردی)، قانونی (امنیت داده، حریم خصوصی و محرمانگی) و اجتماعی (سواد سلامت و مسئولیت های فردی) و چالش های PHR نیز شامل مسایل سازمانی (مدیریت تغییر)، داده ای (دسترسی و مالکیت داده ها و محتوا) و قانونی (پاسخگویی و محدودیت های آیین نامه ای) بود. به کارگیری موفقیت آمیز PHR نیازمند شناخت محیط مراقبت، کاربران و نیازها می باشد. استفاده گسترده از PHR نیز به همکاری همه جانبه طراحان سیستم، ارایه دهندگان مراقبت، سیاست گذاران سلامت و مردم نیاز دارد.

  کلیدواژگان: پرونده سلامت فردی، پرونده الکترونیک سلامت، سواد سلامت
|
 • Hossein Sayyadi Tooranloo*, Seyyed Habibollah Mirghafouri, Mehdi Namjo, Sepideh Saghafi Pages 154-160
  Introduction

  The considerable development in Information and Communication Technology (ICT) caused to use new technics and electronic systems to write the description. The current investigation was conducted to recognize the efficient factors on implementing electronic extinction in pharmacies in Iran using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) and Fuzzy Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (Fuzzy DEMATEL) methods.

  Methods

  This research aimed to measure the factors based on quality as well as practical investigation by asking 15 experts in field of health ICT, as well as pharmacy experts in Yazd City, Iran. In priority, the research was started based on the library method, and it tended to recognize the primary criteria. Afterwards, these criteria were assessed using semi-structured interviews with 15 experts. Therefore, considering final factors, two questionnaires (about the importance of factors and causative relationships) were finalized and distributed among the experts to be assessed later using Delphi technic.

  Results

  The efficient factors that would be useful for confirming electronic communication were as “digital signature, senior managers’ support for automation of writing prescription, training of how to work with electronic version, and governmental subsidies and financial supports”.

  Conclusion

  Identifying the effective factors on implementing electronic description in pharmacies can policymakers to accomplish fundamental measures and to design the best and effective program in this field.</div>

  Keywords: Electronic Prescribing, Information Technology, Pharmacies
 • Mirmohammad Asadi*, Yasamin Boroumandzad, Saeedeh Derakhsh Pages 161-167
  Introduction

  Today, the existence of historical and natural potentials has made Iran as one of the most attractive tourists' destinations in the world. Yazd Province, as one of the sides of the golden triangle of tourism in Iran, with experienced doctors and specialists is a good field for medical tourism development. The purpose of this study was to investigate and analyze the factors affecting the attraction of foreign tourists for treatment in Yazd, and consequently the development of this industry.

  Methods

  The present study was conducted using fuzzy cognitive mapping and social network analysis approach. Experts in the field of tourism and treatment in Yazd Province were used to form the expert team. Initially, 15 factors were identified by reviewing the background of the studies. Then, through screening by expert team, 12 final factors were selected and entered into fuzzy cognitive mapping process. Social network analysis approach was used for the scientific integration of cognitive mappings as well as mapping. After mapping, key factors were identified and finally, the effect of different policies in the form of medical tourism development was investigated.

  Results

  Visa issuance and human resource abilities, along with quality of service, advertising, language proficiency, infrastructure, security, updated equipment, regulations, costs, respect for foreign patients' beliefs, and treatment villages were effective in attracting foreign medical tourists.

  Conclusion

  The results of this study indicate the necessity of ensuring the safety of foreign tourists through cooperation between different institutions and the importance of facilitating the issuance of visas. It also highlights the role of the skilled and capable human resources in the survival of health care system.

  Keywords: Health, Medical Tourism, Fuzzy Logic, Social Networking
 • Narges Asadi Janati, Khalil Alimohammadzad*, Seyed Mojtaba Hosseini, Ali Maher, Mohammadkarim Bahadori Pages 168-175
  Introduction

  One of the most important tasks of managers is optimal allocation of financial resources, and maximum productivity of available facilities. The purpose of this study was to determine the factors affecting optimal allocation of financial resources from the donors’ participation in the health system from the experts' point of view.

  Methods

  The present study was a qualitative research that was done using a semi-structured interview with 41 managers, policymakers, the experts employed in social deputies of Iranian Ministry of Health and medical universities, active donors in the field of health in Iran, and faculty members of economics department. All interviews were coded after transcription, and reviewed several times. They were categorized by using data analysis framework in the form of main and subthemes.

  Results

  There were 3 groups extracted from the interviews, financial sustainability framework, corporate finance framework, and funding allocation. Moreover, 6 main themes including recruitment, maintenance, and active participation of donors, organization and program planning, executive factors, mode of investment, identification of real needs, and need-based decision making criteria, and 36 subthemes were extracted.

  Conclusion

  Benefits would not have a good return, if are not within the framework of laws and regulations and in line with the real needs of society. Health system policymakers and managers should prioritize the real needs of the health system, and direct the funds generated from donors within these priorities.

  Keywords: Charities, Health, Resource Allocation
 • Zahra Hashemi Dehaghi*, Hamed Karimi Shirazi, Masoomeh Nikbakht Pages 176-183
  Introduction

   Surgery cancellation is of the most important causes of hospital inefficiency as well as resource wastage. This study was conducted to determine effective factors and causes of surgery cancellation, and to identify areas to reduce it in a hospital using improved management method.

  Methods

  In this descriptive study, effective factors on surgery cancellation and effective strategies for reducing it in Farabi hospital, Tehran, Iran, were extracted and were screened by using geometric mean and excel software. Fuzzy Analytic Network Process (FANP) and Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (Fuzzy DMATEL) were used for weighing the factors. By using brainstorming and VIKOR methods, the model was designed and was applied using Find, Organize, Clarify, Understand, Select-Plan, Do, Check, Act (FOCUS-PDCA) method.

  Results

  Missed appointments by patients, fever, colds, and other factors, respectively, had the highest percentages among the causes of cancellation. According to the ranking, "cross-sectoral coordination", "improvement of preoperative counseling", "personnel training", "programming to prepare supplies and equipment", and "patient education" ranked first to fifth to reduce surgery cancellation. By applying FOCUS-PDCA method, the number of surgery cancellations decreased in the first 6 months of 2018 compared to the same time in 2017.

  Conclusion

  Carrying out FOCUS-PDCA methodology decreased surgery cancellation in Farabi hospital. Setting up program for operating room regarding the type of surgery and potency of surgical management, and precise monitoring on the process of preparing the patient before surgery were suggested to improve the quality and management of the operating room.

  Keywords: Surgery, Quality Improvement, Fuzzy Logic
 • Nasrin Musarezai, Hasan Ashrafi Rizi*, Leila Shahrzadi Pages 184-189
  Introduction

  Investigating the health information seeking behavior of users can help librarians to provide appropriate services, and help public libraries to make effective decisions and plans. Therefore, the purpose of this study was to determine the health information seeking behavior of among the users of public libraries in Isfahan City, Iran.

  Methods

  In this research with survey method, the statistical population included 6657 users of public libraries in Isfahan City, and the sample size was calculated as 377. The sampling was performed using stratified random sampling method. Data collection tools included a researcher-made Health Information Seeking Behavior questionnaire. The validity of questionnaire was verified by experts in the field of medical library and information science, and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha as 0.87. The data were analyzed using descriptive statistics via SPSS software.

  Results

  Frequency distribution of health information searches and time spent on searching for health information in each search showed that most of the users searched for health information once a month, and each time they spent 15-30 minutes for health information searches. Moreover, the mean score of components of health information seeking behavior among users showed that the highest mean related to the purposefulness of health information search (63.1 out of 100) and the lowest was of the diversity of health information sources (45.71 out of 100).

  Conclusion

  Public library users do not spend much time on searching for health information. They search for health information based on the various goals and issues they are facing and conduct targeted searches. Moreover, they do not care much about the resources of health information they need.</div>

  Keywords: Information Seeking Behavior, Health, Users, Libraries, Iran
 • Mahboobeh Shokouhian, Asefeh Asemi, Ahmad Shabani, Mozafar Cheshme Sohrabi Pages 190-196
  Introduction

   Access to patient’s complete information is critical in improving clinical care and reducing medical errors. Electronic Health Record is a collection of individuals' health information, from prenatal to posthumous, which is stored electronically, is available at any center and at any time, and is an integral part of an integrated health information system. The purpose of the present study was bibliometric and text-mining analyze of scientific products in the field of Electronic Health Records in PubMed database.

  Methods

  This present study was carried out using bibliometric method and text mining. The study was conducted in the academic year of 2019 in PubMed database on the period of 2009-2019, and 6863 articles were selected for review. Excel, VOSviewer and Voyant were used for data analysis.

  Results

  In the studied field, issues of electronic health records, health, health care, information, health care systems were of great importance in PubMed. Developing articles in this field had been on the rise for ten years, and the United States was the most productive country in the field. David Bates, Dean Sittig, and Hardeep Singh had the most articles in the field of study

  Conclusion

  Each item of co-occurring vocabulary map can represent a concept or research area in health. The findings can provide a clear insight to scientific policymaking of this field to influence the allocation and distribution of resources for scientific and technical activities. It can also help researchers in selecting the state-of-the-art topics and having a comprehensive insight into the academic context of the field.

  Keywords: PubMed, Scientific Productions, Electronic Health Records, Bibliography, Text Mining
 • Fatima Baji*, Mohammad Hossein Haghighizadeh, Arezu Karimzadeh Bardei Pages 197-202
  Introduction

  Although several studies have been conducted on online health information seeking behavior and its relationship with health beliefs, there are still gaps in identifying the exact and comprehensive relationships of these factors in Iran. The purpose of this study was to investigate the relationships</span> between health belief model and the intention to search online health information among university students in Ahvaz City, Iran.

  Methods

  In this correlational study, the statistical population consisted of all students who study at universities in Ahvaz City, in the academic year of 2019. To determine the sample size of the research, according to the Cochran formula, 600 students were selected through stratified random sampling method, and using a mixed questionnaire consisted of 6 components and 30 items. The reliability of the questionnaire was 0.886 using Cronbach's alpha coefficient. 527 questionnaires were distributed and the data were analyzed using multivariate regression method.

  Results

  Most of the respondents were in the age group of 21-30 years (55.8%). According to the final analysis, the “perceived benefits” explained 66.8% of the changes in the intention to seek health information. In addition, “perceived severity”, “perceived susceptibility”, and “self-efficacy”, accounted for 24.7%, 17.5%, 14.0% of the variation in intention to seek health information, respectively. However, the relationship between “perceived barriers” and intention to seek health information was not confirmed.

  Conclusion

  Seeking for health information in the Internet is influenced by health beliefs, and the Internet, as the most important and accessible information source, has many benefits for the students; thus, affecting the severity and sensitivity of this stratum to use, adds health information daily. This indicates a relatively high level of awareness among students about improving their health information.

  Keywords: Health Literacy, Information Seeking Behavior, Students
 • Mohammad Hosein Hayavi Haghighi, Zari Rahmatpasand Fatideh, Mohammad Dehghani* Pages 203-209

  Patients apply the Personal Health Record (PHR) to access and use their record information and other medical resources. This study aimed to explain the concept, requirements, and challenges of PHR. This was a narrative literature review conducted by searching Medline, Embase, CINAHL, and Scientific Information Database (SID) databases. Different studies agreed that PHR should be electronic, and the patient should be able to manage and control it. PHR requirements were technical (interoperability and functionality), legal (data security, privacy, and confidentiality), and social (health literacy and personal responsibility) issues. PHR challenges could be categorized as organizational (change management), data (data custodianship, access, and content of PHR), and legal (liability and policy constraints). Successful implementation of PHR was based on understanding of the care environment, users, and needs. The widespread use of PHR required full cooperation of system designers, care providers, health policymakers, and the public.

  Keywords: Health Records, Personal, Electronic Health Records, Health Literacy