فهرست مطالب

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • امین دهقان قهفرخی*، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی صفحات 9-23

  هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تشکیل‌دهنده نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران و بررسی روابط بین آنها بود. به‌منظور بررسی نظام‌مند عوامل تشکیل‌دهنده، رویکرد سیستمی مدنظر قرار گرفت. با مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش و مصاحبه با نخبگان آگاه به موضوع عوامل تشکیل‌دهنده نظام فدراسیون ورزشی شامل دروندادها (منابع مالی، اماکن و تسهیلات ورزشی، نیروی انسانی، مدیریت و رهبری) فرایندها (تدارک و توسعه مربیان، ترویج و رسانه، مسابقات و اردوهای ملی و بین‌المللی، توسعه علمی و پژوهشی، مشارکت ورزشی، شناسایی و پرورش استعدادها، توسعه و حمایت ورزشکاران نخبه)، بروندادها (رشد و تعمیم ورزش، موفقیت و مدال‌آوری) و پیامد (توسعه) شناسایی شدند. ارزیابی رابطه میانه ازمتغیرهای مذکوررامی‌توان نوعی مسئله تصمیم‌گیری تلقیکرد. دراین زمینه،می‌توان ازروش آزمون تصمیم‌گیریDEMATEL برایاستخراج روابط علیمی ان متغیرهااستفاده کرد. دراین پژوهش بااستفادهازنظرهای دوازده نفرازکارشناسان وخبرگان مدیریت ورزشی رابطه میان متغیرهای مذکوربررسیشد. نتایج نشان داد که مسابقات و اردوهای ملی و بین‌المللی تاثیرگذارترین و توسعه ورزشکاران نخبه تاثیرپذیرترین عامل بوده است. همچنین عامل توسعه ورزشکاران نخبه بیشترین شدت (مجموع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری) را داشت. عامل توسعه علمی و پژوهشی یک نفوذکننده قوی و عامل شناسایی و پرورش استعدادها یک نفوذپذیر قوی است. در نهایت این پژوهش می‌تواند به مدیران ورزشی در درک نظام‌مند فدراسیون‌های ورزشی و روابط علی و معلولی موجود در آنها کمک کند.

  کلیدواژگان: تفکر سیستمی، دیدگاه سیستمی، فدراسیون های ورزشی، نظام ورزش
 • وحیده کیانمرز بناب، محمدرضا کردی*، سیروس چوبینه صفحات 25-35

  انفارکتوس میوکارد بیماری ای است که علاوه بر دستگاه قلبی-عروقی، دیگر بافت های بدن، از جمله عضلات اسکلتی نیز تاثیر می گذارد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی دو نوع تمرین تناوبی با شدت کم و با شدت زیاد بر بیان ژن MyoD و Pax7 بود. 24 سر رت ویستار 10 هفته ای انتخاب شدند و تحت عمل جراحی مسدود کردن شریان کرونر قرار گرفتند و به شکل تصادفی به چهار گروه تمرین ورزشی با شدت کم (LIT و 6=n) و تمرین ورزشی با شدت زیاد (HIIT و 6=n)، کنترل (Con و 6=n) و شم (Sham و 6=n) تقسیم شدند. چهار هفته پس از جراحی، رت ها، تمرین ورزشی را به مدت شش هفته و سه بار در هفته اجرا کردند. پس از هفته ششم، رت ها بی هوش و تشریح شدند و بافت عضله نعلی آنها برای تجزیه وتحلیل استخراج شد. داده های حاصل از تکنیک RT-PCR  از روش ΔΔCtکمی شده و پس از آزمون های شاپیرو-ویلک و لون، از طریق آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد بین تاثیر شدت های تمرین بر مقادیر MyoD و Pax7 در گروه های پژوهش اختلاف معناداری وجود ندارد. اگرچه نشان داده شده است، تمرین های ورزشی، آثار مثبتی بر دستگاه قلبی-عروقی و اختلالات عضلانی ناشی از MI دارد، اظهارنظر قطعی درباره تاثیر انواع تمرین بر عواملی مانند MyoD، Pax7که ارتباط زیادی در مقابله با آتروفی عضلانی دارند، به مطالعات بیشتر و کنترل دقیق تر سایر عوامل موثر وابسته است.

  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، تمرین تناوبی، شدت کم، فعالیت ورزشی، عوامل مایوژنیک
 • سید احسان امیر حسینی*، محمد خبیری، مهرزاد حمیدی، نصرالله سجادی صفحات 37-51

  این پژوهش با هدف «تبیین مدل تاثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ایران » صورت گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای تحقیق جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی از طریق توزیع پرسشنامه، در بین نمونه های آماری صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 466 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود که به روش آماری (فرمول کوکران) 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پاسخ به آزمون فرضیات تحقیق یافته ها نشان داد اعتبار مدل تاثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان وزارت ورزش و جوانان در حد مطلوبی بوده است و نوع روابط بین متغیرها موید اثربخشی این مدل است، به طوری که بین ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده و نقش تعدیل گری مهارت های سیاسی رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ادراک از فضای سیاسی، پیامدهای کاری، حمایت سازمانی ادراک شده، مهارت های سیاسی، کارکنان
 • مژگان رضوانی راد، فرهاد دریانوش*، محمد همتی نفر، ایمان جمهیری صفحات 53-62

  هدف از این پژوهش، تعیین اثر مکمل کوئرستین در دوران بی تحرکی بر مسیر سیگنالینگ 1PGC- است. همچنین محققان در پی پاسخگویی به این پرسش هستند که آیا مصرف مکمل کوئرستین، می تواند در پیشگیری از آتروفی در دوران بی تحرکی مفید باشد؟ در این پژوهش، 30 سر موش نر صحرایی 2 ماهه نژاد اسپراگ داولی (وزن=80/11±295 گرم) انتخاب شدند و در دو گروه کنترل (6n=) و تمرین (24n=) قرار گرفتند. تمرین تناوبی با شدت 16 متر در هفته اول آغاز شد و در هفته هشتم به سرعت 30 متر در دقیقه رسید. پس از آن، رت های گروه کنترل و 6 رت از گروه تمرین کشته شدند. سپس مابقی گروه تمرین (18n=) به صورت تصادفی به سه گروه (بی تمرینی، بی تحرکی و بی تحرکی همراه با مصرف مکمل کوئرستین) تقسیم شدند. سپس گروه های بی تحرک به مدت 14 روز بی حرکت شدند و در این دوران به گروه مکمل، مکمل کوئرستین با دوز 400 میلی گرم در روز خورانده می شد. پس از اتمام دوره 14 روزه، رت ها کشته شدند و میزان بیان ژن PGC-1 عضلات نعلی آزمودنی ها اندازه گیری شد. میانگین وزنی رت ها نسبت به گروه کنترل و دو گروه دیگر (بی تمرین و بی تحرک) بیشتر بود (001/0 = P). از طرف دیگر، پس از 14 روز، میزان بیان ژن PGC1α در گروه بی تحرک همراه با مصرف کوئرستین بیشترین سطح و در گروه بی تحرک کمترین سطح بیان ژنی را داشت (004/0P=). نتایج تغییرات نشان داد با مصرف مکمل کوئرستین، می توان انتظار حداقلی کاهش در وزن عضله و بیان ژنی PGC1 در بی تحرکی را داشت.

  کلیدواژگان: بی تحرکی، رت های فعال، مکمل کوئرستین، PGC-1α
 • غلامرضا شعبانی بهار* صفحات 63-74

  با توجه به اینکه هنرآفرینی شغل از ابزار توانمندسازی منابع انسانی است و اثر مطلوبی بر محیط سازمان می گذارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد هنرآفرینی شغل بر جو سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. 191 نفر از کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان به صورت تصادفی و براساس جدول کرجسی و همکاران (از جامعه 500 نفری) در تحقیق حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه های هنرآفرینی شغل (تیمز و همکاران، 2012) و جو سازمانی (هالپین و کرافت، 1963) پاسخ دادند. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 17 نفر از استادان، روایی واگرا (بار عاملی بالای 40/0)، همگرا (AVE بالای 5/0) و افتراقی (AVE≥R2</sup>) نیز تایید شد. تجزیه وتحلیل نتایج با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهم ترین عامل برای ایجاد جو سازمانی مثبت از طریق هنرآفرین کردن منابع اجتماعی شغل حاصل می شود (65/0=R2</sup>، 04/8 = t، 62/0= r). با توجه به بار عاملی بالای روحیه گروهی (22/1=R2</sup>، 04/8 = t، 10/1= r) ، ظر می رسد که بیش از آنکه ساختارهای شغلی در سازمان های دولتی ورزشی بزرگ به جرح و تعدیل نیاز داشته باشند، روابط اجتماعی و پویایی منابع انسانی می توانند جو سازمانی را دستخوش تغییرات مثبت کنند. به همین دلیل به مدیران و طراحان مشاغل در سازمان های بزرگ ورزشی پیشنهاد می شود که بیشتر بر ویژگی های اجتماعی شغل برای نیروی کار توجه کنند تا بتوان تا حدودی از پیامدهای منفی بوروکراسی در سازمان های بزرگ دولتی ورزشی جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: جو سازمانی، روحیه گروهی، منابع اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، هنرآفرینی شغل
 • فیروز شرفی دهرحم*، رحمان سوری، صادق عباسیان، مهسا رستگار مقدم منصوری صفحات 75-85

  Tfam نقش کلیدی در حفظ تعداد کپی و فعالیت نسخه برداری mtDNA میتوکندریایی دارد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر تمرین ورزشی تناوبی شدید (HIIT) بر فاکتورهای بایوژنز میتوکندریایی در هیپوکمپ رت های نر بود. در تحقیق حاضر 20 سر رت نژاد ویستار در دو گروه HIIT و کنترل قرار گرفتند. HIIT به مدت 60 دقیقه در هر جلسه و به مدت چهار جلسه در هفته انجام گرفت. گروه تمرین ورزشی، 15 وهله 4 دقیقه ای را با 90 - 85 درصد VO2max</sub> با سه دقیقه ریکاوری با شدت 70 درصد VO2max</sub> (بین وهله های HIIT) اجرا کرد. سپس، نمونه گیری خونی و بافت برداری از هیپوکمپ رت ها انجام گرفت. PGC1α و Tfam با استفاده از کیت های تجاری و بیان ژن آنها با استفاده از روش Real-Time PCR ارزیابی شدند. نتایج بیانگر افزایش معنادار VO2max</sub> و سطوح سرمی PGC1α و Tfam بود (05/0>P). همچنین، مقادیر بیان ژنی PGC1α و Tfam در هیپوکمپ رت های گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته بود (05/0>P). به نظر می رسد استفاده از پروتکل سه هفته ای HIIT روی تردمیل در رت های نر قادر باشد تا مقادیر سرمی و هیپوکمپی PGC1α و Tfam را در رت ها به طور معناداری افزایش دهد. به علاوه، این احتمال می رود که افزایش معنادار Tfam به دلیل تغییرات افزایشی و معنادار PGC1α باشد.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، فاکتورهای نسخه بردار میتوکندریایی، هیپوکمپ
 • یوسف یاوری*، مهدی بشیری، فرهاد خوشنویس، اکرم فریدی صفحات 87-97

  ه‍دف پ‍ژوه‍ش حاضر ب‍ررس‍ی ارتباط بین رع‍ای‍ت اص‍ول رواب‍ط ان‍س‍ان‍ی ت‍وس‍ط استادان و مربیان با انگیزه پیشرفت ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (252 نفر) بود که 160 نفر به صورت تصادفی، پرسشنامه های رعایت اصول روابط انسانی گوهری (1385) و انگیزه پیشرفت ورزشی یا ورزش گرایی گیل و دیتر (1988) را تکمیل کردند. از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه بین گروه ها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد هرچند هر دو متغیر رعایت اصول روابط انسانی و انگیزه پیشرفت ورزشی میانگین امتیاز بالاتر از مقدار متوسط بود، اما بین رعایت اصول روابط انسانی و انگیزه پیشرفت ورزشی و خرده مقیاس های آن رابطه معنا داری وجود ندارد. براساس نتایج مشاهده شد که سابقه ورزشی دانشجویان با رعایت اصول روابط انسانی و نیز انگیزه پیشرفت رابطه معنا داری دارد (05/0P<). همچنین تفاوت معنا داری در میانگین امتیاز ابعاد پیروزی گرایی و هدف گرایی انگیزه پیشرفت ورزشی بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد (05/0P<). دیدگاه دانشجویان در مورد رعایت اصول روابط انسانی براساس سال ورودی آنها نیز متفاوت بود. به نظر می رسد انگیزه پیشرفت ورزشی دانشجویان تربیت بدنی به عوامل دیگری غیر از رعایت اصول روابط انسانی توسط استادان آنها مرتبط باشد، اما با توجه به اهمیت موضوع اصول روابط انسانی رعایت اصول روابط انسانی توسط استادان همواره مورد تاکید بوده و بی شک در پیشرفت سایر ابعاد زندگی و تحصیل دانشجویان تاثیرگذار خواهد بود.

  کلیدواژگان: استادان، پیشرفت ورزشی، دانشجویان تربیت بدنی، روابط انسانی، ورزش گرایی
 • جواد طلوعی آذر*، فاطمه شب خیز، موسی خلفی صفحات 99-111

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی مایواستاتین، فول استاتین و مقاومت به انسولین در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 بود. برای این منظور، 20 مرد سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 (سن: 97/4±45/72 سال، وزن: 57/12±70/79 کیلوگرم، BMI: 07/4±91/27 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هر هفته، 8 حرکت را 3 ست با 10 تکرار با 70 درصد 1RM اجرا کردند. در حالت پایه و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی نمونه های خون جمع آوری شد. از آزمون های آماری t همبسته و ANCOVA برای تحلیل داده ها استفاده شد و سطح معنا داری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج درون گروهی تحلیل داده ها نشان داد، هشت هفته تمرین مقاومتی به افزایش معنا دار قدرت پایین تنه، بالاتنه (001/0=P)، مقادیر سرمی فول استاتین (008/0=P) و کاهش معنادار مقادیر سرمی مایواستاتین (03/0=P)، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین (001/0=P) در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 منجر شد. در بررسی تغییرات بین گروهی نیز مشخص شد که تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل افزایش معنا داری در قدرت پایین تنه، بالاتنه (001/0=P)، مقادیر سرمی فول استاتین (01/0=P) و کاهش معنا داری در مقادیر سرمی مایواستاتین (01/0=P)، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین (001/0=P) ایجاد کرد. استفاده از برنامه تمرین مقاومتی با تنظیم مثبت فول استاتین و تنظیم منفی مایواستاتین در بهبود متابولیسم گلوکز تخریب شده ناشی از مقاومت به انسولین سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 موثر است که قدرت عضلانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، دیابت نوع2، فول استاتین، مایواستاتین، مقاومت به انسولین
 • علیرضا دبیر، مهدی مرادی*، صادق ستاری فرد صفحات 113-132

  هدف تحقیق، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از ترکیب روش های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت کل شمار و تعداد آن 142 نفر بود. روایی پرسشنامه توسط 15 نفر از استادان مدیریت ورزشی و متخصصان ورزش اسکی و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ (815/0α =) تایید شد. راهبردهای تدوین شده شامل بهره گیری از نیروهای متخصص، مجرب و به روز در امور اجرایی فدراسیون، برگزاری مسابقات، کلاس های مربیگری و داوری و مربیگری تیم های ملی، بهره مندی از مشارکت بخش خصوصی و جذب حامیان مالی در راستای حمایت از رویکرد همگانی، قهرمانی و حرفه ای ورزش اسکی، استفاده از فرایند استعدادیابی در استان های صاحب نام اسکی با تمرکز بر آمایش سرزمین، برنامه ریزی و تلاش به منظور کسب میزبانی رویدادهای جهانی و آسیایی و برگزاری مسابقات کیفی در رده های سنی مختلف با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی، بهره گیری از پژوهش و آموزش جهت بهبود و ارتقای آگاهی و دانش جامعه هدف و در راستای ترویج و توسعه ورزش اسکی، تدوین قوانین و دستورالعمل ها در راستای توسعه و بهره وری پیست های ورزش اسکی و حمایت از قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و عوامل متخصص این ورزش، استفاده از ارتباطات بین المللی و ظرفیت های داخلی به منظور کسب کرسی های جهانی و تسهیل و تسریع ورود لوازم، وسایل و تجهیزات ورزش اسکی، بهره مندی از مدیریت کیفی فرایندها در برنامه ریزی و انجام فعالیت های فدراسیون اسکی مبتنی بر تفکر اقتصاد مقاومتی بود.

  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی، فدراسیون اسکی
 • سجاد محمدیاری*، شیوا عبدی، علی بختیاری صفحات 133-143

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی کم حجم با شدت بالا بر شاخص های پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی در مردان دارای اضافه وزن بود. جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان چاق و دارای اضافه وزن با دامنه سنی 20 تا 25 سال بودند که در هیچ برنامه ورزشی منظم دست کم در شش ماه قبل از شروع پژوهش شرکت نکرده بودند و فقط در فعالیت های روزانه شرکت داشتند. از این جامعه، 30 نفر (سن 03/3±6/23 سال، قد 75/6±80/174 سانتی متر، وزن 14/9 ±35/92 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 6/31 کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی 29) به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی هشت هفته برنامه فعالیت تناوبی با شدت بالا را اجرا کردند. برنامه تمرینی 20 دقیقه تمرین (10 تناوب 1 دقیقه ای با شدت 85 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه و 1 دقیقه بازیافت با شدت 50 تا 55 درصد ضربان قلب بیشینه) بود. 48 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه تمرینی اندازه گیری های آنتروپومتریک و شاخص های بیوشیمیایی انجام گرفت. از روش آماری واریانس دوراهه با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد هشت هفته تمرین تناوبی کم حجم با شدت بالا موجب کاهش مقادیر پلاسمایی هموسیستئین، CRP، LDL و BMI شد (05/0P <). به علاوه، مشخص شد تمرین تناوبی کم حجم با شدت بالا موجب افزایش HDL پلاسمایی شد (001/0P=). به نظر می رسد تمرین تناوبی کم حجم با شدت بالا از راه کاهش وزن در کاهش عوامل خطرزای قلبی پسران دارای اضافه وزن تاثیر مثبتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی کم حجم با شدت بالا، بیماری های قلبی، مردان دارای اضافه وزن، هموسیستئین
 • پروین شوشی نسب*، جواد فسنقری، محمود ایزدی، علی بنسبردی صفحات 145-157

  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رضایت مندی و ادراک کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در یک رویداد ورزشی بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت و نمونه آماری آن 350 نفر از گردشگرانی بودند که در رقابت های کشوری کشتی با چوخه در شهرستان اسفراین حضور داشتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شانک 2006 و به منظور تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و همچنین به منظور تعیین پایایی بخش های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون، به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها، و از مدلسازی معادلات ساختاری به منظور ارائه مدل تحقیق و تبیین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته با نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت مسابقات، کیفیت دسترسی و کیفیت مکان برگزاری مسابقات به ترتیب اولویت، بیشترین تاثیر را بر رضایت مندی و تمایل به بازگشت گردشگران رویداد ورزشی داشته است. ارائه مدل کیفیت خدمات گردشگری ورزشی می تواند راهنمایی برای مدیرانی باشد که تمایل دارند از رویدادهای گردشگری ورزشی بیشترین بهره را ببرند.

  کلیدواژگان: تمایل به بازگشت، رضایت مندی، رویداد ورزشی، کیفیت خدمات، گردشگر ورزشی
 • زهره دلفانی*، فرشته شهیدی صفحات 159-168

  یکی از پیامدهای ناشی از تمرین ورزشی، کوفتگی عضلانی است. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیرات مصرف عصاره خرفه و ایبوپروفن بر تغییرات آنزیم کراتین کیناز و میزان کوفتگی عضلانی تاخیری پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید در مردان ورزشکار بود. 30 مرد سالم فعال (سن 5/2±86/23سال، قد 9/30± 8/177سانتی متر، وزن 39/0±8/73کیلوگرم) به صورت داوطلبانه شرکت کردند و در طرحی دوسوکور به صورت تصادفی به سه گروه خرفه، ایبوپروفن و دارونما (n=10) تقسیم شدند. گروه خرفه عصاره گیاه خرفه را به صورت خوراکی و به مقدار 1200میلی گرم در سه نوبت در روز، گروه های دارونما و ایبوپروفن به ترتیب مقدار مشابه لاکتوز و قرص ایبوپروفن را از 24ساعت قبل از تمرین تا 72 ساعت بعد از آن دریافت کردند. کوفتگی عضلانی تاخیری با استفاده از برنامه تمرینی اصلاح شده ایجاد شد. سطوح CK و میزان کوفتگی در چهار نوبت، 24ساعت قبل، 24،48 و 72 ساعت بعد از اجرای تمرین به ترتیب به وسیله دستگاه خوانش الایزا و مقیاس درد احساس کوفتگی (VAS) اندازه گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس در اندازه گیری تکراری و نرم افزار SPSS19 به منظور تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. غلظت CK سرم گروه خرفه 48 و 72 ساعت پس از تمرین به طور معناداری کاهش یافت، اما در گروه ایبوپروفن 72 ساعت پس از تمرین به طور معناداری افزایش یافت (05/0P</em>≤). همچنین افراد گروه خرفه 72 ساعت پس از تمرین به طور معناداری درد کمتری داشتند، اما گروه ایبوپروفن بیشترین میزان درد را داشتند (05/0P</em>≤). تفاوت معناداری بین سه گروه در غلظت  CKسرم 24 ساعت پس از تمرین و میزان درد ادراک شده پس از 48 و72 ساعت بعد از تمرین مشاهده شد (05/0P</em>≤). یافته های این پژوهش نشان داد عصاره گیاه خرفه در مقایسه با قرص ایبوپروفن در پیشگیری و تسکین کوفتگی عضلانی تاخیری ورزشکاران مرد تاثیر چشمگیری دارد.

  کلیدواژگان: ایبوپروفن، عصاره خرفه، کوفتگی عضلانی تاخیری، مردان ورزشکار
 • امیر قنبرپور نصرتی* صفحات 169-179

  در این پژوهش پرسشنامه عدالت سازمانی کیم و لونگ (2007)، در فدراسیون های ورزشی اعتباریابی شد. جامعه آماری تحقیق 703 نفر از کارشناسان فدراسیون های ورزشی ایران بودند، که از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق، انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش از نوع واریماکس، و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار 8.8 LISREL، استفاده شد. تحلیل عاملی پاسخ های جمع آوری شده از کارشناسان، نشان داد که ابزار عدالت سازمانی از سه عامل (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، و عدالت تعاملی) با ارزش ویژه بزرگ تر از یک اشباع شده است و این عوامل در مجموع 98/78 درصد از واریانس کل این ابزار را تبیین می کنند. شاخص های برازندگی تحلیل عاملی تاییدی وجود عوامل سه گانه را تایید کرد (13/2=χ2</sup>/df،98/0CFI=، 96/0NFI=، 95/0=GFI، 071/0RMSEA=). همچنین ضریب آلفای کرونباخ (88/0) به دست آمده نشان داد که ابزار عدالت سازمانی از پایایی قابل قبولی برای استفاده در فدراسیون ها و سازمان های ورزشی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اعتباریابی، تحلیل عاملی، عدالت سازمانی، فدراسیون ورزشی، کارشناس
|
 • Amin Dehghan Ghahfarokhi *, Mahmood Goodarzi, Majid Jalali, Ebrahim Alidoust Pages 9-23

  The aim of this study was to identify the constituent elements of the Iran sport federations system and to examine their relationships. Systematic approach was considered for systematic examination of the constituent elements. By reviewing the theoretical literature and interviews with knowledgeable elites, the constituent elements of sport federations system including inputs (financial resources, sport facilities, human forces and leadership and management), processes (preparation and development of coaches, promotion and media, national and international competitions and camps, scientific and research development, sport participation, talent identification, elite athletes development and support), outputs (growth and generalization of sport, success and medaling), and outcome (development) were identified. The assessment of the relationship between each of these variables can be considered as a decision-making. Therefore, DEMATEL test could be used to extract causal relationships of variables. In this paper, 12 sport management experts examined the relationship of these variables. The results showed that national and international competitions was the most influential element and developing elite athletes was the most affected element. In addition, element of developing elite athletes had maximum intensity (total of affecting and affected). The element of scientific and research development was a strong penetrator and talent identification was a strong penetrated element. Finally, this study can help sport managers to systematically understand sport federations and their causal relationships.

  Keywords: Sport System, systematic approach, systematic thinking, sport federations
 • Vahideh Kianmarz Bonab, Mohammadreza Kordi *, Siroos Choobineh Pages 25-35

  Myocardial infarction is a disease that not only influences cardiovascular system, but also influences other body systems including skeletal muscles. Thus, the aim of this study was to examine two type of interval trainingwith low and high intensity on gene expression of MyoD and Pax7. 24 Wistar rats (age: 10 weeks) were selected and underwent a coronary artery blocking surgery. Eventually, they were randomly divided into 4 groups: low intensity training (LIT) (n=6), high intensity training (HIT) (n=6), sham (n=6) and control (con) (n=6). 4 weeks after operation, subjects trained for 6 weeks, 3 session per week. After 6th week, subjects were anesthetized and killed and their soleus muscle were separated for further analysis. Data from RT-PCR technique were quantified by ΔΔCt formula and analyzed by one-way ANOVA test after Shapiro-Wilk and Leven tests. The results showed no significant differences in the effect of training intensities on MyoD and Pax7 among groups. However, it has shown that training has positive effects of cardiovascular system and muscular disorders resulted from MI, further studies with more control of other effective factors are required for a definite comment on the effects of different types of training on markers such as MyoD and Pax7 which are highly associated with treating muscle atrophy.

  Keywords: Myocardial Infarction, interval training, Low Intensity, Training, Myogenic Factors
 • seyed Ehsan Amirhoseeini *, Mohammad Khabiri, Mehrzad Hamidi, nasrollah sajjadi Pages 37-51

  This study was conducted with the aim of explanatory model of the effect of perception of political climate on work outcomes and the mediating role of perceived organizational support in the Ministry of Sport and Youth of I.R.Iran. This study was applied in terms of aims and descriptive correlation in terms of methodology. Data were collected by a field method and distributing a questionnaire among statistical sample. The statistical population consisted of 466 employees of the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran and 210 subjects were selected as the sample by Cochran's formula. The hypotheses were tested and the findings showed that the validation of the model of the effect of perception of political climate on work outcomes and the mediating role of perceived organizational support in the employees of the Ministry of Sport and Youth of Iran was desirable and the type of relationships among variables indicated the effectiveness of this model so that there was a significant relationship between perception of the political climate on work outcomes, the mediating role of perceived organizational support and the moderating role of political skills.

  Keywords: Employee, s perceived organizational support, perception of political climate, Political Skills, work outcomes
 • MOZHGAN REZVANI RAD, Farhad Daryanoosh *, Mohammad Hemmatinafar, Iman Jamhiri Pages 53-62

  The aim of this study was to determine the effect of Quercetin supplement during sedentary period on the signaling pathway of the PGC-1α. Researchers are trying to find out whether Quercetin supplement consumption can be beneficial to preventing atrophy during sedentary period. In this study, 30 male rats (age=2 months old, weight=295±11.80 g, Sprague-Dawley) were selected. They were assigned to 2 groups: control (n=6) and training (n=24). Interval training with the intensity of 16 m started in the first week and reached the speed of 30 m/min. in the eighth week. Then, the rats of the control group and 6 rats of the training group were killed. Then, the rest of training group (n=18) were randomly divided into 3 groups: detraining, sedentation and sedentation-Quercetin supplement. Sedentary groups became inactive for 14 days and Quercetin supplement group was fed with Quercetin (400 mg/day) during this period. After these 14 days, they were killed and the amount of the PGC-1α gene expression of their soleus muscle was measured. The mean weight of the rats was higher than the control and the other two groups (detraining and sedentation) (P=0.001). On the other hand, after 14 days, the sedentation-Quercetin group had the highest whereas the sedentation group had the lowest amount of PGC-1α gene expression (P=0.004). The results of the changes showed that the minimum reduction in the muscle weight and gene expression of the PGC1α during sedentary period can be expected by consuming Quercetin supplement.

  Keywords: Sedentation, Active Rats, Quercetin Supplement, PGC1α
 • Gholamreza Shabanibahar * Pages 63-74

  Given that job crafting is the one of the empowerment tools for human resources and it has a favorable impact on organization environment, this study aimed at investigating the role of job crafting components in organizational climate of Sport and Youth Ministry of I.R.Iran. 191 experts and managers of Sport and Youth Ministry randomly participated in the study by Krejcie et al. Table (selected from a population of 500 subjects) and responded to job crafting scale (Tims et al., 2012) and organizational climate questionnaire (Halpin and Craft, 1963). After 17 professors investigated the face and content validity of the questionnaires, divergent (factor loading over 0.40), convergent (AVE over 0.5), and discriminant (AVE≥R2) validity were confirmed. Structural equal modeling results showed that the best factor to create organizational climate was obtained via crafting social job resources (r=0.62, t=8.04, R2=0.65). Regarding the high factor loading of team spirit (r=1.10, t=8.04, R2=1.22), it seems that before that job structures need altering in mega governmental sport organizations, social relations and human resources dynamics can develop positive changes in organizational climate. Thus, job designers and managers of mega governmental sport organizations are recommended to mainly emphasize job social characteristics for workforces so that negative consequences of bureaucracy in governmental sport organizations could be prevented to some extent.

  Keywords: Organizational climate, Team Spirit, Social resources, Sport, Youth Ministry, job crafting
 • Firuz Sharafi Dehrhm *, rahman soori, Sadegh Abbasian, Mahsa Rastegar MM Pages 75-85

  Mitochondrial transcription factor A (Tfam) has a key role in keep of copy numbers and transcription activity of mtDNA. The object of the recent study was to determine the effect of exercise training on serum levels and gene expression of mitochondrial transcription factor A and PGC1α in hippocampus of male rats. In the present study 20 Wistar rats were divided into training and control groups. Training protocol was done 60 min in each session for four sessions in each week. Training group was carried out 15 × 4 min bouts of training with 85 to 90% of VO2max that sustained with three min recovery with 70% of VO2max. PGC1α and Tfam and their gene translations were evaluated by commercial kits and Real-Time PCR method, respectively. Results illustrated that VO2max and serum levels of biomarkers of mitochondrial biogenesis were significantly increased (p<0.05). Also, PGC1α and Tfam gene translations in hippocampus were significantly increased (p<0.05). It seems that, the present three-week training protocol has competency to increase in both hippocampus and serum levels of PGC1α and Tfam in male rats. Likewise, there is a likelihood that significant increase of Tfam is due to meaningful vicissitudes of PGC1α.

  Keywords: Exercise training, Hippocampus, Mitochondria transcription factors
 • Yousef Yavari *, Mehdi Bashiri, Farhad Khoshnevis, Akram Faridi Pages 87-97

  The study examined the relationship of applying principles of human relations by professors and instructors with sport achievement motivation of physical education students. The study population included all male and female students of physical education and sport sciences of Azerbaijan Shahid Madani University (N=252) and 160 subjects randomly completed Gohari (2011) human relations principles questionnaire and Gill and Dieter (1988) sports achievement motivation questionnaire. Independent t test and one-way ANOVA were used to examine the groups and Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship of variables at P≤0.05. The results showed that although mean scores of applying principles of human relations and sport achievement motivation were above average, there was not a significant relationship between applying the principles of human relations and sport achievement motivation and its subscales. There was a significant relationship between athletic experience of students and applying the principles of human relations and sport achievement motivation (P<0.05). Also, there was a significant difference in mean scores of victory and goal orientation dimensions of sport achievement motivation between male and female students (P<0.05). Students' viewpoints on applying the principles of human relations were different based on their entrance year. It seems that sport achievement motivation in physical education students is associated with factors other than applying the principles of human relations by their professors. But given the importance attached to applying the principles of human relations, the observance of these principles by professors has always been emphasized and it will surely affect the development of other life and educational dimensions of students.

  Keywords: Professor, Sport Achievement, Physical Education Students, human relations, Sport Orientation
 • Javad Tolouei azar*, Fatemeh Shabkhiz, mousa khalafi Pages 99-111

  The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of resistance training on serum levels of myostatin, follistatin and insulin resistance in elderly men with type 2 diabetes. For this purpose, 20 elderly men with type 2 diabetes (age: 72.45 ± 4.97, weight: 79.70 ± 12.57, BMI: 27.91 ± 4.07) were selected and randomly divided into two groups: resistance training (n = 10) and control (n = 10). The resistance training group performed 8 movements in 3 sets with 10 repetitions at 70% 1RM for 8 weeks, 3 sessions per week. Blood samples were collected at baseline and 48 hours following the last training session. The paired t test and ANCOVA were used to analyze data in the significance level of 0.05. The results of intra-group data analysis showed that 8 weeks of resistance training significantly increased lower and upper extremity strength (P=0.001) and serum levels of follistatin (P=0.008), and significantly decreased serum levels of myostatin (P=0.03), insulin, glucose and insulin resistance index (P=0.001) in elderly men with type 2 diabetes. Also, intergroup changes showed that resistance training group showed a significant increase in lower and upper extremity strength (P=0.001) and serum levels of follistatin (P=0.01) and a significant decrease in serum levels of myostatin (P=0.01), insulin, glucose and insulin resistance index (P=0.001). Resistance training program with follistatin upregulation and myostatin downregulation influences the improvement of the metabolism of glucose degraded by insulin resistance in the elderly with type 2 diabetes which also affects muscle strength.

  Keywords: resistance training, Type 2 diabetes, Follistatin, Myostatin, insulin resistance
 • Ali Reza Dabir, mehdi moradi*, Sadegh Satarifard Pages 113-132

  The aim of the study was to develop a strategic and operational plan for the Ski Federation of the Islamic Republic of Iran. This study was applied in terms of aims and a combination of qualitative and quantitative methods for data collection and analysis. The sample equaled the population by census sampling method (N=n=142). The validity of the questionnaire was confirmed by 15 sport management professors and ski experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α=0.815). Formulated strategies included utilizing expert, experienced and up-to-date forces in federation administration, competitions, coaching and refereeing classes and coaching national teams, benefiting from private sector involvement and attracting sponsors to support public, championship and professional approach in skiing, using the talent identification process in provinces which have a noticeable reputation in ski with a focus on landscaping, planning and striving to host world and Asian events and qualifying events in different age groups with the participation of representatives of the World Federation, utilizing research and training to improve and promote the awareness and knowledge of the target community and to promote and develop skiing, formulating rules and guidelines to develop and utilize ski slopes and to support champions, coaches, referees, veterans and professional authorities of this sport, utilizing international communications and internal capacity to acquire global seats and to facilitate and benefit from ski equipment supplies, utilizing the quality management of the processes in planning and carrying out activities of the Ski Federation based on the resistive economy approach.

  Keywords: strategic plan, Operational Plan, Ski Federation
 • Sajjad Mohammadyari *, Shiva Abdi, Ali Bakhtiyari Pages 133-143

  The purpose of this study was to investigate the effect of low volume high-intensity interval training on markers predictive of cardiovascular disease in overweight men. Participants were overweight and obese students aged 20 to 25 years that have no regular exercise program six months before the study and only were participated in the daily activities. Thirty subjects (23.6 ± 3.03 years of age, height 174.80 ± 6.75 cm, weight 92.35 ± 9.14 kg, and BMI 31.6 kg/m2) randomized divided into control and experimental groups. The experimental group underwent 8-weeks exercise training. The exercise training program consisted of 20 min (10 intervals 1-min at 85-90% maximal heart rate that separated with 1-min at 50-55% maximal heart rate). Forty-eight before and after last sessions of exercise training anthropometrics and biochemical analysis was done. Repeted measure two-way ANOVA was used for data analysis. The results indicated that 8-weeks low volume high-intensity interval training reduced plasma levels of homocysteine, CRP, LDL and BMI (P < 0.05). Additionally, low volume high-intensity interval training increase HDL (P=0.001). It seems that low volume high-intensity interval training through reduce body weight attenuates cardiovascular risk factors in overweight men.

  Keywords: Low volume high-intensity Exercise, homocysteine, Cardiovascular disease, overweight men
 • Parvin Shooshinasab *, Javad Fesanghari, mahmood izadi, Ali Benesbordi Pages 145-157

  The aim of the current study was to investigate satisfaction and the perceived service quality and intent to return in sport tourists of a sport event. This study was descriptive correlation conducted as a field. The statistical sample consisted of 350 tourists who attended the national competitions of a traditional wrestling in Esfarayen city. Shonk (2006) questionnaire was used to collect data. Confirmatory factor analysis was used to determine the construct validity of the questionnaire and Cronbach’s alpha coefficient was applied to determine the reliability of different sections of the questionnaire. Kolmogorov – Smirnov test was used to determine the normality of the data distribution. Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship among variables and structural equation modeling (SEM) was used to provide the model and explain the relationship between dependent and independent variables using LISREL software. The results showed that contest quality, access quality and place quality respectively had the highest effect on satisfaction and intent to return in sport event tourists. Presenting sport tourism service quality model can offer guidelines for managers who intend to benefit most from sport tourism events.

  Keywords: intent to return, Satisfaction, Service Quality, sport event, sport tourist
 • zohreh delfani*, Freshteh Shahidi Pages 159-168

  One of the consequences of the training is muscle soreness. The aim of this study was to compare the effects of purslane extract and Ibuprofen on changes in creatine kinase enzyme and delayed onset muscle soreness after one session of intensive resistance training in male athletes. 30 healthy and active men (age 23.86±2.5 yr, height 177.8±30.9 cm, weight 73.8 ±0.39 kg) volunteered to take part in this study. They were randomly divided into three groups (n=10): purslane, placebo and Ibuprofen by double – blinded design. The purslane group received purslane extract orally as much as 1200 mg 3 times a day while placebo and Ibuprofen groups respectively received the same amount of lactose and Ibuprofen 24 hours before the training to 72 hours after the training. DOMS was created using a modified training program. CK levels and soreness were measured four times: 24 hours before, 24, 48 and 72 hours after the training respectively by ELISA reading device and Visual Analogue Scale (VAS). The data were analyzed by ANOVA with repeated measures and SPSS19. Serum CK concentration in the purslane group significantly decreased 48 and 72 hours after the training but it significantly increased in Ibuprofen group 72 hours after the training (P≤0.05). The purslane group significantly had less pain 72 hours after the training, but Ibuprofen group had the highest pain (P≤0.05). A significant difference was observed among the three groups in the concentration of serum CK 24 hours after the training and the perceived pain 48 and 72 hours after the training (P≤0.05). These findings showed that compared with Ibuprofen, purslane plant extract considerably influenced prevention and relief of delayed onset muscle soreness in male athletes.

  Keywords: ibuprofen, purslane extract, delayed onset muscle soreness, Male Athletes
 • Amir Ghanbarpour * Pages 169-179

  In this study, Kim and Long (2007) Organizational Justice Questionnaire was validated in sport federations. The statistical population consisted of 703 experts from Iran sport federations and 250 subjects were selected as the final sample of the study. For data analysis, exploratory factor analysis with principal components analysis and Varimax rotation and confirmatory factor analysis using LISREL 8.8 software were used. Factor analysis of the responses collected from the experts showed that organizational justice instrument was saturated from three factors (distributive justice, procedural justice, and interactional justice) with eigenvalues ​​greater than one, and these factors explained in total 78.98% of total variation of organizational justice scale. Fitness indexes of confirmatory factor analysis confirmed these three factors (RMSEA=0.071, GFI=0.95, NFI=0.96, CFI= 0.98, χ2</sup>/df=2.13). Also, Cronbach's alpha coefficient (0.88) indicated that organizational justice instrument had an acceptable reliability to be used in sport federations and organizations.

  Keywords: Validation, Factor analysis, Organizational Justice, Sport Federation, Expert