فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 15 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسلم خسروی زارگز*، سمیه بخشی صفحات 1-28

  هدف پژوهش حاضر تحلیل وبررسی وصیت نامه های شهدای خراسان جنوبی (109 وصیت نامه) است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده، در نظر دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا انگیزه رزمندگان از رفتن به دفاع مقدس را بررسی و تحلیل کند. در این نوشتار علل و انگیزه های رزمندگان برای حضور در جبهه در سه بخش انگیزه های دینی، انقلابی و ملی به عنوان مفاهیم تحقیق تفکیک شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. انگیزه دینی با حدود 63.5 درصد بیشترین دلیل حضور رزمندگان در جبهه بوده، انگیزه انقلابی با حدود 33.5 درصد در رده دوم قرار گرفته و انگیزه های ملی با 3 درصد کمترین نقش را در تشویق رزمندگان به حضور در جبهه های دفاع مقدس به عهده داشته اند. در نهایت، سه انگیزه گفته شده مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفت و در اینجا هم بیشترین انگیزه ای که در ترغیب رزمندگان برای رفتن به میادین جنگ تحمیلی نقش داشته انگیزه دینی بوده است. با توجه به فلسفه انقلاب اسلامی و فضای ناشی از آن که بر جامعه ایران اسلامی حاکم شده است، درک این مطلب چندان دشوار به نظر نمی رسد. با این وجود، باید در نظر داشت که هیچ کدام از این انگیزه ها بدون تکرار نبوده است.

  کلیدواژگان: انگیزه سنجی، رزمندگان اسلام، وصیت نامه شهدا، دفاع مقدس
 • بیتا عزیزی، ثریا قطبی، حسن نجفی*، اکبر رهنما صفحات 29-53

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رفتاری ایثار با رویکردی به آیات قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین(ع) انجام شده است. روش پژوهش گراندد تئوری (داده بنیاد) می باشد. چهار گروه مبانی نظری و سوابق پژوهشی و آیات و احادیث مرتبط با مفهوم ایثار جامعه آماری می باشند که با کمک روش نمونه گیری هدفمند از میان منابع گروه اول و دوم منابع در دسترس، به روز و قابل اعتماد به عنوان نمونه انتخاب شدند. اما در بررسی دو گروه دیگر یعنی آیات قرآن کریم و همچنین احادیث معصومین(ع) نمونه گیری انجام نشد و همه آن ها مورد کاوش قرار گرفتند. با استفاده از فرم های فیش برداری، داده ها تجمیع شده، از طریق شیوه کیفی تحلیل و بررسی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مواردی، مانند: اقدام شهادت طلبانه با نیت الهی، چشم پوشی از مایحتاج خود با وجود مطلوب بودن آن، گذشت از مال خود جهت طلب رضای خدا، گذشتن از جان در راه خدا و مواجهه مستقیم با دشمن، امیدواری به پاداش الهی، شکیبایی، بخشش در تنگدستی، انجام وظیفه افزون بر تکلیف، اولویت بخشی در ایثار و فدای جان و پذیرش ریسک از مهم ترین مولفه های رفتاری ایثار تشخیص داده شدند که در صورت توجه می توانند سبک زندگی افراد جامعه را به سمت زیست وحیانی- اخلاقی هدایت کند.

  کلیدواژگان: ایثار، مولفه های رفتاری، بازتولید مفهومی، قرآن، حدیث
 • عبدالرضا نواح، زیبا دمادم* صفحات 55-84

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه استفاده از رسانه ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان شهر شوش می باشد. به لحاظ نظری، برای بررسی این رابطه از دیدگاه های تلفیقی صاحب نظران جهانی شدن در حوزه ارتباطات و نیز نظریه پردازان وابسته به صنایع فرهنگی، و نظریه جامعه اطلاعاتی در خصوص پیامد این رسانه ها استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام جوانان 16 تا 35 سال شهر شوش است که از میان آنها 384 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان دادند بین استفاده از برنامه های ماهواره و چگونگی گذران اوقات فراغت، عدم پایبندی به زبان بومی و سبک ازدواج غیر سنتی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی حاکی از آن است که بین استفاده از ماهواره با هویت فرهنگی بومی جوانان رابطه معناداری وجود دارد که به نوبه خود نشانگر تغییر رفتار جوانان به سمت الگوهای جدید است.

  کلیدواژگان: هویت، هویت فرهنگی، ماهواره، جهانی شدن، جوانان شهر شوش
 • اردشیر زابلی زاده، محمد قلی میناوند چال*، فریبا برومندان صفحات 85-115

  این مقاله به تبیین مقوله سواد رسانه ای به معنای درک مفاهیم و سیاست های حاکم بر رسانه ها و روش استفاده مناسب و منتقدانه از آنها و نیز نقش و اهمیت این مقوله در شکل گیری تمدن اسلامی می پردازد. این پرسش که توسعه تمدن اسلامی چرا و چگونه به تعمیم و گسترش سواد رسانه ای نیازمند است، رابطه وثیقی با ویژگی های شهروندان و اعضای این جامعه آرمانی دارد. در این نوشتار می کوشیم مزایای وجود سواد رسانه ای را در جامعه نشان داده، فرضیه خود را درباره لزوم وجود سواد رسانه ای در جامعه اسلامی و تاثیر آن در توسعه فرهنگ و تمدن سازی اثبات کنیم و نیز نقش و تاثیر سواد رسانه ای را از منظر افزایش دانش رسانه ای عمومی، افزایش درک اهداف رسانه ای و افزایش رفتار انتقادی در توسعه تمدن اسلامی تبیین کنیم. در این زمینه، از روش کتابخانه ای و اسنادی برای آزمون فرضیه کمک گرفته شده است. برآیند مقاله نشان می دهد که توجه ویژه به سواد رسانه ای جزء ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی در جامعه اسلامی است و آموزش و تعمیم سواد رسانه ای لازمه توسعه فرهنگ و تمدن سازی است. بر همین اساس، راهکارهای مناسب برای ایجاد سواد رسانه ای در جامعه به منظور تشکیل تمدن اسلامی پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، توسعه پایدار، توانمندسازی، تمدن نوین اسلامی
 • محمدرضا رشیدی آل هاشم*، خدایار ابراهیمی، موسی نورا صفحات 117-152

  بشر امروزی با همه پیشرفت های متنوعی که داشته، در خود احساس اضطراب و تشویش می کند و از این اضطراب در رنج است. از سویی، یکی از دغدغه های عصر حاضر در جوامع بشری، کم رنگ شدن معنویت در صحنه زندگی فردی و اجتماعی است. هدف از این مقاله بررسی نقش یادمان های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه است و از نظر نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری آن را تمام افراد مراجعه کننده به یادمان های شهدا شکل داده اند که به کمک نمونه گیری تصادفی ساده، 443 آزمودنی برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن با استفاده از فرم CVR و CVI لاشه از دید صاحب نظران و روایی سازه ای آن به کمک روش آماری تحلیل عاملی به تایید رسید. با استفاده از آمار توصیفی و اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار SPSS 20 و lizrel پردازش شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که متغیر یادمان شهدا در این پژوهش در مجموع توانسته است 79 درصد از رفتار متغیر بعد رفتاری معنویت، 83 درصد از رفتار متغیر بعد اعتقادی معنویت و 73 درصد از رفتار متغیر بعد اخلاقی معنویت را پیش بینی و یا واریانس آن ها را تبیین کند. همچنین برابر با آزمون فریدمن، بعد رفتاری با میانگین امتیاز 52/2 از 5 به عنوان مهم ترین بعد در تاثیر پذیری از حضور در یادمان شهدا شناسایی شد. براساس نتایج مبنی بر اثبات نقش یادمان های شهدا در ارتقای معنویت و ابعاد آن در جامعه، نخست، به این نتیجه می رسیم که با توجه با ضریب تعیین تعدیل شده بالای پژوهش در تایید روابط مدل مفهومی آن و تاثیر یادمان شهدا در سه متغیر وابسته بعد اعتقادی، بعد اخلاقی و بعد رفتاری معنویت، ادبیات پژوهش به درستی انتخاب شده است. لذا به منظور استفاده از این فضای معنوی برای پرکردن اوقات فراغت جامعه و دوری از برنامه های غفلت زا و را، باید بکوشیم با تقویت برنامه های مذهبی در یادمان های شهدا و تامین منابع مادی و معنوی آن، فضای عمومی جامعه را از معنویت و عطر حضور شهدا آکنده کنیم.

  کلیدواژگان: یادمان شهدا، معنویت، بعد اعتقادی معنویت، بعد اخلاقی معنویت، بعد رفتاری معنویت
 • سید محمد حسین زاده حجازی، محمدرضا مردانی* صفحات 153-177

  تحقق هدف ها، کارامدی و اثربخشی فعالیت های بسیج دانشجویی در عرصه های علمی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانشگاه ها مستلزم بهره گیری از راهبردهای کارامد است. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای موثر در ارتقای کارامدی و اثربخشی بسیج دانشجویی و اولویت بندی آن ها انجام گرفته است. مطالعه اسناد بالادستی، بررسی تحقیقات پیشین و مقایسه تطبیقی سازمان های مشابه در داخل و خارج از کشور و نیز استفاده از نظرات کارشناسی، از جمله گام های اجرایی این پژوهش است. استخراج عوامل و متغیرهای محیطی و تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از مدل دیوید صورت گرفته، سپس متناسب با تحلیل وضع موجود، جهت گیری راهبردی تعیین شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه طراحی راهبرد و تنظیم اسناد راهبردی در مرحله برنامه ریزی به عنوان یک طرح تلقی می شود، اما یکی از الزام های اثربخشی برنامه ریزی راهبردی، به روزرسانی مستمر آن مبتنی بر پویایی نظام سازمانی و محیط است. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر، می بایستی از طریق تدوین راهبردهای ذیل، نقاط ضعف را به قوت و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد تا زمینه های کارامدی بیشتر و ارتقای اثربخشی بسیج دانشجویی در کشور (وضعیت مطلوب) فراهم شود: شبکه سازی فراگیر بین اعضا، فرهیختگان، نخبگان و استادان ارزشی، تشکل ها و نهادهای همسو (مبتنی بر ظرفیت فناوری های نوین با کارکردهای مختلف نظیر مدیریت دانش و انتقال تجربه های هم افزایی، آموزش و توانمندسازی، بانک اطلاعاتی، تولید محتوا و...)؛ ایفای نقش محوری در تشکیل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از طریق ایجاد اتحاد و تعامل بین تشکل ها و نهادهای همسوی دانشگاهی؛ اجرای برنامه های مشترک و بهره گیری از ظرفیت فرهیختگان، نخبگان و استادان ارزشی در راستای بازتولید گفتمان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و فرهنگ تفکر بسیجی، به منظور تاثیرگذاری در منطقه و جهان اسلام و تحقق تمدن نوین اسلامی؛ و...

  کلیدواژگان: راهبردهای موثر، مقایسه تطبیقی، تحلیل محیطی، اثربخشی، کارامدی، بسیج دانشجویی
 • فریبرز اصلانی، سیف الله رهبری*، خدایار ابراهیمی صفحات 179-202

  این پژوهش با هدف مطالعه کارکرد های براندازی نرم ناشی از «نفوذ دشمن» در گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و با روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. بر همین اساس، تلاش شده، بحث نفوذ در سه سطح، از منظر ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد: اول، ابعاد نفوذ فکری - فرهنگی، مانند: نفوذ فردی و جریان هایی که در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی؛ دوم، مقوله های نفوذ (تضعیف باورها، اعتقادات و ایمان و تغییر سبک زندگی و ذائقه ها)؛ سوم، اهداف و پیامدهای نفوذ (استحاله از درون و براندازی نظام). رهبر معظم انقلاب اسلامی در 43 سخنرانی از 89 سخنرانی خود (49 درصد از سخنرانی ها) از موضوع «نفوذ» یاد کرده است؛ به این معنی که از سال 1394 تا آخر مرداد 96 در مجموع 173 بار به واژه نفوذ رخنه اشاره داشته اند که بیشترین تکرار آن در اوج مذاکرات هسته ای (شهریور تا اسفند 1394) بوده است که نشانگر نگرانی ایشان از اهداف دشمن در فضای مذاکراتی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرایط فعلی (در دوره پسابرجام و به خصوص در نتیجه مذاکرات هسته ای). مهم ترین تهدید برای انقلاب اسلامی که موجب نگرانی مقام معظم رهبری هم شده است، ترفندهای دشمن در بحث نفوذ بوده و از این میان، مقوله «نفوذ فرهنگی دشمن» از جایگاه ویژه ای در دیدگاه ایشان برخوردار است.

  کلیدواژگان: نفوذ، براندازی نرم، گفتمان رهبری، پیامدشناسی
|
 • Pages 1-28

  The purpose of this research is to analyze the wills of the martyrs of southern Khorasan (109 wills). This is an applied research and it intends to use the content analysis method to investigate the motivation of combatant to attend on the sacred defense front. In this paper, the causes and motivations of the combatants for presence on the front are segregated into three sections of religious, revolutionary, and nationality motives as the concepts of the research and have been analyzed. Religious motivations, with about 63.5 percent, is the biggest reason for the presence of combatant on the front, the revolutionary motives are the second rate with 33.5 percent and the national motives with 3 percent have been the smallest role in encouraging the combatants to attend on the sacred defense fronts. Finally, the three mentioned motivations are compared. In this aspect also, the motives of religious were the active motivations to persuade the combatant to attend the battlefields. With regard to the philosophy of the Islamic Revolution and its atmosphere that was governed in the Islamic society, it does not seem very difficult to understand this concept. Nevertheless, it should be kept in mind that none of these motivations happens without repetition.

  Keywords: Motivation, Combatants of Islam, Wills of Martyrs, Sacred Defense
 • Pages 29-53

  The present study has been conducted to identify the components of self-sacrifice behavior with an approach to the verses of the Holy Qur'an and the Hadith. The method of the research is a ground theory method (data base). The four group theoretical bases, research findings, verses and hadiths related to the concept of the self-sacrifice are the statistical community which was selected as the sample by using the targeted sampling method from among the first and second group sources. But in the examination of the other two groups, the Qur'anic verses and the Hadiths of the Imams (AS), sampling was not carried out and all of them were explored. The data were combined and analyzed by using qualitative methods. The results of the research indicate that cases such as martyrdom with divine intention, overlooking our needs despite its desirability, overlooking from our property to seek God's satisfaction, overlooking ourselves in the way of God and direct encounter with the enemy, Hope for divine rewards, patience, forgiveness in poverty, fulfillment of duty, priority to sacrifice and sacrificing our life and acceptance of risk were the most important components of self-sacrifice behavior that if attention has be paid to them, can lead people's lifestyle toward divine revelation- moral path.

  Keywords: Sacrifice, behavioral components, conceptual reproduction, Qur'an, hadith
 • Pages 55-84

  The main objective of this research is to investigate the relationship between the use of satellite media on the cultural identity of young people in the city of Shush. Theoretically, in order to examine this relationship, the views of globalization in the field of communication, the views of cultural-affiliated theorists and the theory of society information about the outcomes of these media have been used. The research method is survey and Pearson correlation test has been used to investigate the hypotheses. A questionnaire has been used to collect data. The statistical population of the study consisted of all youths aged 16 to 35 in Shush city which 384 persons were selected according to Cochran formula. Data analysis has been done using spss software. The results showed a significant and positive correlation between use of satellite programs and how to spend leisure time, lack of adherence to native language and non-traditional marriage style. Also, the results of the regression model indicate that there is a significant relationship between the use of satellites with the native cultural identity that in turn, indicates a change in the behavior of young people towards the new patterns.

  Keywords: Identity, Cultural Identity, Satellite, Globalization, Youth of Shush City
 • Pages 85-115

  This paper addresses the issue of media literacy in terms of understanding the concepts and policies governing the media and the appropriateness and critical use of them and the role and importance of this issue in the formation of Islamic civilization. The question of why and how the development of Islamic civilization is necessary to generalize and expand the media literacy needs a solid relationship with the characteristics of the citizens and the members of this ideal society. In this paper we try to demonstrate the advantages of media literacy in society to prove our hypothesis about the necessity of media literacy in Islamic society and its impact on the development of culture and civilization and also to make clear the role and impact of media literacy in terms of increasing the knowledge of the public media, Increasing understanding the goals of media and increasing critical behavior in the development of Islamic civilization. In this regard, a library and documentary method has been used to test the hypothesis. The result of the article shows that special attention to media literacy is an essential and inevitable component of life in the Islamic society and the education and generalization of media literacy is necessary for the development of culture and civilization. Accordingly, the appropriate strategies are proposed for creating the media literacy in society for the formation of Islamic civilization.

  Keywords: Media Literacy, Permanent Development, Empowerment, Modern Islamic Civilization
 • Pages 117-152

  Today's man, with all the various advances that he has, feels anxious and suffers from it. On the one hand, one of the concerns of the present age in human societies is the diminished spirituality in the individual and social life scene. The purpose of this article is to investigate the role of martyrs' memorials in promoting spirituality in society. It is a practical one and has been conducted through a survey method. The statistical population of this study is all those who referred to martyrs' memorials which by simple random sampling, 443 subjects were selected as the sample. The data gathering tool is a researcher-made questionnaire which its content validity has been confirmed by using CVR and CVI through the viewpoints of the experts and its instrument validity using the statistical analysis of factor analysis. Using descriptive and exploratory statistics and structural equation modeling were processed by SPSS 20 and Lizrel software. The findings of the research show that the martyrs’ memorials variation in this study has been able to predict 79% of the behavioral dimension of spiritual behavior, 83% of the behavior of the spiritual beliefs variable and 73% of the ethical dimension of spirituality. Also, according to Friedman test, behavioral dimension with an average score 2.52 of 5 has been identified as the most important dimension in influencing the participated and presented at the martyrs' memorial. Based on the results of the findings on the role of martyrs' memorials in promoting spirituality and its dimensions in society, we can conclude that considering the modified coefficient of the research in confirming its conceptual model relationship and the effect of the memorial of the martyrs on the three dependent variables: beliefs, Ethical and spiritual behavior dimensions, the research literature has been properly selected. Therefore, in order to use this spiritual atmosphere to fill society's leisure time and avoid neglecting programs, we must strive to strengthen the religious programs in the martyrs' memorials and provide them with material and spiritual resources, to fill the public space of the society with spirituality and perfume of the present of martyrs.

  Keywords: Martyrs' Memorial, Spirituality, Belief Dimension of Spirituality, Ethical Dimension of Spirituality, Behavioral Dimension of Spirituality
 • Pages 153-177

  The realization of goals, efficiency and effectiveness of university student mobilization activities in the scientific, cultural, training and educational fields of universities require the use of effective strategies. The purpose of this study is to develop effective strategies to improve the efficiency and effectiveness of university student mobilization and also prioritize them. The study of superior departments, the study of past researches, comparative studies of similar organizations both inside and outside the country and as well as the use of expert opinions, are the implementation steps of this research. Extracting environmental factors and variables and analyzing them using David's model, then the strategic orientation has been determined in accordance with existing situation analysis. The results of this research show that although strategic planning and regulating the strategic documents is considered as a project in the planning stage, but one of the requirements for the effectiveness of strategic planning, is based on its continuous updating the dynamic organizational system and the environment. Based on the results of this study, the following strategies should be taken to turn the weaknesses into strengths and threats into opportunity in order to provide more efficient and effective areas for university students' mobilization in the country (favorable situation): making vast networks among members, scholars , Elites and valued professors, university associations and institutions (based on the capacity of new technologies with various functions such as knowledge management and the transfer of collaborative experiences, training and empowerment, database, content production, etc.); plays a central role in the formation of the Islamic revolutionary cultural front through the establishment of unity and interaction between the university institutions and organizations, performing the joint programs and the utilization of the capacity of educators, elites, and professors in order to reproduce the discourse of Imam Khomeini and the Supreme Leader and the Basij's thinking culture to influence in the region and in the Islamic world and the realization of a new Islamic civilization and ....

  Keywords: Effective Strategies, Comparative Comparison, Environmental Analysis, Effectiveness, Efficiency, university Student mobilization (Basij)
 • Pages 179-202

  This research has been conducted by the aim of studying the functions of soft subversion caused by "enemy influence" in the discourse of the Supreme Leader of the Islamic Revolution using by content analysis method. Accordingly, it has been attempted to discuss the influence on three levels from the view point of him: first, the dimensions of intellectual-cultural influence, such as: individual groups influence flows in the cultural, political, economic and security spheres; second, influencing categories, such as: weakening the beliefs and changing the lifestyles and tastes of people; third, the goals and consequences of influence (transformation from within and subversion of the system). The Supreme Leader of the Islamic Revolution has mentioned in the 43 speeches of his 89 speeches (49 percent of his lectures) the subject of "influence". This means that from the year 1394 to the end of August 96, a total of 173 times have been referred to the influence, which has been the most frequent at the height of the nuclear talks (September to March 2013). It indicates his concern about the enemy's goals in the negotiating space. The results of the research indicate that in the current situation (especially as a result of nuclear negotiations), the most important threat to the Islamic Revolution, which has been a source of concern for the Supreme Leader, is the enemy's tricks on the issue of influence. Among other things, the "cultural influence of the enemy" has a special place in his view.

  Keywords: Influence, Soft subversion, Leadership Discourse, Ramification