فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیست و یکم شماره 6 (پیاپی 88، بهمن و اسفند 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 6 (پیاپی 88، بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا جلالی فراهانی، سید رضا حسینی ذیجود* صفحات 547-548
 • بشری هاتف، ژیلا پیرزاد جهرمی*، فهیمه قهوه چی الحسینی، طاهره سادات جوادی فر صفحات 549-556

  این مطالعه به بررسی مروری بین نسلی در اختلال استرس پس از آسیب از پدران به فرزندان در خانواده ها می پردازد. اختلال استرس پس از آسیب، در میان مهم ترین اختلالات روانی در بین افراد آسیب دیده ای که از جنگ برگشته اند می باشد. این اختلال منجر به ایجاد استرس و نگرانی برای افراد آسیب دیده می شود. امروزه تعریف اختلال استرس پس از آسیب نه تنها شامل افرادی است که تحت تاثیر یک فاجعه قرار گرفته اند، بلکه شامل کسانی که شاهد آن رویداد نیز بوده اند، می باشد. این مطالعه بر این موضوع متمرکز است که پدران گرایش بیشتری برای انتقال پریشانی ذهنی به فرزندان خود دارند، از این رو باید دریافت که چه عواملی باعث انتقال بین نسلی می شوند و مکانیزم انتقال در نسل بعدی چیست. اکثریت تحقیقات اولیه در مورد معرفی ژنهای مرتبط با خطر PTSD منفی بوده است، اما مطالعاتی اثرات میان نسلی PTSD را نشان داده اند. مکانیزم های اپی ژنتیک هر دوی عوامل ارثی و محیطی را شامل می شوند که ابعاد روان شناختی جامعی را برای انتقال بین نسلی PTSD فراهم می کند. نظریه عوامل اپی ژنتیک بر این فرض است که عوامل بیولوژیکی و روان شناختی در تعاملی نزدیک با یکدیگر عمل می کنند و تحقیقات امیدوار کننده ای در مورد نقش اصلاح اپی ژنتیک در زمینه کاهش اثرات ماندگار زیست محیطی بخصوص در اوایل دوره های رشد وجود داشته است. اطلاعات زیادی وجود دارد که نشان می دهند برخی از فرزندان پتانسیل بیشتری برای ابتلا به این اختلال دارند. این مطالعه مروری نشان می دهد که اعضای خانواده و سیستم های فرا خانوادگی در انتقال بین نسلی اختلال استرس پس از آسیب سهم بسزایی دارند.

  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از آسیب، فرزندان، انتقال بین نسلی
 • علیرضا کرمبخش، محمود ثالثی* صفحات 557-566
  زمینه و هدف

  با رشد تولید علم در دنیا، لزوم تحلیل وضعیت دانش تولید شده به منظور استفاده در سیاستگذاری علمی بسیار مهم می باشد. یکی از ابزارهای تحلیل در این زمینه شاخص های علم سنجی است. با عنایت شرایط ویژه ایران و گستره تاثیرگذاری جنگ تحمیلی بر مردم ایران یکی از حوزه های علمی که می تواند با قوت به تولید دانش در منطقه و دنیا بپردازد حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تولید علم در حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی در ایران انجام گردیده است.

  روش ها

  مطالعه مروری حاضر با رویکرد علم سنجی می باشد که با توجه به هدف مطالعه، کلیدواژه های مرتبط با حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی تعیین گردید. سپس پایگاه استنادی اسکوپوس به عنوان مرجع معتبر علمی برای جستجوی تولیدات علمی ایران انتخاب شد و با رعایت دستورالعمل این پایگاه فرمول جستجو با ترکیب کلیدواژه ها تنظیم گردید. منابع انتشار یافته تا تاریخ 27 شهریور 1397 استخراج و تحلیل داده های آماری صورت گرفت.

  یافته ها

  تولیدات روانشناسی و روانپزشکی نظامی در دنیا 52419 مورد بوده که آمریکا با تولید 26318 مورد رتبه اول و انگلستان با 3510 مورد در جایگاه دوم قرار دارد و سهم ایران نیز 310 مورد (رتبه 18) است. برترین دانشگاه در ایران در این حوزه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با انتشار 85 مقاله و بیشترین سهم در پذیرش و انتشار مقالات در بین مجلات مربوط به مجله طب نظامی با انتشار 56 مقاله می باشد همچنین بیشترین ارجاع به مقالات این حوزه مربوط به مقاله چاپ شده در مجله Basic and clinical pharmacology and toxicology در سال 2006 میلادی می باشد.

  نتیجه گیری

  با عنایت به سابقه جنگ تحمیلی و تاثیر کل جامعه ایران از آثار جنگ و همچنین شرایط ویژه کنونی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا فرصت های وسیعی برای پژوهش در این زمینه وجود دارد و علیرغم رشد پژوهشی ایران در حوزه روانشناسی و روانپزشکی نظامی این قابلیت وجود دارد که پژوهشگران ایرانی بتوانند نقش بیشتری در تولید دانش در این بخش ایفا نمایند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در تولید و انتشار دانش در این زمینه پیشرو بوده بنابراین به نظر می رسد با برنامه ریزی دقیق بتوان سایر دانشگاه های نظامی را در این زمینه فعال نمود و همچنین بتوان در گام بعدی در جهت کاربردی کردن این دانش قدم های جدی را برداشت.

  کلیدواژگان: روانشناسی، روانپزشکی، نظامی، علم سنجی
 • علیرضا محمدی نامقی، سید مرتضی حسینی شکوه، محمدکریم بهادری، احمد عامریون* صفحات 567-584
  زمینه و هدف

  اورژانس بیمارستان های نظامی به علت ماهیت وجودی خود یکی از مهمترین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به آسیب دیدگان در اغتشاشات شهری می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های آمادگی اورژانس بیمارستان های نظامی در اغتشاشات شهری بود.

  روش ها

  مطالعه از نوع کیفی بود که به روش تحلیل محتوی قراردادی انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش شامل پزشکان، پرستاران، مدیران اورژانس 3 بیمارستان نظامی در شهر تهران با حداقل 15 سال سابقه کار بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند با مصاحبه نیمه ساختاریافته شروع و به روش گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع (10 نفر) ادامه یافت. مصاحبه ها در بازه زمانی مهر 1397 الی بهمن 1397 انجام شد. مراحل مختلف طرح، یافته ها و مدل مفهومی پژوهش جهت اعتبارپذیری (روایی) و پایایی (انتقال پذیری) به تایید خبرگان رسید. داده ها در نرم افزار MAXQDA10 ثبت و تحلیل ها انجام گردید.

  یافته ها

   پس از پیاده سازی مصاحبه ها، ابتدا 659 کد احصاء شد که پس از حذف هم پوشانی ها تعداد 128 کد بدست آمد. در مرحله بعد کد های استخراج شده در 7 بعد (تم) و 31 مولفه (ساب تم) طبقه بندی شد. ابعاد هفتگانه آمادگی به ترتیب شامل؛ فرماندهی و کنترل، برنامه منابع انسانی، پشتیبانی و مدیریت منابع، ارتباطات، حفاظت و امنیت، درمان و افزایش ظرفیت بود. در نهایت مدل مفهومی آمادگی اورژانس بیمارستان های نظامی در اغتشاشات شهری برگرفته از یافته ها تدوین و به تایید خبرگان رسید.

  نتیجه گیری

  با توجه به مدل مفهومی بدست آمده از مطالعه که شامل 7 بعد (تم) اصلی بود، مولفه های آمادگی اورژانس ها تقریبا در اغلب بحران ها مشابه به هم است ولی در اهمیت و اولویت بندی نسبت به هم متفاوت اند. در مدل آمادگی اورژانس بیمارستان های نظامی در اغتشاشات شهری تفاوت قابل ملاحظه ای خصوصا از نظر حفاظت و امنیت وجود دارد که ضعف در این زمینه تاثیر بسزایی بر سایر ابعاد آمادگی خواهد گذاشت. از آنجایی که در بلایای طبیعی، عمدتا دیدگاه و عقاید مردم با کارکنان درمانی نظامی همسو و هم جهت است چالش های قابل توجه در بعد حفاظت و امنیت وجود ندارد ولی بر عکس در اغتشاشات شهری، خصوصا اگر با موضوعات سیاسی همراه باشد به علت اختلاف عقاید و سایر مولفه های تاثیرگذار، تهدیدات جبران ناپذیری بر مصدومین، کارکنان، مراکز درمانی و نیز بر ادامه ناآرامی های شهری خواهد داشت.

  کلیدواژگان: آمادگی، بخش اورژانس، بیمارستان نظامی، ناآرامی شهری
 • حمیدرضا غلامی، حسین محمودی*، سید طیب مرادیان صفحات 585-595
  زمینه و هدف

  پرستاران در شرایط بحرانی و میادین رزم بزرگترین گروه درمانی هستند که ارائه خدمات امدادی می دهند. اگرچه مطالعات زیادی در زمینه نقش پرستاران در میادین رزم انجام شده، ولی تحقیقات کیفی اندکی از دیدگاه پرستاران در زمینه امداد و انتقال انتشار یافته است. این مطالعه با هدف تبیین عناصر و ابعاد امداد و انتقال مجروحین بر اساس دیدگاه پرستاران انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوا در سال 1397، بر روی 26 نفر از پرستاران شرکت کننده در ماموریت های اخیر که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده گردید. تمام داده ها ضبط و پس از تایپ در نرم افزار MAXQDA، تحلیل ها در هشت مرحله شامل تایپ متن مصاحبه ها، تعیین واحدهای معنایی، کدگذاری متن، بازنگری کدها با متن، طبقه بندی و توسعه طبقات، بازنگری طبقات، شناسایی درون مایه ها و گزارش یافته ها انجام گرفت.

  یافته ها

  استخراج کدهای مطالعه (212) منجر به پدیدار شدند سه درون مایه شامل "ناجی حیات در امداد و انتقال"، "مدیریت و رهبری امداد و انتقال" و "نابسامانی های امداد و انتقال" در هفت طبقه؛ مهارت مدیریت در امداد و انتقال، مدیریت و توسعه نیروی انسانی، صفات و قابلیت های ناجی، دانش و مهارت ناجی، نابسامانی در انتقال، نابسامانی ها اقدامات نجات بخش و نابسامانی های مدیریتی و 23 زیر طبقه گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که امداد و انتقال در صحنه نبرد متناسب با نیاز های جنگ می باشد. بکارگیری تجارب پرستاران در امداد و انتقال مجروحین می تواند منبعی معتبر جهت ایجاد یکپارچگی خدمات امداد و انتقال و ارتقاء توان رزم باشد.

  کلیدواژگان: امداد و انتقال، پرستار، مجروح، مطالعه کیفی
 • حسین صمدی، سید حسین موسوی، حسین شیروانی* صفحات 596-605
  زمینه و هدف

  تحقیقات نشان داده است که نوع دستورالعمل های توجه، نقشی حیاتی در اجرا و یادگیری مهارت های مختلف از جمله مهارت های تعادلی و کنترل پاسچر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل ایستا و پویا جانبازان شیمیایی دارای اختلال حرکتی بود.

  روش ها

  در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی می‏باشد تعداد 30 نفر از جانبازان شیمیایی دارای اختلال حرکتی مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی در شهر تهران در سال1396 با استفاده از روش نمونه‏گیری کرجسی و مورگان انتخاب و جهت آزمون مورد نیاز شرکت نموده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. تکالیف آزمون، تست لک لک (تعادل ایستا) و تست تخته موازنه (تعادل پویا) بود که برای هر 2 حالت تعادل 12 مرتبه و در 4 حالت توجهی (توجه درونی، توجه بیرونی دور، توجه بیرونی نزدیک و کنترل) انجام شد.

  یافته ها

   نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری نشان داد که شرکت کنندگان در دو شرایط کانون توجه بیرونی دور و نزدیک، به طور معناداری (p=0.001) نسبت به شرایط توجه درونی و کنترل، تعادل ایستا و پویا بهتری دارند.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر از فرضیه عمل محدود شده و فرضیه پردازش آشکار حمایت کرده و نشان می‏دهد که تمرکز روی اثرات حرکت در محیط، عملکرد حرکتی جانبازان شیمیایی دارای اختلال حرکتی در تکلیف تعادل ایستا و پویا را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: کانون توجه، توجه درونی، توجه بیرونی، جانباز شیمیایی، اختلال حرکتی
 • نادر حامدچمن، سیمین ریاحی* صفحات 606-617
  زمینه و هدف

  افزایش مقادیر پلاسمایی  TNF-α(فاکتور نکروز تومور آلفا)، HCY (هموسیستئین)، CRP (پروتئین واکنشی فاز حاد)، cTnI (تروپونین قلبی I) و cTnT (تروپونین قلبی T) به عنوان شاخص های التهابی خطر ساز کاردیومایوپاتی شناخته شده اند؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تفاوت میان 8 هفته تمرینات ترکیبی، تناوبی هوازی و تداومی هوازی بر میزان HCY، CRP،TNFα ، cTnI، cTnT، پروفایل لیپیدی و عملکرد نظامیان 45 - 30 سال در شرایط آب و هوای سرد و کوهستانی می باشد.

  روش ها

  تعداد 30 مرد نظامی با محدوده سنی 45 - 30 سال به طور تصادفی در سه گروه 10 نفری، شامل: گروه تمرین ترکیبی، گروه هوازی تناوبی و گروه هوازی تداومی تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته، به صورت سه جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه با شدت 60% تا 80% حداکثر تکرار بیشینه (در تمرینات ترکیبی) و ضربان قلب بیشینه (در تمرینات هوازی) در شرایط آب و هوای سرد (آذرماه تا دی ماه- با اختلاف دمایی 5% پایین تر از میانگین دمای روزانه) و کوهستانی شهر تبریز اجرا گردید. مقادیر سرمی HCY، CRP، TNF-α، cTnI، cTnT،Lipid Profile (LDL, HDL, TGC) با استفاده از روش های آزمایشگاهی الایزا و الکتروکمی لومینسانس سنجیده شد.

  یافته ها

  اجرای 8 هفته برنامه پروتکل تمرینات ترکیبی، تناوبی هوازی و تداومی هوازی به طور معناداری میزان HCY، CRP، TNF-α، cTnI، cTnT، Lipid Profile (LDL, HDL, TGC) پلاسمای نظامیان را کاهش می دهد (P<0.05). همچنین نتایج آزمون آماری ANOVA و بنفرونی نشان داد، کاهش مقادیر پایه این شاخص ها درگروه تمرینات ترکیبی نسبت به گروه تمرینات تناوبی هوازی (P<0.05) و گروه تمرینات تداومی هوازی (P<0.05) معنادار بود.

  نتیجه گیری

   اجرای 8 هفته پروتکل تمرینات ترکیبی، موجب کاهش پاسخ های نکروز و کاتابولیکی خطرزای قلبی- عروقی می گردد، چنانکه این تغییرات باعث بهبود عملکرد در نظامیان مستقر در شرایط آب و هوای سرد و کوهستانی می گردد.

  کلیدواژگان: ورزش هوازی، کاردیومایوپاتی، تروپونین قلبی T، تروپونین قلبی I، پرسنل نظامی
 • الهام اخلاقی پیرپشته، محمد جواد جعفری*، سمیه فرهنگ دهقان، سهیلا خداکریم، عباس حاجی فتحعلی صفحات 618-627
  زمینه و هدف

  یکی از عوامل زیان آور محیط های کاری، استرس گرمایی است که اثرات سوء آن بر سلامتی گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس گرمایی و سطح برخی از مولفه های خونی کارگران در یک صنعت ریخته گری انجام شد.

  روش ها

   این مطالعه در تیرماه سال 1397 به صورت مورد-شاهدی بر روی 55 مرد شاغل در کارخانه ریخته گری مالیبل سایپا واقع در تهران، ایران انجام گرفت. افراد منتخب شامل 35 نفر از سالن ریخته گری چدن (گروه مواجهه) و 20 نفر از سالن ماشین کاری (گروه شاهد) بودند. ابتدا اطلاعات فردی، سوابق پزشکی و شغلی کلیه افراد با استفاده از پرسشنامه خودتنظیم جمع آوری گردید. از افراد در حین انجام کار5 سی سی نمونه خون به منظور تعیین مولفه های خونی (WBC، RBC، HCT، HGB، MCH، MCHC، MCV، PLT،RDW،PDW ،MPV) گرفته شد. نمونه ها توسط روش  Automated Blood Cell Counting آنالیز شدند. جهت بررسی استرس گرمایی نیز میانگین وزنی -زمانی شاخص دمای ترگویسان (WBGT) برای چهار وظیفه شغلی از گروه مواجهه و دو وظیفه شغلی از گروه شاهد، تعیین گردید. همچنین اندازه گیری تراز صدا و روشنایی نیز در این خصوص انجام شد.

  یافته ها

  میانگین شاخص WBGT در گروه مورد 32/97 درجه سانتیگراد و در گروه شاهد 22/5 درجه سانتیگراد بود. یافته های آزمایشگاهی نشان داد که در گروه مواجهه تعداد گلبول های سفید کمتر و غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، حجم متوسط گلبول قرمز (MCV) و تعداد پلاکت ها نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (P<0.05). اما رابطه معنی داری بین سایر مولفه های خونی و استرس گرمایی مشاهده نشد (P>0.05). نتایج آزمون تی-تست اختلاف معناداری را میان میانگین شدت روشنایی و تراز صدا در دو گروه مواجهه و کنترل را نشان نداد (P>0.05). نتایج ازمون اسپیرمن همبستگی معناداری بین تراز فشار صوت و شدت روشنایی با مولفه های خونی اندازه گیری شده نشان نداد. اما بین میانگین شاخص WBGT و تعداد گلبول های سفید، غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت همبستگی معناداری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  میانگین تعداد گلبول های سفید در گروه مواجهه یافته با استرس گرمایی در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود و همچنین میانگین غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، حجم متوسط گلبول قرمز (MCV) و تعداد پلاکت ها در گروه مواجهه نسبت به گروه شاهد بیشتر تعیین گردید. مواجهه با استرس گرمایی به صورت مزمن می تواند با تاثیر افزایشی بر فاکتورهای هماتولوژیک، میزان غلظت خون را افزایش دهد و سبب افزایش مقاومت عروقی و کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها شود.

  کلیدواژگان: استرس گرمایی، شاخص دمای تر گویسان، مولفه های خونی، ریخته گری
 • حمیدرضا محسنی، خلیل علی محمدزاده*، سیدمجتبی حسینی صفحات 628-636
  زمینه و هدف

  با عنایت به لزوم ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی، با هدف رصد جامع و کامل وضعیت سلامت کارکنان در ابعاد فردی، شغلی و سازمانی، این پژوهش برای دستیابی به الگوی مدیریت سلامت حرفه ای انجام شد.

  روش ها

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک مطالعه کیفی از نوع پژوهش های پیمایشی و مطالعات مشاهده ای و ارزیابی هاست. این پژوهش در سالهای 95 الی 97 در 300 ایستگاه کاری در 5 ساختمان یک سازمان انتظامی با روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. جمع آوری داده ها به صورت میدانی و با دستگاه های فنی و استفاده از فرم های طراحی شده که بوسیله بحث گروهی متمرکز نهایی شد، انجام شد

  یافته ها

   ایجاد الگوی مدیریت سلامت منجر به: ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص وضعیت سلامت فردی کارکنان انتظامی و سلامت محیط کار آنان و ایجاد داشبورد مدیریتی برای رصد لحظه ای وضعیت سلامت سازمانی شد. با استفاده از این الگو امکان ارزیابی و پایش سلامت فردی و شغلی کارکنان انتظامی در هر لحظه امکانپذیر شد.

  نتیجه گیری

  با طراحی این الگوی سلامت حرفه ای ضمن سطح بندی مشاغل مرتبط با حوزه انتظامی، به یک روش مدیریتی دست پیدا شد که در هر لحظه تصویری واضح، واقعی و کامل از وضعیت سلامت جامعه هدف را ارئه می دهد. همچنین استراتژی های مرتبط با سلامت نیروی انسانی با توجه به وضعیت سلامت کارکنان تنظیم گردید.

  کلیدواژگان: پیشگیری، پرونده سلامت، پایش سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت
 • سعید بکایی*، احسان موسی فرخانی صفحات 637-646
  زمینه و هدف

  درک اپیدمیولوژی طغیان بیماری های منتقله از راه آب و غذا برای اتخاذ شیوه های پیشگیری و کنترل آن ضروری می باشد. هدف ما در این مطالعه بررسی طغیان های گزارش شده طی سالهای 1391 تا 1397 در ایران می باشد.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی گذشته نگر از داده های ثانویه استخراج شده از گزارشات طغیان بیماری های منتقله از راه آب و غذا به مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت طی سالهای 1391 تا 1397 استفاده شد. روند و جنبه های اپیدمیولوژیک موارد طغیان را برحسب عامل اتیولوژیک، محل رخداد طغیان، ماده غذایی عامل طغیان، ماه، سال و موقعیت جغرافیایی تحلیل گردید.

  یافته ها

   بین سالهای 1391 تا 1397 تعداد 20615 مورد طغیان گزارش شده است که منجر به 158650 مورد بیماری، 19664 مورد بستری در بیمارستان و 288 مورد مرگ شده است. عامل طغیان بیماری منتقله از راه آب و غذا فقط در 40 % موارد براساس نتیجه آزمایشگاهی مشخص شده است. شایعترین عامل شناخته شده، ای کلای (30/6 %) و پس از آن شیگلا (1/8 %) بوده است. شایعترین مکان رخداد طغیان، منازل شخصی (69/1 %)، مراسم جشن و مذهبی (5/8 %) و رستوران (4/4 %) بوده است.

  نتیجه گیری

   اگرچه گزارش دهی طغیان بیماری های منتقله از راه آب و غذا در سالیان اخیر ارتقاء یافته است ولی هنوز هم با گزارش کمتر از واقعیت مواجه هستیم. بررسی و گزارش دهی طغیان در مناطق مختلف کشور با تفاوت آشکاری همراه است. این مطالعه فقط بر اساس گزارش موارد طغیان به وزارت بهداشت و درمان می باشد و الزاما نمی تواند بار صحیح طغیان ها را در کشور نشان دهد. تقویت و آموزش افراد درگیر در سیستم گزارش دهی از جمله برای جمع آوری نمونه ها و داده های اپیدمیولوژیک توصیه می شود.

  کلیدواژگان: طغیان، بیماری منتقله از راه آب و غذا، اپیدمیولوژی، ایران
 • فاطمه کشمیری* صفحات 647-656
  زمینه و هدف

  توسعه آموزش و ارزیابی همکاری بین حرفه ای در سیستم های آموزش علوم پزشکی در جهت ارائه بهتر خدمات سلامت اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی همکاری بین حرفه ای اعضای تیم درمان در اورژانس با استفاده از روبریک سنجش همکاری بین حرفه ای انجام شده است. در این مطالعه روانسنجی روبریک سنجش همکاری بین حرفه ای (روایی، پایایی و تحلیل عاملی تاییدی) نیز انجام شده است.

  روش ها

  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در دو فاز انجام شد. در فاز اول، روایی محتوایی، صوری و سازه ای روبریک سنجش همکاری بین حرفه ای تایید شد. این ابزار شامل 17 گویه در شش بعد اساسی همکاری بین حرفه ای شامل ارتباطات، همکاری، نقش و مسئولیت، کارتیمی، همکاری با بیمار و خانواده وی و مدیریت تعارض است. پایایی روبریک با استفاده از انسجام درونی و تکرارپذیری (با استفاده از رویکرد آزمون- بازآزمون در دو هفته متوالی) بررسی شد. تحلیل عاملی تاییدی از روش برآوردیابی ML از نرم افزار EQS استفاده شده است. در فاز دوم ارزیابی همکاری بین حرفه ای از طریق مشاهده مستقیم اعضای تیم درمان بخش اورژانس (شامل 70 نفر از دستیاران، کارورزان و پرستاران) انجام شد. همچنین همکاری بین حرفه ای اعضای تیم درمان با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) آنالیز و از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه بین گروه ها استفاده شده است.

  یافته ها

  با توافق کلیه شرکت کنندگان (18 نفر از اعضای هیئت علمی آموزش پزشکی، آموزش پرستاری و متخصصین بالینی) روایی محتوایی و صوری ابزار تایید شد (CVR> 0/49، 0/70<CVI). پایایی ابزار نیز با آلفای کرونباخ =0/89 و ICC=0/80 تایید شد. مقدار شاخص های GFI و AGFI برابر 0/9 گزارش شد. مقدار شاخص CFI برابر 0/967 و مقدار شاخص RMSEA برابر 0/06 با فاصله اطمینان 90 درصد به شکل (0/073- 0/047) تعیین شد. مقدار شاخص 195/78=χ2 با درجه آزادی 104=df بود (P<0.001). همچنین شاخص 1/88= X2/df گزارش شد. لذا ساختار روبریک با 17 سوال در 6 حیطه تایید شد. میانگین عملکرد اعضای تیم درمان بخش اورژانس (شامل 70 نفر از دستیاران، کارورزان و پرستاران) با میانگین (17/53) 63/35 گزارش شد. تفاوت معنی داری بین عملکرد سه گروه (پرستاران، کارورزان پزشکی و دستیاران) وجود داشته است (P=0.03).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد نمرات همکاری بین حرفه ای شرکت کنندگان در سطح پایین تر از حد مورد انتظار تعیین شد. پیشنهاد می گردد به منظور بهبود همکاری بین حرفه ای در بین ارائه دهندگان خدمت در محیط مورد بررسی، دوره های آموزش دانشگاهی و آموزش مداوم به صورت بین حرفه ای برنامه ریزی و اجرا گردد. باتوجه به تایید روایی و پایایی روبریک سنجش همکاری بین حرفه ای، می توان در سنجش همکاری بین حرفه ای شرکت کنندگان از روبریک استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کارتیمی، همکاری بین حرفه ای، روایی، پایایی، روبریک سنجش همکاری بین حرفه ای
 • شیوا سپهری، محسن علی آبادی*، رستم گلمحمدی، محمد بابا میری صفحات 657-669
  زمینه و هدف

  مواجهه همزمان با صدا و شرایط دمایی می تواند بر پاسخ های نوروفیزیولوژیکی بدن شاغیلن بخش اداری موثر باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مواجهه توام صدا و دماهای پایین بر پاسخ های فیزیولوژیکی و آسایش محیطی افراد انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی جامعه مورد مطالعه از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در خرداد ماه 1397 به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. در این پژوهش، 24 نفر از دانشجویان در یک اتاقک شرایط سازی با 10 شرایط ترکیبی دماهای پایین هوا 18،14 و22 درجه سانتی گراد و ترازهای صدا 65،55 و75 دسی بل مواجهه داده شدند. مدت زمان هر جلسه آزمایشی 55 دقیقه بود. پارامترهای فیزیولوژیکی از قبیل فشار خون، ضربان قلب، دمای سطحی بدن، دمای پوست انگشت، پاسخ گالوانیکی پوست و نرخ تنفس قبل و بعد از مواجهه اندازه گیری شدند. احساس حرارتی و آسایش حرارتی افراد بر اساس استاندارد ISO 10551 تعیین گردید. میزان حساسیت به صدا نیز با استفاده از مقیاس استاندارد آزار صوتی ISO15666 تعیین گردید.

  یافته ها

  در محدوده شرایط ترکیبی دمایی و صدای مورد مطالعه، اندازه اثر تغییرات کاهش دمای هوای بیش از اندازه اثر تغییرات افزایش صدا بر پاسخ های فیزیولوژیکی بود (0/05>P). با کاهش دمای هوای در مواجهه، افراد احساس آزار صوتی را بدتر گزارش کردند و همچنین افزایش تراز صدا در شرایط هوای سرد، درک حرارتی افراد را تحت تاثیر قرار داد (0/05>P). در مواجهه با صدای گفتار نامربوط در مقایسه با صدای فن، میانگین تغییرات پاسخ گالوانیکی پوست، نرخ تنفس و ضربان قلب و احساس آزار صوتی افزایش یافت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش دمای محیط نسبت به افزایش صدا منجر به تغییرات بیشتری در پاسخ های فیزیولوژیکی افراد شد. علاوه براین دما احساس آزار صوتی و صدا درک حرارتی افراد را تحت تاثیر قرار داد. همچنین مواجهه با صدای گفتار در محیط های اداری در آسایش محیطی افراد بسیار تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: صدا، پاسخ های فیزیولوژیکی، آسایش محیطی، دمای هوا، مواجهه همزمان
|
 • Alireza Jalali Farahani, Seyed Reza Hosseini Zijoud* Pages 547-548
 • Boshra Hatef, Jila Pirzad Jahromi*, Fahimeh Ghahvehchi Hosseini, Tahereh Sadat Javadifar Pages 549-556

  This narrative review evaluates the intergenerational transmission of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) from father to offspring in families. PTSD is the most important mental disorders in persons rescue from war. This impairment causes many problems and stressful conditions. Recently, the definition of PTSD contains not only those affected by the catastrophe but also those who have witnessed it suffering from PTSD. This review focuses on which fathers have a more tendency to transmit mental distress to their offspring. According to accept transmission, we should find out, which factors make intergenerational transmission and what is the mechanism of transmission during generation. Moreover, some clues indicate some offspring are more potentiated to PTSD. Most of the studies aim to find a specific gene for PTSD were failed, but the studies showed the intergenerational effect of the PTSD. Epigenetic mechanisms that contain both genetic and environmental factors provide a wide psychological aspect in the intergenerational effect of the PTSD. The theory of epigenetics assumes that the biological and psychological factors act closely and there has been promising research on the role of epigenetic modification in reducing sustained environmental effects, especially in the early stages of growth. There is a great deal of information indicating that some offspring have a greater potential for the disorder. This review study shows that family members and extramarital systems play an important role in the intergenerational transmission of PTSD.

  Keywords: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Offspring, Intergenerational Transmission
 • Alireza Karambakhsh, Mahmood Salesi* Pages 557-566
  Background and Aim

  With the growth of science production in the world, it is crucial to analyze the status of the produced knowledge for use in scientific policymaking. The scientometric method is one of these analytical tools. Given the special circumstances of Iran and the extent of the impact of the imposed war on the Iranian people, one of the scientific fields that can strongly produce knowledge in the region and the world in the field of military psychology and psychiatry. The purpose of this study was to investigate the status of science production in the field of military psychology and psychiatry in Iran.

  Methods

  The present review has a scientometrical approach and the keywords related to the field of military psychology and psychiatry were determined according to the purpose of the study. Then, the Scopus database was selected as a valid scientific reference for the search of Iranian scientific products. Following the instructions of this database, the search was set by a different combination of keywords. The published sources were extracted and analyzed until September 27, 2018.

  Results

  data production of military psychology and psychiatry was 52419 in the world, with the US producing 26318 (first rank) and the UK with 3510 (second rank) and Iran with 310 (18th rank). The top university in Iran in this field is Baqiyatallah University of Medical Sciences with 85 published articles and the largest contribution to the acceptance and publication of articles in the journals was Journal of Military Medicine (Iran) with 56 published articles. The highest citation in this field was for the paper published in the journal of Basic and clinical pharmacology and toxicology in 2006.

  Conclusion

  Given the history of the imposed war and its impact on the entire Iranian society, as well as the current special conditions of the West Asian region and North Africa, there are great opportunities for research in the field of military psychology and psychiatry. Despite Iran's growing research in this field, Iranian researchers can play a greater role in producing knowledge in this field. The findings of this study show that Baqiyatallah University of Medical Sciences has been a pioneer in the production and dissemination of knowledge in this field. Therefore, it seems that with careful planning, other military universities can be activated in this field and can also take serious steps in applying this knowledge in the next step.

  Keywords: Psychology, Psychiatry, Military, Scientometrics
 • Alireza Mohammadi Namaghi, Sayyed Morteza Hosseini Shokouh, Mohammadkarim Bahadori, Ahmad Ameryoun* Pages 567-584
  Background and Aim

  Emergency department (ED) in military hospitals due to its nature is one of the most critical healthcare centers for injured people at urban unrest. The aim of this study was an exploration of dimensions and components of ED preparedness in military hospitals for urban unrest.

  Methods

  This was a qualitative and content analysis study. The study population was the physicians, nurses, emergency managers of military hospitals with at least 15 years of work experience. Sampling was initially targeted with semi-structured interviews and continued with the snowball method until reaching the saturation (10 participants). Interviews were conducted between October 2018 and February 2018. Findings and conceptual model of the research approved by the experts for validation and reliability. Data analysis performed by MAXQDA10 software.

  Results

  With the implementation of interviews, the 659 code recognized. After deleting the overlaps, 128 codes were obtained. In the next step, the extracted codes were classified into 7 dimensions (themes) and 31 components (sub-themes). The seven dimensions of preparedness included command and control, human resources plan, resource management, communications, protection and security, treatment and increasing capacity, respectively. Finally, the conceptual framework of military hospitals emergency preparedness for urban unrest retrieved and approved by the expert's opinion.

  Conclusion

  According to the conceptual model of the study, which consisted of 7 main dimensions (themes), the components of emergency preparedness were almost identical in most crises but differed in importance and prioritization. In the emergency preparedness model of military hospitals in urban unrest, there is a significant difference in terms of protection and security which, if weak, will have a significant impact on other aspects of preparedness. Since people's views and opinions aligned with military personnel in natural disasters, there are no significant challenges in terms of protection and security, conversely, in urban unrest, especially if it is accompanied by political issues, due to divergent opinions and other influential factors, there will be irreparable threats to the injured, staff, health centers, and continuing urban unrest.

  Keywords: Preparedness, Emergency Department, Military Hospital, Urban unrest
 • Hamidreza Gholami, Hosein Mahmoudi*, Seyed Tayeb Moradian Pages 585-595
  Background and Aim

  Nurses are the biggest groups that provide relief and transport services in critical conditions and battlefields. Although many studies are published regarding the role of nurses in war the number of qualitative researches in this field is limited. This study was conducted to identify the role of nurses in the relief and transportation of injured victims on the battlefield.

  Methods

  This qualitative conventional content analysis was done in 2018. Using purposive sampling, 26 nurses with a recent history of participation in military missions were invited to include in the study. Data collection was carried out using in-depth semi-structured interviews. All data is recorded and typed in MAXQDA software, then analyses included 8 steps: transcription the interviews; identifying semantic units; coding; revising codes with text; classifying and developing categories; reviewing categories; identifying themes; and reporting the findings.

  Results

  In conclusion, 212 codes and 23 subcategories and seven categories were extracted from data analysis. Also three main themes including the "Life savior in relief and transmission", "Management and leadership of relief and transportation" and "Unorganized relief and transportation" were emerged. The main categories were: management skills in relief and transportation, human resources development, savior characteristics and capabilities, knowledge and skills of a savior, unorganized transfer, unorganized saving interventions, and unorganized management.

  Conclusion

  The findings of this study showed that relief and transportation on the battlefield were fit to the needs of the war. Applying nurses' experiences in this field can create an integrated relevant resource for relief and transportation services and improving combat power.

  Keywords: Relief, Transportation, Nurse, Injured, Qualitative Study
 • Hossein Samadi, Seyed Hossein Mousavi, Hossein Shirvani* Pages 596-605
  Background and Aim

  Research has shown that the type of attentional instructions plays a vital role in performance and learning of various skills, including balance skills and postural control. The purpose of the present study was to investigate the effect of internal and external (close & far) attentional focus on the static and dynamic balance of chemical veterans with movement impairment.

  Methods

  This research is quasi-experimental. The subjects were 30 chemical veterans with movement impairment who were referred to a military hospital in Tehran in 2017 were selected using Krejcie & Morgan sampling method and participated in the study. Test assignments included stork (static balance) and a balance beam test (dynamic balance), which was performed 12 times for both states of balance and 4 states (internal focus, far external attention, close external attention, and control).

  Results

  The results of variance analysis with repeated measurements (ANOVA) showed that the participants in both circumferences of external (close & far) attentional focus (P=0.001) had a better static and dynamic balance than the internal and control conditions. 

  Conclusion

  The finding of the present study supports constrained-action hypothesis and explicit processing hypothesis and shows that focusing on the effects of movement in the environment improves the motor's performance of chemical veterans with movement impairment in the static and dynamic balance task.

  Keywords: Focus of Attention, Internal Attention, External Attention, Chemical Veterans, Movement Impairment
 • Nader Hamedchaman, Simin Riahy* Pages 606-617
  Background and Aim

  Increased plasma levels of HCY (homocysteine), CRP (C-reactive protein), TNFα (tumor necrosis factor), cTnI (cardiac troponin I) and cTnT (cardiac troponin T) are known as inflammatory risk factors for cardiomyopathy. So, this study aimed to investigate the effects of 8 weeks combined, interval aerobic and continuous aerobic training on HCY, CRP, TNFα, cTnI, cTnT, lipid profile and performance of military personnel aged 30-45 years old in cold and mountainous climate.

  Methods

  30 Military men aged 30-45 years were randomly assigned into three groups of 10 people, including as combined, interval aerobic and continuous aerobic training groups. Training protocol was implemented for 8-week, three sessions a week and each session takes about 90 minutes on a regular basis by 60% to 80% of 1RM (in complex training group) and  (in aerobic training group) in cold (November/January - with a temperature difference of %5 lower than the average daily temperature) and mountainous climate of Tabriz city. Serum levels of cTnI, cTnT, Lipid Profile (LDL, HDL, and TGC), HCY, CRP, and TNF-α were assessed using ELISA and electrochemiluminescence methods.

  Results

  8 weeks of combined, interval aerobic and continuous aerobic training protocol, significantly decreased the serum levels of cTnI, cTnT, Lipid Profile (LDL, HDL, TGC), HCY, CRP and TNF-α in Military personnel (P<0.05). Also, ANOVA and bonferroni post-hoc test revealed that the reduction of basic rates of these factors was relatively lower in the combined training group compared to interval aerobic and continuous aerobic training groups (P<0.05).

  Conclusion

  Implementation of 8 weeks of combined training decreased cardiovascular risk factors and catabolic responses, as these changes improve the performance of military personnel in organizational missions of cold and mountainous climate.

  Keywords: Aerobic Exercise, Cardiomyopathy, Cardiac Troponin T, Cardiac Troponin I, military staff
 • Elham Akhlaghi Pirposhte, Mohammad Javad Jafari*, Somayeh Farhang Dehghan, Soheila Khodakarim, Abbas Hajifathali Pages 618-627
  Background and Aim

  Heat stress is one of the physical hazardous agents in the workplace with many adverse health effects. This study aimed to investigate the relationship between heat stress and workers' blood parameters in a foundry.

  Methods

  This case-control study was conducted in July 2018 on 55 male subjects employed in Saipa Malleable foundry located in Tehran, Iran. The selected individuals included 35 subjects working in the Foundry Hall (exposed group) and 20 subjects working in the CNC workshop (Control group) of a foundry plant. First, demographic information, medical records and occupational data of all subjects were collected using a self-regulated questionnaire. Blood samples (5 ccs) were taken from the subjects during the work to determine the blood components (including WBC, RBC, HCT, HGB, MCH, MCHC, MCV, PLT, RDW, PDW, MPV). Samples were analyzed by Automated Blood Cell Counting. The time-weighted average value of WBGT was determined for studied job tasks in the exposure group and two job tasks in the control group. Sound pressure levels and light intensities were also measured. 

  Results

  The average WBGT index was 32.97 ° C for the exposed group and 22.5 ° C for the control group. Laboratory findings showed that the number of white blood cells was less in the exposed group. The hemoglobin concentration, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV) and platelet count in the exposed group were higher than the control group (P<0.05). No significant relationship was found between the WBGT index and other blood Parameters (P>0.05). The t-test results did not show a significant difference between sound pressure level and light intensity in both exposure and control groups (P>0.05). Spearman's results did not show a significant correlation between sound pressure level and light intensity with blood Parameters, but significant correlation was observed between the average WBGT index and the number of white blood cells, hemoglobin concentration, and hematocrit.

  Conclusion

  The average number of white blood cells in the exposed group was lower than the control group. Also, the mean concentration of hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV) and platelet count was higher than the control group. Exposure to chronic heat stress can increase blood concentrations with increased hematologic factors and increase vascular resistance and reduce oxygen supply to tissues.

  Keywords: Heat Stress, WBGT Index, blood parameters, Foundry
 • Hamidreza Mohseni, Khalil Alimohammadzadeh*, Seyyed Mojtaba Hosseini Pages 628-636
  Background and Aim

  Considering the necessity of developing, retaining and promoting employees’ health as the most important organizational capital, this study was conducted to achieve a comprehensive occupational health management model to comprehensively observe the health status of employees in individual, occupational and organizational dimensions.

  Methods

  In terms of aim, the present study is applied while in terms of methodology, it is a qualitative survey – observational and evaluative study. This study is conducted between 2016 through 2018 in 300 workstations within 5 buildings of Police by snowball sampling technique. All data is collected as a field study by using technical devices and forms that finalized by focused group discussions.

  Results

  Drawing a health management paradigm leads to the establishment of a database on police staff’s health as well as their workplace health and a managerial dashboard to observe organizational health status instantly. By using this model, one can evaluate and monitor police staff health and occupational health instantly.

  Conclusion

  By developing this professional health model, while jobs related to police are rated, a managerial technique is achieved that a clear, real and complete image of the target community's health status is generated at any moment. Also, strategies related to human health were adjusted according to the health status of the staff.

  Keywords: Prevention, Health Record, Health Monitoring, Health Information Management
 • Saied Bokaie*, Ehsan Mosa Farkhani Pages 637-646
  Background and Aim

  Understanding the epidemiology of outbreaks of waterborne and foodborne diseases is essential for adopting prevention and control strategies. The purpose of this study was to investigate the reported outbreaks in Iran during 2012-2018.

  Methods

  In this retrospective descriptive study, secondary data extracted from reports of outbreaks of waterborne and foodborne diseases submitted to the Ministry of Health, the Centers for Communicable Disease Control, from 2012 to 2018. Epidemiological trends and aspects of outbreaks were analyzed according to etiologic factors, location of the outbreak, food vehicles, month, year and geographic location.

  Results

  Between 2012 and 2018, 20615 food and waterborne disease outbreaks were reported, resulting in 158650 illnesses, 19664 hospitalizations, and 288 deaths. The cause of the outbreak of waterborne and foodborne illness has been identified in only 40% of cases based on laboratory results. The most common cause was Escherichia coli (30.6%) followed by Shigella (1.8%). Outbreaks most frequently occurred in personal home (69.1%), ceremony (5.8%), and restaurants (4.4%).

  Conclusion

  Although reporting of outbreaks of waterborne and foodborne illnesses has improved in recent years, we are still underreported. There is great variability in outbreaks investigation and reporting throughout the country. This study is based only on reports of outbreaks to the Ministry of Health and does not necessarily indicate the correct burden of outbreaks in the country. Strengthening and training of those involved in the reporting system, including for the collection of epidemiological data and samples, is recommended.

  Keywords: Outbreaks, Food, Waterborne Disease, Epidemiology, Iran
 • Fatemeh Keshmiri* Pages 647-656
  Background and Aim

  Developing Interprofessional education and collaboration is important in systems of medical sciences to deliver better health care. The present study aimed to assess the validation of the Interprofessional Collaborator Assessment Rubric (ICAR) (validity, reliability and confirmatory factor analysis). Also, the interprofessional collaboration of the healthcare team members in emergency departments was evaluated by ICAR.

  Methods

  This descriptive and cross-sectional study conducted in two phases. In the first phase, the face and content validity of ICAR was assessed. The Rubric includes 17 items in six domains including communication skills, collaboration, role and responsibility, teamwork, collaborative patient-centered approach, and conflict management). Also, a confirmatory factor analysis of Rubric was assessed. The reliability of the Rubric was evaluated by internal consistency and reproducibility (test-retest approach). The CFA assessed using Maximum Likelihood by EQS. In the second phase, the interprofessional collaboration of Emergency care team members (including 70 residents, interns, and nurses) were assessed by direct observations. Also, an inter-professional collaboration of healthcare team members was analyzed using descriptive tests (mean and standard deviation) and one-way analysis of variance was used to compare between groups.

  Results

  The face and content validity of ICAR approved by consensus of 18 faculty members in medical education, nursing education and clinical specialties (CVI>0.70 and CVR>0.49). The reliability of Rubric approved by Cronbach's alpha =0.89 and ICC=0.80. The construct of Rubric confirmed in six domains through GFI=0.9, AGFI=0.9, CFI=0.976, RMSEA=0.06, χ2/df=1.88, χ2=195.78, df=104, P<0.001. The mean score of participants (including interns, emergency medical assistants, and nursing personnel) in the emergency department was 63.35 (17.53). There was a significant difference between the performance of three groups (nurses, interns and assistants) (p-value=0.03).

  Conclusion

  The results of the present study showed that the scores of inter-professional cooperation of participants in the present study were lower than expected. It is recommended to plan and implement interprofessional training courses to improve inter-professional collaboration between healthcare providers in the study environment. Regarding, the confirmation of ICAR validation, it can be used to assess the interprofessional collaboration of participants.

  Keywords: Teamwork, Interprofessional Collaboration, Validity, Reliability, Interprofessional Collaborator Assessment Rubric
 • Shiva Sepehri, Mohsen Aliabadi*, Rostam Golmohammadi, Mohammad Babamiri Pages 657-669
  Background and Aim

  Combined exposure to noise and temperature can affect the neurophysiological responses of the office staff. The present study was done to investigate the impacts of combined exposure to noise and low air temperature on physiological responses and environmental comfort.

  Methods

  In this experimental study, the studied population included the students who were randomly selected from Hamadan University of Medical Sciences in June 2018. This study was conducted on 24 students who were exposed to ten different conditions set by a combination of low air temperatures of 14, 18, and 22  and noise levels of 55, 65 and 75 dB in a climate chamber. The duration of each session was 55 minutes. Physiological parameters such as blood pressure, heart rate, body temperature, finger skin temperature, galvanic skin response, and respiration rate were measured before and after exposure. Thermal sensation and thermal comfort votes were measured using ISO 10551 standard. Sensitivity to noise was also measured using ISO15666 standard scales for noise annoyance.

  Results

  Within the range of the studied temperature and noise, the effect size of reducing air temperature on physiological responses was higher than the effect size of increasing noise (P <0.05). By reducing air temperature, noise annoyance reported worse and also the thermal perceptions were affected by increasing noise at cold air temperature (P <0.05). The mean changes of galvanic skin response, respiration rate, heart rate, and noise annoyance when exposed to irrelevant speech have increased as compared with the fan noise and these changes were statistically significant (P <0.05).

  Conclusion

  The finding of this study showed that the decrease in air temperature compared with the increase of noise led to a more increasing in subjects' physiological responses. Moreover, temperature affected the score of noise annoyance and thermal perceptions were influenced by noise. Also, exposure to irrelevant speech in offices is very effective for employees' comfort.

  Keywords: Noise, Physiological Responses, Environmental Comfort, Air Temperature, Combined Exposure