فهرست مطالب

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1398)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا رضایی نیارکی*، سید نصرالله سجادی، پرویز آهی، مجید جلالی فراهانی صفحات 1-24
  مقدمه

  یکی از چالش های متصدیان رویدادهای ورزشی، مهیاکردن یک محیط امن و مطمئن است. گستردگی روزافزون رویدادهای ورزشی و خصوصیات مربوط به آن باعث شده که تمام عوامل شرکت کننده در این رویدادها اعم از تماشاگران و ورزشکاران در معرض خطر بیشتری قرار گیرند. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تامین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران است.

  روش

  تحقیق حاضر از نوع کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، صاحب نظران (اساتید مدیریت ورزشی و کارشناس های نیروهای حفظ امنیت) بودند. شیوه نمونه گیری، هدفمند و معیار اشباع نظری در این روش به تعداد مصاحبه ها (تعداد 17 مصاحبه) پایان داد. نحوه گزینش نمونه در فن نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی/ شبکه ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساخت یافته بر اساس مدل پاردایمی نظریه داده بنیاد بود. برای انجام تجزیه وتحلیل آماری از آزمون های تحلیل تماتیک با کمک نرم افزارهای Nvivo بود.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در تامین امنیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران 4 قضیه اصلی عوامل علی (عملکرد داوری، صلاحیت فنی کارکنان، بازدید بدنی، ایمنی، نظارت، بلیت فروشی، برنامه ریزی، ارزیابی)، زمینه ای (استفاده از ابزارهای نوین نظارتی، توجه به زیرساخت ها، کنکاش محیط و حفاظت از مواد خطرزا)، میانجی (همکاری رسانه های گروهی، تعاملات اجتماعی، هماهنگی مجریان، مدیریت بحران و توجه به کانون هواداران) و راهبردی (آموزش، فرهنگ سازی، شناخت پیچیدگی مسائل امنیتی و وضع قانون و مقررات) موثر هستند.

  نتیجه گیری

  بر اساس بررسی های انجام شده مشخص می گردد که در تامین امنیت یک مسابقه فوتبال تنها نیروهای انتظامی و امنیتی نقش ندارند، بلکه بسیاری از عوامل دیگر نیز وجود دارند که شکل گیری آن ها سبب افزایش امنیت می شود.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت انتظامی، امنیت رویدادهای ورزشی، لیگ برتر فوتبال ایران
 • وکیل حیدری ساربان*، نورمحمد رضایی صفحات 25-48
  مقدمه

  رفتارهای مخربانه ازجمله کج روی های جامعه جدید است که ناشی از تغییرات سریع اجتماعی، رشد آنومی و تمایلات روزافزون انسان و ناکامی وی در رسیدن به این تمایلات است. هدف این مقاله، مطالعه و تحلیل عوامل بهبود رفتارهای وندالیستی دانش آموزان می باشد.

  روش

  این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در این تحقیق روش گردآوری داده ها برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورداستفاده در روش پیمایشی، پرسش نامه و مصاحبه بوده است.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق حاکی از این واقعیت است که تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش دانش، ارزش های اخلاقی و معنوی، تقویت میزان امیدواری، خوش بینی، خودکارآمدی، تقویت تعلق سرزمینی و اهتمام به اصلاح آسیب های فرهنگی و تقویت مشارکت دانش آموزان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، فرهنگی و غیره می تواند به تقلیل رفتارهای وندالیستی آنان کمک کند.

  نتیجه گیری

  نتایج فن تحلیل عاملی نشان داد مهم ترین عوامل رفتارهای وندالیستی دانش آموزان در منطقه موردمطالعه شامل چهار مولفه (ادغام اجتماعی و ترویج ارزش های اخلاقی، توانمندسازی روان شناختی و رفع تبعیض، تقویت نشاط اقتصادی و مناسبات اجتماعی و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی و اعتمادسازی) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 62/52 می باشد. درنهایت، با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهاد های کاربردی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: مخربانه، رفتارهای مخربانه، انحراف اجتماعی، بزهکاری، شهرستان مشکین شهر
 • اشکان ممقانی نسب*، علی صادقی، علی نیک نفس صفحات 49-72
  مقدمه

  گسترش فضای مجازی و استفاده از ابزارهای آن مانند تلگرام، تغییرات زیادی را در سبک زندگی و تعامل شهروندان به وجود آورده است. با توجه به اینکه جوانان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در این زمینه هستند، این پژوهش به بررسی نقش تلگرام در شکل گیری انحرافات اجتماعی جوانان 20 تا 30 سال (شهر تهران) پرداخته است.

  روش

  این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان شهر تهران می باشد که در سال 1395 تعداد 1356457 نفر بودند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 403 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته های تحقیق در متغیر انحرافات اجتماعی با ضریب 0/992 نشان داد که 92 درصد از تغییرات این متغیر در جوانان شهر تهران، وابسته به مولفه شبکه اجتماعی تلگرام است. ضریب تعیین مولفه هویت اجتماعی در شهر تهران با 0/915، ضریب تعیین جرائم ضد اخلاق و عفت عمومی با 0/844 و ضریب تعیین در مولفه تغییر سبک زندگی با   0/779، حاکی از آن است که تغییرات این مولفه ها در جوانان شهر تهران وابستگی زیادی به شبکه اجتماعی تلگرام دارند؛ یعنی درصد زیادی از تغییرات این متغیرهای وابسته توسط متغیر مستقل شبکه اجتماعی تلگرام بیان می شوند.

  نتیجه گیری

  استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر شکل گیری انحرافات اجتماعی جوانان شهر تهران اثرگذار است و به دلایلی ازجمله عدم مدیریت صحیح و فرهنگ ضعیف استفاده از تلگرام باعث بروز برخی انحرافات اجتماعی در جوانان شهر تهران شده است.

  کلیدواژگان: تلگرام، انحراف اجتماعی، سبک زندگی، جرائم، تهران
 • حسین بجانی*، پریوش جعفری، امیر حسین یاوری صفحات 73-100
  مقدمه

  پلیس برای ایفای نقش نظم و امنیت در جامعه باید متناسب با تغییرات پرشتاب محیطی، برنامه های هدفمندی برای نهادینه سازی یادگیری در خود ایجاد کند. لذا هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای یادگیری مادام العمر کارکنان ناجا در این مسیر است.  

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر رویکرد آمیخته، از نوع اکتشافی و ازنظر هدف پژوهشی، کاربردی است. شرکت کنندگان در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان و متخصصان ناجا و در بخش کمی، کلیه کارکنان معاونت های آموزش و نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان ها به تعداد 655 نفر بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، بررسی متون و مصاحبه نیمه‎ساختمند و در بخش کمی، سه نوع پرسشنامه محقق‎ساخته در مرحله اول (تحلیل اکتشافی)، مرحله دوم (تحلیل تاییدی) و تناسب مدل نهایی پژوهش است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد (0/92)، و روایی آن از طریق روایی سازه تایید شد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزار Amos و Lisrel و همچنین از آزمون های t زوجی، دوجمله ای و فریدمن با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس مصاحبه با خبرگان و بررسی متون و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که عوامل اثرگذار بر یادگیری مادام العمر کارکنان ناجا شامل سه عامل شایستگی های یادگیری مادام العمر، محرک های یادگیری مادام العمر و سبک های یادگیری، نه مولفه و 55 شاخص است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد که برای ارتقای یادگیری مادام العمر، پنج راهبرد و شش دسته سازوکار قانونی، مالی، فرهنگی، ساختاری، آموزشی و انسانی تدوین شد. درنهایت، مدلی مشتمل بر سه عوامل، نه مولفه، 55 شاخص، پنج راهبرد و شش سازوکار تدوین شد و تناسب مدل با استفاده از پرسشنامه به تایید رسید.

  کلیدواژگان: مدل، یادگیری مادام العمر، عوامل و مولفه های یادگیری مادام العمر، عوامل موثر بر کارکنان ناجا
 • حافظ مهدنژاد*، سید احمد حسینی، فریاد پرهیز صفحات 101-124
  مقدمه

   رونق و توسعه گردشگری منوط به امنیت است. بدون امنیت، توسعه گردشگری شکل نخواهد گرفت و بین این دو مفهوم، رابطه مستقیم و تنگاتنگی برقرار است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، تدوین راهبردهای توسعه گردشگری با رویکرد امنیت ملی در استان های مرکزی و شرقی کشور است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توسعه ای و روش آن، مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه گردشگری، آمایش سرزمین، امنیت، آینده پژوهی، برنامه ریزی راهبردی، جامعه شناسی، جرم شناسی، جغرافیا و... از دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که 30 نفر از آن ها بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. از روش SWOT و ماتریس کمی QSPM برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.

  یافته ها

  در بین نقاط قوت، استقرار تاسیسات، تجهیزات و اماکن فراغتی با دید امنیتی و وجود بسترهای لازم توسعه گردشگری با نمره 18/0 بالاترین امتیاز و وجود زمین های مناسب به منظور گردشگری فرهنگی و تاریخی با نمره 11/0 حائز امتیاز کمتری شده است. در بین نقاط ضعف مشکل جذب اعتبارات و سرمایه های لازم و ناشناس بودن منطقه و ضعف در اطلاع رسانی بهتر با امتیاز 09/0 بیشترین امتیاز را دارا می باشند. در بین نقاط فرصت، تلاش برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در حوزه گردشگری، وجود نیروی انسانی جوان در منطقه و توجه پدافندی به ویژگی های همان منطقه با نمره 21/0 بیشترین امتیاز به خود اختصاص داده است. در بین نقاط تهدید، تخریب محیط بر اثر اهمال گردشگران و از بین رفتن جذابیت های طبیعی با نمره 11/0 بیشترین امتیاز را دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس ماتریس SWOT ، موقعیت توسعه گردشگری ملی در استان های موردمطالعه با رویکرد امنیتی در قسمت راهبردهای تنوع (ST) قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، امنیت ملی، راهبرد، استان های پهنه مرکزی و شرقی کشور
 • محمد اقبالی*، محمود قیوم زاده، محمدرضا رهبر پور صفحات 125-148
  مقدمه

  این پژوهش با هدف بررسی تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون گذاری ایران انجام گرفته است.

  روش

   تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها فیش برداری از اسناد و منابع کتابخانه ای است و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، در پاسخ به سوال اول، اینکه چگونه می توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرائمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آن ها عادتا مرتکب شده اند بزهکار شناخت؟ دو نظریه واقعی بودن شخص حقوقی و نظریه فرضی بودن مطرح هست. در پاسخ به سوال دوم، اینکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مصادیق آن کدام اند؟ اشخاص حقوقی به دو گروه بزرگ اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی تقسیم می شوند. در پاسخ به سوال سوم، اینکه قابلیت انتساب جرم به اشخاص حقوقی بر چه مبنایی قابل توجیه است؟ چهار نظریه وکالت، نمایندگی قانونی، مدیران به عنوان کارگزار شرکت و رکن بودن مدیران مطرح هست. در پاسخ به سوال چهارم، اینکه ضرورت سنجی قانون گذار در باب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی چگونه است؟ ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است.

  نتیجه گیری

  هرچند ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است، اما عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به جهت اعتباری دانستن تقصیر از خلاهای تقنینی در این حیطه به شمار می رود.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، مسئولیت جزایی، اشخاص حقوقی، سیاست قانون گذاری ایران
 • محمد امین قدیری نسب*، بهرام تقی پور صفحات 149-174
  مقدمه

   حفظ نظم و امنیت از اهداف بنیادین هر اجتماعی است که برای تحقق این امر، حاکمیت ها در پی ضابطه مند کردن حقوق اشخاص هستند که این ضوابط با عنوان قوانین در جامعه به منصه ظهور می رسد و پژوهش حاضر در پی آن است که با ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قانون با تحلیل آراء قضایی و مبانی دعاوی طاری بیان کند که برخورد یکسان محاکم با ادعاهای مشابه در خصوص دعاوی طاری موجب برقراری نظم و عدالت و در پی آن امنیت اجتماعی است.

  روش

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، از روش اسنادی و با بررسی کتب درزمینه آیین دادرسی و آراء محاکم با روش پژوهش کیفی و روش تحلیل داده ها روش «تحلیل مضمون» به تحلیل محتوای توصیفی پرداخته شده است. جامعه مدنظر نیز آراء محاکم عموی حقوقی و محاکم تجدیدنظر چاپ شده در مجموعه آراء قضایی است.

  یافته ها

  بررسی مقررات درزمینه دعاوی طاری و آراء محاکم نشان می دهد که در حال حاضر، به جهت برداشت های مختلف از قوانین مذکور در خصوص موضوعات واحد، رویه های مختلف وجود دارد و این امر موجبات تضییع حقوق اشخاص مراجعه کننده به عدالت خانه و در پی آن نارضایتی و عدم اعتماد به قوه قضائیه و درنتیجه، موجبات تزلزل نظم و امنیت اجتماعی را موجب می شود.

  نتیجه گیری

  با اصلاح قوانین در موضوع دعاوی طاری بدین نحو که قدرت برداشت های مختلف از قوانین مذکور نباشد و مراجع به سیستم قضایی بدانند در خصوص موضوعات واحد به صورت یکسان محاکم عمل می کنند، این امر موجبات رضایت خاطر مردم و اعتماد به عدالت خانه را فراهم می آورد و به تبع آن به برقراری نظم و امنیت در جامعه کمک می کند.

  کلیدواژگان: دعاوی طاری، مبانی عقلی و قانونی، رویه قضایی، نظم و امنیت اجتماعی
 • محسن قادرمزی، یاشار ذکی، وفا مهدیزاد*، یدالله جمشیدی صفحات 203-228
  مقدمه

  حفظ و گسترش امنیت مناطق مرزی دغدغه همیشگی کشورهایی است که دارای مرزهای مشترک طولانی با همسایگان خود می باشند. دیدگاه های نوین درزمینه امنیت‎سازی مناطق مرزی بر استراتژی توسعه پایدار مناطق مرزی تاکید فراوان دارند. در حقیقت آنچه می تواند امنیت مناطق مرزی را تضمین نماید، توسعه پایدار مناطق مرزی است.

  روش

   این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. اطلاعات و یافته های پژوهش از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی و با اجرای پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی بر روی 220 نفر به دست آمد. شاخص های موردبررسی در این پژوهش، هفت شاخص (اقتصادی - اجتماعی، محیط کالبدی، نقش دولت، تحول کارکرد مرز، میزان دسترسی ها، امنیت شهری، عملکرد رسانه ها) می باشد که برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون T و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که بین متغیرهای پژوهش در محدوده موردمطالعه رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و این مولفه ها و شاخص ها در تعادل منطقه ای و پایداری مناطق مرزی تاثیر بسزایی دارند. همچنین مشخص گردید متغیرهای نقش دولت، تحول کارکرد مرز و دسترسی ها در افزایش پایداری امنیت مناطق مرزی تاثیر دارند و این متغیرها می توانند 6/82 درصد از تغییرات متغیر پایداری امنیت مناطق مرزی را تبیین کند.

  نتیجه گیری

  سرمایه گذاری بیشتر دولت در شهرهای مرزی و ایجاد طرح های بزرگ صنعتی که این باعث جمعیت پذیری بیشتر و ماندگاری جمعیت در این شهرها شده و به تبع آن ترددها، مشارکت ها و توجه دولت به سرمایه گذاری ایجادشده بیشتر شده و حفاظت مرزی و درونی افزایش یافته و درنتیجه احساس امنیت در شهروندان زیادتر می شود.

  کلیدواژگان: امنیت مرزی، تحول در کارکرد مرز، شهرستان کامیاران
|
 • mohammadrezaee niaraki*, Seyed Nasrollah Sajjadi, Parviz Ahi, Majid Jalali Farahani Pages 1-24
  Introduction

  One of the challenges of sporting events is to provide a safe and secured environment. The increasing popularity of sporting events and its associated features have made all those involved in the event, including spectators and athletes, more at risk. Therefore, the purpose of this study is to design a model for securing the matches of the Iranian Premier League.

  Method

  This study is a qualitative one. The statistical population is experts (sport management professors and experts security forces). The purposeful sampling method and theoretical saturation criterion in this method ended with the number of interviews (17 interviews). The sampling method in the targeted sampling technique is snowball / grid type. The data gathering tool in this study is semi-structured interview based on the paradigmatic model of foundation data theory. The thematic analysis tests were performed by Nvivo.

  Finding

  The findings of this study indicate that the four main theories of causal factors such as (refereeing performance, technical competence of personnel, physical inspection, safety, supervision, ticket sales, planning, evaluation) in securing the Iranian Premier League matches. , Contexts (use of new surveillance tools, attention to infrastructure, environmental exploration and protection of hazardous materials), mediators (mass media collaboration, social interactions, anchor coordination, crisis management, and fan focus) and strategy (Education, culture, understanding the complexity of security issues and law and order) are effective.

  Conclusion

  Based on the studies it is revealed that security of a football matchdoesnt due only to the law enforcement and security forces, but there are many other factors that increase security.

  Keywords: Security, Police Security, Sports Event Security, IRAN
 • vakil heidari sarban*, Noormohammad rezaee Pages 25-48
  Introduction

  Vandalism behaviors including new society abrasions that its causes is social rapid changes, anomie growth and disappointment in attaining this propensity. The purpose of the present study is to study and analyze of vandalism behaviors of high school students in the rural areas of Meshkinshahr County.

  Method

  The purpose of the present research is was to study and analyze vandalism behaviors of high school students in the rural areas of Meshkinshahr County. This research is developmental in respect of purpose, and descriptive analytical in respect of identity, analytical kind. The method of data collecting used to answer the research questions, analytical -explanative method was used tools in survey method were questionnaire and interview.

  Findings

  The findings of research show that fortification  and reinforcement of social capital, increasing of knowledge, spiritual and ethics values, reinforcement of hope rate, optimism, self-efficacy, reinforcement of upcountry and  make effort to correction  of cultural damages and reinforcement of students participation on spheres of social, political, managerial, cultural and etc. can lead to reduction of vandalism behaviors.

  conclution

  Finally, in order to analyze the data’s, factor analysis technique is used and the results of this model show that the most important factors to improve vandalism behaviors of high school students in studied region includes four components (social integration and extension of ethical values, pyschological empowerment and discrimination removal, reinforcment of economy happiness, social relationships, social responsibility and confidence-building) they explained variance and the cumulative variance at the range of 52.62.

  Keywords: Vandalism, Vandalisty Behaviourss, Social Diversion, Meshkinshahr County
 • Ashkan Mamaghani Nasab*, Ali Sadeghi, Ali Nik Nafs Pages 49-72
  Introduction

  The expansion of cyberspace and the use of tools such as telegram have caused many changes in the lifestyle and interactions of citizens. Given that young people are the most vulnerable group in society in this case, this research investigates the role of telegram in the formation of social deviations of the youth 20-30 year olds (Tehran city).

  Method

  The research method is descriptive . survey and researcher-made questionnaire was used for data collection . the results were analyzed using SPSS software. The statistical population of the study includes all youth in great Tehran who were 1356457 in 1395, 403 individuals were selected as sample using cochran formula.

  Findings

  The findings of the study in social deviation variable with a coefficient of 0.922 showed that 92% of changes in this variable among youth in Tehran depends on the social network of telegram. The coefficient of determination of social identity component in Tehran with 0.915, the coefficient of determination of crimes against morality and public chastity with 0.844 and coefficient of determination on the lifestyle change component with 0.779 indicates that changes in these components among Tehran's youth are highly dependent on social network telegram. That is, a large percentage of changes in these dependent variables are affected by the independent variable of the Telegram Social Network.

  Conclusion

  The use of telegram social network has also influenced the formation of social identity of youth in Tehran and because of different reasons, including inadequate management and poor culture in the use of telegrams, has caused some social deviations among young people living in Tehran

  Keywords: Telegram, Social deviation, Lifestyle, Crime, Tehran
 • hossein bejani*, parivash jafari, amir hossein yavari Pages 73-100
  Introduction

  In order to play the role of order and security in the society, the police must develop targeted programs to institutionalize learning in line with the rapid environmental changes. Therefore, the purpose of the present study is to provide a model for lifelong learning of NAJA staff along this path.

  Method

  This is an exploratory study with a mixed approach and a research purpose. Participants in the qualitative part were 15 specialists and experts in the field and in the quantitative part all the deputies of the training and human resources departments of the provincial police command were 655 persons selected by proportional stratified sampling. The data gathering tool in the qualitative section is semi-structured literature review and interview. In the quantitative section, three types of questionnaires were developed in the first stage (exploratory analysis), the second stage (confirmatory analysis) and the suitability of the final research model. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's Alpha (0.92) and its validity was confirmed by construct validity. Exploratory and confirmatory factor analysis using Amos and Lisrel software and paired t-test, binomial and Friedman tests were used to analyze the data.

  Results

  Based on interviews with experts and review of literature and data analysis, results showed. Factors affecting lifelong learning of Naja staff include three factors of lifelong learning competencies, lifelong learning stimuli and learning styles, nine components and 55 indicators.

  Conclusion

  The findings of the study showed that five strategies and six categories of legal, financial, cultural, structural, educational, and human mechanisms were developed to promote lifelong learning. Finally, a model consisting of three factors, nine components, 55 indicators, five strategies and six mechanisms was developed and the fit of the model was confirmed by a questionnaire.

  Keywords: Model, Lifelong Learning, Lifelong Learning Factors, Components, Factors Affecting Naja Staff
 • hafez Mahdnejad*, Seyyed Ahmad Husseinia, faryad parhiz Pages 101-124
  Introduction

  Tourism prosperity and development depend on security. Without security, tourism development will not take place and there is a direct and intimate relationship between these two concepts. Accordingly, the purpose of the present research is tourism development strategies preparation with national security approach in central and eastern provinces of Iran.

  Method

  This research is a developmental one based on strategic planning method. The statistical population of the study has included experts in tourism, land planning, security, futures research, strategic planning, sociology, criminology and geography of Tehran universities: TarbiatModares, ShahidBeheshti and cultural heritage, tourism and handicrafts organizations. Thirty experts were selected based on the snowball method. SWOT method and QSPM quantitative matrix were used for data analysis.

  Findings

  Leisure facilities establishment, equipment and places with the security perspective and the necessary platforms for tourism development with score of 0.18 has the highest score among the strengths. There is a lower score of 0.11 for cultural and historical tourism. Among the weaknesses, the problem of necessary funds attraction, region anonymity and the weakness in better information with the score of 0.09 was the highest score.Among the points of opportunity, attraction of private sector capital in the tourism field, presence of area young manpower and defensive attention according to the characteristics of the same area with score of 0.21 was the highest score. Among threat points, environment destruction by tourist’s neglect and natural attractions loss with a score of 0.11 has the highest score.

  Conclusion

  According to the SWOT matrix, the position of tourism development with the national security approach in the provinces under study falls under the diversity strategies (ST).

  Keywords: Tourism Development, National Security, Strategy, Central, Eastern Provinces
 • mohammad Eghbali*, mahammod qaumzade, Mohammad Raza Rahbarpour Pages 125-148
  Introduction

  This study aims to investigate provision of social security for criminal liability of legal entities in the Iranian Legislative Policy.

  Method

  This descriptive-analytical study adopted a qualitative approach and collected data using library research and note-taking. The data were analyzed via the qualitative content analysis method.

  Findings

  Question 1: How is it possible to bring criminal charges against a legal entity for crimes committed by natural entities such as CEOs or their representatives? In answer to this question, we need to examine the realist theory and the fiction theory of legal entities. Question 2: What are the legal entities and their examples in the public law? Legal entities fall under two broad categories: private legal entities and public legal entities. Question 3: How is offense attribution to legal entities justified? Regarding this question, we deal with the representation theory, the agency theory, the theory of directors as corporate agents, and the theory of directors as corporate pillars. Question 4: How does a legislator assess the necessities in regard to the criminal liability of legal entities? Article 143 of the Islamic Penal Code assumes the criminal liability equally for all legal entities.   

  Conclusion

  Article 143 of the Islamic Penal Code assumes the criminal liability equally for all legal entities; however, the failure to predict the criminal liability for legal entities in the public law to prove a criminal fault is a legislative void in this area that needs to be filled.

  Keywords: Social Security, Criminal Responsibility, Legal Entities, Iranian Legislation Policy
 • mohammadamin ghadirinasab*, bahram taghipour Pages 149-174
  Introduction

  Maintaining order and security is one of the fundamental goals of any society in which governments seek to regulate the rights of individuals in order to achieve it. These rules appear as laws in society and this study seeks to by proposing to amend the law by analyzing judicial opinions and the merits of the inter plea lawsuit, state that the equal treatment of the courts with similar claims in this area will bring order and justice and, subsequently, will attain social security.

  Method

  This study is descriptive in terms of purpose and in terms of data collection through documentary method and by reviewing the books on the procedure of judgments and opinions with qualitative research method and data analysis method. The community in question also includes the verdicts of the Public Courts and the Courts of Appeal published in the Judicial Collection.

  Findings

  Regulations on litigation and verdicts show that there are currently variable interpretations of the rules on the same issues in the various procedural matters, which undermine the rights of those referring to Justice and, subsequently, discontent and mistrust of the judiciary and, as a result, undermine social order and security.

  Conclusion

  By amending the laws of inter plea lawsuits, so that the perceptions of those laws are not different and the judicial system is aware that the courts are acting in a cohesive way on the same issues, it will end to a higher level of public consent and trust. It also provides justice in a better way and, consequently, helps to restore order and security in society.

  Keywords: inter plea lawsuits, rational, legal principles, judicial procedure, social order, security
 • mohsen Ghadermazi, yashar zaki, vafa mehdizad*, yadollah jamshidi Pages 203-228
  Introduction

  Maintaining and expanding the security of the border areas is a constant concern for countries that have long shared borders with their neighbors. New perspectives on border areas security are emphasized on the strategy of sustainable development of border regions. In fact, what can ensure the security of the border areas is the sustainable development of the border areas. This paper attempts to study the maintenance and expansion of border security.

  Method

  This research is applied one in a descriptive-analytical way. The data was collected through library and documentary sources, Internet resources and field observations through the distribution of 352 questionnaires, and from seven indicators (economic - Social, physical environment, government role, border function change, access control, urban security, media performance). Data was analyzed using one-sample T-test and regresion test

  Findings

  According to the results of the T test, there is a significant and direct relationship between the research variables in the study area and the coefficient Sig, 000/0, and these components have a significant effect on regional equilibrium and safety enhancement. Also, according to the results of the regression test, it was determined that there is a very strong correlation between the role of the government, the change in the boundary function and access to the security of the region while and these variables can account for 82.6 percent of the variables that change the security boost. T test also shows that independent variables have a significant effect on dependent variables and finally, the three variables can explain the changes of dependent variables.

  Conclusion

  Increasing government investment in border towns and creating large-scale industrial projects that will increase population and sustainability of the towns, thereby increasing government spending, participation and paying attention to the investment created, increasing cross-border and internal protection, thereby enhancing citizens' security.

  Keywords: development, border security, evolution of boundary function, Kamyaran city