فهرست مطالب

مجله تعالی بالینی
سال نهم شماره 2 (پیاپی 23، پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • ندا اسماعیلی، علی گل افشانی*، مریم کاوان صفحات 1-10

  با رشد سریع علوم بهداشتی و پزشکی به کارگیری روش های دستیابی به اهداف یک ضرورت مسلم عصر حاضر می باشد. مدیریت کیفیت آموزشی یک رویکرد کارآمد در بهره وری سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی است. بنابراین هدف مطالعه، بررسی عوامل موثر بر رویکرد بهبود مدیریت کیفیت آموزشی در آموزش علوم پزشکی است.
  در این مطالعه مروری، از مقاله های فارسی و انگلیسی موجود در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, ProQuest Elsevier, Pubmed, ISI ,Iran Medex, Scopus  در محدوده سال های 2018-1990 استفاده شد. جستجوی مقاله ها با استفاده از کلیدواژه های جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی براساس کلیدواژه های؛ کیفیت آموزشی، مدیریت کیفیت آموزشی و معادل انگلیسی آن ها؛ Organizational Excellence, Innovative, Medical Education Organizational Excellence انجام گردید. در نتیجه جستجو، تعداد 156 مقاله به دست آمد و از بین 121 مقاله پس از غربالگری عنوان و چکیده، 45 مقاله پس از مطالعه چکیده و 47 مقاله پس از بررسی متن کامل مقالات کنار گذاشته شدند و در نهایت 29 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شد.
  یافته های استخراج شده از مطالعات نشان داد که عوامل مختلف و متنوع مانند عوامل محیطی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و... بر کیفیت آموزشی اثرگذار می باشد که نشان می دهد برای کنترل عوامل بایستی از مدیریت صحیح بهره  برد و توانمندی مدیران در دستیابی به اهداف دانشگاهی و مدیریت بهینه یک ضرورت مسلم می باشد.
  بنابراین  به کارگیری مدیران آگاه و توانمند جهت کنترل عوامل موثر و هدایت علل در راستای اهداف غایی سازمانی مناسب می باشد زیرا به علت تنوع عوامل اثرگذار بر کیفیت آموزشی بدون هدایت و کنترل علل نمی توان به ارتقاء دست یافت و سازمانی های حیاتی همانند دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سایر سازمان ها به علت ماموریت و رسالت مهم خود در برابر سلامت جامعه نیازمند مدیریت کارآمد آموزشی می باشند.

  کلیدواژگان: مدیریت آموزشی، مدیریت کیفیت آموزشی، کیفیت آموزشی، آموزش علوم پزشکی
 • لیلا اکرمی*، مختار ملک پور صفحات 11-27

  در دوره بلوغ،  نوجوانان با اختلالات طیف اوتیسم با چالش های مختلفی روبه رو می شوند و بنابراین نیازمند مداخلات و آموزش های ضروری در زمینه های مختلف هستند. لذا مطالعه مروری حاضر، تحقیقات مداخله ی در ارتباط با مشکلات رفتاری، ارتباطی،  اجتماعی، جسمی و جنسی نوجوانان با اختلالات طیف اوتیسم سنین 16-12 سال را بررسی می کند.
  در این پژوهش مروری، 39 مقاله بین سال های 2018-2000 بررسی گردید. جستجوی الکترونیک با کلیدواژه های فارسی؛ اختلال طیف اوتیسم، نوجوانی، بلوغ، مداخلات و درمان، مشکلات رفتاری، ارتباطی،  اجتماعی، جسمی و جنسی و کلیدواژه های لاتین شامل؛Autism Spectrum Disorder, Adolescence, Puberty, Intervention, Treatment Therapy Communication, Sexual Behavioural, Social, and physical Problems  در پایگاه های اطلاعاتی داخل؛SID, Magiran, Iranmedex و خارج کشور Google Scholar, PubMed Science Direct, Elsevier  انجام شد.
  نتایج نشان داد که  در هرکدام از حوزه های رفتاری، اجتماعی، ارتباطی، جسمانی و جنسی، مداخلات موثری وجود دارد و در پژوهش های مختلف در فرایند مداخله از والدین، همسالان، معلمان، نوجوان و تکنولوژی در جهت رسیدن به اهداف مداخله استفاده شده است.
  به نظر می رسد در ارتباط با مشکلات نوجوانان با اختلالات طیف اوتیسم نیاز به انجام تحقیقات بیشتر ضروری است. به ویژه در ایران، اکثر تحقیقات در ارتباط با کودکان با اختلالات طیف اوتیسم است و با فقدان تحقیقات کاربردی در ارتباط با مشکلات دختران و پسران با اختلالات طیف اوتیسم و خانواده های آن ها در دوره بلوغ و نوجوانی روبه رو هستیم.

  کلیدواژگان: بلوغ، نوجوانی، مداخلات، اختلالات طیف اوتیسم
 • زینب حمزه گردشی، رحمت الله مرزبند، زهره شاه حسینی، مرضیه عزیزی* صفحات 28-37

  معنای زندگی یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از نظریه پردازان را به خود مشغول کرده است. معنای زندگی عموما شامل داشتن یک هدف یا احساس یک هدف واحد در زندگی می باشد. نوجوانان در مقایسه با دیگران، کشمکش و آشفتگی روانی بیشتری را تجربه می کند و به جستجوی بیشتر جهت یافتن معنای زندگی خود می باشند. با توجه به اهمیت معنای زندگی در سلامت جسمی و روانی نوجوانان، مطالعه حاضر با هدف مروری بر مولفه های مرتبط با معنای زندگی در نوجوانان انجام شد. مطالعه ای مروری حاضر با جستجو در منابع اطلاعاتی؛Google Scholar  SID (Scientific Information Database)، Magiran، ScienceDirect،PubMed ، Web of Science  Ovid،  Scopus انجام شد. مقالات مرتبط با تمرکز بر موضوع موردپژوهش از سال 2016-1987 استخراج شد و پس از بررسی خلاصه و متن کامل مقالات در نهایت از 42 مقاله برای نگارش استفاده گردید. نتایج نشان داد که مولفه هایی نظیر سلامت روانی، سبک های هویتی، امید به زندگی، مذهب و ارتباطات اجتماعی نقش مهمی در دستیابی به معنای زندگی در نوجوانان دارند.  با توجه به این که مفهوم معنای زندگی در نوجوانان، پدیده ای چندوجهی می باشد که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد، لذا به نظر می رسد که به منظور نهادینه شدن معنای زندگی نوجوانان و ارتقاء سطح سلامت آنان، رویکردی چندگانه و با مشارکت فرد، خانواده و نهادهای اجتماعی ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، نوجوانان، سلامت روان، بهزیستی روانی
 • افسانه شهرابی، صفیه طهماسبی لیمونی*، سیدعلی اصغر رضوی صفحات 38-45

  امروزه دانش یکی از عوامل اساسی ایجاد ثروت، توانایی و دانایی کشورها به شمار آمده و وسیله قدرتمندی در توسعه ملی تلقی می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی طرح های پژوهشی است. در این مطالعه مروری، از مقاله های فارسی و انگلیسی موجود در پایگاه های اطلاعاتی از جمله Google Scholar,ProQuest Sciencedirect, Pubmed,Scopus، SID و...  استفاده شد. جستجوی مقاله ها با استفاده از کلیدواژه های فارسی: تجاری سازی تحقیق(پژوهش)، دانشگاه ها، تجاری سازی دانش و معادل  به انگلیسی:research commercialization ، universitiesو knowledge Commercialization انجام شد. در نتیجه جستجو، 22 مقاله پس از مطالعه چکیده و پس از بررسی متن کامل مقالات واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شد. یافته های استخراج شده از مطالعات نشان داد که عوامل مختلف و متنوع مانند عوامل تحقیقات بازاریابی، عوامل فردی، محیطی، زمینه ای، ساختاری و محتوایی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، مالکیت فکری، مدیریت فناوری و... بر تجاری سازی طرح های پژوهشی و تحقیقات موثر هستند. بنابراین، با بکارگیری مدیران توانمند و کارآزموده تحقیقاتی و علاقمند  و توجه به عوامل موثر بر تجاری سازی دانش و پژوهش در راستای تبدیل ایده به محصول می توان گام های موثرتری برداشت.  به منظور بهره مندی اقتصادی و اجتماعی هر چه بیشتر از پتانسیل های علمی بخش پژوهشی کشور، لازم است تجاری سازی طرح های پژوهشی به صورت جدی تری در دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سایر سازمان ها صورت گیرد  دانشگاه های علوم پزشکی به علت ماموریت و رسالت مهم خود در برابر سلامت جامعه نیازمند نیازسنجی دقیق پژوهش های مورد نیاز و مدیریت کارآمد پژوهشی از آغاز تا انتها می باشند.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، پژوهش، انتقال فن آوری، دانش، دانشگاه علوم پزشکی، ایران
 • سمانه بهزادپور، حمیدرضا پوراعتماد*، سعید اکبری زردخانه صفحات 46-55

  درمان شناختی رفتاری برای دامنه وسیعی از مشکلات روان شناختی کودکان به کار می رود. بااین وجود، کودکان باید به سطح تحولی لازم  برای بهره مندی از این درمان رسیده باشند. هدف این پژوهش بررسی مهارت های تحولی لازم برای اثربخشی درمان شناختی در کودکان است.
  در مرور چترگونه حاضر، مقالات مروری منتشرشده پیرامون موضوع پژوهش در طی سال های 2018-1900 از پایگاه های داده ای Scopus، PubMed و Springer استخراج شدند. از بین پژوهش های استخراج شده تعداد 6 مقاله براساس ملاک های ورود معین، برای بررسی در این پژوهش انتخاب گردیدند. یافته ها نشان داد که انواعی از مهارت ها هیجانی شامل درک و شناسایی هیجانات، مهارت های اجتماعی شامل اتخاذ دیدگاه اجتماعی و مهارت های شناختی شامل؛ فراشناخت، استدلال علی، استدلال منطقی، استدلال علمی، توانایی کلامی و انعطاف پذیری شناختی در اثربخشی درمان رفتاری شناختی برای کودکان نقش مهمی را ایفا می کنند. برخی کودکان به درمان پاسخ ضعیفی می دهند زیرا هنوز به تحول هیجانی، اجتماعی و شناختی موردنیاز برای درک و کاربرد مهارت هایی که در درمان آموزش داده می شود، نرسیده اند. در نتیجه، درمان برای کودکان باید با توانایی کودکان برای درک و اجرای تکنیک های درمانی متناسب باشد، درغیراین صورت، اثربخشی آن محدود می شود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، تحول، کودکان
|
 • Neda Esmaeili, Ali Gholafshani*, Maryam Kavan Pages 1-10

  With the rapid growth of health and medical sciences, the use of methods to achieve goals is an indispensable necessity. Educational quality management is an efficient approach to the productivity of medical universities. Therefore, the purpose of this study was to investigate the factors affecting the approach to improving educational quality management. In this review study, the Persian and English articles in the databases of Google Scholar, ProQuest Elsevier, Pubmed, ISI, Iran Medex, Scopus, 1990–2018 were used. Articles were searched using the keywords of Persian and English articles based on the keywords; Organizational Excellence, Innovative, Medical Education Organizational Excellence. The search resulted in 156 articles, out of 121 articles after title and abstract screening, 45 articles after study abstract and 47 articles after full text review were excluded and finally, 29 articles met the inclusion criteria. The results showed that various factors such as environmental, human, social, economic and other factors affect on the quality of education. To control the factors, proper management should be used and managers' ability to achieve academic goals and optimal management is a necessity.

  Keywords: Puberty, Adolescence, Interventions, Autism spectrum disorder
 • Leila Akrami*, Mokhtare Malekpour Pages 11-27

  Adolescents with autism spectrum disorders face many challenges in puberty, and therefore require interventions and training in various fields. The present review study examines interventions in relation to behavioral, communicational, social, physical and sexual problems of adolescents with autism spectrum disorders in ages 12-16 years.
  In this review article, published 39 articles were reviewed between years (2000-2018), Electronic search in two languages: Persian and English with keywords (Autism Spectrum Disorder, Adolescence, Puberty, Intervention, Treatment, and Therapy, Communication, Sexual, Behavioral, Social, and physical Problems) were conducted on internal databases (SID, Magira Iranmedex) and abroad (Google Scholar, PubMed Science Direct, Elsevier).
  The results showed that there are effective interventions in each of the areas of behavioral, social, communicative, physical and sexual and in various studies has been used from parents, peers, teachers, teenagers and technology to achieve intervention goals.
  It seems that further research is needed in relation to the problems of adolescents with autism spectrum disorders. Especially in the Iran, most studies are related to children with autism spectrum disorders, and there is a lack of applied research in relation to the problems of boys and girls with autism spectrum disorders and their families during puberty and adolescence.

  Keywords: Puberty, Adolescence, Interventions, Autism spectrum disorder
 • Zeinab Hamzehgardeshi, Zeinab Marzband, Zohreh Shahhosseini, Marzieh Azizi* Pages 28-37

  The meaning of life is one of the most complex issues that have engaged the minds of many theorists. The meaning of life generally involves having a goal or a sense of a single goal in life. Adolescents experience more conflict and psychological distresses compared with others and seek more to find meaning in their lives. Considering the importance of meaning of life in physical and psychological health of adolescents, this study aimed to review the components related to the meaning of life in adolescents. This study was a review that search was conducted in electronic databases such as Google Scholar SID (Scientific Information Database), Magiran, ScienceDirect, PubMed, Web of Science, Ovid and Scopus. The related articles, which were concentrated about adolescents' health, were extracted from 1987 to 2016, and after reviewing the abstracts and full text of the articles ultimately, 42 articles were used for writing. The results showed that components such as mental health, identity styles, life expectancy, religion and social communication play an important role in achieving the meaning of life in adolescents. Considering that the concept of the meaning of life in adolescents is a multifaceted phenomenon that is influenced by several factors, it seems that in order to institutionalize the adolescent's meaning of life and improve their level of health, a multiple approach with the participation of the individual, family and social institutions are essential.

  Keywords: Meaning of life, Adolescents, Mental Health, Psychological Well-Being
 • Afsaneh Shahrabi, Safiyeh Tahmasebi, Limooni*, Seyed Ali Asghar Razavi Pages 38-45

  Today, knowledge is one of the essential elements of wealth creation, ability and knowledge of countries and is considered as a powerful tool in national development. The purpose of this study is Study of Effective Factors of the commercialization of research projects in medical universities. In this review study, Persian and English articles in databases such as Google Scholar, ProQuest, Science direct, PubMed, Scopus, SID, etc. were used. The search for articles was performed using the keywords of Persian and English articles: Research Commercialization, Universities, and Knowledge Commercialization. As a result of the search, 22 articles were identified after reviewing abstract and the full-text review that met the inclusion criteria. The findings extracted from the studies showed that various and diverse factors such as marketing research factors, factors (individual, environmental, contextual, structural and content, social, cultural, organizational, legal, political, economic, industrial, intellectual property, technology management, and so on) are effective in commercializing research projects and research. Therefore, effective steps can be taken by employing competent and experienced research and interested managers and paying attention to the factors influencing the commercialization of knowledge and research. In order to make the most of the economic and social benefits of the scientific potential of the country's research sector, it is necessary to commercialize research projects more seriously in medical universities than other organizations because of their important mission and vision to community health necicitate effective research management is from start to finish.

  Keywords: Commercialization, Research, Knowledge, Technology Transfer, Universities, Iran
 • Samaneh Behzadpoor, Hamidreza Pouretemad*, Saeid Akbari Zardkhaneh Pages 46-55

  Cognitive-behavioral therapy (CBT) is used for a wide range of psychological problems in children. However, Children should have reached the level of development required to benefit from this treatment. The aim of this study is to examine developmental skills needed to effectiveness of cognitive behavior therapy in children.
  In this umbrella review, review articles related to subject of study in Scopus, PubMed, springer in the period from 1900 to 2018 were extracted. Among articles extracted, 6 articles were selected for this study.  The results indicated that a variety of emotional, social and cognitive skills including understanding and recognizing of emotions, social perspective taking, metacognition, causal reasoning, logical reasoning, scientific reasoning, verbal abilities and cognitive flexibility, play an important role in effectiveness of CBT. Some children may respond poorly because they do not yet have the cognitive, social, or emotional maturity needed to understand and apply the skills being taught in therapy. In conclusion, treatments for children may need to be tailored to match children’s ability to both comprehend and implement the therapeutic techniques, otherwise, the effectiveness of the treatment is limited.

  Keywords: Cognitive Behavior Therapy, Development, Children