فهرست مطالب

بیولوژی کاربردی - سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1398)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ناصر کلهر*، محسن شیخ حسن، فاطمه نصیری، آذر شیخ الاسلامی صفحات 3-20

  دو دهه از زمانی که فیبرین غنی از پلاکت (PRF) ایجاد شد، میگذرد.هدف اصلی،ایجاد روش درمانی با وارد کردن پلاکت تغلیظ شده به محل زخم ها با استفاده از ظرفیت طبیعی بدن و بهبود آنها است.این ماده با جمع آوری فاکتور های رشدی که به طور طبیعی در خون وجود داشت حاصل می شد. پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و پلاکت های غنی از فاکتور رشد(PRGF) تجاری سازی شده بودند اما هردوی آنها حاوی محصولات جانبی غیر طبیعی و ناشناخته بودند که بهبود زخم ها را مهار میکردند.بعدها با حذف ضد انعقاد ها و اصلاح پروتکل های سانتریفیوژ،PRF ها با پتانسیل قابل توجه در بسیاری از زمینه های پزشکی و دندانپزشکی معرفی شدند. بازسازی بافت شامل جنبه های مختلفی است، نقش کلیدی فیبرین به اندازه ی آزاد سازی مقدماتی فاکتور های رشد در دوره ی زمانی طولانی از PRF است. با اضافه کردن گروهی از سلول ها به پلاکت تغلیظ شده تاثیر قابل توجهی در بازسازی بافت ها والتیام زخم ها مشاهده شد.در ابتدا اصلاحات بیشتر در سرعت و زمان سانتریفیوژ، PRF را بهبود بخشید.محققان تکنیک های جراحی را با درمان مطلوب بیماران به کمک PRF و پیشرفت نتایج کلینیکی بهبود دادند.دراین مقاله،کشفPRF و مطالعات مربوط به اولین کاربرد آن درregenerative medicine و به خصوص بر روی نقش آن در بهبود زخم و فواید آن به نسبت نمونه های قبلی پلاکت تغلیظ شده و افزایش پتانسیل بازسازی آن تمرکز می شود.

  کلیدواژگان: فیبرین گلو، پلاسمای غنی از پلاکت، پلاکت های غنی از فاکتور رشد، فیبرین های غنی از پلاکت
 • شهلا محمد گنجی، فاطمه اشرفی*، سید معین حسینی صفحات 21-27
  زمینه

  مقاومت آنتی بیوتیکی همواره به عنوان یک مشکل جدی برای سلامت انسان مطرح می باشد. یکی از باکتری های مطرح در این بین کلبسیلا پنومونیه می باشد که متاسفانه نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاومت زیادی را از خود نشان می دهد. پمپ oqxAB یکی از مهمترین مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیکی در این دسته از باکتری ها است. هدف از این بررسی، مطالعه وجود ژن oqxA در کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونت های مجاری ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در یکی از آزمایشگاه های تهران می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، نمونه برداری از 250 بیمار سرپایی مراجعه کننده به یکی از آزمایشگاه های استان تهران انجام شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از کشت، 100 باکتری کلبسیلا پنومونیه شناسایی و جداسازی شد. DNA توسط کیت سیناژن استخراج و فراوانی ژن oqxA با روش PCR بررسی شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از تستهای میکروبی و بیوشیمیایی نشان داد که جدایه ها همگی کلبسیلا پنومونیه بود. نتایج حاصل از PCR نشان داد که از بین 100 جدایه ی کلبسیلا پنومونیه، 50 % از نمونه ها دارای ژن oqxAبود. بحث: پمپ های افلاکس OqxAB یکی از راه های مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی است که اهمیت زیادی دارد. زیرا در صورت عدم کنترل کلبسیلا پنومونیه های مقاوم به دارو، مشکلات جسمی، و اقتصادی زیادی به بیماران و سیستم سلامت تحمیل می شود.

  کلیدواژگان: فراوانی، oqxA، کلبسیلا پنومونیه، عفونت، تهران
 • جلال امیدی*، سمانه عبدالمحمدی، مهدی بخشی پور، میثم شیخ پور صفحات 28-39

  به منظور بررسی اثر کمپوست آزولا بر خصوصیات رویشی گیاهان زینتی، گیاه پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides L.) به عنوان یک گیاه مدل انتخاب شد. در این راستا آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار در گلخانه ی پیشرفته پژوهشکده بیوتکنولوژی شهرستان رشت اجرا شد. بستر شاهد این پژوهش، پیت - پرلیت - ماسه به نسبت 1:1:1 در نظر گرفته شد و آزولای کمپوست شده در مقادیر 0%، 25%، 50%، 75% و 100% حجمی، جایگزین بستر شاهد شد. تیمارها شامل: 0% کمپوست آزولا+ 100% پیت - پرلیت - ماسه (شاهد)، 25% کمپوست آزولا + 75% پیت- پرلیت- ماسه، 50% کمپوست آزولا + 50% پیت- پرلیت- ماسه، 75% کمپوست آزولا + 25% پیت- پرلیت- ماسه و 100% کمپوست آزولا + 0% پیت- پرلیت- ماسه. در این آزمایش شاخص های رشد پدیلانتوس شامل تعداد برگ، تعداد جوانه، طول جوانه، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد جایگزینی سطوح کمپوست آزولا اثر معنی داری روی تعداد برگ، طول جوانه، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه نسبت به شاهد دارد. مقایسه بسترهای کشت مورد استفاده نشان داد که جایگزینی 25% کمپوست آزولا در بستر، بیشترین تاثیر را روی شاخص های رشد گیاه پدیلانتوس دارد.

  کلیدواژگان: شاخص های رشد، کود سبز، ضایعات آلی
 • فاطمه قره باغی*، سید سعید اشراقی، سید ذاکر بستان آباد صفحات 40-52
  زمینه و هدف

  نوکاردیا یک باکتری گرم مثبت، رشته ای با ویژگی اسید فست نسبی است . نوکاردیوزیس معمولا به شکل بیماری حاد یا مزمن همراه با چرک یا ایجادگرانولوماتوز نمایان می شود که می تواند بیماری مهاجمی را هم در افراد سالم وهم در افراد ایمونوساپرس ایجاد کند. هدف از این مطالعه شناسایی تنوع زیستی نوکاردیا های جدا شده از بیمارستان های تهران با روش فنوتیپی و مولکولی PCR است.

  روش بررسی

  تعداد 200 نمونه بالینی از محوطه بیمارستانهای تهران جمع آوری شد. پس از انجام جداسازی توسط روش Paraffin baiting کلونی ها با بررسی ماکروسکوپی و سپس میکروسکوپی توسط رنگ آمیزی گرم و اسید فست نسبی، توانایی رشد در لیزوزیم مایع، رشد در 45 درجه سانتیگراد و سایر تست های بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت با طراحی پرایمر اختصاصی جنس و انجام واکنش PCRبه مقایسه دو نتیجه با یکدیگر پرداخته شد.

  یافته ها

  از تعداد 200 نمونه ، 30 ایزوله بدست آمد که از نظر کشت و تست های بیوشیمیایی مثبت تشخیص داده شد .

  نتیجه گیری

  با توجه به تنوع گونه های مختلف جنس نوکاردیا به دلیل شرایط متفاوت در انجام تست های فنوتیپی و بیوشیمیایی ممکن است جنسی دیگر از خانواده اکتینومیست به اشتباه نوکاردیا تشخیص داده شود و انجام روش های مولکولی می تواند تاییدی بر روش فنوتیپی باشد .

  کلیدواژگان: نوکاردیا، بیمارستان های تهران، نمونه بالینی، شناسایی فنوتیپی، شناسایی مولکولی
 • عباس مروتی*، سمیه دهقانی سانیج، اشکان دیربازیان، هما آزادگان، شیما آقایی، حسن وحیدی امامی صفحات 53-66

  ویروس هپاتیت سی (HCV)باعث ایجاد بیماری های هپاتیت حاد،سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوما می شود.در این مقاله به طور خلاصه به بیماری زایی و بررسی روش های تشخیصی بر پایه تست های سرولوژیکی و تکنیک های مولکولی برای تشخیص و مدیریت عفونت ویروس هپاتیت سی بررسی می شود. پس از خواندن این مقاله باید بتوانید تست های آزمایشگاهی که برای تشخیص و مدیریت ویروس هپاتیت سی استفاده می شود را توصیف کنید و در توصیف این تست ها و اصول عمومی انتخاب تست های آزمایشگاهی اختصاصی برای درجه بیماری زایی ، تشخیص ، ارائه تصمیمات درمانی ، و ارزیابی پاسخ درمانی ویروس باید توانا باشید همچنین با ایجاد تکنیک های جدید در تشخیص ویروس هپاتیت سی می تواند در شناسایی ژنوتیپ های این ویروس برای ادامه درمان بیمار می تواند کمک بسیار زیادی را انجام دهد. . -کلید واژه ها:ویروس هپاتیت سی , هپاتیت , هپاتوسلولار کارسینوما , تشخیص مولکولی .

  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت سی، هپاتیت، هپاتوسلولار کارسینوما، تشخیص مولکولی
 • مریم صادقی* صفحات 67-80

  در حال حاضر آلودگی میکروبی در بخشهای مختلف بیمارستان ها با باکتری های بیماریزای فرصت طلب و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها از مهمترین عوامل شیوع عفونت های بیمارستانی محسوب می شود.هدف ازاین پژوهش جداسازی وشناسایی باکتری های آلوده کننده تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان حضرت معصومه (س) قم در فاصله زمانی اردیبهشت تا مرداد 1396بود. روش ها نمونه گیری از بخش های انکولوژی، عفونی، آی سی یو و NICU توسط سواب های استریل انجام و در محیط مایع مغذی BHI انتقال داده شد. سپس نمونه ها روی محیط کشت نوترینت آگارکشت خطی و در دمای0C 37 گرماگذاری شدند. جدایه ها بر اساس ویژگی های فنوتیپی و بیوشیمیایی مطابق با کتاب مرجع باکتری شناسی سیستماتیک برگی، شناسایی شدند. برای سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی از روش انتشار دیسک در آگار مطابق با استاندارد CLSI استفاده شد. نتایج نشان داد از مجموع 84 نمونه، 77 نمونه دارای آلودگی باکتریایی بودند و جمعا 127 سویه جداسازی شد. میزان فراوانی به ترتیب شامل: باسیلوس سوبتیلیس(59/18%)، باسیلوس سرئوس(18/13%)، سودوموناس(63/11%) واستافیلوکوکوس اپیدرمایدیس(62/11%) وکورینه باکتر (85/10%) بود. بالاترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب در سودوموناس آئرجینوزا ، استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس و باسیلوس سوبتیلیس مشاهده گردید. بیشترین مقاومت در بین جدایه ها مربوط به آنتی بیوتیک پنی سیلین بود. بیشترین حساسیت نسبت به آمیکاسین ، جنتامایسین و سیپروفلوکساسین مشاهده شد. نتیجه گیری سودوموناس آئروجینوزا همواره از مهمترین عوامل باکتریایی شایع آلوده کننده بیمارستان ها در بخش های مختلف با بیشترین مقاومت انتی بیوتیکی می باشد .

  کلیدواژگان: آلودگی باکتریایی، مقاومت آنتی بیوتیکی، بیمارستان
 • عباسعلی نیازی، فاطمه کورکی نژاد قرایی، نزارعلی مولایی*، ستاره عزیزی، زهرا کورکی نژاد قرایی صفحات 81-96
  سابقه و هدف

  سل بیماری است، که سلامت انسان را تهدید می کند. برآورد میشود که در دنیا هر 4 ثانیه یک نفر به سل مبتلا می شود و هر 10 ثانیه یک نفر از سل می میرد.هدف از این مطالعه مقایسه سطح IgM آنتی فسفاتیدیل کولین خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مسلول ریوی جهت پایش درمان بوده است.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی، 74 بیمار مسلول ریوی که به بیمارستان بوعلی زاهدان در سال 92-91 مراجعه نموده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری، به صورت تصادفی بوده است. وجود یا عدم وجود کاویتی تعیین گردید و از بیماران خون محیطی جهت اندازه گیری IgM آنتی فسفاتیدیل کولین گرفته شد. بعد از 2 ماه فاز حمله ای درمان مراحل فوق تکرار شد. و تغییرات اسمیر وسطح IgM آنتی فسفاتیدیل کولین تعیین گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSSآنالیز شدند.

  نتایج

  تعداد بیماران حاضر در این مطالعه برابر 74 نفر بود. همه بیماران در بدو ورود اسمیر مثبت بودند که 69 نفر(٪93.2) بعد از درمان اسمیر منفی شدند. از دستگاه الایزا و کیت خریداری شده از شرکت Generic Assey برای اندازه گیری میزان IgM آنتی فسفاتیدیل کولین استفاده گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه استفاده ازIgM آنتی فسفاتیدیل کولین خون محیطی می تواند برای پیگیری پاسخ به درمان در بیماران مسلول، خصوصا در بیمارانی که جمع آوری نمونه خلط در آنها ممکن نمی‎باشد مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: سل، آنتی فسفولیپید آنتی بادی، فسفاتیدیل کولین، پایش درمان
 • علی رحمتی*، محمدرضا ذوالفقاری صفحات 97-109

  یکی از مهمترین علل عفونت های بیمارستانی در بیماران مبتلا به عفونتهای پوستی سودوموناس آئروژینوزا می باشد. بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی با مکانیسم های مختلف یکی از مشکلات درمان این بیماران است . نقش اساسی در بروز مقاومت چند گانه نسبت به داروهای ضد میکروبی را پمپ های افلاکس Mex به عهده دارند.این مطالعه با هدف ارزیابی فنوتیپی حضور پمپ افلاکس در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 200 نمونه سواپ از زخم بیماران مبتلا به عفونت های پوستی در بیمارستان های شهر قم جمع آوری شد.جدایه های سودوموناس آئروژینوزا با آزمون های بیوشیمیایی تایید گردیدند. الگوی حساسیت دارویی نسبت به سیپروفلوکساسین با روش انتشار دیسک و بررسی فنوتیپی فعالیت پمپ های افلاکس با روش کارت ویل انجام گرفت.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 89 مورد (45درصد) نمونه ها ،آلوده به سودوموناس آئروژینزا بودند که از این تعداد 19 مورد (21 درصد) مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به حضور بیش از 54% حضور پمپ افلاکس در سودوموناس آئروژینزا، بررسی حضور این پمپ ها جهت پیشنهاد الگوی درمانی مناسب بیماران آلوده به این باکتری حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، عفونت پوستی، پمپ افلاکس
 • مریم حیدری استبرق، حیدر مفتاحی زاده* صفحات 110-121
  سابقه و هدف

  استفاده از گیاهان دارویی برای درمان سابقه ای طولانی در سراسر جهان دارد. گیاهان دارویی ممکن است توسط بسیاری از میکروارگانیسم ها آلوده شوند. بنابراین ارزیابی کیفیت بار میکروبی گیاهان دارویی با توجه به اهمیت این گیاهان امری ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی برخی از گیاهان دارویی خشک موجود در عطاری های شهرستان یزد می باشد.

  روش کار

  در این تحقیق 21 نمونه ازگیاهان دارویی خشک شده شامل: آویشن شیرازی(Zataria multiflora)، نعناع(Mentha spicata) ، بادرنجبویه (Melissa officinalis)، گل گاوزبان (Borago officinalis)، سنبل الطیب (Valeriana wallichii)، شیرخشت (Cotoneaster kotschyi) و ترنجبین (Alhagi maurorum) به طور تصادفی از سه عطاری مختلف سطح شهرستان یزد جمع آوری و نمونه گیری شد و بار میکروبی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. به منظورتخمین میزان آلودگی باکتریایی و قارچی این گیاهان از روش پورپلیت با محیط کشت اختصاصی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بیشترین و کمترین آلودگی میکروبی در گیاهان دارویی به ترتیب مربوط به گل گاوزبان و سنبل الطیب بود. با توجه به نتایج به دست آمده در بین گیاهان دارویی، نعناع دارای بیشترین تعداد مخمر و شیرخشت کمترین تعداد مخمر را داشت. درگیاهان مورد بررسی باکتری های بیماری زای سالمونلا و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با مشخص شدن آلودگی های میکروبی مربوط به گیاهان دارویی می توان در استفاده از آن ها احتیاطات لازم را به عمل آورد.

  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، گیاهان دارویی، گیاهان دارویی خشک
 • وحید تنهایی*، مهسا اقبال خواه کهنه شهری صفحات 122-133
  سابقه و هدف

  لاکتوباسیل ها شناخته شده ترین فلور طبیعی واژن هستند که با داشتن آنزیم پراکسیدهیدروژن سبب حفظ محیط اسیدی واژن می شوند. گونه های غالب لاکتوباسیل رشد باکتری های پاتوژن را در واژن، از طریق تولید اسید لاکتیک، پراکسید هیدروژن و مواد ضد میکروبی مهار می کنند.

  مواد و روش ها

  از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی ارومیه، 250 نفر از زنان دارای سابقه سقط که در فاصله سنی 25 تا 30 سال قرار داشتند بر اساس معاینه بالینی انتخاب و نمونه برداری از آنها انجام شد. 250 نمونه با استفاده از سوآب استریل از ناحیه واژن برداشته شد و حضور لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی،کشت در محیط اختصاصی،توانایی رشد در دماهای مختلف،تهیه لام مرطوب از ترشحات واژن و تست وایف مورد تایید قرار گرفت. سپس مقاومت دارویی و حساسیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به 9 آنتی بیوتیک کوتریموکسازول،ونکومایسین،سفتازیدیم،ایمی پنم، سیپروفلوکساسین،استرپتومایسین،آمپی سیلین،پیپراسیلین و کولیستین در دو گروه از افراد با سابقه سقط جنین و بدون عفونت مایع واژن و همچنین افراد با سابقه سقط جنین و دارای عفونت مایع واژن به روش دیسک دیفیوژن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

  نتایج و نتیجه گیری

  از 250 نمونه تهیه شده از زنان دارای سابقه سقط جنین 238 نمونه(2/95%) دارای باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و 12 نمونه (8/4 %) فاقد این باکتری بودند. در افراد با سابقه سقط جنین 100% جدایه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نسبت به آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول، پیپراسیلین، کولیستین حساس می باشند. همچنین 100% جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های ونکومایسین،ایمی پنم،سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین واسترپتومایسین مقاوم بودند

  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، سقط جنین، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، باکتریوسین
 • ملیحه مهرمنش* صفحات 134-144

  مقدمه سندروم قبل از قاعدگی یا PMS یکی از شایعترین مشکلات زنان در سنین باروری است. حدود 80 درصد زنان طی دوره پیش از قاعدگی درجاتی از تغییرات خلق وخو وخواب وعلایم جسمانی را تجربه می کنند فعالیت بدنی یکی از مناسب ترین راهکاره های درمان سندروم پیش از قاعدگی است. اگر بتوان از ورزش در جهت درمان یا کاهش شدت سندروم پیش از قاعدگی استفاده نمود بدلیل ساده ،کم خطر وکم هزینه بودن حرکات ورزشی وعدم نیاز به امکانات ونیروی انسانی خاص استفاده از ورزش مقرون به صرفه خواهد بود ودر ضمن نسبت به داروها عوارض کمتری دارد ونیاز به کنترل دراز مدت ندارد. روش پژوهش این پژوهش یک مطالعه مقایسه ای بود که بر روی تعداد 400 دانشجو انجام شد 200 نفر از دانشجویان تربیت بدنی بصورت تصادفی ساده و200 نفردانشجوی غیر تربیت بدنی بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد .قسمت اول مربوط به اطلاعات فردی وقسمت دوم وجود سندروم پیش از قاعدگی را نشان می داد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی واستنباطی کای دو، فیشرومنتل هنزل استفاده شد. یافته ها ونتایج نسبت ابتلاء به سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان تربیت بدنی کمتر از دانشجویان غیر تربیت بدنی بودp<0/000001)).همچنین د ردانشجویان تربیت بدنی بین نسبت ابتلاءبه سندروم پیش از قاعدگی وسنp<0/008))، ترم تحصیلیp<0/00001)) وسابقه انجام ورزش P=0/00047)) ارتباط آماری معنی داری وجودداشت.بعبارتی در این دانشجویان با افزایش ترم ،سن وترم تحصیلی از نسبت ابتلاء به این سندروم کاسته شد.

  کلیدواژگان: سندروم پیش از قاعدگی، دانشجویان تربیت بدنی، شیوع
|
 • Naser Kalhorqom*, Mohsen Sheykhhasan, Fatemeh Nasiri, Azar Sheikholeslami Pages 3-20

  Two decades have passed since platelet rich fibrin (PRF) was first introduced. The primary objective was to develop a therapy where platelet concentrates could be introduced into wounds by effectively utilizing the body’s natural healing capacity. This was achieved by collecting growth factors derived from blood in a natural way. Platelet rich plasma (PRP) and platelet rich growth factor (PRGF) had been commercialized, yet both contained secondary byproducts that were both unnatural and known inhibitors of wound healing. By removing these anti-coagulants and modifying centrifugation protocols, PRF was introduced some years later with the potential to markedly impact many fields of medicine including dentistry. Many aspects important for tissue regeneration have since been revealed including the important role of fibrin as well as the preferential release of growth factors over longer periods of time from PRF. Furthermore, by introducing a new set of cells into platelet concentrates, a marked impact on tissue regeneration and wound healing was observed. Further modifications to centrifugation speed and time have additionally improved PRF into a concept. Investigators began to modify surgical techniques to favorably treat patients with PRF with improved clinical outcomes. In this first chapter, we highlight the discovery of PRF and the studies leading to its first use in regenerative medicine. We focus specifically on its properties for wound healing and how its presented advantages over previous versions of platelet concentrates have favorably enhanced the regenerative potential of platelet concentrates in dentistry.

  Keywords: Fibrin glue, Platelet-rich plasma, Platelet-rich fibrin, Platelets rich in growth factor
 • fatemeh Ashrafi*, seyed moein hosseini Pages 21-27
 • Jalal Omidi*, Samaneh Abdolmohammadi, Mehdi Bakhshipour, Meysam Sheykhpoor Pages 28-39

  In order to investigate the effect of Azolla compost on vegetative characteristics of ornamental plants, Pedilanthus tithymaloides was selected as a model plant. In this regard, an experiment was conducted as a completely randomized design in five treatments and three replications in the Advanced Greenhouse of the Research Institute of Biotechnology, Rasht. The Growing media control of this study, peat-perlite-sand, was considered 1: 1: 1 ratio, and the compost Azolla was replaced by 0%, 25%, 50%, 75% and 100% volumes. The treatments consisted of: Azolla compost + 100% Peat-perlite-sand (control), Azolla compost + 75% Peat-perlite-sand, 50% Azolla compost + 50% Peat-Pearlite-Sand, 75% Azolla compost + 25% Peat-perlite-sand and 100% Azolla compost + 0% Peat-perlite-sand. In this experiment, growth indices, including number of leaves, number of buds, length of bud, fresh and dry weight of stem, fresh and dry weight of root were measured. The results showed that replacing Azolla compost levels had a significant effect on leaves number, length of bud, fresh and dry weight of stem, fresh and dry weight of root. Comparison of the substrate used showed that replacement of 25% Azolla compost in the Growing media had the most effect on Pedilanthus plant growth indices.

  Keywords: Growth indices, Green manure, Organic waste
 • fatemeh gharebaghi*, Seyyed Saeed Eshraghi, Saeed Zaker bostanabad Pages 40-52
  Background and objective

  Nocardia is a germ-positive filamentous bacterium with relative acid-fast properties that ubiquitously exists as an environmental saprophyte. Nocardiosis is usually characterized as an acute or chronic illness associated with pus or granulomatosis, which can cause an aggressive disease both in healthy people and immunosuppressive patients. The aim of this study was to identify the biodiversity of Nocardia species isolated from Tehran hospitals via phenotypic and PCR molecular approaches.

  Materials and methods

  200 samples were collected from Tehran hospitals. After being separated by paraffin baiting technique, the colonies were evaluated for their growth abilities in liquid lysozyme and at 45°C and based on other biochemical tests via macroscopic examinations and then microscopic gram and relative acid-fast staining practices. Ultimately, we designed a genus-specific primer set and performed the PCR reaction to compare both results.

  Results

  From the 200 samples, 30 samples were identified as positive based on the culture and biochemical tests and molecular method.

  Conclusion

  Considering the species diversity of Nocardia genus and the existence of different conditions for performing phenotypic and biochemical tests, it is very probable that another genus relevant to the actinomycete family be mistakenly identified as Nocardia. Thus, molecular methods can provide confirmation of the phenotypic approach.

  Keywords: Nocardia, Tehran Hospitals, Phenotypical identification, Molecular identification
 • Abbas Morovvati*, somayeh dehghani sanij, Ashkan Dirbaziyan, homa Azadegan, shima Aghaei, hasan vahidi emami Pages 53-66

  Abstract Hepatitis C virus (HCV) infection is associated with chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. This review summarizes the pathogenesis and significance of serological and molecular-based assays and new methods in the diagnosis and management of HCV infection after reading this article, readers should be able to describe laboratory tests used in the diagnosis and management of HCV infection. They should also be able to describe the general principles for selecting the most appropriate laboratory test for diagnosis, therapeutic decision making, and assessment of virologic response to therapy. New methods for diagnosis of HCV virus infection could help for HCV detection and virus Genotypes in patient. Molecular methods are very sensitive and specific for RNA diagnosis and uses of this test for HCV genotypes Because HCV genotypes different response to druges.HCV genotypes detection could help for follow up treatment by interferon of patient. Keywords: hepatitis C virus, hepatitis, hepatocellular carcinoma, molecular diagnostics

  Keywords: hepatitis C virus, hepatitis, hepatocellular carcinoma, molecular diagnostics
 • maryam sadeghi * Pages 67-80

  Currently, microbial contamination in different parts of hospitals with opportunistic pathogenic bacteria and their antibiotic resistance are the most important factors in the prevalence of nosocomial infections. The purpose of this study was to isolate and identify contaminating bacteria in medical and non-medical equipment in Hazrate Masoumeh hospital Qom city (May-August2017).

  Methods

  Sampling was done from oncology, infectious, ICU and NICU sections using sterile swabs and transfer in BHI broth. Then collected samples were streaked on Nutrient agar and incubated at 37° C for 24 h .The isolates were identified with phenotypic and biochemical standard tests. Antibiotic resistance of isolates was performed using agar disk diffusion method due to CLSI standards.

  Result

  Out of 84 samples, 77 samples had bacterial contamination and 127 strains were isolated. The prevalence of bacterial isolates were Bacillus subtilis (18.59%), Bacillus cereus (13.18%), Pseudomonas (11.63%), and Staphylococcus epidermidis(11.62%) and Corynebacterium sp. (10.55%), respectively. Among of isolated strains, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis and Bacillus subtilis, had more than antibiotic resistance. The most antibiotic resistance was obtained for penicillin. The most isolates were sensitive to Amikacin ، Gentamycin، Ciprofloxacin.

  Conclusion

  Pseudomonas aeruginosa is one of the most important opportunistic pathogens with multi drug resistant characteristic in nosocomial infections and hospital contamination.

  Keywords: Bacterial contamination, Antibiotic resistance, Hospital
 • Abbasali Niazi, Fateme Kourkinejad Gharaei, Nezarali Moulaei*, Setare Azizi, Zahra Kourkinejad Gharaei Pages 81-96
  Background and purpose

  Tuberculosis is diseases which has been threatening man’s health. It is estimated that every 4 seconds one person is infected and every 10 seconds one person dies by TB worldwide. The objective of this study is comparing the level of Anti phosphatidyl choline in blood before and during the treatment of an infected person in order to monitor the treatment.

  Materials and methods

  In this study, the infected people who were transferred to Zahedan’s Bou’ali hospital in 1391 and 1392 and whose diseases were confirmed were taken under observation before and after the treatment. existence or lack of cavity was determined and blood was taken from the patients in order to measure the IgM of Anti phosphatidyl choline. After 2 months, the steps mentioned above were repeated and changes was specified, allays machine and the kit bought from Generic Assey company, were used for measuring the level of IgM in Anti phosphatidyl choline and the achieved data were analyzed by SPSS software.

  Results

  The number of patients was 76. All the patients were esmir positive at the beginning of the test. After the treatment the esmir in 71 patients (93.42%) was negative (P< 0.0001). 67.1% of them had lung cavity.

  Conclusion

  Considering the result of this study, using the IgM of Anti phosphatidyl choline can be taken advantage for following the response to the patients’ treatment, even for the patients with cavity.

  Keywords: Tuberculosis, Anti phospholipid antibody, phosphatidyl choline, monitoring of treatment
 • Ali Rahmati*, Mohammad Reza zolfaghary Pages 97-109
  Introduction

   One of the most important causes of nosocomial infections in patients with skin infections is Pseudomonas aeruginosa. The occurrence of antibiotic resistance with various mechanisms is one of the problems in treating these patients. The main role in the development of multiple resistance to antimicrobial drugs is played by the MexAB efflux pumps. The aim of this study was to evaluate the presence of the MexAB efflux pumps in the Pseudomonas aeruginosa isolated from skin samples.

  Materials and Methods

  In this study 200 swab specimens from patients with skin infections were collected in Qom hospitals. Pseudomonas aeruginosa specimens were confirmed by biochemical tests. The drug susceptibility pattern was compared to ciprofloxacin by disk diffusion method and the phenotypic study of the effects of efflux pumps was done using cartwheel method .

  Results

  In this study, 89 (45%) samples were infected with Pseudomonas aeruginosa, of which 19 cases (21%) were resistant to ciprofloxacin and more than 54% of the presence of the pump in the Pseudomonas aeruginosa more than 54% of the presence of the pump in the Pseudomonas aeruginosa.

  Conclusion

  the presence of more than 54% of the presence of the pump in the Pseudomonas aeruginosa, is important in order to suggest a suitable therapeutic model for the infected patients. Keywords: Pseudomonas aeruginosa, skin infections, efflux pump

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, skin infections, efflux pump
 • maryam heydar stbargh, heydar meftahizadeh* Pages 110-121
  Background

  The use of medicinal herbs for treatment has a long history around the world. Medicinal plants may be contaminated by many microorganisms. Therefore, the evaluation of the quality of the microbial load of medicinal plants is necessary due to the importance of these plants. The aim of this study was to Investigation of microbial contamination of some dry medicinal plants in Yazd herbal shops.

  method

  In this study 35 samples of dried medicinal plants included: Zataria multiflora, Mentha spicata, Melissa officinalis, Borago officinalis, Valeriana wallichii, Cotoneaster kotschyi, Alhagi maurorum samples were collected randomly from different sources of Yazd city and And their microbial load was investigated. In order to determine the bacterial and fungal contamination of these plants, the purple method was used with specific culture medium.

  findings

  The results showed that the highest and lowest microbial contamination in medicinal herbs was related to Borago officinalis and Valeriana wallichii. According to the results obtained from medicinal plants, Mentha spicata has the highest number of yeast and Cotoneaster kotschyi, with the least number of yeast. The pathogenic bacteria of Salmonella and Staphylococcus aureus were not detected in the plants.

  Conclusion

  By identifying the microbial contamination of the herbs, it is possible to use the necessary precautions.

  Keywords: Microbial contamination, Medicinal plant, Dry medicinal plant
 • vahid tanhaei*, mahsa eghbalkhah kohnehshahri Pages 122-133
  Aim and Background

  Lactobacilli are the most well-known natural vaginal flora that helps keep the vaginal acidic environment in the presence of hydrogen peroxide enzymes. Lactobacillus destroys pathogenic bacteria in the vagina through the production of hydrogen peroxide.

  Materials and Methods

  Among the patients referring to the medical centers of Urmia, 250 women with abortion history who were between 25 and 30 years of age were selected based on a questionnaire and a clinical examination and a sample was taken from them. 250 samples were taken from the vaginal area using sterile swabs and the presence of Lactobacillus acidophilus was confirmed by whiff test and biochemical tests. Then, the drug resistance and sensitivity of Lactobacillus acidophilus to 9 antibiotics cotrimoxazole, vancomycin, ceftazidime, ampicillin, ciprofloxacin, streptomycin, ampicillin, piperacillin and colistin were studied.

  Results and Conclusion

  from 250 samples, 238 samples (95.2%) had bacteria Lactobacillus acidophilus and in 12 samples (4.8%) bacteria were not observed. All abortion patients are sensitive to cotrimoxazole, piperacillin, and clostin antibiotics. Also, all samples were resistant to the antibiotics vancomycin, imipenem, ceftazidime, ciprofloxacin, streptomycin

  Keywords: Drug resistance, abortion, Lactobacillus acidophilus, bacteriocin
 • malihe mehrmanesh* Pages 134-144

  Introduction Premenstrual syndrome (PMS) is one of the most common problems in women of reproductive age. About 80 percent of women experience moderate mood and body changes during premenstrual periods. Physical activity is one of the most suitable methods for the treatment of premenstrual syndrome. If exercises can be used to treat or reduce the severity of premenstrual syndrome, because of the simple, low risk and low cost of exercise, and the lack of specific human facilities, exercise will be cost-effective, while medications will have fewer side effects. Does not have long-term control. Method This study was a comparative study conducted on 400 students. 200 physical education students were randomly selected and 200 non-physical education students were selected class- randomly. A two-part questionnaire was used to collect data. The first part refers to individual information, and the second part shows the presence of premenstrual syndrome. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics of Chi-square, Fisher-mantel Haenszel. The proportion of premenstrual syndrome in physical education students was lower than that of non-physical education students. Results There was a meaningful relationship between the ratio of affliction to PMS and age (p<0/008).academic semester (p<0/00001) and record of sports exercise (p=0/00047) among physical education students. In order words, among this class of students, the ratio of affliction diminishes with the increase in terms, age and semester.

  Keywords: Premenstrual syndrome, physical education, students prevalence