فهرست مطالب

علوم مراقبتی نظامی - سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ژاله آبیاری، زهرا فارسی* صفحات 79-80
 • مهدیه محبوبی فر، آرمین زارعیان*، شهلا علیاری صفحات 81-91
  مقدمه

  کنترل بیماری های مزمن ازجمله بیماری های قلبی تا حد زیادی به میزان تبعیت از درمان بستگی دارد. این مهم تنها با مشارکت فعال بیماران در امور درمان و اجرای توصیه های اعضای گروه درمان امکان پذیر است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل جراحی دریچه قلب در بیمارستان های نظامی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی به همراه گروه کنترل است که در بیمارستان نظامی منتخب شهر تهران انجام شد. نمونه های مورد مطالعه 30 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان منتخب نظامی بودند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل به صورت شبه تصادفی تخصیص یافتند. جمع آوری داده ها در دو گروه با ابزار معتبر تبعیت از درمان در بیماری مزمن انجام گرفت. گروه کنترل صرفا مراقبت های معمول مرکز را دریافت کردند و برای گروه مداخله برنامه مراقبتی مبتنی بر تئوری شناختی- اجتماعی اجرا گردید. بلافاصله بعد از مداخله و بیست روز بعد، جمع آوری مجدد داده ها صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی متناسب با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. (0/05P<) به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   در این مطالعه، تبعیت از درمان قبل از مداخله، در تمامی حیطه های اهتمام در درمان، تمایل به مشارکت در درمان، توانایی تطابق، تلفیق درمان با زندگی، چسبیدن به درمان، تعهد به درمان و تردید در اجرای درمان تفاوت بین دو گروه آزمون و کنترل بر اساس آزمون تی مستقل معنی دار نبود (05/05P>). ولی هنگام ترخیص و بیست روز پس از ترخیص تفاوت در تمامی حیطه ها بین دو گروه آزمون و کنترل معنی دار بود (0/05P<). نتایج آنالیز واریانس با اندازه های تکراری به  صورت درون موردی با (001/0P< 32/14 = (2/56) F) در مجموع نشانگر آن بود که تبعیت از درمان بر اساس شاخص زمان در مراحل مختلف دارای تفاوت معناداری است. آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری به صورت بین موردی بر اساس شاخص گروه با (0/001P<  ,32/85= (1/28) F) نیز نشان داد که عامل زمان های مختلف بر تبعیت از درمان در دو گروه آزمون و کنترل دارای تفاوت معناداری است.

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به نظر می رسد اجرای آموزش بر اساس تئوری شناختی- اجتماعی بندورا سبب بهبود تبعیت از درمان در بیماران تحت عمل دریچه قلب می گردد.

  کلیدواژگان: برنامه مراقبتی، تبعیت از درمان، تعویض دریچه
 • مریم جعفری سمیع، زهرا فارسی*، مریم عزیزی صفحات 93-104
  مقدمه

  عدم مهارت ارتباطی مناسب و مدیریت خشم در مواجهه پرخاشگری بیماران اعصاب و روان منجر به ایجاد تنش در پرستاران می شود.

  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه بیماران بستری در بخش های روان پزشکی بیمارستان های منتخب نظامی می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه نیمه تجربی یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که در سال های 98-1397 در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد. 58 پرستار به روش سرشماری انتخاب شدند و در گروه های کنترل و آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. آموزش از طریق سخنرانی، پاورپوینت و پرسش و پاسخ در هشت جلسه انجام شد. تاثیر آموزش کنترل خشم و مهارت ارتباطی قبل از آموزش، بلافاصله پس از مداخله آموزشی و دو ماه بعد از آن با استفاده از پرسشنامه استاندارد مواجهه با خشونت ارزیابی گردید. درنهایت داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آزمون دقیق فیشر و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 0/05P< در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  آزمون دقیق فیشر در دو گروه آزمون و کنترل از نظر واکنش نسبت به خشونت قبل از مداخله (0/05P>)، بلافاصله بعد از مداخله (0/05P>) و هشت هفته بعد از مداخله (0/05P>) تفاوت معنی داری نشان نداد.

  بحث و نتیجه گیری

  پرستاران پس از مداخله واکنش مطلوب تری نسبت به زمان قبل از مداخله در مواجهه با پرخاشگری از خود نشان دادند هر چند این تغییرات از نظر آماری معنی دار نبود. به نظر می رسد ایجاد تغییر در این زمینه مستلزم استفاده از مداخله طولانی مدت تری می باشد لذا، توصیه می شود آموزش مهارت های ارتباطی و مدیریت خشم با سایر روش های آموزشی در دستور کار مدیران پرستاری قرار گیرد. انجام مطالعات با حجم نمونه بالاتر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، پرستاران، روان پزشکی، مدیریت خشم، مهارت ارتباطی
 • سحر نظام الاسلامی، سید امیرحسین پیشگویی*، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد صفحات 105-114
  مقدمه

  ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی فشار و نگرانی قابل ملاحظه ای را به دیگر اعضای خانواده اعمال می کند بار روانی تحمیل شده ناشی از مراقبت یک بیمار روانی می تواند سطح سلامت جسمانی و روانی مراقبت کنندگان را به عنوان یک بیماری پنهان کاهش دهد و در مجموع باعث کاهش کیفیت زندگی فرد مراقب شود.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی کنترل دار تصادفی شده است که در سال 1397 انجام شده است. تعداد 50 نفر از مراقبین خانگی بیماران روانی با سابقه بستری در بیمارستان های نظامی شهر بوشهر، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو دسته آزمون و کنترل تقسیم شدند. به مراقبین خانگی گروه آزمون طی 5 جلسه 90 دقیقه ای آموزش رفتارهای سازگارانه بر اساس الگوی سازگاری روی داده شد. کیفیت زندگی مراقبین بر اساس پرسش نامه کیفیت زندگی Sf-36 قبل و یک ماه بعد از مداخله ارزیابی شد. داده ها با استفاده از کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر، تی زوجی و تی مستقل در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد ارزیابی واقع شد و نتایج در سطح معناداری (0/05P<) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج آزمون آماری تی مستقل نمره میانگین کل کیفیت زندگی قبل از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل معنادار نبود (0/05P>)؛ اما نتایج آزمون تفاوت آماری معناداری را بین نمرات پس از مداخله در بعد سلامت روانی بین گروه آزمون و مداخله نشان داد (0/05P>). در مقایسه نمرات قبل و پس از مداخله فقط در گروه آزمون تفاوت معنادار مشاهده گردید (0/05P>).

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که آموزش بر اساس الگوی سازگاری روی بر کیفیت زندگی مراقبین خانگی بیماران روانی موثر است.

  کلیدواژگان: سازگاری، کیفیت زندگی، مراقبین
 • موسی لاک تراش، فاطمه کلروزی*، سید امیر حسین پیشگویی صفحات 116-126
  مقدمه

   مهارت های ارتباطی و سازگاری اجتماعی جزء مهم خدمات پرستاری است؛ و با توجه به این که حرفه ای اجتماعی است، مستلزم برخورداری از سازگاری اجتماعی بالا می باشد. به ویژه  پرستاران بخش روان که از عمده مسئولیت های آن ها ایجاد یک رابطه ی مبتنی بر اعتماد و ایجاد انگیزه در بیماران جهت مشارکت در روند درمان است.

  هدف

   هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر مهارت های ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه نیمه تجربی و جامعه آماری آن شامل پرستاران بخش اعصاب و روان بیمارستان های آجا در سال 1397 بود. تعداد پرستاران منتخب 60 نفر بود که به طور مساوی بین دو بیمارستان مداخله و کنترل قرار گرفتند. در طول 10 جلسه ی 60 دقیقه ای در مدت 2 ماه، آموزش های کفایت اجتماعی فلنر، برای پرستاران گروه مداخله اجرا و از پرسشنامه های مهارت های ارتباطی بارتون و سازگاری اجتماعی بل، برای جمع آوری داده ها استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفت.

  یافته ها

   بر اساس نتایج آزمون تی مستقل و تی زوجی آموزش های کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر موجب بهبود معنادار میانگین نمرات مهارت های ارتباطی و سازگاری اجتماعی بعد از مداخله شده است (05/0P<)؛ و در تمام خرده مولفه های مهارت ارتباطی، نمرات میانگین بعد از مداخله افزایش داشته است، اما این افزایش میانگین تنها در مورد خرده مولفه، مهارت شنیداری در سطح 01/0 معنی دار بود.

  بحث و نتیجه گیری

   آموزش کفایت اجتماعی فلنر روشی موثر در بهبود وضعیت مهارت های ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان است. متخصصان حوزه سلامت می توانند از این آموزش به عنوان روشی موثر در بهبود وضعیت ارتباطی و سازگاری اجتماعی پرستاران بخش روان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، کفایت اجتماعی، مهارت های ارتباطی
 • مهدی غلامی زاده، هنگامه حبیبی*، فاطمه کلروزی صفحات 127-135
  مقدمه

   بیماران بستری در بخش های شیمی درمانی، میزان بالایی از تنش های روانی از جمله اضطراب در بیماری را تجربه می کنند که نیاز به آموزش های موثر برای مدیریت آن دارند. آموزش بیماران به روش چند رسانه ای یکی از راهبردهای مفید و انعطاف پذیر آموزشی است.

  هدف

   بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی چند رسانه ای بر اضطراب بیماران بستری در بخش های شیمی درمانی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی می باشد که در مورد 30 بیمار با تشخیص قطعی سرطان که به بیمارستان های منتخب آجا در تهران در سال 1398 -1397 مراجعه کرده اند انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفت. لوح فشرده آموزشی که توسط پژوهشگر تهیه شده بود، در اختیار افراد گروه مداخله قرار داده شد و در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگردید. پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر حاوی 2 هفته پس از مداخله تکمیل گردید. در نهایت داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری استنباطی و توصیفی تجزیه تحلیل شد.

  یافته ها

   یافته های نشان داد، بین میانگین نمره اضطراب آشکار قبل و بعد گروه آزمون (قبل: 6/05±43/96 و بعد: 5/95±43/40) گروه کنترل (قبل: 10/60±45/13 و بعد: 10/32±47/53)، تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05P>).

  بحث و نتیجه گیری

   آموزش به روش چند رسانه ای در این مطالعه بر اضطراب بیماران بستری در بخش های شیمی درمانی موثر نبوده و پیشنهاد می شود با انجام پژوهش های تکمیلی بیشتر و به  کارگیری روش های مکمل در کنار این روش تاثیرات آن ها بررسی گردد.

  کلیدواژگان: آموزش چند رسانه ای، اضطراب، سرطان، شیمی درمانی
 • لیلی فروغی*، آرمین زارعیان، سیمین تاج شریفی فر صفحات 136-147
  مقدمه

  عقلانیت و اخلاق از ضروریات مشاغلی است که به انسان ها ارائه خدمت می کنند. حرفه پرستاری با بسیاری از جنبه های اخلاقی نقش کلیدی در اجرای یک سیستم مراقبت بهداشتی ایفا می کند.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه اخلاق حرفه ای (حضوری و الکترونیک) بر عملکرد اخلاقی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های تابعه نیروهای مسلح انجام شده است.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه تجربی پیش-پس آزمون با گروه کنترل است که در سال 1397 در سه مرحله قبل از مداخله، پس از مداخله و یک ماه بعد از مداخله با ارزیابی پرسش نامه عملکرد اخلاقی پرستاران بر روی سه گروه (کنترل، آموزش حضوری، آموزش مجازی) با برقراری کارگاه یک روزه در گروه حضوری و آموزش اینترنتی در سایت شهاب برای گروه مجازی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، پرستاران بخش اورژانس دو بیمارستان منتخب نیروهای مسلح در شهر تهران می باشند که واجد شرایط بوده و معیارهای ورود به مطالعه را دارا باشند. پس از پر شدن پرسش نامه ها، دادها در سه مرحله با نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. 0/05P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد قبل از مداخله در پیش آزمون تفاوت آماری معناداری در عملکرد اخلاقی پرستاران بین سه گروه وجود نداشت. در حالی که در گروه آموزش حضوری و آموزش مجازی تفاوت آماری معنادار در پس آزمون اول و دوم وجود داشت، در گروه آموزش حضوری تفاوت آماری بیشتری مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اثرات مثبت آموزش اخلاق حرفه ای که در این مطالعه جهت بهبود عملکرد اخلاقی پرستاران اورژانس به کارگرفته شد، می توان از روش های مختلف آموزش و برنامه ریزی برای ارتقاء وضعیت موجود استفاده کرد ولی با توجه به نتیجه پژوهش آموزش حضوری در اولویت قرار دارد.

  کلیدواژگان: آموزش، آموزش مجازی، اخلاق حرفه ای، بخش اورژانس، عملکرد پرستار، یادگیری الکترونیک
 • قدیر پوربایرامیان، فاطمه ستوده، مهدی قصابی، محمود منصوری، زهره سهرابی* صفحات 148-158
  مقدمه

  پایان نامه از مهم ترین بخش های آموزش دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی می باشد. سرپرستی پایان نامه، ایجاد قرارداد یادگیری بین دانشجویان و اساتید راهنما و شفاف سازی نقش های دانشجویان و سرپرستان می باشد. موفقیت دانشجویان در کسب تجربه پژوهشی، از اصلی ترین اهداف پایان نامه و ارزیابی رضایت مندی دانشجویان، از مهم ترین چالش های آن می باشد.

  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین رضایت مندی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نحوه هدایت و سرپرستی پایان نامه ها انجام گرفت.
  مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 250 نفر از دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مراحل مختلف انجام پایان نامه مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد PREQ بود که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته بود. پرسشنامه شش حیطه پایان نامه را مورد سوال قرار می داد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 بررسی شد. جهت آنالیز داده ها، آزمون کروسکال-والیس و جهت مقایسه اختلاف میانگین ها آزمون مان-ویتنی به کار گرفته شد.

  یافته ها

   در این مطالعه، 5/56 درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و 8/63 درصد دستیاران پزشکی، رضایت مندی خود را از سرپرستی پایان نامه بیان کردند. بین میانگین نمرات رضایت مندی در کلیه حیطه ها در هر دو گروه، اختلاف معناداری مشاهده نشد. استاد راهنما، توسعه مهارت های پژوهشی و آزمون پایان نامه، بیشترین امتیاز رضایت مندی و حیطه های ارائه شرایط و زمینه های رشد فکری و زیر ساخت ها و امکانات، کمترین میزان را به خود اختصاص دادند.

  بحث و نتیجه گیری

   یافته ها نشان داد که میزان رضایت هر دو گروه، از فرآیند سرپرستی پایان نامه ، نسبتا مطلوب بود. با توجه به اینکه بین ابعاد تصویب پروپوزال، ارائه شرایط و زمینه های رشد فکری، گسترش مهارت ها و شفاف سازی معیارها و اهداف با میزان رضایت مندی دانشجویان، تفاوت معنی داری مشاهده شد، توجه بیشتر در سال های اولیه تحصیلات تکمیلی، به افزایش مهارت ها و ارتقاء توانایی دانشجویان در انجام تحقیقات مستقل، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، سرپرستی پایان نامه، دستیاران پزشکی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • محسن ادیب حاج باقری*، فرشته مظهری آزاد صفحات 159-168
  مقدمه

  توجه به نظام های آموزشی موفق در جهان، مبین نهادینه شدن یک نظام کارآمد و اثربخش است و مقایسه نظام های مختلف آموزشی باعث ارتقای محتوی و کیفیت برنامه آموزشی می گردد.

  هدف

  هدف این مطالعه مقایسه برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری در ایران با دانشگاه (University of California, Los Angeles) UCLA بود.

  مواد و روش ها

   مطالعه مقایسه ای حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تطبیقی در سال 1397 انجام شد و اطلاعات مورد نیاز در مورد برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری با جستجوی اینترنتی با کلید واژه های پرستاری، پرستار، آموزش پرستاری، کوریکولوم، برنامه درسی، UCLA و ایران جمع آوری گردید و با استفاده از الگوی بردی (Bereday) و در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نشان داد که رسالت و اهداف و ساختار کلی هر دو برنامه تشابهات زیادی وجود دارد، با این تفاوت که توجه به ویژگی ها و تنوع فرهنگی مراجعین، بیمار مداری، توجه به ارائه مراقبت باکیفیت و ایمن از اهداف دانشکده پرستاری UCLA می باشد که در ایران کم رنگ تر به نظر می رسد. در نحوه ارائه دروس پیش نیاز نیز تفاوت هایی دیده می شود. آموزش بالینی در دانشکده پرستاری UCLA آزمایشگاه شبیه ساز مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی آموزشی است، اما در ایران در محیط بالینی اجرا می شود و استفاده از رویکردهای نوین آموزش می باشد که در ایران کمتر به چشم می خورد. دانش آموختگان در UCLA بدون دریافت مجوز RN (Registered Nurse) اجازه اشتغال به کار ندارند، اما در ایران بعد از فارغ التحصیلی شروع به کار می کنند.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به اینکه برنامه رشته کارشناسی پرستاری در ایران، در سال 1393 مورد بازنگری قرار گرفته است، انجام مطالعات توصیفی در مورد توانمندی های کسب شده و محتوی برنامه می تواند با رفع مشکلات احتمالی برنامه به ارتقای هر چه بیشتر آن کمک نماید.

  کلیدواژگان: ایران، کارشناسی پرستاری، مطالعه تطبیقی
|
 • Abyari. Zh, Farsi. Z* Pages 79-80
 • Mahboobifar. M, Zareiyan. A*, Aliyari. SH Pages 81-91
  Introduction

  Controlling chronic diseases, such as heart disease, depends on the extent of adherence to the treatment. This is only possible with cooperation of patients and implementation of medical recommendations. The training in heart disease cause in achieving empowerment and patient compliance with diet therapy is desirable.

  Objective

  The present study aimed to determine the effect of cognitive-social based care program on adherence to treatment in patients undergoing heart valve surgery in military hospitals.

  Materials and Methods

  It is a semi-experimental study done on control group in a military hospital in Tehran. In the present study, thirty patients referring to the military hospitals were selected by non-random sampling method and divided into intervention and control groups through pseudo-randomization method. Data were collected by valid tools for adherence to treatment in chronic disease. The control group received only the usual care and the intervention group received a cognitive-social care program. Immediately after the intervention and twenty days later, data were recollected. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using SPSS 16.

  Results

  In the present study, with regard to the adherence to treatment before the intervention in all areas of treatment, willingness to participate in treatment, compliance ability, combination of treatment with life, adherence to treatment, commitment to treatment and uncertainty about the treatment there was no significant difference between both groups based on independent t test(P>0/05). However, at the time of discharging and twenty days after that, differences in all areas were significant between the two groups (P<0/05). The results from the analysis of variance with repeated measures within the cases (F= (2.56) = 32.14 (P<0.001)) indicated that there was a significant difference in adherence to treatment with regard to time index at different stages. Analysis of variance with repeated measures between the cases with group index (F= (1.28) = 32.85 (P< 0.001)) showed that the effect of different times on treatment adherence in both groups was significantly different.
  Discussion and

  Conclusion

  The results of this study showed that the implementation of training based on cognitive-social theory of Bandura strain improves the treatment compliance in patients undergoing heart valve operation.

  Keywords: Care Plan, Treatment Adherence, Valve Replacement
 • Jafari Samie. M, Farsi. Z*, Azizi M Pages 93-104
  Introduction

  lacking the interaction and anger controlling skill while facing the aggressive behaviors of neuropsychiatric patients cause stress in nurses..

  Objective

  The present study investigated the effect of interaction skill training and anger management on nurses’ exposure to aggressive behaviors of patients admitted in psychiatric wards of selected military hospitals.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was a randomized clinical trial conducted in selected hospitals of Aja University of Medical Sciences during the years 2018-2019. Fifty-eight nurses were selected by census method and studied in control and test groups. The teaching materials included lecturing, using PowerPoint and Q&A in eight sessions. The effect of training anger control and interaction skill before and immediately after the intervention and two months after the intervention was assessed using a standard questionnaire. Data were analyzed by SPSS 20 using independent statistical t-test, Fisher’s exact test and Friedman test. Significance level was considered P<0.05.

  Results

  The result from Fisher exact test in both groups showed no significant difference in terms of reaction to violence before the intervention (P>0.05), immediately after the intervention (P>0.05) and eight weeks after the intervention (P> 0.05).
  Discussion and and

  Conclusion

  After the intervention, nurses showed a more favorable reaction to aggression than before the intervention, although these changes were not statistically significant. It seems that making a great change in this area requires more prolonged intervention. Thus, it is recommended that training interaction skills and anger controlling be included on the agenda of nursing managers with other training methods. Further studies with a higher sample size are recommended.

  Keywords: Aggression, Anger Management, Communication Skill, Nurses, Psychiatry.y Ward
 • Nezameslami. S, Pishgoee. SAH*, Sharififar. S, Soltannezhade. F Pages 105-114
  Introduction

  The mental disorder in one member of a family cause a considerable tension in whole family. The mental burden imposed by caring mentally- ill patients can have a negative effect on the mental and physical status of care takers, thus cause a hidden illness and poor quality of life.

  Objectives

  The aim of this study was to investigate the effect of education the Basis of Roy Adaptation Pattern on quality of life of home caregivers of mentally ill patients.

  Materials and Methods

  This study was a randomized controlled clinical trial cperformed in 2018. The number of 50 home caregivers of psychiatric patients with a history of hospitalization in military hospitals in Bushehr was selected using convenience sampling method and then randomly divided into test and control groups. The home caregivers of the test group received a five -training -session of 90 minutes for adaptive behavior based on the adaptive pattern. Caring quality was assessed by Sf-36 quality of life questionnaire before and one week after intervention. Data were analyzed using Chi-Square, Fisher’s exact test, paired t-test and independent t-test in SPSS 22.

  Results

  Based on independent t-test, the mean of total quality of life before and after intervention was not significant between the two groups (P>0.05). In contrast, the results of paired t-test showed a significant difference in the test group before and after the intervention (P<0.05. In the control group, the results of paired t-test before and after the intervention were not significant (P>0.05).
  Discussion and

  Conclusion

  The results of the study showed that education based on Roy adaptation pattern affects the quality of life of home caregivers of mentally ill patients.

  Keywords: Adaptation, Caregivers, Quality of Life
 • Laktarash. M, Kalrozi. F*, Pishgooie. SAH Pages 116-126
  Introduction

  Communication skills and social compatibility have long been recognized as an important part of medical and nursing care. Nursing, due to its feature, requires high social compatibility, specially nurses in psychiatric ward whose main responsibilities are to create a relationship based on trust and motivation in patients to participate in the treatment process. In the Fellner Social Competence Model, various components and dimensions of social adequacy are identified and, accordingly, the necessary training is provided for the development of social skills.

  Objective

  The present study aimed to investigate the effectiveness of Social Competence training based on Felner Model on Communication Skills and Social Adjustment of nurses in the psychiatric ward.

  Materials and Methods

  This study was a quasi-experimental study. Sixty selected nurses in the psychiatric ward of the AJA hospitals (in 2018) were included in the study and equally divided into the experimental and control hospitals. The experimental group was trained in a two-month 10 sessions, each 60 minutes based on Felner Social Competence Model and Barton Communication Skills questionnaire and Bell Social Adjustment questionnaire were used for data collection. Then, data were analyzed based on descriptive and inferential statistics using SPSS 25.

  Results

  The result of independent and dependent t tests showed that Social Competence training based on Felner Model significantly improved the mean scores of Communication Skills and Social Adjustment after the intervention (P<0.05). A precise examination of the sub-components of communication skills showed that in all of the sub-components, the scores increased after the intervention but this increase was only significant for the sub-component of listening skills (P=0.01).
  Discussion and

  Conclusion

  Felner Social Competence training is an effective way to improve the Communication Skills and the Social Adjustment of nurses in psychiatric ward. Thus, experts and health professionals can use Felner Social Competence training as an effective way to improve the Communication Skills and the Social Adjustment of their nurses in the psychiatric ward.

  Keywords: Communication Skills, Social Adjustment, Social Competence.t
 • Gholamizadeh. M, Habibi. H*, Kalroozi. F Pages 127-135
  Introduction

  Patients-with cancer in chemotherapy wards, face high degree of mental tensions such as anxiety in disease. These patients require effective training methods to manage anxiety. Multi-media education is one of the most useful and flexible educational strategies.

  Objective

  Thus, the present study aimed to investigate the impact of multimedia education program on the level of anxiety in patients admitted to chemotherapy wards.

  Material and Methods

  The present study is quasi-experimental and was performed on 30 patients with definite diagnosis of cancer referring to selected AJA hospitals in Tehran. Sampling was done randomly. The researcher gave educational CDs to the intervention group and no intervention was performed in the control group. The Spielberg’s Anxiety Inventory contained 20 multiple choice questions. Finally, the data were analyzed using SPSS software 16.

  Results

  The results showed that there was no significant difference between the mean anxiety scores before and after the test group (before: M= 43.96±6.05, after: M= 43.40±5.95) and the control group (before: M= 45.13±10.06, after: M= 47.53±10.32) (P> 0.05).
  Discussion and

  Conclusion

  The results of the present study showed no significant difference between the mean anxiety scores before and after the test group, but it is recommended to perform further comprehensive studies.

  Keywords: Anxiety, Cancer, Chemotherapy, Multimedia
 • Foroughi. L*, Zareiyan. A, Sharififar. S Pages 136-147
  Introduction

  Rationality and ethics are essential in the jobs which serve the people. The nursing with many moral aspects plays a key role in implementing a health care system.

  Objectives

  The aim of this study was to determine the effect of professional ethics program (in person and e-learning) on ethical performance of nurses in the emergency ward of armed forces -dependent hospitals..

  Materials and Methods

  The present study was a semi-experimental and pre-post-test study done on a control group in 2018 in three stages including before the intervention, after intervention and one month after intervention. Three groups (Control, face to face training and E-learning) were evaluated using the questionnaire of nurses’ ethical performance.A one-day workshop for in-person group and Shahab site e-learning for virtual education were arranged.. In the present study, sample population included nurses in the emergency ward of two selected armed forces hospitals in Tehran who are eligible and have inclusion criteria. After filling in the questionnaires, the data were analyzed in three stages using SPSS 25 (P<0.001).

  Results

  The results of the study showed that there was no significant difference in the ethical performance of nurses before the intervention in the pre-test between the three groups. While there was a statistically significant difference in the in-person training and virtual education groups in the first and second post-tests, but a higher statistically significant difference observed in the in-person training group.
  Discussion and

  Conclusion

  Considering the positive effects of professional ethics training to improve the ethical performance of emergency ward nurses, it is suggested that different training and planning methods be used to improve the status quo. However, based on the results of the study, in-person training is prioritized.

  Keywords: Emergency Service, E-learning, Virtual Education, Nurses Ethical Performance, Professional Ethics, Training
 • Pourbairamian. Gh, Sotoudeh. F, Ghasabi. M, Mansouri. M, Sohrabi. Z* Pages 148-158
  Intruduction

   The thesis is one of the most important parts of the teaching of medical students and postgraduate student’s education. Thesis supervision is creating a learning agreement between students and supervisors and clarifying the roles of students and supervisors.

  Objective

  The success of students in acquiring research experience is one of the main goals of the thesis, and students’ satisfaction assessment is one of the most important challenges of that. So, this study was conducted to determine the satisfaction of postgraduate students and Residentss of Iran University of Medical Sciences from directing and supervising theses.

  Materials and Methods

  In this descriptive-cross sectional study, 250 Medical Residents and Postgraduates Students from different steps of thesis conducting were questioned. Data ghathering instrument was the PREQ standard questionaire that it’s validity and relability was confirmed. The data was analysed with use of SPSS21. The questionnaire examined six domains of the thesis. Kruskal-Wallis test for data analysis and Mann-Whitney test for comparing of means differences was used.

  Results

  In this study, 56.5% of postgraduates and 63.8% of medical residents expressed their satisfaction from the thesis supervision. There was no significant difference between the mean satisfaction scores in all domains in both groups. Supervisor professor, development of research skills, and thesis test earneed the most satisfaction score; and providing conditions and fields of thinking growth, infrastructure and facilities domains acquired the lowest satisfaction score.
  Discussion and

  Conclusion

  Findings showed the satisfaction level of both groups was relatively desirable. As regard that Significance difference was observed between proposal confirming, providing conditions and fields of thinking growth, development of research skills and clarifying of criteria, and goals with students’ satisfaction, attention is needed to increase the skills and enhance the ability of students to conduct independent research, in the early years of postgraduate education.
  Keywords: Postgraduate Students, Resident, Satisfaction, Thesis Supervision.

  Keywords: Satisfaction, Thesis supervision, Resident, Postgraduate Students
 • Adib Hajbaghery. M*, Mazhariazad. F Pages 159-168
  Introduction

  Considering the world’s most successful educational systems is an indication for the institutionalization of an effective system and comparing different educational systems will promote the content and quality of the curriculum.

  Objective

  The aim of this study was to conduct a comparative study of nursing Bachelor’s Education Program in Iran and University of California, Los Angeles (UCLA).

  Material and methods

  This descriptive-comparative study was performed in 2018, data were collected by googling the key words of nursing, nursing education, curriculum, California UCLA and Iran, and a review of the history and details of the nursing Bachelor’s education program in Iran and UCLA and analyzed using Bereday’s four-stage model including description, interpretation, juxtaposition and comparison.

  Results

  The goals, missions and structures of both programs are similar. Considering the characteristics and cultural diversity of patients, the patient-centered approach, caring for the high quality and safe care are the goals of the UCLA Nursing Faculty to the, which is less common in Iran. There are some differences in the pre-requisite courses.. In UCLA Nursing School, clinical education is done in the simulator lab equipped with the most updated educational technology, but in Iran, it is conducted in a clinical setting, using modern educational approaches is less common in Iran. Graduates at UCLA are not allowed to work until getting RN (Registered Nurse) license, but they start working in Iran after graduation.
  Discussion and

  Conclusion

  Considering that the program of nursing undergraduate studies in Iran was revised in 2014, performing descriptive studies on acquired competencies and program content can help to improve the program by problem solving.

  Keywords: Bachelor of Nursing, Comparative Study, Iran, UCLA