فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا شباهنگ، محمدعلی بشارت* صفحات 1-12
  مقدمه

  ابعاد شناختی به طور مشخص انعطاف پذیری شناختی به همراه تعاملات فرا اجتماعی از جمله عوامل برجسته در درآمیختگی با افراد مشهور تلقی می شوند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف مقایسه انعطاف پذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در پرستشگران و غیرپرستشگران افراد مشهور صورت گرفت.

  روش

  با یک طرح علی مقایسه ای از میان جامعه آماری مطالعه متشکل از دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال 1397  یک نمونه کل 350 نفره از دانشجویان دختر و پسر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور،پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی  و مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد مشهور پاسخ دادند. با در نظر گرفتن نمرات کل بالا و پایین مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور و حذف نمرات متوسط، شرکت کنندگان پژوهش به دو گروه پرستشگران (120=n) و غیرپرستشگران (120=n) افراد مشهور تقسیم شدند و انعطاف پذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در دو گروه مقایسه شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردیده شد.

   

  یافته ها

  بر طبق نتایج بدست آمده، پرستشگران افراد مشهور در مقایسه با غیرپرستشگران، نمرات کمتری در انعطاف پذیری شناختی و نمرات بیشتری در تعامل فرا اجتماعی کسب کردند (0/001>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، انعطاف پذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی عواملی برجسته در پرستش افراد مشهور هستند که بهبود توانایی انعطاف پذیری شناختی و کاهش تعامل فرا اجتماعی می تواند در کاهش پیوستگی افراطی به افراد مشهور مورد علاقه موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، تعامل فرا اجتماعی، پرستشگران افراد مشهور، غیرپرستشگران افراد مشهور
 • محمدعلی داوری دولت آبادی، هاجر ترکان* صفحات 13-22
  مقدمه

  این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی تعدیل سوگیری شناختی تفسیری(CBM-I) ازطریق تصویرسازی مثبت بر فعالیت های خودمراقبتی، کیفیت زندگی، سوگیری تفسیری و خلق افسرده در بیماران دیابت نوع 2 اصفهان انجام شد.

  روش

  در پژوهش حاضر که به روش نیمه تجربی بود، 30 فرد دیابتی به صورت نمونه گیری در دسترس، از 7 مرکز بهداشت در اصفهان، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، وارد شدند. ابزار سنجش استفاده شده شامل مقیاس های خودمراقبتی توبرت و همکاران، کیفیت زندگی بوروفس و همکاران، افسردگی بک و جملات درهم ریخته ونزلف بود. افراد گروه آزمایش تحت 7 جلسه درمانی تعدیل سوگیری شناختی تفسیری از طریق تصویر سازی مثبت قرار گرفتند و هر دو گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ارزیابی شدند. نتایج جمع آوری شده با استفاده از شیوه کوواریانس داده های مکرر تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تعدیل سوگیری شناختی تفسیری از طریق تصویرسازی مثبت بطور معنادار موجب بهبود میانگین خودمراقبتی، کیفیت زندگی، سوگیری تفسیری و خلق در بیماران دیابت گروه آزمایش نسبت به کنترل شده است.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد به کارگیری تعدیل سوگیری شناختی تفسیری از طریق تصویرسازی مثبت در بهبود فعالیت های خود مراقبتی، کیفیت زندگی و سوگیری تفسیری و خلق نقش شایانی دارد. این یافته ها این روش را مداخله موثری برای بهبود شاخص های روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 معرفی می کند.

  کلیدواژگان: تعدیل سوگیری شناختی تفسیری، تصویر سازی مثبت، خودمراقبتی، کیفیت زندگی، سوگیری تفسیری، خلق افسرده، دیابت
 • فریده صادقی*، عباس ابوالقاسمی، رضا کاظمی، محمد نریمانی صفحات 23-31
  مقدمه

  عوامل روانی اجتماعی ممکن است در جهت مداری زندگی بیماران خستگی مزمن نقش داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر برجهت مداری زندگی معلمان زن  دارای خستگی مزمن بود.

  روش

  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مبتلا به سندرم خستگی مزمن مشکین شهر در سال 1397 است. نمونه ای متشکل از 40 معلم زن با خستگی مزمن انتخاب شد و به شیوه تصادفی در دو گروه 20 نفره (یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه  های خستگی چالدر و جهت مداری زندگی استفاده شد. گروه آزمایشی رفتاردرمانی  شناختی مثبت نگر را در 11 جلسه دریافت کرد ، در حالیکه گروه کنترل مداخله ای نگرفت. تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشانگر افزایش میانگین دید خوش بینانه و کاهش میانگین دید بدبینانه در زنان گروه آزمایش(0/01>p)، نسبت به گروه کنترل بود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر جهت مداری زندگی  معلمان زن مبتلا به خستگی مزمن تاثیر دارد و به عنوان مداخله ای موثر برای این بیماران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: جهت مداری زندگی، رفتار درمانی شناختی مثبت نگر، سندرم خستگی مزمن، معلمان، زنان
 • علی اکبر فروغی، غزاله آذر*، علی اکبر پرویزی فرد، سجاد خانجانی، خیراله صادقی صفحات 33-39
  مقدمه

  در سال های اخیر پژوهش های مبتنی بر ذهن آگاهی گسترش زیادی داشته است. ابزارهای زیادی برای سنجش ذهن آگاهی در بزرگسالان ساخته شده است، یکی از مهم ترین آن ها پرسشنامه ساوتهمپتون می باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه ذهن آگاهی ساوتهمپتون بود.

  روش

  به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی و تحلیل ساختار عاملی این مقیاس، 200 نفر (100 پسر و 100 دختر) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای روایی همگرا از پرسشنامه شفقت به خود (فرم کوتاه) و روایی واگرا از پرسشنامه های افسردگی، اضطراب، استرس و عاطفه مثبت و منفی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم افزار spss-20 استفاده شد.

  یافته ها

  در تحلیل عاملی اکتشافی سه عامل به دست آمد که در مجموع 50/51 درصد از کل وایانس ذهن آگاهی را تبیین کردند. همچنین یافته ها نشان داد که پرسشنامه ساوتهمپتون روایی همگرا مناسبی با شفقت به خود (0/59) و عاطفه مثبت (0/40) و روایی واگرا مناسبی با عاطفه منفی (0/35-) و مقیاس افسردگی (0/36-)، اضطراب (0/30-)، استرس (0/51-) داشت. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل اول 0/78، عامل دوم 0/69 و عامل سوم 0/62 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  پرسشنامه ذهن آگاهی ساوتهمپتون از ویژگی های روان سنجی مناسبی در جامعه دانشجویی برخوردار است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که پرسشنامه ذهن آگاهی ساوتهمپتون می تواند ابزار معتبری برای ارزیابی میزان ذهن آگاهی افراد باشد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، ویژگی های روان سنجی، تحلیل عاملی اکتشافی
 • سکینه عرب، سید موسی طباطبایی*، فاطمه بیان فر صفحات 41-51
  مقدمه

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کم ال گرایی در دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان شهرستان سمنان بود.

  روش

  در پژوهشی با طرح کاربندی کنترل شده تصادفی از میان جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر سمنان در سال تحصیلی 96-97 با  روش نمونه گیری هدفمند یک نمونه کل 50 نفری انتخاب و  به طور تصادفی در دو گروه 25 نفره آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر دو پرسشنامه استاندارد: 1. تست اضطراب امتحان فریدمن و 2. مقیاس کمال گرایی هیل و همکاران بود.

  یافته ها

  تحلیل آماری نشان داد که میانگین مولفه ها و نمره کل کمال گرایی وسواسی و اضطراب امتحان در گروه آزمایش به گونه ای معنادار در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است. شش مولفه ی کمال گرایی: نظم و سازماندهی، تلاش برای عالی بودن، نیاز به تایید، تمرکز بر اشتباهات، فشار از سوی والدین و نشخوار فکری معنادار بود .مولفه خطای شناختی اضطراب امتحان نیز معنادار بود. سایر مولفه ها معنادار نبودند.

  نتیجه گیری

  می توان بیان کرد که مداخله بازآموزی اسنادی می تواند موجب کاهش کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر شود و استفاده از آن کمک شایانی به سلامت روان دانش آموزان می کند.

  کلیدواژگان: بازآموزی اسنادی، اضطراب امتحان، خطای شناختی، نشخوار فکری، کمال گرایی وسواس گونه
 • محمدآقا دلاورپور*، مهسا بهار، فاطمه قدس صفحات 53-66
  مقدمه

  استفاده آسیب زا از گوشی های هوشمند می تواند تاثیرات منفی بر جنبه های مختلف زندگی افراد داشته باشد. یکی از این تاثیرات منفی، شیوع پدیده ای روانشناختی موسوم به نوموفوبیا است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش وضعیت خلقی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی نوموفوبیا با توجه به نقش تعدیل گر جنسیت انجام شد.

  روش

  روش شناسی این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. مشارکت کنندگان شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه سمنان بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس به تعداد 191 نفر (94 دختر و 97 پسر) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های نوموفوبیا، فهرست عواطف مثبتی و منفی (پاناس) و شاخص حساسیت اضطرابی 3 گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هم عاطفه مثبت و هم عاطفه منفی و همچنین حساسیت اضطرابی، به طور مثبت و معناداری نوموفوبیا را پیش بینی می کنند. تحلیل اثرات تعدیل کنندگی جنسیت نیز آشکار ساخت که صرفا عاطفه مثبت در پسران و عاطفه منفی در دختران، توان پیش بینی نوموفوبیا را دارند. هر چند در این دو گروه، حساسیت اضطرابی، پیش بینی کننده مثبت نوموفوبیا بود، اما مقدار ضریب پیش بینی در گروه پسران، بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  نتیجه به دست آمده بیانگر وجود آمادگی های خلقی و شناختی برای آسیب پذیری نسبت به نوموفوبیا و الگوی متفاوت این آسیب پذیری در دختران و پسران دانشجو است.

  کلیدواژگان: نوموفوبیا، خلق، عاطفه مثبت و منفی، حساسیت اضطرابی
 • مهرناز مصباح*، زهره خسروی، لیلا چراغ ملایی صفحات 67-78
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفاهیم، فرایندهای رشدی و سیر داستان در افسانه های پریان با دیدگاه نظریه روابط ابژه انجام شد. این پژوهش در پی آن بود که به کشف ارتباط میان ساختار روانی شخصیت های قصه های پریان و روابط ابژه ای آنها طی فرآیند رشد بپردازد و با الگو گرفتن از ساختار قصه های پریان و پایان بندی آنها از نگاه روابط ابژه، الگویی برای پیش برد فرآیند درمانی کشف کند.
  روش
  روش این پژوهش، کیفی و شیوه تحلیل داده ها از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری در این پژوهش افسانه های پریان اروپا از مجموعه "افسانه های برادران گریم"بود. نمونه گیری در آن به شیوه هدفمند انجام شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که می توان مفاهیم، مراحل رشدی، مشکلات روانی و فرآیندهای درمانی این نظریه را در افسانه های مذکور نیز مشاهده کرد. در تمامی داستان های بررسی شده، قهرمان در مسیر پیشروی داستان از همان مراحلی می گذشت که هر فرد در مسیر رشد روانی خود باید از آنها عبور کند و پایان داستان با رسیدن به بلوغ روانی همسو بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش، روان درمانگران می توانند با توجه به نمادپردازی به کار رفته در افسانه های پریان، از مراحل پیشروی داستان به منظور پیشبرد مراجعان در مسیر رشد روانی الهام بگیرند. از آنجا که افسانه های پریان ریشه در ناخودآگاه فردی و جمعی بشر دارند و با ذات آدمی به زبانی بی واسطه سخن می گویند، می توانند راهکارهایی اصیل برای رسیدن به خویشتنی حقیقی در اختیار انسان ها قرار دهند.
  کلیدواژگان: افسانه های پریان، روابط ابژه، روان درمانی، تحلیل مضمون، تحقیق کیفی
 • غلامعلی افروز، ژاله خواجوی، سمانه ملکی*، فاطمه فرید صفحات 79-89
  مقدمه
  وزن هنگام تولد یکی از شاخص های اصلی سلامتی نوزادان در زمان تولد است، که می تواند از یک سو نشانه چگونگی رشد درون رحمی جنین و از سوی دیگر نحوه مراقبت از مادر در دوران بارداری باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی های زیستی و رضامندی زوجیت با کم وزنی هنگام تولد نوزادان، در شهرستان چالوس بوده است.
  روش
  این پژوهش از نوع علی - مقایسه ای و در سال 1395 بر روی 100 نوزاد تازه متولد شده و مادران آنها انجام گرفت. در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند، 50 مادر و نوزاد زیر وزن 2500 گرم و 50 مادر و نوزاد با وزن بالای 3800 گرم مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با پرسشنامه ویژگی های زیستی، شناختی، روانی - اجتماعی والدین افروز و پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز جمع آوری شدو سپس داده ها با آماره های توصیفی، آزمون مجذور کای و تحلیل رگرسیون لوجستیک، نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها، فراوانی تولد نوزادان کم وزن (با سن 37 هفته و بالاتر) در شهرستان چالوس 3/7% بوده است. 3/33% مادران باردار سن زیر 20 سال و 11% آن ها سن بالای 35 سال داشتند. 23/8% از والدین نوزادان کم وزن نسبت خویشاوندی نزدیک داشتند. تحلیل ها نشان داد که بین ویژگی زیستی (سن مادر) و رضامندی زوجیت با کم وزنی هنگام تولد ارتباط معناداری وجود داشت. اما بین ویژگی شناختی و روانی اجتماعی مادران و کم وزنی هنگام تولد نوزادان رابطه ی معناداری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از ویژگی های زیستی و روانی مادران بر کم وزنی هنگام تولد نوزادان، تاثیر قابل توجهی داشتند و می توانند در برنامه های پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کم وزنی هنگام تولد، ویژگی های زیستی، رضامندی زوجیت
 • عباس کلانتر، ایمان الله بیگدلی*، علی مشهدی، حسین کارشکی صفحات 91-103
  مقدمه

  آتش نشان ها بطور مستمر و مکرر با موقعیت های تنش زا مواجه می شوند.هدف از پژوهش حاضر الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان بود.

  روش

   در پژوهشی از نوع توصیفی- همبستگی الگوی رابطه و تعامل مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای حساسیت اضطرابی، تاب آوری، نظم جویی هیجانی با اختلال افسردگی و استرس پس از سانحه با روش تحلیل مسیر آزمون شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمام آتش نشانان مرد بین سنین 21 تا 59 ساله در سال 1397 شهر مشهد بود که از آن نمونه ای شامل 264 آتش نشان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های افسردگی، استرس پس از سانحه، حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری تکمیل کردند.

  یافته ها

  یافته های بدست آمده نشان داد که اثر مستقیم و غیرمستقیم حساسیت اضطرابی بر استرس بعد از سانحه در مدل مورد بررسی معنادار است. اثر مستقیم تاب آوری بر استرس بعد از سانحه، اثر مستقیم و غیرمستقیم نظم جویی هیجان بر استرس بعد از سانحه ، اثر مستقیم تاب آوری بر افسردگی ، اثر مستقیم و غیرمستقیم نظم جویی هیجان بر افسردگی، معنادار بود. حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجان به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی افسردگی و استرس بعد از سانحه اثرگذار بوده است و تاب آوری به صورت مستقیم افسردگی و استرس بعد از سانحه تاثیر داشت.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت متغیرهای تاب آوری، حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی در پیش بینی افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشان ها نقش دارند.

  کلیدواژگان: حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی، تاب آوری، مشکلات روانشناختی، آتش نشانان
|
 • Reza Shabahang, Mohammad Ali Besharat * Pages 1-12
  Introduction

  Cognitive dimensions, particularly cognitive flexibility in addition to parasocial interaction are noticeable factors in celebrity bonds. In this regard, the present study was conducted to compare cognitive flexibility and parasocial interaction in celebrity worshipers and non-worshipers.

  Method

  In an causal-comparative design among statistical population of the research including all students of Faculty of Psychology and Educational Sciences of University of Tehran in 2018 a total sample of 350 male and female students were selected by convenience sampling method and responded to Celebrity Attitude Scale, Cognitive Flexibility Inventory, and  Celebrity Parasocial Interaction Scale. Considering the high and low total scores of the Celebrity Attitude Scale and eliminating the middle scores, the study participants were divided into two groups of celebrity worshipers (n=120) and non-worshipers (n=120) and cognitive flexibility and parasocial interaction were compared between the two groups. A multivariate analysis of variance was applied for data analysis.

  Results

  According to the results, celebrity worshipers got lower scores in cognitive flexibility and higher scores in parasocial interaction compared to non-worshipers (p<0/001).

  Conclusion

  Based on these results, cognitive flexibility and parasocial interaction are remarkable factor in celebrity worship that enhancement of cognitive flexibility ability and reduction of the parasocial interaction can result in reduction of excessive interaction with favorite celebrities. Keywords: cognitive flexibility, parasocial interaction, celebrity worshipers, celebrity non-worshipers.

  Keywords: cognitive flexibility, Parasocial interaction, Celebrity worshipers, Celebrity non-worshipers
 • Muhammadali Davari Dolatabadi, Hajar Torkan * Pages 13-22
  Introduction

  This study was conducted to investigate the efficacy of cognitive bias modification for interpretation (CBM-I) via promoting positive imagery on self-care activities, quality of life, interpretation bias and depressed mood in patients with type II diabetes.

  Method

  In a semi-experimental study, 30 diabetic patients from 7 health center in Isfahan were selected through available sampling method, and randomly divided into experimental and control groups. The study instruments were  Tubert Self-care,  Burroughs Quality of Life,  Vanzlf Scrambled Sentences  and Beck Depression Scales. Experimental group received 7 sessions of cognitive bias modification for interpretation (CBM-I) via promoting positive imagery and all subjects were evaluated 3 occations at pretest, posttest and follow- up stages. The gathered data was analyzed by a repeated-measure MANCOVA analysis.

  Results

  The results showed that CBM-I via promoting positive imagery significantly was improved means for self-care activities,as well as, quality of life, cognitive bias and mood in diabetic patients in experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  This study showed that cognitive bias modification for interpretation via positive imagery plays a pivotal role in improving self-care activities, quality of life, interpretation bias and mood. These findings suggest this method  is suitable intervention for improvement of psychological variables among patients with type 2 diabetes. Keywords: cognitive bias modification for interpretation, positive imagery, self-care, quality of life, interpretation bias, depressed mood, diabetes.

  Keywords: Cognitive Bias Modification of Interpretation, Self-Care, Quality of life, Interpretation Bias, Depressed Mood, Diabetes
 • Farideh Sadeghi *, Abbas Abolghasemi, Reza Kazemi, Mohmmad Narimani Pages 23-31
  Introduction

  Psychosocial factors may play role inorintation of life of patients with chronic fatigue syndrome.The aim of present study was to investigat the effectiveness of a positive cognitive-behavioral therapy on orintation of life in female teachers with chronic fatigue syndrome.

  Method

  A semi-experimental design with pretest, posttest with control group was applied. The population included all teacher women with chronic fatigue syndrome in Meshkinshahr in 2017. A sample of 40 female teachers selected and randomly assigned into 2 groups (one experimental group and one control group). For data collection, Chalder Chronic Fatigue and Orientation of Life questionnaires were used. Positive cognitive-behavioral therapy was administered to experimental group for 11 sessions, whereas the control group receive no intervention. The extracted data analysed by a analysis of covariance.

  Results

  Results showed increased optimistic vision, as well as, reduced pessimistic vision of women in experimental group (p<0/01) than control group.

  Conclusion

  It could be concluded that positive cognitive-behavioral therapy was effective on orientation of life of female teachers with chronic fatigue syndrome and is then recommended as an effective intervention to them. Keywords: Chronic Fatigue Syndrome, Orintation of Life, Positive Cognitive- behavioral Therapy, teachers, women.

  Keywords: Orintation of life, Positive Cognitive Behavioral Therapy, Chronic Fatigue Syndrome
 • Aliakbar Foroughi, Ghazaleh Azar *, Aliakbar Parvizifard, Sajad Khanjani, Khirollah Sadeghi Pages 33-39
  Introduction

  In recent years, mindfulness-based research has been developed. Many tools have been developed to measuring mindfulness in adults, one of the most important is the Southampton Questionnaire. The purpose of this study was to examine the validity and reliability of the Southampton Mindfulness Questionnaire.

  Method

  To determine the psychometric properties and factor analysis of this scale. A sample of 200 students (100 boys and 100 girls) were selected from Kermanshah University of Medical Sciences through convenience sampling. Self-compassion Scale – Shor t Form was used for convergent validity, and depression, anxiety, stress and Positive and Negative Affect Schedule were used for divergent validity. To analyze the data, correlation coefficient and exploratory factor analysis were used with SPSS-20 software.

  Results

  In the exploratory factor analysis three factors were obtained the three factor structure that in total, 50/51% of the total variance of mindfulness was explained. The results also showed that the Southampton questionnaire had a good convergence validity with self-compassion (0/59) and positive affect (0/40) and good divergent validity with negative affect (-0/35), depression scale (-0/36), anxiety (-0/30) and stress (-0/50). Cronbach’s alpha coefficient was obtained for the first factor,0/78 the second factor 0/69 and the third factor 0/62.

  Conclusion

  It could be concluded that the Southampton Mindfulness Questionnaire has approperiate psychometric properties in the student community. The findings of the present study indicate that the Southampton Mindfulness Questionnaire can be reliable tool for assessing the level of mindfulness. Keywords: Mindfulness, Psychometric Properties, Exploratory Factor Analysis.

  Keywords: Mindfulness, psychometric properties, exploratory factor analysis
 • Sakine Arab, Seyed Mosa Tabatabaee *, Fatemeh Bayanfar Pages 41-51
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of a attribution retraining programm on the test anxiety level and obsessional perfectionism of the high -school girl students with test anxiety.

  Method

  In a randomized controled trial design among statistical population consisting all female high-school students of the Semnan high-schools,during 2018 academic year, a total sample of 50 subjects selected  by a cluster-sampling method, and divided randomly to  experimental and control groups. Two standard questionnaires of the research included:1- Friedman Test Anxiety and 2- Hill's Perfectionism Scale.

  Results

  Our findings revealed significantly reduced mean scores of the obsessional perfectionism and test anxiety of the high-school girls in the experimental group than control. Six subcomponents of perfectionism including: organizing, striving for excelence, need for approval, concern over mistakes,      parental pressure and rumination, as well as, cognitive error  from test xiety were significant. No other  significant component was evident.

  Conclusion

  It could be mention that the  the attribution retraining intervention  could reduce the test anxiety level, as well as, obsessional perfectionism in the female high-school students and  can help to student's mental health promotion.

  Keywords: attribution retraining, test anxiety, cognitive error, rumination, Perfectionism
 • Mohamadagha Delavarpour *, Mahsa Bahar, Fatemeh Ghods Pages 53-66
  Introduction

  The harmful smartphone use can negatively affect the various aspects of human life. The prevalence of a psychological phenomenon that known as nomophobia is one of the negative influences of it. The purpose of this study was to determine the role of mood status and anxiety sensitivity in predicting nomophobia with regard to the moderating role of gender.

  Method

  The research methodology was descriptive correlational. The study participants were included 191 (94 girls and 97 boys) undergraduate  Semnan University students that were selected by available sampling method. The data were collected using Nomophobia Questionnaire (NMP-Q), Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and Anxiety Sensitivity Index-3 (ASI-3). Multiple regression analysis was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that both positive and negative affect, as well as, anxiety sensitivity, positively and significantly predicted nomophobia. Analysis of the moderating effects of gender role also revealed that only positive affect, in boys and negative affect in girls could predict nomophobia. Although anxiety sensitivity was a positive predictor of nomophobia in both groups, the predictor coefficient was higher in boys.

  Conclusion

  The results indicated mood and cognitive readiness for vulnerability to the nomophobia and the patterns of this vulnerability in female and male students were different.

  Keywords: nomophobia, mood, positive, negative affect, Anxiety Sensitivity
 • Mehrnaz Mesbah *, Zohreh Khosravi, Leila Cheraghmollaei Pages 67-78
  Introduction
  This study was aimed at looking into fairy tales from object relations theory’s perspective to analyze the concepts, developmental processes and story courses. The links between psychic structure of fairy tales’ characters and their object relations through developmental phases discovered. Endeavors was also made to discover a model to improve therapeutic process based on the analysis of fairy tales’ structure, as well as, their ending from the theory’s point of view.
  Method
  The present research was carried out through qualitative method and the data was analyzed through thematic analysis. The sampling method was purposive and population included the German collection of “Grimms' Fairy Tales”.
  Results
  The findings of the research showed that the concepts, developmental phases, psychological problems and therapy process in object relations theory can be traced in the fairy tales too. In all of the stories, the hero went through the same required phases of psychological development. Besides, the ending of the stories corresponded to the psychological maturity.
  Conclusion
  According to the findings of this research, therapists can be inspired by the fairy tales’ symbolism to guide clients through different stages of psychological development. As the fairy tales are rooted in our individual and collective unconscious and are close to human being’s nature, they can offer authentic solutions to reach a genuine self.
  Keywords: fairy tales, Object relations, psychotherapy, thematic analysis, qualitative research
 • Gholam Ali Afrooz, Jaleh Khajavi, Samaneh Maleki *, Fatemeh Farid Pages 79-89
  Introduction
  From a public health standpoint, the average weight of newborns is one of the main indicators of the quality of health care services received, reproductive health, safe motherhood, nutrition and intrauterine growth during pregnancy. The aim of this study is to investigate the relationship between the biological characteristics and the marital satisfaction of mothers who give birth to newborns with low birth weight (LBW) in the city of Chalus.
  Method
  This is a causal–comparative study, conducted in 2016 in which the mothers of 50 newborns with a birth weight of less than 2500 g and those of 50 newborns with an ideal / satisfactory weight of more than 3800 g were surveyed. The information was gathered with Afrooz Questionnaires for Biological, Cognitive, Psychological and Social traits of Mothers and Marital Satisfaction of Couples. The data collected from the questionnaires was analyzed with descriptive statistics and logistical regression using SPSS version 22.
  Results
  The results of this study showed that the frequency of newborns with LBW in Chalus was%3/7. The frequency of pregnant mothers with an age of less than 20 was%3/33 while those over 35 was%11, and%23/8 with consanguineous marriages. The analysis showed that of the maternal characteristics studied, Mather’s age and marital satisfaction had a statistically significant relationship with LBW in newborns.
  Conclusion
  This study demonstrated that certain biological and psychological maternal traits have a considerable impact on LBW in newborns, and can be further considered in programs aimed towards the prevention of LBW.
  Keywords: Low Birth Weight, Biological traits, marital satisfaction
 • Abbas Kalantar, Imanollah Bigdeli *, Ali Mashhadi, Hosain Kareshki Pages 91-103
  Introduction

  Firefighters are frequently and constantly facing stressful and traumatic situations. The purpose of the present study was  structural  equation modeling of anxiety sensitivity, emotion regulation and resilience in the formation of depression and PTSD disorders.

  Method

  In a descriptive-correlational research patterns regarding the direct and indirect relationships and interactions among the variables of anxiety sensitivity, resilience, and emotion regulation with depression and PTSD disorders were tested through path analysis. The population of the study consisted all male firefighters of Mashhad in 2018 aged 28 to 55 years, among whom a sample of 264 firefighters were randomly selected to fill the depression, PTSD, anxiety sensitivity, emotion regulation and resilience questionnaires.

  Results

  The findings showed significantly direct and indirect effects of anxiety sensitivity on PTSD (P<0/05), direct effect of resilience on PTSD (P<0/05), direct and indirect effects of emotion regulation on PTSD , direct effect of resilience on depression in the model under study(P<0/05). The direct and indirect effects of emotion regulation on depression was significant as well. Also, anxiety sensitivity and emotion regulation influenced depression and PTSD both directly and indirectly and resilience directly influenced depression and PTSD.

  Conclusion

  It could be concluded that the variables of resilience, anxiety sensitivity, and emotion regulation play important roles in predicting depression and post-traumatic stress among firefighters.

  Keywords: Anxiety Sensitivity, emotion regulation, Resilience, psychological problems firefighters