فهرست مطالب

پژوهش های راهبردی سیاست - پیاپی 30 (پاییز 1398)
 • پیاپی 30 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حجت کاظمی* صفحات 9-43
  تکثریابی ساخت سیاسی و فعال شدن شکاف های اجتماعی باعث شده تا جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته شاهد فرایند تشدیدیابنده ای از رقابت های انتخاباتی باشد. در کنار تمام کارکردهای مثبت انتخابات در ایران، سویه های تاریک این فرایند کمتر شناخته شده است. انتخابات در ایران اغلب باعث افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، ایجاد انقطاع های بسیار شدید در فرایند سیاستگذاری، زمینه سازی برای فعال سازی و تشدید شکاف های اجتماعی (خصوصا شکاف های قومی و مذهبی) و همچنین شکل گیری نوعی سیاست ورزی مبتنی بر حامی پروری و تشدید فساد اقتصادی سیاستمداران شده است. اما یکی از اصلی ترین پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت زدای انتخابات است. این نقش مشروعیت زدا با نقش ضدتوسعه ای انتخابات در ایران پیوند خورده است. درک چنین ابعادی از لحاظ آسیب شناسی فرایندهای دموکراتیک و تلاش برای ارتقای کیفیت سازوکارهای انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است. چارچوب پیشنهادی مقاله برای اصلاح مسیر، سیاستگذاری در راستای «تکمیل زنجیره نهادی سیاست انتخاباتی» می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست انتخاباتی، کژکارکرد، مشروعیت زدایی، توسعه، زنجیره نهادی
 • علی ایمانی* صفحات 45-69
  موضوع پژوهش حاضر تبیین نقاط تهدیدزای خاموش در سیاستگذاری کلان ملی در ایران و چگونگی ورود این مسئله های تهدیدزا به تقویم سیاستی سیاستگذاران است. به نظر می رسد نظام سیاستگذاری ایران در بخش"تقویم سیاستی" متاثر از رویکردهای هنجاری، دموکراتیک، دستاوردهای علمی و منافع ذینفعان است. تهدیداتی تخریب گر در این بخش وارد سیستم می گردد ، که ورود آن ممکن است توسط خود سیستم با جامعه مدنی حمایت گردد و مسئله اصلی پژوهش تبیین چگونگی فعال شدن این سرطان های خفته و ارائه پیشنهاد سیاستی در جهت حل آن است. چارچوب نظری پژوهش حاضر نظریه سیستم های کارکردگرا است. محقق با بهره گیری از روش تحقیق تبیین علی به تبیین چگونگی فعال شدن تهدیدات اجتماعی با مداخلات غیرضروری سیاستگذاران می-پردازد. محقق با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با جمع آوری اسناد و مدارک به تبیین چگونگی ورود مسئله های اجتماعی تهدیدزا به تقویم سیاستی سیاستگذاران و روابط علی- معلولی مداخلات سیاستگذاران و فعال شدن پتانسیل های تهدید در کشور ایران می پردازد. استراتژی حل مشکل عبارت است از ““آسیب شناسی مسئله” و نگاه اداری حقوقی به مشکل” برای ارائه راه حل است. راه کار مهم حل مشکل نیز پالایش نهادی است.
  کلیدواژگان: تهدید”، نظریه سیستمهای کارکردگرا، ”تقویم سیاستی”، “سیاستگذاری”، نهاد
 • روح الله اسلامی*، رضا سرحدی، مهدی فیضی صفحات 71-102

  رودخانه های مرزی به عنوان یکی از مهم ترین عوارض طبیعی همواره منشا اختلافات بسیاری در روابط بین دولت ها محسوب می شوند. رودخانه هیرمند به عنوان شریان اصلی دریاچه هامون، رودخانه مرزی ایران و افغانستان است که سبب بسیاری از مجادلات مرزی از ابتدای مرزبندی مشخص بین این دو کشور تا به امروز بوده است. عدم پایبندی افغانستان به قرارداد 1351 مبنی بر تامین حقابه رودخانه هیرمند و به تبع آن، خشکی هامون به عنوان دریاچه ای که حیات سیستان به آن وابسته است، چالش های فزاینده ای را در منطقه سیستان رقم زدهاست. از دیرباز مذاکرات مختلفی میان ایران و افغانستان درباره حقابه ایران صورت گرفته اما تا به امروز این مسئله معلق مانده است. در پژوهش پیش رو، نگارندگان قصد دارند به این پرسش پاسخ دهند که راهبردهای دیپلماسی تامین حقابه رودخانه هیرمند میان ایران و افغانستان چه می باشد؟ در راستای پاسخگویی به این سوال و در چارچوب نظریه بازی ها، در مرحله اول بایستی بحران آب هیرمند به عنوان اولویتی مهم در عرصه سیاست گذاری ایران قرار گیرد. سپس در فرآیند مذاکرات بین ایران و افغانستان و بر اساس دیپلماسی، عقلانیت بازیگران و اولویت ها و برداشت های آن ها، دسترسی افغانستان به بندر چابهار و تامین حقابه هیرمند به عنوان نقطه تعادل و بهترین گزینه برای هر دو کشور برگزیده شود.

  کلیدواژگان: آب، دیپلماسی، هیرمند، نظریه بازی ها، ایران
 • زهرا فروتنی* صفحات 103-137
  جمع کردن ارزش ها به عنوان آرمان با واقعیت های موجود در اتخاذ تصمیم های کلان و راهبردی نظام در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... یکی از مباحث بسیار مهمی است که از اوایل انقلاب ذهن بسیاری از نخبگان را به خود جلب کرده است. نظر به اهمیت این موضوع، هدف از این نوشتار، تبیین و تحلیل ویژگی آرمانگرایی واقع بینانه (دو مولفه اساسی الگوی تصمیم گیری حکیمانه) در تصمیمات راهبردی امام خمینی بین سال های 68-1357 است. از آنجا که تاکنون این ویژگی رهبری امام به صورت علمی بررسی نشده است؛ در این پژوهش، تصمیمات راهبردی امام خمینی در قلمرو زمانی تحقیق انتخاب و مقولات مرتبط با دو ویژگی آرمانگرایی و واقع بینی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی کلام امام مندرج در 22 جلد صحیفه امام، استخراج، طبقه بندی، تحلیل و استنتاج شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمامی تصمیمات راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش، در چارچوب ویژگی های تصمیم گیری حکیمانه بوده و دارای دو مولفه آرمانگرایی و واقع بینی هستند. بدین ترتیب می توان با اطمینان نتیجه گرفت که امام خمینی در اتخاذ تصمیم های راهبردی، یک آرمانگرای واقع بین بودند.
  کلیدواژگان: امام خمینی، آرمانگرای واقع بین، تصمیمات راهبردی، الگوی تصمیم گیری حکیمانه ، رهبری حکیمانه
 • عباس ناصری طاهری، سیاوش صلواتیان*، مرتضی ملک محمدی صفحات 139-171

  با توجه به تلاش های متعدد رسانه ای برای اسلام هراسی و ایجاد تصویری نامتناسب از اسلام، هدف این مقاله تصویرپردازی صحیح از اسلام در شبکه پرس تی وی است. در مرحله اول؛ دو نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی و سایر بیانات مرتبط با موضوع، گردآوری و تحلیل مضمون شد و در قالب 15 موضوع و 7 محور کلی (هراس افکنی، تاریخ و تمدن غربی، اسلام اصیل، جامعه غرب، مسائل روز، رفتار های اسلام و غرب و اسلام و سایر مکاتب) دسته بندی و مبنای پرسش های مصاحبه قرار گرفت. در مرحله دوم 30 نفر از کارشناسان حوزه رسانه و دین به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته شدند. پس از تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه ها در نهایت خروجی این قسمت در دو بخش ارزیابی وضعیت موجود شبکه پرس تی وی و پیشنهاد وضعیت مطلوب مدیریت پیام و محتوا برای این شبکه مطرح شد. راهکارهای پیشنهادی در سه حوزه برنامه سازی (مخاطب پژوهی، ساخت محتوا، توزیع پیام، رصدو بازخورد)، برنامه ریزی (درون شبکه ای و برون شبکه ای) و نیز ساختار سازمانی (کادرسازی و مسائل و رویکردهای سازمانی شبکه) دسته بندی و خلاصه شد. در نهایت چرخه پیشنهادی رسانه ای  مطروحه در این پژوهش برای اتخاذ سیاستی موثر و متناسب با اهداف شبکه بر مبنای شناخت رسانه و زبان آن ارائه شد.

  کلیدواژگان: اسلام هراسی، مدیریت تصویر، پرس تی وی، سیاست های محتوایی، جوانان غربی
 • شجاع احمدوند* صفحات 173-194
  علم سیاست دانشی انتزاعی- کاربردی است چرا که در بادی امر به دنبال مدیریت بهتر شهر و جامعه بود. البته این دانش، هم به دنبال شناخت غایات و اهداف حکومت بود و هم به دنبال به دست دادن ابزار مناسب تحقق آن اهداف؛ لذا هم وجه کاربردی داشت و هم وجه نظری. باوجود برجستگی وجه نظری، این دانش ماهیتا کاربردی و مسئله محور است. این کاربردگرایی که مفهوم مسلط اندیشه سیاسی در غرب است بیش از همه در جامعه امریکا از طریق ترکیب معانی پیشین و تولد مفهوم قانونسالاری نمود و بروز پیدا کرد. در امریکا دانشمندان علم سیاست و حتی کنشگرانی که بنیادهای حقوقی و سیاسی دولت امریکا را تدوین کردهاند عناصر مهمی از ریشه های چهارگانه دینی، فلسفی، حقوقی آنگلو ساکسونی و نهادی آن را اتخاذ کردند. آنها این عناصر را که عمدتا در بستر جامعه اروپایی نضج گرفته بود در منظومه جدیدی موسوم به قانون سالاری تدوین کردند. حاکمیت قانون، پیگیری رفاه مادی در بستر مشارکت و رضایت مردمی و محوریت رفاه مادی و اقتصادی موجب نتایج مهمی شد که ابتنای دانش بر بنیادها و روش های تجربی و در نهایت ظهور دانشی کاربردی، از پیامدهای اجتنابناپذیر آن بود.
  کلیدواژگان: قانون سالاری، حقوق الهی، حقوق طبیعی، حقوق عرفی، ایده دولت متوازن
 • مختار صالحی* صفحات 195-225
  مرکز ثقل اقتصاد جهان در حال انتقال از جهان غرب به قاره آسیا با محوریت چین است. ابتکار راه ابریشم جدید چین را  می توان یکی از شاخص های مهم در جابجایی مرکزیت فوق دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که اروپا چه راهبردی نسبت به ابتکار راه ابریشم در پیش گرفته است؟ فرضیه تحقیق مطرح می کند، کشورهای اروپایی نسبت به اهداف و مقاصد واقعی چین در ارائه ابتکار راه ابریشم با شک و تردید روبرو هستند. در همین راستا، اروپا می کوشد از طریق همکاری محتاطانه با چین برای پیشبرد طرح فوق، راهبرد جذب چین در اقتصاد جهان و سپس کنترل و غلبه بر آن را دنبال کند. یافته های پژوهش نشان داد از منظر اتحادیه اروپا با اینکه چین می کوشد در مورد استراتژی خود شفاف عمل کند، اما هدف استراتژی راه ابریشم در مورد همکاری با اتحادیه اروپا یا برخی از کشورهای اروپایی مشخص نشده است. اتحادیه اروپا معتقد است رویکرد چین، تجارت یکطرفه و صادرات کالا به اروپا است. موضوع تحقیق بر اساس چارچوب نظری اجماع پکن و روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
  کلیدواژگان: ابتکار ، ابریشم جدید، اتحادیه اروپا، چین، اجماع پکن
 • معصومه رادگودرزی*، عسگر صفری صفحات 227-262

  از سال 1945 به بعد، غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا منافع جهانی خود را از طریق ایجاد و حفظ نهادهای اقتصادی بین المللی، سازمان های امنیتی منطقه ای و ترویج هنجارهای سیاسی لیبرال که به عنوان نظم بین المللی لیبرال شناخته می شود پیگیری کرده است. بااین همه، در سال های اخیر قدرت یابی کشورهایی مانند چین و ناتوانی غرب و بویژه ایالات متحده آمریکادر مدیریت مسائل جهانی  منجر به این مباحث شده است که چه آینده ای را می توان برای نظم بین المللی لیبرال متصور بود و آیا باید منتظر جایگزینی نظم لیبرال بود؟ باهدف ارزیابی وضعیت فعلی نظم بین المللی و نقش آفرینی بازیگرانی مانند چین این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چین چه نگاهی به نظم بین المللی لیبرال دارد و اقدامات این کشور در زمینه نهادسازی های منطقه ای از جمله در آسیای مرکزی را چگونه باید تفسیر کرد؟ یافته های پژوهش نشان داد که علی رغم گسترش تنش میان چین و غرب، نگاه چین به نظم لیبرالی نگاه اصلاح گرا است و نهادسازی منطقه ای چین از جمله در آسیای مرکزی در قالب ابتکاراتی چون یک کمربند-یک راه نیز از این منظر قابل تفسیر است.

  کلیدواژگان: نظم بین المللی لیبرال، ایالات متحده امریکا، چین، نهاد سازی منطقه ای، آسیای مرکزی
 • طه اکرمی*، سید داود آقایی صفحات 263-289

  خروج نیروهای زمینی آمریکا از منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و هم زمانی آن با حضور پررنگ تر متحدین غربی آمریکا و تجهیز بیشتر متحدین منطقه ای آن، نشان از تغییر رویکرد غرب آسیا و شمال آفریقا آمریکا و به تبع راهبرد چرخش به شرق این کشور داشت. بنا بر نظر نگارندگان، این راهبرد جدید، راهبرد آمریکا نسبت به بحران ها و تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا را تغییر داده است گروه تروریستی داعش، نمونه اخیر این بحران ها است. لذا سوال اصلی مقاله این است که سیاست و راهبرد جدید آمریکا نسبت به غرب آسیا و شمال آفریقا چیست؟ و این راهبرد در مبارزه با گروه های تروریستی و به خصوص داعش، چگونه خواهد بود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از نظریه توازن قوای فراساحل نتیجه می گیرد که مواردی از قبیل عدم حضور نیروهای زمینی، انتقال بار هزینه ها بر دوش سایر متحدین و احاله مسئولیت، چندجانبه گرایی و... از جمله عناصر اصلی راهبرد جدید آمریکا است که به تبع آن، استفاده از نیروهای محلی، متحدین منطقه ای، راهبرد رد پای کمرنگ و ائتلاف هایی چون ائتلاف هوایی علیه داعش، تجهیز و آموزش نیروها، استفاده از نیروی دریایی و نیروهای ویژه و استفاده از پهبادها و موشک ها و... انتخاب های اول آمریکا خواهند بود.

  کلیدواژگان: توازن قوای فراساحل، خاورمیانه، داعش، راهبرد رد پای کمرنگ، راهبرد چرخش به شرق
|
 • Hojjat Kazemi * Pages 9-43
  The proliferation of political Structure and the activation of social cleavages led Iran to an exacerbating process of electoral competition in the past two decades. Despite the positive functions of elections in Iran, the dark sides of this process are less known. Elections in Iran has led to an increase in the internal conflicts of political system, created very severe discontinuities in the policy- making process, paved the way for activating and intensifying social cleavages (especially ethnic and religious cleavages), and formed a kind of Sponsorship-based policy making and intensify the economic corruption of politicians. One of the main negative consequences of this process is delegitimizing the electoral process. The role of delegitimizing has been linked to the anti-developmental role of elections in Iran. From the viewpoint of the pathology of democratic processes and the effort to improve the quality of electoral mechanisms, it is important to understand such dimensions. “Completion of the institutional chain of electoral politics” is a proposed framework for reforming these processes.
  Keywords: Electoral Politics, Dark Side, Delegitimization, Development, Institutional Chain
 • Ali Imani * Pages 45-69
  The purpose of the present study is to explain the silent threatening points in national macro policy in Iran and how these threatening issues are included in the policy calendar of policy makers. Iran's policy system seems to be influenced by normative, democratic approaches, scientific achievements and stakeholder interests in the "political calendar" section. Destructive threats are introduced into the system, which may be supported by the system itself with civil society, and the main focus of the research is to explain how these dormant cancers are activated and to propose a policy to address them. Theoretical Framework The present research is the theory of functional systems.
  Using a causal explanation research method, the researcher explains how social threats can be activated by unnecessary policy interventions. The researcher uses the library method and documents to explain how threatening social issues are entered into the policy calendar of policy makers and causal relations of policy interventions and activation of potential threats in Iran. The problem-solving strategy is “problem pathology” and "the legal administrative" view to problem to provide a solution. An important solution to the problem is also institutional refinement.
 • Rohollah Eslami *, Reza Sarhadi, Mehdi Feizi Pages 71-102

  Border Rivers, as one of the most important natural terrain, are always the source of many differences in relations between states. The Hirmand River is the main artery of the Hamoon Lake, the borderline between Iran and Afghanistan, which has caused many border controversies between the two countries to this day. Failure of Afghanistan's to adhere to 1973 agreement to provide the water right of the Hirmand River, and hence the land of Hamoon, as a lake that Sistan's life is dependent on, has exacerbated the increasing challenges in the Sistan region. There has been a lot of negotiation between Iran and Afghanistan. Authors intend to answer the question of what are the strategies of diplomacy for providing the water right to the Hirmand River between Iran and Afghanistan. In the framework of game theory, in the first stage, the Hirmand Water Crisis should be considered as an important priority in the field of Iranian policy. Then, in the process of negotiations between Iran and Afghanistan based on diplomacy, the rationality of actors, Afghanistan’s access to the Chabahar port and the provision of the Hirmand water right as the point of equilibrium and the best option for both countries.

  Keywords: Water, Diplomacy, Helmand, Game Theory, Iran
 • Pages 103-137
  The accumulation of values as an ideal with the realities of existence, in taking strategic decisions of the system in various cultural, political, social, and economic fields ... is one of the most important issues which has attracted the minds of many elites since the early revolution. Regarding the importance of this issue, the purpose of this article is to explain and analyze the character of the realistic idealism (two basic components of the wise decision making model) in the strategic decisions of Imam Khomeini since 1357 to 68. Since this feature of Imam's leadership has not been scientifically investigated so far, In this research, the strategic decisions of Imam Khomeini in the domain of research are selected and the categories related to the two features of idealism and realism, using quantitative and qualitative content analysis of the words of Imam contained in 22 volumes of Imam Khomeini Sahifeh, extraction, classification, analysis and inference Has been done. The findings of the research show that all the strategic decisions studied in this study were within the framework of the wise decision-making features and has two components of idealism and realism. Thus, it can be concluded with certainty that Imam Khomeini, in making strategic decisions, was a realistic idealist.
  Keywords: Imam Khomeini, Realistic idealist, strategic decisions, wise decision making model, Wise leadership
 • Abbas Naseri Taheri, Siavash Salavatian *, Morteza Malek Moahmmadi Pages 139-171

  Noticing the media efforts of Islamophobia and the creation of a disproportionate image of Islam, the purpose of this paper is presenting perfect image of Islam in Press TV. The two letters of Iranian supreme leader to the youth of EU&USA and other statements related to the subject gathered for the content analysis method. The outputs of the first step categorized in 15 molds and 7 overall topics (Phobia making, history and civilization, true Islam, current problems, Islam and other ideologies, Islam and the Westand the West Society). By this step, 30 experts of media and religion field targeted to taking a semi- structured interview. After analyzing the qualitative content of the interview texts, the output derived of this step divided in two parts: Assessing the present condition of Press TV and offering the suitable strategies for its content management. Proposed strategies were categorized and summarized in three areas: the programing (audience research, content creation, message distribution and feedback), the planning (in or out of Press TV), and organizational structure (human resources, TV’s organizational issues and so problems of channel). Finally, the media cycles which presented by this research recommended for Press TV in order to take an effective media strategy due to studying media and its language.

  Keywords: Islamophobia, image management, Press Tv, content policy, Western youth
 • Shoja Ahmadvand * Pages 173-194
  Politics in its general sense is abstract-practical knowledge because it was in the first glance, better management of the city and society. This knowledge sought to understand the ends and objectives of the government, and also to seek the means to achieve those goals. Although its theoretical aspect has become more prominent today, this knowledge is essentially applied and problem-oriented. This utilitarianism, which is the dominant concept of political thought in the West, has emerged most of all in American society through the combination of past meanings and the birth of the concept of legalism. Political scientists in the United States, and even activists who formulate the legal and political foundations of the US government, adopted important elements of its four religious, philosophical, Anglo-Saxon and institutional roots. They formulated these elements, mainly in the context of European society, in a new system of law. The rule of law, the pursuit of material welfare in the context of public participation and satisfaction, and the centrality of material and economic welfare have led to important results that have led to the foundation of knowledge on empirical foundations and methods and ultimately to the emergence of applied knowledge from its inevitable consequences.
  Keywords: constitutionalism, Divine law, Natural law, common law, Balanced state
 • Mokhtar Salehi * Pages 195-225
  The center of gravity of the world economy is shifting from the West to the Asian continent with China. China's new Silk Road initiative is one of the most important indicators of the shift in centrality. The key question is what strategy has Europe taken towards the Silk Road initiative? The research hypothesis suggests that European countries are skeptical about China's true aims and intentions in presenting the Silk Road initiative. In this regard, Europe seeks to pursue China's strategy of assimilating and then controlling it through prudent cooperation with China to advance the plan. The findings of the study showed that, from the perspective of the European Union, although China is trying to be transparent about its strategy, the purpose of the Silk Road strategy for cooperation with the European Union or some European countries has not been specified. The European Union believes China's approach is to trade unilaterally and export goods to Europe. The research topic is examined in accordance with the theoretical framework of the Beijing Consensus. The method of measuring and examining the subject is a descriptive-analytical method.
  Keywords: China, Silk Road , EU, s Strategy, Beijing Consensus
 • Asgar Safari, masomeh rad godarzi* Pages 227-262

  Since 1945, western countries and specially the United States have tried to secure their international interests by establishing international economic institutions, regional security organizations and dissemination of liberal political norms, Known as international liberal order. But in recent years this order has been challenged by some newly emerged powers such as China. Inabilities in administration of some international affairs such as international order, global economy and terrorism have weakened west position more. This fact has risen an important question: what would be the future of international liberal order and whether we should expect emerge of a new international order as a replacement for liberal order in the future? With the aim of investigating statues of liberal international order in current situation and in the shadow of newly international emerged powers such as China, the article have put two questions forward: what is the view point of China to the current international liberal order and how the county efforts in regional institutional building specially in Central Asia could be analyzed? The finding of the research reveals that Chain is just interested to revise the current order and the country institution building effort is a part of its plan for this revision.

  Keywords: International Liberal Order, United states, China, Institution Building, Central Asia
 • Taha Akrami *, Seyed Dabud Aghaee Pages 263-289

  Leaving the Middle East by US ground troops and its concurrency with bolder presence of US western allies and more equipping of its regional allies, indicated a change in the approach of US toward the Middle East as a result of Pivot to Asia strategy. Therefore, this paper raises its main research question that “what is the new policy and strategy of US toward the Middle East? And how this strategy would be for fighting with terrorist groups with focus on ISIS?” The current study has applied a descriptive analysis method and has investigated US strategy towards the Middle East by using the theory of “Offshore Balancing Strategy”. It is concluded that some factors such as the absence of ground troops, transference of costs to other allies and delegation of duty, multilateralism and … are regarded as the main elements of new strategy of US. As a result, using local forces, regional allies, light footprint strategy and some cooperation  like  aerial cooperation against ISIS, equipping and instructing the troops, using  navy and specific forces and utilizing the drones and  rockets and… will be from the first priorities and choices of US.

  Keywords: Offshore Balancing Strategy, The Middle East, ISIS, Light Footprint Strategy, Pivot to Asia