فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/20
 • تعداد عناوین: 4
|
 • پریسا حیدری شرف *، آرزو حاجی عزیزی، مهشید نعمتی، آزاده فیضی برناجی، رضوان طالبی صفحات 1-10

  هدف از این مطالعه بررسی رابطه آشفتگی اخلاقی با عملکرد شغلی پرستاران شهر کرمانشاه است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران شهر کرمانشاه حدود (900) نفر که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان تمامی بیمارستان‌های شهر کرمانشاه که در کل 12 بیمارستان است، تعداد 5 بیمارستان که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بود انتخاب شد و با استفاده از جدول مورگان تعداد 269 نفر از پرستاران (زن و مرد) به‌صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند؛ اما با توجه به ریزش آزمودنی‌ها تعداد 300 نفر وارد پژوهش شدند. با کسب رضایت از پرستارانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند، پرسشنامه‌های آشفتگی اخلاقی همریک و همکاران و عملکرد شغلی، توزیع شد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل انجام گرفت. نتایج نشان داد که آشفتگی اخلاقی می‌تواند عملکرد شغلی را در پرستاران پیش‌بینی کند. ارزیابی و شناخت عملکرد شغلی و ارتباط آن با آشفتگی اخلاقی می‌تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه بهبود عملکرد شغلی پرستاران به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: آشفتگی اخلاقی، عملکرد شغلی، پرستاران
 • آرزو زاروییان، نازنین هنرپروران * صفحات 11-35

  پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی و باهدف تبیین کیفیت زندگی زنان با همسر معتاد انجام شد. روش پژوهش کیفی بود که با 12 نفر از زنان دارای همسر معتاد شهر شیراز انجام شد. روش نمونه‌گیری هدفمند و منطبق بر منطق اشباع نظری بوده تا کیفیت زندگی زنان با همسر معتاد را کاوش کند. فن گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیم ساخت‌یافته بود. پس از کاوش عمیق مصاحبه‌ها، داده‌های حاصله بر اساس مدل تحلیل مضمون کینگ و هاروکس تفکیک شد. نتایج نشانگر یک حیطه اصلی کمیت و کیفیت زندگی بود که کمیت و کیفیت زندگی شامل سه زیرمجموعه: آسیب‌پذیری روانی و جسمانی، آسیب رساننده‌های ایزوله کننده و میزان رضایت از زندگی می‌باشد. نتایج، بر آسیب‌پذیری شدید فردی و اجتماعی زنان دارای همسر معتاد، نظیر افسردگی، افکار وسواسی، ترس و اضطراب، حساسیت بین فردی، تحقیر و تمسخر تاکید دارد.

  کلیدواژگان: زنان، همسر معتاد، کیفیت زندگی
 • آزاده مهدوی *، فرحناز رضایی، پریسا حیدری شرف، رضوان طالبی صفحات 36-48

  پژوهش حاضر باهدف تاثیر آموزش تاب‌آوری بر کاهش اضطراب و افزایش سازگاری مادران دارای کودکان اختلال اوتیسم در سال تحصیلی 1398-1397 انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری آن را تمامی مادران کودکان دارای اختلال اوتیسم که در سال تحصیلی 1398-1397 در مراکز استثنایی شهر کرمانشاه پرونده داشتند تشکیل می‌دادند. حجم نمونه 40 نفر از مادران کودکان مبتلا به اوتیسم در شهر کرمانشاه از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و به‌صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. تمام شرکت‌کنندگان پرسشنامه تاب‌آوری را به‌عنوان پیش‌آزمون کامل کردند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت آموزش مهارت‌های تاب‌آوری قرار گرفت، اما گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. نتایج نشان داد که آموزش تاب‌آوری بر مادران دارای کودکان اختلال اوتیسم موثر بوده و گروه آزمایش افزایش معناداری را در میزان تاب‌آوری نشان دادند. با توجه به اینکه تاب‌آوری این مادران پایین‌تر از نرمال بود، بنابراین با آموزش مهارت‌های تاب‌آوری به این مادران می‌توان این ظرفیت‌ها را در آنان ارتقا بخشید.

  کلیدواژگان: تاب آوری، اضطراب، سازگاری، اوتیسم
 • حدیث فرجیان، نازنین هنرپروران * صفحات 49-74

  پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسی و باهدف تبیین تعارضات جنسی نوجوانان موردبررسی واقع شد. روش این پژوهش کیفی بود که با 14 نفر از نوجوانان شهر شیراز در سه‌طبقه اجتماعی بالا، متوسط و پایین انجام شد. روش نمونه‌گیری هدفمند و منطبق بر منطق اشباع نظری بوده تا به واکاوی پدیدارشناسانه تعارضات و تعاملات جنسی نوجوانان بپردازد. تکنیک گردآوری اطلاعات به‌دست‌آمده، مصاحبه‌ی عمیق نیم ساخت‌یافته بود. پس از کاوش عمیق مصاحبه‌ها، داده‌های حاصله بر اساس مدل تحلیل مضمون کینگ و هاروکس تفکیک شد. نتایج نشانگر یک حیطه اصلی تعارضات جنسی نوجوانان بود که شامل نه زیرمجموعه: تمایلات جنسی، کنجکاوی و تخیلات جنسی، فضای مجازی و فیلم پورن، عشق و رابطه جنسی، بلوغ، ازدواج، دوستی با جنس مخالف، پرده‌ی بکارت و خود ارضایی است. یافته‌ها بر تاثیر رسانه‌ها و فضای مجازی جنسی در درجه‌ی اول و بعدازآن دوستان و همسالان در افزایش تعارضات جنسی و رفتارهای پرخطر جنسی تاکید دارد.

  کلیدواژگان: تعارضات جنسی، نوجوانان، تعاملات جنسی
|
 • Parisa Heidarisharaf, Arezoo Haji Azizi, Mahshid Nemati, Azadeh Feyzi Barnaji, RezvanTalebi Pages 1-10

  The purpose of this study was to investigate the relationship between moral disorder and nurses\' job performance in Kermanshah. The statistical population of this study was all nurses in Kermanshah city (900) who were selected by cluster sampling from all hospitals of Kermanshah in total of 12 hospitals, 5 hospitals under the supervision of Medical University. Using Morgan table, 269 nurses (male and female) were randomly selected. But due to the fall of the sample, 300 people entered the study. The satisfaction of nurses who were willing to cooperate in the study was distributed to the questionnaires of the Hamriek et al. Ethical Disorder Questionnaire and job performance questionnaire. The results showed that moral turmoil can predict nurses\' job performance. Evaluation and recognition of job performance and its relationship with moral turmoil can provide valuable guidance in improving nurses\' job performance.

  Keywords: Moral turmoil, Job performance, Nurses
 • arezoozaroeian, nazanin honarparvaran Pages 11-35

  Current research by adopting a phenomenological approach and with purpose of explanation of quality of life of women with addicted spouse was investigated.Research method is qualitative that carried out with 12 women with addicted spouse in Shiraz city.Sampling method was purposeful and consistent with theoretical saturation logic until explore the quality of life the women with addicted spouse.Information collection technique was semi-structured deep interview.After a deep exploration of the interviews, the resulting data separated based on the analysis model of content the King and Haroux.Results showed one main domains:quantity and quality of life that domain is contain following conceptual categories.is quantity and quality of life include three subsets:mental and physical vulnerability, isolating detrimental and level of satisfaction from life. Theresults emphasize on severe personal and social vulnerability women with addicted spouse, such as: depression, obsessive thoughts, fear and anxiety, interpersonal sensitivity, humiliation and ridicule.

  Keywords: Women, Addicted spouse, Quality of life
 • Azadeh Mahdavi, Farahnaz Rezae, Parisa Heidarisharaf, RezvanTalebi Pages 36-48

  The purpose of this study was to investigate the effect of resiliency training on reducing anxiety and adjustment of mothers of children with autism disorder in academic year 2018-2019. The quasi-experimental research design was pre-test and post-test with control group. The statistical population consisted of all mothers of children with autism who had been admitted to special centers in Kermanshah during the academic year 2018-2019. Sample size of 40 mothers of children with autism in Kermanshah city were selected through purposive sampling and randomly available. All participants completed the resiliency questionnaire as a pre-test. The experimental group received 12 sessions of resiliency skills training, but the control group received no intervention. The results showed that resiliency training was effective on mothers of autistic children and the experimental group showed a significant increase in resiliency. Since resiliency of these mothers was lower than normal, so by teaching resilience skills to these mothers, these capacities can be upgraded.

  Keywords: Resilience, Anxiety, Adaptation, Autism
 • hadis farajian, nazanin honarparvaran Pages 49-74

  Current research by adopting a phenomenological approach and with purpose of explanation of sexual conflicts of adolescents was investigated. Method of this research is qualitative that carried out with 14 adolescents of Shiraz city in three the upper, middle and low social class.Sampling method was purposeful and consistent with theoretical saturation logic until to phenomenological explore the sexual conflicts and interactions of adolescents.Information the obtained collection technique was semi-structured deep interview.After a deep exploration of the interviews,the resulting data separated based on the analysis model of content the King and Haroux.Results showed one main domains:sexual conflicts of adolescents that include the nine subsets: sexuality, curiosity and sexual imaginations, cyberspace and porno-film, love and sexual relation,maturity, marriage, friendship with the opposite gender,virginity and masturbation. The findings primarily emphasize on the impact of media and sexual cyberspace and after that friends and peers in increase of sexual conflicts and high-risk sexual behaviors.

  Keywords: Sexual conflicts, Adolescents, Sexual interactions