فهرست مطالب

اندیشه آماد - پیاپی 69 (تابستان 1398)
 • پیاپی 69 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد باقری منش*، حسن کاویانی، مهدی حشمتی راد، حسنعلی حبیبی صفحات 1-25

  زمینه پژوهشی تحقیق حاضر باهدف بررسی تاثیر یادگیری سازمانی از طریق نوآوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین انجام شده است. این تحقیق ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و ازنظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران آمادی ستاد فرماندهی و یگان های تابعه مستقر در شهر تهران یکی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 130 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.  در انتخاب نمونه ها از روش تصادفی ساده استفاده شد. داده های این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی همراه با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرون باخ بیش از 7/0 برآورد شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد میان یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی و تاب آوری زنجیره تامین رابطه معنادار وجود دارد که نشان دهنده اهمیت بهره گیری این مفاهیم در تاب آوری زنجیره تامین است. درنهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، یادگیری سازمانی، تاب آوری، زنجیره تامین
 • فرهاد فرهادی*، محمدرضا تقی زاده یزدی، منصور مومنی، سیدمجتبی سجادی صفحات 27-44
  در دهه های اخیر با رشد توسعه پایدار، ذینفعان زنجیره تامین انتظار دارند که مسئولیت زیست محیطی و اجتماعی نیز در زنجیره تامین مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش ارایه چارچوبی برای پایداری زنجیره تامین چابک در صنعت آجر استان اصفهان می باشد. پژوهش توسعه ای کاربردی بوده و بصورت کیفی انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری نظری 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید.  برای کدگذاری و شناسایی عوامل از نظریه داده بنیاد براساس الگو رهیافت نظام مند استراوس و کوربین به کمک مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده گردید. سپس براساس نظریه داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکسکیودا پس از انجام کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی 11 عامل برای پایداری زنجیره تامین چابک صنعت آجر استان اصفهان بیان گردید. نتایج نشان داد تعهد مدیریت ارشد به عنوان پدیده محوری برای دستیابی به  پایداری زنجیره تامین چابک شناسایی شد. و اقتصادی بودن و اجتماعی بودن زنجیره تامین به عنوان پیامدهای الگو معرفی شدند. این پژوهش از اولین مطالعاتی است که مدل ترکیبی چابکی و پایداری را در صنعت آجر پیشنهاد می دهد. همچنین به شرکت های مربوطه برای به کارگیری پایداری و چابکی در زنجیره تامین کمک می کند
  کلیدواژگان: پایداری، چابکی، زنجیره تامین، نظریه داده بنیاد
 • سید عزیز رفعتی اصل*، پیام مجلسی، بهنام قیومی صفحات 45-59
  زمینه و پژوهش: ترابری در هر سازمان نقش مهمی در اطمینان بخشی فعالیت های آن سازمان را دارد. مجموعه فعالیت های حوزه ترابری کاری تخصصی و دارای اهمیت فراوان است که مورد قبول اکثریت متخصصان می باشد. در سال های گذشته فعالیت های پژوهشی فراوانی در حوزه ترابری صورت گرفته شده است. از آنجایی که یکی از وظایف اساسی مدیران، ارزیابی عملکرد سازمان خویش است تا بتوانند برنامه ریزی دقیقی برای ادامه مسیر خود داشته باشند لزوم ارزشیابی این پژوهش ها ضروری به نظر می رسید. یکی از انواع ارزشیابی ها فراتحلیل است که به ارزشیابی پژوهش های انجام شده در یک حوزه می پردازد.  اهمیت روش فراتحلیلی تا جایی است که حتی می توان آن را یک رشته تخصصی محسوب نمود. از اهداف این تحقیق، جمع آوری و علامت گذاری اجزا و مولفه های مطالعات صورت گرفته در حوزه  عملکرد پژ‍وهش های مختلف حوزه ترابری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است. تلخیص پژوهش های قبلی، تعیین مسائل موجود در پژوهش هایی که نیاز به حل دارند، تعیین اموری که به نظر نمی رسد مساله و مشکل باشند، تعیین موضوع هایی که نیاز به پژوهش بیشتر دارند.
  روش
  تحقیق حاضر ازنظر نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و روش تحقیق توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز مطالعات و اسناد کتابخانه ای می باشد.. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی مطالعاتی است که به بررسی ترابری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا پرداخته اند. در فراتحلیل، نمونه گیری نداریم و فراتحلیلگر در یک جست وجوی جامع تلاش دارد به تمامی پژوهش ها دست یابد. جامعه آماری این پروژه تعداد 24 پژوهش مرتبط با حوزه ترابری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا می باشد. روش نمونه گیری کل شمار و برابر با جامعه می باشد. پس در این پژوهش نمونه تحقیق همان جامعه آماری آن خواهد بود. در این پژوهش، رویکرد کیفی از فراتحلیل(کیفی) به کار گرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل نتایج از نرم افزار اکسل  استفاده گردیده است.
  یافته ها
  بسیاری از راهکارها و نتایج به اداره و فرد مرتبط  در سازمان ، ارحاع شده  و  به مرحله کاربست رسیده است، راهکارهای ارائه شده عموما در سطح عملیاتی و برخی نیز در سطح راهبردی است است؛ اکثر راهکارها مانند برون سپاری به شیوه ای تخصصی و مطلوب جهت دار و قابل اعمال است
  کلیدواژگان: ترابری، معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، فراتحلیل کیفی
 • حسن رشیدی*، مهتاب کرامتی زنگنه، فرشته قمری صفحات 61-78
  دلایل اهمیت زنجیره تامین در طی سال های اخیر ،  افزایش سرعت تغییر فناوری ، جهانی شدن تجارت، تمایل به منبع یابی بیرونی، تاکید بیشتر بر کیفیت، فایده و رضایت مشتری، تاکید بیشتر بر ایجاد رابطه با مشتری و حفظ او، تاکید بر توسعه روابط با تامین کنندگان، تاکید بیشتر بر مدیریت فرآیندهای کار و یکپارچه کردن عملیات، ضرورت ایجاد پیوندها و شبکه های راهبردک و همچنین توسعه اقتصادهای مبتنی بر دانش و فناوری می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مشارکت زنجیره تامین بر عملکرد با نقش میانجی خلق ارزش می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی و مدلسازی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمان های مورد مطالعه به تعداد 280 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه 280 نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 162 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.951 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده نقش میانجی خلق ارزش بر تاثیر مشارکت زنجیره تامین بر عملکرد می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که همه مولفه های مشارکت زنجیره تامین بر عملکرد تاثیر معنی داری دارند
  کلیدواژگان: مشارکت زنجیره تامین، عملکرد، خلق ارزش، سازمان های مورد مطالعه
 • حسین فیروزی*، فاطمه نیک منش صفحات 89-112

  مساله مسیریابی وسیله نقلیه از مسایل ترابری است که به دنبال تخصیص بهینه مشتریان به وسایل نقلیه در سیستم های توزیع است. انواع مختلفی از مسائل مسیریابی وسیله نقلیه وجود دارند که با در نظر گرفتن محدودیت هایی هم چون ظرفیت وسایل نقلیه، تعداد تقاضا، مسافت و... تلاش می کنند مدل هایی را ارائه دهند که به محدودیت های دنیای واقعی نزدیک تر باشد. شبکه ترابری داخل شهری و بین شهری شرکت دیجی کالا براساس تعداد مسیر های موجود، تنوع وسایل ترابری و مراکز توزیع متعدد در مراکز استان ها، شبکه ای پیچیده هست. شبکه توزیع دیجی کالا تنها یک نمایش هندسی از مسیر های ترابری نیست، بلکه خود گویای سیستم حمل ونقل هست. در این مقاله که به بررسی متغیر های ارسال این کالاها پرداخته شده است و در ابتدا یک مدل ریاضی برای توزیع این  کالاها تعیین کرده و سپس  بررسی نحوه حل این مدل ریاضی که به صورت تخمینی و دقیق است انجام شده است. پس از بررسی و اثبات حل مدل از راه های تخمینی با استفاده از روش های متاهیورستیک که در مسایل NP-hard نزدیک ترین جواب ها را به ما می دهد به حل این مدل می پردازیم. در نهایت ضمن کد نویسی در نرم افزار متلب در مقیاس کوچک به شبیه سازی مدل توزیع شرکت مزبور پرداخته و خروجی لازم را با اثبات روند نزولی تابع نهایی، اخذ می نمائیم.  این پژوهش این موضوع را تائید می کند که شرکت های فروشگاه های آنلاین، با یاری جستن از الگوریتم ژنتیک می توانند عملیات های پیچیده زنجیره تامین خود را  در سطوح مختلف،طراحی، بهینه سازی و مدیریت کنند

  کلیدواژگان: مسئله مسیریابی وسیله نقلیه، الگوریتم های بهینه سازی، بهینه سازی، متاهیورستیک
 • رضا حسینی*، ساسان زارع، روح الله نوروزی صفحات 113-134

  این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه یک سازمان نظامی- انتظامی با استفاده از الگوی محقق یافته صورت گرفته است. طرح این پژوهش توصیفی است و با هدفی کاربردی صورت گرفته است. برای جمع آوری داده ها نیز از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری مرتبط با این پژوهش نیروی انسانی سازمان به تعداد 190 نفر و حجم نمونه انتخابی بر اساس جدول مورگان 123 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای با 102 سئوال طراحی گردید. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 19مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که عوامل زیر در ارتقاء بهره وری سیستم تغذیه سازمان نظامی-انتظامی نقش زیادی داشته است: مواد اولیه، تجهیزات و امکانات، مدیریت، نیروی انسانی و محیط و مکان

  کلیدواژگان: بهره وری، سیستم تغذیه، مواد اولیه، تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی، مدیریت، محیط و مکان
|
 • Mohammad Bagherimanesh *, Hasan Kavyani, Mehdi Heshmati Rad, Hasan Ali Habibi Pages 1-25

  The present research aims at investigating the impact of organizational learning on supply chain tolerance through organizational innovation. This research is practical in terms of purpose, surveying in terms of data collection and correlation type in terms of data analysis. The research population of the present paper consists of all the personnel and logistics managers of command headquarters and subsidiary units based in Tehran city, being one of the armed forces of Islamic Republic of Iran. Using Cochran formula, 130 people were chosen as sample members and in choosing samples, simple random sampling has been used. The data of this research has been collected through library and field studies using a questionnaire that its reliability has been estimated over 0.7 using Cronbach's alpha coefficient. The data analysis has been carried out using Kolmogorov-Smirnov test, Pearson's coefficient of correlation and path analysis using SPSS and LISREL software. Results show that there is a significant relationship among organizational learning, organizational innovation and supply chain tolerance, which indicate the importance of utilizing these concepts in supply chain tolerance. Finally, based on the achieved results, a number of recommendations have been put forward.

  Keywords: Organizational Innovation, organizational learning, Tolerance, Supply Chain
 • Farhad Farhadi *, Mohammad Reza Taghizadeh Yazdi, Mansour Momeni, Seyyed Mojtaba Sajjadi Pages 27-44
  In the recent decades, with sustainable development, supply chain beneficiaries expect that environmental and social responsibility be addressed in the supply chain as well. The aim of present research is to provide a framework sustainable for the supply chain agility in the brick industry of Isfahan province. This developmental research is applied and qualitative. Using theoretical sampling, 10 experts have been selected who are familiar with the research. For coding and identifying the factors, Grounded theory has been used based on the systematic approach of Strauss and Corbin with the help of semi-structured interviews. Then, based on Grounded theory, using Maxqda software, after taking three stages of open coding, axial coding and selective coding, 11 factors were expressed for the sustainability of agile supply chain in Isfahan province. Also, the commitment of top management has been identified as a central phenomenon to achieve sustainable supply chain agility and also economical and social matters of the supply chain have been introduced as sample outcomes. This research is one of the first studies that offers a hybrid model of agility and sustainability in the brick industry and helps other related companies apply agility and sustainability to the supply chain.
  Keywords: Sustainability, agile, Supply Chain, Grounded Theory
 • Seyyed Aziz Rafati Asl *, Payam Majlesi Ardejani, Behnam Ghayumi Pages 45-59
  Background and Objectives
  Transportation as a primary part of an organization plays an important role in ensuring the proper functioning of the systems. The fact that transportation is a specialized and important task is accepted by the majority of specialists. In the previous years, there were many organizational activities in the field of transportation. As a manager's primary task is to evaluate the performance of an organization, taking this research into consideration seems to be essential to plan meticulously. One of these evaluations is meta-analysis which evaluates a research in a specific field and can be considered as a field of study. The objectives of this research are to collect and indicate components of studies carried out in the performance area of various research projects of Police Logistics in the field of transportation by identifying issues that need to be addressed, issues that do not seem to be problematic, and ones that need further research.
  Method
  The present study is an applied type and in terms of data collection is descriptive of survey type and the method used in this research is descriptive. The data collection instrument is based on library studies and documentation. The research population of this study consists of all the studies that have been carried out concerning transportation of Police Logistics. There is no sampling in meta-analysis, and the meta-analyzer attempts to achieve all the researches in an extensive search. The research population of this project consists of 24 researches related to the field of transportation of Police Logistics. Therefore, in this paper, the research sample will be the same as research population. In this study, a qualitative approach has been applied to meta-analysis and EXCEL software has been used to analyze the results.
  Findings
  The addressees of many of the solutions and results in terms of administration and individual are not known. (B) The solutions presented have remained at the level of general discussion and frequent repetition, though some solutions such as outsourcing are directed and applicable in a specialized and desirable manner.
  Keywords: Transportation, Police logistics, Qualitative meta-analysis
 • Hassan Rashidi *, Mahtab Keramati Zanganeh, Fereshteh Ghamari Pages 61-78
  The reasons for the importance of supply chain in the recent years are the increasing pace of technology change, the globalization of commerce, tendency to outsource, greater emphasis on quality, customer benefit and satisfaction, greater emphasis on customer relationship building and retention, emphasis on relationships development with suppliers, greater emphasis on managing business processes and integrating operations, the need to build strategic links and networks, as well as developing knowledge-based and technology-based economies. The purpose of this study is to investigate the effect of supply chain participation on performance with the mediating role of value creation. This research is practical in terms of purpose and descriptive-surveying of correlation and modeling type in terms of method. The research population of this study consists of 280 managers, supervisors and experts of the organization. According to the research population being 280 employees, the required sample size is 162 people to determine the sample size using Cochran formula. The instrument for collecting data is a standard questionnaire that its reliability has been confirmed 0.951 using Cronbach's alpha. Structural equation modeling technique has been used to analyze the collected data using Smart PLS software. Results show the mediating role of value creation on the impact of supply chain participation on performance. Results also show that all components of supply chain participation have a significant effect on performance.
  Keywords: Supply chain participation, performance, value creation, organization
 • Hossein Firouzi *, Fatemeh Nikmanesh Pages 89-112

  Transportation system brings the problem of vehicle routing that seeks optimal allocation of customers to vehicles in distribution system. There are various types of vehicle routing problems that try to provide models that are closer to the real world constraints by considering limitations such as vehicle capacity, number of demands, distance and so forth. The transportation network of Digikala Company inside and between cities is complicated based on the number of available routes, variety of means of transport and multiple distribution centers in the provincial areas. Digikala's distribution network is not only a geometric representation of the transport routes, but also represents the transport system. In this research, studying variables of shipping these goods has been considered, firstly, to identify a mathematical model for the distribution of these goods and then to examine how to solve this mathematical model, which is estimative and accurate. We solved this problem after examining and proving the model solution through approximate ways using meta-heuristic method which gives us the closest answers in NP-hard problems. Finally, while coding in small-scale Matlab software, we study the distribution model of the company and obtain the required output by proving the downward trend of the final function. The study confirms that online store companies can design, optimize, and manage complex supply chain operations at different levels with the help of Genetic Algorithm

  Keywords: Vehicle routing problem, Optimization algorithms, Optimization, Meta-heuristic
 • Reza Hosseini *, Sasan Zare, Rohhollah Nowruz Pages 113-134

  The present research has been conducted with the aim of determining effective factors in promoting feeding system of military university with the use of verified pattern. The plan of this research is descriptive and has been presented with a practical aim. To collect the data, surveying method has been used. The research population pertaining to this research consists of 120 people from university manpower and the sample volume is 123 people based on Morgan. Data collection instrument is a verified questionnaire containing 102 questions. The information from this questionnaire consisting of 19 factors has been analyzed using SPSS software and results show that the following factors have a significant role in promoting feeding system of military university: 1. basic ingredients 2. facilities and equipment 3. management 4. manpower 5. Place and environment

  Keywords: Utilization, Feeding system, Basic ingredients, Facilities, equipment, manpower, management, Place