فهرست مطالب

زیست شناسی خاک - سال هفتم شماره 2 (پاییز 1398)
 • سال هفتم شماره 2 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین صفاری*، احمد علی پوربابایی، احمد اصغرزاده، حسین بشارتی صفحات 113-122
  باکتری های سلولولیتیک با داشتن سیستم آنزیم سلولازی نقش مهمی در تجزیه ضایعات لیگنوسلولزی و تسریع فرایند کمپوست سازی دارند. به همین منظور تحقیقی روی تعدادی از باکتری های سلولولیتیک در بخش تحقیقات بیولوژی موسسه تحقیقات خاک و آب انجام شد. پس از نمونه برداری از منابع مختلف بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی جدایه ها و آزمون اولیه سلولولیتیک بودن باکتری ها روی محیط اختصاصیB.H.M  اقدام و تعداد 28 جدایه با قدرت سلولازی جداسازی و خالص سازی شد. کشت نقطه ای روی محیط کشت اختصاصی و مشاهده قطر هاله به عنوان شاخص سلولولیتیک بودن جدایه ها منجر به تفکیک 12 جدایه با هاله بزرگ.شد. بیشترین قطر هاله از جدایه  MAL به میزان 31 میلیمتر و کمترین قطر هاله از جدایهHSE  به میزان هشت میلیمتر بود. بیشترین نسبت قطر هاله به کلنی در جدایهTER  و کمترین نسبت در جدایه CPL مشاهده شد. اندازه گیری تولید آنزیم های سه گانه سلولازی اندو گلوکاناز، بتا گلوکزیداز و اگزوگلوکاناز 12 جدایه منتخب از 28 جدایه با توان سلولازی نشان داد که کمترین مقدار اندوگلوکاناز در جدایه SAD به میزان 17/0 و بیشترین مقدار از جدایه NTL به میزان 55/2 واحد آنزیمی بود. بیشترین فعالیت آنزیمی بتا گلوکزیداز مربوط به جدایه NTT به میزان 31/0 واحد آنزیمی و اگزوگلوکاناز در جدایهHPN  به میزان 35/0 واحد آنزیمی و کمترین میزان در جدایه BSB به میزان 18/0 واحد آنزیمی اندازه گیری شد. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بین فعالیت جدایه با بیشترین و کمترین فعالیت سه گانه سلولازی به ویژه آنزیم اندوگلوکاناز از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شد. بین قدرت سلولازی با ترکیب آنزیمی ارتباط مستقیم می باشد به نحوی که جدایه NTT  علاوه بر تولید بیشترین فعالیت آنزیم بتا گلوکزیداز و مجموع فعالیت سه آنزیم (21/3 واحد آنزیمی) از نظر تولید اندوگلوکاناز و اگزوگلوکاناز به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفت و با نام Bacillus methyltrophicus شناسایی و ثبت شد.
  کلیدواژگان: آنزیم سلولاز، باکتری، هیدرولیز آنزیمی، ضایعات لیگنوسلولزی
 • امیر آینه بند*، سارا رئیسی، اسفدیار فاتح صفحات 123-134
  جهت بررسی نوع زیست‏توده‏ی گیاهی بر وزن کرم های خاکی و خصوصیات کود ورمی‏کمپوست نهایی، پژوهشی در سال زراعی 96 در محیط گلخانه‏ و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. طرح آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتور اول نوع زیست‏توده‏ی گیاهی شامل بقایای کنجد، گندم و نیشکر و فاکتور دوم وزن کرم خاکی شامل 60- 75 و 90 گرم در بستر اولیه‏ی تولید کود در نظر گرفته شد. طول دوره‏ی آزمایش 90 روز بود. خصوصیات زیستی کرم خاکی و همچنین خصوصیات شیمیایی کود ورمی‏کمپوست نهایی تولید شده اندازه‏گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین وزن کرم بالغ (79/122 گرم) و وزن کل کرم (57/209 گرم) (مجموع کرم بالغ و نابالغ) موجود در کود ورمی‏کمپوست تولید شده از زیست‏توده‏ی کنجد با وزن اولیه‏ی کرم 90 گرم حاصل شد، که این تیمار بیشترین میزان فسفر (5/158 میلی‏گرم در کیلوگرم) را  نیز به خود اختصاص داد. کمترین (15/63 گرم) وزن کرم بالغ در تیمار کاربرد زیست‏توده‏ی نیشکر و وزن اولیه‏ی کرم 60 گرم به‏دست آمد. این در حالی است‏که بیشترین نسبت بازدهی (وزن نهایی کرم به وزن اولیه‏ی آن) (8/2) مربوط به تیمار کاربرد زیست‏توده‏ی کنجد و وزن اولیه‏ی کرم 60 گرم بود. در مجموع مشخص گردید که هم نوع زیست‏توده‏ی به‏کار برده شده و هم کمیت وزن اولیه‏ی کرم خاکی اثرات متفاوتی بر خصوصیات زیستی کرم‏های موثر در تولید ورمی‏کمپوست خواهند داشت. به‏گونه‏ای که برای افزایش سرعت رشد و بلوغ کرم‏ها استفاده از زیست‏توده‏ی کنجد و برای تکثیر و زادآوری کرم‏ها زیست‏توده‏ی نیشکر موثرتر بوده است. به‏علاوه برای فراهمی مطلوب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در کود ورمی‏کمپوست نهایی به‏ترتیب استفاده از زیست‏توده‏ی نیشکر، کنجد و گندم مناسب‏تر بود.
  کلیدواژگان: زیست‏توده‏ی گیاهی، ورمی‏کمپوست، کنجد، کرم خاکی، نیتروژن و نسبت بازدهی
 • محمود شهابی، ناصر پنجه که*، هادی اسدی رحمانی، محمد سالاری صفحات 135-148
  باکتری Azospirillum یکی از مهمترین ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهان (PGPR) است. آنها در ریزوسفر بسیاری از گیاهان زراعی وجود دارند. در این تحقیق از مزارع گندم و ذرت استان اصفهان نمونه برداری انجام شد و نمونه های خاک و ریشه در محیط کشت NFB (Nitrogen-Free Bromothymol blue) کشت گردید. پس از رشد جدایه ها، نمونه های دارای هاله ی شفاف به محیط کشت های اختصاصی و نیمه اختصاصی نظیر NFB و RC (Rojo Congo=Red Congo) جامد منتقل و جدایه ها براساس مرفولوژی کلنی ها بر روی آن ها انتخاب و خالص سازی گردید. پس از انجام آزمون های گرم، کاتالاز، اکسیداز و هوازی-بی هوازی، تایید و تشخیص جدایه های Azospirillum توسط آزمایش های مولکولی با استفاده از آزمون واکنش زنجیر های پلیمراز (PCR) با آغازگرهای اختصاصی Az16S-A و Azo494-F/Azo756-R و توالی یابی ژن rRNA S16 انجام شد. خصوصیات محرک رشد گیاهان (PGP) در جدایه های باکتری Azospirillum، با بررسی حضور ژن های NifH و NifD از آنزیم نیتروژناز توسط آغازگرهای PolF/PolR و FdB260/FdB261 و خصوصیات محلول سازی فسفات، تولید کیتیناز، تولید HCN، تولید سیدروفور و تولید ایندول استیک اسید بوسیله ی آزمون های اختصاصی تعیین گردید. تکثیر قطعات 646، 263، 360 و 390 جفت بازی توسط آغازگرهای Az16S-A، Azo494-F/Azo756-R، PolF/PolR و FdB260/FdB261 به ترتیب وجود باکتری های آزوسپیریلوم و حضور ژن های NifH و NifD در آن ها را تایید نمود. آزمون های اختصاصی همچنین توانایی تولید ایندول استیک اسید با میانگین 15 میلی گرم در لیتر، انحلال فسفات نامحلول با میانگین 8/18 میلی گرم در لیتر و تولید سیدروفور را دربین جدایه ها آشکار نمود و نشان داد که بعضی از جدایه ها دارای خصوصیات PGP متعدد بوده و برخی دیگر دارای یک خصوصیت یا فاقد آن ها می باشند. در نهایت توالی یابی ژن S rRNA16 تعدادی از جدایه ها، وجود حداقل سه گونه ی Azospirillum brasilense،A. lipoferum  و A. zeae را در ریزوسفر گیاهان گندم و ذرت مشخص نمود. این مطالعه برای استفاده از این باکتری ها به عنوان مایه ی تلقیح در کشاورزی پایدار و ارگانیک می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: آزوسپیریلوم، سیدروفور، کیتیناز، ژن 16S rRNA
 • فرزانه دهداری، مهدی مهرابی‏ کوشکی*، جمشید حیاتی صفحات 149-165

  در طی این پژوهش، 16 نمونه خاک آلوده به مواد نفتی از چهار میدان در حوزه نفتی مارون اهواز جمع آوری شد. با کشت نمونه های خاک، 33 جدایه قارچی جداسازی و با استفاده از روش تک‏اسپور و نوک‏هیف خالص سازی شدند. بر اساس خصوصیات میکروسکوپی جدایه ها و مشاهده انواع ساختارهای رویشی و تولیدمثلی، 23 جدایه قارچی جهت شناسائی مبتنی بر ریخت‏شناسی و مولکولی انتخاب شدند. از جدایه های خالص شده در محیط کشت مایع سیب زمینی- دکستروز- بروث زیست‏توده (توده میسیلیومی) قارچی تهیه شد. پس از استخراج DNA از میسیلیوم های خشک - انجمادی شده، نواحی ژنی ITS و Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GPDH، فقط برای Curvularia) با استفاده از آغازگرهای مناسب تکثیر شدند. قطعات تکثیری با استفاده از دو روش رسوب با اتانول و استخراج از ژل خالص سازی و سپس توسط شرکت ماکروژن توالی یابی گردیدند. توالی‏های بدست آمده ویراستاری و مونتاژ شدند و با انجام عملیات جستجوی بلاست و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی با استفاده از الگوریتم درست‏نمائی بیشینه، جدایه‏ها شناسایی شدند. بر اساس بررسی‏های مولکولی و ریخت‏شناسی، جدایه‏های این تحقیق گونه‏هایAcremonium sclerotigenum، Alternaria destruens، Aspergillus sp.، Cladosporium puyae، Curvularia sp.، Fusarium sp.، Mucor circinelloides، Penicillium oxalicum، P. chrysogenum، Paramyrothecium terrestris، Rhizopus oryzaeوجدایه هایی از دو جنس Allophomaو Neodidymelliopsisاز خانوادهDidymellacaeرا شامل شدند. دو گونه‏ی Cladosporium puyae و Paramyrothecium terrestris  برای میکوبیوتای ایران جدید می‏باشند.

  کلیدواژگان: ناحیه ITS، BLASTn، آنالیز فیلوژنتیکی
 • صغری عزیزی، مسعود طبری کوچکسرایی، جواد هادیان، علیرضا فلاح*، سید علی محمد مدرس ثانوی صفحات 168-180
  گیاه مورد (Myrtus communis L.) که در مناطق خشک و نیمه خشک کشور پراکنش دارد، به علت ارزش هایش در زیباسازی محیط، توسعه فضاهای سبز شهری و برون شهری، احیاء اکوسیستم های طبیعی و مصارف دارویی حائز اهمیت فراوانی می باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تلقیح میکروارگانیسم ها روی تغییرات فیزیولوژیک نهال های مورد (Myrtus communis L.) در شرایط تنش کم آبی، آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل عامل تنش کم آبی در سه سطح: 100 درصد ظرفیت مزرعه (بدون تنش)، 60 درصد ظرفیت مزرعه (تنش ملایم) و 30 درصد ظرفیت مزرعه (تنش شدید) و عامل تلقیح میکروبی در 7 سطح: شاهد (بدون تلقیح)، قارچ Funneliformis  mosseae، قارچRhizophagus intraradices ، ترکیب این دو قارچ، باکتری Pseudomonas fluorescens، باکتری P. putida  وترکیب این دو باکتری بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کلنیزاسیون ریشه در هر سه رژیم آبی، مربوط به تیمار ترکیب دو قارچ بود طوری که در محیط های کم آبی شدید، ملایم و بدون تنش، این تیمار، به ترتیب باعث افزایش 8/17، 3/11 و 75/7 برابری کلنیزاسیون ریشه نسبت به شاهد (عدم تلقیح) شد. کم آبی باعث کاهش فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تعرق، هدایت مزوفیلی، محتوی نسبی آب، پتانسیل آبی و افزایش کارایی مصرف آب، غلظت CO2 درون سلولی و نشت الکترولیت گردید، اما تلقیح میکروارگانیسم ها باعث بهبود صفات فوق شد. در کم آبی شدید، تیمارهای ترکیبی دو قارچ یا دو باکتری، سبب افزایش فتوسنتز (48-47 درصد)، هدایت روزنه ای (41-39 درصد)، تعرق (65-62 درصد) هدایت مزوفیلی (64-57 درصد)، پتانسیل آبی (21 -20 درصد)، محتوی نسبی آب (4/1 برابر)، و کاهش غلظت CO2 درون سلولی (31-28 درصد) و نشت الکترولیت (4/1 برابر) نسبت به شاهد (عدم تلقیح) شد. به طور کلی، با توجه به بهبود صفات فیزیولوژیک مشاهده شده، می توان ابراز داشت که تلقیح میکوریزایی و باکتریایی سبب افزایش تحمل به خشکی نهال مورد در مقابل کم آبی می شود.
  کلیدواژگان: باکتری های هم زیست ریشه، فتوسنتز، قارچ میکوریزا، نشت الکترولیت، نهال مورد
 • پریسا افتخاری زاده، فاطمه یوسفی کوپایی* صفحات 181-194
  باکتری های رایزوسفری افزایش دهنده ی رشد گیاه (PGPR) دسته ای از باکتری ها هستند که با تحریک رشد، سرکوب بیمارگرهای گیاهی و القا مقاومت به بیمارگرها باعث بهبود رشد می شوند. تحقیق حاضر به منظور جداسازی باکتری های ریزوسفری گیاه تلخ بیان و بررسی صفات محرک رشدی آنها انجام شد. پنجاه و دو جدایه باکتری از ریزوسفر این گیاه جدا و ویژگی های فنوتیپی و ریخت شناسی آنها بررسی شد. سپس صفات محرک رشدی هر جدایه شامل حل کنندگی فسفات معدنی، تولید آمونیاک، تولید ایندول استیک اسید، تولید پروتئاز، تولید لیپاز و تولید HCN در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. توانایی حل فسفات جدایه ها با استفاده از دو محیط PVK (پیکوفسکایا) و NBRIPبررسی شدکه در این دو محیط به ترتیب 44 و 18 جدایه توانایی حل فسفات نشان دادند. مقدار ایندول استیک اسید تولید شده توسط جدایه ها از 12/0 تا 37 میکروگرم در میلی لیتر متغیر بود. 83% از جدایه ها توانایی تولید آمونیاک، 87% توانایی تولید پروتئاز، 87% توانایی تولید لیپاز و 65% توانایی تولید HCN داشتند. بر اساس نتایج، سه جدایه (20، 37 و 48) که در هرسه آزمون انحلال فسفات معدنی، تولید آمونیاک و تولید ایندول استیک اسید واکنش مثبت نشان دادند؛ به عنوان گزینه های دارای پتانسیل استفاده به صورت کود زیستی و دو جدایه (13 و 43) که در هر سه آزمون تولید پروتئاز، لیپاز و HCN واکنش مثبت قوی نشان دادند؛ به عنوان جدایه های دارای پتانسیل کاربرد به عنوان عوامل کنترل زیستی معرفی شدند. ترادف 16S rDNA در سه جدایه دارای توانایی تحریک رشد گیاه تعیین و با آنالیز BLAST با ترادف های موجود در بانک ژن مقایسه شد. بر مبنای ویژگی های ریخت شناسی و بیوشیمیایی و نیز ترادف 16S rDNA نتیجه گیری شد که تعدادی از جدایه های محرک رشد گیاه جدا شده در این بررسی، به جنس های Arthrobacter، Acinetobacter،  Bacillusو Pseudomonas تعلق دارند. نتایج تحقیق حاضر بیانگر حضور قابل توجه جمعیت باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه در ریزوسفر گیاه تلخ بیان است.
  کلیدواژگان: باکتری های رایزوسفری محرک رشد گیاه، تولید سیانید هیدروژن، حل فسفات نامحلول، کود زیستی
 • ابراهیم ایزدی دربندی*، جعفر نباتی، احمد نظامی، آرمین اسکوییان صفحات 195-210

  بهبود عملکرد نخود با کود های زیستی و کنترل علف های هرز، علاوه بر کاهش خلا عملکرد می تواند در تولید پایدار این محصول موثر باشد. در این راستا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی مورد بررسی شامل کاربرد کودهای زیستی در شش سطح (باکتری های حل کننده فسفات (Bacillus sp؛ وPseudomonas sp.)، باکتری های حل کننده پتاسیم (Thiobacillus sp.) و قارچ اندوفیت شبه میکوریزا (Piriformospora indica)، ترکیب باکتری های حل کننده فسفات و پتاسیم، ترکیب باکتری های حل کننده فسفات، پتاسیم و قارچ اندوفیت میکوریزا و شاهد) و کنترل علف های هرز در سه سطح (کنترل علف های هرز با مخلوط علف کش های پیردیت و کلتودیم، دو و سه بار وجین) بودند. بر اساس نتایج آزمایش فاصله اولین ساقه فرعی از سطح خاک تحت تاثیر  متقابل کودهای زیستی و کنترل علف های هرز قرار نگرفت؛ اما فاصله اولین غلاف از سطح خاک با کاربرد کودهای زیستی افزایش و در تیمار باکتری حل کننده فسفات و دو بار وجین علف های هرز بیشترین فاصله از سطح خاک مشاهده شد. بیشترین تعداد ساقه اصلی در بوته در تیمار کود زیستی حل کننده فسفات و دو بار وجین علف های هرز و بیشترین تعداد  ساقه فرعی در بوته در تیمار باکتری حل کننده پتاسیم همراه با باکتری حل کننده فسفات و کنترل علف های هرز با استفاده از مخلوط علف کش های پیردیت و کلتودیم به دست آمد. مصرف هم زمان باکتری های حل کننده پتاسیم همراه با باکتری های حل کننده فسفات موجب افزایش 30 درصدی تعداد غلاف در بوته نسبت به تیمار عدم مصرف کودهای زیستی گردید. بین تیمارهای کنترل علف های هرز ازنظر تعداد غلاف در بوته تفاوت معنی داری مشاهده نشد. کاربرد هم زمان باکتری های حل کننده پتاسیم و فسفات و تیمار کاربرد هم زمان باکتری های حل کننده پتاسیم و فسفات به همراه قارچ اندوفیت میکوریزا موجب تولید بیشترین عملکرد زیست توده و عملکرد دانه گردید. کاربرد مخلوط علف کش های پیردیت و کلتودیم در مقایسه با دو و سه بار وجین دستی علف های هرز به ترتیب موجب کاهش 29 و 24 درصدی عملکرد دانه گردید. بیشترین میزان غلظت فسفر در اندام های هوایی در تیمار استفاده از قارچ اندوفیت میکوریزا و کنترل شیمیایی علف های هرز و بیشترین غلظت پتاسیم در تیمار استفاده توام باکتری های حل کننده پتاسیم و فسفات به همراه قارچ اندوفیت میکوریزا به دست آمد. به طورکلی کودهای زیستی تاثیر مثبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود داشتند اما کاربرد مخلوط علف کش های پیردیت و کلتودیم، تاثیر منفی بر عملکرد دانه نخود گذاشت.

  کلیدواژگان: باکتری های حل کننده فسفات، زیست توده، علف کش، قارچ اندوفیت میکوریزا
 • صاحب سودایی مشایی*، ناصر علی اصغرزاد، قربانعلی نعمت زاده، ندا سلطانی صفحات 211-223
  فسفر، یکی از عناصر پرمصرف و ضروری برای رشد گیاهان می باشد که اغلب خاکها ذخایر کافی آن را داشته ولی مقادیر قابل استفاده آن برای گیاهان بسیار ناچیز است. یکیازروش هایتامینفسفرموردنیاز برنج در شرایط شالیزار، بهره گیری از سیانوباکتری های حل کننده فسفات می باشد زیرا اغلب سویه های این گروه باکتری، ضمن استقرار مناسب در شرایط غرقابی، توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن نیز دارند. در این تحقیق، پس از جداسازی سیانوباکتری ها از اراضی شالیزاری گیلان، خالص سازی و شناسایی مورفولوژیک و مولکولی (ژن 16S rDNA) جدایه ها، توانایی حل کنندگی فسفات آنها ارزیابی شده و سپس سویه های برتر برای کشت گلدانی گیاه برنج (رقم طارم هاشمی) انتخاب شدند. آزمایش گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 23/0، 35/0و 46/0 گرم اوره در گلدان) و هفت سویه سیانوباکتری و تیمار شاهد بدون باکتری در سه تکرار اجرا گردید. نتایج شناسایی مورفولوژیک و مولکولی، سویه های جداسازی شده را در چهار راسته Chroococcales، Oscillatoriales، Nostocales و Stigonematales طبقه بندی نمود. سویه Anabaena sp. GGuCy-17 نسبت به بقیه سویه ها بالاترین توان حل کنندگی فسفات (641 میلی گرم بر لیتر) داشت و بعد از آن سویه Cylendrospermum sp. GGuCy-25 (130 میلی گرم بر لیتر) قرار گرفت. بیشترین عملکرد دانه (6/15 گرم در گلدان)، بیشترین میزان جذب نیتروژن (3/14 گرم در گلدان) و فسفر (08/2 گرم در گلدان) در تیمار تلقیح شده با سویه Cylindrospermum sp. GGuCy-25 حاصل گردید. این سویه را می توان همانند سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد برنج بعد از آزمایش در شرایط شالیزار در تولید کود زیستی سیانوباکتری پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: جذب فسفر، ژن 16S rDNA، سیانوباکتری های حل کننده فسفات، عملکرد برنج
|
 • Hossein Saffari *, Ahmad Ali Pourbabaee, A. Asgharzadeh, Hossein Besharati Pages 113-122
  Cellulolytic bacteria with cellulase enzyme system play an important role in decomposing lignocellulose wastes and accelerating the composting process. For this purpose, a study was carried out on some native cellulolytic bacteria isolated from different sources in Soil and Water Research Institute. Twenty eight isolates were selected based on morphological characteristics and cellololytic test, in specific medium (B.H.M). Spot cultivation on B.H.M medium and observation of halo diameter as the cellulolytic characteristics of the isolates led to the separation of 12 isolates. The maximum and minimum diameter of a clear zone around the colony of MAL and HSE isolates were 31 and 8 millimeters respectively. Also the maximum and minimum proportion of clear zone diameter to colony were observed in TER and CPL isolates. The activity of endoglucanase, exoglucanase and betaglucosaidase among 12 isolates showed that the least amount of endoglucanase was belong to SAD (0.17 U.ml-1) and the most one was NTL (2.55 U.ml-1) isolates. The maximum activity of betaglucosidase in NTT isolate was 0.31 U.ml-1 and the maximum exoglucanase enzyme activity was belong to HPN isolate (0.35 U.ml-1)and minimum was belong to BSB isolate (0.18 U.ml-1). Analysis of variance showed that the differences between the isolates with the highest and lowest triple cellulase activity was significant (especially endoglucanase (at one percent statistic level but was not significant between some isolates. There was a direct relation between cellulase activity and the enzyme compound. NTT isolate showed the highest activity of beta-glucosidase enzymes and it was the second and the third in terms of endoglucanase and exoglucanase production, respectively. It had the highest activity of three enzymes (3.21 unit) and identified and registered as Bacillus methyltrophicus.
  Keywords: Bacteria, Cellulase Enzyme, Enzymetic hydrolysis, Lingocellulosic wastes
 • Amir Aynehband *, Sara Reisi, Esfandiar Fateh Pages 123-134
  In order to evaluate the influence of different plant biomass on vermiculture and vermicomposting, a greenhouse experiment was conducted for 90 days in Shahid Chamran university of Ahvaz during 2017. Experimental design was factorial based of RCB with 3 replications. First factor was three plant biomass types (sesame, wheat and sugarcane) and second factor was initial earthworm weight (60- 75 and 90 grams). Biological characteristics of earthworm and vermicompost’s chemical characteristics were measured. The results showed that the highest mature earthworm weight (122.79 g) and total earthworm weight (209.57 g) were belonged to sesame biomass with 90 g of earthworm weight. This treatment also had a highest phosphorus rate (158.5 mg/kg). The lowest mature earthworm weight (63.15 gr) was belonged to sugarcane biomass with 60 g of earthworm weight. Also, applying sesame biomass with 60 g earthworm weight had a highest efficiency ratio (2.8). In conclusion, we found that both plant biomass type and initial earthworm weight had different effect on earthworm biological characteristics. In other words, applying sesame plant biomass was suitable for increasing growth rate and maturity of earthworms. Also applying sugarcane plant biomass was suitable for increasing earthworm reproduction. In addition, for the optimum availability of nitrogen, phosphorus and potassium in the final vermicompost was appropriate to use sugarcane, sesame and wheat biomass, respectively.
  Keywords: plant biomass, Vermicompost, sesame, Earth worm, nitrogen, efficiency ratio
 • Mahmood Shahabi, Naser Panjekeh *, H. A. Rahmani, M. Salari Pages 135-148
  Azospirillum bacteria are one of the most important plant growth promoting rhizobacteria which exist in the rhizosphere of many crop plants. In this research, some soil and plant roots were collected from wheat and maize rhizosphere of the fields in Isfahan and were cultured in the tubes containing Nitrogen Free Bromothymol (NFB) medium. In order to isolate Azospirillum strains, the grown bacteria pellicles were streaked on NFB and Rojo Congo (RC) specific and semi-specific media. The bacteria were isolated and purified using morphological characteristics on the medium. After gram staining, catalase, oxidase and oxidative-fermentative tests, the detection and identification of Azospirillum isolates was done by molecular tests using PCR test with Az16S-A and Azo494-F/Azo756-R specific primers and 16S rRNA gene sequencing. Plant growth promoting characteristics (PGP) of Azospirillum isolates were determined by investigating the presence of NifH and NifD genes of nitrogenase enzyme by PolF/PolR and FdB260/FdB261 specific primers respectively. The properties of phosphate solubilization and production of chitinase, HCN, siderophores and indole acetic acid of isolates were performed by using specific tests. The replication of 646, 263, 360, and 390 bp fragments by Az16S-A, Azo494-F/Azo756-R, PolF/PolR and FdB260/FdB261 primers respectively, confirmed the presence of Azospirilum bacteria and the presence of NifH and NifD genes. Specific tests also revealed the ability of indole acetic acid production, insoluble phosphate solubilizationwith average value of 15 and 18.8 mg/l respectively and siderophore production in isolates. The results showed that some of the isolates possessed several PGP properties, while some of them had one or no characteristic. Finally, the sequencing of the 16S rRNA gene in some isolates determined and three species of A. brasilense, A. lipoferum and A. zeae identified in rhizosphere of wheat and maize plants.
  Keywords: Azospirillum, Siderophore, Chitinase, 16S rRNA
 • Farzaneh Dehdari, M. Mehrabi Koushki *, Jamshid Hayati Pages 149-165

  Common myrtle (Myrtus communis L.) spread in arid and semi-arid regions of Iran which it has many uses in different ways.  In order to investigation of microbial inoculation influence on the physiological changes of M. communis seedlings under water deficit conditions a greenhouse experiment as a factorial in a completely randomized design with three replications was conducted.  Water deficit consisted of 30% field capacity (FC) (severe stress), 60% FC (mild stress) and 100% FC (without stress), and microbial inoculations were including of Funneliformis  mosseae, Rhizophagus intraradices, combination of these two fungal, Pseudomonas fluorescens, P. putida, combination of these two bacteria, and also control (without inoculation). According to the results, in each water regime the highest root colonization was observed in the combination of two fungal. This treatment promoted root colonization by 17.8, 11.3 and 7.75 times in 30% and 60% and 100% of FC treatments respectively compared to the control. Microbial inoculation improved plant yield efficiency in water deficit conditions. In severe water deficit treatment, combined treatments of fungal or bacterial increased photosynthesis (47-48%), stomatal conductance (39-41%), transpiration (62-65%), mesophyll conductance (57-64%), water potential (20-21%), and relative water content (1.4 times), and decreased intracellular CO2 concentration (28-31%) and electrolyte leakage (1.4 times) compared to the control. It can be suggested that microbial inoculation can encourage drought resistance of M. communis seedlings to water deficit.

  Keywords: electrolyte leakage, Mycorrhizal fungus, Myrtus communis L. seedling, Photosynthesis, rhizobacteria
 • Soghra Azizi, Masoud Tabari, Javad Hadian, Ali Reza Fallah *, Seyed Alid Mohammad Modares Sanavi Pages 168-180
  Common myrtle (Myrtus communis L.) spread in arid and semi-arid regions of Iran which it has many uses in different ways.  In order to investigation of microbial inoculation influence on the physiological changes of M. communis seedlings under water deficit conditions a greenhouse experiment as a factorial in a completely randomized design with three replications was conducted.  Water deficit consisted of 30% field capacity (FC) (severe stress), 60% FC (mild stress) and 100% FC (without stress), and microbial inoculations were including of Funneliformis  mosseae, Rhizophagus intraradices, combination of these two fungal, Pseudomonas fluorescens, P. putida, combination of these two bacteria, and also control (without inoculation). According to the results, in each water regime the highest root colonization was observed in the combination of two fungal. This treatment promoted root colonization by 17.8, 11.3 and 7.75 times in 30% and 60% and 100% of FC treatments respectively compared to the control. Microbial inoculation improved plant yield efficiency in water deficit conditions. In severe water deficit treatment, combined treatments of fungal or bacterial increased photosynthesis (47-48%), stomatal conductance (39-41%), transpiration (62-65%), mesophyll conductance (57-64%), water potential (20-21%), and relative water content (1.4 times), and decreased intracellular CO2 concentration (28-31%) and electrolyte leakage (1.4 times) compared to the control. It can be suggested that microbial inoculation can encourage drought resistance of M. communis seedlings to water deficit.
  Keywords: electrolyte leakage, Mycorrhizal fungus, Myrtus communis L. seedling, Photosynthesis, rhizobacteria
 • Parisa Eftekhari Zadeh, Fatemeh Yousefi Kopaei * Pages 181-194
  Plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) are a group of bacteria that enhance plant growth through direct and indirect effects. Isolation of PGPRs from Sophora alopecuroides rhizosphere and assessment of their plant growth promoting traits was the main aim of this study. Fifty two bacterial isolates were isolated from Sophora alopecuroides rhizosphere and their phenotypic and morphological characteristics were studied. Phosphate solubilization and production of ammonia, indole acetic acid, protease, lipase and HCN were evaluated in vitro.Phosphate solubilizing ability was assayed using PVK and NBRIP media. The results showed that the number of isolates with phosphate solubilization ability was 44 and 18 in those two media, respectively. The range of indole acetic acid production in isolates was 0.12 to 37 μg ml-1. The percentage of isolates which were capable to produce ammonia, protease, lipase and HCN were 83%, 87%, 87% and 65%, respectively. According to the results, three isolates (named as 20, 37 and 48) which showed positivereaction in phosphate solubilization, production of ammonia and indole acetic acid production tests, were introduced as the strains having capacity for using as biofertilizers. Two isolates (named as 13 and 43) with strong positive reaction in the tests of protease, lipase and HCN production; were regarded as potential candidates for using as biocontrol agents.The partial sequence of 16S rRNA gene of selected isolates was determined and the derived sequences were compared against the GenBank database using NCBI, BLASTN. Based on morphological and biochemical characters and also 16S rDNA sequence, some of isolates were belonged to genera of Bacillus, Pseudomonas, Acinetobacter and Arthrobacter. The result of this study indicated that the proportion of PGPRs in rhizosphere of Sophora alopecuroides is high.
  Keywords: Biofertilizer, HCN production, Insoluble phosphate solubilization, Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)
 • Ebrahim Izadi Darbandi *, Jafar Nabati, Ahmad Nezami, Armin Oskoueian Pages 195-210

  Using biofertilizers and weed control can be effective on improving of chickpea yield. In this study, a factorial experiment was conducted in a RCBD with three replications at Ferdowsi University of Mashhad. Experimental Factors included the application of biofertilizers in six levels (phosphate solubilizing bacteria (Bacillus +Pseudomonas), potassium solubilizing bacteria (Thiobacillus sp.), pseudo-mycorrhizae (Piriformospora indica),  Bacillus + Pseudomonas + Thiobacillus , Bacillus + Pseudomonas + Thiobacillus + Piriformospora, and control treatment) and weeds control at three levels (weed control with combination of pyridate and cletodim herbicides, two and three times weeding). Results showed that the distance of the first branch from the soil surface was not affected by biological fertilizers and weed control treatments although it was increased with application of biological fertilizers. The highest pod distance from the soil surface was observed in phosphate solubilizing bacteria + two weeding treatment. The maximum number of main branches per plant was obtained in phosphate solubilizing + two weeding treatment. The highest number of lateral branches per plant was observed in potassium solubilizing bacteria treatment + phosphate solubilizing bacteria + weed control using combination of pyridate and cletodim herbicides. Concomitant using of potassium solubilizing bacteria with phosphate solubilizing bacteria increased the number of pods per plant by 30% compared to the control treatment.There were no significant differences between chemical and weeding of weed control treatments in terms of number of pods per plant. Concomitant consumption of potassium + phosphate solubilizing bacteria and concomitant application of potassium + phosphate solubilizing bacteria along with endophytic fungi mycorrhiza produced the highest chichpea biomass and seed yield. The application of pyridate + cletodim herbicides reduced seed yield to 29 and 24 percent, respectively, compared with two and three times weeding. The highest concentration of shoot phosphorus was obtained in the treatment of endophytic fungi and chemical control of weeds and the highest concentration of potassium was obtained in the combination treatment of potassium and phosphate solubilizing bacteria and endophytic fungi. Generally, in this study biological fertilizers had a positive effect on yield and yield components of chickpea, although the application of combination of pyridate and cletodim herbicides had a negative effect on chickpea yield.

  Keywords: biomass, Endophytic fungi mycorrhiza, herbicide, phosphate solubilizing bacteria
 • Saheb Soodaee Mashaee *, N. Aliasgharzad, Ghorbanali Nematzadeh, Neda Soltani Pages 211-223
  Phosphorus is one of the most important and essential elements for plant growth but it is not available for plants in many soils. Inoculation of paddy soils with phosphate solubilizing cyanobacteria is an efficient procedure for supplying phosphorus for rice plants. In this study, cyanobacteria isolated from Guilan paddy fields and purified. Cyanobacteria isolates identified by using morphological characteristics and molecular techniques. Their phosphate solubilization ability was evaluated and then superior strains for rice pot planting (Tarom Hashemi cultivar) was selected. A greenhouse experiment was conducted to evaluate the selected cyanobacteria isolates. The experiment carried out in a factorial completely randomized design with four levels of nitrogen (0, 0.23, 0.45 and 0.46 g urea per pot) and seven strains of cyanobacteria and control without bacteria with three replications. The results showed that the isolates were classified into four phyla of Chroococcales, Oscillatoriales, Nostocales and Stigonematales. Anabaena sp. GGuCy-17 strain had the highest phosphate solubilizing potential (641 mg.L-1) compared to other strains, and the Cylendrospermum sp. GGuCy-25 (130 mg.L-1) was the second in this respect. The highest grain yield (15.6 g.pot-1), the highest total nitrogen (14.3 g.pot-1) and phosphorus uptake (2.8 g.pot-1) were obtained in plants inoculated with Cylindrospermum sp. GGuCy-25. After further studies in different paddy field conditions, these efficient strains could be accounted for production of cyanobacterial biofertilizers to improve rice growth and yield.
  Keywords: Phosphorus uptake, 16S rDNA gene, Phosphate solubilizing cyanobacteria, Grain yield