فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1398)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیرا اصل صریرایی*، سید بابک علوی، شیرین اصلانی صفحات 1-17

  محققان به تازگی بررسی ترکیب مدل های انگیزش و تعهد را آغاز کرده و مدل های مشترکی ارائه داده اند که می تواند رابطه این دو را بهتر از گذشته تبیین کند. در همین راستا، این تحقیق برای اولین بار مدلی ترکیبی از دو متغیر انگیزش با استفاده از نظریه خودتعیین گری و متغیر تعهد با بهره گیری از مدل مه یر و آلن و از زاویه فرد محور ارائه می کند و این مدل را در جامعه آماری برخی از کارکنان دانش محور ایرانی بررسی می کند. این بررسی به روش تحلیل خوشه ای دو مرحله ای شامل روش سلسله مراتبی و بهینه سازی فاصله نیمرخ ها روی 306 نفر از کارکنان دانش محور چهار سازمان ایرانی انجام می شود. نتایج وجود چهار نیمرخ را در این این افراد نشان می دهد که بر اساس ویژگی های آنها، «افراد با انگیزه های متنوع و ملایم»، «افراد با انگیزه و دارای انگیزه های ذاتی ملایم»، «افراد با انگیزه و دارای انگیزه های بیرونی ملایم» و «افراد با انگیزه های درونی» نامگذاری می شوند. ویژگی های این نیمرخ ها از بعد انگیزش و تعهد در تحقیق بررسی می شود. نتایج این تحقیق از زاویه کمک به گسترش ادبیات موضوع مشترک تعهد و انگیزش و از نظر شناخت ویژگی های کارکنان دانش محور سازمان ها و دسته بندی آنان از نظر ویژگی های انگیزشی و تعهدی و شخصیتی می تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: نظریه خودتعیین گری، کارکنان دانش محور، جهت گیری علیت، نیمرخ انگیزش و تعهد، مدل مشترک انگیزش و تعهد
 • محمدتقی خدایی گرگری، حسین عباسی اسفنجانی* صفحات 19-39

  درک تجربه مشتری برای سازمان ها به منظور متمایز شدن در یک بازار رقابتی بسیار مهم و حیاتی است. هدف این مقاله ارائه نقشه راهی برای کمک به سازمان ها برای طراحی و بهبود تجربه های مشتریان می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از مورد پژوهی چندگانه استفاده شده است که این روش برای جستجو و کشف یک موضوع به نسبت جدید مناسب می باشد. برای انجام پژوهش اکتشافی حاضر، چهار سازمان انتخاب و طیف وسیعی از داده های کیفی براساس مشاهده های شرکت کنندگان، بحث ها، گزارش های داخلی و اطلاعات ثانویه جمع آوری شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از یک فرایند تحلیلی دقیق برای طراحی و بهبود تجربه و نیز بررسی شکاف های ممکن بین تجربه ها بر اساس روش 8 مرحله ای اسمیت و کارلسون انجام شد. یافته ها نشان می دهد با وجود اینکه تفاوت ها بین چهار سازمان مورد مطالعه، به نظر می رسد که این سازمان ها رویکرد مشابهی برای بهبود تجربه های مشتریان خود داشته اند. این مقاله با توسعه مدل های موجود، یک «نقشه راه» 10 مرحله ای برای بهبود تجربه مشتری ارائه می دهد. محدودیت اصلی پژوهش، تعمیم یافته های حاصل از مطالعه عمیق و طولی چهار سازمان و مجموعه ای از بخش های آن می باشد. شناسایی زمینه های مهم برای انجام پژوهش های آتی در سازمان ها و اهمیت تغییر ذهنیت در طراحی برنامه های بهبود تجربه مشتری و نیز شناسایی راه های مستقیم مشارکت مشتریان در طراحی و بهبود فرایند از یافته های پژوهش می باشد. نکته مهم ارائه نقشه راهی است که سازمان ها می توانند به عنوان زمینه ای برای بهبود تجربه ها و درنهایت وفاداری و رضایت مندی مشتریان خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی تجربی، تجربه مشتری، طراحی تجربه مشتری، نقشه راه، داده بنیاد
 • ابوالفضل سپهری راد*، سید حمیدخدادادحسینی، اسدالله کردناییج، اصغر مشبکی اصفهانی صفحات 41-64

  مشکل اصلی در بحث برنامه ریزی راهبردی، نه تدوین بلکه پیاده سازی و اجرای آن است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی پیاده سازی و اجرای موفق راهبرد ها در سازمان های سلسله مراتبی است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است زیرا به دنبال چارچوبی برای کمک به پیاده سازی و اجرای موفق برنامه راهبردی است. شیوه گردآوری اطلاعات این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و نیز انجام مصاحبه عمیق با خبرگان در حوزه مورد مطالعه بوده است. روش انجام این پژوهش تئوری داده بنیاد چندگانه بوده است، به طوری که پس از مرحله مطالعات کتابخانه ای، متغیرهای مرتبط با پیاده سازی و اجرای راهبرد از ادبیات و پیشینه پژوهش با روش تحلیل محتوا در قالب دو دسته از عوامل فردی و سازمانی شناسایی و استخراج شده و یک الگوی ابتدایی بر اساس آنها ایجاد شده است. در مرحله بعد با بهره گیری از نتایج حاصل از مرحله مصاحبه های عمیق با تعداد 30 نفر از خبرگان آشنا به مباحث مدیریت و برنامه ریزی راهبردی با استفاده نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده است، الگویی بر اساس عوامل مطرح شده به وسیله مصاحبه شوندگان استخراج شده است. در این الگو نیز عوامل در دو سطح فردی و سازمانی دسته بندی شده اند. در نهایت الگوی نهایی بر اساس ترکیب دو الگوی حاصل از ادبیات نظری و الگوی حاصل از مصاحبه ها استخراج و در قالب الگویی متشکل از پیشایندهای اجرا و پیاده سازی موفق راهبرد و همچنین نتایج اجرا و پیاده سازی آن در سطوح فردی و سازمانی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: راهبرد، برنامه راهبردی، اجرای راهبردی، پیاده سازی راهبردی، سطوح فردی و سازمانی
 • سمانه عربشاهی، علیرضا فیض بخش* صفحات 65-83

  صاحبنظران، دوران معاصر را عصر انقلاب جهانی نوآوری دانسته اند و معتقدند امروزه نوآروی و کارآفرینی عامل اصلی ارزش آفرینی به حساب می آید. تاثیر فعالیت های کارآفرینانه سازمانی در موفقیت شرکت ها، محققان را به سمت عوامل سازمانی مشوق و یا جلوگیری کننده از این فعالیت ها جذب کرده است. (Guth and Ginsberg 1990)(Guth and Ginsberg 1990)سازمان های ایرانی نیز مانند سایر سازمان ها در سراسر دنیا، در محیط و شرایط پیچیده ای به سر می برند و نیاز روز افزون به نوآوری و کارآفرینی در آنها مشاهده می شود. اما آیا عوامل پیشران کارآفرینی سازمانی در شرکت های ایرانی با عوامل شناسایی شده در سایر کشورهای جهان همخوانی دارد؟ مدیران ارشد و میانی شرکت های بزرگ ایرانی برای پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت های خور با چه عواملی رو به رو هستند؟ این عوامل تا چه اندازه با عوامل موجود در ادبیات این حوزه همخوانی دارد؟ این پژوهش، ضمن انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 14 مدیر ارشد و میانی از 10 شرکت بزرگ خصوصی ایرانی و استفاده از روش تحلیل محتوا، سعی در شناسایی عوامل اثرگذار بر پیاده سازی کارآفرینی سازمانی در شرکت های بزرگ خصوصی ایرانی داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد مهم ترین و زیربنایی ترین مانع برون سازمانی در این راستا عدم وجود برنامه جامع توسعه صنعت در کشور می باشد. همچنین در خصوص عوامل درون سازمانی، اصلی ترین عامل متمایز کننده شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش با سایر پژوهش های موجود در ادبیات، عامل «استقلال مدیریت از مالک و کارآفرین» می باشد که شاید بتوان آن را مهم ترین یافته این تحقیق دانست.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، نوآوری سازمانی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی، پیشانیدهای کارآفرینی سازمانی، شرکت های بزرگ خصوصی ایرانی
 • پرنیان قرطاسی*، پرویز احمدی، سید حمیدخدادادحسینی صفحات 85-100

  همگام با توسعه خدمات الکترونیکی در صنعت بانکی، ماهیت خدمات مالی به طور گسترده ای تغییر پیدا کرده است و با توجه به محیط رقابتی امروز، بیشتر بانک ها برای حفظ جایگاه خود در بازار، درصدد شناسایی و برآوردن نیازهای مشتریان خود هستند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت خدمات نوین بانکی با رضایت مشتریان انجام شده است که در آن پس از بررسی الگوهای شاخص های کیفیت خدمات الکترونیکی، 7 متغیر شامل تنوع، سهولت استفاده، کارایی، سرعت انجام عملیات، اعتبار، امنیت و پشتیبانی به عنوان متغیرهای مستقل و رضایت مشتریان به عنوان متغیر وابسته انتخاب شدند. بر این اساس تعداد 384 پرسشنامه با مقیاس لیکرت در میان مشتریان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان بندرانزلی توزیع گردید که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش تحلیل عاملی تایید شد. برای بررسی عادی بودن توزیع داده ها، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد . نتایج به دست آمده نشان داد که توزیع داده ها عادی نیست. از این رو به منظور آزمایش فرضیه ها (7 فرضیه) از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد که یافته های پژوهش حاکی از تایید تمام فرضیه ها بود و نشان داد کیفیت خدمات نوین بانکی رابطه معنا داری با رضایت مشتریان دارد.

  کلیدواژگان: اینترنت بانک، موبایل بانک، خودپرداز، رضایت، کیفیت
 • ایمان قیصری*، آرش خلیلی نصر صفحات 101-117

  یکی از مدل های کسب و کار که امروزه در کشور ما نیز بسیار مورد توجه کارآفرینان قرار گرفته است، کسب و کارهای پلتفرمی است که به جای تولید و عرضه محصول، فضا و زیرساختی برای رابطه میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یک محصول (کالا یا خدمت) ایجاد می کند. با رشد روز افزون این کسب و کارها و دگرگونی این اکوسیستم در جهان و کشور ایران، نیاز به ابزارهای مدیریتی جدید و تکامل یافته در این حوزه به چشم می خورد. این مقاله بر پایه نظریه ها و پژوهش های قبلی در مورد راهبرد و مدیریت منابع انسانی استوار است و بر شناسایی ارتباطات مهم بین راهبرد، منابع انسانی و عملکرد شرکت های پلتفرمی تمرکز دارد. در این مقاله نخست نقش مهم مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی بررسی می شود، سپس نقش رویکرد کارآفرینانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمان های پلتفرمی بررسی شده و در نهایت به تاثیر متغیر مستقل مسیر دید بر عملکرد شرکت های پلتفرمی و تاثیر این متغیر بر رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی با عملکرد شرکت های پلتفرمی در حالت وجود متغیر میانجی و نبود آن پرداخته می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که بین شرکت پلتفرمی متوسط داخلی پخش شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر میانجی رویکرد کارآفرینانه در رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد شرکت های پلتفرمی یک میانجی کامل است و شرکت های دارای رویکرد کارآفرینانه و دیدگاه مسیر دید، قادر به دستیابی به عملکرد بالاتری هستند.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی منابع انسانی، عملکرد سازمان ها، مسیر دید، رویکرد کارآفرینانه، کسب و کارهای پلتفرمی
 • میلاد کریمی*، حسین خنیفر، فرشید خمویی، عاطفه گرجی صفحات 119-136

  یکی از مطالبات جامعه ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استقرار ارزش های اسلامی در تمام شئون جامعه به ویژه تصمیم گیری های حوزه مدیریت است. با نگاهی به متون مورد تدریس در مورد مدیریت و اصول آن، مشاهده می شود که این منابع آکنده از آموزه های ژاپنی و غربی بوده و در اغلب موارد در عمل سرلوحه اقدام مدیران سازمان های جوامع اسلامی قرار می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به مقایسه اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و ژاپن پرداخته است. در نتیجه با مطالعه آیات قرآن کریم و سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به خصوص نهج البلاغه امیرالمومنین، نکات مطرح شده در مورد اصول مدیریت که شامل برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و ارتباطات می باشند، استخراج شده تا با معرفی آنها مساعدتی در سیاست گذاری های سازمان های جوامع اسلامی فراهم شود.

  کلیدواژگان: اصول مدیریت، مدیریت ژاپنی، مدیریت اسلامی
 • فاطمه مجیبیان* صفحات 137-154

  در دنیای امروز، فناوری اطلاعات بر همه مسانل جاری در همه صنایع تاثیرگذار است. به این ترتیب یکی از مهم ترین مواردی که بی شک تحت تاثیر فناوری اطلاعات و شاخه های آن قرار می گیرد، عملکرد زنجیره تامین می باشد. بنابراین در این پژوهش تلاش بر آن است تا نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تامین بر اساس دیدگاه مدیریت دانش بررسی شود، زیرا از آنجا که بهبود عملکرد زنجیره تامین می تواند در گروی بهره گیری از دانش و تجارب همه افراد درگیر در زنجیره میسر شود، نقش مدیریت دانش در این امر، جلوه بیشتری به خود خواهد گرفت. تعداد 136 پرسشنامه معتبر از شرکت های کاشی و سرامیک کشور جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده به منظور بررسی رابطه میان متغیرها و تاثیر آنها بر یکدیگر، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار اسمارت PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق، تاثیر مثبت مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تامین در صنعت کاشی ایران اثبات شده است.

  کلیدواژگان: عملکرد زنجیره تامین، مدیریت دانش، وابستگی خریدار- فروشنده، قابلیت های فناوری اطلاعات
|
 • Pages 1-17

  Researchers have recently focused on integrating motivation and commitment models and have presented mixed models. This research, for the first time, presents an integrated model of motivation (Self-Determination Theory) and commitment (Three-Component Model), from a person-centered view. This study was carried out using a two-step cluster analysis method including hierarchical method and optimization of the profiles distances on 306 knowledge workers of four Iranian organizations. The results reveal four profiles, named based on their characteristics, "people with diverse and mild motives," "motivated people with mild intrinsic motives," "motivated people with mild external motives," and "people with internal motives." The characteristics of these profiles are examined concerning motivation and commitment. The results of this research can help to expand the literature of the mixed models of commitment and motivation. They can also be helpful for managers in terms of recognizing the knowledgeable employees of their organizations and categorizing them in terms of motivation, commitment and personality traits.

  Keywords: Self Determination Theory, Knowledge workers, General causality Orientations, Motivation, Commitment Profiles, Mixed Models of Commitment
 • Pages 19-39

  Understanding customer experience for organizations is crucial for being distinguished in a competitive market. The purpose of this paper is to provide a roadmap for helping organizations to design and improve their customer experience. The research method was chosen to achieve the objective of research is multiple case study, which is suitable for searching and discovering a relatively new topic. To conduct this exploratory research, four organizations were selected and a variety qualitative data was gathered based on participants' observations, discussions, internal reports and secondary information. Data analysis was done using an accurate analytical process for designing and improving customer experience and examining the possible gaps between the experiments based on the Smith & Carlson 8-step method. The findings suggest that, despite the differences between the four organizations studied, it seems that a similar approach has been taken to improve customer experience. By developing existing models, this paper presents a ten-step roadmap for improving customer experience. The main limitation is the generalization of findings from the deep and longitudinal study of four organizations and a set of sections. Identifying the key areas for future research in organizations and the importance of changing mentality in designing customer experience improvement programs and identifying the direct ways in which customers participate in designing and improving the process is the findings of the research.

  Keywords: Empirical Marketing, Customer Experience, Customer Experience Design, RoadMap. Grounded Theory
 • Pages 41-64

  The main problem in strategic planning debate is not the formulation, but its implementation and execution. The main purpose of this research is to design a model for implementation and successful execution of strategies in hierarchical organizations. In term of goal this research is applied because it seeks for a framework to help implement and successfully implement a strategic plan. The method of collecting information from this research was library studies and conducted a deep interview with experts in field of the study. The methodology of this research is multi-grounded, so that after the stage of library studies, the variables related to implementation and execution of the strategy found in literature, identified by content analysis and grouped in two groups of individual and organizational factors. Based on these factors, an initial model provided. Then, using results of in-depth interviews with 30 experts (snowball method was used for sampling) familiar with the strategic management and planning, a model based on the factors based on interviewees have been developed. In this model also the factors are grouped in two levels: individual and organizational. The final model developed based on the combination of theoretical literature model and the model derived from the interviews and is presented in the form of a model consisting of the successful implementation and execution of strategy, as well as the results of its implementation and execution at the individual and organizational levels.

  Keywords: Strategy, Strategic Plan, Strategic Implementation, Strategic Execution, Individual, Organizational Levels
 • Pages 65-83

  Scholars name the current era as the global revolution of innovation and believe that innovation and entrepreneurship today are the main factors of value creation. The impact of entrepreneurial activities on companies' success has attracted researchers to motivating or restrictive factors. Iranian organizations, like other organizations around the world, are presented with complicated environments and conditions, and there is a growing need for innovation and entrepreneurship. Although, whether antecedents of the corporate entrepreneurship in Iranian organizations are consistent with those identified in other countries remains unanswered. What are the main barriers to implementing corporate entrepreneurship in Iranian organizations? This research, through conducting semi-structured interviews with 14 top and middle managers from 10 large Iranian private companies, while using the thematic analysis method, attempts to answer these questions. Results show that the most important environmental obstacle in Iran is the lack of a comprehensive industrial development plan. Moreover, the main distinguishing organizational internal factor of the firms studied in this research in comparison with other organizations that have been studied in literature is the "non-separation of manager from the owner and entrepreneur", which can be considered as the most significant finding of this research.

  Keywords: Corporate Entrepreneurship (CE), Organizational Innovation, Corporate Entrepreneutship Factors, Corporate Entrepreneurship Antecedents, Iranaian Large Private Organizations
 • Pages 85-100

  Developing of electronic services in the banking industry, the nature of financial services has changed tremendously and in today's competitive banking environment, most banks are seeking to identify and meet their customer’s need in order to maintain their position in the market. The purpose of this study is investigating relationship between quality of modern banking services and customer satisfaction. Thus, in order to fulfill this purpose, different models of automated services quality index were surveyed. Then 7 variable including variety, ease of use, usefulness, operation’s speed, confidentiality, security and responsibility were selected. We distributed 384 questionnaires with Likert scale in state and private banks’ customer in Bandar-e-Anzali city. This research used Cronbach’s alpha coefficient for reaching a fair reliability. Also validity of this questionnaire was calculated through factor analysis. Results of testing hypotheses using Spearman’s correlation test showed that modern services quality has positive effect on customer satisfaction.

  Keywords: Automated Teller Machine, Internet Banking, Mobile Banking, Quality, Satisfaction
 • Pages 101-117

  One of the business models that today has become very attractive for entrepreneurs in our country is platform-based businesses that Instead of producing a product or delivering a service, build an infrastructure for the relationship between manufacturers and consumers. With the growth of these businesses and the evolution of this ecosystem in the world and in Iran, there is a need for new and evolved management tools in this area. This paper builds on previous theory and research on strategy and human resource management to identify important linkages between the firm's strategy, its human resources, and performance. First, we review the relevant literature focusing in particular on the role of human resources in creating competitive advantage. We investigate the role of entrepreneurial orientation as a mediator variable in the relationship between strategic human resource management and platform-based firms’ performance. Finally, we study the effect of Line of Sight as an independent variable on the platform-based firms’ performance and the effect of  LOS on the relation between SHRM and firms’ performance when the mediator variable (entrepreneurial orientation) is exist or not. The tool for collecting information in this research is a questionnaire. Consequently, results show the importance effect of Entrepreneurial Orientation in the linkage between SHRM and organizational performance and the effect of LOS on performance and changing the r-square in the other models.

  Keywords: Strategic Human Resource Management, Organizational Performance, Line of Sight, Entrepreneurial Orientation, Platform-based Business
 • Pages 119-136

  One of the demands of our society after the Islamic Revolution was establishment of Islamic values in all aspects of society, especially in area of management decisions. A review of literature teaches about management and its principles shows the resource for Japanese and western teachings of this area. In Iran, in most cases in practice, priority is placed on executives Islamic society organizations. This research was qualitative approach using content analysis to compare the management principles of Islam and Japan. As a result of studying the Quran and the Prophet (pbuh) and the infallible Imams (AS), especially Nahj al-Amiralmomenin, points raised in the principles of management, including planning, decision making, organizing, coordinating, monitoring and communication requirements, which applying by introducing them to the Muslim community organizations provide assistance in policy.

  Keywords: Management, Japanese Management, Islamic Management
 • Pages 137-154

  In today's world, information impacts on all industries. One of the key issues that will undoubtedly be influenced by information technology and its tributaries, is the supply chain performance. In this study, we attempt to improve the performance of information technology in supply chain based on knowledge management perspective. Because improving supply chain performance depends on exploiting knowledge and experience of all those involved in the chain. Therefore, the role of knowledge management in this subject and its effects will be significant. For data gathering 136 valid questionnaires were collected from ceramic tile companies for determining the relationship between variables and their impact on each other. Using partial least squares and Smart PLS software for data analysis, results of research and conceptual model, showed that there are direct and positive impact relationship between IT capability and knowledge management.

  Keywords: Supply Chain Performance, Knowledge Management, Buyer-Seller Interdependence, IT Capabilities