فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 29، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رقیه سیدی، فهیمه دادگری* صفحه 1
  مقدمه

  بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بحران عبارت است از حادثه ای که با آسیب و تخریب وارده باعث ایجاد نیاز مازاد بر ظرفیت پاسخگویی یک جامعه گردد، بحران به شدت سلامت عمومی را مختل می سازد و ارائه خدمات مراقبت اساسی سلامت به حادثه دیدگان، و در راس آنها، گروه های آسیب پذیر را ضروری می سازد. این گروه ها با توجه به شرایط خاص خود در بحران و بلایا مستعد آسیب و صدمات بیشتری می باشند. با مدیریت بهداشت این گروه می توان تا حد زیادی تلفات و اثرات مخرب بحران را کاهش داد. هدف از انجام این مقاله بررسی علل آسیب پذیری گروه های آسیب پذیر در زمان بحران و بیان راه کارهایی جهت مدیریت این گروه در شرایط بحران است.

  مواد و روش ها

  این مقاله یک مطالعه مروری است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و جستجو از منابع اینترنتی و سایت هایی مانند FEMA ،Pub Med ،WHO ، با کلید واژه هایی چون بحران، گروه های آسیب پذیر، سلامت در بحران، بسته حداقل خدمات استاندارد باروری، تدوین شده است.

  یافته ها

  آنچه در این مقاله مورد بررسی قرا گرفته است در سه حیطه کلی مدیریتی، مدیریت بهداشت زنان در بحران، مدیریت بهداشت کودکان در بحران، مدیریت بهداشت سالمندان در بحران می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  واکنش افراد به بحران، ریشه در ارتباطات آنها با اجتماع دارد. کسانی که کمترین قدرت و منابع را در اختیار دارند، بیشترین برخورد را با آثار مخرب بلا داشته و برای بهبودی، زمان سخت تری خواهند داشت. با توجه به اینکه علل عمده آسیب پذیری این گروه ها مشخص می باشد، با تمرکز و برنامه ریزی بر تعدیل یا برطرف سازی آنها می توان تا حد زیادی، میزان مرگ و میر و آثار مخرب ناشی از بلایا را کاهش داد. البته قابل ذکر است که آموزش در فاز آمادگی و قبل از وقوع بحران نقش بسیار مهمی دارد.

  کلیدواژگان: بحران، بسته حداقل خدمات استاندارد باروری، سلامت در بحران، گروه های آسیب پذیر
 • مریم روشندل، محمد توکلی*، آرمین زارعیان، آراسب دباغ مقدم صفحه 8
  مقدمه

  بیماری مزمن کلیه تنش های قابل ملاحظه ای برای بیماران به همراه دارد، بیماری مراحل انتهایی کلیه به عنوان یک مشکل اساسی سلامت در دنیای امروز، یک بیماری وخیم، با عواقب بهداشتی جدی محسوب می شود که تاثیرات منفی بر تمام جوانب زندگی بیمار بر جای میگذارد و هزینه های درمانی بالایی به دنبال دارد. این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر خستگی به عنوان یک عارضه مهم در بیماران همودیالیزی انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  این بررسی به صورت مروری و با استفاده از منابع و متون مختلف علمی و کتابخانه ای و جستجو در منابع اینترنتی از سا لهای 2000 تا 2015 انجام شده است.

  یافته ها

  خستگی یکی از آزار دهند هترین و شایعترین علامت های گزارش شده توسط بیماران همودیالیزی می باشد که همچون تب و درد یک هشدار دهنده ی زیستی مهم برای سلامت انسان به شمار می رود. خستگی پس از همودیالیز با بقای کمتر بیماران ارتباط دارد، شیوع خستگی در بیماران دیالیزی بین 60 تا 97 درصد گزارش شده است. در علوم مختلف نسبت به پدیده ی خستگی توجه خاصی شده است و خستگی بصورت یک پدیده چند بعدی مورد توجه و بررسی گرفته است که اغلب افراد به طور معمول آن را تجربه می کنند، راجع به مکانیسم های بروز خستگی، نظرات متفاوتی در پژوهش های ارائه شده است به گون های که در مقایسه شناخت مکانیسم های سیستم دفاعی زیستی از قبیل درد و تب، مکانیسم های عصبی- مولکولی خستگی کمتر شناخته شده است. روش های کاهش خستگی شامل روش های دارویی و غیردارویی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  پرستاران میبایست با درک سطوح خستگی تجربه شده در بیماران همودیالیزی، این عارضه خطرناک را شناسایی و کنترل کنند و به منظور بهبود کیفیت زندگی مددجویان، مداخلات پرستاری را توسعه و ارتقاء دهند.

  کلیدواژگان: بیماری مزمن کلیه، خستگی، همودیالیز
 • محمد جواد رستم پور، فاطمه کلروزی*، امیرحسین پیشگویی، شهلا علیاری صفحه 15
  مقدمه

  یکی از عوامل موثر در موفقیت شغلی هر فرد، باور نسبت به توانایی و نقاط قوت خود است. اداره کردن موقعیت های در حال تغییر، مبهم، غیرقابل پیش بینی و تنش زا مستلزم داشتن مهارت های چندگانه است. در حرف هی پرستاری فقط توانایی انجام وظایف کافی نیست، بلکه داشتن توانایی ترکیب دانش و نگرش و تبدیل آن به مهارت ها، برای ارائه خدمات حرف های نیز مهم است. لذا، هدف از این مقاله معرفی ابعاد و برخی عوامل موثر بر ارتقاء حس خودکارآمدی در پرستاران می باشد.

  مواد روش ها

  این مقاله مروری بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از جستجوی منظم منابع اینترنتی در پایگاه های،Science Direct Iran Medex ،Google Scholar ،SID ، در بین سالهای 2013 - 1999 و مراجعه به کتب مرجع معتبر کتابخانه ای، نگاشته و نتیجه گیری شده است.

  یافته ها

  خودکارآمدی از طرق گوناگونی مانند: افزایش انگیزش، تمرکز بر وظیفه، تلاش برای کاهش نگرانی و کاهش تفکر منفی محکوم به شکست، به عملکرد شغلی کمک می کند. عدم موفقیت در عملکرد لزوما ناشی از ضعف عملکرد نیست، اما خودکارآمدی کم افراد می تواند منجر به استفاده ناموثر از مهارت های فرا گرفته شده توسط فرد گردد. طبق نظر محققان خودکارآمدی بر پیشرفت حرف های پرستاران بالینی تاثیر دارد. از آنجایی که دامنه ی عملکرد و مهارت های مورد نیاز پرستاران وسیع است، از این رو بهتر است خودکارآمدی پرستاران در روش نظری و عملکرد بالینی به طور مجزا بررسی گردند.

  بحث و نتیجه گیری

  ارتقاء خودکارآمدی فردی پرستاران در انجام اقدامات پرستاری، می تواند در رفتارهای بالینی و حرفه ای ایشان تغییر ایجاد نماید و نهایتا به بهبود مراقبت از بیمار که همان هدف اصلی حرفه ی پرستاری است، بیانجامد.

  کلیدواژگان: ابعاد خودکارآمدی، پرستار، عوامل موثر برخودکارآمدی
 • مریم مرادی*، شهره تقی پور، زهرا طالبی صفحه 22
  مقدمه

  ذهن، بدن و معنویت انسان به گون های مکمل، در ارتباط هستند و ارزیابی یکی بدون دیگری ممکن نیست. از این رو شناسایی نگرانی های معنوی بیماران میتواند به عنوان بخش اساسی از درمان بیمار محور در جهت درک عمیق نیازهای مددجو نگریسته شود. لذا، هدف از این مقاله مروری، بررسی نقش معنویت و سلامت معنوی در مراکز درمانی است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مروری است که با جستجو در منابع چاپی و الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی ،Pub Med Google Scholar ،SID ، از سال 1995 تا 2015 و با استفاده از کلید واژه های «معنویت، معنویت درمانی و سلامت معنوی » انجام شد.

  یافته ها

  بررسی در مطالعات مختلف نشان داد، معنویت و سلامت معنوی، برخورداری از یک زندگی سالم و با کیفیت توام با طول عمر قابل قبول و کاهش میزان مرگ و میر همچنین پیشگیری از بیماری، بهبود سریع تر از بیماری، افزایش تحمل بیماری، تعامل سالم فرد در اجتماع را بدنبال دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  اکثر قریب به اتفاق مطالعات، حاکی از تاثیر مثبت معنویت و سلامت معنوی در افراد بوده و پژوهشگران لزوم استفاده از معنویت را در کنار درمان های طبی، جهت کنترل و درمان بیماری پیشنهاد می کنند. از طرفی توصیه میشود مسئولین و برنامه ریزان بخش مراقبت های بیمارستانی انجام مراقبت های معنوی را بخشی از مراقبت های جامع بیمارستانی محسوب کنند.

  کلیدواژگان: بیمار، پرستاری، معنویت
 • سید هادی میرتاج الدینی، فاطمه کلروزی*، سید امیرحسین پیشگویی، ناصر صدقی گوی آقاج صفحه 30
  مقدمه

  درد محل ورود سوزن فیستول شریانی- وریدی در بیماران تحت همودیالیز به دلیل ایجاد احساس ناخوشایند و آزار دهنده در فرد، کیفیت زندگی او را کاهش می دهد و از نظر مالی نیز آسیب جبران ناپذیری را به پیکر اقتصاد جامعه وارد می سازد. مدیریت درد در حوزه ی کاری تمام متخصصان سلامت و به ویژه پرستاران بوده و به عنوان بخشی از پرستاری جامع محسوب می شود، لذا، این مطالعه به بررسی راه های کاهش درد محل ورود سوزن فیستول شریانی- وریدی در بیماران تحت همودیالیز می پردازد.

  مواد و روش ها

  مقاله ی حاضر یک مقال هی مروری است که با استفاده از منابع اینترنتی از جمله Google ،PupMed ،Elsevier Sciences Direct ،Magiran ،Scholar و منابع کتابخانه ای با کلید واژه، Fistula ،Arteriovenous ،Dialysis ،Pain بین سال های 2005 تا 2015 تدوین شده است.

  یافته ها

  در درمان درد در هنگام ورود سوزن به درون رگ و بدن از رو شهای طبی و سنتی، یا روش های دارویی و غیر دارویی میتوان استفاده کرد. روش دارویی و غیردارویی برای کاهش درد بیشتر از درمان های طبی و سنتی استفاده می شود. اسپری لیدوکائین، کرم پریلوکائین، کرم املا و پماد پیروکسیکام از جمله روش های دارویی و تحریک پوست، سرما درمانی، استنشاق اسطوخودوس، تنفس ریتمیک، حمام گرم پا، تحریک الکتریکی از راه پوست، انحراف فکر برنامه ریزی شده، از روش های غیردارویی کاهش این درد می باشند. مزایای روش های غیردارویی کاهش درد همچون سادگی استفاده، راحت، کم هزینه، کم عارضه، سریع بودن، غیرتهاجمی و قابلیت استفاده در پرستاری میباشد و امروزه محققین مشغول بررسی روش های نوینی هستند که بتوان درد را بهتر مدیریت نمود.

  بحث و نتیجه گیری

  یکی از موارد قابل توجه در پرستاری از بیماران دیالیزی توجه به درد در این بیماران می باشد و با توجه به ضرورت آشنایی پرستاران با روش های کاهش درد، استفاده از آنها برای کاهش درد محل ورود سوزن در بیماران تحت همودیالیز پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: درد، فیستول شریانی- وریدی، همودیالیز
 • ناصر صدقی گوی آقاج، شهرام قربانی*، محمد بخارایی، سمیه قربانی، عبداله موسوی عوری صفحه 37
  مقدمه

  زخم فشاری، آسیب به پوست و بافت های زیر آن به علت فشار و نیروی کششی است که یک تشخیص پرستاری است و نیاز به مراقبت های مهم پرستاری دارد. این عارضه علاوه بر به تعویق انداختن بهبودی، هزینه های زیادی را به بیمار و خانواده وی تحمیل می کند. لذا، این مطالعه با هدف شناخت عوامل ایجاد کننده و راه های پیشگیری و درمان زخم فشاری انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مقاله ی حاضر یک مقاله ی مروری است که در آن تعداد 30 مقاله مرتبط با عنوان از طریق جستجو در بانک های اطلاعاتی Elsevier ،Google Scholar ،Pub Med ،SID ،Magiran مربوط به سال های 2005 تا 2014 تدوین گردیده است.

  یافته ها

  مهمترین عوامل پیش بینی کننده پیشرفت زخم فشاری شامل میزان تحرک (بی حرکتی)، طولانی شدن مدت بستری، بالا بودن احتمال بروز زخم فشاری بر اساس مقیاس برادن، میزان پرفیوژن بافتی (دیابت، بیماری های عروقی، جریان خون، فشار خون، مصرف دخانیات و ادم)، میزان فشار بر پوست و بافت، سن بالا و سطح پایین آلبومین سرم می باشند. در رابطه با پیشگیری و درمان زخم فشاری می توان گفت که اولین اقدام، شناخت عوامل خطرزا می باشد. مداخلات تغذیه ای، پانسمان های حفظ کننده گرمای بافت، روش تحریک الکتریکی، استفاده پلاسمای غنی از پلاکت، پانسمان های عسل و پانسمان هیدروکلوئید، آنژی پارس داخل وریدی، ژل گیاه صبر زرد و اکسیژن موضعی با فشار بالا هم موارد موثر برای درمان زخم فشاری اعلام شده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  روی هم رفته هیچ فاکتوری به تنهایی به عنوان عامل خطر ایجاد زخم فشاری نیست و کمپلکسی از فاکتورهای مختلف احتمال ایجاد زخم را افزایش می دهند. برای پیشگیری و درمان زخم فشاری اولین اقدام، شناخت عوامل خطرزا و بعد برحسب آن از روش های درمانی جدید استفاده کرد. به طور کلی توصیه می شود برای پیش بینی و درمان زخم فشاری ارائه دهندگان مراقبت های درمانی بر اساس وضعیت بالینی بیماران تصمیم گیری و اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: پیشگیری، زخم فشاری، عوامل خطر زا
 • کیان نوروزی، نسرین جعفری گلستان *، زهرا تمیزی، بهنام شیخ فعال صفحه 48
  مقدمه

  مدیر، نخستین و بزرگترین تصمیم گیرنده در سازمان است که در تمام فعالیت های وی، فرایند تصمیم گیری وجود دارد. با توجه به تغییرات سریع و پیچیدگی محیطی که مدیران در آن به فعالیت مشغول اند، استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریتی مناسب برای مدیران امری حیاتی است. هدف این مطالعه، مروری بر بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در بیمارستان ها می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری بوده، که اطلاعات مورد نیاز با انتخاب 30 مقاله فارسی و انگلیسی به همراه جستجوی کتابخانه ای از پایگاه های معتبر SID ،Science Direct ،Med line ،Pub Med از سال های 1993 تا 2013 ، جمع آوری شده است.

  یافته ها

  تغییرات سازمانی و درخواست مشتریان یا دریافت کنندگان خدمات درمانی، بیمارستان ها را در دنیا مجبور کرده است که به سمت بکارگیری استراتژی هایی بروند که هزینه محور یا مقرون به صرفه باشد، یا بسیار مطابق با نیازهای مشتری طراحی شده باشد. این در حالی است که، مدیران بیمارستان ها در میزان بکارگیری صحیح این استراتژی های مدیریتی تفاوت های بسیاری دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  این سیستم، کنترل و بازسازی اطلاعات از دنیای پیرامون و داخل سازمان را به عهده دارد، به طریقی که با سازماندهی و انتخاب داده ها، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و کنترل، برای مدیران آماده می سازد.

  کلیدواژگان: بیمارستان، سیستم اطلاعات مدیریت، مدیریت
 • محمدحسین ابراهیمی، سید جواد موسوی کشاور، فاطمه کلروزی* صفحه 56
  مقدمه

  ایمونوگلوبین وریدی (IVIG) به عنوان یک درمان جایگزین پروتئین پلاسما (IgG)، در بیماران دچار کمبود یا نقص ایمنی تجویز می شود. در بیماران دچار کمبود ایمنی، ایمونوگلوبین به جهت حفظ و نگهداری سطح آنتی بادی به میزان کافی، به منظور جلوگیری از عفونت ها و تامین یک ایمنی غیرفعال توصیه می شود. هدف از این مقاله آشنایی با نحوه استفاده از ایمونوگلوبین وریدی، در شرایط مختلف در کودکان می باشد.

  مواد و روش ها

  این مقاله حاصل یک مطالعه مروری است که از طریق جدیدترین مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی در داده پایگاه های، Google Scholar ،Science Direct ،SID ،PubMed از سال 2010 تا 2014 و با کلمات کلیدی (ایمونوگلوبولین وریدی، کودکان، نقص ایمنی) تدوین شده است.

  یافته ها

  در سال های اخیر ایمونوگلوبولین وریدی در درمان بیماری های مختلف کودکان مانند اختلالات هماتولوژیک نظیر پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک، کمبود خود ایمنی فاکتور هشت، آپلازی گلبول قرمز مرتبط با پارو ویروس نفروپاتی ایمونوگلوبولین A، گلومرولونفریت غشایی، لوپوس، آرتریت روماتوئید جوانان و گیلن باره مورد استفاده قرار گرفته است. عوارض این دارو اغلب هنگام تزریق ظاهر می شود و با تنظیم سرعت و مقدار تزریق، قابل کنترل است. سردرد شایعترین عارضه است. لرز، سرگیجه، تب، خارش از عوارض احتمالی این دارو هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  ایمونوگلوبولین وریدی به طور کلی یک روش درمانی قابل تحمل در کودکان مبتلا به کمبود آنتی بادی است اما دریافت ایمونوگلوبین وریدی در همه ی بیماران باید تحت نظر تیم درمانی که با نشانه های بیماری، خطرات، عوارض جانبی و مدیریت مناسب در استفاده از آن آشنایی کامل دارند انجام گیرد.

  کلیدواژگان: ایمونوگلوبولین وریدی، کودکان، نقص ایمنی
|
 • R.Seyedi, F.Dadgari* Page 1

  According to the World Health Organization (WHO), the crisis is the event that caused the damage and destruction caused in excess of the capacity required to meet a community. Public health severely disrupts and provide basic health care to accident victims, and at their head, makes it necessary for vulnerable groups. These groups according to their specific circumstances of crisis and disasters are more susceptible to damage. Health Management Group can be greatly reduced losses and damaging effects of the crisis. The objective of this study was to evaluate the vulnerability of vulnerable groups in times of crisis and suggests ways to do that is to manage this crisis. This article is a review and by use of library resources and searching the Internet resources and sites like WHO, pub med and FEMA, ... with the key words of the diaster, vulnerable groups, disaster health, The Minimum Initial Services Package (MISP) Has been developed. This article examines what has worked in the following three areas of general management: A) Women’s Health Management in Crisis B) Management of Child Health in Crisis C) Management of The elderly in crisis Respond to the crisis lies in their relationship with society .Those who have the least power and resources at their disposal, most dealing with the destructive consequences of disaster and recovery, will have a more difficult time. Given that the main causes of vulnerability of these groups is determined, With a focus on planning or on behalf of them can be greatly modified, mortality and reduce the damaging effects caused by disasters. It is noteworthy that the training in preparation phase and before the crisis is very important. Disaster, Disaster health, Minimum Initial Services Package (MISP), Vulnerable groups.

 • M.Roshandel, M.Tavakoli*, A.Zareiyan, A.Dabaghmoghadam Page 8
  Introduction

  Chronic renal diseases have a number of considerable tensions for patients. Today, the end stage renal disease as a basic problem, is considered a fatal disease with a lot of serious health consequences that can leave negative effects on all of the patient’s life aspects and have high treatment costs. The aim of this article is evaluating of factors that can cause fatigue as an important event in hemodialysis patients.

  Materials and Methods

  This survey was conducted for review by using of scientific literature and libraries and searching in internet references between 2000 and 2015.

  Results

  Fatigue is one of the most common symptoms that was reported by hemodialysis patients and like the fever and pain has been considered as a bio warning subject for health. Post hemodialysis fatigue has been related with low survival measures in CRF patients. The prevalence of fatigue in hemodialysis patients has been reported between 60%-97%. There is a special attention to fatigue in different sciences and it has been assessed as a multidimensional phenomenon that usually most people have experienced. In the review of studies we found that there are different opinion and comments about the mechanisms of fatigue,so that in the comparing recognition of mechanism of the bio defending systems such as pain and fever, the
  neuromolecular mechanisms of the fatigue has been little known. The methods to reducing of fatigue include drug and non-drug ways.

  Discussion and Conclusion

  Nurses should recognize and control this dangerous event by comprehending of experienced levels of fatigue in hemodialysis patients, and to improve the quality of patient’s life, promote the nursing interventions.

  Keywords: Chronic renal disease, Fatigue, Hemodialysis
 • M.Rostampour, F.Kalroozi*, A.Pishgooie Page 15
 • M.Moradi*, SH.Taghipour, Z.Talebi Page 22
  Introduction

  Mind, body and spiritual man complementary manner, communicate and evaluate one
  without the other is impossible. The spiritual concerns of patients can be identified as an essential part of patient-centered care in understanding client needs to be seen. The aim of this review is the role of spirituality and spiritual health treatment centers.

  Materials and Methods

  This study is an overview of print and electronic resources in databases by searching Pubmed, Sid, Google Scholar from 1995 to 2015, using the key word “was” spirituality, spiritual health and spiritual well-being .

  Results

  Reviews various studies show that spirituality and spiritual wellbeing, to a healthy life and longevity with acceptable quality and reduce mortality as well as the prevention of disease, faster recovery from illness, disease tolerance, the community will be a healthy interaction.

  Discussion and Conclusion

  The overwhelming majority of studies show a positive impact on people’s spirituality and spiritual health And researchers need to use spirituality as well as medical treatment, disease control and treatment offer. The recommended officials and planners spiritual care, hospital care as part of comprehensive care is the hospital.

  Keywords: Nursing, Patient, Spirituality
 • SH.Mirtagedine, F.Kalroozi*, SA.Pishgooie, N.Sedgheghoy aghaj Page 30
  Introduction

  Pain of Arterio-venous fistula needles in patients undergoing hemodialysis caused an
  unpleasant and disturbing feeling which reduces the patient’s quality of life and brings irreparable damage to economy of the society. Since pain-management encompasses the field of all health specialists, especially nurses, and is regarded as a part of comprehensive nursing, this study addressed pain reduction methods at the insertion site of arteriovenous fistula needle in hemodialysis patients.

  Materials and Methods

  The present article is a review article that used online resources including
  (Elsevier, Pupmed, Google scholar, Magiran, Sciences direct), and library with keyword (pain, Dialysis, Arteriovenous, Fistula) between 2005 to 2015 has been developed.

  Results

  For soothing pain during needle insertion, medical and traditional techniques, or pharmacological and non-pharmacological methods can be used, in which the medical and traditional therapies are mostly employed. Lidocaine spray, prilocaine cream, EMLA cream and piroxicam ointment are among pharmacological methods. Skin stimulation, cryotherapy, lavender inhalation, rhythmic breathing, warm footbath, electrical skin stimulation, and planned distraction are among non-pharmacological pain reduction techniques. Easiness and simplicity of use, cost-effectiveness, safety, quickness, non-aggressiveness, and nursing friendly are some advantages of non-pharmacological methods. Today, researchers investigate novel method for better pain-management.

  Discussion and Conclusion

  Paying attention to pain in hemodialysis is very important for nurses in caring such patients. Regarding the necessity of making nurses familiar with pain reduction methods, the application of such techniques is recommended for reducing needle insertion induced pain in hemodialysis patients.

  Keywords: Arterio-venous fistula, Hemodialysis, Pain
 • N.Sedghi Goyaghaj, SH.Ghorbani*, M.Bokharai, S.Ghorbani, A.Moosavi ouri Page 37
  Introduction

  Pressure ulcers, is a superficial damage to the skin and underlying tissues caused by pressure and shear force that is a nursing diagnosis and need important nursing care. This complication in addition to delaying the recovery, imposed high costs on patients and their families. This study aimed to identify the causes and means of prevention and treatment of pressure ulcers.

  Materials and Methods

  The present article is a review article in which a total of 30 articles by searching the database as Elsevier, Google scholar, SID, Pub med and Magiran for 2005 to 2014 have been developed.

  Results

  The most important predictors of pressure ulcer development, including motility (immobilization), longer hospital stay, higher incidence of pressure ulcers based on the Braden Scale, the tissue perfusion (diabetes, vascular disease, blood flow, blood pressure, smoking and edema), the pressure on the skin and tissue, are older age and low albumin. In relation to the prevention and treatment of pressure ulcers can be said that the first step is recognizing the risk factors. Nutritional interventions, dressings maintain tissue heat, electrical stimulation method, using platelet-rich plasma, honey dressing and hydrocolloid dressings, intravenous Anzhypars, aloe Vera gel and topical high pressure oxygen is also effective for treating patients with pressure ulcers.

  Discussion and Conclusion

  Overall, it isn’t any single factor as a risk factor for pressure ulcer, and the complex of different factors increase the risk of ulcers. For the prevention and treatment of pressure ulcers first step is to recognize the risk factors and using in terms of new therapeutic approaches. In general, it is recommended to predict and treat pressure ulcers, health care providers make decision and act based on patients clinical condition.

  Keywords: Pressure ulcer, Prevention of ulcer, Risk factors
 • K.Nourozi, N.Jafari Golestan*, Z.Tamizi, B.sheykhfaal Page 48
  Introduction

  The manager is the first and greatest decision maker in organization, that all his activities, there is a decision-making process. Due to the rapidly changing and complex environment in which managers operate, the use of management information systems for managers is critical. The aim of this study is to review the implementation of management information systems in hospitals.

  Materials and Methods

  This study was a review of the information required by Persian and English with a selection of 30 articles Library of reputable sites from 1993 and 2013 have collected.

  Results

  Organizational change and customers or recipients of health services, hospitals in the world is forced to go into the cost-based or cost-effective recruitment strategies, or it is designed according to customer needs. However, the hospital administrators in the use of proper management strategies vary.

  Discussion and Conclusion

  If the organization as a set of related systems and targeted knows, management information system is one of the most important systems in which they exist. The system control and data reconstruction of the world around and within the organization is responsible for, the manner in which the organization and selection of data, information necessary for decision making, planning and control, to prepare managers.

  Keywords: Hospital, Management information systems, Management
 • M.Ebrahimi, SJ.Mousavi keshavar, F.Kalroozi* Page 56
  Introduction

  Intravenous immunoglobulin (IVIG) as an alternative to plasma proteins (IgG), In patients with low or Immunodeficiency prescribed. Enough IVIG recommended to patients with immune deficiency Immunoglobulins in order to maintain levels of antibody to prevent infection and provide a passive safety. The purpose of this paper is to acquaint the use of Intravenous immunoglobulin in different conditions in children.

  Materials and Methods

  This study provides an overview of library resources and databases (Pub med, Medline, Google, Sid, Magiran, …) with the literature review from 2010 to 2014 with keywords (Children, Immunocompromised, Intravenous immunoglobulin) has been developed.

  Results

  In recent years, intravenous immunoglobulin in the treatment of children as Hematologic disorders such as idiopathic thrombocytopenic purpura, autoimmune deficiency of Factor VIII, red cell aplasia associated with Parvovirus nephropathy immunoglobulin A, membranous glomerulonephritis, lupus, juvenile rheumatoid arthritis and Gillian Barre is used. It often appears during injection and setting the speed and amount of injection can be controlled. Headache is the most common complication. Chills, dizziness, fever, itching, are possible side effects of this drug.

  Discussion and Conclusion

  Overall immunoglobulin therapy is a tolerable intravenous in pediatric patients with antibody deficiency However, all patients receiving IVIG in the treatment of symptoms should be monitored, risks, side effects of IVIG, management and use of IVIG familiar place.

  Keywords: Children, Immunocompromised, Intravenous immunoglobulin