فهرست مطالب

آموزش علوم دریایی - سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید مجتبی هاشمیان، فریبرز رحیم نیا*، محمد مهدی فراحی صفحات 1-16

  مطالعه ی حاضر بنا دارد در جهت توسعه ی الگویی زمینه مند از بایسته های رفتاری نقش آموزشی اساتید دانشگاه های دولتی ایران کوشش نماید. در این مطالعه، ساز و کار مربوط به روش تحقیق پدیدار شناسی از این جهت که به فهم تجربه زیسته مشارکت کنندگان کمک می کند به کار گرفته شد. جامعه مورد مطالعه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شمال شرق کشور که دارای حداقل رتبه علمی دانشیاری با ده سال سابقه کاری بودند در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری هدفمند اجرا و این فرآیند تا جایی ادامه پیدا کرد که از طریق تکرار یافته ها کفایت اندازه ی نمونه مسجل شد. نتایج تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی نشان داد که الگوی رفتارهای نقش آموزشی، دارای 12 مولفه شامل "جهت دهی"، "عشق به حرفه"، "هدایت گری تخصصی"، "خبره بودن"، "توسعه دهنده ی منابع"، "ارزیابی حرفه ای"، "پایشگری و تنظیم"، "مربی گری"، "مدیریت کلاس درس"، "تسهیل گری یادگیری"، "شمول گرایی" و "در دسترس بودن" است. نتایج این مطالعه می تواند در جهت بهسازی توانمندی های مرتبط با نقش آموزشی اساتید دانشگاه یاری رسان باشد.

  کلیدواژگان: رفتارهای نقش آموزشی، نظریه نقش، پدیدار شناسی
 • رضا منیعی، نادر سلیمانی*، ناصر عباس زاده، سید موسی طباطبایی صفحات 17-36
  هدف تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی می باشد. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شد که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش، روش داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و مدیران ستادی آموزش و پرورش کشور ایران جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس یافته های روش داده بنیاد «حکمرانی تربیتی خوب»به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی «مدیریت مشارکتی و برنامه ریزی غیرمتمرکز» و از طریق راهبردهای «سیاستهای محیط کلان و برقراری عدالت در آموزش و منابع» با در نظر گرفتن "تقویت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و سرمایه گذاری آموزشی" محقق می شود و منجر به تحقق "پیامدهای اثربخش بودن نظام آموزشی، رشد و توسعه آموزشی و ارتقای رتبه در مجامع بین المللی" می گردد. همچنین نتایج اعتباریابی نشان داد که اثر مستقیم مدیریت مشارکتی و برنامه ریزی غیرمتمرکزبر پاسخگویی صریح در سطح مثبت و معنادار است. همچنین اثر مستقیم پاسخگویی صریح، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی، حکمرانی مبتنی بر قانون، زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، سرمایه گذاری آموزشی، عدم اعتقاد به تفویض اختیار و عوامل سیاسی بر سیاستهای محیط کلان در سطح معنادار است. همچنین اثر مستقیم پاسخگویی صریح، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی ، حکمرانی مبتنی بر قانون، زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی، سرمایه گذاری آموزشی، عدم اعتقاد به تفویض اختیارو عوامل سیاسی بر برقراری عدالت در آموزش و منابع در سطح معنادار است.
  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، تربیت، آموزش و پرورش
 • سقا افراخته، حسن اسدزاده*، ابوالفضل کرمی صفحات 37-58
  دغدغه ها و نیازهای محوری سازمان ها جهت پاسخگویی به انتظارات فزآینده مشتریان(خدمات گیرندگان) و رقابت با رقبا باعث اصلاح برنامه درسی محیط کاربراساس توانمندی های مغز هر یک از سرمایه انسانی شد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیندهای آموزش سازمانی با طراحی الگوی جامع برنامه درسی مبتنی بر نظریه یادگیری مغز محور تدوین شده است. به منظور دستیابی به هدف فوق، الگوی جامع برنامه درسی مبتنی برنظریه یادگیری مغز محور طراحی، ضمن اعتباردهی کلیه گزاره های مرتبط با آن توسط 50 نفز از صاحبنظران و کارشناسان موضوعی-تخصصی آشنا به حوزه برنامه درسی مغز محور با روش تمام شماری واصلاح و تایید نهایی الگوی جامع توسط آنها؛ جهت ساخت و تدوین عناصر برنامه درسی پرسشنامه محقق ساخته با ضریب اعتبارکرنباخ 96/0طراحی و در نمونه 120 نفری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی با گرایش های تربیتی، عمومی و بالینی(60نفر) ومدیریت با گرایش های برنامه ریزی درسی، بازرگانی وکسب و کار(60نفر)با روش نمونه گیری در دسترس توزیع شد.پس از تحلیل پرسشنامه به روش های توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی(مدل یابی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای "spss" و"pls"؛ الگوی جامع برنامه درسی مغز محور در آموزش های سازمانی با 5پایه(ارکان اعم از مبانی، نظریه ها، رویکردها، فرادیدگاه ها، الگوی سازنده گرایی) وده عنصراساسی(تعیین ویژگی های فراگیران،محتوی، فعالیت های یادگیری ،اهداف آموزشی، راهبردهای تدریس،منابع و ابزار یادگیری، فضا و مکان، گروه بندی،زمان و روش های ارزشیابی آموزشی) و 88 ویژگی طراحی شد. ویژگی های الگوی برنامه درسی با عناصر مرتبط ؛ تدوین، پیاده سازی و استقرار آن را در نظام آموزش سازمانی امکان پذیر نموده است.
  کلیدواژگان: آموزش سازمانی، رویکردها، فرادیدگاه برنامه درسی، سازنده گرایی، نظریه های یادگیری مغز محور
 • رویا راضی زاده، منیژه حقیقی نسب* صفحات 59-70
  این پژوهش به منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای تدارکات الکترونیکی و بهبود خدمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، تبیینی و از حیث نتیجه تحقیق، کاربردی (با توجه به نتیجه آن که ارائه یک مدل است) و از حیث نوع داده، ترکیب کمی و کیفی می باشد که از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی افراد فعال در بخش تدارکات در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که 100 نفر می باشند. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، 82 نفر محاسبه شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق شامل 25 سوال در قالب 5 گروه بوده است. روایی تحقیق از نوع محتوایی- صوری و پایایی آن با توجه به میزان آلفای کرونباخ 0/943، مورد تائید قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 5 گروه فرایند خرید (3 زیرعامل)، پیروی از سیاست های یکسان و مشترک (5 زیرعامل)، استانداردسازی و مکانیزه شدن تامین و تدارکات (9 زیرعامل)، بهبود ارتباط با شرکت های تامین کننده (4 زیرعامل) و مدیریت مالی (4 زیرعامل) در طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقش دارند.
  کلیدواژگان: تدارکات الکترونیکی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدل بهینه فرایندی
 • رضا سپهوند، راضیه فعلی* صفحات 71-90

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی های پاداش بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان در بندر امام خمینی (ره) می باشد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی - علی و از نوع تحقیقات کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بندر امام خمینی (ره) بودند. تعداد این افراد 300 نفر گزارش شد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 169 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی (آزمون نرمال بودن و مدل معادلات ساختاری) در قالب نرم افزارهای SPSS و smartPLS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که پاداش مبتنی بر سرمایه اجتماعی، پاداش مبتنی بر بازار و پاداش مبتنی بر مقام بر هر دو متغیر عملکرد تیمی کارکنان و بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت داشتند، در حالی که پاداش مبتنی بر فرآیند بر این دو متغیر بی تاثیر بود. نتایج همچنین نشان داد که پاداش مبتنی بر نتایج فردی بر بهره وری بندر و پاداش مبتنی بر نتایج جمعی بر عملکرد تیمی کارکنان دارای تاثیر مثبت بودند. در نهایت عملکرد تیمی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبتی داشت و نقش میانجی آن در تاثیر پاداش مبتنی بر سرمایه اجتماعی، پاداش مبتنی بر بازار و پاداش مبتنی بر مقام بر بهره وری تایید شد.

  کلیدواژگان: استراتژی های پاداش، عملکرد تیمی کارکنان، بهره وری نیروی انسانی، بندر امام خمینی (ره)
 • محمد غفاری مجلج*، جمال عبدالملکی، محسن احمدی، فرزانه فرضی صفحات 91-105

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 149 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت سنجش وضعیت کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه ی30 سوالی محقق ساخته که بر اساس مدل والتون(1973) طراحی شده بود و جهت سنجش وضعیت رفتار شهروند سازمانی از پرسشنامه ی30 سوالی محقق ساخته که بر اساس مدل ارگان(1988) طراحی شده بود، استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزاربود. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی(شاخص های مرکز و پراکندگی) و استنباطی(آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که: نقش کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر مثبت و در سطح 05/0 معنادار می باشد. نقش ابعاد کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر مثبت و در سطح 05/0 معنادار می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروند سازمانی، کارکنان، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر
 • مصطفی ثانی، زهرا حاجی انزوهایی*، فریده اشرف گنجویی صفحات 106-118
  هدف این پژوهش، مدل یابی اثر توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 850 نفر بود که بر حسب فرمول کوکران، 265 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (1995) و آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران (1989) استفاده شد. ثبات درونی پرسش نامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 85/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که ادراک شایستگی توسط کارکنان بر آمادگی فردی آن ها برای تغییر اثرگذار می باشد. اثر مثبت ادراک خودمختاری بر آمادگی فردی کارکنان برای تغییر تایید گردید. نتایج نشان داد که ادراک موثر بودن بر آمادگی فردی برای تغییر اثری مثبت و معنی دار دارد. در نهایت نتایج نشان داد که اثر ادراک معنی دار بودن شغل و اعتماد بر آمادگی فردی کارکنان برای تغییر معنی دار نمی باشد. با توجه به نتایج، توجه به برنامه های توانمندسازی برای افزایش آمادگی کارکنان برای پذیرش تغییرات پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اعتماد، تغییر، توانمندسازی، شایستگی، ورزش و جوانان
 • فروغ رودگرنژاد* صفحات 119-134
  هدف ازاین پژوهش، تاثیراسترس شغلی بر رفتار ایمنی با نقش تعدیلگر هوش هیجانی در ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تعداد940 نفر از کارکنان ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه محدود کوکران استفاده گردید و تعداد271 نفر تعیین شد. با در نظر گرفتن تعداد حداقل نمونه مورد نیاز و احتمال عدم بازگشت پرسشنامه تعداد350 پرسشنامه در بین کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع گردید که در نهایت279پرسشنامه کامل شده ازکارکنان دریافت و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار smart pls استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری و با توجه به میزان آماره تی، بین متغیرهای پژوهش رابطه معنی دار وجود دارد و استرس شغلی بر رفتار ایمنی ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با نقش تعدیلگر هوش هیجانی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، رفتار ایمنی، هوش هیجانی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • خیرالله سربلند* صفحات 135-146

  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی اجرایی اثربخش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در نظام آموزش عالی استان آذربایجان شرقی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق، در مرحله اول (رویکرد کیفی) 24 نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت الکترونیکی منابع انسانی هستند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله دوم (رویکرد کمی)، مدیران صفی و کارشناسان آموزش عالی استان آذربایجان شرقی بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده اند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش نامه بود. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و PLS، تحلیل شدند. با کدگذاری داده های حاصل، فهرستی از ابعاد و مولفه های مدیریت الکترونیکی منابع انسانی شناسایی شدند. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریت الکترونیکی منابع انسانی اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین ها، نشان داد که نقش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی بر اثربخشی نظام آموزش عالی زیاد می باشد و در این میان عوامل فرهنگی بیش ترین تاثیر و عوامل تکنولوژیک، ساختاری و استراتژیک به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت الکترونیکی منابع انسانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی، نظام آموزش عالی، آذربایجان شرقی
|
 • Seyed Mojtaba Hashemian, Fariborz Rahimnia *, Mohammad Mehdi Farahi Pages 1-16

  The present study sought to develop a contextual pattern of the behavioral requirements of the teaching roles of Iranian public university professors. In this study, a phenomenological research method was used to help understand participants' lived experiences. The study population consisted of faculty members of public universities of northeastern Iran who had minimum associate professor academic rank and 10 years of work experience in this field. The purposeful sampling method was implemented and this process continued until the findings confirmed the adequacy of the sample size. The results of data analysis by conventional content analysis showed that the pattern of teaching role behaviors had 12 components including "orientation", "love of profession", "professional guidance", "being expert", "resource developer", " Professional evaluation, "monitoring and adjustment", "coaching", "classroom management", "facilitating learning", "inclusiveness" and "availability". The results of this study can help to improve the abilities related to the teaching role of university professors.

  Keywords: Teaching role behaviors, Role theory, Phenomenology
 • Reza Maniei, Nader Soleimani *, Naser Abbaszadeh, Seyed Mosa Tabatabaee Pages 17-36
  The purpose of the research is to design and validate a good educational governance model in the educational system. To achieve the research goal, a sequential mix has been used that includes two qualitative and quantitative parts. The information and data were collected from the experts and managers of the education staff of Iran and then analyzed using the data method of the Foundation. Based on the results of the findings, the "Good Educational Governance" Foundation methodology has been identified as a pivotal category based on the context of "collaborative management and decentralized planning" and through the strategies of "macroeconomic policy and justice in education and resources", taking into account "strengthening the infrastructure Cultural and social and educational investment ", and will lead to the" consequences of the educational system's effectiveness, the growth and development of education, and the promotion of the rank in international assemblies. " Also, the results of model validation showed that the direct effect of participatory management and decentralized planning on the explicit response at the level was positive and significant. The direct effect of direct responses, social trust and conscience, rule-based rule, cultural and social infrastructure Educational investment, lack of belief in voluntary delegation and political factors are significant at macro level. The direct effect of direct response, social trust and conscientiousness, rule-based rule, social and cultural infrastructures Educational investment, lack of belief in empowerment and political factors on education justice and resources at the level Is meaningful.
  Keywords: good governance, education
 • Saqqa Afrakhteh, Hasan Asadzadeh *, Abolfazl Karami Pages 37-58
  The underlying concerns of organizations, reforming, the user environment curriculum, according to the brain's capabilities of each human capital in order to meet the ever-increasing expectations of customers (service providers) and competition with competitors. Thus, the present research has been designed with the purpose of reforming organizational learning processes through the design of a comprehensive curriculum model based on Brain Learning Theory. In order to achieve this goal, a comprehensive curriculum model based on Brain Learning Theory has been designed,While validating All related terms by 50 experts familiar with the field-based curriculum through a full-scale method and the final improvement and confirmation of the comprehensive pattern by them; a researcher-made questionnaire, with a 0.96 coefficient, was distributed among 120 students of postgraduate students(MA and PHD) in educational, general and clinical psychology and curriculum, commercial and business management selected by an available sampling method to build and formulate curriculum elements. After analyzing the questionnaire by descriptive and Confirmatory factor analysis method (structural equation model) through "spss" and "pls" softwares, a comprehensive curriculum model based on Brain including five bases (fundamentals, theories, approaches, post views and Constructivist model) and ten essential elements (determining the characteristics of learners, content, learning activities, learning objectives, teaching strategies, resources and learning tools, setting, grouping, time and methods of educational evaluation) and 88 features were designed. The features of the curriculum model with related elements have made it possible to formulate, implement, and deploy it in the organizational training system.
  Keywords: organizational training, Approaches, Post views of curriculum, Constructivism, and brain- based learning theories
 • R Razizadeh, M Haghighinasab * Pages 59-70
  This research has been conducted to identify and explain the relationship between e-procurement variables and improving the shipping services of the Islamic Republic of Iran shipping lines company. This research is applied in terms of purpose, explanation and, as a result of the research, applied (due to the outcome of the presentation of a model) and, in terms of data type, a quantitative and qualitative combination that is used as an exploratory blend method. The statistical population of the study consisted of all persons active in the logistics sector of the shipping company of the Islamic Republic of Iran which is 100 people.The sample size was calculated using Cochran's formula, 82 were selected by simple random sampling. The research questionnaire consisted of 25 questions in 5 groups. The validity of the research was content-formal and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0/943. The results of the research show that 5 groups of procurement process (3 subscribers), follow the same and common policies (5 subscribers), standardization and mechanization of supply and procurement (9 subscribers), improving communication with supplier companies (4 sub-subscribers) And financial management (4 subscribers) are involved in designing an optimal electronic procurement process in the Islamic Republic of Iran shipping company.
  Keywords: Electronic Procurement, Islamic Republic of Iran Lines Shipping Company, Optimal Process Model
 • Reza Sepahvand, Razieh Feli * Pages 71-90

  The purpose of the study is to investigate the impact of reward strategies on HR productivity with the mediating role of team performance in Imam Khomeini Port. The research is applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is descriptive-causal and it is quantitative research. The statistical population was Imam Khomeini port employees. The number of these people was 300. Sample size according to Morgan table was determined by 169 people who were selected by simple random method. In this research for data analysis from inferential statistics (normalization test and structural equation model) in the form of software SPSS and smartPLS is used. The results of the hypothesis test showed that social capital-based rewards, market-based rewards, and position-based rewards had a positive effect on both the team's performance of Personnel and HR productivity, while the process-based reward did not affect these two variables. The results also showed that the rewards based on individual results on HR productivity and rewards based on collective results had a positive effect on team performance of personnel. Finally, personnel team performance had a positive effect on the HR productivity, and its mediating role in the impact of social capital-based rewards, market-based rewards, and position-based rewards on productivity was confirmed.

  Keywords: Reward strategies, Employee team performance, Human Resource Productivity, Imam Khomeini Port
 • M Ghafari *, J Abdolmalaki, Mohsen Ahmadi, Farzaneh Farzei Pages 91-105

  The present study aims to investigate The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Citizenship Behavior. The research population is all the staff of Imam Khomeini University of Nowshahr. From this population, a sample of 149 people was selected through simple random sampling method. Research methods are qualitative, descriptive correlative. The study used questionnaires to collect required information. In order to analyze the Social capital, a 27-item questionnaire was designed by the In order to analyze the quality of work life, a 30-item questionnaire was designed by the researcher based on Walton (1973) Model and in order to analyze organizational citizenship behaviors, a 30-item questionnaire was designed by the researcher based on Organ (1988) Model. To determine the reliability and validity of the instruments, Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis techniques were used. The results showed the excellent validity and reliability of the instruments utilized in this study. To analyze the data, descriptive techniques (measures of central tendency and dispersion) and Analytical techniques (Pearson correlation coefficient and multivariate linear regression) were used using SPSS software. The results show that: The relationship between Quality of Work Life and dimensions of Organizational Citizenship Behavior is positive and significant at level 0.05. The relationship between dimensions of Quality of Work Life and Organizational Citizenship Behavior is positive and significant at level 0.05.

  Keywords: Quality of Work Life, Organizational citizenship behavior, Staff, Imam Khomeini University of Nowshahr
 • M Sani, Z Hajianzohayi *, Farideh Ashraf Ganghoyi Pages 106-118
  The purpose of this study was to model the effect of psychological empowerment on individual readiness for change in staff of the Ministry of Sport and Youth Affairs. The statistical population of the study consisted of all 850 employees of the Ministry of Sport and Youth. According to Cochran formula, 265 people were selected by simple random sampling. Spritzer and Mishra (1995) and Empowerment for Change (Dunham et al., 1989) questionnaires were used to collect data. The internal consistency of the questionnaires was obtained by Cronbach's alpha test of 0.85 and 0.85, respectively. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The results showed that employees' perception of competence influenced their individual readiness for change. The positive effect of the perception of autonomy on individual readiness for change was confirmed. The results showed that perception of being effective had a positive and significant effect on one's readiness to change. Finally, the results showed that the effect of perception of job meaningfulness and confidence on personal readiness for change was not significant. According to the results, consideration is given to empowerment programs to increase staff readiness to accept change.
  Keywords: Trust, Change, Empowerment, Merit, Sport, Youth
 • F Rudgar Nezhad * Pages 119-134
  The purpose of this study was to investigate the effect of job stress on safety behavior with moderating role of emotional intelligence at the operators terminal of the maritime and ports administration Guilan province. The present research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method, it is descriptive and survey type. The statistical population of the study consisted of 940 personnel at the operators terminal of the maritime and ports administration Guilan province. For determination of the sample size, the Cochran limited community formula was used and 271 persons were determined. Considering the minimum number of samples needed and the probability of not returning the questionnaire, 350 questionnaires were distributed among the staff by simple random sampling. 279 completed questionnaires were received from staff members and smart pls software was used to analyze the data. The results of the research indicate that according to the structural model of the research, in the state of significant coefficients and according to the amount of t-test, there is a significant relationship between the variables of research and Job stress on safety behavior at the operators terminal of the maritime and ports administration Guilan province has an impact on the moderating role of emotional intelligence.
  Keywords: Job stress, Safety behavior, emotional intelligence, The maritime, ports administration Guilan province
 • Kheyrollah Sarboland * Pages 135-146

  The purpose of this study is to provide an effective model of human resource management in higher education in the province of East Azarbaijan. This research is applied in terms of purpose and in terms of combined method of qualitative and quantitative methods (mixed). The statistical population of the research was in the first stage (qualitative approach) of 24 experts and elites of the field of human resources management, which were selected using snowball sampling. In the second stage (quantitative approach), queue managers and experts in higher education in East Azarbaijan selected by proportional selection of stratified sampling. The research instrument was interviewed in the qualitative section and in the quantitative part of the questionnaire. The data were analyzed by SPSS and PLS software. By encoding the resulting data, a list of dimensions and components of human resources management were identified. The results indicate that there is a significant difference between the existing and desirable aspects of electronic management of human resources. Also, the results of the comparison of means showed that the role of electronic human resource management on the effectiveness of the higher education system is very high. In the meantime, cultural factors have the highest impact, and technological, structural and strategic factors are in the next order, respectively.

  Keywords: E-Human resource Management, Information Technology, human resources, higher education system, East Azarbaijan